You are on page 1of 40

MAKEAONIKO ENHMEP4TIKO

AEATIO

c:
>w
L...

z

&

):.~~.:/ -,
:S~

C)

o e,
Z
~

J~~'\-;

~~
-:~

..

l-'-(J

c

(.-"· -. 1•. :1

, , ..

"

'.

'j

,'>...,;
.._" .-

c: - ~'~" ~

)~:)
~'
r

, .- ('-"
.......

< o
c

'-'1,
;. \

,

::-0'-,

<:
;..:J

-:":"'R

.~.~ , ",
0

~.

,

-c
I

~~i:

.'

,"'

~,.;"::='--~., .._-::. -.
•• J~

0 e,
)(

z W ~ z < « Z
0 0

l" ..

»

/:" :-,
.-.1-r
",-:0-

'.J

I ...... -:

~ <[ <[ <[

e, C

f ;...
/

t')

~ ••

j .....

,
"

C'I
t')

0 0

::..::"-

F.I

~-':';'-

Z

C w e,

~ ~

0

<[

c: ~
<[ ~

w

....,
,"!-- ___I

c: <I

KPI:TE MII:IPKOB

rPlIKO-MAKE,lJ;OHCKH MAKE,lJ;OHCKO-rpQKH co
U3l080P U ipa.MalUUKa

PEQHHK

/103A - 1

nEPIEXOMENA
• 0 OPKIOfj€VO~ . .1j.J€UTIKO~ -HAIO~ . • EK6poWl OTO nlplV VIO rnv €n€T€IO TIl~ 60AOCPOVI0~ TOU l:OVTOVOKI. . • 100 XPOVIO -IAIVT€V . • ElvOi €nIKIV6uv€~ 01 unoyoprice«; OTO cpOOIOfjO . • CPIAlO,AAAIlA€Vvull f\owv, E8vwv KOI M€IOVOTriTWV . -r n.\ • "npO<,€VO~ " npopxnporcov . • To KKE, 01 novnoi KOI 01 fjoK€6ov€~ . • 0 OUVVpoCP€O~ TIl~ €K8€01l~ VIO TI~ M€IOVOTIlT€~ OTllv EAAcl60 . • H €K8€01l TOU l:T€IT NTIn0PTfj€VT VIO TO 2004 .. • 01 VAWOO€~ TIl~ n€pIOXri~ KO"fAOpIWV . • H VAWOOIKri nOIKIAlO OTIlV EAAcl60 . • BIOVPOCPIKOOTOIX€lO VIO TOV K'POT€ MIOIPKO~ .01 €n16oSOI €AAIlV€~ NT€VKTO~ . • 01 c/u KOI 0 €nOVOnOTpIOfjO~ TOU~ . • OAO OTO X€PIO TIl~ EYn; . • Nrponri VO CPO~OUVTOIOKOfjO TOU~ npoorpuvec TIl~ MOK€60VI0~ . • Mo~ XOlpbllO€ 0 OVWVIOTri~ (nOUAO~ KouCPIl~ 1913-20031. . • XpriOTO A VTOVO~OKI. . .6° AVTIPOTOIOTIKO cp€oTI~oL . • Po610 nOpoTIlPIlTri~ 93.1 OTO FM . • TIlA€OmIKo~ CPOOlOfjO~ OTIl 8€OooAOVIKIl········ • H VIOPTri TIl~ €CPllfj€pI60~ "Enoyri" . • 01 nporoucc TWV "MOK€60voocpoV€wv" . • AVI€~ lj.JricpOI. . • l:Tllv €KKAIlOIO TWV KUPIAAOU KOI M€80610u ..... .AVO~IlTWVTO~ Til XOfj€VIl OfjOPCPIO OTI~ AlfjV€~ KOI TO nOTOfjIO . .21 0 CP€oTI~OA nop0600l0KWV xopwv KOI fjOUOIKri~ . • "Erpuvov" 0 NUOIl~ KOI o undpuno rlwpVIl~ OUPOUfjll~ . • Bp061€~ cpAOV€PO~ . • rio TIlV A- f\OOVPOCPIKri l:uvovTIlOIl nOAITIOTIKWV MOK€60VIKWV l:UAAOVWV . • nopOuOIOOIl BI~AlOU KOI CD . • Letter to Americo . • Synthesis . • nopOOTOOIl OTO l:TIn . • H TboPTIl 06€Acpri . n. \• Tn. I-'P0l-'€IO "M nO/IKOVIKO" 0 . • "Efj€l~ Tpovou6ofj€ VIO VO OfjISOUfj€ TOV KOOfjO

2
5

XPONlk nO~~A.;. NTPOYrKkPOI
ME oovveqxi nonno omv ~EbEaao, vxpfzo n EIKOVOme «Boofiuoocc» Flupooou n «/\.oZA», H
0

8 10 11 12 13 13 14 14 15 16
18

EOUIOe; oe;. p or n

u vepxo p evn
~EYIVE

KnnpoloplO LlEVlPO

qro ovr coo e.

21 22 24 25 26 26
27 27 27 27

Mmcefiovncn yn. "Ooo KI ov xtunoov 01 vtooopdvoi bEV eo pnopeooov va poe; ondooov. Auvfzoupe IWPO 10 KnoblO
poe; KOI n r.'omo
10

pnopo

eo

nEpOaEI. poe; poe;,

H
01

EnEUeEpfo poe; bEV nOZOpEUElOl. IEUXOe; CPU\OI KounloUpOe;

vveoorec aEnWEe; me
Flpofiohri me

Spdonc

poe;: n

28
29 30 31 32 32 33 33 34 35 35 35 35 35 36

runeivri npocofmon IWV npoBnnpOIWV poe;, n Eopeonoucri npoormxri, r.uyxpOvwe; KOI Ir.TOPIKH ~EpEUVO.0 noyoe; viu mv pEyonuIEpn fawe; neve me
POKEbovIKne; EeVOYEvvnane;, IOU TA

nurpioovevdpxn
MAKEL10NlKA oro

Ml(JfpKO~.
nPArMATA»

«rIA

nomov,

1903, omv snoxri IOU 1i\INTEN, ono IOV ripeou me nEMOe;. Andvmon
ane; EnnnvlKEe; KOI

Bouavcpucec

eppnvefsc. Avorpopd enfonc oro onpcdepevo 1913, (VI(J(JIOV InloVlo VlEBEI ototfvi I IPIVOI(JOl vuotfvo), ps ovonuan IWV
YEYOVOIWV KOI

psnoprdz

uno

lie;

YnEY8YNOl: TOY MAKE~ONIKOY ENHMEPQTIKOY ~Ef\TIOY "JI03A" NIKOl: l:AKEf\f\APIOl: ~1€u8uv€TOI ana l:UVTOKTIKri Enrrponri TIlA.: 6944-65.66.72

enersfouc me AVOlonIKne; Mmcefiovioc. Anohcoore IOV «\}JEYTIKO Hi\IO» KOI blObomE mv EunoynpEvn «i\OZA» poe;, KOeWe;.... «TO KArlIJa OU ~UVaTaL Kapn6v tp€P€LV atp'€aUTOU, €QV IJIl 1J€(VIl €V m alJn€AW, OUTWC; OU~€ UIJ€(C;, €QV IJIl €V €IJO( 1J€(VIlT€».(Euoyy£AlO KOTCllwclVVl1, IE KEep. , Xwp. 15)

2- /103A

MAKEaONIKH

IITOPIA

o OPIi'~tt4~NO~
(3AKOIlHAT)

nETPO~ I. BOT~H~

o ATpano<; (KPAnEWT&.1HA) efvor evc xwpl6 rnc Mla uepc fleTO TO rtovnvupt TOU XWPlOU TOUt:;0 <PAwplvae; OTOUe; portooec TOU BlTO(OU.'ETOl Ka8we; n KAI1Tr']pae; TOU XWPlOU, oe oncouevc eAAl1vlKO, TO aVTlKp(~ele; an6 flaKplO flOlo~el va KOlflOTOl ueon avoyyelAe 6n TI1V KuplaKr'] 8a 'Px6VTav xortoro; OTO npuoivo. Artouovccuevoi OTa ~OUVO, ue noM ernonuo; KOl 8a TOUe;fllAOUOav vic TO KaA6 TO OlK6 ortdvto 8We; ovunopxm ouvxoivrovtc, Ol KOTOlKOl TOUe;, TOU XWPlOU KOl Tile; EMoooe;. Konwe; 8TOl ~ouoav OTOV xoouo TOUe; Kl enl~(wvav fl' 6Aee; r«; fleTOc.p8p8l1Kav TOMYla TOUKAI1Tr']pa,6TOV0 unorroeOUOKOAlee;. i rteptocorepoi KTllvOTp6c.p0l, coou OTa O Tdvsq pWT110e,n 8Aeye 0 KAI1Tr']pae;.ea 'p80uv KOl opsrvc TOxwpoc.pla e(vOleAoXlOTa. nanooee;, 8a y(vel cvicouoc vic va ~OpK(OOUV6,n o unctrce- Tc:iVE<;8vae; ueooxortoc ovrpcc, ue KaK6 unoPxel OTO XWPl6. «Min Kl efvcn 8TOl rc flla c.paflLAlaayanllTr'] 0' 611.0 xwpl6, OOUAWTOPlKI1, TO npcvpcrc Kl coou rmvofvouv ue TO Oeo unpooro, oev ue uovioouevc 6Aa rc fl8AI1 rnc, ~ouoe oxeo6v rtpertei va AelljJw» OK8c.pTIlKe urtorrce- Tovec. 0 ortouovouevoc. l1ev TOVeVOl8c.pepe 11KOOfllKr']~wr']TOU npw(-npw( TI1V KuplaKr'] copeoe TO KOAOTOU KOl XWPlOU,0I1Aaor'] oevnr']YOlve OTa xnrpevefn TOUXWPlOU oxeo6v fla~( ue TOVnone KOlTOVKaVTI1Aavoc.pTIl VOTOe; Kl OUTecvcnccreuorov ue rc KOlVO.0 rtcrepcc TOUoev OTI1V eKKAl1o(a.'OTOvTeAe(woeI18e(aAelTouPy(a, TOUe; TOV80TelAe va flo8el vpouucro, vturt ertperts va noel emov ncoc 6AOl fla~( 8a rtnvorvov OTI1Vrtxrrrefc vic TO OTI1<PAwplva, ooou roupxoxporfo r']TOVKOl oxoAe(a rteporrepto. «ea 'VOl ouv YlOPTr']»OK8c.pTIlKe unorroe0 oev unr']Pxav oxeo6v 0' 6Aa rc XWplO. IpOflflma oev Tovec, r']~epe, npovuc nou oev TOVeunoorce va 'VOl an6 TOUe; ~UOOWflO TO xwpl6 aKoAou8110e TOUe;rtortcoec; Kl KaMTepoue; VOlKOKUPI10ee;TOU XWPlOU, 6flWe; oev ernonpouc. Ot nanooee; floAlOTa xpcrouocv Kl r']~epe eAAl1vlKO napa uovo «KaAn~Epa», «KaAnanEpa», «KUPlE EAEnaov» Kl aUT6 TOU K6OTl~e. 'Oruv r']TOV va noel oe xortoro 0l1fl60la unnpeotc r']TOV11xelp6Tepr'] TOU, ooou. oosc oopec xpelOOTIlKe va Kovel KOTl T8TOlOnOT8 oxeo6v Ol eruoxeipeic TOU oev WOOK(flI10av. KOl :UAO E<paYE Tn ~Epa nou m;YE aTO rTae~O xwpO<pUAaKti<; Yla TO ZiEATlO aaTuvo~lKti<; TaUTOTnTa<; EnElZiti ZiEV KaTaAc:i~alvE Tl TOU EAEyav, pWTouaE aTn ~nTplKti TOU YAwaaa «n eEAOUV». XpelOOTIlKe va eepei evc an6 TO nOlOlO TOU,nou Kon r']~epe an6 eMl1vlKO Kl 8KOve TO Olepfll1v8a vic va ouvevvonsouv, 0 ~T08flOpXI1e;, eKe(vll Til cope, oev T6Afll10e va TOV)(Tunr']oel Kal YlOT( oev unr']Pxav OAAOl 01 (j)WW'{pa<PICe: CIVOI ana W XWPIO Tpeino (Kap610) tnc nwAcj.Ja·f6ae:, nou ~{OV W Xwpoc.puAaKee;KOl rteprcoorspo vum 0 vioc TOU urtnrrce-Tdve TOV ayplOKO(Ta~e npoto XWPIO nou W opxtoovc W 1959 unpooto ow OXOACIO xm HjV CKKAllOla j.JC noncocc Kal otpoto. ouv8xela.

MAKEaONIKH

IITOPIA

/103A - 3

Ol OMOl enavaAofl~avav aUTOC;excve ncoc flLAOel, evw ornv npuvucrucornrc eva ~oullTO e~ya~e ana TO orouc, aMo elxe 0I1Kwoel TO xepl Kl aUTO cnuotver opxcouootc, eroi elxe Ylvel KOlOTOVr'jTOV orpcmcrrnc. «Arpou orpaooc TO xepl uou, opxtorrpco, aAAo yLO nero npcvuc;» avapwTr'j811Ke 0 unorroeTovec.

vivorcv, 'OTOV rexeuooe 0 nooeoooc Kl eYlve 110uXla, rtnve va pcrrnoer TOUC;

o urtorroe-Tcvec

oev r'j~epe n TOU

«aaa», MlAlloe OTIl ouvexela evcc ana

OMouC; KOl elonpa~e

n6Al exetvo TO

TOUC; eruonuouc KOl cxoxouance 0 OOOKaAOC; A6yo veurrro ncrpuorucec ue xopccvec; vic va KOTaAr'j~elOTaYVWOTO: - Zr'jTW0 BaoLAeuc;, eKKAllaLaOTlKO ~l~Ala, evw OTOUC; nlOTH.lOUC; e r'jTOV 0 - Zr'jTWTOEMllvlKOV KPOTOC;, nooeoooc TOU XWPlOU, 0 aypOc.pUAaKOC;, OOOOKOAOC; - Zr'jTW0 crrrrnroc ~TPOTOC; ucc, KOl 0 OTa8floPXIlC;, 'OTOV ec.pTOOaVcrnv nxorelo, Ol ~TO TeAoc; fllAlloe 0 ncncc KOl TOUC;ems ncoc ernonuoi fla~euTllKav vupco ana Kon Tpane~la, OpKlOTIlKav evcoruov Oeou KOl av8pwnwv KOl rtcoc, av orpcouevc ue cortpc Tpane~OflovnAa, xevmuevc napa~ouv TOVOPKOTOUC;,0 8eoc; 8a TOUC; flwpr'joel. n vupco-vupto, evw TOnAr'j80c; ue aVTl8eTO uercorto rtpoc Tov urtorrce-Tcve TOV e~woav TO c.plola, nAllolaoe TOUC; rnonpouc 0PXloe va OUYKeVTpWVeTal. e onotpcoiouevoc eva Ouyxwplavo TOU,TOVemcee ana o unorroe- T ovec; 0PXloe Konwc; v' aVllouxel YlOTl 11 TO unporoc, TOVTpoVTa~e KOl TOV oorrnce OTIl AaAlo OAll cruootprnpc r'jTOV Konwc; neptepvn, coou OAOl TOUC;«ao ordva: (rt EYlVE;)>>, 0 OMoc; cvn va flLAOUOaVr'j npoortceouocv va flLAr'jOOUV eMllvlKo KOl ortovmoei anaMoxrllKe ana TO xepla TOU xouvnce utc aywvla r'jTOV~wypac.ploflevll OTa rtpootortd TOUC;, neptxurtoc TO Kec.p6AlKOl ue ~Mflfla nepuppovrmxo «Terotc ~ou~aflopa oev unoPxel OTlC; ioprec KOl OTa v crtouoxpuvarpcs. 0 urtorroe-Tcvec oconee. Kon rtovnvupro», oxetprrpce. npoono811oe va fllAr'joel oe ljJeMloe KOl KOTeu8uv811Ke crtotpcotonxc rtpoc TOV uepucouc Kl OAOlTOUcrtovrouccv ue exetvo TOYVWOTO rtortc TOUXWPlOUTOUC;, ou oofvercn ncoc KOT6Aa~e n n «aaa» pc:i~ovTac; TaUToXPova TO ~e:lXTIl TOU r'j8eAe KOl TOU excve venue va rtepiuevei. 'Oruv 0 XEPlOU Kc:ieETa oro Xe:lAIl TOUC;, iefloTOC; aVllouXla rtortcc rexeuooe ue TOUC; MouC;, KOTeu8uv811Kenpoc O 0PXloe va nepupepet TO ~Mflfla TOU vupto-vupco KOl curov, TOU excve venue n6Al va TOVaKoAou8r'joel KOl oivo-oivc 0PXloe va TOV~wvel 0 c.pO~OC;, TOV oonvnoe. KOVOVTOC; OU eK veou venue va T Ano TO ueooc TWV eruoruuov evcc KOUOTOUflOTOC; oconofvei, ornv eKKAllola, EKel e~YaAe TO KaAUflflaUXl, nnpe TO A6yo Kl 0PXloe va Mel Kon, nou 0 unorroeoopeoe TO ner p axr'jAl , Kon uoupuoupice vic apKeTr'j Trivsq 000 Kl av npoonuaouce rtrtoru oev cope KOl uerc TOUflLAlloe OTIl AaAlO TOUC;, KOTaAO~OlVe,~e AlYO nnpe TOA6yo 0 rtortoc, Kl curoc - AKouoe urtcrrce-Tdvs. ~Tllv rtxrrretc flac; owoafle Kon efrte, ;a.vOl~e OTIl ouvexela TO EuayyeAlo, evw 0 OPKOva unv ~aVaflLAr'jooufle Til OlKr'jflac; YAwooa, Eyw nooeoooc TOU XWPlOU e~yaAe eva xapTl, Kon ems Kl ~r'jTlloa ouyxwpeoll ana TO Oeo vic va e~I1Yr'jow n aUTOC; Ol crrlKwoe TOoe~l TOUxepl ue evouevc TO rptc K eYlve KOl OTIl ouvexela 8a e~ofloAoYI18elC; YlOTl exelC; ooxrUAa, ortcoc OTOVxovouue TOorcupo ucc, npnvuc napa~el TOVOPKOOOU, nou exovcv Kl OAOl Ol ouvxevrpcouevoi. 0 unorroeo unorroe-Tcvec, ov8pwnoc; 8eoc.p0~ouflevoc;, Tdveq OUflflOpc.pw811KeKl ouroc KOl 8uflr'j811Ke rnv XAwfllaoe KOl noocnoance va olKOloAoY118el, on oev opxrouootc OTO OTPOTO, flOVO nou TOTe TOU elxav r'j~epe ncoc Kon reroio YlVOTOV, ncoc oev r'j~epe e~l1yr'joel n exove. 0 nooeoooc 0PXloe va ola~o~el KOl eMllvlKo Kl ertouevoc n 8a unopouoe va Kovel; TO nAr'j80c; enaVaAOfl~ave: «Ynoaxo~al Evwmov «OpKlOTIlKec; KOl 0 8eoc; runopet TOUC; rttopxouc» TOU e TOU aEOU, TWV avepwnwv Kal TWV eruoriuev eme OTIl YAwooa TOUC;KOl ouveXloe, «rope OflWC;8a apxwv TOU Kpc:iTOUC;~ac;, on ana oriuecov ea e~ofloAoYI18elC; KOl 8a uou unoO)(e8elC; on oe 8a nouoto va O~lAWTO aAaplKov l~lw~a, nou uovov ~avafllAr'joelC;», Mrtpoc OTOc.po~ornc nflwplac; ana TO atpop~';v rtpoq napE~';Yllalv ~l~El ElC; TOUC; 8eo, 0 urtorroe-Tcvec ~avaopKlOTIlKe on oev 8a EXepOUC; TIlC; xwpac; ~ac;, TOUC;BOUAYc:ipOUC;,Kal ~avafllAr'joel. on ea O~lAWnovrou Kal ndvrors rnv ernonuov 'Eouve vic TO ortrn TOU ue Konwc; eAac.ppwflevll Til YAwaaa TIlC; naTpl~oc; ~OU, rnv EAAIlVlK';V, ElC; ouveloll0r'j TOU, ooou elxe OuyxwP118el ana eva rnv onoto e:lVal ypa~~Evo Kal TO IEPOV fley6Ao cucprrjuc. 'OTOV eorooe OTO ortrn TOU, 11 EuaYYEAlOV TOU XplaTOU ~ac;», 0 urtcrroe-Tcvec vuvofxc TOUTOV porrnoe YlOTl covnoe Kl exefvoc rnc TPOflOKpOTr'j811Ke,H~epe on OpKlOTIlKe, ~e~Ola OTOV ' exove vonuc va KAeloel TO orouc rnc Kl eoel~e TO

4- /103A

MAKEaONIKH

IITOPIA

Ta~OVl. H vuvcu«i TOUvouroe ncoc rrrnv rtdvco KonOloc; KOl 8a TOUC; xouve, evw aUT6c; 0 oouxupcc; evvoouoe o 6n «0 ee6c; flac; cxouei», H vuvofxc TOUTOVnxnotcce KOl lj.Jl8UPLOTO TOV porrnoe «Kol le: YKOpe:; (rtoioq e:lVal nclvw;)>> EKelvoc; oev ortovmce, excve TO orcupo, or'jKwoe TO XePLTOU npoc TO rtdvco oruoc TO elxe 0I1KwoeL crnv rtxnretc KOTO rnv opxcouootc. EKelvll nOALrmorc oev KOT6Aa~e, TOVnxnotoce KOl oe uucporspn evroon TOV oorrnce «~~ ne on ve:

Acltpe:le;; OVE~e:; (Fmr] ppe: ~e: ~lAcle;; 'Exaoe:e; Til AaAlcl oou.)», EKelvoc; xouvnce cpvrmxc TO Kec.p6AL

