You are on page 1of 3

Uchwaa Nr 12/2010 z dnia 24 wrzenia 2010 r. Rady Spoecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G.

Narutowicza w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie na podstawie: art. 39 ust. 2 ustawy o zakadach opieki zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pn. zm.); 11 ust. 10 pkt 1 Statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie zatwierdzonego Uchwa Nr LXXXIV/1108/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r., zmienionego Uchwa Nr XCIII/1267/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. oraz 11 ust. 4 Zacznika Nr 1 do Zarzdzenia Nr 901/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminw Rad Spoecznych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza SPZOZ w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. S. eromskiego SPZOZ w Krakowie i Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, Rada Spoeczna uchwala, co nastpuje: 1 W Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, stanowicym Zacznik do Uchway Nr LXXXIV/1108/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r., zmienionym Uchwa Nr XCIII/1267/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r., wprowadza si nastpujce zmiany: Zmianie ulega Schemat Organizacyjny Szpitala poprzez: 1. Utworzenie w strukturze Szpitala komrki organizacyjnej: a) Oddzia Chirurgii Onkologicznej (OCO). 2. Zmian nazwy Oddziau Onkologii (CHO) na Oddzia i Chemioterapii (OKC).

Onkologii

Klinicznej

2 Schemat Organizacyjny Szpitala wprowadzajcy powysze zmiany, bdcy zgodnie z paragrafem 8 Statutu Szpitala, Zacznikiem do Statutu, stanowi Zacznik do niniejszej uchway. 3 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega zatwierdzeniu przez Rad Miasta Krakowa. Przewodniczcy Rady Spoecznej Pawe Staczyk

Zacznik nr 1 do Uchway Rady Spoecznej nr 12/2010

Samorzdy Medyczne Zwizki Zawodowe

DYREKTOR SZPITALA DN

Rada Spoeczna

Schemat Organizacyjny Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

Rzecznik Praw Pacjenta RZP


Penomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji OIN Niejawnych

Gwny Specjalista ds. Organizacji i Zarzdzania Informacj OZ

Gwny Ksigowy GK

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Technicznych DA

Zespoy zadaniowe, Komitety

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa DL

Z-ca Dyrektora ds. Pielgniarstwa i Zarzdzania Jakoci SZJ

Dzia FinansowoKsigowy

Zesp Radcw Prawnych RP Dzia Kadr DK


Dzia Informatyki i Administracji Sieci Komputerow

Dzia Organizacji DO Dzia Pac Kancelaria Szpitala DOK Kasa Dzia Statystyki i Dokumentacji Medycznej DS i Analiz Dzia Rozlicze Usug Medycznych DR Recepcja BP

FK

Dzia Administracji i Obsugi AG Dzia Techniczny DT Dzia Aparatury Medycznej APM Archiwum Zakadowe

Szpitalny Oddzia Ratunkowy Oddzia Chorb Wewntrznych i Endokrynologii Oddzia Chorb Wewntrznych

Gabinet Konsultacyjny

SOR

GAB

Zakad Diagnostyki Obrazowej RTG

Naczelna Pielgniarka

NP
Poradnia Endokrynologiczna

GKP

PE

Zakad Diagnostyki Laboratoryjnej LAB

Pielgniarka Epidemiologiczna

DEP
Stanowisko Pracy ds. Pomocy Spoecznej PSP

W
Poradnia Kardiologiczna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej PDL Poradnia Neurologiczna Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej PDM Pracownia Patomorfologii z Prosektorium

GKK Dzia Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Rozlicze DZM Dzia Inwentarza GKI Dzia Ewidencji Kosztw EK

Oddzia Kardiologii z Intensywn Terapi Oddzia Neurologii z Pododdziaem Udarowym Oddzia Otolaryngologii

INF Dzia Zamwie


Publicznych

PK

AZ

PN
Poradnia Otolaryngologiczna

Stanowisko Pracy Dietetyka Szpitalnego

i Umw

ZP

DSZ
Dzia Promocji Zdrowia i Marketingu

Archiwum Medyczne

AZM

PL
Poradnia Ginekologiczno-Poonicza PGP Poradnia Patologii Ciy Szkoa Rodzenia

Dzia Gospodarki Nieruchomociami DGN Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewntrznej KW Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewntrznego AW Stanowisko Pracy ds. BHP BHP Stanowisko Pracy ds. PPO PPO Stanowisko Pracy ds. Obronnych OBR OC Kapelan Szpitalny KSZ

DP PAT

Archiwum Akt Administracyjnych AZA

Rejestracja BPR

Oddzia Ginekologiczno-Pooniczy GP

PGC

Apteka Szpitalna

Sekcja ds. Jakoci

APS
Gabinet Lekarza Medycyny Pracy

DPJ

GPR

Oddzia Onkologii Klinicznej i Chemioterapii OKC

Poradnia Onkologiczna

PCL
Pracownia Endoskopii

GL

Poradnia Chirurgii Dzieci PCD


Poradnia Chirurgii Naczyniowej Oddzia Chirurgii Oglnej

PEN PCN
Biblioteka Medyczna

CH

Poradnia Koloproktologii

PCK
Poradnia Chirurgii Oglnej

BM

Oddzia Chirurgii Onkologicznej

PCO
Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej

OCO

PCE

Zesp Blokw Operacyjnych i Centralna Sterylizatornia

Orodek Pomocy Psychologicznej

PPZ ZBO
Poradnia Diabetologiczna

PDP

Oddzia Anestezjologii i Intensywnej Terapii

AIT

Poradnia Pulmonologii

PPM
Poradnia Rehabilitacji Medycznej

PRM
Oddzia Gastroenterologii Poradnia Gastroenterologiczna

ER

PGA

Oddzia Urologii

Poradnia Urologiczna

U
Oddzia Noworodkw i Wczeniakw z Intensywn Terapi

PU

Poradnia Patologii Noworodka PPN

NW
Oddzia Dziecicy

Oddzia UrazowoOrtopedyczny

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

UO
Dzia Rehabilitacji Medycznej

PUO

DRM
Oddzia Reumatologii Poradnia Reumatologiczna PR

RE
Oddzia Geriatryczny