You are on page 1of 20

UCHWAA NR IV/14/ 11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE DZKIM z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budetu gminy Konstantynw dzki na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w zwizku z art. 121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Konstantynowie dzkim uchwala, co nastpuje: 1. Okrela czn kwot planowanych dochodw budetu gminy w wysokoci 54.117.312 z, w tym: dochody majtkowe w kwocie 18.741.672 z oraz dochody biece w kwocie 35.375.640 z , zgodnie z tabel nr 1, z tego: 1) dochody wasne w wysokoci 50.827.057 z, zgodnie z czci A tabeli Nr 1, 2) dochody na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 3.261.655 z, zgodnie z czci B tabeli nr 1, 3) dochody zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 28.600 z , zgodnie z czci C tabeli nr 1. 2. Okrela czn kwot planowanych wydatkw budetu gminy w wysokoci 55.168.812 z, w tym: wydatki majtkowe w kwocie 18.741.672 z oraz wydatki biece w kwocie 36.427.140 z , zgodnie z tabel nr 2 z tego: 1) wydatki wasne w wysokoci 51.878.557 z , zgodnie z czci A tabeli nr 2; 2) wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 3.261.655 z, zgodnie z czci B tabeli nr 2; 3) wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 28.600 z, zgodnie z czci C tabeli nr 2. 3. 1. Okrela kwot planowanego deficytu stanowic rnic midzy dochodami i wydatkami budetu w wysokoci 1.051.500 z. 2. Okrela rda pokrycia deficytu - wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 1.051.500 z. 4. Okrela przychody budetu w kwocie 4.628.742 z, z tytuu : 1) zaciganych kredytw w wysokoci 3.577.242 z; 2) wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 1.051.500 z , zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany Strona 1

5. Okrela planowane wydatki majtkowe na rok 2011 finansowane ze rodkw wasnych w wysokoci 18.741.672 z , zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 6. Okrela zestawienie planowanych w wysokoci 2.525.581 z , w tym : kwot dotacji udzielanych z budetu gminy

1) dla jednostek sektora finansw publicznych w wysokoci 2.146.005 z, z tego: a) dotacje podmiotowe w wysokoci 1.190.000 z, b) dotacje przedmiotowe w wysokoci 850.000 z, c) dotacje celowe w wysokoci 106.005 z, 2) dla jednostek spoza sektora finansw z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. publicznych w wysokoci 379.576 z , zgodnie

7. Okrela plan finansowy dla samorzdowego zakadu budetowego: 1) przychody ogem 1.771.000 z , z tego przychody wasne 921.000 z i dotacja przedmiotowa w wysokoci 850.000 z; 2) koszty ogem 1.771.000 z , z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.015.000 z i wydatki biece 752.000 z i wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4.000 z , zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 8. 1. Okrela planowan kwot wydatkw w wysokoci 174.683 z z tytuu przypadajcych do spaty w roku 2011 porcze udzielonych przez gmin wynikajcych z zawartych umw. 2. Ustala dochody w kwocie 300.000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285.427 z , na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 3. Ustala wydatki w kwocie 34.295 z , na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 4. Okrela dochody i wydatki wynikajce z realizacji ustawy - Prawo ochrony rodowiska na 2011 rok, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 9. W budecie tworzy rezerwy: 1) ogln w wysokoci 100.000 z; 2) celowe w wysokoci 705.000 z z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 264.590 z, b) wydatki remontowe w kwocie 50.000 z, c) zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w kwocie 102.125 z, d) doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 61.600 z, e) ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw w kwocie 93.185 z, f) doywianie dzieci (buka) w kwocie 8.500 z, g) organizacj imprez, konkursw dla dzieci i modziey oraz organizacj dodatkowych zaj sportowych i integracyjnych w kwocie 40.000 z, h) organizacj wypoczynku zimowego i letniego dzieci i modziey w kwocie 60.000 z, i) wypat stypendiw o charakterze socjalnym w kwocie 25.000 z. 10. 1. Upowania Burmistrza Konstantynowa dzkiego: 1) do dokonywania zmian w planie wydatkw biecych - na wynagrodzenia i uposaenia ze stosunku pracy, w ramach dziau;
Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany Strona 2