TOU KOl ~avOKOve rnv Klvll0ll rnc opxcouootcc xovovrcc n6AL TO orcupo TOU, H oUfl~la TOU eneueve va pcorcei n exeL KOl YLOTloe flLAOel. 0 urtorroe-Tcvec rrrcv ovevooroc, coou 6,n KLav exovov Ol OLKOl OU oe T flLAouoe uovo Ko8e T600 eAeye TLC; M~eLC;«KaAllflepa», «KaAllanepa», «KupLe eMllo0v», KOl rrrcv KOl rc uovc eMllvLKo nou r'j~epe, Kortotc OTLYflr'jvupioe OTOVeva YLOKL0PXLoe va flOuYKpl~eL oav ~60L, evw rtpoc TOV oMo 0PXLoe va ~eAo~eLoav rtpojsnro KOlypuA(~oVTac; oav TO YOUPOUVL ~yr'jKe Ta TeAeUTOla TOU KaflWflOTa rc KOTOAa~av KLeroi 0 evcc yLOC; lvlloe va K ~y6AeL TO ayeAooLa, 0 oMoC; TO rtpojsoro KL 0 urtorroe-Tcvec KOTeu8uv811KeOTO KOUflOOl va rotoer TOYOUPOUVl. ~TO ortrn 0PXLoav va cvnouyouv, Tpe~ave KOl oepove TOV none va TOU oLa~ooeL KonOla euXr'j KOl eKelvoc; apvr'j811Ke,YLOTlr'j~epe n elxe nponvneet Touc ems uovo: «Tou e~r'jYlloa n eYLve ornv rtxnretc KOl ~epeL n KOVel. Ac.pr'jOTe TOVr'jouxo TOV ov8pwno, Eyw YLava TOUe~I1Yr'jow ouopmoc, YL'aUT6 oev np6KeLTOl va ep8w KLours 8a ~avaflapTr'jow», 'Eouvcv OLOLKOl TOU ue rnv unovoic 6n Kon exeL 0 ncncc fla~l TOUC;, l1ev conouv 6flWC; TO npovuc va KUAr'joeLuovo TOU, nr'jyav OTIl <DAwpLvaKOl eruoxerprrpcov Til Mrrrportoxr], 6nou eKfluOTllpeu811Kav TO np6~AllflO TOUC; OTO c.puAaKO,coou an6 TO ovpic xapoflOTa nou nnvcv aUT6c; r'jTOV 0 uovoc nou ~pr'jKav, 0 c.puAaKOC; e o olOTaoe va KoveL oLOyvWOll KOl va TOUC;nei 6n: «0 ov8pwnoc; coou uovo flOuYKpl~eL, XeLpovoflel KOl MeL

e~w,

00lflOVLOfl6 KOl flOALoTa aUT6 ootvercn an6 TO "KUPLe eA811oov" nou ouvexeLa enc-: vaAafl~oveL, Mnv KOUpO~oufle TO l1eortorn YLaTeTOla lj.JlAOnpoyucro, YL' aUT6 npenei onecoor'jnOTe va TOV rtore oe e~opKLorr] KOl flOALOTa unopxeL TeTOlOC; uovo or nv 'Eoeooa», 'Ec.puyay OL c vOpumor rteioue-

e~w

VOL KOl ucovort

o tn uevo i,

coou r'j~epav TL exeL 0 ov8pwnoc TOUC;,ElXav crtoocotoer va nopouv TOV unorroeTdve KOl va TOV nave ornv 'Eoeoou YLa va oLw~eL 0 e~opKLOTr'jC; O oalflova nou c.pwALaoe ueoc TOU, 0 T urtorroe-Tcvec oxouve r«; onooccerc TOUC;KLe~Aene

r«; npoeroiucofec. ~PXlOe: va PYcl~e:l KpauYEe;, va AEe:l e:KVe:UPlO~EVOe;«KaAIl~Epa», «KaAllonEpa», «Kuple: e:AEIlOOV»,aAAcl ne; npotpe:pe: ETOl onv va TOUe;EPPl~e:. H cuunepupopc TOU cum erteice nepc
YLa nepc TOUC;OLKOUC; 6TLefvcn oOlflovLoflevoc; KL TOU 6n aUTO oev r'jTOV OLKOTOU KaflwflOTa aMo TOU oalflova, 'Ertperts va emTaxuvouv rnv enloKeljJll OTOV Eoeooalo e~opKLOTr'j, 'Oruv T' cxouce KL aUT6, 0 urtorroe-Tcvec oev oVTe~e: «NTooTa urtpe. Me:

nouxvdre. NEKa oVTa~ ou nEKoAo a~cl ve: Ke: pe: oOTclpa~ VTa npdrrs unouvrcxotw (ordver ppe:. Me: oxdoure. Ae; nclw ornv KOAaoll aAAcl ~e: ea oae; atpnow va KclVe:Te:

xournudpec)». Tone KOl ~e8uflave KOl rteiouevoc ma 6n rnv K6Aaoll oev Til YALTwveL, peunoe KLOPXLoeva flLAOeL n Til flllTPLKr'jTOUYAwooa, Til fl6Vll nou r'j~epe KOl OPKloTllKe va unv ~avanel «KaAllflepa», «KaAllonepa», «xupie eMlloov» KOl va unv npooncancer rtore va flo8eL eMllvLKO, TTlVaAATlllepa OAa OTOonm TOU unctrceTaVE eLxav aAM~EL, H oLKoyevELa ~pnKE TO puellO TTle;,TOxalloYEAo KaLTlTlPEIl(a EnaVnAeaV, OL liouAELee; 1l0LpaOTTlKaV KaL OAOLTOUe;~ynKav oTTllioUAELa, MEpLKO(ea tppovn~av rc ~wa KaLOL UnOAOLnOL ea ouveXL~av TO eepLOlla, atpou 10UATle; riruv aKolla lIE TOnaALO TlIlEpoMyLO, A8r'jva, ~emefl~pllC; 2003

MAKEaONIKH

IITOPIA

/103A - 5

'PEYrII(O'l HAlO!
H AAAH O'PH
TflN EnETEiflN
EivCI onouocio vc OKEnTeOCI ei'leullepc KCI CKOIJn ruo cnoubcio vc OKEcpTeOCI 6iKCIC l:oun6lKn ncporpio Me rn "6ol;c" !.Ie rn alclInKn Mell06iou; TOU BoUi'lYCPOKTOVOU n TOU Kupii'li'lou KCI TOU

flo TOUe; N. KIAKIe; KOI L€PPWV 0 louvior; €lVOI IJrivoe; €n€T€IOKOe;. Cf.Jboe; r] «90~ €nb€loe; An€A€u8€pwor]e; Tr]e; MOK€60vI0e;» VIOPTOOTr]K€ S€XWPIOTO OTO IJ€Pr] 1J0e;KOI 0 6ri1J0e; n€TpITOIOU K081€PWO€ Tr] «Mom Tr]e; Bbplvoe;» IJ€ TPlrilJ€PO €K6r]AWO€WV. 01 €SOpO€Ie; riTOV OVOIJ€VolJ€V€e;, onovrnon 80pp€le; OTr]V VIOPTri xoivoronio TOU «LUAAOVOU krropurir; MvrilJr]e;» Tr]e; Bupovcror; OTO L16r]p06po1J1KO LT081J0. 01 6r]IJOT€e; n€pOOOV errn €VO 10TOPIKO €v606r]IJOTIKO KOUOWVO KOI one»; CPOIV€TOI r] «An€A€u8€pwor] TOU ronou 1J0e;»80 60sOOT€I KI OAAO OTO npoccyri XPOVIO. En€16ri olJwe; r] L'1r]IJOKPOTIO €lVOI €A€u8€PI0 €K€lVWV nou OK€nTOVTOI 610CPOP€TIKO KOI OTr]V nposxroori Tr]e; neue: vo €lVOI OnOT€A€oIJOTIKri OTOV KOTOVTO€I npovouio. 80 €nIX€lpriow vo 6wow Tr]V OAAr] 04Jr] Tr]e; cncrciou, npoe; XOPIV TOn€IVWV ov8pwnwv KI €VOe; 610AOVOU €nl Tr]e; OUOIOe;. NOIJiL;w OTI osiL;ouv lJ€pIK€e; 8uol€e; VIO vo n€plow8€1 r] nuri Tr]e; 10TOpI0e;, TOOO cov €nloTrilJr], 000 KOI cov onAri IJOPTUPIO nopdocon KOI TO XP€Oe; npoooUsOV€TOI, 000 OKOUVOVTOI nopdcotpo 01 un€p€8VIKIOTIK€e; cpWV€e; nou 6€v OpIJOL;€1 OTOV nOAITlolJO 1J0e;. KOI VIO Tr]V cnororoorcon Tr]e; oAri8€10e;, Or]IJ€IWVW: H nporq nopcrripnon orpopo Tr]V nororrrro TWV nOVr]VUpIKWV, IJOV06100TOTWV KOI SUAIVWV AOVWV IJ€ nAri80e; opI8IJwv KOI OTPOTIWTIK€e; 0POAOVI€e; (nx TOVIJOTWV XWple; VO cpoV€PWV€TOI r] oAr]81Vri 6uvolJr] TWV €lJnoMlJwvl. H €sboor] TWV VqOVOTWV IJOVOXO ana TIe; €nIX€lpr]OIOK€e; €s€Ms€le; KOI r] OUVOKOAou8r] OUTOVOIJr]Ori TOUe; ana TIe; €8VOKOIVWVIK€e; ouv8riK€e; 6€v €lVOI €VKUpr] OVOAUOr]. Ev npOK€IIJ€VOU €xoulJ€ KOI s€Konri TWV nOAITIKWV npOVIJOTWV: KOIJIO ovorpopd nx OTO POAO Tr]e; PWOIOe; VIO Tr]V €nIT€Usr] Tr]e; «XPIOTIOVIKrie; OUV€VVOr]Or]e;», unOTIIJr]IJ€VOe; 0 6InAWIJOTIKOe; nup€TOe; TOU BOUKOUP€OTIOU KOI TWV M. L'1uVOIJ€WV OTO AVOTOAIKO L;riTr]IJO. AKOUOTr]KOV OlJwe; TO nopdnovo nou 6€v 1J0e; KOTOXUpw8r]K€ r] rKOpva T~oullayl(i (MnAaYKoe:pypaVT) ocpOU Tr]V «€A€u8€pwo€ 0 OTpOTOe; 1J0e;».
1

Avvori8r]K€ €nlor]e; 0 IlJn€pIOAIOTIKOe; XOpOKTripoe; KOI 6100TP€~AW8r]KOV TO npOVIJOTIKO OITIO TWV OUVKPOUO€WV. KOIJIO VUsr] VIO TOV €lJcpovlL;olJ€vO OA~OVIKO nopovovro. V€V€OIOUPVOU Tr]e; 6€UT€pr]e; oupposr]e;, K08we; TO OUIJCP€POVTO KOI 01 60KTUAOI TWV M. L'1UVOIJ€WV. Mbpo Tr]e; npoX€lpo60e; TWV K€VTPIKWV OIJIAr]TWV €lVOI r] ncprvporpri Tr]e; MOK€60vIKrie; npOVIJOTIKOTr]TOe;. BOOlA€U€1 OPOV€ r] ooycroouvrj r] OTOAIJIO KOI oxoruuornro. MOTOIO vo ncpipcvc«; vo 6€1e; Tr]V €KIJ€TOAA€UOr] TOU 8Pr]OK€UTIKOU ouvorosriporot; ri Tr] OTOIX€108br]0r] TOU AUTOVOIJIOTIKOU KIVriIJOTOe; (6Io~0L;€ BOUAVOPIKOU KOTO TO IMXA KOI TO KOT€OTr]IJ€VO K€VTpO) nou OnOIT€I'Ep€UVO VIO TIe; 61€PVOOI€e; Tr]e; oortconoinorp; (KIAKIe;, 'E6€Ooo, BPOVTOU K.O.) K08we; KOI TIe; ouvcncrc; TOU L'110CPWT101J0U KOI Tr]e; EsOPXOKAr]OOIOe; OTOUe; MOK€60v€e;. H 1610 OTOAIJIO XOPOKTr]-piL;€1 KOI TOUe; €nOVV€AIJOTI€e; 10TOpIKOUe; (Llwnri VIO TOV POAO TOU Lov600Kr], rn 60AOCPOVI0 TOU BOOlAIO, K.OJ

~aAKavlKwv

npOOllllO

TWV l)e:v

nOA£llwv
riruv

~£~ala 0 e:AAllVlKOe; M.A.,

v o o uv r c

Ol e:~e:Al~e:le; XWple; rnv EnavciaTaall TOU lAl VTe:V1 ane; 20 IOUAloU
i

onevcvrtac l)e:v

1903.

H 60AOlpovio lOU ~00lA16 me EM660e;, 10 1912 01~ 8E:O/viK~, 010V IWAIK6 lLInO tnc nepiofiou

PaXOKOKaAui TWV nponOAElllKWV aUIl~aVTWV E(val TO1AlVTEV, xoplc I~V ennvootoon Scv 80 unnpxov 01~V 101Opio 01LlpoyoulJ~6ee;, 01 MeM6ee; KOI<PAWpla6ee;.An06elKvuewi lOUlO «n ono 10 OKE:nlIKa lWV «oouoouov nopovovttov tnc E:nOX~e;. Llev elvor tuxuto nou 010 ~lJepoMYlo lOU Mew~a 610wnwvewl 10 ev610cpepov lOU Bevizexou AVmOAIKa 01~V Iwvio KOI aXI 01~ MOKe60vio (llep, P06aK~e;) KOI Scv 061Keiwi 0 «e8vapx~e;" ov npooefouue lie; nporcoerc lOU 10 1915 YIO nopoxopnon tnc Ko~dAoe; (KOI npo tnc Avm. MOKe60vioe;) moue; BouAyapoue; (loroplo rev. Auxerou, lWX. r, oeA. 75). Enio~e; ev610cpepov eX€:! n oVli8E:O~ npoc lOV eAA~VmOUPKIKa naAelJO lOU 1912, n ouuucxlo lOU <Povopiou, lOU Xouocvsou, lOU Iovo; LlpoyoulJ~ KOllOU nOAil~ (nelOi~oe;).

6- /103A
Lnou6010TE:Pr] €VOTOOr] npO~dAA€1 0 €vr]l-J€pwl-J€VOe; noMTr]e; novo OTr] Xprior] TOU opou «An€A€u8€pwor]». f::,€V €iVOI I-JUOTIKO OTI 01 VIKr]T€e; TWV 1-J0Xwv d~€uy€viL;oUV TO €VX€lpriI-JOTO TOUe; ~Mn€ TOUe; AI-J€PIKdvoue; OTO IpdK KOI OTO ACPYOVIOTdv WOTOOO TO I-JOUPO 6€v YIV€TOI don po. PWTW, €TOI, TOUe; OI-JIAr]T€e;, 01 nOVTIOI KOI 01 npcorpuvct; TOU KIAKIe;, Tr]e; P060noAr]e;, Tr]e; BUpWV€IOe;, TOU nnplToloU KOI TOU np0I-J0Xwvo Inococro 90%) on€A€u8€pw8r]KOV ana TO OTpOTr]y€iO TOU XOTL;r]l-Jn€"fMK KOI Tr] I-Jdm Tr]e; B€Tplvoe;; No 60ul-J€ TWPO KOI Tr]V «Avoorcor» TOU Yr]Y€VOUe;2 nAr]8u0l-J0u, €K€iVO TO KOAOKOlpl. H Am:Ae:u6EPWOT] TOU

MAKEaONIKH

IITOPIA

XaT~T]"me:'LALK (Ile:TEne:L ro Bupwve:La) KaL TOU KLe:Oe:OA'K (A'LTOPOUVL) npaYllaTonOL~6T]Ke: ue e:~OVTWOT] KaTOLKWv TWV KaL KalllLIlO TWV XWpLWV. ELvaL YVWOTO nwe; KavEva XWPLO ~e:v naVT]yupLOe:, OUTe: Evae; av6pwnaKOe; ~e:v KaTaTax6T]Ke: one; OTpanEe; TWV ane:Ae:u6e:pWTWV. Ano TO KLAKLe;IlEXPL TT]V ne:pLOX~ Ilae;, aAAa KaL POpe:LOTe:pawe; ro UlIIWllaTa TT]e; T~OUllaYLae;, OAOL OL KaTOLKOL nou lla6aLVav ro tpope:pa e:YKMllaTa KaL nc Ae:T]AaOLe:e;Etpe:uyav ue rn Kapa ~ KpupOVTav OTa MOT] YLa va ow6ouv ana TOUe; TooALa~e:e;.
LTr]V ncproyri floppoiov 0 nAr]8uoI-J0e; Kuvr]yri8r]K€ KOI TO n€pIOOOT€PO xwpld TOU Mn€AA€e; nop0608r]KOV OTIe; cpAoy€e;. KOI OKpl~We; TOT€ 01 dv6p€e; OPK€TWV XWPIWV (KUpIWe; TOU AfTO~OUVlou OTr]V n€ploxri) opvdvooov Tr]V dl-Juvd TOUe;, KpU~OVTOe; TO vuvouonordo OTO ~OUVO. AUTOI AOlnov 01 XWPIKOI rioov nou OTOl-JdTr]OOV Tr]V €l-Jnpo080cpUAOKri TOU €AAr]VIKOU OTPOTOU KOI Tr]V €nol-J€vr] d~OA08p€UTr]KOV I-J€XPIe; €VOe;, €VW r] €8VIKri 10TOPIOYPOCPld TOUe; ~omiL;€1 OII-JOOToy€ie; K0I-JITOTL;ri6€e; YIO VO 6IKOIOAOYr]8€i O€ TpITOUe;. I:TO KallnoxwpL EPVLKLO'L

H OYPIOTr]TO TOU noMl-Jou

nou OKOI-Jr] d~UI-JV€iTOI we;

(nOvnOIlEVO) OL KaTOLKOL aKouoav TOV lIIaATT] KaL ~Laow6T]KaV IlOUPIlOupL~OVTae; TO «XpLOTOe; AVEOTT]» rtpoq Ta OTpaTe:UllaTa TOU I:TpaTT]AaTT].ae:V anEtpuyav OIlWe; TOUe;pLaOIlOUe;. rVWOTO e:LvaLTO OLKone:~o dnou E6alllav TOV a~LWllanKO nou OKOTwoav ue TOe:KoupLa TT]V wpa TOU pLaOIlOU TT]e; «pouAyaponoUAae;». I:TO ~LnAaVO I:naTopo (KOLIlT]OT]), OAOL ~EPOUV KaL IlLAOUV ue npooox~ YLa TOV Olla~LKO Tatpo 18 OuyxwpLavwv TOUe; nou e:KTe:AEOTT]KaV IlOALe;ane:Ae:u6e:pw6T]KaV «'0, Ae:, Ae:, lla'LKw ...» 0 6p~voe; TWV yuvaLKwv YLa TOUe; napaxwllEVOUe; one; nousidvec,
IYnnovollv KC1TC1VPVOmJlJPVPC IJC10TIIOIPcl ~~~;~<-e_;::;·-:--:--Z_- ---/~;~- _---- ---_- - ~>-. / A ; ../'-. ..I.~:_,

--

ouyypacp£ac; r. NaKpaT~clC;nou lleA£TTlOe ru OTOlXela TTlC;l)le8vouc; sru rponric Carnegie Rapport (AAri8ela, YlaTl l)ev £xel sru rpnnet Tl lleTclcppaOTl TTlC;£K8eoTlC; OTTlV eAATlVlKri; MclAAOV Yla va IlTlv lla8eUTel OTOV nOAu KOOIlO on Ol eAATlVlK£C; WIlOTTlTec; OTO KlAKlC; Kal TTlVneplcp£pelcl TOU npOTlyri8TlKaV TWV BouAyaplKwv avnnolvwv OTO ~O~clTO, I:ll)TlPOKaOTpo K.a.).

I-J€p€e; I-Joe;vo ncpooci onoporripnru H "Y€VOKTOVIO "TWV OAO~Ocpwvwv MOK€60VWV (n€pI0601 : M.A., 1913, 19181924, ndYKOAOe; 1925, B€VIL;€AOe; 1928, Mnosde; 19361941, 1945-1949) riTOV TO KPUCPO npO~Ar]I-JO - OITIO TWV OUAAOAr]Tr]PIWV KOI 0XI TO OVOI-JOTWV LKonlWV ... «H Msr] OUTOKPITIKri €iVOI oX€60v dYVWOTr] OTO €AAr]VIKO A€SIAOYIO, OI-Jwe; I-JIO€IAIKplvrie; OUTOKPITIKri TWV €nlor]l-Jwv 10TOPIKWV I-Joe;, ouv06€u0I-J€Vr] ana I-JIO €K6riAWOr] ouyvwl-Jr]e; Tr]e; €AAr]VIKrie; KU~€pVr]or]e;, 80 ~0r]80uo€ TO AOO I-Joe; OTr]V nopcfo YIO r]81Kri €sIMwOr], WOT€ I-J€TOV rpono OUTO vo onorpcuvovrm OTO I-J€AAOVTO 1610 OcpdAI-JOTO», or]I-J€lwvdYIO TO 8€1-J0 OUTO 0

ovopcfo KOI nOA€I-JIKri opcrri TWV EAArlVWV 6€v I-Jnop€i OTIe;

AIXIJOAWWI TOUPKOI otpouotcc
2

A(j)opo roue vtornouc, nou ow XPOVIO IOU MA xoooxtnotzovtov MOKC6ovce: KOI IJCIO U1V oncAcu8cpwOll BO(j)IfOIIlKOV BOUAYOPOI, MOKC6ovooMBol, LcpBol, HoBoMoKC6ovce:, LlfYAWOOOI, LKonlovof, LMBol, cMIlVOlJovcfe: K.O.K. (pEKOp rKlVEC: Yla TOUC:

«avunapKTouc:»,
3
4

TOUC:nMov

tplMouxouc:

nOALTEC: TTJC: AAQliac:). E
IO

BAtnc YIO nopo6cIYIJo H IHOPIA TON BMKAN. ncplo61KO no/\ITHL ICUX. 56/25-9-1998

no/\EMON IOU BCVI~PIl,

ovtlotoixo cPyo IOU flooooxcuorouzou

K.O.

MAKEaONIKH

IITOPIA

/103A - 7

aUTOAOYOKpLO(a KaL Ile:TaAAa~T] TWV ne:pLOOO-Te:pWV VTOmWV ~ V' apKe:OTOUIle: OTT] ~~AWOT]TOU K. KaVT~OYAOUon KaL onv llova~LKOC; «Tpe:A6C; TOU XWPLOU» 6a oPyavwve:L TT]V e:nETe:LO;
-lowe; r] 6€lJr€Pr] €K60xri, 1-l10KOI 0 NOl-ldpme; L€PPWV €v€8dppuv€ TOV OPYOVWTri, MYOVTOe;5 OTI undpX€1 KOI «6€UT€pOe; Tp€AOe; nou 80 TOV ~0r]8d OTO €Pyo TOU». Ev610cp€pov €X€I VO €1-l~08uv€1 KOV€le; OTO CPOIV0I-l€VO. riO TOV ApIOTOT€Ar] KOI TOV AUYOUOTIVO r] T€A€OAOYIKri nA€upd K080piL;€1 Tr]V OUOIO TWV OVTWV. KOI npdYI-lOTI, r] I-l€VOA0I-l0VIO KOI 0 OUVOYWVI0l-loe; TWV ronopyov. TO nopoxdl6€1-l0 I-l€PIKWV 0l-ld6wv KOI r] unoPsloKri OYWVIO TWV «nOAITIKWV» 06r]Youv O€ 6pdo€le; npo~oArie; I-l€ Tr]V €KI-l€TdAA€UOr] ASlwv KOI oUI-l~oAwl. H l-lu80nAOoi0 KOI r] narpI60Konr]A€l0 ncproocuci O€ 0PI0I-l€VOUe; npoorpuviKOUe; nAr]8u0l-l0ue;, €cpooov 6€v S€POUV KOI OUT€ oupnououv Tr]V npo TOU 1922 Torurri 10TOp10. rETai €sr]Y€lTOI nwe; TO OOT€pdKI Tr]e; B€PYlvoe; I-lnriK€ O€ XOPTI TouoMTOe; KOI O€ KondKIO ~08pOCPP€OTIWV ana TOUe; €nITri6€IOUe;. AAAd KOI TO OUAAOAr]TriPIO TI 616doKOUV ; 0 8€0e; €UTUXWe; I-loe; yMTWO€ ana Tr]V €16wAAonolr]0r], Tr]V €l-lnd8€10 KOI r]l-lll-ld8€10 €K€lVWV nou 6€v OVTIAricp8r]KOV noaa d6€10 riTOV TO n€pl€X0I-l€VO TOU OUV8riI-lOTOe;: «H MOK€60VI0 €IVOII-lIO KOI €IVOI EAAr]VIKri». TI vo n€1 KOV€le; YIO

r€VVdTOI T€AIKd TO €PWTrllJO, nWe; €nITp€nOVTOI KOI 610TrlPOlJVTOI 01 €K6r]AWO€Ie; OUT€e; nou 1-l0e; 8UI-liL;ouv TIe; YIOpT€e; 1-l100Ue; Tr]e; Cf.JAWpIVOe;. Qe; onovrrjorj T]

OUl-lnTWI-l0TO

o eeoC;
I:.I:.:

nopoxurir;
To

KOI v€0€16wAOAOTp€l0.

