You are on page 1of 52

UCHWAA NR V/22/11

RADY MIASTA ZGIERZA


z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budetu miasta Zgierza na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu miasta Zgierza w wysokoci 126.136.632,99 z, z tego:
1) dochody biece w wysokoci 119.998.109,65 z, w tym:
a) dochody zada wasnych 107.671.398,65 z,
b) dochody na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych miastu Zgierz /zadania zlecone/
11.915.711,00 z,
c) dochody na realizacj zada wykonywanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 z;
2) dochody majtkowe w wysokoci 6.138.523,34 z,
zgodnie ze szczegowymi zapisami w tabeli Nr 1.
2. Ustala si wydatki budetu miasta Zgierza w wysokoci 125.912.522,99 z, z tego:
1) wydatki biece w wysokoci 120.157.732,47 z, w tym:
a) wydatki zada wasnych 107.831.021,47 z,
b) wydatki na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych miastu Zgierz /zadania
zlecone/ 11.915.711,00 z,
c) wydatki na finansowanie zada wykonywanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego /zadania powierzone/ 411.000,00 z;
2) wydatki majtkowe w wysokoci 5.754.790,52 z,
zgodnie ze szczegowymi zapisami w tabeli Nr 2.
3. W budecie tworzy si rezerwy:
1) ogln w wysokoci 230.000,00 z;
2) celow w wysokoci 641.000,00 z, z przeznaczeniem na:
a) wydatki biece z zakresu owiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokoci 335.000,00 z,
b) zarzdzanie kryzysowe w wysokoci 306.000,00 z.
4. czn kwot przychodw budetu w wysokoci 8.000.000,00 z oraz czn kwot rozchodw budetu
w wysokoci 8.224.110,00 z przedstawia tabela Nr 3.
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 1 z 52

5. Ustala si wydatki majtkowe jednoroczne w wysokoci 578.325,00 z zgodnie z tabel Nr 4.


6. Ustala si nadwyk budetu miasta Zgierza w wysokoci 224.110,00 z, ktra zostanie przeznaczona
na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw.
7. Ustala si limity zobowiza z tytuu zacignicia kredytw na:
1) spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 10.000.000,00 z;
2) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu w kwocie 2.600.000,00 z.
8. Ustala si kwot wydatkw przypadajcych do spaty w danym roku budetowym, zgodnie z zawart
umow z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie 1.120.777,00 z.
9. 1. Ustala si dochody w kwocie 650.000,00 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 610.000,00 z na realizacj zada okrelonych w Programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych oraz innych uzalenie na rok 2011 dla miasta Zgierza.
3. Ustala si wydatki w kwocie 40.000,00 z na realizacj zada okrelonych w Miejskim programie
przeciwdziaania narkomanii w Zgierzu na lata 2008-2012.
10. 1. Wyodrbnia si w budecie kwot 63.000,00 z do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla:
1) Rady Osiedla Rudunki kwot 6.100,00 z;
2) Rady Osiedla Proboszczewice-Lumierz kwot 5.500,00 z;
3) Rady Osiedla Przybyw kwot 6.100,00 z;
4) Rady Osiedla Podlena kwot 5.500,00 z;
5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwot 5.500,00 z;
6) Rady Osiedla Chemy Adelmwek kwot 4.000,00 z;
7) Rady Osiedla 650-lecia kwot 8.000,00 z;
8) Rady Osiedla Krzywie-Chemy kwot 6.100,00 z;
9) Rady Osiedla Stare Miasto kwot 6.100,00 z;
10) Rady Osiedla Piaskowice-Aniow kwot 4.000,00 z;
11) Rady Osiedla Kurak kwot 6.100,00 z.
2. Szczegowy plan wydatkw okrela tabela Nr 5.
11. Ustala si zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu miasta Zgierza dla jednostek
sektora finansw publicznych i spoza sektora, zgodnie z zacznikiem Nr 1.
12. Ustala si plan dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi
finansowanych samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie
o systemie owiaty, zgodnie z zacznikiem Nr 2:
1) dochody w kwocie 2.022.200,00 z;
2) wydatki w kwocie 2.022.200,00 z.
13. Ustala si plan przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego Miejskie Usugi
Komunikacyjne w Zgierzu, zgodnie z zacznikiem Nr 3:
1) przychody w kwocie 22.889.038,00 z;
2) koszty w kwocie 22.889.038,00 z.
14. Ustala si dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony rodowiska i wydatkw nimi
finansowanych w wysokoci 120.000,00 z.
15. Upowania si Prezydenta Miasta Zgierza do:
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 2 z 52

1) zacigania kredytw dugoterminowych na spat wczeniej zacignitych poyczek i kredytw


maksymalnie do wysokoci 8.000.000,00 z;
2) zacigania poyczek i kredytw krtkoterminowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku
przejciowego deficytu budetu maksymalnie do wysokoci 2.500.000,00z;
3) dokonywania zmian w planie wydatkw biecych, polegajcych na przesuniciach midzy rozdziaami
w granicach dziaw w zakresie rodkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wysokoci wydatkw majtkowych jednorocznych, na zadania okrelone w budecie
w ramach tego samego dziau w takim zakresie, aby nie spowodowa likwidacji okrelonego zadania;
5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnie do dokonywania zmian w zadaniach
statutowych w planie wydatkw biecych w ramach rozdziaw, poza wynagrodzeniami ze stosunku
pracy, w planie dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi finansowanych
oraz zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i latach nastpnych jest
niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania tych jednostek i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj
poza rok budetowy;
6) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank
prowadzcy obsug budetu miasta Zgierza.
16. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Zgierza.
17. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz ogoszeniu zgodnie z obowizujcymi
przepisami.
Przewodniczcy Rady Miasta Zgierza
Jarosaw Komorowski

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 3 z 52

Tabela Nr 1
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Dochody budetu miasta Zgierza na 2011 rok
w zotych
z tego:
w tym:

Dzia
rozdzia
paragraf

Nazwa

Plan na 2011 rok


(4+6)

dochody biece

w tym:

z tytuu dotacji
i rodkw na
finansowanie
wydatkw na
realizacj zada
finansowanych
z udziaem
rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2i3

z tytuu dotacji i
rodkw na
przeksztacenie
finansowanie wydatkw
dochody majtkowe
dochody ze
prawa uytkowania
na realizacj zada
(7+8+9+10)
sprzeday majtku wieczystego w prawo
finansowanych z
wasnoci
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
6