2) do przekazania upowanie kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatkw biecych jednostki pomidzy paragrafami w ramach grup wydatkw w rozdziale za wyjtkiem zmian w planie wydatkw na wynagrodzenia i uposaenia ze stosunku pracy; 3) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy; 4) zacigania kredytw na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu i finansowanie wydatkw zwizanych z jego obsug w wysokoci 1.000.000 z. 2. Okrela limity zobowiza z tytuu: 1) zaciganych kredytw na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu i finansowanie wydatkw zwizanych z jego obsug w wysokoci 1.002.000 z; 2) zacigania kredytw na finansowanie spat wczeniej zacignietych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw i finansowanie wydatkw zwizanych z ich obsug w wysokoci 4.479.242 z. 11. Wykonanie Uchway powierza Burmistrzowi Konstantynowa dzkiego. 12. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Konstantynowie dzkim.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim Andrzej Owczarek

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 3

Tabela Nr 1 do Uchway Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 roku PLANOWANE DOCHODY BUDETU NA ROK 2011
Plan na 1.01.2010 5 13 842 474 13 842 474 Przewidywane Plan ogem wykonanie na rok 2011 2010 6 13 972 474 13 972 474 7 8 081 955 8 081 955 z tego: dochody biece 8 0 0 dochody Wsk.7:6 majtkowe 9 8 081 955 8 081 955 10 58% 58%

Dzia Rozdz. 1 600 60016 2

Wyszczeglnienie 4 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne

CZ A - PLANOWANE DOCHODY WASNE

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6207 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6280 rodki na dofinansowanie lub finansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 700 70001 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakady gospodarki komunalnej 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub innych jednostek samorzdu terytorialnego 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 710 71035 DZIAALNO USUGOWA Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie 2360 dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada

13 842 474

13 842 474

8 081 955

8 081 955

58%

80 000

0 12 220 960 1 560 000

50 000 13 424 824 1 560 000 8 482 781

0 3 062 000

0 5 420 781

0 63% 0 123%

1 915 000

1 915 000

1 560 000

1 560 000

1 900 000

1 900 000

122%

0 10 660 960 65 000 1 145 060 7 000 160 000 11 864 824

15 000 6 567 781

15 000 1 147 000 65 000 962 000 10 000 105 000 5 420 781 0 0 0 0

0 55% 100% 82% 143% 66%

65 000 65 000 1 179 624 962 000 7 000 10 000 160 000 105 000

20 000 9 261 900 2 000 0 0 0

20 000 20 000 10 431 200 5 400 781 2 000 5 000 50 000 50 000 0 20 000 0

0 0 5 000

20 000 5 400 781 0

100% 52% 250%

0 0

0 0

0 2 972 049 2 000 2 000

30 000 0 2 234 511 2 000 2 000 2 338 918 200 200

0 72 700 200 200

0 2 266 218 0 0 105% 10% 10%

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 4

zleconych ustawami 75023 Urzdy gmin 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6207 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich (zwrot rodkw z NMF) 754 75416 0570 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Stra gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 2 970 049 2 500 100 700 44 000 2 232 511 2 500 100 700 48 144 2 338 718 2 500 50 000 20 000 20 000 72 500 2 500 50 000 0 2 266 218 105% 0 0 100% 50% 42%

2 081 167

2 081 167

1 579 270 0

1 579 270

76%

741 682

686 948 0

686 948

30 000 30 000 30 000

30 000

25 000

25 000 25 000 25 000 0 0

83% 83% 83%

30 000 25 000 30 000 25 000

756

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH 17 349 804 OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada b. dla jednostek sektora finansw publicznych 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0360 podatek od spadkw i darowizn 0370 opata od posiadania psw 0430 wpywy z opaty targowej 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej 123 000 120 000 3 000