I..la~( Tl1C;.

dp8po 6€v ypdcp€TOI UOT€PO~OUAO YIO OV0I-l0XA€UOr] TWV n08wv. npO€X€1 r] OUTOYVWOIO KOI r] €Up€Or] TWV op8wv opooriuov Tr]e; V€Oe; €noxrie;. L€ Kd8€ ncprrrr oo q r] OSlO 1-l10e; €no€lou OUVIOTOTOI V0I-l0T€A€IOKd KOI 10TOPIKd, 0XI OTOV npoxcrpo KOI ~OAIKO novqvupiouo. OAAd OTr]V OSlO Tr]e; we; npoKAr]or] YIO €OWT€PIKO 61dAOYO KOI €8VIKri KOAUT€P€UOr]. (<<H icropfu

OTT]V KOlllT]TOU XPOVOU» LT. Pdl-lcpoe;l. YndpX€I, KI €IVOI vrponri KI €VO

(~aVO(YOVTaL aKOIlT] KaL orcv ToaKWVOVTaL»;

dAAO r]8IKO L;riTr]I-lO. nOT€ 80 €nouAw80uv 01 nAr]y€e; TOU €l-lcpuMou; nOT€ r] EAAr]V. i1r]I-lOKPOTIO 80 €nITp€l(J€1 TOV €nOVOnOTpl0l-l0 TWV MOK€60vwv, npoYI-lOTIKd nOAlvooTOUVTWV; To 1610 €PWTr]I-lO npoe; Tr] I-lr]T€PO EKKAr]OIO, nwe; €PI-lr]V€U€TOI dpoy€ TO €nIA€KTIKO 1-l100e; ana TOUe; PWI-lIOUe;, 01 onOIOI To op8po CIVOI ovconuootcuon ana to ncpl061KO IWV LCPPWV "rIATI", OKL 2003, op, 340. Ap8po,{po(j)0e: 0 r. flouvioc
"0

-"0·- B-ot';l\·rAPO~Aro;
,of

Tr] croon Tr]e; «EKKAr]OIOe; .... »; ) LTOV oVTln060 Tr]e; OV€U8UVOTr]TOe; OT€K€TOI 0 I-l0PCPwl-l€VOe;, 0 OK€nT0I-l€VOe; dv8pwnoe; nou €X€I €OWT€PIKri €A€u8€PI0 KOI 0PV€lTOI TIe; €8VOK€VTpIK€e; €Vwnd8€1€e;. LOV Koouonoxirrp; ~A€n€1 unpoorri OnOTI€1 6dcpv€e; OTr] LOA0I-lIVO KOI OTIe; 8€pl-l0nUA€e;, OT€VOXWPI€TOI YIO TIe; ~OAKOVIK€e; OII-l0TOXUOI€e;. To OIKOUI-l€VIKO nV€UI-l0 OUVOVTI€TOI I-l€ TO AnOAAWVIO Cf.Jwe;, 1-l0vdXO OTOV ~IWV€Ie; TO --naYKOOIlLO E(vaL" KOI 0CP0I-l0IWV€Ie; Tr]V navav6pwmvT] KAT]pOVOIlLa. AMI-l0vo OTOUe; Euponoiour; ov 01 rOAAO-r€pl-l0VOI 1-l11-lr]80uv TIe; V€O€AAr]VIK€e; cpl€OT€e;, TIe; nopcxooc«; KOI TIe; nOAAonMe; cncrcfour; I-l€ TO KOUTonOVr]po ~1~Mo nou 610xwpiL;ouv TOUe; AOOUe;. An€VOVTIOe; 0 0PXOIO€AAr]VIKOe; KOI €Upwno"fKOe; 610CPWTI0I-l0e; 616doKOUV nor; 0, <J)WTe:LVO

KaL 1\~LOEIle:LVe:OTOV nOALnOIlO ~e:v EXe:L0XEOT] ue TT]tpp(KT] TOU noAEIlOU. =€Kd80po AOlnov, nlow ana Tr]V €UY€VIKri

n

npocoqm TOU nOTplwTI0I-l0U KpU~€TOI TIe; n€pIOOOT€p€e; cpop€e; r] I-lOX8r]POT€Pr] KOKIO, r] novqpooo TWV oMywv KOI r] 1-l0IPOAOTP€l0 TWV noAAwv. OpIOT€ r] OITIO TWV noMl-lwv.
Mo €UTUXWe; T]ve:OAa(a Ilac; €X€I dAAr] yvwl-lr], n d n Tr]e; O€ T€TOIOU €K6r]AWO€Ie;/KOOI-l08€wpriO€Ie; nou

x

r

OTP€CP€I Tr]V €160ue; 6€1Xvouv

. _.~'~-.r-~~;~~:·LI~/~-~~.<'~·~

EMIlVIK~ nponovovorouxn orpioo tnc cnoxric, I..ICIIIAO "0 BOUA,{apO(j)o,{oe:"

5

LC 6 111..1001 a ol..llAia IOU OIIlV Buoovcio 6-7-03. rVWOIOe: BOUACUI~e:ouMal..lBovovwe: IOIC to a61c~060 tnc 16IWIIK~e: npwwBouAiae: npoteivc IIlV avo8coll tnc 610p,{oVWOIle: ow 6~1..I0I..ICIIlV cAnl6a xm va I..IIlVXPCIOZOVWI W Acw(j)opcla ,{Ia IIlV uctooopc 8cooaAovIKcWV xm va otouotnoci 11wnlK~ xovtpo. Lllawnw81lKC Kal uro 6CUICPll npotoon oitnuo npoc IIlV nOAllcla: Na avc,{cp8cI I..IVIlI..ICIO IIlV aVaI..lVIlOIIK~ ,{Ia nAaKcw nou unopxci ow nAmOVI. Cf.JalvCIOIOIl Sev npoocfov to I..IVIlI..ICIO KOIVOIllwe:, 20 uetpo 61nAa roue, OOIOOO, cncl6~ uncpxe: (j)oBoe: tnc va 6lal..lOp(j)w8cI oxn n xopn I..ICa,{oAlJaW Sev 8a rnov nOAUIll..IOICPO01 Nouopxicc LCPPWV xm KIAKle: va cpvcotouv ana KOIVOU,{Ia eve ANOIKTO LYNELlPIO ,{Ia «BaAKovla, ana nuplIl6an08~KIl OIIlV Eupwna'IK~ flooormxn- I..IC aKa61lI..la·IKoue:CIOIl,{IlICe: ana A,{Kupa, A8~va, LO(j)la, LKonla, Tipovo xm BCAI,{po61; lletpu ~ 1\6,{0e:; 6 Ta OUI..IBOAa,OOO 0I1e: WOI~I..ICe: 000 I Kal 0I1l Ka81lI..lCpIV~zw~ Kal tnv iotoplo, CXOUVonooxoxrioc: tov «opuooio (j)IAOOO(j)OG.F. Hegel nou cruonuolvei «H aM8cla ow OUI..IBOAa nopouevc: 80M xm onoxpuntetm ana to OWlXCIO IOU al081lwu xm cnovepxetm nMpwe: Kma6c6cl,{I..ICVIl 0I1l ouvCI61l01l 1..I0VO uno III 1..I0p(j)~ tnc OKCljJlle: to vonuo CIVOI 11 161a OKCljJll (... ). «EnIOIIlIJOVIK~ EoeuvnLjJAPPOYjZACf.JEIPOnOy/\oL OCA. 107, cK6. Llap6avoe: (Ciencia de la Logica, Solar jHachette, Argentina, 1968, sel. 190). ria cnaM8cuoll cc 8ul..l1l80ul..lc to nOUAOKItnc Xouvtoc,

8- /103A

MAKEaONIKH

IITOPIA

EKAPOMH l:TO DIPIN riA THN EDETEIO THl: AOA04l0NIAl: TOY l:ANT ANl:KI

Byofvovwt; ana to ouvopo lOU npOjJOXWVOLeppwv YIO U] MOKe50vfo lOU lhptv (nou OV~Kel OU] BOUAYOpfo) oe move: pro onovonteucn ana to XIAIOjJelpo ue to otcuotnuevo <pOPlrjYO VWAIKet; evtoc EAM50t; KOI BOUAYOpfot;. AAM KOI ue to m~olrjYO IX YIO vo ~ejJnep5eljJelt; ue tov eAeyxo lWV 510~mrjpfwv KOI lWV leAwvefwv xcvcic urcuon ue 5uo opec, Eutuxoc ow YUPIOjJO,tnv KUPIOK~ 20 AnplAlou, xcvoue Alyoleprj ope, 110 VO unv neue ana PA3nOr KOI 6AHCKO YIO tnv KWjJonOArj rOllE AEnLJEB xovcue OAArj 5105pojJ~ OAM 0 Spouoc ntov nOAu XOAIO, ue nOAAet; AOKKou~et;, ov KOI cocoxrootoouevoc OAM KOI ue tptc-tecocpo xlAlojJelpo xopotoopouo ow ~ouvo. H OAArj 5105pojJ~ elvo: tetponxcmo onootcon :::eKlv~oojJe to Lo~~mo tou Aczopou LW XWPIO Mnolo loU lhptv tpeic Aa~ap(VKe:c; ue nopoooomxec OWAet; KOI u' eve KoM81 ouyo YUPIZOV ow onmo YIO W e8ljJo. LWjJm~oojJe, jJlMoojJe ue lit; xoncxnocc KOI lit; yuvofKet; nou ~OOV otnv ouM tou ormou touc, 01 Aczoptvxcc uoc elnov eve lpoyou51 xopcuovtoc, uoc XOPIOOV eve AOUAou51 KOI 5woojJe ana tnv Kop510 uoc KOll KepjJOw. Llrj 5105pojJ~ ucto ana nOAM xlAlojJelpo otouotnocue ce uro ~PUOrj novo ow lhptv YIO vo ruouue vepo, Kme~ofvovwt; W ~ouvo euoovtotruce rj KWjJonOArj IKowe NleAwe~ lWV 25.000 KowfKWV. LlrjV nx o t e t o t nc nOArjt; tux c!o ef50jJe W vpo<pefo tnc opvoVWOrjt; OMO lIlnlllHAEH nlllPlIlH nou elvrn otov noono opooo. H cuponOrK~ orjjJofo ana . 5e~10 KOI ana OPIOHPO rj KOKKIVrj onucic ue to cotepi tnc Bepvlvcc ern peon KOI vupcoyupw 0 lflAOt; tnc jJoKe50vIK~t; opvovoonc, LW kevtpo tnc np o o oumc rj nlvoKf50 roue, LUVOVlrj8~KOjJe ue {QV

BOOlA, tov KOAOKOy080 OUlO ov8pwno nou npotovvrcproope ow Luve5pl0 tou EBLUL ern Ocoooxovrxn, tov NoejJ~plo tou 2002. Mot; <pIAo~eVrjOe ow <plWXIKOtou orm YIO eve ~p05u 5fvovwt; ouoc tnv Kop510 tou 0 nonnouc tou BoofA, 0 ATAHAC lIlBAHOB xotovotov ana to KAP nlllKOBO (MIKpOnOArj) L1pojJot;, ouuuetelxe ce ovovcc evovuo otouc Toupxouc KOI nept to 1907 YIO tnv ovmfvo~rj cvoc tpevou tov KAefoov <PUAOK~ ow levlf KOUAe. H YloYlo tou xorcverm ana to XWPIO CKPlIl>KOBO (LKpfzIO~O, nOAlo) KOI LKonlo orucpo, lWV Leppwv. H nOArj cixc novtou o<pfoet; KOKKlvet; ue to KflPIVO ootepi, tn qxotovporplo tou LOVlOVOKI KOI 5fnAo to npovpoupo tnc eK5~AWOrjt; tnc enoucvnc uepcc ow jJOVOOl~PI tou Pozev. To npoypojJjJo opxtzei one 11.00 uoc nArjpo<popef rj coroo. Bpe8~KojJe ow ypo<pefo tnc MOKe50vIK~t; OpYOVWOrjt; to onoveuuo ue KOjJlO 5eKopi0 otouo KOI ovwAM~ojJe cnourcrc. EKlOt; ana tov BoofA vvoplzcue tov IKopYKo~eAw<p, evw roue OAAOUt; roue ouvovtouooue npWlrj <popo. H nAelOljJrj<pfo roue xotcvovrov ana tn MOKe50vfo nou oV~Kel ana to 1913 otnv EAM50, once tnv Avw Bpovtou (rOPHO 6POAlIl) KOI tn MOKPlvfwo (M'THlIlllA) Leppwv, {Q Ilovopouo (nAHOPAMA) KOI to nepl8wpl0 (CTAPLJlIlWTA) L1pojJot;. 0 xopoc ntov rj xouzlvo cvoc oruuou ue eve nOAlo ypo<pefo, 5fxwt; xovevo e~onAlojJo, cute KOVlrjAe<pWVO. LWV tolxo unnpxe eve nOAIOt; xcptnc lrjt; MOKe50vfot; ana Konolov Eupwnofo, rj qxotovporplo tou MIOfpKW<p,rj ooloo tou LOVlOVOKI. Kovovlocue tn cnouevn uepo to npwf vo neue uczl otnv eK5~AWOrj Ylo tnv enema tou «~OOlAIOtou Ihpfv». To povteliou ntov ow oruelo onou tov OKOlWOOV 01 Bepxolnotec BOUAYOPOI,novo ow ~ouvo, ern ~PUOrj nou elxcue rue: vepo, OAM ejJeft; Sev vvopizoue on to 10WPIKO oUjJ~ov cixc yfvel eKef. To npo! ooou nepoocue YIO AlYo ana tnv eKKArjofo nou eljJeAVe 0 BOOlA ~eKlv~oojJe. npoyjJO{! ucc nepluevcv KOjJlO 5w5eKopi0 otouo 0' exetvo to oruero ue W outoxtvnto otoxiouevo ue onuolec nou xuucnzov. To jJvrjjJefo ntov 5fnAo, OXI ce lOOO euoovec oruelo. To elxe otnoei rj oPYOVWOrj KI OXI W ~OUAyOpIKO KpOWt;. To nOAololepo jJvrjjJefo nou no AI W cixc otncei rj oPYOVWOrj, W eonoce 0 ~OUAyOpIKOt; e8vIKlojJOt;. TljJ~ otouc MOKe50vet; tnc opvovoonc lrjt; nOArjt; IKowe NleAwe<p nou W ~OVOOlrjOOV. Arpou ~yoAojJe ovcuvnouxec <pwwypo<pfet;, ~eKlv~oojJe ue W 51KO ucc ojJo~1. Mnpooto 01 oruolec vo oveutzouv ow ~ouvo oAM KOI ow XWPIO YIO vo neue ow jJOVOOl~PI tou Pozev onou elvo: 0 toooc loU ~pwo. MeplKo xlAlojJelpo rnrv elxe jJnAOKo rj cotuvoulo KOI OVOYKOOOV roue MOKe50vet; vo Kme~ooouv lit; orjjJofet;. EjJot; Sev ucc nefpo~ov, ~eKIV~OOjJe KOI uoc OKOAou80uoe W OAAOOjJO~1. nepo unrpxe KOIoeutcoo nlO

MAKEaONIKH

IITOPIA

/103A - 9

jJnMKO. TeAIKo orcooue ow KOVllVOlepO XWPIO KI ooou oonooue to ajJo~1~eKIV~OajJe ue W n051a Yla KaVa XIAIOjJelpo, va ave~oujJe ow ~OUVO KOVlO ow pO)f(eHCKII1 MaHaCTlI1p. Yrnpxov KonOIOI ootuvouixo! aAM Sev nefpa~av xovevov. Ta eneroooro lOU 1992 elvo: napeA80v. L{I(; 11.0001 ovnrpooonetec Kme8eoav Ole <paVia km 01 anAof ov8pwnol unouxeto ue AOuAou5la. AKoAou8rlOav ojJlAfet; jJew~u lWV onolov Kal outn lOU MaKe50va Ka8rWrjl~ lewAoyfat;, ana W Tfpava tnc AA~avfat;, Kimet Fetahu. Xopeuov km tpovouoncov otnv e~e5pa nou elxe olrj8ef ue rjXrjllKet; eYKawoloOelt; aAM KI 0 KOOjJOt; otnv npcoivooo. H e~e5pa nAalolwvoWV ue eva jJeyoAo novo nou eypa<pe JAHE CAH.QAHCKLI1 1871-1915-2003. Ynnpxcv noptpetc lOU IKowe NleAwe<p km lOU Ilovve LaVlOVOKI. Evw ouvexizotov to npovpnpuo n~yajJe ow uovootrpi LlrjV eioooo tou W KAa510 cvoc 5evlpou ntov vcucto anollaptlVKEC;. Ef5ajJe lit; aYloypa<pfet; Kal Ka8wt; vuplzcue ow xopo lrjt; eK5~AWOrjt; ouvovtnocue WV CTE<DLJE CTOJKOBCKlIl, jJOUOIKOana lrjt; L1rjjJ.tnc MaKe50vfat;. LUZrjl~oajJe uczl tou Kal uoc elne noc KI outoc xorcvetm ana tn MaKe50vfa loU Alyafou. Mat; ovecepe eruorc noc tov elxov KaMoel oe yMvll ern MeAflrj Kal to eAArjVIKO KPOWt; tou ornvooeipe tnv etcooo, OXWK~ 51ajJapwpfa uncpxei otnv lowoeAf5a tou Ilopotrpnrprou lWV LUjJ<pWVIWV tou EAOfvKI. Tov tcoo tou Ilovve LavlovoKI tov eruoxentovtov ouvcxoc KOOjJOt;. Eyw km rj nopeo jJOUvvoplzoue ouvexoc av8pwnout; ana tn MaKe50vfa tou Ihplv. MeyoAo nooooto ana outouc exouv Kawywy~ ana tn MaKe50vfa tou Arvciou Kal elxov <puyeI to 1913 ~ to 1922-23. EKef otnv nAaYlo, otnv rnoorvooo nou Ka80jJaowv vvoplocue ana KOVlO evav nOAu~aoavlojJevo MaKe50va ovoviotr, tov LloYlav ana to lletpnc. Iia tov LloYlav jJOAIOW elxcue YPoljJel ow npoto uoc teuxoc, 0 LloYlav yevV~8rjKe to 1938 km enf Zf<pKW<pto 1956 n~ye <puAaK~ Yla 18 rjjJepet; Ylmf 5~Awve MaKe50vat;, aAM outo ~WV JJOVO cpxn To 1957 jJn~Ke rj <puAaK~ Yla teoccpo Kal Yla OAAa teooepo to 1973. Ta Afya eAArjVIKO W elxe jJo8el ern <puAaK~ ana tnv e<prjjJepf5a «NEOL L1POMOL» ana KonOIOV HArjVa nou ntov <puAaK~ (nou Sev ntov ueco Yla noxmxouc Myout;).lla roue noxuetetc aywvet; tou exe: ~yel Kal eva lpayou51 Yla tov LloYlav. :::avaouvavlrj8~KajJe tuxolo Ka8wt; <peuyajJe ana to uovootnoi tou Pozev ow MeAvlK onou <pwwypa<prj8~KajJe ow jJeyoAo oyaAjJa loU Ilovve LaVlOVOKI. EKef Ka8foajJe Yla eva Ka<pe ce jJfa ana lit; ouopccc w~epvet; onou oxouooue to lpayou51 tou ana to xooeroqxcvo LlrjV eK5~AWOrj ow uovootnoi tou Pozev unnpxcv yupw ow 800 otouc, Mo Aew<popefa ntov ana tn L1rjjJ.tnc MaKe50vfat;. Me cute elxe ep8el Kal evcc aywvIOl~t; ana to XWPIO Mnovlwa (Beurj) tnc <:PAwplvat;, 0 Ncouu AjJno<p, nou eXCI xcoe: Kal W 5uo tou xepro OWV EjJ<pUAIO. NaoujJ Sev ntov jJeAOt; tou KKE, aAM 0 tnc N.O.ML To 5e~f tou xepi ntov ljJeUllKO evw ow oprotcpo tou elxe pro OXIOjJ~ km eKef e~aze to tmvopo tou AV~Ke otnv oPYOVWOrj: <DOPYM 3A LJOBEKOBlIl nPABA HA MAKEAOH~lIlTE OA ErEJCKlIlOT AEn HA MAKEAOHlIlJA. Meto to MeAvlK ouvovtnocue eva XWPIO ue to ovouo CnATOBO. Lnow~o ovouczovtov Kal rj KofjJrjorj Leppwv. 01 KOWIKOIan' outo to XWPIO,5fnAa ern orucpivn HpOKAela Leppwv, ue lit; avwAAayet; noorpovoc uetolxnoov Kal ovoucoov nOAI Lnow~o to XWPIOnou eYKaWOl08rjKav. H jJaKe50VIK~ OPYOVWOrj tnc BouAyapfat; eXCI ypa<pefa alit; e~~t; nevte nOAelt;: CAHAAHCKlIl, PA3nOr, 6nArOEBrPAA, nETPlIlLJ, rO~E AEnLJEB. Iloporouro 0 MaKe50vlojJot; tou lhptv elvo: novtoxou nopov. LW tpcvouor, ow AOuAou51a lWV K~nwv, alit; 5Irjy~oelt; lWV rjAIKIWjJevwv, alit; copcoiec lWV yuvalKwv, ow jJnaAKOVla lWV oruuov, alit; ljJuxet; lWV neproootcpov ...