rodki
zewntrzne
pozyskane z
innych rde

10

Zadania wasne
Rolnictwo i owiectwo

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

01095

010

pozostaa dziaalno

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0770

wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania


wieczystego nieruchomoci

800 000,00

800 000,00

800 000,00

600

Transport i czno

45 698,00

0,00

0,00

45 698,00

0,00

0,00

0,00

45 698,00

60016

drogi publiczne gminne

45 698,00

0,00

0,00

45 698,00

0,00

0,00

0,00

45 698,00

6290

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw


wojewdztw, pozyskane z innych rde

45 698,00

0,00

700

45 698,00

45 698,00

Gospodarka mieszkaniowa

14 553 889,00

11 885 000,00

0,00

2 668 889,00

2 575 919,00

92 970,00

0,00

0,00

70001

zakady gospodarki mieszkaniowej

10 520 000,00

10 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

9 900 000,00

9 900 000,00

0,00

0920

pozostae odsetki

220 000,00

220 000,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

400 000,00

400 000,00

70005

gospodarka gruntami i nieruchomociami

4 033 889,00

1 365 000,00

2 575 919,00

92 970,00

0,00

0,00

0470

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

500 000,00

500 000,00

0,00

0690

wpywy z rnych opat

7 000,00

7 000,00

0,00

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostki

850 000,00

850 000,00

0,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00
0,00

2 668 889,00

Strona 4 z 52

samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw


publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
0760

wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego


osobom fizycznym w prawo wasnoci

0770

wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania


wieczystego nieruchomoci

0920

pozostae odsetki

8 000,00

8 000,00

710

Dziaalno usugowa

247 287,00

164 260,00

0,00

83 027,00

0,00

0,00

83 027,00

0,00

71013

prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

wpywy z usug

150 000,00

150 000,00

71095

pozostaa dziaalno

97 287,00

14 260,00

0,00

0,00

83 027,00

0,00

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

14 260,00

14 260,00

0,00

6205

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich


oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

83 027,00

0,00

83 027,00

750

Administracja publiczna

92 970,00

0,00

92 970,00

2 575 919,00

0,00

2 575 919,00

92 970,00
2 575 919,00

0,00

0,00
0,00

83 027,00

83 027,00

222 490,00

222 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

urzdy wojewdzkie

190,00

190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

190,00

190,00

75023

urzdy gmin

73 000,00

73 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0690

wpywy z rnych opat

2 000,00

2 000,00

0,00

0920

pozostae odsetki

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

75075

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

70 000,00

70 000,00

promocja jednostek samorzdu terytorialnego

3 000,00

3 000,00

0970

wpywy z rnych dochodw

3 000,00

3 000,00

75095

pozostaa dziaalno

146 300,00

146 300,00

0830

wpywy z usug

95 000,00

95 000,00

0,00

0840

wpywy ze sprzeday wyrobw

50 000,00

50 000,00

0,00

0920

pozostae odsetki

100,00

100,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

1 200,00

1 200,00

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

403 720,00

403 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75416

Stra gminna (miejska)

403 720,00

403 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0570

grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

400 000,00

400 000,00

0,00

0830

wpywy z usug

3 000,00

3 000,00

0,00

0920

pozostae odsetki

120,00

120,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

600,00

600,00

0,00

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek


nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

59 033 076,00

59 033 076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

75601

wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

195 000,00

195 000,00

0350

podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty


podatkowej

190 000,00

190 000,00

0,00

0910

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

5 000,00

5 000,00

0,00

75615

wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

12 670 300,00

12 670 300,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00

0,00

Strona 5 z 52

0310

podatek od nieruchomoci

12 350 000,00

12 350 000,00

0,00

0320

podatek rolny

300,00

300,00

0,00

0330

podatek leny

10 000,00

10 000,00

0,00

0340

podatek od rodkw transportowych

160 000,00

160 000,00

0,00

0500

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

100 000,00

100 000,00

0,00

0910

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

50 000,00

50 000,00

75616

wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku


od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

9 917 000,00

9 917 000,00

0310

podatek od nieruchomoci

6 650 000,00

6 650 000,00

0,00

0320

podatek rolny

90 000,00

90 000,00

0,00

0330

podatek leny

2 000,00

2 000,00

0,00

0340

podatek od rodkw transportowych

600 000,00

600 000,00

0,00

0360

podatek od spadkw i darowizn

350 000,00

350 000,00

0,00

0370

opata od posiadania psw

5 000,00

5 000,00

0,00

0430

wpywy z opaty targowej

200 000,00

200 000,00

0,00

0500

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

0560

zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych

15 000,00

15 000,00

0,00

0690

wpywy z rnych opat

25 000,00

25 000,00

0,00

0910

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

80 000,00

80 000,00

0,00

75618

wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na


podstawie ustaw

2 202 000,00

2 202 000,00

0410

wpywy z opaty skarbowej

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0480

wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu

650 000,00

650 000,00

0,00

0490

wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu


terytorialnegoo na podstawie odrbnych ustaw

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

pozostae odsetki

2 000,00

2 000,00

75621

udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

34 048 776,00

34 048 776,00

0,00

0010

podatek dochodowy od osb fizycznych

32 448 776,00

32 448 776,00

0020

podatek dochodowy od osb prawnych

1 600 000,00

1 600 000,00

758

Rne rozliczenia

28 085 991,18

28 085 991,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

25 601 494,00

25 601 494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

subwencje oglne z budetu pastwa

25 601 494,00

25 601 494,00

75807

cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

2 225 120,00

2 225 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

subwencje oglne z budetu pastwa

2 225 120,00

2 225 120,00

75814

rne rozliczenia finansowe

259 377,18

259 377,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

pozostae odsetki

59 377,18

59 377,18

2680

rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych

801

Owiata i wychowanie

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

200 000,00

200 000,00

5 797 801,81

3 256 892,47

1 290 761,47

2 540 909,34

0,00
0,00

0,00

2 540 909,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

szkoy podstawowe

2 750,00

2 750,00

0920

pozostae odsetki

2 750,00

2 750,00

80104

przedszkola

1 957 381,00

1 957 381,00

0830

wpywy z usug

1 953 231,00

1 953 231,00

0,00

0920

pozostae odsetki

4 150,00

4 150,00

0,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00
0,00

0,00

Strona 6 z 52

80110

gimnazja

1 600,00

1 600,00

0920

pozostae odsetki

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

80120

licea oglnoksztacce

400,00

400,00

0920

pozostae odsetki

400,00

400,00

80195

pozostaa dziaalno

3 835 670,81

1 294 761,47

0970

wpywy z rnych dochodw

4 000,00

4 000,00

2007

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich


oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

1 100 763,12

1 100 763,12

1 100 763,12

0,00

2009

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich


oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

189 998,35

189 998,35

189 998,35

0,00

6207

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich


oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci
w ramach budetu rodkw europejskich

2 540 909,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540 909,34

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 290 761,47

2 540 909,34
0,00

2 540 909,34

2 540 909,34

852

Pomoc spoeczna

3 581 469,00

3 581 469,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

orodki wsparcia

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

wpywy z usug

70 000,00

70 000,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

174 600,00

174 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0980

wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

85 000,00

85 000,00

0,00

2360

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

89 600,00

89 600,00

0,00

85213

skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

108 140,00

108 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gminy

108 140,00

108 140,00

85214

zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

673 708,00

673 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

2 100,00

2 100,00

0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gminy

671 608,00

671 608,00

0,00

85216

zasiki stae

1 230 019,00

1 230 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gminy

1 230 019,00

1 230 019,00

0,00

85219

orodki pomocy spoecznej

1 184 912,00

1 184 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

pozostae odsetki

6 000,00

6 000,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

3 000,00

3 000,00

0,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gminy

1 175 912,00

1 175 912,00

0,00

85228

usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

100 090,00

100 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

wpywy z usug

100 000,00

100 000,00

2360

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

90,00

90,00

85295

pozostaa dziaalno

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

40 000,00

40 000,00

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

153 500,00

153 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

obki

103 500,00

103 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85305

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Strona 7 z 52

0830

wpywy z usug

103 500,00

103 500,00

85395

pozostaa dziaalno

50 000,00

50 000,00

0830

wpywy z usug

50 000,00

50 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 000,00

169 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

gospodarka odpadami

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

45 000,00

45 000,00

90019

wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze


rodowiska

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0690

wpywy z rnych opat

120 000,00

120 000,00

90020

wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

4 000,00

4 000,00

0970

wpywy z rnych dochodw

4 000,00

4 000,00

926

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Kultura fizyczna

716 000,00

716 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92604

instytucje kultury fizycznej

716 000,00

716 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0750

dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

624 000,00

624 000,00

0,00

0830

wpywy z usug

42 000,00

42 000,00

0,00

0970

wpywy z rnych dochodw

50 000,00

50 000,00

113 809 921,99

107 671 398,65

Razem zadania wasne

0,00
1 290 761,47

6 138 523,34

3 375 919,00

92 970,00

2 623 936,34

45 698,00

Zadania zlecone

Administracja publiczna

430 782,00

430 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

750

urzdy wojewdzkie

430 782,00

430 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

430 782,00

430 782,00

751

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

9 729,00

9 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

9 729,00

9 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

9 729,00

9 729,00

852

Pomoc spoeczna

11 475 200,00

11 475 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

11 374 711,00

11 374 711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

11 374 711,00

11 374 711,00

85213

skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

32 112,00

32 112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

32 112,00

32 112,00

85228

usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

68 377,00

68 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zadania zlecone

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

68 377,00

68 377,00

11 915 711,00

11 915 711,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 52

Zadania powierzone
600

Transport i czno

324 000,00

324 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

drogi publiczne powiatowe

324 000,00

324 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

324 000,00

324 000,00

921

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

biblioteki

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Razem zadania powierzone
Razem zadania wasne, zadania zlecone i powierzone