17 349 804

18 704 951

18 704 951

108%

123 000 123 000 120 000 120 000 3 000 3 000

123 000 120 000 3 000

0 0 0

100% 100% 100%

3 667 426 3 150 500 42 000 3 150 27 400 30 000 25 000 10 000 379 376

3 667 426

3 949 203

3 949 203 3 445 015 43 260 3 245 27 400 33 000 25 000 10 000 362 283 0 0 0 0 0 0 0 0

0 108% 109% 103% 103% 100% 110% 100% 100% 95%

3 150 500 3 445 015 42 000 43 260 3 150 3 245 27 400 27 400 30 000 33 000 25 000 25 000 10 000 10 000 379 376 362 283

3 988 400 2 887 600 135 000 1 200 107 600 70 000 12 000 140 000 600 000 35 000 150 000 70 000

3 988 400

4 130 514

4 130 514 2 974 228 139 050 1 236 107 600 77 000 8 000 148 400 660 000 15 000 122 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 104% 103% 103% 103% 100% 110% 67% 106% 110% 43% 81% 71%

2 887 600 2 974 228 135 000 139 050 1 200 1 236 107 600 107 600 70 000 77 000 12 000 8 000 140 000 148 400 600 000 660 000 35 000 15 000 150 000 122 000 70 000 50 000

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 5

0690 wpywy z rnych opat 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 subwencje oglne z budetu pastwa 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa 75831 801 80101 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80104 Przedszkola 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst 80110 Gimnazja 0690 wpywy z rnych opat 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80148 Stowki szkolne 0830 wpywy z usug 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 80195 Pozostaa dziaalno 0970 wpywy z rnych dochodw dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2007 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2009 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 851 85154 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0480 wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 0920 pozostae odsetki 85195 Pozostaa dziaalno

80 000 9 420 978 9 080 897 340 081 7 240 720 6 707 882 6 707 882 493 143 493 143 39 695 39 695 943 710 63 060 700 55 160 7 000 200 576 600 573 300 3 000 300 6 370 25 650 200 22 100 2 750 600 278 400 278 400 0 0 0

80 000 72 000 9 420 978 10 380 234

72 000 10 380 234 10 023 149 357 085 7 093 169 6 515 658 6 515 658 369 371 369 371 208 140

90% 0 110%

9 080 897 10 023 149 340 081 357 085 6 835 927 7 093 169

110% 105% 0 104% 103% 103% 0 75% 75% 0 524% 524% 0 0 0 0 80% 73% 65% 69% 101% 210% 0 113% 112% 97% 3% 243% 0 115% 0 0 116% 111% 109% 0 99% 100%

6 303 089 6 515 658 6 303 089 6 515 658 493 143 39 695 39 695 1 874 507 63 060 700 55 160 7 000 200 602 321 573 300 643 507 3 000 2 900 13 159 400 12 862 31 210 25 650 200 22 100 2 750 600 280 900 278 400 279 402 2 500 0 902 576 1 906 0 467 573 29 518 154 25 663 369 371 208 140 1 500 674 46 164 454 38 190

0 0

493 143 369 371

0 0

208 140 208 140 1 500 674 46 164 454 38 190

7 100 7 100 420 420 678 017 678 017 643 507 2 900 400 31 210 29 518 154 25 663

0 0 0 0 0 0

3 047 3 047 654 654 279 402 279 402 279 402 0 467 573 0

0 0 0 0 0

52%

767 668 397 437

397 437

52%

133 002 70 136

70 136

53%

250 600 250 600 250 000 600 0

350 500 250 600

300 761 300 761

300 761 300 761 300 000 761 0 0 0 0

86% #DIV/0! 120% 120% 127% 0

250 000 300 000 600 761 99 900 0

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 6

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2007 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2009 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 852 85203 85212 POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia 0830 wpywy z usug wiadczenia rodzinne,wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2360 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 0970 wpywy z rnych dochodw 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada b. gmin 0970 wpywy z rnych dochodw 85216 Zasiki stae 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada b. gmin 0970 wpywy z rnych dochodw 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada b. gmin 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 wpywy z usug 85295 Pozostaa dziaalno dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2007 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 2009 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada b. gmin 853 85333 854 85415 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Powiatowe Urzdy Pracy 0970 wpywy z rnych dochodw EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw 50 400 967 949 46 410