TPNSO 27 IOYAIOY 2DD3
EKE:Indvo OTrlV nAOYIOTOU pouvou n€AIOT€P €~W ana TO MnlTOAO OTO Tpvpo (TPHOBO) onw<; Ko8€ XPOVO rnv T€A€UTOIO KUPIOKrl TOU 10UAIl (271712003) YIO 23~ oopd npoY[.JOTonOlrl8IlK€ 11 K081€pw[.J€VIl OUVOVTlloll TWV nOAITIKWV npootpuvov nou KOTOYOVTOI ana rnv EAAd50. Av8pwnol nou qxivov AOYW TOU nOAITIKOU KOI €8VIKOU <ppOVrl[.JOTO<;KOI TO €AAIlVIKO «51l[.JOKPOTIKO»KPOTO<; 5€v TOU<; O<PrlV€1 vo YUPIOOUV OTIl Y€V€T€IPO TOU<;. LTllv €KKAIlOIO TIl<; novoYlo<; (60rOPOAlIl~A) nou XTIOTIlK€ TO 1928 [.J0s€UTIlKOV ncplnou 10.000 ov8pwnol on' OAIl Til t.1l[.JOKPOTlo TIl<; MOK€50VI0<;, OAAd KOI ov8pwnol nou SOUV KOI €PYOsOVTOI O€ HnA, Kov050, AUOTpoMo, f€p[.Jovlo KOVOVIOOVvo pp€80UV €KE:IOTOTpvPO. EnloTpOT€UTIlKOV A€W<P0PE:lO KOI €nlpOTIKO OUTOKIVIlTO YIO vo <P€POUV TOV KOO[.JO.Ana TO 1500 OTO[.JOnou rlp80v ana TO nplA€n TO 80% rlTOV EYK€hOl. -Hp80v A€W<P0PE:lO KOI ana TI<; ruo [.JOKPIV€<;nOA€I<; TIl<; t.1l[.J. TIl<; MOK€50vI0<;. Ana LTpOU[.JITOO, OXPI50, LTPOUYKO, LKonlo, fKOOTIPOP, LTln, KITO€PO, B€A€<;. AUTrl Til XPOVIO ana Til MOK€50VI0 TIl<; EAAd50<; rl[.JOOTOVnOAu n€pIOOOT€POI. K€VTPIKO<; o[.JIAIlTrl<; rlTOV 0 npceopoc on' TO 611lTOnA AA€~OVT€P nOnO<pOKI. XOIP€TIlO€ on' TO nlplV 0 Ipov LIYKOPTIPOKI, on' TO fKOAO MnpVTO TIl<; AAPOVIO<; 0 E<pTrl[.J MrlTP€<POKI KOIana TO Tipcvo (MlIlP) 0 To<p€TOV MOO[.JIKOU. AKOAou81l0€ TO [.JOUOIKO npovpcupo [.J€XPI TI<; €~I TO onoveuuo [.J€YA€VTI KOI Xopo ana TOV KOO[.JOOTIlV K€VTPIKrl €~€5po. nOpOAAIlAO o[.Jw<; unripyov OPXrlOTP€<; nou nolt:ov OTI<;nop€€<; YIOTO 15101T€POYOUOTOTOU KOO[.JOU. LUVOVTrlOO[.J€ [.J€TO ana XPOVIO TOV 10TOPIKO TAWKO MAMYPOBCKlIl nou KOTOY€TOI ana TO NTOAVO POVTIPO (KOTW Kopurpri) TIl<; l5eooo<; OAAd KOI TOV ClIlME nAHAOBKlIl nou [.Jo<; XOPIO€ TO PIPMo TOU MAKEAOHlIlJA OA APEBHlIlHA AO ABA lIlnlllHAEHA. EI50[.J€ ov8pwnou<; ana TO Mnou<p1 <PAWPIVO<;,Til XoAdpo (nOOTVlpIOTO) KOOTOPIO<;, TO XWPIO HTIVO (LKono<;) <PAWPIVO<; onou TUXOIO pp€8IlK€ [.J€ oUYY€VE:I<; TOU 0 n€Tpo<; BOToll<; 0 onoioc KOI OUTO<; KOTOY€TOI ana TO 1510 XWpIO. fvwploo[.J€ TOV Tdvcc nou S€I OTO B€poMvo. KaroY€TOI ana TO nOAUK€pOOO (TO€P€OVITOO) KOOTOPlo<;.lX€1 Y€P[.JOVIKO510POTrlPI0 OAAd €n€15rl YP0<P€I OTI Y€VVrl8IlK€ OTIlV TO€P€OVITOO KOI OUTOV TO €AAIlVIKO KPOTO<;TOU onovopcus: rnv E:l0050.

tou uovozrou

APIOIE:pa 0 Ma~OUpOlPOKI

10- /103A

MAKEaONIKH

IITOPIA

100 XPONIA I/\INTEN

(VlIl VIH.QEH)

LTIC; 2 AUYOUOTOU TOU 2003, rll..J€pO LO~~OTO, oUl-mArlPw8r]KOV €KOTO XPOVIO ana Tr] I-l€VOAr] €nOVOoToOr] TWV BOAKOVIWV nou 6€v L;r]TOUO€ I-l0VOPXIO, OUT€ €CP€PV€ s€VOUe; r]yb€e;, OAAO ri8€A€ i1r]I-lOKPOTIO (PEnY6n1t1KA) OTr] MOK€60vI0. MKO I-l€p€e; KpOTr]O€ r] «KPOUO€CPOKOTO P€noul-lnAIKo» €K€I novo OTO ~OUVO, OTr]V nOAr] Kpoucejso. H €CPril-l€Pr] KU~€PVr]or] I-l€ npoccpo TOV NIKOAO Kopcrp 6€v OVT€S€ TOV 08WI-l0VIKO OTPOTO TWV 20.000 KOI TIe; ocpoy€e; TWV ~oOl~ouL;oUKWV. H KU~€PVr]Or] nou €IX€ OUYKPOTr]8€1 6€v riTOV OUT€ ~OUAYOPIKri, OUT€ O€P~IKri, OUT€ €AAr]VIKri. H €nOVOOTOOr] I-lIAOUO€ YIO Tr] «MOK€60VI0 OTOUe; MOK€60v€e;», KOI KUpIWe; OUI-lI-l€T€lX€ 0 AOOe; ana Tr] i1UTIKri KOI Tr]V K€VTPIKri MOK€60vI0. To ~opu TII-lr]I-lO Tr]e; rirror; nAripwoov 0XI I-l0VO TO Kpouo€~o KOI TO vtipco XWPIO OAAO KOI r] Or]I-l€PIVri i1UTIKri MOK€60VI0 nou OVriK€1 OTr]V EAA060 one»; r] KA€IOOUPO, r] N€~€oKO KOI Y€VIKOT€PO nOAAO I-l€Pr] OTr]V KOOTOPIO (KOOTOUp) KOI Tr] Cf.JAWPIVO (/\€PIV). LUVOAIKO 200 XWPIO KOTOOTPOCPr]KOV O€ 14 KoL;o6€e;. KOr]KOV 12.400 onino, 60AOcpovri8r]KOV 8.816 nOMT€e;, ana OUTOUe; neplnou 1.000 riTOV KOI-lIT€e;, 70.000 ov8pwnol €1-l€IVOV XWPI e;OT€Yr] (n€pI06IKO MOK€60VIKOe; -HAIOe;). H rccrc TOU nlTOU fKOUAI (m1TY rYnlt1l, nou riTOV ~AOXOe; OTr]V xcr ovovri KOI 6100r]1-l0e;~0€~060e;, un€pOOnloTr]K€ Tr]V Ton08€OI0 MboKIV Kduev (MELJKIIlH KAMEHl, €SW ana TO Kpouo€~o novo OTO U4JWI-lOTO, I-l€XPI KOI TOV T€A€UTOIO KOI-lITO. Cf.Jboe; KUpIWe; €K€I YIOPTOOTr]K€ r] €nOVOoToOr] nou nrip€ TO OV0I-l0 Tr]e; ana Tr] YIOPTri TOU npOcpriTr] HMo (IIlnIllJA) (20 louxiou, OAAO €n€16ri TOT€ €IXOV TO nOAIO r]1-l€POAOYIO r] r]1-l€PO OUTri €IVOI r] 2 AUYOUOTOU I-l€ TO V€O, €CPOOOV TO 6uo r]1-l€POAOYIO €XOUV 13 I-l€p€e; 610cpop0). nOpO~p€8riKOI-l€ MOK€60v€e; ana Tr]V AA~OVIO KOI ana Tr]V EAA060. -HI-lOOTOV Cf.JAwPIVIWT€e;,KIAKIOIWT€e;, 8€000AOVIK101. Evoc MOK€60voe; ana TO MnAOYKO€~YKPOVT nou KOTOY€TOI ana Tr]V nOAr] TOU KOUKOUe; (KIAKIe;) KI riTOV VTUI-l€VOe; KOI-lITOe;. LUVOVTri00I-l€ OTr] YIOPTri novo Tr]V OVI4JIO TOU KIAKIOIWTr] fKOTO€ NT€ATo€cp nou L;€I OTO MnAOYKO€~YKPOVT KOI 6r]AWV€1 MOK€60VI000. 'EX€I 610T€A€0€1 YP0I-lI-l0T€Oe; TOU TO€VTO (LJEHTOI. H KATEPIIlHA TPAJKOBAHYPl,JIIlEBA OUYKIVri8r]K€, I-loe; CPIAr]O€ KOI I-l€TO xopoe; OVTOAAOs0l-l€ 61€u8UVO€Ie;. H T€A€Tri 0PXIO€ TO npwll-l€ TOV AOYO TOU npo€6pou

Tr]e; i1r]I-l. Tr]e; MOK€60VI0e;, K. TPO"fKOCPOKI. Op€UpIOKOVTOV n npos€vol ana Tr] POUI-l0VIO, AA~OVIO, nO~€VIO, L€P~IOMoupO~OUVIO, BOOVIO-EpL;€Vo~IVr], BOUAYOPIO. Avocp€p8r]K€ OTOUe; «fK€I-lITOI€TOI», OAAO KOI OTO OVTICPOOIOTIKOACHOM. H T€A€Tri T€A€lWO€ TO 1-l€Or]I-l€PI I-l€ Tr]V OPXriOTPO SYNTHESIS. 0 KOlpOe; ocror; ov KOI 6€v ~ori8r]0€, XIAI06€e; K00I-l0U OAWV TWV r]AIKIWV, uo OTr]V nA€lo4Jr]CPIO TOUe; V€OI ov8pwnol TII-lr]OOV TO €KOTO XPOVIO TOU -IAIVT€V. AyopooOI-l€ xoocrcc. CD KOI Ko6po cp8r]vo YIO TO onmo I-loe;. Cf.J0Y0I-l€ KI rinlOI-l€ OTO nOAAO KIOOKIO nou unrioyov €K€I. AUTri Tr] oopd €I601-l€ KOI Myo Tr]V nOAr]. nriY0I-l€ OTO CnOMEH TOU HIIlKOnA KAPEB (18771905). EK€I KOVTO €IVOI TO Mouo€lO ana Tr]V IAIVTIVIOTIKri Enovdcroon KOI TOV OVTICPOOIOTIKOovovo (1941-1945). H Enovdcroon TOU 1903 riTOV npoopn KOI 6€v 80 YIVOTOV OV 6€v unripx€ TO ouvcopro Tr]e; 8€OOOAOVIKr]e; TOU 1896 nou €1-l€IV€ I-l€ TO OV0I-l0 COnYHCKIIl KOHrPEC. AKOI-lr], €I601-l€ OTO Kpouo€~o TO K0l-lnOVOpIO TOU Ay. NIKOAOOU (CB.HIIlKOnA) onou KTunr]OOV 01 K0l-lnOV€e; TOV 10UAr] TOU 1903. Cf.Jboe; KOI OTO LI-lIA€~O (CMlIlnEBO) YIOPTOOTr]K€ ucvoxonpcno»; TO -IAIVT€V, YIOTI TOV MOr] TOU 1903 npoYI-lOTonolri8r]K€ €K€I TO cuvcdprc Tr]e; opvdvoonc (CMlIlnEBCKIIlOT KOHrPECI. TOUTOXPOVO qKOIVIOOTr]K€ TO Mouo€lo OTO LI-lIA€~O, Tr] vcvcrcrpo TOU fKPOU€CP, TOU npo r oropurri Tr]e; MOK€60vIKrie; €nOVOOToTIKrie; opvdvoonc VMRO (1893), MqOAr] riTOV r] 0r]1-l0010 Tr]e; Enovdorcorp; nou OUYKIVr]O€ OAO TO €A€u8€po €8vr] (KOTOTP0I-l0s€ 0l-lwe; TOUe; I-lqoAo"f6€OT€e; HAr]V€e; ...l. AnOT€A€OI-lO TWV 610~OUA€UO€WV TWV MqOAWV i1UV0I-l€WV riTOV r] 6100K€4Jr] Tr]e; MUOT€PYr]e; (L€nT€l-l~pr]e; 1903) nou npO€~A€n€ 0X€TIK€e; €A€u8€pl€e; OTO npOYP0I-lI-l0 TWV Evv€o Or]I-l€lWV Tr]e;, nou T€AIKO uI08br]0€ KOI r] Y4Jr]Ari nUAr] OTIe; 11-11-1903. 'ETOI, I-lnopoul-l€ vo nouuc. nwe; 01 MOK€60v€e; nbuxov €VO ~ril-lO OTr] OTPOTr]YIKri TOU ovovo, WOTOOO, 01 I-l€T€n€ITO €s€Ms€le; TOU 1908 KOI 1912 -13 OTPOYYOAIOOV TO OV€IPO Tr]e; AUTOVOI-lr]e; MOK€60VI0e; nou OPOI-lOTIOTr]KOV 01 €nOVOOTOT€e; TOU -IAIVT€V. H EnOVOOTOOr] TOU -IAIVT€V, O€ Ko8€ ncpfrrroorj 0r]I-lOT060T€I TOUe; oywV€e; YIO €A€u8€PI0 KOI KOIVWVIKri 6IKOI00UVr] KOI YI' OUTO TOOO nOAu KOTOnOA€l-lri8r]K€ ana TOUe;TOUpKOUe; KOI TOUe;HAr]V€e;.

KATArrEAIA

/103A - 11

EINAIEnIKINAYNE~ 01 YnOXn,PH~EI~ ~TO .A~I~MO

«An6 "cou<; KapxapfE:<; yl\lwoaJ.lE:
"&1<;&fypE:l<;"&1<; KoWOaJ.16 " O ul\lKa J.la<; q;ayav 01 KOplof»

Mnp6X&

«AUTOC; nou ouortd unopst Na e:(val Kal ouvevoxoc;»
DTOV I-lOAIOTO OUTOe; nou 6€v I-lIAOKOI 6€v OVTI_OT~K€TOI OVriK€1 OTO Xwpo Tr]e; T€XVr]e; KOI TOU nOAITI0I-l0U TOT~ TO npOYI-l0TO YIVOVTOI OKOI-lO rue €nIKlv6uvo. H OKp~6d~10 KOI r] ouvrrionon 6€v OVTII-l€TWniL;oVTOI I-l€ unoyopnocu; OT~ OKOT0610TIKri 16€OAOYI0 TOUe; KOI Tr] CPOOIOTIKn €nI8€TIKOTr]TO TOUe;. M€ OUTri Tr] AOYIKri_onoT€A_d I-l€VOAO Ao80e; r] oncooon TOU nOAITIOTIKOU L~AAOY?U TW~ B06€vwv «M€yoe; AMsov6poe;» VO unoyopnoci KOTw_ono Tr]V nicon Mywv OKPOIWV_OTOIX~IWV KOI vo I-lr]V €nITp€4J€1 Tr]V do060 OTO OUPOVIO Toso KOI TOUe; vroruour; MOK€6ov€e;. 01 nOAITloTIKOI OUAAOYOI civo: cpopde; 16€wv ~Ol xouxroupoc, npcnci vo civcn nporonopoi Tr]e; €A€_u8€pI0e; KOI Tr]e; 610CPOP€TIKOTr]TOe; KOI 0XI vo oUl-lnA::ouv ~€ OKPOIO CPOIV0I-l€VO POTOI0I-l0U _KOI OnOKA€~oI-lOU_I-lIKPWV KOIVWVIKWV 0l-lo6wv. H unoyopnof ourn 0YOIY::I Tr]V OP€sr] O€ oKp06€SIOUe; KOI nOp€KKAr]?IOOTI~OUe; KU~AOUe; YIO ~OV60AI01-l0Ue; KOI YIO AOYOKpITI~€e; KOI OAAOU ::160ue; OKpOI€e; €n€I-l~OO€Ie;. Ae; I-lr]v S€XVOI-l~ Tr]~ 10TOPI0 I-loe;, oriucoo riTOV 01 MOK€6ov€e; TOU O.T. OUplO lOWe; €p8€1 KOI r] 61Kri ooe; ccrod _ _ _ To LUVTOYI-l0 KOI 01 61€8v€le; oUI-l~OO€Ie; KOT?XUPWVouv nAripwe; Tr]V €A€u8€PI0 610KIVr]0r]e; 16€~v YIO ?AOUe; TOUe; HAr]V€e; nOMT€e; I-l€TOsU TWV O~OIWV €IVO~ KOI 01 MOK€6ov€e;. ESOAAOU r] €A€u8€PI0 TOU AOYOU~ TO Un€pTOTO oy080 Tr]e; 6r]I-lOKpOTI0e; KOI TOU nOAITI0I-l0U ~ou npooucfroi €Ode; 01 nOAITloTIKOI OUAAOYOI, OnOT€A~.1 T~ ~oor] TOU €AAr]VIKOU KOI KOT' €n€KToor] TOU €UpWnOIKOU noAITI0I-l0U.

STOP

nOALTLaIlOC; e:LVaL va ~LaKp(vw TO KaAO, va aVTLAallPcivOllaL TO wpa(o KaL va e:mAEYw TO awaTO. 01
un€u8uvol nOMT€e; TWV B06€vwv €XOUV TO 6IK?IWI-l0_ VO OKOUOOUV KOI vo KPIVOUV TIe; 8€0€1e; KOI TIe; 16€€e; K?8~ OUPOVIOU T OSOU KOI KOTO ouvd6r]0r] VO_Tle;on06€x80~v n vo TIe; onoppiipouv. f::,€V dvol 01 ~AAr]V€e; nOAIT€e; 610VOr]TIKO ovdnqpoi KOI 6€v XP€loL;nol vo TOUe;_ npOOTOT€4JOUV 6ri8€v nOTpl60Konr]Aol KOI CPOVOTIKOI npovovoxorpo; €K TWV npoT~pwV. f::,€V xp::loL;oI-lOOT~ Tr] AOYOKPITIKri KOI On€IAr]TIKn n?OOTOO~O TO~ K08€ /\loKonouAou, B€AOnOUAou ri BopI6r]. AUToe; 0 tenor; KOI

16101T€PO r] MOK€60VI0, €X€I XOPTOO€I o_no npOOTO;€e;, ov6pdK€AO riinou Xpuorie; Auyrie;, _n00010T€PO Oxpovoe; KOI 61ocpopo OAAO 6ri8€v nOTpIW!IKO Mn~no. _ AUTO nou XP€loL;€TOI 0 KOOI-lOe; €~VOI un€u8u~oue; ov8pwnoue; I-l€ ri80e;, I-l€ OVTIAr]4Jr] 16€_wv KOI_~OOlKO_I-l€ OTOOr] L;wrie;. To K08riKOVTO TWV TonlKc.:v OPXOVTW~ €IVOI vo noipvouv 8ELH OTOV nopouordi ovroi 610cpop~ KOIVWVIKO CPOlV0I-l€VO POTOI0I-l0U KOI OnOKA€I0I-l0U KOIVWVIKWV 0l-lo6wv. _ _ _ TI 80 OcpriO€T€ KAr]POV0I-lIO OTIe; €n0I-l€V€e; Y€VI€e;; TI TOUe; 61600K€T€, TI TOUe; npoTdv€!ol; Mrin_we; vo OK~~~UV TO K€CPOAI; Eyw 80 ooe; €A€VO <<_fKOP€YKAOPOTO». _Eov OAO TO noponovo €sOVTAri8r]KOV, TOT€ ovoL;r]mOT€ 1-l_€OO OOe; Tr]V ov8pwnlvr] roino. oar] €X€I on0I-l€IV€1 KOI KATAaIKAI:TE TO MEI:AIONIKO KATHCDOPO nou 06riYr]00v Tr]V nOAr] ooe; 01 ov8pwnol OyTO!, _ To no8r]1-l0 oe; YIV€I l-lo8r]1-l0. f::,€V €X?UI-l€ TO 6_IKOIWI-l0 vo unoxwpoul-l€ OTIe; On€IA€e; TWV OAIYWV r]AI81C;lV nou L;r]A€UOUV Tr] 6oS0 TOU XITA€p. AC; Ilne:l sruTe:AOUC;

cppaYIlOC; OTO lle:oalwvlKO

KaTricpopo.
nOVTO

12- /103A

KINHMATA

fDIAIA, AAAHAErrYH AAON, E0NON KAI MEIONOTHTON

LTIC; 29 Mo"iou 2002 OTO ol8Plo TOU nOAUTE:XV€lOU G€OOOAOVIKr]C;, OTr] OUL;riTr]Or] ncpi POTOI0I-l0U nou 610pvovw8r]K€ ana Tr] npoVP0I-lI-lOTI0I-l€vr] nop€l-l~oor] l-loK€60VIKriC; KOIVOTr]TOC;.

Tr]C; «n03A», on' onou

610KIVri8r]KOV TO n€p1061KO K08wC;

~LE:evri

~pcial1
ana I-l€AOC;

€VIV€ Tr]C;

LTr]V n€TUXr]I-l€vr] 610Pvovwor] Tr]C; 3~' nponOpOOK€UOOTIKric; LUVOVTr]Or]C; VIO TO EupwnO"fKO KOIVWVIKO Cf.JopOUI-l nou €VIV€ OTr] G€OOOAOVIKr] ana 12 €WC; TIC; 14 louxiou 2002, OTO Xwpo Tr]C; L1.E.G., VIO nporq oo po OUI-lI-l€T€lX€ ovnnpoconcfo KOI ana Tr] L1r]I-lOKPOTIO Tr]C; MOK€60VI0C;.

nOAUXpWIJ(O-nAOUpOALOIJ6C;
LTr]V 16pUTIKri OUVOVTr]Or] TOU Eupwno"fKou KOIVWVIKOU Cf.Jopoul-l, OTr] Cf.JAWP€VTIO Tr]C; ITOMoc;, OTIC; 6 I-l€ 10 NO€I-l~plou 2002 0 nAoupOAI0I-l0C; TOU nporovvopou (OTr]V 10TOpI0!) KIVriI-lOTOC; TWV KIVr]I-l0TWV €A€u8€po €KCPPOOTr]KOV €K€I KOI 01 On€IAoul-l€VOI I-l€ d~ocpovlor] "I-lIKPOI AOOI" KOI 01 VAWOO€C; TOUC;, nOAITIK€C; KOI KOIVWVIK€C; 0PVOVWO€IC; ana Tr]V KOPOIKri KOI Tr] Xwpo TWV BOOKWV ouvoropvovocov OUL;r]TriO€IC; VIO TO npo~AriI-lOTO TOUC;.

I:Ej..ILVapLOYLa ro paAKaVLa Kall naVLa xnrd TOU Ell rtoplou yuvaLK(i>v

M€ I-l€VOAr] €nITUXIO KOI I-l€ OUI-lI-l€TOXri 300 nepinou ov8pwnwv npOVI-lOTonolri8r]K€ OTr] CPAWP€VTIO TO O€I-lIVOPIO uno TOV TITAO "BOAKOVIO K08p€nTr]C; Tr]C; Eupwnr]C;. E8vI KI0I-l0I-nOA€I-l0 C; EI priVr]-M€TOVOOT€UO€ IC;". To O€I-lIVOPIO €IX€ oPvovw8€1 ana Tr]V nporrojsouxfo VIO TO EAAr]VIKO KOIVWVIKO Cf.JopOUI-l, TO KOIVWVIKO Cf.JopOUI-l Tr]C; NOTIOOVOTOAIKriC; Euponrp; (~OAKOVIKO) KOI Tr]C; ITOAIKriC; 0PVOVWOr]C; nOpOTr]pr]TriPIO VIO TO BOAKOVIO (AuVri