87 000,00

87 000,00

411 000,00

411 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 136 632,99

119 998 109,65

1 290 761,47

6 138 523,34

3 375 919,00

92 970,00

2 623 936,34

45 698,00

W zakresie zada zleconych przyjmuje si do realizacji dochody w kwocie 229.600 z


Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie
0690 wpywy z rnych opat
Dz.852 Pomoc spoeczna
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
0980 wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego
rozdz. 85228 usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi opiekucze
0830 wpywy z usug

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

3 800 z
3 800 z
3 800 z
225 800 z
224 000 z

224 000 z

1 800 z
1 800 z

Strona 9 z 52

Tabela Nr 2
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Wydatki budetu miasta Zgierza na 2011 rok
w zotych
z tego:
Wydatki
majtkowe
(14+16)

z tego:

dotacje na
zadania
biece

z tego:
Dzia
Rozdzia

Nazwa

Plan na 2011 r.
(4+13)

Wydatki biece
(5+8+9+10+11+12)

Wydatki
jednostek
budetowych
(6+7)

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw,
fizycznych o ktrych
mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i
3

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

z tego:

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

obsuga dugu

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3

wydatki
wynagrozwizane
dzenia
z realizacj ich
i skadki od
statutowych
nich naliczane
zada
1

w tym:

zakup
i objcie
akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego

10

11

12

13

14

15

16

Zadania wasne
Rolnictwo i owiectwo

8 000,00

8 000,00

8 000,00

01030

010

izby rolnicze

2 500,00

2 500,00

2 500,00

01095

pozostaa dziaalno

0,00

8 000,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

Lenictwo

40 000,00

40 000,00

40 000,00

3 000,00

37 000,00

02095

pozostaa dziaalno

40 000,00

40 000,00

40 000,00

3 000,00

37 000,00

600

Transport i czno

10 817 188,00

8 639 322,00

3 643 402,00

0,00

3 643 402,00

162 541,00

0,00

0,00

020

infrastruktura kolejowa

60004

lokalny transport zbiorowy

6 995 920,00

6 995 920,00

2 000 000,00

2 000 000,00

60016

drogi publiczne gminne

3 658 727,00

1 643 402,00

1 643 402,00

1 643 402,00

Gospodarka mieszkaniowa

10 790 693,00

10 790 693,00

10 750 693,00

zakady gospodarki
mieszkaniowej

10 170 693,00

10 170 693,00

10 170 693,00

70001

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 750 693,00
10 170 693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 177 866,00

2 177 866,00

0,00

0,00

162 541,00

162 541,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

60002

700

0,00

2 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4 995 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 995 920,00
0,00

0,00
40 000,00

0,00

0,00

0,00

2 015 325,00

2 015 325,00

0,00

0,00

0,00

Strona 10 z 52

70005

gospodarka gruntami
i nieruchomociami

70095

pozostaa dziaalno

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

Dziaalno usugowa

702 963,00

550 400,00

514 400,00

12 500,00

501 900,00

71004

plany zagospodarowania
przestrzennego

140 000,00

140 000,00

140 000,00

12 500,00

127 500,00

0,00

71013

prace geodezyjne
i kartograficzne
/nieinwestycyjne/

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

71035

cmentarze

71095

pozostaa dziaalno

710

720
72095
750

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

302 963,00

150 400,00

114 400,00

114 400,00

36 000,00

Informatyka

1 070 000,00

1 070 000,00

1 070 000,00

1 070 000,00

0,00

pozostaa dziaalno

1 070 000,00

1 070 000,00

1 070 000,00

12 984 860,00

12 984 860,00

12 360 260,00

500 000,00

500 000,00

26 000,00

Administracja publiczna

152 563,00
0,00

0,00

0,00

152 563,00

97 679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 424 361,52

2 924 305,10

0,00

10 179 100,00

1 496 500,00

5 000,00

0,00

0,00

290 000,00

50 000,00

240 000,00

0,00

0,00

514 260,00

368 660,00

233 800,00

134 860,00

0,00

0,00

1 735 000,00

1 735 000,00

1 687 000,00

1 348 500,00

338 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

11 680 600,00

11 675 600,00

75075

290 000,00

290 000,00

75095

pozostaa dziaalno

514 260,00

75412

ochotnicze strae poarne

25 000,00

25 000,00

18 000,00

18 000,00

75414

obrona cywilna

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

75416

Stra gminna (miejska)

1 680 000,00

1 680 000,00

1 639 000,00

1 348 500,00

290 500,00

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

117 000,00

117 000,00

117 000,00

114 000,00

3 000,00

75647

pobr podatkw, opat


i niepodatkowych nalenoci
budetowych

117 000,00

117 000,00

117 000,00

114 000,00

3 000,00

757

Obsuga dugu publicznego

3 120 777,00

3 120 777,00

0,00

0,00

0,00

75702

obsuga papierw
wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

75704

rozliczenia z tytuu porcze


i gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego

1 120 777,00

1 120 777,00

0,00

875 000,00

875 000,00

875 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

624 600,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00
41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120 777,00