84 915

14 985

1 694 583 46 410 46 410 60 700

977 430 50 100 50 100 28 560

977 430 50 100 50 100 28 560

0 0 0

58% 0 108% 108% 47%

46 410 20 700

700

3 500

10 000 10 000 20 672

27 200 30 000 20 915

28 560 0 27 035

28 560 0 27 035

0 0

105%

0 129%

20 672 140 264 138 214 2 050 274 433 274 433 0 383 270 16 200 0 367 070 82 200 82 200 0

20 915 138 364 138 214 150 276 333 274 433 1 900 402 194 0 200 16 200 9 000

27 035 123 929 123 929 0 293 251 293 251 0 373 270 200 9 000

27 035 123 929 123 929

0 0 0 0

129% 90% 90%

293 251 293 251 0 373 270 0 0 0

0 106% 0 0 0 93% 56% 107%

385 994 364 070 82 200 81 285

364 070 81 285 81 285 0 0

94% 0 99% 99% 0

82 200 81 285 667 467

238 268

12 614

416 585 153 565 153 565 111 556 125 900

00 125 900 125 900 125 900 0 0 0

0 0 0 0 0 0 82% 82% 82%

50 400 50 400 0 0

125 900 0

153 565 125 900 111 556

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 7

2030 900 90001

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada b. gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd 3 140 910 2 892 428

111 556 3 140 910 2 892 428 1 750 751 1 527 951

0 222 800 0

0 1 527 951 1 527 951

0 56% 53%

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6207 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 90002 90019 Gospodarka odpadami 0690 wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 wpywy z rnych opat 0970 wpywy z rnych dochodw 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 0400 wpywy z opaty produktowej 921 92195 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej 6300 midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 926 92604 KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 6207 oraz rodkw, o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich RAZEM

2 892 428

2 892 428

1 527 951

1 527 951

53%

162 000 162 000 79 482 53 800 25 682 7 000 7 000 0 0 0 0 0

162 000 162 000 79 482

162 000 162 000 53 800

162 000 162 000 53 800 53 800 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 1 444 767

0 100% 0 0 100% 68% 100%

53 800 53 800 25 682 0 7 000 7 000 7 000 15 000 15 000 15 000 360 000 360 000 1 444 767 1 444 767 0 0 0 7 000

0 100% 100%

0 0 401%

1 444 767 401%

360 000

1 444 767

1 444 767

401%

59 009 576

61 598 161

50 827 057

32 085 385

18 741 672

83%

CZ B - DOCHODY NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI 010 01095 ROLNICTWO I OWIECTWO Urzdy wojewdzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75056 Spis powszechny i inne 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 751 75101 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 132 694 132 694 0 0 18 997 18 997 0 0 0 0 0 0

18 997 142 911 132 694 132 837

0 132 837 132 837

0 0 132 837

0 93% 0 100%

132 694 0

132 694 10 217

132 837 0

132 837 0

0 0

100%

10 217

3 120 3 120

43 720 3 120

2 898 2 898

2 898 2 898 0

7% 93%

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 3 120 ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 0

3 120 40 600 40 600

2 898 0 0

2 898 0 0

0 0 0

93%

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 8

rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 754 75414 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 1 000 ustawami 851 85195 OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 0 ustawami 852 85212 OPIEKA SPOECZNA wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3 082 233 0

1 000 461 461

0 0 0

0 0 0

0 0 0

461 3 374 007

0 3 125 920

0 3 125 920

0 0 93%

3 047 621

3 339 200

3 089 093

3 089 093

93%

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 3 047 621 ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenie z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

3 339 200

3 089 093

3 089 093

93%

5 981

6 176

7 251

7 251

117%

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 5 981 ustawami 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 28 631

