You are on page 1of 2

UCHWAA NR V/6/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie nagrd i wyrnie za wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz.146, Nr 40 poz.230 oraz Nr 106, poz. 675/ art. 31 ust. 3 w zw. z art.31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014/ - Rada Miasta Skierniewice uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela wysoko nagrd pieninych oraz rodzaje wyrnie dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym, trenerw i dziaaczy sportowych zasuonych w osiganiu tych wynikw oraz zasady i tryb ich przyznawania. 2. 1. Ustanawia si doroczne nagrody i wyrnienia dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym. 2. Ustanawia si doroczne nagrody i wyrnienia dla trenerw i dziaaczy zasuonych w osiganiu wynikw, o ktrych mowa w ust.1. 3. Nagrody i wyrnienia mog by przyznawane zawodnikowi, ktry jest czonkiem klubu sportowego posiadajcego siedzib na terenie miasta Skierniewice. 4. Ustala si nastpujce doroczne nagrody i wyrnienia : 1) nagrody pienine indywidualne; 2) wyrnienia w postaci statuetek, odznak, nagrd rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym. 5. Nagrody pienine w dyscyplinach indywidualnych i druynowych dla zawodnikw za wysokie wyniki sportowe osigane we wspzawodnictwie midzynarodowym i krajowym : 1) za zajcie I-VII miejsca na Mistrzostwach wiata, Europy, Pucharach wiata, Europy w wysokoci do 2200 z; 2) za zajcie I-III miejsca na Mistrzostwach Polski w wysokoci do 1500 z; 3) za zajcie I-III miejsca w Pucharze Polski, Grand Prix Polski, w wysokoci do 1000 z; 4) za zajcie I-III miejsca w Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey w wysokoci do 600 z. 6. Wyrnienia w dyscyplinach indywidualnych mog by przyznawane zawodnikom , za wysokie wyniki sportowe uzyskane w : 1) Modzieowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Juniorw w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; 2) Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey. 7. W przypadku osignicia przez zawodnika w danym roku dwch lub kilku wysokich wynikw sportowych, o ktrych mowa w 5, przyznaje si jedn nagrod, za najlepszy z osignitych wynikw. 8. 1. Trenerom i dziaaczom, o ktrych mowa w 2 ust.2 mona przyzna nagrod pienin lub wyrnienie. 2. Nagrod pienin dla trenera i dziaacza mona przyzna w wysokoci od 1000 z do 2500 z.

Id: PCZNJ-ZKIKG-QWFIH-RRYLL-UOHDM. Podpisany

Strona 1

9. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na nagrody okrela si corocznie w uchwale budetowej. 10. 1. Przyznanie nagrody pieninej i wyrnienia moe nastpi z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek : 1) Zastpcy Prezydenta odpowiedzialnego za sport; 2) Komisji Kultury, Sportu i Wsppracy z Zagranic Rady Miasta Skierniewice; 3) Stowarzyszenia Sportowego. 2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyrnienia okrelone w 8 ust. 1 i 2 skada si w Wydziale Spraw Spoecznych w terminie do dnia 31 grudnia kadego roku. 11. Wniosek o przyznanie nagrody pienienej lub wyrnienia zawodnikom, trenerom lub dziaaczom sportowym powinien zawiera : 1) dane osobowe zawodnika/trenera/dziaacza sportowego; 2) uzyskane wyniki sportowe lub osignicia; 3) uzasadnienie wniosku. 12. O rodzaju nagd i wyrnie oraz iloci nagrodzonych i wyrnionych zawodnikw, trenerw i dziaaczy sportowych decyduje Prezydent Miasta, po uprzednim zasigniciu opinii merytorycznej komisji Rady Miasta. 13. 1. Nagrody i wyrnienia przyznaje Prezydent Miasta w terminie 3 miesicy od upywu terminu skadania wnioskw, o ktrym mowa w 10 ust.2. 2. W sytuacjach szczeglnych nagroda pienina lub wyrnienie mog by z inicjatywy Prezydenta Miasta przyznane w innym terminie, po zaopiniowaniu merytorycznej komisji Rady Miasta. 14. 1. Przyznane nagrody i wyrnienia wrczane s na uroczystym spotkaniu z osobami nagrodzonymi i wyrnionymi. 2. Informacj o przyznanych nagrodach i wyrnieniach podaje si do publicznej wiadomoci poprzez podanie na stronie internetowej Urzdu i Biuletynie Informacji Publicznej. 15. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Skierniewice. 16. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Mariusz Dziuda

Id: PCZNJ-ZKIKG-QWFIH-RRYLL-UOHDM. Podpisany

Strona 2