1 120 777,00
0,00

875 000,00

0,00

0,00

75809
75818

rezerwy ogle i celowe

871 000,00

871 000,00

871 000,00

801

Owiata i wychowanie

48 003 832,81

44 579 471,29

42 114 909,82

36 306 000,00

5 808 909,82

1 001 500,00

172 300,00

szkoy podstawowe

17 860 000,00

17 860 000,00

17 555 100,00

15 245 800,00

2 309 300,00

180 000,00

124 900,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00

145 600,00

rozliczenia midzy jednostkami


samorzdu terytorialnego

80101

97 679,00

0,00

11 680 600,00

Rne rozliczenia

152 563,00

0,00

promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

1 897 360,00

152 563,00

0,00

0,00

1 070 000,00
10 462 900,00

0,00

0,00

urzdy gmin

758

0,00

0,00

75023

756

0,00
0,00

474 000,00

rady gmin

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa

0,00

0,00

26 000,00

75022

754

40 000,00
36 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4 000,00

0,00
0,00

871 000,00

0,00
1 290 761,47

0,00

0,00

3 424 361,52
0,00

Strona 11 z 52

80103

oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych

80104
80110
80113

dowoenie uczniw do szk

80120

licea oglnoksztacce

80146

doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

80148

stowki szkolne

80195

pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

851

446 000,00

446 000,00

416 000,00

416 000,00

przedszkola

10 656 500,00

10 656 500,00

10 027 600,00

8 722 000,00

1 305 600,00

611 500,00

17 400,00

0,00

gimnazja

10 477 950,00

10 477 950,00

10 291 950,00

8 966 050,00

1 325 900,00

180 000,00

6 000,00

0,00

191 000,00

191 000,00

191 000,00

15 000,00

176 000,00

2 046 100,00

2 046 100,00

2 042 100,00

1 913 500,00

128 600,00

199 400,00

199 400,00

199 400,00

18 400,00

181 000,00

939 250,00

939 250,00

939 250,00

939 250,00

5 187 632,81

1 763 271,29

452 509,82

70 000,00

382 509,82

1 004 000,00

1 004 000,00

769 000,00

155 000,00

614 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

85121

lecznictwo ambulatoryjne

85153

zwalczanie narkomanii

40 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

85154

przeciwdziaanie alkoholizmowi

610 000,00

610 000,00

455 000,00

145 000,00

85195

pozostaa dziaalno

314 000,00

314 000,00

264 000,00

8 745 679,00

8 745 679,00

5 615 602,00

353 000,00

353 000,00

352 300,00

30 000,00

0,00

0,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00

235 000,00

20 000,00

1 290 761,47

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

3 424 361,52

3 424 361,52

2 924 305,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
30 000,00

0,00

310 000,00

155 000,00

0,00

264 000,00

50 000,00

4 657 505,00

958 097,00

0,00

229 853,00

122 447,00

0,00

852

Pomoc spoeczna

85203

orodki wsparcia

85205

zadania w zakresie
przeciwdziaania przemocy
w rodzinie

19 000,00

19 000,00

19 000,00

85212

wiadczenia rodzinne,
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

78 000,00

78 000,00

78 000,00

57 298,00

85213

skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej

210 140,00

210 140,00

108 140,00

108 140,00

102 000,00

0,00

85214

zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

1 001 608,00

1 001 608,00

1 200,00

1 200,00

1 000 408,00

0,00

85215

dodatki mieszkaniowe

588 000,00

588 000,00

588 000,00

0,00

85216

zasiki stae

1 230 019,00

1 230 019,00

1 230 019,00

0,00

85219

orodki pomocy spoecznej

4 525 912,00

4 525 912,00

4 515 712,00

10 200,00

0,00

85228

usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi
opiekucze

540 000,00

540 000,00

540 000,00

540 000,00

85295

pozostaa dziaalno

200 000,00

200 000,00

1 250,00

1 250,00

1 741 900,00

1 741 900,00

1 739 400,00

706 000,00

1 033 400,00

706 000,00

145 000,00

853

Pozostae zadania w zakresie


polityki spoecznej

85305

obki

853 500,00

853 500,00

851 000,00

85395

pozostaa dziaalno

888 400,00

888 400,00

888 400,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

885 800,00

885 800,00

885 800,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

4 261 014,00

3 130 077,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

19 000,00

0,00

20 702,00

0,00

254 698,00

0,00
198 750,00
0,00

2 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2 500,00

62 400,00

0,00
0,00

888 400,00
823 400,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 12 z 52

85401

wietlice szkolne

783 400,00

783 400,00

783 400,00

783 400,00

85404

wczesne wspomaganie rozwoju


dziecka

44 000,00

44 000,00

44 000,00

40 000,00

85412

kolonie i obozy oraz inne formy


wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia
modziey

58 400,00

58 400,00

58 400,00

4 619 779,18

4 619 779,18

4 619 779,18

96 000,00

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

5 000,00

0,00
4 000,00

0,00

58 400,00

0,00

4 614 779,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90001

gospodarka ciekowa i ochrona


wd

90002

gospodarka odpadami

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

90003

oczyszczanie miast i wsi

995 000,00

995 000,00

995 000,00

995 000,00

0,00

90004

utrzymanie zieleni w miastach


i gminach

360 000,00

360 000,00

360 000,00

360 000,00

0,00

90013

schroniska dla zwierzt

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

90015

owietlenie ulic, placw i drg

1 988 602,00

1 988 602,00

1 988 602,00

1 988 602,00

0,00

90017

zakady gospodarki komunalnej

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

90095

pozostaa dziaalno

280 177,18

280 177,18

280 177,18

5 000,00

275 177,18

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

2 729 340,00

2 729 340,00

210 340,00

15 000,00

195 340,00

92109

domy i orodki kultury, wietlice


i kluby

980 000,00

980 000,00

980 000,00

0,00

92116

biblioteki

1 019 000,00

1 019 000,00

1 019 000,00

0,00

92118

muzea

490 000,00

490 000,00

490 000,00

0,00

92195

pozostaa dziaalno

240 340,00

240 340,00

210 340,00

15 000,00

195 340,00

30 000,00

Kultura fizyczna

3 594 000,00

3 594 000,00

3 088 000,00

2 043 800,00

1 044 200,00

450 000,00

92604

instytucje kultury fizycznej

3 044 000,00

3 044 000,00

3 019 000,00

2 043 800,00

975 200,00

92605

zadania w zakresie kultury


fizycznej

450 000,00

450 000,00

0,00

926

92695

pozostaa dziaalno
Razem zadania wasne

100 000,00

100 000,00

69 000,00

113 585 811,99

107 831 021,47

90 108 586,00

2 519 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

69 000,00
33 455 981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

31 000,00
9 237 420,00

0,00

0,00
56 000,00

450 000,00

56 652 605,00

0,00

0,00

0,00

4 073 477,00

1 290 761,47

1 120 777,00

2 000 000,00

5 754 790,52

5 754 790,52

3 021 984,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone
750
75011
751

75101
852

Administracja publiczna

430 782,00

430 782,00

430 782,00

429 987,00

795,00

urzdy wojewdzkie

430 782,00

430 782,00

430 782,00

429 987,00

795,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa

9 729,00

9 729,00

9 729,00

0,00

9 729,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa

9 729,00

9 729,00

9 729,00

11 475 200,00

11 475 200,00

592 930,00

Pomoc spoeczna

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 729,00
490 353,00

102 577,00

0,00

0,00
0,00

10 882 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 13 z 52

85212

wiadczenia rodzinne,
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpi. emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego

11 374 711,00

11 374 711,00

492 441,00

458 241,00

85213

skadki na ubezp. zdrowotne


opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej

32 112,00

32 112,00

32 112,00

32 112,00

85228

usugi opiekucze
i specjalistyczne usugi
opiekucze

68 377,00

68 377,00

68 377,00

Razem zadania zlecone

11 915 711,00

11 915 711,00

1 033 441,00

34 200,00

10 882 270,00

0,00

0,00

68 377,00
920 340,00

113 101,00

0,00
0,00

10 882 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania powierzone
600
60014

Transport i czno

324 000,00

324 000,00

324 000,00

drogi publiczne powiatowe

324 000,00

324 000,00

324 000,00

87 000,00

87 000,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

921
92116

biblioteki

Razem zadania powierzone


Razem zadania wasne, zlecone
i powierzone

0,00

324 000,00

0,00

324 000,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

411 000,00

411 000,00

324 000,00

0,00

324 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 912 522,99

120 157 732,47

91 466 027,00

57 572 945,00

33 893 082,00

9 324 420,00

14 955 747,00

1 290 761,47

1 120 777,00

2 000 000,00

5 754 790,52

5 754 790,52

3 021 984,10

0,00

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

87 000,00

0,00
0,00

Strona 14 z 52

Tabela Nr 3
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Planowane przychody i rozchody w budecie miasta Zgierza na 2011 rok

Nazwa

Rodzaj

Przychody
9520

8.000.000
przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

kredyt

spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

poyczka, kredyty

Rozchody
9920

Plan na 2011 r.

8.000.000
8.224.110

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

8.224.110

Strona 15 z 52

Tabela Nr 4
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Wykaz wydatkw majtkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym
ZADANIA WASNE
/w zotych/
Dzia
Rozdzia
paragraf
1
600

Nazwa

Zadania inwestycyjne

Plan na 2011 r.
4

Transport i czno

528 325,00

60016

drogi publiczne gminne

528 325,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

528 325,00

710

Budowa ulicy Wincentego Witosa

396 000,00

Przebudowa ul. Leszczynowej - inwestycja z udziaem mieszkacw

132 325,00

Dziaalno usugowa

50 000,00

71095

pozostaa dziaalno

50 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

50 000,00
Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bram wejciow w celu stworzenia warsztatu rzemiosa
artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.
Ogem zadania wasne

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

50 000,00

578 325,00

Strona 16 z 52

Tabela Nr 5
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki 6.100 z


Dz. 750 Administracja publiczna
900 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
900 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.200 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
3.200 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla ProboszczewiceLumierz - 5.500 z


Dz. 750 Administracja publiczna
300 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
300 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
1.700 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
1.700 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.500 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
3.500 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyw - 6.100 z


Dz. 750 Administracja publiczna
1.160 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
1.160 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.500 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.500 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.440 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
2.440 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 17 z 52

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podlena - 5.500 z


Dz. 750 Administracja publiczna
500 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
500 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
4.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
4.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
1.000 z
rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto - 5.500 z
Dz. 750 Administracja publiczna
600 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
600 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.700 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.700 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.200 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
2.200 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chemy Adelmwek - 4.000 z
Dz. 750 Administracja publiczna
200 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
200 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.800 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
1.800 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia - 8.000 z


Dz. 750 Administracja publiczna
2.800 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
2.800 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
3.500 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
3.500 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.700 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
1.700 z
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 18 z 52

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chemy - 6.100 z
Dz. 750 Administracja publiczna
1.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
1.000 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.100 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
3.100 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasta - 6.100 z
Dz. 750 Administracja publiczna
500 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
500 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
2.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
2.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.600 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
3.600 z

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice Aniow - 4.000 z
Dz. 750 Administracja publiczna
300 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
300 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
1.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
1.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.700 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
2.700 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 19 z 52

rodki wydzielone w budecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak - 6.100 z


Dz. 750 Administracja publiczna
1.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 75095 pozostaa dziaalno
1.000 z
Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
1.000 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 85395 pozostaa dziaalno
1.000 z
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4.100 z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozdz. 92195 pozostaa dziaalno
4.100 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 20 z 52

Zacznik Nr 1
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Dotacje
Dotacja przedmiotowa:
Dotacja dla samorzdowego zakadu budetowego miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.

