You are on page 1of 4

UCHWAA NR LI/276/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Grybowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co nastpuje: 1. Nadaje si statut dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie w brzmieniu jak w zaczniku do niniejszej uchway. 2. Trac moc: 1)zacznik nr 1 do uchway Nr XXVI/132/2000 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 maja 2000r. zmieniajca uchwa w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Grybowie 2)uchwaa Nr IV/18/2003 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2003r. zmieniajca uchwa w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Grybowie. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Grybw. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego z moc obowizujc od 1 padziernika 2010r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Marek Obrbski

Id: HFHEH-QEMJP-KCYSL-USUAA-EWFTE. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LI/276/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GRYBOWIE Postanowienia oglne 1. 1. Miejski Dom Kultury w Grybowie zwany dalej Domem Kultury jest samorzdow instytucj kultury w Grybowie powoan na mocy uchway Nr III/24/91 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Grybowie. 2. Dom Kultury jest jednostk organizacyjn Miasta Grybowa. 3. Dom Kultury posiada osobowo prawn na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 4. Organizatorem dla Domu Kultury jest Miasto Grybw. 5. Nadzr nad organizacj i funkcjonowaniem Domu Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Grybw. 2. 1. Dom Kultury swoj dziaalnoci obejmuje teren miasta Grybw. 2. Siedzib Domu Kultury jest Dom Sok przy ul. Kociuszki 7 w Grybowie. 3. Dom Kultury uywa pieczci podunej zawierajcej pen nazw w brzmieniu Miejski Dom Kultury w Grybowie 33-330 Grybw, ul. Kociuszki 7. Piecztka moe zawiera dodatkowo nazw jednostki wyodrbnionej w wewntrznej strukturze Domu Kultury. 4. Dom Kultury moe uywa skrtu nazwy: MDK. 3. Dom Kultury prowadzi dziaalno na zasadach okrelonych w ustawach o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej, o samorzdzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowoci oraz innych powszechnie obowizujcych przepisach prawnych i aktach wykonawczych do uprzednio wymienionych ustaw oraz na podstawie niniejszego statutu. Cel i przedmiot dziaania 4. Prowadzenie i organizowanie dziaalnoci kulturalnej na terenie miasta Grybowa jest podstawow dziaalnoci Domu Kultury w Grybowie. 5. 1. Do podstawowych zada Dom Kultury naley w szczeglnoci: 1)rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowa i potrzeb kulturalnych, 2)przygotowanie do odbioru i tworzenia wartoci kulturalnych, 3)ksztatowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 4)inicjowanie, programowanie i organizowanie dziaalnoci kulturalnej i artystycznej, 5)tworzenie warunkw do funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 6)edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, 7)zaspokajanie potrzeb dzieci i modziey w zakresie kultury m.in. poprzez stworzenie moliwoci rozwijania zainteresowa i talentw artystycznych, 8)promocja miasta i jego walorw turystycznych, przyrodniczych, rekreacyjnych itp., 9)wspdziaanie z innymi partnerami realizujcymi swoje zadania w sferze kultury, rekreacji i wypoczynku. 2. Zadania wymienione w ust.1 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez: 1)organizacj imprez artystycznych, rozrywkowych, 2)podejmowanie przedsiwzi edukacyjnych i owiatowych ,
Id: HFHEH-QEMJP-KCYSL-USUAA-EWFTE. Podpisany Strona 2