6 176 28 631

7 251 29 576

7 251 29 576

0 0

117% 103%

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 28 631 ustawami RAZEM 600 60014 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzyamane z powiatu na zadania b. realizowane na podstawie porozumie miedzy jednostakmi samozrdu terytorialnego RAZEM OGEM PLANOWANE DOCHODY 3 219 047 26 000 26 000 26 000 26 000 62 254 623

28 631 3 581 096 38 150 38 150 38 150 38 150 65 217 408

29 576 3 261 655 28 600 28 600 28 600 28 600 54 117 312

29 576 3 261 655 28 600 28 600 28 600 28 600 35 375 640

0 0 0 0 0 0 18 741 672

103% 91% 75% 75% 75% 75% 83%

CZ C - DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JST

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 9

Tabela Nr 2 do Uchway Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 roku PLANOWANE WYDATKI BUDETU NA ROK 2011

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 10

Jednostki budetowe Dz. Rozdz. Wyszczeglnienie Ogem (5+14) 4 Razem wydatki b.(6+9+10+11+12+13) 5 Razem (7+8) 6 Wynagr. i pochodne 7 Pozostae wydatkistatutowe 8

Wydatki wiadczenia i dotacje na rzecz Dotacje na Wydatki Obsuga Porcz. majtkowe zad.b. UE dugu osb razem fizycznych (15+17+18) 9 10 11 12 13 14

Inwestycje i zakupy w tym UE 15 16

Akcje i udziay Zak.akcji i udzia. 17 Wn.wk. do spek 18

3 ROLNICTWO I OWIECTWO

CZ A - PLANOWANE WYDATKI WASNE 010 5 400 5 000 0 0 01095 Pozostaa dziaalno 400 600 60004 60016 700 TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 12 385 940 800 000 11 585 940 3 469 204 2 732 000 737 204 390 318 390 318 6 215 993 175 000 5 960 993 390 318 4 110 299 175 000 3 855 299 80 000 5 000 0 0 400 1 610 000 800 000 810 000 3 022 730 2 732 000 290 730 390 318 5 400 5 400 5 000 0 0 400 1 610 000 800 000 810 000 3 022 730 2 732 000 290 730 390 318 390 318 3 944 799 15 000 3 849 799 80 000 3 201 799 10 730 10 000 10 000 3 201 799 10 000 10 730 10 000 400 1 600 000 800 000 800 000 3 012 000 2 732 000 280 000 380 318 380 318 743 000 15 000 648 000 80 000 165 500 160 000 5 500 0 0 0 0 0 2 105 694 0 2 105 694 2 105 694 0 0 0 0 0 0 2 105 694 2 105 694 2 105 694 0 0 0 0 0 0 0 0 446 474 0 446 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 775 940 0 10 775 940 446 474 10 775 940 446 474 10 775 940 0 0 0 10 775 940 10 775 940 0 0 0 0 0 0 0

01030 Izby rolnicze 0 1095 Pozostaa dziaalno

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

Gospodarka 70005 gruntami i nieruchomociami 710 DZIAALNO USUGOWA Plany 71004 zagospodarowania przestrzennego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75022 Rady gmin 75023 Urzdy gmin

Promocja jednostek 75075 samorzdu 80 000 terytorialnego

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 11

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne

657 178 172 127 27 063 457 988 172 127 27 063 432 988 0

632 178

613 734 157 127 27 063 429 544 0

453 946 47 927 23 400 382 619

159 788 109 200 3 663 46 925

18 444 15 000

0 0 0

25 000

25 000

75414 Obrona cywilna Stra gminna 75416 (miejska) DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat 75647 i niepodatkowych nalenoci budetowych 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702

3 444

25 000 0

25 000

Zadania inwestycyje 0

756

43 700

43 700

43 700

16 000

27 700

43 700

43 700

43 700

16 000

27 700

874 683

874 683

174 683 700 000

Obsuga papierw wartociowych, 700 000 kredytw i poyczek jst

700 000

700 000 0

Rozliczenia z tytuu 75704 porcze 174 683 udzielonych przez jst 758 RNE ROZLICZENIA Rezerwy oglne 75818 i celowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne 80103 w szkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 805 000 805 000 13 089 723 5 470 459 292 839 3 009 553 3 180 823