Dzia

1.

Rozdzia

600

60004

Nazwa

Kwota w zotych

Miejskie Usugi Komunikacyjne

4.995.920

Dotacje podmiotowe:
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.
1.

Dzia

Rozdzia

921

Nazwa

92109

Miejski Orodek Kultury

2.

92116

Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesawa Prusa

3.

92118

Muzeum Miasta Zgierza

Kwota w zotych
980.000
1.019.000
490.000

Ogem dotacje:

2.489.000

Dotacje dla niepublicznych placwek owiaty miasta Zgierza w 2011 roku


L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Kwota w zotych

1.

801

80101

I Spoeczna Szkoa Podstawowa TPZ

2.

801

80103

I Spoeczna Szkoa Podstawowa TPZ klasy 0

180.000

3.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Promyczek

350.000

4.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom

150.000

5.

801

80110

Spoeczne Gimnazjum TPZ

150.000

6.

801

80110

Prywatne Gimnazjum AWANS

30.000

30.000

Ogem dotacje:

890.000

Dotacje celowe:
Dotacja na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego w 2011 roku
L.p.
1.

Dzia
801

Rozdzia
80104

Nazwa
dotacja zwizana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu mieszkaca Zgierza

Kwota w zotych
111.500

Dotacje dla podmiotw spoza sektora finansw publicznych na realizacj zada w drodze
konkursu ofert miasta Zgierza w 2011 roku
L.p.

Dzia

Rozdzia

1,

710

71095

zadania zwizane z utrzymaniem Domu Turysty

Nazwa zadania

2.

851

85153

zadania wynikajce z programu przeciwdziaania narkomanii

3.

851

85154

zadania wynikajce z programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych

4.

851

85195

w zakresie zada wsparcia dla osb z niepenosprawnoci intelektualn

5.

921

92195

w zakresie wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz rodowiska osb Trzeciego Wieku

6.

926

92605

w zakresie sportu dzieci i modziey

Kwota w zotych
36.000
30.000
155.000
50.000
30.000
450.000

Ogem dotacje:

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

751.000

Strona 21 z 52

Zacznik Nr 2
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Plan dochodw gromadzonych na wyodrbnionym rachunku i wydatkw nimi finansowanych
samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno okrelon w ustawie
o systemie owiaty
Dochody
/ w zotych /
Nazwa

Dzia/Rozdzia

Plan dochodw na 2011 r.


3

Szkoy podstawowe

801/80101

825.000

Miejskie przedszkola

801/80104

896.000

Gimnazja

801/80110

271.200

Liceum oglnoksztacce

801/80120

30.000

Ogem dochody

2.022.200

Wydatki
/ w zotych /
Nazwa

Dzia/Rozdzia

Plan wydatkw
biecych i majtkowych na 2011 r.

Szkoy podstawowe

801/80101

825.000

Miejskie przedszkola

801/80104

896.000

Gimnazja

801/80110

271.200

Liceum oglnoksztacce

801/80120

30.000

Ogem wydatki

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

2.022.200

Strona 22 z 52

Zacznik Nr 3
do uchway Nr V/22/11
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Plan finansowy na 2011 r. samorzdowego zakadu budetowego Miejskie Usugi Komunikacyjne
Przychody
/w zotych/
Przychody wasne

Dotacje
z budetu

Ogem przychody

17.893.118

4.995.920

22.889.038

Koszty
/w zotych/
Wydatki na wynagrodzenia i skadki naliczone od wynagrodze 4010, 4040, 4110,
4120, 4170

Wydatki inwestycyjne

Pozostae wydatki

Ogem wydatki

802.000

22.087.038

22.889.038

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 23 z 52

Dochody budetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada wasnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCHODY BIECE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
11.885.000 z
rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej
0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
- czynsze za wynajem lokali
- opaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych

10.520.000 z

9.900.000 z

0920 pozostae odsetki


-odsetki od niezapaconych w terminie nalenoci

220.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw


-wpaty z tytuu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsibiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemcw mieszka komunalnych,
-rozliczenia za media za rok 2010

400.000 z

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami


0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci
0690 wpywy z rnych opat

1.365.000 z

500.000 z
7.000 z

- rne opaty m.in. wycena lokali


0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
- opaty za dzieraw gruntw i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne
-opaty za dzieraw rodkw trwaych MPGK
0920 pozostae odsetki
-odsetki od niezapaconych w terminie nalenoci

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

850.000 z

8.000 z

Strona 24 z 52

Dz. 710 Dziaalno usugowa

164.260 z

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

150.000 z

0830 wpywy z usug


- opaty za wydawane wypisy z rejestru gruntw,
- opaty za wydawane mapy

150.000 z

rozdz. 71095 pozostaa dziaalno

14.260 z

0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,


jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
-dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym
Miasto Tkaczy

14.260 z

Dz. 750 Administracja publiczna

222.490 z

rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie

190 z

2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada


z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
-5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych z tytuu udostpniania
danych osobowych
rozdz. 75023 urzdy gmin

190 z

73.000 z

0690 wpywy z rnych opat


- koszty upomnie, opaty sdowe

2.000 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

1.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw


- wydawane zezwolenia na sprzeda kwiatw, owocw, koncesje TAXI,
- opaty za specyfikacje przetargowe ,
-prowizje dla patnika skadek od wynagrodze i podatku dochodowego od osb
fizycznych

70.000 z

rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego

3.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw


-reklama firm podczas obchodw wita Miasta

3.000 z

rozdz. 75095 pozostaa dziaalno


Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

146.300 z
Strona 25 z 52

0830 wpywy z usug


- sprzeda ogosze zamieszczanych w gazecie /ITZ/

95.000 z

0840 wpywy ze sprzeday wyrobw


- sprzeda gazety /ITZ/

50.000 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych
0970 wpywy z rnych dochodw

100 z

1.200 z

Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

403.720 z

rozdz. 75416 Stra gminna (miejska)

403.720 z

0570 grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych


- mandaty nakadane przez Stra Miejsk

400.000 z

0830 wpywy z usug


- wpywy z tytuu konwojowania rodkw pieninych

3.000 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

120 z

0970 wpywy z rnych dochodw


-prowizje dla patnika skadek od wynagrodze i podatku dochodowego
od osb fizycznych

600 z

Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

59.033.076 z

rozdz. 75601 wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

195.000 z

0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych,


opacany w formie karty podatkowej

190.000 z

0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


rozdz. 75615 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych
od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

5.000 z

12.670.300 z

Strona 26 z 52

0310 podatek od nieruchomoci


- wg stawek uchwalonych na 2011 rok
0320 podatek rolny
- wysoko podatku planowana na podstawie ceny 1q yta
okrelonej przez Ministra Finansw oraz iloci podmiotw opodatkowania
0330 podatek leny

12.350.000 z

300 z

10.000 z

0340 podatek od rodkw transportowych

160.000 z

0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych


- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci i wartoci transakcji
podlegajcych opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania
za 2010 rok

100.000 z

0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


rozdz. 75616 wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
0310 podatek od nieruchomoci
- wg stawek uchwalonych na 2011 rok
0320 podatek rolny
- wysoko podatku planowana na podstawie ceny 1q yta
okrelonej przez Ministra Finansw oraz iloci podmiotw opodatkowania
0330 podatek leny

50.000 z

9.917.000 z
6.650.000 z

90.000 z

2.000 z

0340 podatek od rodkw transportowych

600.000 z

0360 podatek od spadkw i darowizn


- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci spraw
oraz od wysokoci naliczanego podatku