12/11/02).
npOOVV€AOC; TOU Cf.Jopoul-l, r] npwTo~ouMo VIO Tr]C; L1r]I-lIOUPVIO KOIVWVIKOU Cf.Jopoul-l, a' €VO ana TO CPUAA0610 Tr]C; 6IOTUnWV€1 1-l10 8€0r] «KOTO TOU OnOKA€I0I-l0U TWV €8VIKWV, 8Pr]OK€UTIKWV KOI KOIVWVIKWV 1-l€IOVOTriTWV». B€~OIO 0 T€AIKOC; TITAOC; EAAr]VIKO KOIVWVIKO Cf.Jopoul-l «I-lUPiL;€I» Mvo €8VIKI01-l0, A€C; KOI 8€AOUV vo OUI-lI-l€T€XOUV I-l0VO HAr]V€C;. To LO~~OTO 10/5/03 OTO ndpxo 61nAO OTO s€v060X€l0 «MOK€60VI0 nOAOC;» TO Cf.JopOUI-l npOVI-lOTonOIr]O€ ouvouxio I-l€ 0SIOAOV€C; OPXriOTP€C;· LTO nAOIOIO Tr]C; ouvouxtot; oTri8r]KOV Tpon€L;oKIO TWV nOAITIKWV 0PVOVWO€WV Tr]C; OPIOT€POC; KOI 61nAO TOUC;TO Tpon€L;oKI

o

KOI TO «info-30PA». LTr] 610PK€10 Tr]C; OVTlouv060u OTIC; 19/6/2003 O€ OUL;riTr]Or] OTO nAolOio TOU Cf.Jopoul-l nou oPVOVW8r]K€ ana Tr]V N€OAOIO TOU LYN I-l€ 8€1-l0 TO «L1IKOIWI-l0TO TWV N€wv OTr]V Eupwnr]» OI-lIAr]TriC; 80 -TOV KI 0 €KnpOOWnoc; Tr]C; N€OAOIOC; TOU LOOlOAIOTIKOU KOI-lI-lOTOC;Tr]C; nfL1M. No nwc; I-l€PIK€C; 6uvol-l€lC; Tr]C; OPIOT€POC; nl€L;oVTOI ana TOV €8VIKIOTIKO OO~IVIOI-lO TOU €AAr]VIKOU KpOTOUC;. Tr]v T PITr] 17 louviou 2003 OTr] Cf.JMLTr]C; G€OOOAOVIKr]C; OTO nAolOio TOU Cf.Jopoul-l unripx€ 8€I-lOTIKri VIO Tr] «L1lonoAITloI-lIKri EKnOI6€uor]» OTr]V EAA060. 01 oI-lIM€C; €v610cp€poUO€C; OAAO povonxcupo; nIOOTr]K€ TO 8€1-l0 nwc; 80 1-l080uv €AAr]VIKO 01 AA~OVOI, PWOOI K.A.n. Tr] 6100TOOr] TOU nwc; OUTOI 01 OAAOVAWOOOI 80 1-l080uv €KTOC; ana €AAr]VIKO KOI Tr] 61Kri TOUC; VAWOOO Tr]V €8€Oo OTr]V ronoucrnori uou one»; CPUOIKOKOI Tr]V €IOOVWVri Tr]C; l-loK€60VIKriC; OTO nAolOio TOU €AAr]VIKOU 0XOA€lOU K08wC; KOI TWV OAAWV 1-l€IOVOTIKWV VAWOOWV nou I-lIAIOUVTOI ana vroruour; KOTOIKOUC; Tr]C; EAA060C;. Ynrips€ nponvotipcvn Ton08€Tr]0r] ana KOTW VIO TIC; 1-l€IOVOTIK€C; VAWOO€C; OTr]V EAA060 ana OAAOV noporrjpnrri L€ K€VTPIKri nOAITIKri OUL;riTr]Or] TOU EKCf.JOTO nponv BOOIAIKO G€OTPO G€OOOAOVIKr]C; (TWpO M€Mvo M€PKOUpr]1, TO LO~~OTO 21/6/2003, I-l€ 8€1-l0 TOV «BOAKOVIKO L11€8vI01-l0», 0 BoVV. KOUTOAr]C; ana TO KOIVWVIKO Cf.JopOUI-l IWOVVIVWV OVOCP€p8r]K€ KOI OTOV OOOlOAIOTIKri fK. NT€ATo€cp. LTO nOV€AA06IKO LUVTOVIOTIKO TOU EKCf.J r]V KUPIOKri 7 T L€nT€I-l~PIOU 2003 I-l€AOC;TOU Cf.Jopoul-l €8€O€ TO 8€1-l0 OTI 80 npcnci vo 00xoAr]8€1 I-l€ TOUC; nO~01-l0K€60v€C; nOAITIKOUC; npootpuvc; OAAO oX€60v 6€v €IOOKOUOTr]K€. n€pO ana TO EKCf.J unripsov KI OAA€C; npwTo~ouM€C; VIO Tr]V OVTlouv060 one»; r] <fevopa 2001». EKnpoownoc; Tr]C; O€ TOSl61 OTr]V nOAr] TWV LKonlwv OUI-lI-l€T€lX€ O€ 1-l10 OUOK€4Jr] ana TPIOVTO OTOI-lO, onou OVTOAAOx8r]KOV ono4J€IC; VIO TOUC; 0VWV€C; OTr]V EAA060, Tr] MOK€60VI0 KOI TO nOVK00I-lIO KIVr]I-lO. KoMoTr]KOV KOI OUI-lI-l€T€lXOV TOV louvr] TOU 2003 OTr] G€OOOAOVIKr] (OX€TIKO op8po OTr]V €CPr]I-l.«EPVOTIKri AAAr]A€VVUr]», No 574), H npWTOpOUALa Aywva €IX€ OTO npOVP0I-lI-l0 TWV OUL;r]TriO€WV Tr]C; KOI 1-l10VIO TIC;«fAWOOlK€C; M€IOVOTr]T€C;» OTr]V onoio €IX€ npooKAr]8€1 KOI 0 npocopor; TOU EAAr]VIKOU Tl-lriI-lOTOC; TOU EBLUL.

nOAITIKH

/103A - 13

"npOE:ENO1: npOBAHMATaN
II

KA1 01 MAKE~ONE~

TO KKE 01 IIONT101

urpunoupvoc E~C.HCPIKWV 1~~ EAM6a~ K. Av6pca~ /\oBcp60~ lCA~ 10UA~ IOU 2002 Bpc8~KC 01~V npotcuouoo 1~~ 8~1.J.1~~ MaKc60via~, 10 honla. EKCivc~ 11~~IJCPC~aKOIJ~ Kal IJC npc.HoocAl6a pcnoptcz cruxprvotov n EAM6a Kal cI61Kolcpa 0 «npo~cvo~» 1~~ xopcc CKci K. 8~1J~1P~~ MlxaA6nouAo~. Ll~V KCVIPIK~ nAOTcia 1~~ nOA~~, aKplBw~ cncvovu ana 10 Iporpclo T unou IOU Iporpclo Luv6coIJoU 1~~ EAM6a~ uozcuov unovporpec evovtlov IOU. To notnp: ~CXCiAIOC010V cpvozoucvoc (cIKovoMm~~) IOU npaKlOpciou El6~ocwv 1~~ Ta'iBov, Z~I~OC va nope: Biza Yla cnayycAIJOTIKO 1O~i61 01~V EAM6a, cncno ana npooxxnon 1~~ EM~VIK~~ A8A~IIK~~ Ouoonovotoc AI0IJWV IJC EI6IKC~ AVOYKC~ Yla va KaAUljJCI 10 100 8lc8vc~ npwlo8A~lJa Mncoxct AI0IJWV IJCnpoBMlJa1O AKO~~. MCI0 ono tpcrc opec ovouovnr; 0 8. MlxaA6nouAo~ nc1O~c 010 c6acpo~ 10 cyypacpa IOU KalJCpalJov CPWVOZOVI0~IOU «IJOZCljJC10 cyypacpo oou Kal cpuyc c~w ...8cv CxCI Biza». npocpavw~ 0 OUYKCKPIIJCVO~"npo~cvo~" CXCI lJo8cI va UnOlllJOCI lOU~ av8pwnou~ nou 8CAOUV konmo Biza ana 10 'Tlpoccvclo" 1~~ EAM6a~ oc Ka8~IJCpIV~ Boo~. E6w 6cv OCBC1OI OUIC Kal lOU~ YCPOVIC~ nou ncpllJCVOUV opec OA6KA~pC~. Apayc outn n 0100~ clvo: nOAIIIK~ IJOVO IOU OUYKCKPIIJCVOU clvci nOAIIIK~ lWV A8~vwv; npo korpou evo; ~ ov8pwno~ nc8avc ncpIIJCVOV1O~ va nope: Biza, cvo CnIIJCA~I~pla ana I~V EAM6a 6IalJapwp~8~Kav Yla 10 npoBMIJOTa nou npoKaAci 011~ ClJnOpIKC~ OXCOCI~ opvouucvoc va 6woci Biza oc crnxcionuoucc 1~~ 8~1J. 1~~ MaKc60via~. AVIIIJCIWnO~ IJC10 cruxpruxo oxoAla IOU Tunou Bpc8~KC 0 A. /\oBcp60~ Yla 1~ ouunepnpopo IOU IM~va npocevou, nripc IJOAI01O 10 OXCIIKO KciIJcVO Kal 10 610Baoc «<Auy~» 31/7/2002). Iva lCPOOI10 novo nou cypacpc -vtponn 01~V CM~VIK~ KuBcpv~o~» Kal evo tponczcu onou lJaZCUOV1OV unovporpec 6cv oonoov a610cpopo lOV A. /\oBcp60 nou OUVOlJiA~OCIJCI~V Ta'iBavcza 6~1J0010ypocpo K. Toovvx nou ~1OV CKCi. AVCKM8~ 0 6POOl~~ 8. MlxaA6nouAo~ «<EACu8cpownia» 31/7/2002). AUI0 ouvcB~oav 10 2002. AMo lJ~nw~ Kal 10 2003 (2/7) nou ncpcoo 011~ 6uo 10 IJCOOVUX1O c~w KI ci6a 6CK06c~ an' KOOIJOva ncpllJCVOUV Yla va ncpouv KonOla Biza 10 npol, vtponn 6cv clvo: Yla I~V EAM6a; 0 urpunoupvoc E~WICPIKWV Av6pca~ /\oBcp60~ 61aBcBaiwoc OIl OUVlOlJa 8a 16pu8ci npO~CVIK~ opxn 010 MnilOAa «<MaKc60via» 25-6-2003), onou 8a xOP~YOUVIC Bizc~ ("E"04/11/2003).

o

To KOlvo!3ouAeUTlKO Tf.. Lin.lO Tile; KOflflOTlKrle; OPyo.VWOI1e; 8eOOOAOV(KI1e; TOU KKE ue ernoroxn TOU rtpoc TI1V nOveAArlVlO Ouoonovoto nOVTlOKWV LWflOTelWV 5l0flopTupeTOl YlOT( oneKAelOOV TO KKE ana rtc eK5l1Awoele; YlO TOV nOVTlOKO EAAI1VlOflO nou nccvucronomsnsov one 19 Mo.112003 OTI1

Oecocxovixn.
H OVOKO(VWOI1TOUe; ovcceosr, fleTo~u o.Mwv: «To KOlllla Ilae;, e:(val urtsp TOU

va TlIlOUVTaloAa ro 8ullaTa, OAWVTWV l)lwYIlWV Kal rtportcvroc TWV lla~lKwv. E(llaOTE: urtsp TOU va unapxouv Kal va l)laTllPouvTal OAE:e; Ol lOToplKee; IlvrillE:e;. Xwp(e; IlvrillE:e; l)E:V unopst va Unap~E:l I\aoe;, "E8voe;. E(llaOTE: unsp TOU va KaTaypacpE:Tal n urropto Kal va l)ll)aOKE:Tal, onwe; Kal 0 nOAl TlOIlOe;, ro ri811,ru e8llla».
AUTO. AeYOVTOl OTO OVOflO TWV !30UAWTWV TOU KKE K. A. T~eKI1 KOl r. XOUPflou~lo.511 (<<Pl~oono.oTI1e;» 16-52003). Ocuudoto, OflWe; K. XOUPflou~lo.511 5ev lOXUOUV OUTo.YlO TOUe;MOKe50vee;; KOl Xurtouuuore nou 0 KUplOe; Ko8I1YI1Trle; nopo!3pe8l1Ke ue TOV KOpoT~oc.peplKo

«oruroorovocco-

K.

Aicxortouxo oe pic

exnourm nou efvci OAO uiocc rtpoc Ko8eT( TO oveponuvo KOl rtportnvroc oVTle!3po·lKrl.

14- /103A

nOAITIKH

o l:vrrPA.EAl:

THl: EK8El:Hl: riA TIl: MEIONOTHTEl: l:THN EAAAAA

o AI-l€pIKOVOe; 6InAWI-lOTr]e; K. Mnp€IVTI KIOAIVVK unqpcrovrct; TIe; HnA OTO 6InAWI-l0TIKO OWI-l0 €n120 €Tr] KOI T€A€UTOIO we; nOAITIKOe; OUI-l~OUAOe; Tr]e; np€O~doe; TWV HnA OTr]V A8rivo nopoITri8r]K€ VIOTI 610cpwvr]0€ I-l€ Tr]V OI-l€PIKOVIKr] nOAITIKri OTO 8€1-l0 TOU IpOK. o T€We; OUI-l~OUAOe; Tr]e; np€O~doe; TWV HnA TovlL;€1 OTI 1-l10uovoucprir; €n€l-l~oor] TWV HnA €VOVTIOV TOU IpOK 80 «OUsriO€1 Tr]V OVOOCPOA€IOTOU K00I-l0U». EKCPpoL;€1 Tr]V OVTl8€Ori TOU OTr]V nOAITIKri Tr]e; KU~€pVr]or]e; Mnoue;, nou €X€I we; OnOT€A€OI-lO €VO ousov0I-l€VO ruriuo Tr]e; ov8pwnoTr]TOe; vo 0PXIO€I vo nIOT€U€1 OTI €X€I 610CPOP€TIKO oUI-lCP€POVTO ana OUTO TWV HnA. To 1994 0 K. KIOAIVVK nrip€ TO €TriOlO ~po~do Tr]e; €VWOr]e; AI-l€PIKOVWV L'1lnAWI-l0TWV (TO OUV61KOAIOTIKO TOUe; 0PVOVO) VIO TIe; «6r]I-lIOUPVIKO KpITIK€e;» ono.pc«; TOU OTO 8€1-l0 TOU noMI-l0u OTr] Boovio. o Mnp€1VT KIOAIVVK €X€I onooxoAriO€1 TOV €AAr]VIKO riino ana TIe; OPX€e; TOU '90 OTOV ~P€8r]K€ VIO npwTr] oopc OTr]V np€O~do TWV HnA OTr]V A8rivo. Luvri81L;€ vo €nIOK€nT€TOI 6Iocpop€e; 6r]1-l00l€e; €K6r]AWO€Ie; nou dxov 0X€or] I-l€ 1-l€IOVOTr]T€e; KOI ov8pwnlvo 6IKOIWI-l0TO KOI VO OUL;r]TO I-l€ OTOI-lO ana OAO TO nOAITIKO odouo. To oV0I-l0 TOU VIV€TOI VIO nporq oo po €UPUT€PO VVWOTO OTr]V EAA060 TO 1990 OTOV KUKAocpopd r] €VTunr] nOVKo0I-lIO €K8€Or] VIO TO ov8pwnlvo 6IKOIWI-l0TO nou €K616€1 TO LT€IT NTlnOpVTI-l€V. H €K8€Or] OUTri 0XI I-l0VO KOV€I AOVO VIO nporq oopd VIO Tr]V unoPsr] 1-l10e; «OAO~01-l0K€60VIKrie; 1-l€IOVOTr]TOe;», OAAO, €nIOr]e;, n€pIVPoCP€1 I-l€ TO I-l€AOVOT€PO XPWI-l0TO Tr]V KOTOOTOOr] TWV 1-l€IOVOTriTWV OTr]V EAA060. o KUpIOe; €KnOVr]Trie; Tr]e; €K8€Or]e; riTOV 0 KfoAIVVK. 0 OOAOe; nou 80 ouvoccuoc: Tr]V €I-lCPOVIOr] civc: npororpovrir;
«Ana TIJV (JVVTIJpIJWaj LlcC;ux ItE:XPZTIJV xouuooviouxn

(JOK», Atcz

0 K.

Ki(JAZVYK. «Llcv eiraus «ouia npo()cCflJ vr.x

Htav uia E:K()c(JIJ nov onuoaieietoi Kri()c Xpovo KW exeivn TIJXpovzri, (JTIJjJri(JIJ
()iC;ovf.lc cAAIJVZKE:e;eooiotinoiec. TWV nsnpooopui» nov dXr.x, Kr.xTE:AIJC;r.x ooiudpaoua ato

ott osna ta ()E:f.lr.xw ()r.xE:npcnc v« ncpZAIJrp()OVV. IIpriyf.lr.xrz exova r.xPKcTft epeovo; f.liAIJ(Jr.x ue opxetoix; avdpconoo; KW Kr.xTE:AIJC;r.x oounepooua oti IJ nOAlTlKft TIJe;EAAri(jr.xe; CfTO ae ()E:f.lr.xw TWV f.lclOVOTftTWV &v (JVf.ljJri(jz(c ue osna nov
dXc vnoypri!jfcZ CfTIJ(jzri(J7(c!jfIJ TIJe;DArE TIJe;KoncyxriYIJe;· H EAAri(jr.x ntav TOTc (JTIJVnepiooo (JvYXPovIJ ativeturyetcu cvpwnr.xi·Kft TIJV KPlTlKft xwpr.x. TIJe;f.lcTrijJr.x(JIJe;ano uux AVTft IJ f.lcTrijJr.x(JIJ KW

(JXcrzKri nopooooioxn c()vZKri ouoioyevn «oivcovia ae uux cnr.xvcC;E:w(JIJ TIJe; Ioiopiac

TIJe;f.lv()oAoyir.xe; TIJe;Xtbptu;» Ano Tr] OUV€VT€USr] TOU AI-l€PIKOVOU OTOV 6r]1-l00l0vPocpo Tr]e; «E» TOKr] MIXo OTIe; 8/3/03

H EK8EL:H TOY L:TEIT NTlnAPTMENT riA TO 2002
E~aKOAou8ouv va uolorcvrcn, ouuqxovc ue TO Ln~lT Nnnopruevr, VOfllKO(nepropiouoi OTI1V eAw8ep(a TOU "OUVEPXeo80l" vtc orouo nou 511AWVOUV flEAI1 e8vlKWv flelOVOTrlTWV(nl1Yrl ec.pl1fl·AyyeAloc.papoe; 02/04/2003). Ynoypaflfl(~eTOl OTI1Vernoio EK8eol1, rtcoc OTI1c.pAwplva ~ouve rtepirtou 10-50 XlAlo.5ee;orouo nou flLAOUV ourn Til YAwooa (ec.pl1fl. EAeu8epoe; Tunoe; 02/04/2003). AUTO. ana TO LTElT Nnncpruevr. H aM6e:La etvm rnolle:yaAT].

opuneoa
()cWpft()IJKc

OAOl tcaiaxepauvtavouv

uia cVE:PYcw

nov TIJe;

xpoano/leia

«anoaio/leponoinonc»

EMri(jr.xe;. «Ot avtiopaaeu; npr.xYf.lr.xrzKri uoo npoxoseoov

PATIIITIKA

/103A - 15

01
HE
@@

AI
o

10XH

I APII
1. floroi €lVOI 01 610PYOVWT€e; K08we; 6€v unoPX€1 KOTW ana TO K€lI-l€VO unoypocpri; 2. YnoPX€1 o6€10 ana TO MI-lO YIO Tr]V TOIXOKOAAr]Ori TOUe;; 3. flOTI r] OOTUV0I-lIO 6€v OOK€I TO K08riKOVTO Tr]e; npOOTOT€UOVTOe; TOUe; nOMT€e; ana T€TOI€e; npoxsriocn;». Tnv €n0I-l€Vr] I-l€PO, 0 KUpIOe; OUTOe;, ocpOU KOTOAO~€ Tr]V YKOCPOTOU ri KonOIOe; TOU TpO~r]s€ TO OUTI, €OT€IA€ 1-l10 6€UT€Pr] 61€UKPIVIOTIKri €nlOToAri OTr]V onoio L;r]TOUO€ €VO €l60e; ouyyvwl-lr]e; «610 Tr]e; T€8AOOI-l€vr]e;», €CPOOOV TO K€lI-l€VO 6€v riTOV YP0I-lI-l€VO O€ KOI-lIO OAO~IKri OAAO OTr]V OA~OVIKri yAWOOO. LUYK€KPII-l€VO oVOCP€P€I: «A6IKr]00 TO OUYK€KPII-l€VO ouHoyo nou 610PyovWV€1 Tr]V cvoocpcucvq €K6riAWOr] vodoovro; OTI r] OCPIOO €lVOI YP0I-lI-l€vr] OTr] OAO~IKri yAWOOO. H oAri8€10 €lVOI OTI €lVOI YP0I-lI-l€vr] OTr]V OA~OVIKri». flo TO 6uo 0l-lwe; unoxorno €PWTriI-lOTO nopousvc: OTr]V 1610 onol(Jr], 6r]A06ri OTr] 6lwsr] TWV 16€wv. AAri8€10 K. n.n. OTOV ~yoL;ouv OcpIO€e; TO nALOK, r] NL1, TO KKE ri 0 LYNALnlLMOL vo 61WKOVTOI YIO Tr] 610600r] TWV 16€wv TOUe;; KOTOAO~OIV€1 KOV€le; ana TO A€V0I-l€VO TOU OTI r] vroruo YAWOOO Tr]e; n€ploxrie; €lVOI rue 1-l10r]Tri ana Tr]V OA~OVIKri KOI Tpol-loL;€1 T€TOIOUe; n08100I-l€vOUe; ov8pwnoue;. LTO T€Ar] louxiou 0 «OVTlpOTOIoTrie;» K. n.n. nop€Up€8r]K€ KOI XOIP€Tr]O€ Tr]V nopouofcon TOU ~1~Mou TOU K. KWOTO L110I-l0VTI6r], YVWOTOU €nIOTril-loVO KI ov8pwnou Tr]e; OPIOT€pOe; OTr]V ncproyri nou I-l€T€CPPOO€ ana Tr]V 0PXOIO €AAr]VIKri OTr]V novnoxri 610A€KTO Tr] «/\UOIOTpOTr]» TOU APIOTOCPOVr] (<<Eop60"fKOe; nOAI-lOe;» 23/7/20031. To ~1~Mo €K608r]K€ ana TO K€VTPO nOVTIOKWV M€A€TWV KOI r] nopouofcon €YIV€ I-l€ €u8uvr] Tr]e; L1r]I-lOTIKrie; BI~AI08riKr]e; nTOA€1-l0"i60e; KOI TOU LUAAOYOU nOVTIWV Tr]e; nOAr]e;. LTr]V nopouoioon TOU ~1~Mou nop€Up€8r]K€ 0 MI-l0PXoe; Tr]e; nOAr]e;. XOIP€Tr]O€ 0 koouriropor; Tr]e; n0l60YWYIKrie; LX oAri e; Cf.JAwplvoe;, KWOTOe; Cf.JwTI06r]e;, 0 onoloe; I-lIAr]O€ YIO «Tr] 6loowor] TOU YAWOOIKOU nxourou Tr]e; novnoxriq 610A€KTOU». Ano TO ~ril-lO 0 €nIKOUpOe; K08r]Yr]Trie; Tr]e; nOI60YWYIKrie; LXoArie; Cf.JAwplvoe; KWVOTOVTIVOe; NTlvoe; «€S€CPPOO€ TOV npo~Ar]I-lOTIOI-lO TOU YIO Tr]V €sOCPOVIOr] TWV yAWOOWV». T €AIKO, 01 K08r]Yr]T€e; Tr]e; Cf.JAwplvoe; €V610CP€POVTOI YIO Tr]V vroruo I-l0K€60VIKri YAWOOO, Tr]e; n€ploxrie; onou TOUe; €OT€IAOV, ri uovo YIO TIe; €AAr]VIK€e; 610A€KTOUe;; 0 K. n.n. €X€I s€K080PI0€1 Tr] 8€0r] TOU, 1-lI0€l Tr]V rorurri YAWOOO KOI cnoivef Tr]V novnorri No nwe; OUsOV€1 0 POTOIOI-lOe;, OTOV €lVOI npOOK€KAr]I-l€VOI O€ T€TOIO nOV€A I-lloov8pwnol cov TOV K. n.n. NIKoe; LOK€AAOpIOe;

o nOAITIOTIKOe; LUAAoyoe; Eunopfou «0 M€yoe; AA€sov6poe;» 610PYovWO€ rprriucpo npovpcuuo nOAITIOTIKWV AOOYPOCPIKWV €K6r]AWO€WV OTO XWPIO Eunopro Tr]e; nTOA€1-l0"i60e; OTIe; 4, 5 KOI 6 louxiou 2003 I-l€ Tr]V €nwvul-llo «KOOTOV06000e;, Eunopio 2003». flo TO LO~~OTO 5 lousfou €lX€ ~Y€I OCPIOO TOU OUAAOYOU nou KOAOUO€ O€ «L110~OAKOVIKO Cf.J€OTI~OA €VOVTIO OTO POTOIOI-lO KOI Tr]V =€VOCPO~IO» KOI OTO onoio 80 OUI-lI-l€T€lXOV XOP€UTIK€e; 0I-lo6€e; ana TO MnlTOAO KOI TO APYUPOKOOTpo. M€ Tr]V €UKOIPIO 0 npocopor; TOU OUAAOYOU €KOV€ TIe; nopOKOTW 6r]AWO€Ie;: «Ae; on0l-l0vwoOUI-l€ OAOUe; €K€lVOUe; nou TP€CPOUV TOV CPOVOTI0I-l0, Tr]V OUTOPXIKOTr]TO KOI Tr] 1-lI00AA060Sl0 KI oe; ~p€80ul-l€ 1-l0C;!YIO VO Tpoyou6riooul-l€ OTIe; YAWOO€e; TOU K00I-l0U s€n€pVWVTOe; TIe; npoxcroxrupc«; KOI KUpIWe; VO CPWVOSOUI-l€OTI KOI-lIO L;wri 6€v €lVOI A08pOI0 YIOTI TO 61KO I-loe; OPOI-lO €lVOI €VOe; KOOI-lOe; nou vo xwpo nOAAOUe; K00I-l0Ue;» (<<Eop~a'(KOC;naAlloc;» 217/2003) KaL «0 evac;
OepE:TaL TOV nOALTLOIlO TOU aAAou ... Tl ~TlIlOKpaT(a IlLac; xwpac; a~LoAoYE:(TaL ana TTl ~TlIlOKpaT(a nou anOAallPavouv OL IlE:LOVOTTlTE:C; ~ouv 0' aUT~ TTl xwpa» (<<aLacpaVE:La» nou 2/7/2003).
EI-l€l e;, we; OVTIPOTOIOT€e;, oUl-lcpwvoul-l€ I-l' OUT€e; TIe; 6r]AWO€1 e; nou ~PIOKOVTOI OTO nvcuuo Tr]e; OIKOUI-l€VIKOTr]TOe;. LTIe; €K6r]AWO€Ie; 80 nOp€UpIOKOVTOV KOI 0 unoupvor; nOAITI0I-l0U Tr]e; FYROM, 0 6ril-l0PXoe; APYUPOKOOTPOU, 0 Y€VIKOe; npos€VOe; Tr]e; AA~OVIOe; OTO lodvvivo. H OCPIOO I-loe; nAr]pocpopOUO€ OKOI-lr] no»; Tr]V KUPIOKri 6 louxiou 80 unripx€ OCPI€PWI-lO OTO l-loK€60VIKO Tpoyou61 KOI Xopo ana Tr]V «MnOVTO Tr]e; Cf.JAWpIVOe;», Tpoyou61 0l-lwe; 6€v unrips€. -HTOV 1-l10WPOIO €K6riAWOr] YIO TOUe; €KOTOVT06€e; AA~OVOUe; OIKOV0I-lIKOUe; I-l€TOVOOT€e; nou nopOKOAOu8r]00v TIe; €K6r]AWO€Ie;. AsiL;ouv oUYXOPr]TriPIO, OAAO OOOV orpopd OTr]V rorurri nopdooort riTOV «OAAO AOYIO V' ovoruouocrc». Ynripsov 6UOTUXWe; KOI OPVr]TIK€e; OVTI6poO€Ie;. LTIe; 2 louxiou 2003 OTIe; €cpr]l-l€pI6€e; «L1loCPOV€IO» KOI «Eop60"fKOe; nOAI-lOe;» I-l€ OVOKOIVWOri TOU 0 K. nOVOYIWTr]e; nAoK€VTOe;, ovnnoocoooc TOU L1r]I-lOTIKOU LUI-l~ouMou nTOA€1-l0"i60e; KOI npocopor; Tr]e; L1r]I-lOTIKrie; BI~AI08riKr]e; nou €KcppoL;€1 TO «0108ri1-lOTO OYOVOKTr]orie;» TOU YIOTI KOTOKAu08r]K€ r] nOAr] ana «6€K06€e; OcpIO€e; nou TOIXOKOAAri8r]KOV KOI 610cpr]l-liL;ouv KOnOI€e; nOAITIOTIK€e; €K6r]AWO€Ie;» nou «€lVOI YP0I-lI-l€V€e; nopoKoAW OTr] OAO~IKr] yAWOOO!!!». KOI OUV€XiL;€1 r] Y€I-lOTr] POTOIOTIKO no80e; OVOKOIVWOri TOU: «EIVOI npoKAr]or] r] OVOPTr]Ori TOUe; 6€ 61ocpopo Or]I-l€lO Tr]e; nOAr]e; KOI 1-l0lPOI0 6r]I-lIOUPYOUVTOI TO €srie; €PWTriI-lOTO:

