You are on page 1of 8

BUDET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK

WYDATKI
Rozchody
w ukadzie: dzia, rozdziay, grupy wydatkowe

z tego :
z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki biece

1.

2.

010

3.

4.

Rolnictwo i owiectwo
01095

020

Pozostaa dziaalno
Lenictwo

02001

Gospodarka lena

02002

Nadzr nad gospodark len

600
60014

63003

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada,

dotacje na
zadania biece

6.

7.

8.

9.

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
rzecz osb
udziaem rodkw, o
fizycznych,
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3

10.

11.

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12.

13.

Wydatki
majtkowe

14.

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15.

11,100

11,100

11,100

11,100

11,100

11,100

11,100

11,100

73,330

73,330

40,000

40,000

33,330

33,330

33,330

33,330

40,000

40,000

40,000

1,973,150

1,709,050

15,000

1,694,050

263,500

600

3,281,404

3,281,404

5,254,554

1,973,150

1,709,050

15,000

1,694,050

263,500

600

3,281,404

3,281,404

10,000

10,000

10,000

1,010

8,990

Zadania w zakresie upowszechniania


turystyki

10,000

10,000

10,000

1,010

Gospodarka mieszkaniowa

194,000

194,000

194,000

Drogi publiczne powiatowe


Turystyka

700

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone.

5,254,554

Transport i czno

630

5.

Wydatki jednostek
budetowych

Gospodarka gruntami
i nieruchomociami

40,000

8,990

194,000

194,000

262,850

20,000

194,000

194,000

194,000

Dziaalno usugowa

591,350

591,350

591,350

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i


kartograficznej

20,000

20,000

20,000

71013

Prace geodezyjne
kartograficzne (nieinwestycyjne)

170,000

170,000

170,000

170,000

71015

Nadzr budowlany

401,350

401,350

401,350

328,500

72,850

70005
710

750

328,500

Administracja publiczna

9,085,783

8,998,538

8,646,538

5,564,371

3,082,167

75011

Urzdy wojewdzkie

275,424

275,424

275,424

240,862

34,562

75019

Rady powiatw

356,000

356,000

11,000

11,000

75020

Starostwa powiatowe

8,089,226

8,002,371

7,995,371

5,280,115

2,715,256

75045

Kwalifikacja wojskowa

37,000

37,000

37,000

26,980

10,020

75075

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

327,743

327,743

327,743

16,414

311,329

75095

Pozostaa dziaalno

390

352,000

345,000

7,000

390

390

87,245

86,855

87,245
86,855

z tego :
z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki biece

1.

2.

3.
Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa

754

4.

5.

Wydatki jednostek
budetowych

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone.

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada,

dotacje na
zadania biece

6.

7.

8.

9.

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
rzecz osb
udziaem rodkw, o
fizycznych,
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3

10.

11.

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12.

13.

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14.

15.

5,428,300

5,418,300

5,154,200

4,565,800

588,400

264,100

10,000

10,000

4,565,800

264,100

10,000

10,000

75411

Komendy powiatowe Pastwowej


Stray Poarnej

5,418,000

5,408,000

5,143,900

578,100

75421

Zarzdzanie kryzysowe

5,600

5,600

5,600

5,600

Pozostaa dziaalno

4,700

4,700

4,700

4,700

1,542,457

1,542,457

1,542,457

1,542,457

2,328,893

2,328,893

2,328,893

1,347,436

981,457

2,328,893

2,328,893

2,328,893

1,347,436

981,457

75495
757

Obsuga dugu publicznego

75702
758

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw
i
poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Rne rozliczenia