174 683 805 000 805 000 13 089 723 5 470 459 292 839 3 009 553 3 180 823

0 805 000 805 000 12 153 275 5 452 759 292 339 2 570 648 3 169 623 9 687 396 4 381 559 256 339 1 964 648 2 775 623 0 805 000 805 000 2 465 879 1 071 200 36 000 606 000 394 000 2 900 11 200 32 870 17 700 500 436 005 436 005 467 573 0 0 0

174 683 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 12

80113 80145

Dowoenie uczniw 50 000 do szk Komisje egzaminacyjne 100 617 876 339 722 34 295 285 427

50 000 100 617 876 468 073 339 722 34 295 285 427 20 000 3 172 141 407 053

50 000 100 617 306 500 319 722 34 295 285 427 0 1 984 330 405 953

10 000

40 000 100

0 0

80148 Stowki szkolne 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie 85153 narkomanii 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

299 227 500 240 192 23 145 217 047

318 079 79 530 11 150 68 380 0

570 467 573 20 000 0 0 0

0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80195 Pozostaa dziaalno 468 073

85195 Pozostaa dziaalno 20 000 852 POMOC SPOECZNA 85203 Orodki wsparcia 3 172 141 407 053

1 171 682 276 909

812 648 129 044

1 187 811 1 100

Skadki na ubezpiecz.zdrowotne opacane za osoby 85213 27 035 pobierajce niektre wiadcz. z pomocy spo. Zasiki i pomoc w naturze oraz 85214 skadki na ubezpieczenie spoeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe

27 035

27 035

27 035

229 929

229 929

229 929

500 000 293 251 1 047 688 518 985

500 000 293 251 1 047 688 518 985 148 200 287 191 287 191 2 464 300

0 0 1 032 357 518 985 0 287 091 287 091 2 464 300 267 111 267 111 1 500 19 980 19 980 2 462 800 867 738 164 619 518 985

500 000 293 251 15 331

0 0 0 0

85216 Zasiki stae Orodki pomocy 85219 spoecznej Usugi opiekucze 85228 i specjalistyczne usugi opiekucze EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona

85295 Pozostaa dziaalno 148 200 854 287 191 287 191 5 610 068

148 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 145 768 2 037 268 2 037 268 1 108 500 0 0 0 0 0

2 047 268

10 000

10 000

10 000

2 037 268

2 037 268

2 037 268

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 13

wd 90002 90003 90015 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Owietlenie ulic, placw i drg 162 000 1 301 500 900 000 162 000 1 301 500 900 000 162 000 1 301 500 900 000 1 500 162 000 1 300 000 900 000 0 0 0

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem 90019 53 800 rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy i wydatki zwizane 90020 z gromadzeniem rodkw z opat produktowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Domy i orodki 92109 kultury, wietlice i kluby 92116 Biblioteki Zadania inwestycyje 926 KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury 92604 fizycznej RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 392 796 3 092 796

53 800

53 800

53 800

7 000

7 000

7 000

7 000

90095 Pozostaa dziaalno 1 138 500 1 139 500

30 000 1 139 500

30 000 15 000 0

30 000 15 000 4 500 1 120 000 0 0 0

1 108 500 0 0 0

1 108 500 0 0

800 000 320 000

800 000 320 000 19 500 1 150 000 850 000 300 000 33 136 885

0 0 15 000 300 000 0 300 000 27 959 399 15 070 356 300 000 12 889 043 1 409 225 0 15 000 300 000 4 500 0

800 000 320 000

0 0 0

92195 Pozostaa dziaalno 19 500

850 000 850 000

2 242 796 2 242 796 0

2 242 796 2 242 796

2 172 796 2 172 796

92695 Pozostaa dziaalno 300 000 51 878 557

2 426 005

467 573 174 683 700 000

18 741 672

17 633 172

17 091 698

1 108 500

CZ B - WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI 750 132 837 132 837 132 837 132 837 132 837 131 385 131 385 1 452 1 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75011 Urzdy wojewdzkie 132 837 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