16- /103A

MAKEaONIKH rMUIA

B

rA4EEIKB

DOIKIAIA ETBN EAAAAA
MIllo ~c(iKo OTO ~E p6VTI T611Kou OIpo~d(3 OIpo~d(3 OIpo~d(3 nouo n ooravd(3

Avnnnuevn

uou

~dvo

YIOTI ~E ytVV'10EC;; T600 rpruixo cpTwx6C;; cpTwx6C;; o OUOTUXOC;; t~EIVO

To NO€I-l~pr] TOU 2002 OTO s€v060Xdo «KAlj.!HL» OTO K€VTPO Tr]e; 8€OOOAOVIKr]e; npOYI-lOTonOln8r]K€ ouvcopro Tr]e; Mr] KU~€pVr]TIKne; OpYOVWOr]e; EBLUL. Ano TO KOI-lI-lOTO 6€v nopO~p€8r]K€ KOV€VO. /::,€V S€PW KOTO noaa dxov KOA€08d OUTO. nOVTWe; 0 LuvOonl0I-l0e; 6€v dX€ KOA€08d EIX€ KOA€08d I-l0VOXO 0 €UPW~OUA€UTne; TOU LYN K. M. nonoYloVVOKr]e;, 0 onoloe; 6€v S€poul-l€ YIO notour; Aoyoue; 6€v oVTonoKpl8r]K€. nOp€Up€8r]KOV 01 nOAITIK€e; KIVnO€Ie;AEKA KOI OAKKE KOI nou XOlp€Tr]OOV. To ouvcopro dX€ I-l€VOAr] €nITUXlo KOI €Ar]S€ Tr]V 1610 I-l€PO, nOpOOK€Un 15 NO€I-l~plou 2002. Tnv n€l-lnTr] dX€ npor]Yr]8d 1-l10I-lIKpn €nIOK€lj.!r] OTr] Ndouco KOI Tr] B€polo (<<E» 16-11-2002). Tr]v €n0l-l€vr] r]1-l€PO, LO~~OTO, €YIV€ €nIOK€lj.!r] OTr]V K€VTpIKn KOI /::'uTIKn MOK€60VI0, O€ I-l€pr] onou I-lIAIOUVTOI 01 AIYOT€PO 6106€60I-l€v€e; YAWOO€e; OTr]V EAA060. To TOSl61 €YIV€ I-l€ A€wcpopdo onou OUVTOSI6€uov HAr]V€e; KOI Euponoio: nOMT€e;. LTO npovpouuo n€pIAOI-l~OVOTOV KOI TO XWPIO n€VTOAOcpOe; (rpOVT0l-lnop) Tr]e; 8€OOOAOVIKr]e; OAAO T€AIKO 6€v TO €nIOK€cpTr]K€ r] ovnnpoconcfo, KOTI nou €X€I YIV€I OAAr] oopc ana €KnpoownoUe;-ouv€6poue; TOU EBLUL nou OUVOI-lIAr]OOV I-l€ ov8pwnoue; O€ KOCPO€PIO KOI OTO KAnH TOU XWpIOU. H npWTr] OTOOr] €YIV€ OTr]V 'E6€Ooo (BOVT€V) onou ouvOvTno0l-l€ €KnpOOWnoue; TWV 0I-lIAOUVTWV Tr] MOK€60VIKn YAWOOO €Kd En0l-l€vr] OTOOr] rirov OTO XWPIO Aypoe; (BAOVTO~O) onou OUVOVTn00I-l€ n€pIOOOT€pOUe; ov8pwnoue;. Karon IV OTO =UVO Ncpo (ESI LOU) onou I-loe; Un06€XTr]K€ OKOI-lr] I-l€VOAUT€Pr] ovnnpoconcfo TOU XWPIOU I-l€ €nIK€cpoAne; 1-l10 €S€XOUOO uopori TOU MOK€60VI0I-l0U, TOV TOOKO MnOUA€cp, nou I-lIAr]O€ OpK€Tn opo OTO Xwpo TOU €sOCPOVI0I-l€VOU, ov€nI8ul-lr]TOU 0YOAI-l0TOe; TOU nponv KOT060Tr] TWV 08WI-l0VIKWV OPXWV. KOTonIV, O€ Y€UI-l0, O€ TO~€PVO TOU XWPIOU €~YOA€ AOYO r] €UPW~OUA€UTIVO K. Marieke Sonders. Moo nnyol-l€ OTr] Cf.JAWPIVO(Mplv) KOI OTr] M€MTr] (OcpTOOP€Vr]). LTr]V ol8ouoo TOU nOAITIOTIKOU LUAAOYOU 0 nOVOYIWTr]e; AVOOTOOlo6r]e; KOAWOOPIO€ OTO MOK€60VIKO TOUe; KOA€OI-l€VOUe; KOI I-l' €VO 1-l0XOlPI €KOlj.!€ Tr]V nOYKoTOIO KOI nnp€ 0 K08€voe; ana €VO KOI-lI-lOTI ~OUTr]YI-l€VO OTO OAOTI KOI TO KOKKIVOnln€pO 60Kll-loL;oVTOe; €TOI 1-l10nop0600l0Kn nOYKOTOIO. Ynrioyov KOn€A€e; I-l€ nop0600l0K€e; oToMe; KOI I-l€ TO OAO L;€OTO KMI-lo VUXTWO€ KOI YI' OUTO 6€v nnyol-l€ OTO XWPIO /\OcpOI

Arro cpicrcpc rrpoc o£~la: Gabriel von Toggenburg epsuvnrrp; Tile; Eupwna·IK~e; AKOOIlj.Jiae;(EURAC) Bozen/Bolzano (Italy), Bojan Brezigar rrposopo; TOU Eupurrrcucou vpcoelou Via Tie; OAIVOT£PO Xpnciuorrorouueve; fAWOO£e;(EBLUL), A8avaOloe; napiOIle; rrposopo; TOU £AAllvIKOU Tj.J~j.JOTOe; TOU EBLUL.

(Z'l-ln'pVT€VI) onou 1-l0e;ncpiuevov. Cf.JUYOI-l€KOT€u8dov YIO Tr] B€polo (Mn€p) onou OTOV CPTOOOI-l€ dX€ n6r] VUXTWO€I YIO TO KOAO. nnyol-l€ OTO KOIVOUPYIO 1610KTr]TO 610Tr]Pr]T€0 KTIPIO TOU I:UAAOYOU BMxwv TTlC; BepOLac;. EKd d60v TO nAOUOIO KTIPIO TWV BAOXWV O€ OUYKPIOr] I-l€ Tr]V n0I-lCPTWXrJ ol8ouoo TWV MOK€60VWV OTr] M€MTr]. LTO KTIPIO unnpx€ ~1~AI08nKr] I-l€ OVOYVWOTnpIO, OTOV KOTW opooo ol8ouoo XopOU I-l€ OT€P€OCPWVIKO. EKd XOP€lj.!OV KOI rpovouonoov ~AOXIKO rpovouoro €VW I-loe; XOPIOOV ana €VO CD I-l€ TpaYOU~La ana TTl ~w~TWV BMxwv. LTO CD rpovouooiiv 0 flwpyoe; MOV€KOe; KOI 0 NIKOe; Auy€poe; KOI OUV06€UOTOV ana €VO nOAu KOAO €Vr]I-l€PWTIKO CPUAA0610 OTO EAAr]VIKO KOI TO AYYAIKO I-l€ nAOUOIO CPWTOYPOCPIKOUAIKO KOI TO rpovouoro YP0I-lI-l€VO OTO BAOXIKO. O/\OOypOcpIKOe; LUAAoyoe; BAOXWV B€pOloe; 16pu8r]K€ TO 1981 KOI nOAIOT€PO dX€ KUKAocpopnO€1 61nAo OAl-lnoul-l O€ 610KO KOI KOO€TO I-l€ ~AOXIKO rpovouotc. To CD €YIV€ I-l€ Tr] XPr]I-lOT060Tr]0r] Tr]e; Eupwno"fKne; Enrrponrir; KOTO 50%. Enlor]e; I-loe; XOPIOOV KOI TO r]1-l€POAOYIO TOUe; nou nTOV OCPI€PWI-l€VO OTO EBLUL. Ynnpx€ nOAUe; KOOI-lOe; Ko8€ r]AIKIOe; 1-l€00 a' €VO novcuopoo KTIPIO OTO K€VTPO Tr]e; nOAr]e;. H CPIAOS€VIO TWV BAOXWV nTOV TOOO €VKop610 WOT€ cpuYOI-l€ YIO Tr] 8€OOOAOVIKr] XOPTOTOI ana TIe;

MAKEaONIKH m!lIIA

/103A - 17

nop0600l0K€C; TOUC; nITTE:C;. To ouvefipro TOU EBLUL TO €lX€ npoOVOYY€lA€1 OTO €AAr]VIKO MME 0 npO€6pOC; Tr]C; EAAr]VIKriC; Enrrponrir; TOU EupwnO"fKOu fpocp€loU TWV OAIYOT€PO Xpr]OIIJOnOIOuIJ€VWV fAWOOWV 80voor]C; nOpIOr]C;. Eve npoivc OTr] NET OTr]V €KnolJnri TOU 6r]1J00l0ypocpou /\o~€p60u €KOV€ nop€lJ~oor] 0 8. noplor]C; ana TO OTOUVTIO Tr]C; 8€OOOAOVIKr]C;, €VW OTO OTOUVTIO Tr]C; A8rivoc; riTOV 0 AX. /\oL;opou (ApoulJovloTriC;1 KOI r] 6r]1J00l0ypocpoC; LOCPIO BoUAT€4Jr]. To npoi Tr]C; nOpOOK€uriC; 15 NO€IJ~plou nOAI 0 8. noplor]C; IJIAr]O€ OTO Po610 nOparr]pr]Tric;. LTO 8€1J0 TWV IJ€IOVOTIKWV YAWOOWV 6€v undpyouv 1J0vo 01 €8VIKIOT€C; 6r]1J00l0YPOCPOI one»; nx r] L. BoUAT€4Jr]. YnoPX€1 KOI 0 <dOL» nou OTIC; 9 NO€IJ~plou 2002 €lX€ npoOVOYY€lA€1 TO ouvefipro OTr]V «EA€u8€pOTUn(0». L€ OAAO op8po TOUC; OTIC; 2/2/2003 ovoCP€POV nwc; 1J0vo r] floprovosfc KOI r] EAA060 €lXOV IJ€lV€1 61XwC; VO €XOUV OUYKPOTr]8€1 E8vIK€C; Enrrponer; TOU EBLUL. LTIC; 0PX€C; oIJWC; TOU 2002 OUYKPOTri8r]K€ T€AIKO KOI r] EAAr]VIKri EnlTponri TOU EBLUL nOAI OTr] 8€OOOAOVIKr] XOpr] KOI OTr]V nAr]8wplKri ~ori8€10 TOU K. flwpyou NOpKOTL;o. LTr]V 16pUTIKri OUVOVTr]Or] 0 8. noplor]C; €lX€ n€l: «nIOT€UOUIJ€ OTI OA€C; 01 YAWOO€C; nou IJIAIOUVTOI OTr]V EAA060 €lVOI KAr]POVOIJIO TOU KOIVOU nOAITlolJOU Tr]C; XWPOC;». 0 ~p. rL<ilpyoC;NaKpaT~cic; €lX€ n€l: !::,€V OPK€I VO OV€XOIJOOT€ TO 610CPOP€TIKO. KOTOPyriOOIJ€ TO T€AWV€lO, OAAO npcnc: vo KOTOPyriOOUIJ€ KOI TO 16€OAOYIKO

€UPW~OUA€UTriC; Tr]C; N!::' KOI €KOV€ 0X€TIKri €PWTr]Or] OTr]V EUPW~OUAri. EIJ€lC; VO €UXOPIOTriOOUIJ€ TOV LT. =OPXOKO YIOTI €YIV€ P€L;IAI 0 1610C;OAAO 6UOTUXWC; €KOV€ P€L;IAI KOI Tr] Xwpo TOU. 0 LT. =OPXOKOC; PWTO€I Tr]V EUPW~OUAri YIO TO ~1~AIOpOKI nou KUKAOCPOPr]O€ KOI noaa XprilJOTO 608r]KOV. AUTO TO ~1~AIOpOKI (KI 0XI ~1~Mol €lVOI IJIKPOU 1J€V€80uC;, oX€60v TO€nr]C;, nou ana TIC; 40 0€M6€C; TOU 01 €mo IJOVOXO €lVOI OTO €AAr]VIKO €VW 01 unoxomcr; €lVOI OTO AYYAIKO ri CPWTOYPOCPI€C;.ZriTr]IJO €lVOI OV €K608r]KOV 200-300 KOIJIJOTIO YIO 610KIVr]0r] €VTOC; KOI €KTOC; EAA060C;. AUTOU TOU €l60uc; TO ~1~AIOpOKIO 80 8€AOIJ€ vo noulJ€ OTO EBLUL OTI 80 npcnc: vo €K6160VTOI O€ IJ€PIK€C; XIAI06€C;. MIO OAAr] cpoolL;ouoo on€IArl nou oVOCP€P€1 0 IJOUOIKOouv8€Tr]C; LT. =OPXOKOC; (nOT€ IJOC; €YIV€ nOAITIKOC;; €X€I KOV€I OAAr] €PWTr]Or] OTO EupwnO"fKO KOlvo~oUAlo;1 €lVOI: «Floro €lVOI Iovouocrnol TO IJ€Ar] Tr]C; "EAAr]VIKriC; Enrrporrir; TOU EBLUL" KOI nOI€C; 01 OKPI~€lC; €nOYY€AIJOTIK€C; KOI OAA€C; 1610Tr]T€C; TOUC;;». To OVOIJOTO KUPI€ uououcoouvscrq oVOCP€POVTOI KOI OTO CPUAA0610 KOI

T€AWV€lO OTO IJUOAO IJOC;». 0 K. MnpE~LYKap €CP€P€ TO nopo6€IYlJ0 TOU NOTIOU Tupoxou «nou TO 1946, 1950 ri KOI TO 1955 TO 90% TWV KOTOIKWV 80 L;r]TOUO€ vo €vw8€1 r] ncproyri TOUC; IJ€ Tr]V AUOTPIO KOI VO CPUY€I ana Tr]V IToMo. nOAU npoorpcro OTOIX€lO 1J0C;6€1Xvouv OTI TOUAOXIOTOV TO 80% TWV KOTOIKWV npo npd Tr]V IToMo» KOI OUTO YIOTI «r] IToMo coopuooc nOAu 8€TIKri nOAITIKri npocrcofo KOI npow8r]0r]C; Tr]C; YAWOOOC; TOUC;». 0 K. Mnp€L;IYKOP TOVIO€ €nlor]C; OT!: «To EBLUL OOXOA€lTOI OnOKA€IOTIKO IJ€ TIC; YAWOO€C; KOI TOV noAITIOIJO ... LTr]V Euponotcri LUIJ~OOr] YIO Tr]C; M€IOVOTr]T€C; OPIL;€TOI OTI TO VO OVriK€1 KonOIOC; O€ IJIO 1J€IOVOTr]TO €lVOI OTOlJlKri €nlAoyri TOU K08€voc;. !::'r]A06ri €VO OTOIJO €nIMY€1 IJOVO TOU OV 80 ovriK€l O€ IJIO nOAITlolJlKri 01Jo60, ov 80 IJIAO€IIJIO 1J€IOVOTIKri YAWOOO, ov 80 Tr] 61600K€1 OTO nOl61o TOU». Mnop€l ~€~010 IJ€OO OTO ouv€6plo 1J0C; VO ripocrov nOAITlolJ€VOI, IJnop€l vo ypOcpTr]K€ €VO nOAu KOAO 6r]1J001€uIJ0 OTr]V €cpr]lJ€pI60 «Enoxri» OTIC; 24-11-2003, OTr]V €cpr]lJ€pI60 «MOK€60V(0» OTIC; 16-11-2003, OTr]V «Auyri» OTIC; 30-11-2003. AAAO TO ovunovporpo 6r]1J001€UIJ0 TOU «PIL;oonooTr]» OTIC; 16-11-2002 €~A€n€ o ov unonrn «Tr] oUIJIJ€TOXri OPK€TWV c,€VWV ovnnpoconerov ... IJ€OO O€ ouV8riK€C;, nou nporoxouv onopier;». DA€C; 01 OKp06€C,I€C; ono4J€IC; €~A€nOV iinorrro TO ouvcopro. T€ToIO TO 8€wpouo€ KOI TO 6r]1J001€uIJ0 Tr]C; €cpr]lJ€pI60C; Tr]C; Ndoucor; «MOK€60VIKO N€o» OTIC; 1412-2002 0 K. flovvr]C; KOPOTOIWAr]C; 0 onoior; TO ~oL;€1 IJ€ TOV n. BOOKonOUAO nou «TpIYUplL;€1 €A€u8€po OTr] Noouoo KOI OAAOU». 0 €V AOYW op8poypocpoC; 80 npoTllJoUO€ 0 n. Bookonouxor; vo €lVOI O€ KOIJIO fuopo TOU M€Toc,o KOI TOU f. non060nouAou, OAAO 6€v KarOAO~€ nwc; 01 €nOX€C; OAAOL;ouv. AAAr] cpoolL;ouoo ono4Jr] €c,€cPPOO€ op8po OTr]V rorurri €cpr]lJ€pI60 Tr]C; !::'UTIKriC; 8€000AOVIKr]C; «EnIKOIVWVIO» OTIC; 23 NO€IJ~plou 2002 IJ€ TITAO nou €A€V€ OTI XP€loL;0IJOOT€ «EAAr]VIKO XOOTOUKIO». Ano OUTriV Tr]V €cpr]lJ€pI60 lJo801J€ nwc; 0 IJOUOIKOOuv8€Tr]C; LTOUpOC; =OPXOKOC; €lVOI

o npo£opoC;

TOU £MIlvIKOU TiJ~I-JQTOC; TOU EBLUL A8avCxmoc; napiOllC; (MaK£56vac;) KOI 0 cvnrrposopoc LWT~PllC; MnAEwac; (BMxoC;) O€ 0X€TIKO 6r]1J00l€UIJOTO OTOV €AAr]VIKO Tiino. npOC; TI r] cncrxri: nOAU KOAri ondvrnorj TOU €6wo€ 0 6r]1J00l0yPOCPOC; KOI €K60Tr]C; Tr]C; TOUPKOCPWVr]C; €cpr]lJ€pI60C; Tr]C; 8pOKr]C; K. NT€VT€ IJ€ OVOKOIVWOri TOU onou ypocp€l:

«Ilpovpcuxd 11VO npcotofkropdoet KOVEi~on' Ofl£~ OUU:~ 1I~ OVOKPI6£1£~, 1I~ 6IOmp£6flWO£I~, 1I~ KIV6uVOflOYIK£~KOI £KIO~ tonoo KOI xpOVOU 8£O£I~, mv OVVOlO ri mv npoonofnon me OVVOlO~, mv £8VIKlmIKn OUIOP£OK£IO KOI £ywno8£10, mv £~W- KOI OVII-£UpWnOIKn VOO1ponIO, mv 16£OflOYIKnK08nflwon mnv enoxri IWV BOflKOVIKWV nOfl£pWV, tnv ipuxponohepucri KOI crevopoonn cvnimqm me 61O<pop£IIKomlO~ KOI IOU P£IOVOIlKOU <pOlVOP£VOU nou ofinvef K01£u8Eiov om OUYKpouon KOI OVOIY£I IOU~ Spopooc IOU potoropoc, 11 VO npcotofkropdoet KOVEi~on' OflOVOUIOVIOVOVOXPOVIOPO ono tov onofo 6P18£1 n cponnon IOU K. 20PXOKOU; <POIV£101OIl 10 nOfll1lKO POflOI IOU K. 20PXOKOU EivOI orcpotnpevo xdnou ml~ opx£~ IOU 200u OIWVO». H onovrnon TOU K.
NT€VT€ 6r]1J00l€u8r]K€ OTr]V «Ecpr]lJ€pI60 TWV nOAITWV» Tr]C; 8pOKr]C; OTIC; 1/5/2003 OTr]V nporq 0€M60 nou unooTriplL;€ Tr]V €V€PY€IO TOU €UPW~OUA€UTri Tr]C; N.!::'. IJ€ TOV TITAO: «PonlolJo TWV OV8€AAriVWV OTO EupwnO"fKO KOIVO~OUAIO ana =OPXOKO!».