75818
801

Rezerwy oglne i celowe

1,542,457

1,542,457

Owiata i wychowanie

22,264,229

20,984,638

19,076,312

15,576,898

3,499,414

80102

Szkoy podstawowe specjalne

1,707,979

1,707,979

1,706,894

1,513,854

193,040

1,085

80111

Gimnazja specjalne

1,029,905

1,029,905

1,029,754

922,362

107,392

151

80120

Licea oglnoksztacce

8,777,867

7,577,867

6,329,138

5,101,600

1,227,538

2,411

80123

Licea profilowane

2,611,872

2,611,872

2,610,452

2,125,444

485,008

80130

Szkoy zawodowe

5,893,129

5,893,129

5,642,285

4,445,788

1,196,497

80134

Szkoy zawodowe specjalne

1,165,220

1,165,220

1,164,715

1,069,937

94,778

80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

308,511

308,511

307,711

228,244

80148

Stowki szkolne

271,159

271,159

270,963

167,669

80195

Pozostaa dziaalno

498,587

418,996

14,400

2,000

12,400

Ochrona zdrowia

3,061,400

3,061,400

3,061,400

1,000

3,060,400

3,058,400

3,058,400

3,058,400

3,058,400

3,000

3,000

3,000

1,000

2,000

Pomoc spoeczna

17,403,536

16,927,849

13,715,431

10,259,754

3,455,677

651,577

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

4,296,553

4,296,553

3,572,665

2,307,379

1,265,286

287,244

85202

Domy pomocy spoecznej

9,004,008

9,004,008

9,000,978

7,045,797

1,955,181

851

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


oraz wiadczenia dla osb
nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

85195

Pozostaa dziaalno

852

1,460,626

1,246,318
-

47,104

400,596

1,279,591

1,200,000

1,279,591
1,200,000

1,420

40,536

505

79,467

800

103,294

196

2,560,841

436,644

3,030

210,308

4,000

400,596

79,591

475,687

79,591

475,687

85203

Orodki wsparcia

85204

Rodziny zastpcze

203,040

203,040

2,491,468

2,491,468

214,008

205,168

8,840

203,040
161,293

2,116,167

z tego :
z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki biece

1.

2.

3.

4.

5.

Wydatki jednostek
budetowych

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone.

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada,

dotacje na
zadania biece

6.

7.

8.

9.

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

915,480

915,480

910,480

85295

Pozostaa dziaalno

492,987

17,300

17,300

Pozostae zadania
w zakresie polityki spoecznej

5,147,907

5,142,907

3,624,630

85311

Rehabilitacja zawodowa
i spoeczna osb
niepenosprawnych

136,452

136,452

85321

Zespoy do spraw orzekania


o niepenosprawnoci

85333

Powiatowe urzdy pracy

853

854

701,410
-

3,260,097

17,300

9,879

315,050

313,600

274,240

39,360

1,450

3,311,030

2,985,857

325,173

8,429

2,353,477

2,303,477

1,949,155

1,610,133

339,022

143,209

143,209

143,007

121,299

21,708

85406

Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie


specjalistyczne

1,148,742

1,148,742

1,140,112

975,179

164,933

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

718,086

668,086

666,036

513,655

152,381

85410

Internaty i bursy szkolne


Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

343,440

343,440

765,263

95,000

95,000

95,000

765,263

95,000

95,000

95,000

92,000

92,000

37,000

351,940

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12.

13.

Wydatki
majtkowe

14.

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15.

475,687

475,687

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

50,000

1,371,946

1,371,946

2,382

202

130

2,050

670,263

670,263

670,263

670,263

55,000

55,000

8,500
343,440

50,000

50,000

z
z
ze

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

921

4,691,405

wietlice szkolne

90019

136,452

5,000

315,050

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpywy i wydatki zwizane


gromadzeniem rodkw
opat i kar za korzystanie
rodowiska

136,452

11.

4,696,405

85401

900

10.

209,070

364,533

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
rzecz osb
udziaem rodkw, o
fizycznych,
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3

25,990

92116

Biblioteki

55,000

55,000

92195

Pozostaa dziaalno

37,000

37,000

37,000

11,010

25,990

88,000

88,000

48,000

7,510

40,490

40,000

88,000

88,000

48,000

7,510

40,490

40,000

926

Kultura fizyczna i sport


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i


sportu

11,010
-

Razem

75,695,579

Nazwa

1.

2.

992

69,836,389

60,292,059

42,548,519

17,743,540

2,919,095

3,310,236

1,772,542

1,542,457

5,859,190

5,859,190

ROZCHODY
na 2010 r w z.
3.

Spaty otrzymanych krajowych poyczek


i kredytw

2,687,343

Ogem Wydatki i Rozchody

78,382,922

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.

z tego:
w tym:
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3,

zakup i objecie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

16.

17.
-

481,404

481,404

390

390

z tego:
w tym:
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3,

zakup i objecie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

16.

17.
-

377,441

z tego:
w tym:
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3,

zakup i objecie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

16.

17.
-

377,441

859,235