2 898

2 898

2 898

2 683

215

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 14

75101 852

Urzdy naczelnych organw wadzy 2 898 pastwowej, kontroli i ochrony prawa 3 125 920

2 898 3 125 920

2 898 125 075

2 683 97 833

215 27 242 2 971 269 29 576 0 0 0

0 0 0 0 0 0

POMOC SPOECZNA

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 3 089 093 skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce 85213 7 251 niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Usugi opiekucze 85228 i specjalistyczne usugi opiekucze RAZEM TRANSPORT I CZNO 60014 Drogi publiczne powiatowe RAZEM OGEM 29 576 3 261 655

3 089 093

117 824

90 582

27 242

2 971 269

7 251

7 251

7 251

29 576 3 261 655

0 260 810 231 901 28 909 2 971 269

29 576 29 576 0 0 0

0 0 0 0 0 0

CZ C - WYDATKI NA REALIZACJ ZADA WYKONYWANCY NA PODSTAWIE POROZUMIE MIDZY JST 600 28 600 28 600 28 600 55 168 812 28 600 28 600 36 427 140 28 600 28 600 28 600 28 600 28 248 809 0 15 302 257 0 28 600 28 600 28 600 12 946 552 0 4 380 494 0 2 455 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 741 672 0 17 633 172 0 17 091 698 0 1 108 500 0 0 0 0 0 0 0

467 573 174 683 700 000

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 15

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/14/ 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU NA ROK 2011

Lp. Wyszczeglnienie 1 2 Przychody ogem: 1 2 1. 2. 3 Przychody z zacignitych kredytw na rynku krajowym Wolne rodki Spaty poyczek zacignitych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu NMF Spaty otrzymanych krajowych poyczek Spaty otrzymanych krajowych kredytw

Kwota 4 4 628 742

952 3 577 242 950 1 051 500 3 577 242 963 907 834 992 402 543 992 2 266 865

Rozchody ogem:

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/14/ 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 r. PLANOWANE WYDATKI MAJTKOWE NA ROK 2011

Dz. Rozdz Wyszczeglnienie 1 600 2 3 Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenw przemysowych dla Konstantynowa dzkiego - drogi - wydatki kwalifikowane 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wykup gruntw pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym Wykup gruntw pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim 750 Administracja publiczna 75023 Urzdy gmin Metropolitalna sie szerokopasmowego dostpu do Internetu - wydatki kwalifikowane 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75416 Stra gminna (miejska) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 900 Gospodarka wodna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenw przemysowych dla Konstantynowa dzkiego - gospodarka wodno-ciekowa - wydatki kwalifikowane 90095 Pozostaa dziaalno Zakup udziaw w spce prawa handlowego 926 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej Modernizacja ogrzewania i wykonanie kanalizacji w budynku orodka nad stawem Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w K - wydatki kwalifikowane Razem PLANOWANE WYDATKI MAJTKOWE

Nakady ogem 4 38 045 742 38 045 742 38 045 742 906 772 906 772 312 000 594 772 3 264 498 3 264 498 3 264 498 65 000 65 000 65 000 15 155 387 13 199 887 13 199 887 1 955 500 1 955 500 2 772 796 2 772 796 70 000 2 702 796 60 210 195