18- /103A

MAKEaONIKH

IITOPIA

BlorPAcillKA ~TOIXEIA riA TON K'P~TE I~IPKOB
(KPCTE MlIlClIlPKOB)
tOU GuyypatpEa "ria tnv MaKE60viKri Un09EGn" 1903

K'pan: MLaLpKO~vEvv!i9IlKE one 6/18 NOEIl~PLOUTOU1874 aTO XWPLO noaToA (naAaul nEAAa) Tile: ALvaulnKIle: MaKE~ovLae:. rTO XWPLO TOU TEAELwaE TO E~aTa~LO EAAllvLKO llllllOTLKO aXOAElo.
MEPlKa XPovla

o

npvo rcpu,

TO 1889, EYKaTaAElrt c i Til YEVETElpa TOU I-IE

To onlu 6nou '{cvv~8rlKE: MaKEOOVO nouAa OTa nAalola Tile; I-IEyaAooEp~lKrle; rtportcvcvdcc OTIl MaKEOOVlavic nEPQl TEPW EKnaLOEuoll OTO BEAlypaOl. [TO BEAlypaol OEV 8a nupouctvci vic I-IEyaAo XPOVlKO OlaOTlll-la: KaTW ana TIlV rncon va OllAw8El we; [Ep~Oe;, 0 MlOlPKO~ I-Ia~l I-IE aAAoue; MaKEoOVEe; onouoaoTEe; KaTa~EuyouV OTIl BouAyapla. EKEl TEAElwvEl ouo Ta~Ele; rtpovuuvcouncou KUKAou ortouoiov OTIl [o~la KQl ~EKlvwvTae; r nv TPlTIl Ta~1l apXl~El va aVnAal-l~aVETQl on KQl EOWEPXETQl aVnI-lETWnOe; I-IE ne; LOlEe; aVEm8uI-IIlTEe; KOTaOTaOEle; on we; KQl OTO BEAlypaOl. 'ETOl I-Ia~l I-IE aAAOue; ortouocorec ana Til MaKEOOVla EnlOTPE~El OTIl [Ep~la. I:Tle; QPXEe; TOU 1891 rtpiv QKOIlI1 TEAElWOEl TI1V TPlTI1 Tcl~11 TOU rUIlVQOlOU OTO BEAlVPcl~l, Ol [Ep~Ol TOV rtpooptfouv vic Til vEo'(opu8Eloa rtooncvavoio nxn EKKAIlOlaOnKrl - 8EOAoYlKrl 0XOArl, nou EXEl OTOXO rnv EKnaLOEUOlllEPOOloaOKaAwv vic Til MaKEOOVla KQl TIlV [Tapa ['pl-lma (naAQla [Ep~la). TIlV cnoucvn 0XOAlKrl XPOVla, crcv 0 MlOlPKO~ ~PlOKETQl OTIl OEUTEPIl Ta~1l Tile; oxoAr']e;, Myw 80WTEPlKWV OUYKPOUOEWVI-IE aAAoue; [Ep~OUe; crtouoccrec, TOUe; MaKE06vEe; crtouocorcc TOUe; olaoKopnl~ouv OE Ola~OpEe; nEpLOXEe; Tile; [Ep~lae; I-IE unorcxcouo va TEAElwoEl rtcpouotc 0XOArl OTO [al-inOTe; Tile; [Ep~lae;. METa TIlV crtorpoitnon TOU, yupw am 1892, crno rprxpet OTO BEAlypaol, ortou OUVEXl~El ne; ortouocc TOUo rnv TplETOUe; cpoiTrlOEWe;, nQlOaywYlKrl AKaolll-lla.

a

AAa

ME rnv cruppon TWV E~EYEPOEWV OTIl MaKEoovla EKElVO TO XPOVlKO OlaOTlll-la, aPXLOE va cvcovonoicrroi 11 l-IaKEOOVlKrl olavolloll Tile; EnOXrle; OE noxrnxo KQl E8vlKO crnncoo (n.x. ElltpclVlOI1 Tile; VEOAQllOTlKI1e; IlQKE~OVlKr;e; OUVVPQtplKr;e; Ollcl~Qe; IlE TO nEplO~lKO «l\o3Q» OTI1 I:OtplQ). H opaOIl TOU I-IIlTpOnOAlTIl 0Eo06Olou (rKOAOYKaVO~) rrrnv Ol l-IaKEOOVlKEe;EnapXlEe; va OlaxwplOTOUV ana Til ~ouAyaplKrl E~apXla KQl va ~avaAEl TOUPYrlOEl 11 ApXlEmOKOnrl Tile; OXPLOae;, Ka8we; cruonc KQl va cvnvvcopurtet ana rnv nAEupa TWV TOUPKlKWV apxwv 11 l-IaKEOOvlKrl E8voTIlTa KQl va I-InEl OTa 0xoAEla KQl o rnv EKKAllola Ill-iaKEOOvlKrl yAwooa. Ot opaoTIlPlOTIlTEe; npoe; ourriv rnv KaTEu8uvOIl, o rnv nEpLOXrl Tile; Kco ropurc, rrruv I1 ~l1lll0UPVlQ Em Tponr;e; VlQ Til ~lQIlOPtpWOI1 VPQIlIlQTlKr;e; KQl AE~lKOU OTI1 IlQKE~OVlKr; VAWOOQ IlE 10.000 AE~Ele; KQ9we; KQl I1 IlETcltpPQOI1 ~lQtpOPWV EKKAl10lQ OTlKWV PlPAlWV. 0 MlOlPKO~ KQl Ol ouvaoEA~ol TOU I-IEnAOTuTEPIl vvoxrn TWV ouv81lKWV KQl TWV ola~wvlwv nou cnucoo rououv OTO Xwpo Tile; MaKEOOVlae;, Myw Tile; rtooncvcvdcc KQl TOU O~ETEPlOI-iOU TOU oAa~o~wvou nAIl8uol-iou ana rc VELTOVlKa ~aAKaVlKa KpaTIl, EVETa~av OTa EVOla~Epovm KQl TOUe; OKonOUe; TOUe; Til ~IlIlLOupVLa ollMae: IlE TO ovolla «BapvTap» (BapMplle:) I-IE OTOXO TO OLOXWPlOI-iO Tile; MaKEOOVlae; E8voypa~lKa, YEwypa~lKa, ~lAOAOYlKa KQl lOTOPlKa OE aXE all I-IE rc aAAa VELTOVlKa ~aAKaVlKa KpaTIl. KQTcl TI1V QnOtpOlTI10r; TOU nno Til al~QOKQAlKr; AKQ~l1lllQ TOU BEAl VPQ~lOU TO 1895 TOV rtpoopitov vic oaOKaAO OTIlV nplonva (TOTE rrrnv cxoun Tl-lrll-la Tile; 08Wl-laVlKrle; AUTOKparoptcc). nap' oAa aUTO. 0 MlOlPKO~ cpvcrrm TO OLOPlOI-iOTOU KQl I-IUOnKa ~EUYEl vic Til Pwola. MIlV I-InOpWVTae; I-IE ne; unapXOUOEe; YVWOEle; TOU va OUVEXlOEl cvcorcrcc crtouocc aVaYKa~ETQl va ypa~TEl vin OUO XPovla OE ccuivcoic EKl-la81l01le; YAwooae; o rnv noATa~a. EKElI-IETa~U TWV ortouoooTWV ana rnv Ouxpcvtc aVnAal-l~aVETQl TOV KOlVO ovcovc TOU ouxpcvucou Aaou vin E8vlKrl XElpa~ETlloll KQl TOUe; aywVEe; TOUe; va Olll-llOuPYrloouv

MAKEaONIKH

IITOPIA
._~ ,~r. •.. ---,*~_
"'C.

/103A - 19

alKla TOU~ ypacpr'j viu HI YAwaaa TOU~. E~aAAOU YAWaaLKE~ 1l0PCPE~ ana HI vvoxm T'l~ oukpcvucnc YAwaaa~ ouvcvrnuc llE:Ta~u aAAWV KQl oc 1l0PCPE~ alE:SVWV opcov KQl M~E:WV ern YAwaaa nou ypacpE:l 0 MlalpKO~. Atpou OAOKA'lPWVE:l T'lV EKT'l Ta~'l TWV aE:lll vcpuov KaTOpSWVE:l IlE:Ta ana nOAAa cunooru va Eyypatpe:l

~

~~._"

-'-:~

TO 1897 aTO krropuco <l>lAoaOtplKO navEmaTtilllo Tile; nETpounoAIle;, aUTOnpoaaLOPl~OIlE:VO~ o rn ar'jAWa'l E:yypacpr'j~ KQl o ro urtoxomo Eyypacpa aav
EAa~OllaKE:aOVa~ (auYKE:KplIlEVa 0 opec nou XP'laLIlOnOlE:l 0 MlalpKo~ KQl o ro ouvvccuucrn TOU E:lVQl «MAKE,[J,OHCKO CnOBEHCKO») ti aKETo MaKE~ovae; (MaKEvTOVETe;). nplV ana TO TEAO~ T'l~ lala~ xpOVla~ ala~a~E:l unpocro oc ouutporrnrec TOU ana TO ESvoypacplKO TIlr'jlla T'l~ AUTOKPaTOPlKr'j~ PWaLKr'j~ rE:wypacplKr'j~ AKaa'lllla~ e rucnun cvcxotvcoon 1lE: SElla «H onuuoto T'l~ Mopa~lKr'j~ alaMKTOU (MOPABEKI NTIA/\EKT) T'l~ aE:p~lKr'j~ YAwaaa~ ern auyxpov'l urropucn E:Svoypacpla T'l~ BaAKavlKr'j~ XE:paovr'jaou». H cvcxotvcoon ourn a'lIlOaLE:US'lKE: aTO cruonuo E:maT'lIlOVlKO nE:PLOalKO T'l~ aKaa'lllla~ nou E:lXE:TOV TlTAO «Zl~aYla ornptvo». napa ric nOAUaplSIlE:~ aUaKOAlE:~ nou aVTlIlE:TWnl~E:l o ro oormrucc TOU xpOVla (orcpnccic, cppoxrnec; E:AALnE:l~ ortouocc K.T.A.) 0 MlalpKo~ KaTOpSWVE:l va TE:AE:lWaE:l T'lV rtovcrucrrj.nmcn TOU E:KnalaE:Ua'l TO KaAOKalpl TOU 1902 rtntpvovruc norc ru o rn aLnAWllaTlKr'j TOU alaTPl~r'j 1lE:SElla «na TO ~tiTlllla MaKE:aOVla aav ~E:XWplaTr'j~ E:SVlKr'j~ollaoa~.

Tile; E8vlKOTIlTae; Kal ne; tn TlEe; Tile; ~1l1l0nKOTIlTae; TOU MaKE~ova paalALei MapKO (KpaAE MapKO)>>. KaT a TO ~laaTlllla TWV anou~wv TOU TpEle; tpOpEe; EmaKEtpTIlKE Til YEVETElpa TOU nEAAa, E:VW viu AlYO alaaT'llla
nupcueivc o rnv npaya KQl ern /\lSouaVla, llaSE:l T'lV TaEXlK'l KQl tn AlSouaVlKr'j yAwaaa. vtu va

-Ertcvnxe; rouovto T'l~ ApXlE:maKonr'j~ T'l~ OXPlaa~ aav E:SVlKr'j~E:KKA'lala~ TWV MaKE:aOVWV.

-Avnvvcopum
YAwaaa~

To 1900 YlvETal l~punKo IlEAOe;Tile; IlUanKtie; llaKE~oVlKtie; opyavwalle; ornv nEploxti Tile; nETpounOAIle;, T'l~ ortotuc oxortoc nrov «va
~O'lSr'jaE:l UAlKa KQl 'lSlKa TO llaKE:aOVlKO KlV'llla ... KQl T'lV nE:PQlTEpW avanTu~r'j TOU». To 1902 crtotporroc nMov 0 MlalpKo~ npocrourctcrm va aUVE:XlaE:l ric llE:TanTUXlaKE~ TOU orrouocc xovro aTOV Poxro KaS'lY'lTr'j n. /\a~po~. Enla'l~ aUTO TO alaaT'llla E:lVQl npocopoc; T'l~ llaKE:aOVlKr'j~ opvnvcoonc KQl avaAall~aVE:l onuuvrucec npWTO~OUAlE:~. Kapnol T'l~ apaaT'lPlOT'lTa~ TOU MlalpKo~ E:lVQl 'l crpuroxovnon TWV 11. Tcourtolsoxt, r. KovaTavTl~o~lT~, N. NTlIlO~, ET. rlaKlllo~-NTEvTO~, Nnouovrt T'prncojs, Mlaa·lKo~ (ot auo TE:AE:UTalOl E:lVQl ana T'lllaKE:aOVlKr'j Max'l TOU BE:AlypaalOU onou TOV 10UAlO KQl TOV Auvoucro TOU 1902 TUnWVaVE: T'lV E:CP'lIlE:Plaa «Mnoxxovo:« rKAaavlK - BaAKavlKr'j ocovn»). Enla'l~ ane; 28

KQl ava~aSllla'l oc AOYla YAwaaa K.A. n.

T'l~

llaKE:aOVlKr'j~

avaYKa~E:TQl va alaK04JE:l ric nE:PQl TEPW ortouocc TOU KQl va aE:XTE:l T'lV npOaKA'la'l T'l~ E~apXla~, a'lAaar'j rnq ~ouAyaplKr'j~ E:KKA'laLaaTlKr'j~ apxr'j~ o rn MaKE:aOVla, va aVaAa~E:l KaS'lY'lTr'j~ aTO rUIlVaaLO APPEVWV aTO Movnornot (MnlTOAa). EKE:l YlVE:TQl rncroc CPlAO~ 1lE: TO Poxro npO~E:VO A.A. POaTKO~aKl (KQl rtpootortucoc aaaKaAO~ TWV nQlalWV TOU) Kl ETaL TOU aOS'lKE: 'l aUVaTOT'lTa va napaKOAOUSE:l ana mo KOVTa ric apaaT'lPlOT'lTE:~ TWV ~aAKaVlKwv KPaTWV ern MaKE:aOVla KQl ro ouutpepovrc TWV llE:yaAwv aUVallE:WV viu T'lV cruxuon TOU MaKE:aOVlKOU ~'lTr'jllaTo~. ME: tn aOAOCPOVla TOU Poxrou npo~EvoU 0 MlalpKo~ erno'rpsxpet o rn Pwala KQl IlE ne;

Mrtpocrrd oc avUnEp~A'lTE:~ aUaKOAlE:~ KQl E:llnOala oucovouucnc, KaTa ~aa'l, cpuaE:w~ 0 MlalpKo~

OKTWPPlOU TOU 1902 cucrrivei llaKE~ovlKti anou~aanKti olla~a, 11 onoto TO 1903 IlETOVOlla~ETal aE MaKE~ovlKti EmaTllllovlKti AOYOTEXVlKti Korvornrn d:tpEn KAlIlEVT» (~YlOe; KAtilllle;). Ano ric apaaT'lPlOT'lTE:~ nou aVEAa~E: 'l Ollaaa cum, npenci va TOVlaSE:l 'l unocroxn crncroxnc npoc tn PWaLKr'j KU~EpV'la'l crnv ortoto
cvo.pcoovrru

avanavTEXEe; E~EAl~Ele; ana rnv encvdorcon TOU'HAlVTEV ypatpElllla aElpa ap8pa aTO pwalKO Tuno,
To EE:nTEIl~PlO KQl TOV OKTW~PlO TOU 1903 KaTaSETE:l TPE:l~ onunvruccc E:la'lyr'jaE:l~ crtc TPE:l~ npWTE:~ c uve Spt n c ct c r nc MaKE:aOVlKr'j~ Erno'rnuovucnc /\OyOTE:XVlKr'j~ Ollaaa~ «ECPETl KAlllE:VT». ME: cnoqxron T'l~ Ollaoa~, 0 MlalpKo~ -nou erne E:la'lyr'jaE:l~ TOU ESE:TE: auo ~apuar'jllaVTE:~

ro IlEA'l

Ol oxonot viu TOU~ ortotouc aywvl~OVTQl T'l~ oucooc;

-Av c v v co p r o n TOU o x n Bo u c x c o o v i x o u (MAKE.QOHCKOTO C/lOBEHCKO) nA'lSUaIlOU ern

viu ~ExwplaTti E8vlKti Kal nOAl nKti llaKE~ovlKti OVTOTIlTa Kal Yla AOYla llaKE~ovlKti YAwaaa- nllyalvEl aTIl I:Otpla Yla va ne; TunwaEl aE PlPAlO IlE TlTAO «Za MaKEvTovaKl TE Pduno'n»
rtpordocrc

20- /103A

MAKEaONIKH IITOPIA

(na TO MaKE~OVlKO ZtiTIUla) Kal TaUTOXPova va opyavwaEl Til ~aKE~ovlKti KOlVOTIlTa Tile; BouAyaplae; (NTPOUYKc:ipaTpo) onwe; EKaVE ornv nETpounoAIl. T~v napa~ov~ TOU aT~ rO~la T~V a~lOnOlE:l KQl viu va E:maKE:~TE:l O BE:i\lypaQl ~a~l ~E: T T~ 8E:aTplK~o~aQa TOUB. TaE:pVOVTplVaKl.EKe:( ornv AVWTaTIl rxoAti 9Ec:iTPOU ~lVEl ~laAE~Ele; ~E eE~a «'OqJEle; TOU MaKE~OVlKOU ZIlTti~aTOe;» o ro ni\alma T~e; TOTE: E:p~o-~oui\yaplK~e; au~~aXlae; KQl a aUVaVTaE:lutu aE:lpa yvwanJJV rEp~WV QlavooLi~E:vwv. EmaTpE~ovTae; aTIl rO~la, OAOKAIlPWVEl rnv EK~oall TOU PlPAlOU «Za MaKEvTovaKl TE Pduno'n», avni\a~~avE:TQl o~we; on Ol ~oui\yaplKEe; apXEe; aUYKE:VTPWVOUV «rrucroecouv ~a~lKa TO KQl ~l~i\lO TOU. Ta Qlaaw8EVTa cvrtvonou ortoxrouv a~EaWe; orrcvic a~la, ai\i\a aXE:06v oi\6Ki\~poe; 0 ~aKE:QOVlKOe; ni\~8ua~oe; QE:V YVWPl~E:l viu TO aUYKE:Kpl~EVO ~l~i\lO. Movo «moror II.lYOl E:nWVU~Ol ortcoc 0 rtomrnq KQl crtnvucrnmc K. NE:VTEi\Ko~aKl KQl aII.II.Oldxav T~VTLiX~va TOEXOUV ere XEpla TOUe; ~ va Qla~aaOUv KanOla crtoormouorn TOU ere ap8pa TOU A. TE:OVTOpO~-Mnai\av aTO EVTUno T~e; rO~lae; «Fleptovn TaEaKO ornouvic» (nE:pLOQlKa avayvwcuero). navw ana rcooco«; QE:KaE:TlE:e; cpvorccc, Q~i\aQ~ npoc ro TEi\~ TOU 1946 ~ ~aKE:QOVlK~KOlV~ yvw~~ dXE: T~ QUVQTOT~Ta Qla~aaE:l aUTOTO noi\Li va onucvruco ~l~i\lO. AVn~E:TWnl~OVTQe;KlVQLivoue;viu T~ ~w~ TOU KQl ~umK~ «rrorrroxm TOU opvnviouou TOU 0 MlalpKo~ KaTOp8wvE:l va E:YKaTai\E:ll.J.lE:l Boui\ yapla KQl va T~ erucrpeuiet ern Pwala. EKd E:pya~E:TQl aav Ka8~y~T~e; oc ru~vamo T~e; noi\~e; Mncpvrvmvc« KQl QlaT~pd aTE:VEe; aXEaE:le; ~E: ro ~EAIl Tile; ~aKE~oVlKtie; KOlVOTIlTae; «NTPOUYKc:ipaTpo» ornv TaaplKti Pwala. To rEnTE~pplO TOU 1905 EK~l~El ornv O~llaao TO npWTO TEUXOe; TOU unvmtou nEplO~lKOU «Bdpvrup» aTO ortoto avaTunWVEl ro all~aVTlKOTEpa unoondouurn ana TO EPYO TOU «Za MaKEVTovaKlTE Pduno'n». f\oyw o~we; OlKOVO~lKWVQUaKoi\lwv KQl laxupwv mEaE:WV ana ~EpOUe; WVcvrmcxcov TOU,ro aUYKE:Kpl~EVaKd~E:va T i\OYOKPlVOVTQl KQl napa~EVOUV aTO runovooocto XWple;TE:i\lKava KaTOp8waE:lva E:KQWaE:l TOnE:pLOQlKO «BapvTQP». AUTc:i ro Ke:(~Eva ava-KaAunTovTal Kal cvo-runevovror ~EplKEe; ~EKaETlEe; c:lPVQTEf,)(] ana TO rpPlE;TlKO aAapOAOYO r. B. ',~ MnEpvaTa"lv (6EPHWTEJH) TO Ta nAtiPIl nEplExo~Eva TOU npdrrou TEUXOUe; TOU nEplo~lKOU «Bdpvrup» YlvETal yvwaTo aTO ~aKE~OVlKO avayvWaTlKO KOlVO nepl ro TEAll TOU

'Orttoc KQl ai\i\a::' ~Ei\~ r nc pWaLK~e; ~aKE:QOVlK~e; KOlVOT~Tae; «NTpouYKapaT~o» o MlalpKo~ KaTa T~, QlapKE:la TOU npwTOu.1 Bai\KavlKoLi noi\E110U: ......

.

-

At

_.

_.~

I -..

-

,\ '

_---

~p(aK£Talern MaK£OO- ,;~~:::':n.... vtn, LlUaapE:aT~~EVOe;i(::.. OJ. ~:: ana T~V rtopetc TWV::< ... n pay ~ a T w v:h;. ... aT~
,

..
wi

,.._ .• ....... I< .•,.. ,,~. • ..,..c-J~

erno'rprxpct vpnvopo , 'It'" P wala. "",TO'
KE~0 Vl K K0 l V 0 e;

r...:~ :::::-:::'&1':..':'::: 't.:.: =. ...... -..:.. ":' -:.:. :'
.._
,

.=:.;...

":.,=:- ';;.=. _:~:..TI"""':;,"'~'
...
_

.. .-.r!;.~-:

opyavo

~a
,

rn r a

nETpounoAIl

TIle;,-u , Il e; ." o r Il V:.~ ~E TOV ,._..
, '~::---'

... .. .. _1'.""'''-'' < ...... ...,. ,.... .... -=- , :-...r..:::=-=.:::
--_

_,__,....

~

..,.

'I'

..

,.....

.......-

....

~I,'"

"IOKU
.... • It

h
tl?'

TlTAO «MaKEvTovaKl ',~"""_;:",:"..:,.:.:: r K 0 A 0 e; » ' ..J~'::>"".'''('

'""

..

...