3)dziaalno instrukcyjno- metodyczn, 4)prowadzenie dziaalnoci wydawniczej i promocyjnej, 5)organizacj wystaw, przegldw i innych przedsiwzi w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, 6)inspirowanie oraz promowanie dziaalnoci literackiej, artystycznej i innych form twrczoci mieszkacw miasta, 7)prowadzenie dziaalnoci integracyjnej w rodowisku osb niepenosprawnych, 8)prowadzenie amatorskich k i klubw zainteresowa, sekcji, zespow itp., 9)wsppraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, spoecznym ruchem artystycznym, innymi placwkami kulturalnymi i owiatowymi, 10)prowadzenie wsppracy kulturalnej z zagranic , zwaszcza z miastami partnerskimi. 6. 1. Zasadnicza dziaalno Domu Kultury jest nieodpatna. 2. Dom Kultury moe w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej w celu pomnoenia rodkw na dziaalno kulturaln, prowadzi odpatn dziaalno dotyczc: a) organizowania spektakli, koncertw, wystaw, projekcji filmowych, b) nauki jzykw obcych, c) organizowania kursw taca, d) wiadczenia usug fotograficznych, plastycznych oraz innych w zakresie kultury i sztuki, e) wypoyczania kostiumw, rekwizytw oraz sprztu technicznego wraz z obsug, f) prowadzenie sprzeday dzie sztuki, artykuw uytku kulturalnego, ksiek, rkodziea ludowego i artystycznego, g) prowadzenia stowki i innych form dziaalnoci gospodarczej w tym usug gastronomicznych. 3. Dom Kultury moe realizowa zadania innych jednostek i instytucji kultury w oparciu o odrbnie zawarte umowy lub porozumienia, okrelajce zasady finansowania tych zada. 4. Dochody z dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 1 i 2 przeznaczane s na zadania statutowe Domu Kultury. Zarzdzanie i organizacja 7. 1. Dom Kultury w Grybowie jest instytucj kultury. 2. Dziaalnoci Miejskiego Domu Kultury w Grybowie kieruje i reprezentuje go na zewntrz Dyrektor. 8. 1. Dyrektora Domu Kultury w Grybowie powouje i odwouje Burmistrz Miasta Grybowa. 2. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie moe powoa i odwoa Zastpc Dyrektora. 3. Burmistrz Miasta Grybowa jest zwierzchnikiem subowym oraz wykonuje czynnoci w zakresie prawa pracy w stosunku do Dyrektora. 9. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie jest kierownikiem zakadu pracy w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy. 10. 1. Organizacj wewntrzn Domu Kultury w Grybowie okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. 2. Ksztat struktury organizacyjnej Domu Kultury powinien by dostosowany do realizowanych zada oraz zapewnia efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych rodkw finansowych i materialnych. 3. Dyrektor i pracownicy Domu Kultury winni posiada odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okrelone w odrbnych przepisach. 11. 1. Dyrektor Domu Kultury w Grybowie moe powoa Spoeczn Rad Programow jako swj organ doradczy. 2. Odwoanie Rady nastpuje w trybie waciwym do jej powoania.
Id: HFHEH-QEMJP-KCYSL-USUAA-EWFTE. Podpisany Strona 3

3. Zasady wyboru Spoecznej Rady Programowej, tryb jej dziaania oraz zadania okrela Regulamin, ktry zatwierdza Dyrektor Domu Kultury. Majtek i finanse 12. 1. Dom Kultury zarzdza powierzonym mu majtkiem zgodnie z obowizujcymi przepisami. 2. Przy skadaniu owiadcze woli w sprawach majtkowych Dom Kultury reprezentuje Dyrektor. 13. 1. Dom Kultury otrzymuje z budetu miasta corocznie dotacje na dziaalno w wysokoci niezbdnej na pokrycie kosztw dziaalnoci; w tym w szczeglnoci kosztw wynagrodze oraz kosztw utrzymania i eksploatacji majtku. 2. Dziaalno Domu Kultury jest finansowana z dotacji przyznanej z budetu miasta, rodkw wasnych, w tym m.in. wpyww z najmu, dzierawy skadnikw majtku oraz darowizn, zapisw i innych rde. 3. Dom Kultury moe prowadzi dziaalno gospodarcz wedug oglnych zasad okrelanych odrbnymi przepisami. Dochd z dziaalnoci gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe Domu Kultury. 4. Dom Kultury pokrywa koszty biecej dziaalnoci i zobowizania z uzyskiwanych przychodw. 14. 1. Podstaw gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, uwzgldniajcy wysoko dotacji przyznanej z budetu Miasta. Dyrektor przedstawia roczny plan finansowy Burmistrzowi Miasta Grybowa do zaopiniowania. 2. Dom Kultury tworzy fundusz instytucji. 3. Dom Kultury posiada odrbny rachunek bankowy. 4. Dom Kultury zatrudnia gwnego ksigowego, ktry prowadzi obsug ksigowo-finansow. 15. 1. Dom Kultury prowadzi samodzieln gospodark finansow w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami efektywnoci ich wykorzystania, na zasadach obowizujcych instytucje kultury. 2. Dyrektor Domu Kultury corocznie w terminie okrelonym w odrbnych przepisach przedkada Radzie Miejskiej w Grybowie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dziaalnoci Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie merytoryczne zawiera szczegowe informacje o wykonaniu zada, o ktrych mowa w 5 i 6 w szczeglnoci o zorganizowanych imprezach i ich kosztach oraz udziale mieszkacw w tych wydarzeniach. Przepisy kocowe 16. Zmiany statutu Domu Kultury moe dokonywa Rada Miejska w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 17. Likwidacja Domu Kultury nastpuje na podstawie uchway Rady Miejskiej w Grybowie.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Marek Obrbski

Id: HFHEH-QEMJP-KCYSL-USUAA-EWFTE. Podpisany

Strona 4