You are on page 1of 3

Uchwaa Nr 9/29/2011 KolegiumRegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi zdnia3marca2011r.

w skadzie

1. Beata Kaczmarek 2. Ewa pionek 3. Anna Kamierczak 4. PaweJakiewicz 5. Bogdan gwa 6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 7.JzefaLucynaMichejda

8. Bogusaw Wenus 9. Grayna Kos 10. Barbara Polowczyk 11. Magorzata Michaek 12. Urszula Wiktorowska 13. Roman Drozdowski

Porozpoznaniuwdniach:24lutegoi3marca2011r.Uchway Nr V/28/11 Rady GminyDobryszycezdnia31stycznia2011rokuwsprawieokrelenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowych,dorczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowejwodziwdniu8lutego2011roku,dziaajc na podstawie dziaajc na podstawieart.91ust.1ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym ( Dz. U.Nr142z2001r.,poz.1591zpniejszymi zmianami ) Kolegium uchwala, co nastpuje:

zpowodunaruszeniaprawatj.art.20austawyzdnia12stycznia1991r.opodatkach iopatachlokalnych(Dz.U.z2010r.Nr95,poz.613,zpn.zm.),wzwizkuzart. 4ust.1ustawyzdnia20lipca2000r.oogaszaniuaktwnormatywnychiniektrych innychaktwprawnych(Dz.U.Nr62,poz.718zezm.)orazwzwizkuzart.2iart.32 Konstytucji RP stwierdza siniewanoUchway Nr V/28/11 Rady Gminy Dobryszyce zdnia31stycznia2011rokuwsprawieokrelenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowych. UZASADNIENIE
ID: XHNPJ-CWUQF-VBVVD-LJONI-KSDWT. Podpisany. Strona 1 / 3

RadaGminyDobryszyceuchwapodjtwdniu31styczniaokrelia wysoko stawek podatku od rodkwtransportowychpoprzezpodwyszenie wymiaru stawek. Wprowadzenie nowej wysokoci stawek podatkowych miaoby nastpi, zgodnie zuchwa, zmoc obowizujc oddnia1stycznia2011r.ZdaniemKolegium

Konstytucji RP stwierdza siniewanoUchway Nr V/28/11 Rady Gminy Dobryszyce zdnia31stycznia2011rokuwsprawieokrelenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowych. UZASADNIENIE

RadaGminyDobryszyceuchwapodjtwdniu31styczniaokrelia wysoko stawek podatku od rodkwtransportowychpoprzezpodwyszenie wymiaru stawek. Wprowadzenie nowej wysokoci stawek podatkowych miaoby nastpi, zgodnie zuchwa, zmoc obowizujc oddnia1stycznia2011r.ZdaniemKolegium RegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi niedopuszczalne jest wprowadzenie zmiany stawekpodatkowychwcigu roku podatkowego. Zmiana ta kcisi zzasad p o g bianiazaufaniaobywatelidoorganwpastwaiprawawynikajc zart. 2KonstytucjiRPorazzasad rwnegotraktowaniaprzezwadzpubliczn(art. 32 Konstytucji RP). Kady obywatel powinien mie prawodecydowaniaoswoim postpowaniuwoparciuomoliwie pena znajomoprzesanek dziaaniaorganw pastwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie te dziaania mogza sobpocign. Skoroobywatelwoparciuoobowizujcewdniu1stycznia2011r.stawkipodatku zaplanowaipodjjakie dziaania, to nie organ wadzy publicznej nie moe poprzez swoje dziaaniawzakresiezmianypodatkwwtrakcierokupodatkowegoniweczy podjtych decyzji obywatela. Ponadto wejciewycie przedmiotowej uchwayzmoc obowizujcoddnia1styczniapozostajewsprzecznocizart.4ustawyoogaszaniu aktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych.Zgodnieztymprzepisem akty normatywne zawierajce przepisy powszechnie obowizujce ogaszane wdziennikachurzdowych, wchodzwycie po upywie 14 dni od dnia ich ogoszenia, chyba e dany akt normatywny okreli termin duszy. Artyku4ust.2wymienionej ustawy przewiduje moliwowejciawycieaktwnormatywnychwuzasadnionych przypadkachwterminiekrtszymni14dni,atakewdniuogoszeniaaktuwdzienniku urzdowym, jeeli wymaga tego wany interes pastwa. Wyjtek od zasady wejcia wycieaktuniemawniniejszejsprawiezastosowania,gdyaden wany interes pastwa nie wystpuje. KolegiumponowniewtejuchwalewskazujeRadzieGminy,ewprzypadkunie uchwaleniastawekpodatkwstosujesistawki obowizujcewrokupoprzedzajcym rokpodatkowy(art.20austawyopodatkachiopatach lokalnych). Majc powysze na wzgldzie Kolegium postanowiojakwsentencji. OduchwayKolegiumRegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi suy skarga do WojewdzkiegoSduAdministracyjnegowodzi. Skargwnosi siza porednictwem ID: XHNPJ-CWUQF-VBVVD-LJONI-KSDWT. Podpisany. Strona 2 / 3 RegionalnejIzbyObrachunkowejwodziwterminie30dnioddniadorczenia skarcemu uchway.

uchwaleniastawekpodatkwstosujesistawki obowizujcewrokupoprzedzajcym rokpodatkowy(art.20austawyopodatkachiopatach lokalnych). Majc powysze na wzgldzie Kolegium postanowiojakwsentencji. OduchwayKolegiumRegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi suy skarga do WojewdzkiegoSduAdministracyjnegowodzi. Skargwnosi siza porednictwem RegionalnejIzbyObrachunkowejwodziwterminie30dnioddniadorczenia skarcemu uchway.

Przewodniczcy Kolegium Zastpca Prezesa RIOwodzi Beata Kaczmarek

ID: XHNPJ-CWUQF-VBVVD-LJONI-KSDWT. Podpisany.

Strona 3 / 3