wydatki majtkowe w roku 2011 wydatki zakupy dotacje zakup inwestycyjne inwestycyjne inwestycyjne udziaw 5 10 775 940 10 775 940 10 775 940 446 474 446 474 312 000 134 474 0 0 0 0 0 0 2 037 268 2 037 268 2 037 268 0 0 2 172 796 2 172 796 0 2 172 796 15 432 478 18 741 672 2 130 694 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 0 1 108 500 2 105 694 2 105 694 2 105 694 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 108 500 0 0 1 108 500 1 108 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IV/14/ 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDETU PODMIOTOM NALECYM I NIENALECYM DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie 1 801 80104 2 3 Owiata i wychowanie Przedszkola Pokrycie kosztw dotacji dla przedszkola w Lutomiersku Pokrycie kosztw dotacji dla przedszkola w odzi 851 85195 921 92109 92116 926 92604 Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Samodzielny Publiczny Zakald Opieki Zdrowotnej - programy zdrowotne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Orodek Kultury Miejski Orodek Kultury - dziaalno podstawowa Biblioteka Miejska Biblioteka Miejska - dziaalno podstawowa Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Centrum Sportu i Rekreacji - dziaalno podstawowa Centrum Sportu i Rekreacji - dotacja na zadania inwestycyjne Razem Dotacje dla podmiotw nienalecych do sektora finansw publicznych 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" Niepubliczne przedszkole " Poka wiat" Niepubliczne przedszkole " Camelot" 852 85228 Razem OGEM Pomoc spoeczna Usugi opiekucze Polski Komitet Pomocy Spoecznej

Plan na rok 2011 4 86 005 86 005 40 052 45 953 20 000 20 000 20 000 1 120 000 800 000 800 000 320 000 320 000 920 000 920 000 850 000 70 000 2 146 005

kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 5 0 0 0 0 0 0 0 1 120 000 800 000 800 000 0 320 000 320 000 0 70 000 70 000 0 850 000 70 000 0 1 190 000 850 000 850 000 850 000 0 0 106 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 86 005 86 005 40 052 45 953 20 000 20 000 20 000

Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych

350 000 350 000 150 000 100 000 100 000 29 576 29 576 29 576 379 576 2 525 581

350 000 350 000 150 000 100 000 100 000 0 0 0 350 000 1 540 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 000

0 0 0 0 0 29 576 29 576 29 576 29 576 135 581

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr IV/14/ 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 r. PLAN FINANSOWY SAMORZDOWEGO ZAKADU BUDETOWEGO NA ROK 2011

PRZYCHODY Dzia Rozdz. Wyszczeglnienie rodki obrot. 1 .01 4 0 0 0 0 z tego: ogem 5 1 771 000 1 771 000 1 771 000 1 771 000 wasne 6 dotacja 5

KOSZTY z tego: ogem 8 pace + pochodne 9 1 015 000 1 015 000 1 015 000 1 015 000 wydatki statutowe 10 752 000 752 000 752 000 752 000 wiad. na rzecz osb fiz. 11 4 000 4 000 4 000 4 000 rodki obrot. 31 .12 12 0 0 0 0

1 926

3 Kultura fizyczna i sport

921 000 850 000 1 771 000 921 000 850 000 1 771 000 921 000 850 000 1 771 000 921 000 850 000 1 771 000

92604 Instytucje kultury fizycznej Centrum Sportu i Rekreacji Ogem

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr IV/14/ 11 Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim z dnia 2 lutego 2011 r. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJCE Z REALIZACJI USTAWY - PRAWO OCHRONY RODOWISKA NA ROK 2011

Dzia 1 900 900

rozdzia 2 7395

Rozdz. 2 90002 90019 3

Wyszczeglnienie 4 Gospodarka odpadami

Plan 5 215 800 162 000 162 000 53 800 53 800 215 800 162 000 162 000 53 800 22 000 1 000 2 500 6 800 7 000 4 500 10 000

DOCHODY 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat WYDATKI 900 90002 Gospodarka odpadami - wydatki zwizane z realizacj obowizkw przejtych przez gmin, a wynikajcych z ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach 900 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska - renowacja roww odwadaniajcych - dofinasowanie konkursw i akcji ekologicznych - zakup czipw do rejestracji psw - dofinansowanie do sterylizacji psw i kotw - czipowanie psw - opinie w zakresie gospodarowania zieleni - dofinansowanie utylizacji substancji niebezpiecznych (azbestu) na pokryciach dachowych znajdujcych si w budynkach osb fizy.

Id: XBWVL-JIWRT-TMRDP-JGFCP-PEFYA. Podpisany

Strona 1