350.000 z

0370 opata od posiadania psw


0430 wpywy z opaty targowej
- wg stawek uchwalonych na 2011 rok
0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych
- wysoko podatku uzaleniona jest od iloci
i wartoci transakcji podlegajcych opodatkowaniu
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

5.000 z
200.000 z

1.900.000 z

Strona 27 z 52

0560 zalegoci z podatkw zniesionych


- wpywy z tytuu zalegoci w podatku
od rodkw transportowych od samochodw osobowych

15.000 z

0690 wpywy z rnych opat

25.000 z

0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

80.000 z

rozdz. 75618 wpywy z innych opat stanowicych dochody


jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

2.202.000 z

0410 wpywy z opaty skarbowej

1.200.000 z

0480 wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu

650.000 z

0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki


samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
-opaty za zajcie pasa drogowego oraz opata adiacencka

350.000 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych
rozdz. 75621 udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa
0010 podatek dochodowy od osb fizycznych
- prognozowane wpywy oparte na informacji przekazanej
przez Ministerstwo Finansw /37,12%/
0020 podatek dochodowy od osb prawnych
- 6,71% udziau w podatku dochodowym od osb prawnych
Dz. 758 Rne rozliczenia
rozdz. 75801 cz owiatowa subwencji oglnej
dla jednostek samorzdu terytorialnego
2920 subwencje oglne z budetu pastwa
-subwencja na czciowe pokrycie wynagrodze i skadek od nich
naliczanych dla nauczycieli szk podstawowych, gimnazjw
oraz samorzdowego liceum oglnoksztaccego

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

2.000 z

34.048.776 z
32.448.776 z

1.600.000 z

28.085.991,18 z

25.601.494 z
25.601.494 z

Strona 28 z 52

rozdz. 75807 cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

2.225.120 z

2920 subwencje oglne z budetu pastwa


-rodki na uzupenienie dochodw wasnych

2.225.120 z

rozdz. 75814 rne rozliczenia finansowe


0920 pozostae odsetki
-odsetki bankowe konta podstawowego budetu miasta
2680 rekompensaty utraconych dochodw w podatkach
i opatach lokalnych
-dotacja z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych rekompensata za zwolnienia ustawowe
w podatku od nieruchomoci bdcych w posiadaniu zakadw
pracy chronionej
Dz. 801 Owiata i wychowanie

259.377,18 z
59.377,18 z

200.000 z

3.256.892,47 z

rozdz. 80101 szkoy podstawowe

2.750 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

2.750 z

rozdz. 80104 przedszkola

1.957.381 z

0830 wpywy z usug

1.953.231 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

4.150 z

rozdz. 80110 gimnazja

1.600 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

1.600 z

rozdz. 80120 licea oglnoksztacce

400 z

0920 pozostae odsetki


- odsetki od rodkw na rachunkach bankowych

400 z

rozdz. 80195 pozostaa dziaalno

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

1.294.761,47 z

Strona 29 z 52

0970 wpywy z rnych dochodw

4.000 z

2007 dotacje celowe w ramach programw finansowanych


z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich

1.100.763,12 z

2009 dotacje celowe w ramach programw finansowanych


z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich

189.998,35 z

Dz. 852 Pomoc spoeczna

3.581.469 z

rozdz. 85203 orodki wsparcia

70.000 z

0830 wpywy z usug


-odpatno osb korzystajcych z zaj w Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Cezaka

70.000 z

rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego


oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
0980 wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego
2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane
z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
-dochody zwizane z realizacj zada zleconych

174.600 z

85.000 z

89.600 z

rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby


pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

108.140 z

2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gminy

108.140 z

rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe

673.708 z

0970 wpywy z rnych dochodw


Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

2.100 z
Strona 30 z 52

2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gminy
-rodki przeznaczone na dofinansowanie wypat zasikw okresowych
w czci gwarantowanej z budetu pastwa
rozdz. 85216 zasiki stae
2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gminy
-rodki przeznaczone na dofinansowanie wypat zasikw staych
w czci gwarantowanej z budetu pastwa
rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej

671.608 z

1.230.019 z

1.230.019 z

1.184.912 z

0920 pozostae odsetki

6.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw

3.000 z

2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gminy
- dotacja na czciowe utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy
Spoecznej im. b. o. R. Chyliskiego

1.175.912 z

rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

100.090 z

0830 wpywy z usug


- dochody stanowi odpatnoci wnoszone
przez podopiecznych za wiadczone usugi opiekucze

100.000 z

2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane


z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych ustawami
-5% dochodw zwizanych z realizacj zada zleconych

90 z

rozdz. 85295 pozostaa dziaalno

40.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw

40.000 z

Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

153.500 z

rozdz. 85305 obki

103.500 z

0830 wpywy z usug

103.500 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 31 z 52

rozdz. 85395 pozostaa dziaalno

50.000 z

0830 wpywy z usug


- dochody stanowi odpatnoci wnoszone przez pensjonariuszy
za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej.

50.000 z

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


rozdz. 90002 gospodarka odpadami
0970 wpywy z rnych dochodw

169.000 z
45.000 z
45.000 z

rozdz. 90019 wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw


z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

120.000 z

0690 wpywy z rnych opat

120.000 z

rozdz. 90020 wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw


z opat produktowych

4.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw

4.000 z

Dz. 926 kultura fizyczna

716.000 z

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej

716.000 z

0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych


Skarbu Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze
-udostpnianie obiektw sportowych MOSiR

624.000 z

0830 wpywy z usug


-wpywy z tytuu organizacji imprez MOSiR

42.000 z

0970 wpywy z rnych dochodw

50.000 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 32 z 52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCHODY MAJTKOWE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo
800.000 z
rozdz. 01095 pozostaa dziaalno

800.000 z

0770 wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania
wieczystego nieruchomoci
- dochody ze sprzeday gruntw

800.000 z

Dz. 600 Transport i czno

45.698 z

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

45.698 z

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw


wojewdztw pozyskane z innych rde, w tym:
-partycypacja mieszkacw w budowie drg gminnych 35.698 z

45.698 z

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.668.889 z

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami

2.668.889 z

0760 wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego


przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci
0770 wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania
wieczystego nieruchomoci
- dochody ze sprzeday nieruchomoci

92.970 z

2.575.919 z

Dz. 710 Dziaalno usugowa

83.027 z

rozdz. 71095 pozostaa dziaalno

83.027 z

6205 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw


europejskichoraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

83.027 z

Dz. 801 Owiata i wychowanie

2.540.909,34 z

rozdz. 80195 pozostaa dziaalno

2.540.909,34 z

6207 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw


europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

2.540.909,34 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 33 z 52

Wydatki miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada wasnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYDATKI BIECE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo
8.000 z
rozdz. 01030 izby rolnicze
- 2% udzia w finansowaniu Izb Rolniczych

2.500 z

rozdz. 01095 pozostaa dziaalno


- odszkodowania za szkody wyrzdzone przez dzikie zwierzta
- szkolenia rolnikw

5.500 z

Dz. 020 Lenictwo

40.000 z

rozdz. 02095 pozostaa dziaalno


- kontynuacja prac porzdkowych w lesie /Gry Wilamowskie/
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000 z

40.000 z

Dz. 600 Transport i czno

8.639.322 z

rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy


w tym:
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usug komunikacji
autobusowej 4.995.920 z
- koszty usug wiadczonych przez komunikacj tramwajow 2.000.000 z

6.995.920 z

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne


- utrzymanie biece ulic,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,

1.643.402 z

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.790.693 z

rozdz. 70001 zakady gospodarki mieszkaniowej


- koszty zwizane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego
i wsplnot mieszkaniowych, a w szczeglnoci koszty administrowania, remonty
oraz opaty eksploatacyjne

10.170.693 z

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami


- wykupy i wywaszczenia
- koszty zwizane z gospodark gruntami, w tym wyceny nieruchomoci i lokali
- inwentaryzacja techniczna zasobw mieszkaniowych
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

