You are on page 1of 7

UCHWAA NR L/647/10 RADY GMINY MSZANA DOLNA z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz. Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z pn. zmianami) zwanej dalej ustaw, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pn. zmianami), Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodno ustale zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego Uchwa Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala co nastpuje. Rozdzia 1. PRZEPISY OGLNE 1. 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz, zatwierdzonego uchwa Nr XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 padziernika 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Maopolskiego Nr 383, poz. 4173 z pn. zm.) w zakresie przeznaczenia dziaki nr 964 na tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oraz czci dziaki nr 4924 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwan w tekcie niniejszej uchway planem. 2. Plan obejmuje tereny okrelone na zacznikach graficznych do uchwa Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XXXIX/465/09 z dnia 31 lipca 2009r. i XL/483/09 z dnia 3 wrzenia 2009 roku. 2. 1. Tre niniejszej uchway stanowi cz tekstow planu. 2. Zacznikami do uchway s: 1) Rysunki planu sporzdzone na podkadach mapy zasadniczej w skali 1: 2000 jako zaczniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchway. 2) Rozstrzygnicia Rady Gminy Mszana Dolna podjte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pn.zm.) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania jako zacznik Nr 3. 3. Ustalenia planu dotycz przeznaczenia terenu i linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu, warunkw i zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw, w tym szczeglnych warunkw wynikajcych z potrzeby ochrony rodowiska, zasad obsugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 4. Ustalenia planu nie naruszaj i nie wykluczaj stosowania innych przepisw szczeglnych. 3. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1. uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Gminy Mszana Dolna, obejmujc ustalenia wymienione w tekcie niniejszej uchway oraz ustalenia okrelone na zacznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchway, 2. przepisach odrbnych naley przez to rozumie obowizujce przepisy okrelone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 3. 3. linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie lini cig na rysunku planu, rozdzielajc obszar na tereny o rnych funkcjach lub rnych zasadach i warunkach zagospodarowania,

Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany

Strona 1

4. linii zabudowy naley przez to rozumie lini, w ktrej moe by umieszczona ciana budynku lub innych obiektw kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementw architektonicznych takich jak: schody zewntrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejcia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, 5. rednim poziomie terenu rozumie si przez to redni arytmetyczn poziomw terenu od strony przystokowej i odstokowej liczon w obrysie rzutu budynku, 6. wysokoci zabudowy (obiektu) rozumie si przez to wymiar pionowy mierzony od redniego poziomu terenu do najwyszej gwnej kalenicy dachu, 7. dachu namiotowym (kopertowym) rozumie si przez to dach wielospadowy o trjktnych poaciach, zbiegajcych si w jednym wierzchoku. Rozdzia 2. USTALENIA OGLNE 4. W zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu ustala si co nastpuje: 1. Obowizuje utrzymanie wysokich standardw rodowiska przyrodniczego, w szczeglnoci czystoci wd, powietrza atmosferycznego, gleb. 2. Obowizuje zakaz przekraczania dopuszczalnych ste zanieczyszcze atmosferycznych, okrelonych w przepisach odrbnych. 3. Obowizuje zakaz lokalizacji inwestycji mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko w zrozumieniu obowizujcych przepisw odrbnych, za wyjtkiem inwestycji infrastrukturalnych. 4. W zakresie ochrony przed haasem obowizuje, zgodnie z przepisami odrbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku dla terenw oznaczonych symbolami: MN i ML jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow. 5. Tereny objte planem pooone s w Poudniowomaopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporzdzeniem Nr 92/06 Wojewody Maopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z pn. zmianami). Obowizuj ustalenia i zakazy okrelone w w/w rozporzdzeniu. 6. Tereny obejmujcy dziak nr 4924 pooony jest w otulinie Gorczaskiego Parku Narodowego, dla ktrej obowizuj zasady ochrony rodowiska zabezpieczajce park przed szkodliwym oddziaywaniem czynnikw zewntrznych, okrelone w ustawie o ochronie przyrody. 7. Dziaka nr 4924 znajduje si take w obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczaska PLH 120018, gdzie obowizuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami odrbnymi, a realizacja przedsiwzi na tym terenie nie moe oddziaywa negatywnie na obszar Natura 2000, w zwizku z tym dla tej dziaki w zakresie oddziaywania inwestycji na obszar Natura 2000 obowizuj wymagania okrelone w przepisach odrbnych. 8. Tereny objte planem pooone s w obrbie gwnego zbiornika wd podziemnych GZWP nr 439, dla ktrego naley zachowa warunki wynikajce z przepisw odrbnych. 5. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala si co nastpuje: 1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ciekw do wd i gleby, zakaz gromadzenia odpadw w miejscach do tego nie wyznaczonych. 2. Obowizek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkociach zgodnych z przepisami odrbnymi oraz zgodnie z warunkami okrelonymi przez zarzdzajcych sieciami. 3. Zaopatrzenie w wod docelowo z wiejskiej sieci wodocigowej. Dopuszcza si indywidualny system zaopatrzenia w wod przy zachowaniu przepisw odrbnych. 4. Odprowadzenie ciekw komunalnych docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si wykonanie szczelnych, bezodpywowych zbiornikw z okresowym wywozem ciekw na istniejc oczyszczalni w Mszanie Dolnej; dopuszcza si przydomowe oczyszczalnie. 5. Usuwanie odpadw staych poprzez segregacj i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo oprnianych i w sposb zorganizowany wywoonych na urzdzone skadowisko odpadw, zgodnie z prowadzona polityk wadz Gminy.
Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany Strona 2