580.000 z

Strona 34 z 52

rozdz. 70095 pozostaa dziaalno


- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki

40.000 z

Dz. 710 Dziaalno usugowa

550.400 z

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego


- koszty zakupu usug drukarskich, introligatorskich, reklamowych zwizanych
z opracowaniami planistycznymi
- koszty zwizane z opracowaniem planw zagospodarowania przestrzennego
- wynagrodzenia bezosobowe /koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej/
12.500 z

140.000 z

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne


- koszty zakupu usug dotyczcych konserwacji urzdze, opracowania
geodezyjne i mapy

210.000 z

rozdz. 71035 cmentarze


- remont obiektu administracyjnego kancelaria cmentarza komunalnego
rozdz. 71095 pozostaa dziaalno
- utrzymanie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 64.400 z
- remont nawierzchni targowiska miejskiego 50.000 z
- dotacja celowa dla Domu Turysty 36.000 z

50.000 z

150.400 z

Dz. 720 Informatyka

1.070.000 z

rozdz. 72095 pozostaa dziaalno


- materiay eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprztu informatycznego
i telekomunikacyjnego
- usugi internetowe i utrzymanie serwisu

1.070.000 z

Dz. 750 Administracja publiczna


rozdz. 75022 rady gmin
- diety radnych, wydatki rzeczowe
- wydatki zwizane z dziaalnoci Modzieowej Rady Miasta 5.000 z
rozdz. 75023 urzdy gmin
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 10.179.100 z
- ubezpieczenie majtku Gminy Miasto Zgierz 290.336,00 z
- materiay biurowe, rodki czystoci, zakup energii elektrycznej i cieplnej,
podre subowe, szkolenia, kursy, usugi pocztowe,
- konserwacje kotowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynkw USC i UMZ
oraz remonty pomieszcze

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

12.984.860 z
500.000 z

11.680.600 z

Strona 35 z 52

rozdz. 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego


- organizacja imprez /m.in. wito Miasta Zgierza, wito Chleba i Golonki
Majwka Zgierska Konkurs Rzebiarski, Lato w miecie,
- materiay promocyjne, wsppraca z miastami partnerskimi
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000 z
- promocja miasta Zgierza poprzez sport na arenach sportowych kraju, Europy
i wiata -50.000 z

290.000 z

rozdz. 75095 pozostaa dziaalno


- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 360.000 z
w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 233.800 z
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych 9.260 z
- diety radnych jednostek pomocniczych 145.000 z

514.260 z

Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochronaprzeciwpoarowa

1.735.000 z

rozdz. 75412 ochotnicze strae poarne


- czciowe pokrycie kosztw ochotniczej stray poarnej

25.000 z

rozdz. 75414 obrona cywilna


- remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki
zwizane z obron cywiln

30.000 z

rozdz. 75416 Stra gminna (miejska)


rodki na utrzymanie Stray Miejskiej, w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.348.500 z
- wydatki rzeczowe zwizane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa,
ubezpieczenie, usugi pocztowe i szkolenia
Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osbfizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcychosobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
rozdz. 75647 pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
- inkaso 54.000 z
- wynagrodzenia bezosobowe 60.000z
- wydatki rzeczowe, zwizane z poborem podatkw

1.680.000 z

117.000 z

117.000 z

Dz. 757 Obsuga dugu publicznego

3.120.777 z

rozdz. 75702 obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
- odsetki od poyczek i kredytw

2.000.000 z

rozdz. 75704 rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji


Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 36 z 52

udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu


terytorialnego
- potencjalne spaty kredytw i poyczek porczonych
dla Towarzystwa Budownictwa Spoecznego przypadajce
do spaty w 2011 roku:
w tym: porczenia 144.891 z, odsetki 975.886 z
Dz. 758 Rne rozliczenia
rozdz. 75809 rozliczenia midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
- wspfinansowanie wydatkw z tytuu korzystania z punktu
skupu zwierzt padych w Ozorkowie
rozdz. 75818 rezerwy oglne i celowe
rezerwa oglna 230.00 z
rezerwa celowa 641.000 z
(z zakresu owiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki biece335.00 z
oraz na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz.
590 z 26 04. 2007 r. z pn. zm.) 306.000 z)
Dz. 801 Owiata i wychowanie
rozdz. 80101 szkoy podstawowe
- wydatki zwizane z utrzymaniem 8 zgierskich szk
podstawowych w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 15.245.800 z
- dotacja dla I Spoecznej Szkoy Podstawowej 180.000 z
rozdz. 80103 oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli i pracownikw
administracyjno-obsugowych w klasie O w SP Nr 4, 10, 12 416.000 z
- dotacja dla I Spoecznej Szkoy Podstawowej TPZ klasy 0 30.000 z
rozdz. 80104 przedszkola
w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli i pracownikw
administracyjno-obsugowych 8.722.000 z/
- dotacja celowa na pokrycie kosztw pobytu dzieci
uczszczajcych do przedszkoli w innej gminie, bdcych
mieszkacami naszego miasta 111.500 z
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek350.000 z
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom150.000 z
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

1.120.777 z

875.000 z

4.000 z

871.000 z

44.579.471,29 z
17.860.000 z

446.000 z

10.656.500 z

Strona 37 z 52

rozdz. 80110 gimnazja


- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjw zgierskich
w tym:
-wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8.966.050 z
- dotacja dla Spoecznego Gimnazjum TPZ 150.000 z
- dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS 30.000 z
rozdz. 80113 dowoenie uczniw do szk
- realizacja umw o dowz dzieci niepenosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000 z
rozdz. 80120 licea oglnoksztacce
- wydatki na utrzymanie Samorzdowego Liceum
Oglnoksztaccego, w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.913.500z

10.477.950 z

191.000 z

2.046.100 z

rozdz. 80146 doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 18.400 z

199.400 z

rozdz. 80148 stowki szkolne


wynagrodzenia i skadki od nich naliczane pracownikw zatrudnionych
w stowkach szkolnych

939.250 z

rozdz. 80195 pozostaa dziaalno


w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 70.000 z
- realizacja porozumie ze zwizkami zawodowymi
- koszty utrzymania lokali
- odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
dla nauczycieli emerytw, remonty w szkoach oraz pozostae wydatki
-wydatki zwizane z realizacj programw finansowanych
z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1.290.761,47 z
Dz. 851 Ochrona zdrowia

1.763.271,29 z

1.004.000 z

rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne


- zakup usug zdrowotnych -w zakresie kardiologii i zdrowia psychicznego
dzieci i modziey nie objtych kontraktem z NFZ

40.000 z

rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii


- realizacja zada wynikajcych z programu przeciwdziaania
narkomanii dotacja 30.000 z

40.000 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 38 z 52

-wynagrodzenia bezosobowe-10.000 z
rozdz. 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi
w tym:
- diety czonkw Miejskiej Komisji Rozwizywania
Problemw Alkoholowych,
- realizacja zada wynikajcych z programu profilaktyki
problemw alkoholowych:
- w zakresie wspfinansowania organizowania i prowadzenia
wietlic rodowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego dotacja 58.000 z
- w zakresie dofinansowania dziaa terapeutycznych i wspierajcych
dla osb uzalenionych i ich rodzin, ofiar i sprawcw
przemocy dotacja 97.000 z
- wynagrodzenia bezosobowe 145.000 z

610.000 z

rozdz. 85195 pozostaa dziaalno


- wspfinansowanie organizacji konkursw promujcych
problematyk zdrowotn i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia/m.in. program profilaktyki i korekcji wzroku
Ratujmy Wzrok Dzieciom 40.000 z/,
- wspfinansowanie prowadzenia dziennego orodka wsparcia
dla osb z niepenosprawnoci intelektualn zespou
terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywnoci spoecznej
wraz z dowoeniem osb niepenosprawnych na zajcia
rehabilitacyjno-terapeutyczne dotacja - 50.000 z
- pozostae wydatki m.in. skadka czonkowska dla Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich

314.000 z

Dz. 852 Pomoc spoeczna


rozdz. 85203 orodki wsparcia
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu
w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 229.853 z
rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
-profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym:
- wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 57.298 z
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