6. Stosowane media i paliwa dla celw grzewczych nie mog powodowa przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszcze powietrza. 7. Doprowadzenie energii elektrycznej sieci elektroenergetyczn na warunkach okrelonych przez zarzdzajcego sieci. 8. W zakresie ochrony przeciwpoarowej obowizuje uwzgldnienie wymaga przeciwpoarowych okrelonych w przepisach odrbnych. 6. W zakresie ksztatowania architektury, adu przestrzennego i podziaw nieruchomoci ustala si co nastpuje: 1. Dla obiektw mieszkalnych i rekreacji indywidualnej (letniskowych) obowizuje ksztatowanie architektury harmonizujcej z krajobrazem i nawizujcej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kcie nachylenia gwnych poaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Gwne kalenice i okapy dachu musz by poziome. Zakaz otwierania poaci dachowych (dowietlenie poddasza) na odcinku wikszym ni 70% dugoci dachu, liczonej pomidzy krawdziami okapu oraz zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Obowizuje zakaz realizacji dachw paskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysoko budynkw dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom 0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie moe przekroczy 1,20 m nad rednim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Wysoko budynkw mieszkalnych nie moe przekroczy 10 m od poziomu parteru, natomiast rekreacji indywidualnej 8 m. od poziomu parteru. 2. Dla budynkw gospodarczych i garay ustala si realizacj dachw o kcie nachylenia gwnych poaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysoko obiektw nie moe przekroczy 8,0 m nad rednim poziomem terenu. Dopuszcza si realizacj budynkw gospodarczych i garay dobudowanych do budynkw mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku rwnym lub mniejszym od spadku dachu gwnego budynku mieszkalnego. 3. W przypadku podziau terenw na nowe dziaki budowlane obowizuje minimalna powierzchnia dziaki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 800 m, zabudowy rekreacji indywidualnej - 1000 m. 4. Dla nowo wydzielonych dziaek obowizuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzgldnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 5. W wykoczeniu budynkw wyklucza si stosowanie okadzin z paneli z tworzyw sztucznych; naley stosowa materiay tradycyjne (drewno, kamie itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brzu, czerwieni, szaroci, zieleni. Ustala si wprowadzenie linii cokou w bryle obiektu maksymalnie do wysokoci linii parteru. 6. Wyklucza si stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementw ozdobnych (tralek, kolumn). 7. W zagospodarowaniu terenw obowizuje zachowanie co najmniej 35% powierzchni biologicznie czynnej. Rozdzia 3. USTALENIA SZCZEGOWE 7. 1. Plan 1 1) MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujce cz dziaki nr 4924 o powierzchni 0,34 ha, pooonej w Lubomierzu. a) Ustala si zabudow mieszkaniow jednorodzinn jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza si realizacj budynkw gospodarczych, garay oraz obiektw maej architektury. b) Dopuszcza si realizacj niezbdnych sieci, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej. Utrzymuje si istniejce sieci infrastruktury technicznej, dopuszczajc remont, przebudow i rozbudow na warunkach okrelonych w przepisach odrbnych. c) W zakresie ksztatowania zabudowy obowizuj ustalenia zawarte w 6. d) Przy realizacji budynkw obowizuje: - zachowanie szerokoci w liniach rozgraniczajcych drog gminn dojazdow 4.2.KDD w wielkoci 10 m,
Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany Strona 3