8.745.679 z
353.000 z

19.000 z

78.000 z

Strona 39 z 52

- czciowe pokrycie kosztw rzeczowych


rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
- skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypacanych zasikw staych,
okresowych i z tytuu macierzystwa, udzielanych na podstawie
ustawy o pomocy spoecznej
rozdz. 85214 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wypata zasikw bezzwrotnych celowych specjalnych
i celowych zwrotnych
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe
- wypaty dodatkw mieszkaniowych

210.140 z

1.001.608 z

588.000 z

rozdz. 85216 zasiki stae


- wypata zasikw staych

1.230.019 z

rozdz. 85219 orodki pomocy spoecznej


- koszty utrzymania MOPS w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.261.014 z

4.525.912 z

rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


- za usugi opiekucze dla osb samotnych,
bd w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbdna

540.000 z

rozdz. 85295 pozostaa dziaalno


- realizacja prac spoecznie uytecznych

200.000 z

Dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1.741.900 z

rozdz. 85305 obki


- wydatki zwizane z utrzymaniem obka
Miejskiego im. Kozioka Matoka w tym :
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli
i pracownikw administracyjno-obsugowych 706.000 z

853.500 z

rozdz. 85395 pozostaa dziaalno


- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych 24.400 z
- dopaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta
w domach pomocy spoecznej 840.000 z
- obsuga programu pomocy ywnociowej dla najuboszych mieszkacw
24.000 z

888.400 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 40 z 52

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

885.800 z

rozdz. 85401 wietlice szkolne


- rodki przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia i skadki
od nich naliczane pracownikw pedagogicznych i pracownikw
administracyjno-obsugowych 783.400 z

783.400 z

rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


-wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane nauczycieli
i pracownikw administracyjno-obsugowych 40.000 z
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego
dzieci i modziey formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rozdz. 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wd
- likwidacja dzikich wyciekw i zalanych pasw drogowych

44.000 z

58.400 z

4.619.779,18 z
96.000 z

rozdz. 90002 gospodarka odpadami


- koszty zwizane z akcj usuwania wyrobw azbestowych
z posesji mieszkacw Zgierza,
- koszty zwizane z akcj usuwania samochodw wycofanych z eksploatacji

100.000 z

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi


- oczyszczanie ulic, placw publicznych i akcja zima

995.000 z

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach


- pielgnacja zieleni i nasadzenia rolin, midzy innymi
utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych,

360.000 z

rozdz. 90013 schroniska dla zwierzt


- koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami
w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyapywanie
bezpaskich psw/

300.000 z

rozdz. 90015 owietlenie ulic, placw i drg


- koszty zwizane z owietleniem ulic i placw na terenie miasta
oraz konserwacja i utrzymanie urzdze
Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

1.988.602 z

Strona 41 z 52

rozdz. 90017 zakady gospodarki komunalnej


- koszty administrowania budynku ani miejskiej
/rnica midzy wydatkami a dochodami/

500.000 z

rozdz. 90095 pozostaa dziaalno


- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej
- zakup wody do zdrojw ulicznych i inne
-remonty i energia,
- rne opaty
-wynagrodzenia bezosobowe 5.000 z

280.177,18 z

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.729.340 z

rozdz. 92109 domy i orodki kultury, wietlice i kluby


- dotacja na wydatki zwizane z dziaalnoci Miejskiego Orodka Kultury
oraz Centrum Kultury Dziecka
- realizacja zada wasnych miasta z zakresu kultury
- czciowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku
rozdz. 92116 biblioteki
- dotacja dla Biblioteki Miejsko Powiatowej im. Bolesawa Prusa
na realizacj zada wasnych miasta z zakresu kultury

980.000 z

1.019.000 z

rozdz. 92118 muzea


- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizacj
zada wasnych miasta z zakresu kultury

490.000 z

rozdz. 92195 pozostaa dziaalno


w szczeglnoci:
- rodki bdce w dyspozycji Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia
przeznaczone na organizacj wit miejskich i pastwowych
- rodki na organizacj imprez artystycznych adresowanych
do mieszkacw miasta,
- kontynuowanie wsppracy z miastami partnerskimi w ramach
obchodw wita Miasta Zgierza
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych 29.340 z
- wykonanie zadania publicznego Inicjatywy na rzecz osb
Trzeciego Wieku /pokrycie czciowych kosztw
prowadzenia uniwersytetu III wieku/ 30.000 z-dotacja
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000 z

240.340 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 42 z 52

Dz. 926 Kultura fizyczna

3.594.000 z

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej


- wydatki biece basenu przy ul. Lemiana 1
oraz pozostaych obiektw sportowych tj. ul. Wschodnia 2,
Malinka, Orliki i Pywalnia oraz Park Miejski
-wydatki Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji
w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.043.800 z

3.044.000 z

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej


dotacje na realizacj zada w zakresie sportu w drodze
konkursu ofert

450.000 z

rozdz. 92695 pozostaa dziaalno


rodki bdce w dyspozycji Wydziau Kultury, Sportu i Zdrowia
z przeznaczeniem na:
- organizacj imprez sportowych,
- nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasigu wojewdzkim
i oglnopolskim,
- stypendia sportowe

100.000 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 43 z 52

Dochody i wydatki budetu miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zada zleconych i powierzonych

===============================================================================
Zadania zlecone
===============================================================================
Dz. 750 Administracja publiczna
430.782 z
rozdz. 75011 urzdy wojewdzkie
w tym:
- rodki na czciowe pokrycie wynagrodze dla pracownikw
wykonujcych zadania zlecone - 429.987 z,
- koszty transportu dowodw osobistych 295 z,
- akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony 500 z
Dz. 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
rozdz. 75101 urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
- rodki na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw
Dz. 852 Pomoc spoeczna
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
- rodki na wiadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy
o opiece spoecznej
-w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 458.241 z
rozdz. 85213 skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane
za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej
- skadki na ubezpieczenia zdrowotne od wypacanych zasikw staych,
okresowych i z tytuu macierzystwa, udzielanych na podstawie ustawy
o opiece spoecznej
rozdz. 85228 usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
- usugi opiekucze dla osb samotnych, z zaburzeniami psychicznymi
bd w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbdna

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

430.782 z

9.729 z

9.729 z

11.475.200 z

11.374.711 z

32.112 z

68.377 z

Strona 44 z 52

===============================================================================
Zadania powierzone
===============================================================================
Dz. 600 Transport i czno
324.000 z
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
- rodki na biece utrzymanie drg powiatowych
przekazywane przez Powiat Zgierski

324.000 z

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

87.000 z

rozdz. 92116 biblioteki


- rodki na potrzeby biece zwizane z funkcjonowaniem
biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski

87.000 z

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 45 z 52

Cz opisowa do wydatkw majtkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli


Nr 4 do budetu miasta Zgierza na rok 2011

Dzia 600 Transport i czno

528.325 z

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne

528.325 z

Budowa ulicy Wincenteg Witosa

396.000 z

Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy wraz z jej realizacj.
Przebudowa ul. Leszczynowej inwestycja z udziaem mieszkacw

132.325 z

Zadanie obejmuje przebudow ulicy oraz jej powierzchniowe utrwalenie. Realizowane bdzie przy
wspudziale finansowym wacicieli nieruchomoci z ulicy Leszczynowej.
Dzia 710 Dziaalno usugowa
Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno
Modernizacja terenu ogrodu CKD wraz z ogrodzeniem i bram wejciow w celu
stworzenia warsztatu rzemiosa artystycznego oraz miejsca imprez rodzinnych.

50.000 z
50.000 z
50.000 z

Realizacja tego zadania pozwoli na wykorzystywanie ogrodu na imprezy plenerowe.Zadanie obejmowa


bdzie m.in. wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu, utwardzenia nawierzchni, wykonanie wiaty- zadaszenia dla
warsztatu garncarskiego i pieca, doprowadzenia przyczy wody i prdu, owietlenia terenu oraz wyposaenia
placu zabaw.Inwestycja wymaga bdzie pozyskania rodkw zewntrznych.

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 46 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 47 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 48 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 49 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 50 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 51 z 52

Id: KESTT-JOKUO-JYCQW-KTXFV-AAADX. Podpisany

Strona 52 z 52