- zachowanie linii zabudowy od zewntrznej krawdzi jezdni tej drogi w odlegoci min. 6 m, (od osi drogi min. 8,50 m.), - zachowanie odlegoci min. 10 m. od grnej krawdzi skarpy brzegowej Kamienicy Zabrzeskiej. e) Dojazd do terenu z istniejcej drogi dojazdowej 4.2.KDD na warunkach okrelonych przez zarzdc tej drogi. 2. Plan 2 1) ML Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej , obejmujce dziak nr 964 o powierzchni 0,49 ha pooon w Lubomierzu. a) Ustala si zabudow rekreacji indywidualnej (letniskowej) jako podstawowe przeznaczenie terenu. b) Dopuszcza si realizacj budynkw gospodarczych, garay oraz obiektw maej architektury. c) Dopuszcza si realizacj niezbdnych sieci, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej. Utrzymuje si istniejce sieci infrastruktury technicznej, dopuszczajc remont, przebudow i rozbudow na warunkach okrelonych w przepisach odrbnych. d) W zakresie ksztatowania zabudowy obowizuj ustalenia zawarte w 6. e) Przy realizacji budynkw obowizuje: - zachowanie szerokoci w liniach rozgraniczajcych drog wewntrzn 4.3.KDW w wielkoci 6 m, - zachowanie linii zabudowy od zewntrznej krawdzi jezdni tej drogi w odlegoci min. 5 m, (od osi drogi min. 7m.). f) Dojazd do terenu z istniejcej drogi wewntrznej 4.3.KDW na warunkach okrelonych przez zarzdc tej drogi. Rozdzia 4. PRZEPISY KOCOWE 8. Ustala si wysoko opaty wyraon w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu, o ktrej mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pn.zm.) 10 %. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Mszana Dolna. 10. 1. Uchwaa podlega ogoszeniu i wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego. 2. Uchwaa podlega rwnie publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. Rysunek planu.

Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. Rysunek planu.

Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. Rozstrzygnicie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu si z owiadczeniem Wjta Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2010r., stwierdzajcym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz, zatwierdzonego uchwa Nr XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 padziernika 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Maopolskiego Nr 383, poz. 4173 z pn. zm.) w zakresie przeznaczenia dziaki nr 964 na tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oraz czci dziaki nr 4924 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyoenia tego planu do publicznego wgldu i 14 dni po wyoeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnicia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z p. zm.). 2. W zwizku z tym e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz obejmuje pojedyncze dziaki i nie wprowadza nowych zapisw dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnicia o sposobie realizacji inwestycji, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o ktrych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z p. zm.). Zacznik Nr 1 do Uchway Nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. Zalacznik1.jpg Lubomierz 4924 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. Zalacznik2.jpg Lubomierz 964

Id: PKOOR-MXCPK-XGTYO-LRNXH-SVFJC. Podpisany

Strona 1