~

'-,·;--'.-J:"/U'·

"':,~(

(MaKE~ovlKti <l>wvti) , E~Il~Epl~a nou c:iPXl~E va KUKAO-~Ope:( TOV 10UAlO TOU 1913) 0 MlalpKo~, x p ~ a l ~ 0 n 0 l W V T a e;, ' lJ.lE:U-QWVU~O, Q~~O-,;__~"';_I.:--___;;gg,=.....;:.:~~;;;.._-c< 8a

oteucei QLioap8pa yla;: =-

ro

lQaVlKa TOU;~aKE:QOVlKOLi i\aoLi KQl.~ 8a TOVlaE:l on ~p8E: ot K alp 0 e; «V a~~=~~~~~:--.r-

f..'~~~~

..... -...J

a uv E:l Q~ Ton 0 l ~ a E:l
Oi\6Ki\~p~ ~ u~~II.LOe;,f ~~~~~~~~~ on ern MaKE:QOVla~E:l.... __ o ~aKE:QOVlKOe; i\aoe; Kl "_:.-c:?':":)_-.jc - 0Xl rEp~Ol, BoLii\vnpoi ~ 'Ei\i\~VE:e;.Km ott aUTOe; i\aoe; EXE:l lK~TOUurroptn, 0 Q QlK~ TOU E:8VlK~ KuplapXla, QlK~ TOU noxmcrucn Ki\~povo~la, cvnueou erne yE:lTOVlKEe; ai\a~lKEe; XWpE:e; KQl ~OVOVorov ~ MaKE:QOVla8a crtoxrncct ... ~E:XWplaT~ OVTOT~Ta, ~OVO TOTE: E:VW~EV~ KQl aVE:~apT~T~ ana TOV TOUPKlKO~uyo, 8a aTa8E:l aav icoriuo ~Ei\oe; o rnv OlKOYEVE:laTWV ~ai\KavlKwv KpaTWV». H OKTw~plav~ Ertcvdcrrcon ern Pcooto ~plaKE:l TOV MlalpKO~ aTO KlaEVE:~,onou QlQaaKE:loc ru~vamo. ME: T~V cvotourrrcoon T~e; noi\~e; curnc ern Pouucvto 0 MlalpKo~ ~E:Ta ana Oi\lyO~~E:P~ nuoouovn o rnv OQ~aao, o n ou UnapXE:l ~E:yai\oe; apl8~oe; c rpo ruortov, avaYKa~E:TQl va crno'rpeurct o rn Boui\yapla. ApXlKa E:pya~E:TQl, KaTw ana noi\Li QLiaKoi\E:e; UV8~KE:e;, TO E8voypa~lKo Mouocto T~e; a a rO~lae; KQl ern aUVEXE:la aav E:KnQlQE:UnKOe; c o Qla~Opa axoi\da ern Boui\ yapla. H Aa~npti nEplO~Oe; Tile; ~wtie; TOU rirnv Ol XPOVlEe; 1923-1925 orov ~P~KE:T~ QUVQTOT~Tava Q~~OmE:LiaE:loc Qla~Opa ~li\oi\oYlKa EVTUna T~e; rO~lae;, ric crtouretc TOU viu T~V «nvouovm nMov «urncrnon aTO ~aKE:QOVlKO XWpo. TEAlKc:i ea nEec:iVEl aE anOAUTIl ~TWXla aTIl rO~la aTle; 26 10UAlOUTOU 1926· navTO

1958.

1966.

nOAITIKOI npOICI>VrEI

/103A-21

01 EIli6o~Ol EAAijVES NtEVKtaS

"ETllGTpeq>ouv

Ol PPlKOAQKe:C; T'1C; e:8VlKOq>POGUV'1C;"

(H Auytl, 12/6/03)

_H AnOCDALH TIl<; KU~€PVIlOIl<; vo 6wO€1 AUOIl OTO ~PO~Allf.JO TWV T€A€UTOIWV nOAITIKWV npooouvov nou qouv d~0Ip€8€1 (w<; "f.Jll EAAIlV€<; TO Y€Vo<;") ana TOV €nOVOnOTpIOf.JO npoxdseoe 8€TIK€<; OVTI6poO€I<; €VTO<; KOI €KTO<; TWV ouvooov. H 0X€TIKri ovoyy€Mo €YIV€ ana TOV uounouovo ESWT€PIKWV Av~pEa AO~EP~O OTIl OUV€VT€USIl nou nopOXWPIlO€ OTOV "10" (8/6/03) KOI €nl~€~0IW8IlK€ ana TOV €KnpOOWno TOU unouovciou ESWT€PIKWV K. ndvo Mm:YALT1l LTHN nEPIOXH TIl<; €AAllvIKri<; L1UTIKri<; MOK€60VI0<;, ana onou KUPIW<; KOTOYOVTOI 01 nOMT€<; OUTri<; TIl<; KOTIlYOPIO<;, 1l9noCPOOIl_€YIV€ 6€KTri f.J€ 8€TIKO 0XOAIO ovoKOUCPIOIl<;. To ucoo €Vllf.J€pwoll<; o rnv nr L1M npo~oAoV OAIl Til ~60f.Jo60 f.J€ €KT€Vri pcnoorct, TIlV un08€01l. KOI nporo on' OAO ~€~010 01 16101 01 noootpuvcc €K6IlAWVOUV Til Xopo KOI Til OUYKlvIlori TOU<;. 0 Me:TOvna TOOe:q>OKL, f.J€AO<; TOU LUAAOYOU TWV nOl61wv nOAITIKWV npooouvov 8€wpE:l OTI np€n€1 vo XOIP€TIOTE:I 11KIVIlOIl TWV €AAIlVIKWV 0PXwv, €VW o CPIAO<;f.Jo<;AAE~av~poc; nOnOq>OKL, OYWVIOTri<; TOU L1llf.J0KPOTIKOU LTPOTOU KOI npoeopoc TOU OUAAOYOU TWV noootpuvov f.J€ €6po TO MnlTOAO E:nIKOIVWVIlO€ f.JO~1f.JO<; YIO VO €KCPPOO€I Til Xopo KOI TIlV npoouovri TOU. L110KpIV0f.J€, ~€~010, KOI rnv €nlcpuAoSIl, urine»; KI OUT€<; 01 €soyy€M€<; f.JE:lVOUVKOI nOAI OTO XOpTIO. EIVOI cpUOIKO. 01 ov8pw~01 OUTOI 0108ovOVTOI np060f.J€VOI ana OA€<; TI<; nA€Up€<;. MONMIKH nAPACDQNIA, 11 npoondacio OPIOf.J€VWV €CPllf.J€pI6wv TIl<; A8rivo<; vo ouvoccouv TO ~riTllf.JO TWV nOAITIKWV npooouvov f.J€ Til OU~IlTOUf.J€VIl on06001l TIl<; €AAllvIKri<; 180y€v€10<; OTOU<; Bopcronnctporr cc. XOPOKTIlPIOTIKOT€PIl oVTI6pOOll TO 0X€TIKO op8po TOU I:Taupou Auvepou OTIlV "K08Ilf.J€plvri" (10/61, onou oVOCP€P€TOI OTI 01 €V AOYW "no~ol" KOTO Til 610PK€10 TOU €f.JcpuMou noAef.Jou "€TOX81l00V uncp TOU 610f.J€AI0f.J0U TIl<; MOK€60vI0<;" KOI npOOTI8€TOI 11 noporrionon OTI "OV08€WPE:lTOI €nl TIl<; OUOIO<; nOAITIKri ncvrivro KOI nAeov €Twv". Ano KOVTO KOI 0 "A6€0f.J€UTO<; Tunoc' TOU P~ou (12/61, 0 0~010<; ouv6€€1 rnv onooocn TIl<; KU~€PVIlOIl<; f.J€ rnv €v6q0f.J€VIl oAAOIWOIl TOU €KAOYIKOU OWf.JOTO<; KOI f.J€ ...TOU<; ToOf.JIl6€<;. To f.JriVUf.JO nripov 01 YVWOTOI un€p€uoI08IlTOI ~OUA€UT€<; TWV 6uo f.JE:Y0AWV K0f.Jf.J0TWV (nana8EIJEMc;, Kalll~C; on' Til f.JIO,T~aIJT~~C;, avTou~aAoc; M on' TIlV OAAIl) KOI SICPOUAKIlOOV f.J€ 6IlAIlTIlPlw6€1<; KOIVO~OUA€UTIK€<; €PWTriO€I<;.

npO~EITAI YIO 08AIOTIlTO. H €novocpopo TIl<; nponovdvooc ncpi "610f.J€AIOf.JOU" f.Jo<; €nIOTp€cp€1 O€ n€pI060u<; ;11<; XOUVTO<; KOI TOU ljJUXPou noxcuou 000 YIO TIlV ov08€WP1l01l TIl<; nOAITIKri<; 50 €TWV, nou E:nIOE:l€TOI w<; €CPIOATIl<;, npOK€ITOI YIO rnv nOAITIKri TWV €wpUAIOnOA€f.JIKWV €KTOKTWV ucrpov Q<; YVWOTOV KOI 11 onorpoon TOU 1982 YIO TOV €nOVOnOTpIOf.JO TWV unoxoinov nOAITIKWV noooouvov "ov08€WPIl0€" KOI €KE:lVIl rnv "ndvio" nOAITIKri 35 €Twv. Mrinw<; 01 610f.J0PTUP0f.J€VOI €nI8uf.J0uv vo 6lwsouf.J€ KOI TOU<; OAAOU<; nOAITIKOU<; npootpuvcq: rlOTI KI €KE:lVOI OVriKOV OTO "np060TIKO" KKE KOI KOTIlyopri81lKOV W<; "OUTOV0f.JIOT€<;" ... AKOMA rue OOTOX0<; E:IVOI 0 OUOX€TI0f.J0<; OUTri<; TIl<; KOTIlYOPIO<; nOAITWV f.J€ "€AAIlVonolriO€I<;" ri "OAAOIWOIl TOU €KAOYIKOU OWf.JOTO<;". To ~IlTOUf.J€VO €6w E:IVOI 11onorcrdcreon €vo<; OUTOVOIlTOU 6IKOIWf.JOTO<;: vo €nITpOnE:l, 6IlAO6ri, 0' OUTOU<; TOU<; ov8pwnou<; vo €nIOK€mOVTOI TOU<; Y€V€8AIOU<; ronouc TOU<;, TO onrno nou Y€VVri8IlKOV, TOU<; TOCPOU<;TWV YOVIWV TOU<;, oAM KOI TOU<; KOVTIVOU<; TOU<; OUYY€VE:I<;, TO 06€ACP10 KOI TO S06€ACP10 TOU<; nou ~OUV <!TIlV €AAIlVIKri M9K€?OVI0._ 0 nAriPIl<; €nOVOnOTpIOf.JO<; OOWV TO €nI8uf.J0uv €IVOI KOTI nou 80 OVTlf.J€TWnIOTE:I O€ 6€UT€PO Xpovo, f.J€YVWf.JOVOTO 10XUOVTO OTIlV EE. AN /\OlnON 8€A€1 KOVE:I<;onw06rinOT€ vo ~P€I kdnoro OVOAOYIO, 80 nouf.J€ OTIIl onovopcuon €10060u OUTWV TWV nOAITwv OTIlV EAM60 1006uvof.JE:I f.J€ Til 61OTriPIl01l TOU T€A~UTOIO_U ljJuXPOnOA€f.JIKOU TE:lXOU<; ornv Eupwnll KOI TO YKP€f.JIOf.JO TOU 8Uf.J~€1 TIlV nrcoon TOU TE:lXOU<; OTIl /\€UKWOIO. 0001 yOT~wVOVTOI ana TO €f.JcpuAIOnOA€f.JIKO €nIX€lprif.JOTO lncpi 610f.J€AI0f.J0U, KAnl, 6€v E:IVOI TlnOTO n€pIOOOT€PO ana 8AI~€POU<; f.Jlf.JIlT€<; TOU NT€VKTO<; nou €nI6IWKOUV f.J€ 610lKIlTIKO f.J€TpO KOI TIlV €nIKAIlOIl "f.J€IOVOTIKWV" KIV6uvwv KOI "€8VIKWV" OKOnlf.JOTriTWV VO OVTlf.J€TWnIOOUV €VO ~riTllf.JO nou E:IVOI KUPIW<; 8€f.Jo €cpoPf.Joyri<; OTOIX€IW6wv ov8pwnlvwv 6IKOIWf.J0TWV. TO ynOyprEIO ESWT€PIKWV, f.J€ TO onolo €nIKOlvwvrioOf.J€, €f.JCPOV~€TOI OT08€po OTIlV onooccri TOU. AIPOVTOI ri61l TO €f.Jn0610 OTIlV €A€u8€PIl E:Io060 TWV nOAITIKWV npooouvov OTIlV EAM60. M€oo O€ My€<; f.J€P€<; 80 TOU<; un06qTOUf.J€ OTO XWPIO TOU<;. KOI TOT€ 80 On06€IXTE:I OTI OA€<; 01 Koooov6p€<; TOU €AAIlVIKOU Tunou KOI o~ €K OUOTrif.JOTO<; Un€pnOTpIWT€<; TIl<; BOUAri<; onAw<; 6€v qouv OUf.J~I~OOTE:I f.J€TIlV 16€0 OTI 0 ljJUXP0<; nOA€f.Jo<; €X€I OPIOTIKO T€A€IWO€I.

(EAEU8EpoTun(a, "IOI:"14/6/2003)

22- /103A

nOAITIKOI npOICI>VrEI

01 IAOBOIJOK£S6v£t;

KOI TOUt;

o

£nOVOnOTp10IJ0t;

#

'OOOL unoxpew81lKov lleTO TO 1945 vo ~pe8ouv one; oMOTe xwpee; TOU "urtopxrou oomOALOIlOU ", 8ewpw ruoc 11 LOTOPLKrlnMov YVWOll oev rtpertei vo oCPrlveL OllcpL~OAlee; os xcvevov rtcoc npoKeLTOL YLO ov8pwnoue; nou nArlPwoov OKAIlPO TOV exnorptouo TOUe;, e~OLTLOe; AWV TWV OLTLWV O KOLouveneuov, nou we; xwpo qrrcocue ce ellCPuALo noxeuo, KL ooeAcpoKToVO OAAIlAoonopoYllo. H ertlonun ovovvcpron Tile; E8vLKrle; AVTLOTOOlle; we; KOL TOU ellCPUAlOU rtoxeuou on' OAO TO KOIlIlOTO KOL us npoeopLKo ..6.LoTOYIlOTO cmorexeo ov rnv rctporterpo IlLoe; 1l0KpOe;, 1l0UPIle; rteptooou oeLvwv, OLXOOIlOU KOL IlLooMoOO~LOe;. AKOAOu81loe 0 eAeu8epoe; ertovcrtcrprouoc TWV nOALTLKWV npoorpuvcov, OL onoooostc L80yeveLoe; OTOUe;... eMIlvocpwvee; 'EMIlvee;, 11 ovovvooron 8UIlOTWV KL ovormpcov KL11 oUVTo~LOOOTIlOrl TOUe; os urc rtopefn nOYLwOlle; Tile; OllIlOKpOnKrle; OIlOAOTIlTOe; KOL Tile; e8VLKrle; 0IlOlIJUxLoe;. Ano IlLKpolIJUXLee; KOL OKOnLIlOTIlTee; eueive OTO "nepL8wpLO" OOV "ooLonpoYlloTeuTo" TO npo~AIlIlO TWV LAo~olloKeoovwv nOALTLKWV npootpuvcov ue rnv npo08rlKIl OLOTO~Ile; "oMoyevoue;" , cov KonoLoL vo curoovovopeuovrct eLooyyeAeLe; KOLrtuuipof TOUe;, "urteprtcrptortec" nou oev ~enepooov no81l OLXOVOLOe;, x o r o o r d o s t c "IlLOOIlOTWV", nopLOTOVOVTOe; KOL TOUe; lley6A.oue; XPLOTLOVOUe;, nou 1l0VO vo xormxeuovrcn TO KIlPUYIlOTO ~epouv, OVTLvo TO UAonOLOUV OTIlV npO~Il KOLOTIl ~wrl. Le Xurtsf LOLOLTepo TO yeyovoe; ruoc eLVOL ov8pwnOL cvovvccpiouevou KUpOUe; nou xeLpLOTIlKOV urteueuvc "e8VLKee; unoseoerc''. Aurtef TOUTOXPOVWe; KOL rtovc e r rte pto o o t e p o 11 OTOOll Tile; KOLvo~ouAeunKrle; cptorepcc nou enVL~e Til CPWVrl Tile; OTIl OLOTO~Il "oMoyevoue;" KOTonLveL KOLTWPO Til YAWOOO Tile; KOL 1l0LO~OUV OL emOKeLj.JeLe; KWVOTOVTonOUAOU OTO LKomo VO eLVOL YLOyeuOTLKO Kocpe KOL1l0VO. nOAL KaA.O 11 "AuYrl" KLOLrOuoeTIle; nOLKOe; nou IlLAIlOOV KOL oveoeL~ov OTIlv emKOLpoTIlTO TO npo~AIlIlO TWV LAo~olloKeoovwv

REPATR/AnON FOR THE MACEOON/AN p~lInCAl REFUGEES FROM THE GREEK CIVIL WAR '94~·1~4~ r===-"_~I....THE GREEK APARTHEID!
FREE

~-

,~

10/08/2003 OUllnOTpLwTwV ucc . ..6.ev80 rl8eAO vo ovocpep8w YLO counep rtcrpuorec TOU KOLVO~OUAlOU ucc, nou eKeLvIl rnv rtepfooo rlTOV ovevvrrroi KOL1l0LO~OUVVO YOAouXrl81lKOV us TO OllAIlTrlPLO Tile; "e8vLKoCPPOOuvIle;", Tile; OLXOVOLOe; ou cov e8voe; n nAIlPwOOlle ~opLee; ouveneiec KL ouoauuc KOToOLKOOOlle. 'Exouv xpeoe; vo OT08ouv OAOL VIlCPOALO KOL uneueuvc vo OVOAOYLOTOUV rtc LOTopLKee;TOUe;eu8uvee;. 0 OKOTOOLOIlOe;oev rtpertei VO urteptoyuoet Tile; AJ\H8EIAL KOL KoveLe; oev exeL OLKOLWIlO vo nopoxopo~eL rnv LOTOPLO XOPLV npoocoruxcov oroxeuoecov KOL oKOmIlOTrlTwV. Av ernoxerprovrov rtc nepLoxee; <l:>AwpLvOe;,KOOTOpLOe;, neMIle; n.x. 80 oLonLOTwvov rttoc 6A.AIl rlTOV 11 ouvseon nAIl8uollWV os oeKooee; XWPLO lleXPL TO 1945 on' OUTrlV nou unOPxeL onuecc KOL 80 ~pLoKove KOL rnv TOAllll KOL rnv cpern vo ovoeeeprioouv onOLj.JeLe; KOL onoqxiceic TOUe;, evovn OAWV OUTWV TWV ouurtcrpuortov ucc nou 8eAouv vo exouv OLKrlTOUe; YAWOOO, OLKOTOUe; rl81l KOLe8L1l0, oLKee;TOUe; nopoooosrq. Mrl8eLO, ov oev ueooxojsouoe 11 OLKTOTOPLO TOU MeTo~o KL 0 eIlCPuALOe; noxeuoc nou TOUe; eOLw~e eKTOe;
Ew ouvopo
CPAwplvac:

nOAITIKOI npOICI>VrEI

/103A - 23

t f;

EAAooae;, nOLOe; 8a TOUe; ellnoOL~e va eLVOL ouurtoxfrec pee; nOLOe; 8a TOUe; ~eKA.rlPL~e ana rc ortmc KOL rc XWPLO TOUe;; nOLOe; oMoe; us LOXUpLOIlOUe; OllIlOKpaTLKrle; n lo r nc KaL vouo r exetuq, oe~aollo OTIlv eAeu8epLa CPPovIlIlOTWV, ce K08e oLacpopeTLKOTIlTa eKTOe; ana avwllaAee; xur oo r do e rq ~Lae; KaL onAWV e~avopanoOLolloU 8a TOUe; eOLwxve ana TLe; nmpOYOVLKee; TOU eorfsc: Elxav xovevov OMo AOyO va ~pe80uv os rOAy080, eKTOe; OUVopWV pee, nepov Tile; urtepcornonc Tile; ~Wrl TOUe;; TL exeL va cpo~Il8eL 11 KOLVO~OUA8UTLKrl ucc olllloKpmLa ana TOV eAeu8epo ertovcrtcrprouo KOL rnv onoooon L8ayeveLae; KaL 0' aUTOUe; TOUe; copofouc ouurtorprorrec uoc: TOLpLo~eL YLa TOV nOALTLOIlO ucc, YLa TLe; oLaKIlPu~eLe; ucc rtspf av8pwnLvwv OLKOLWIlOTWV,va orexoucore us TOOll OKAIlPoTIlTa crtevovrf TOUe; KOL1l0ALOTa we; rtoxrrec Tile; E.E. KOL us apxee; oLe8vLOTWV, aA.A.IlMyyuae; OTOOlle; os aOLKIllleVOUe;, 1111 LOOVOIlOUe; KOL 1111 LOOTLIlOUe; ouvovepomouc ucc: nOLOe; cvvcet OTL IlLAOUOav OAO~LKa KL e~aKOAou80uv va IlLAOVe OOOL rtnpeueivov os oeKooee; XWPLO; reWrl81lKav OTIlV EMooa rl oev yewrl811 xov: nOLa ollllOKpaTLKrl e~ouoLa urtopef va KOLj,JeL rc urrrptcc vevvnonc; ~OcpTLOlle; rl vcuou TOUe;; nOLa ollllOKpaTLKrl e~ouoLa oev 8a ovovvropfoer OTa nOLOLa TOUe; nmpOYOVLKrl Yll va lleLVOUV, va KaA.A.Lepyrl00uv KOLva cnoxoucouv rc aya80 rnc: l1ev ~epw, KonoLoL opvnrec OLKOLWIlOTWVTOUe;, TL e~IlYrlOeLe; 8a oLvave, av eLxav TO OLKOTOUe; Tpaxu OOUVIle; OOOLnopLKO, av xrumoTav oav TO ALVOPLos oUllnAIlyooee; rterpec, nou rtepuccv KaL OOKLlloOTIlKav YLa va em~rloouv KOLva 8peLj,JOuv TLe; oixoveverec TOUe;, ortcoc aUToL OL ouurtcrprorreq ucc, Av YVWPL~OUV TO OAO npo~AIllla, ouvcoei 11 "I:9KTLKrl TOUe; ue O,TL oLeneL xovovec ortovouric ~'---":"'_":'J oLKaLoouvlle; KL o v o v v co p r o n c

npovOIlLOUXO e; ana aUTO ,,-_-...-;:iiM acpou aUTO ~I-~.

o r ap o uvr o t
aKollll TIlV EAAooa we; rtorpfoo, nou Til OLKaLOUVTOL oruoc KL eyw KOL rooc OAAa e x crouuuptc nou oev eLVaL unOxpeWTLKO va e Lv c i eMIlvocpwvOL. I1LKaLo uVTaL va cvcurouv x e p I OTa uvnucru TWV noovovov KOL YOVLWV TOUe;, IKIWP'{KI Nrovc(j)oKI va KAOLj,JOUV YLa TLe; ncorouotsc TOUe; nou PllllOx81lKav KL anoo081lKav ce enoucicrec, rtorprorrsc. Touc cvnppnofec Tile; N.I1. ana TLe; 8eoeLe; 0lloLj,JuXLae; TOU rtpoeopou TOUe; K. KapallaVArl, TOUe; nporpenco va OU~IlTrlOOUV us TOV VOIlOPXll IwawLvwv K. KaXPLllovIl KOLva nave lla~L TOU OTa LKOma. Ae; unv ~exvove rttoc KL0 A. T~Lllae;, o evoo~oe; "LallapLvLwTIle;", rtporroc vpouuorecc TOU EAM, rrr ov ouvvevric Tile; Ncrucocc KapallavArl - na~a'(TIl KOL TOU eLxe acpOLpe8eL 11 eAAIlvLKrl L8ayeveLa. H ~wrl TpO~Il~e IlnpOOTO KOL8a rtner IlnpOOTO KOL KaAUTepa! KaveLe; oev 8a Til orouomoer, IlrlTe 8a Til vuplosr nLOW! ElvOL e8VLKrl, LOTOPLKrl crtorrnon va o08eL TO OLKaLwlla TOU eAeu8epou ertovortctprouou KOL OTOUe; aoeAcpOUe; ucc LAa~ollaKeoovee; ortou 11 OUIlCPOPO TOU ellCPuALoU rtoxeuou TOUe; eorcce va ~pLOKOVTal. K08e Ka8uOTeplloll ucc npoo~oMeL KOL ucc eK8eTeL! Ae; KAeLoeL OPLOTLKOKOLcum 11e8vLKrlllae; nAIlYrl KLcc o08eL os OAOUe;eMIlvLKrl L8ayeveLa KOL eMIlvLKo OLa~mrlPLo. Ga eLvOL npo~Il e8vLKou xpeoue; nou 8a ucc KoveL OAOUe; uneprppovouc. Xpovio xrunow rtoprsc e~ouOLaOTwv KOL us ellnaL~ouv 1111 anoOLooVTae; rnv L8ayeveLa OTIl ouvvevn uou BepYLvooa LneMa nou TO eyKA.Illla acpaLpeOrle; Tile; nr cv nou ncvrpeur ruce LAa~ollaKeoova ana Til <l:>AwpLva. Ae; rteoei 11 aUAaLa KOL YL' aUTO TO opolla TOU ellCPUAlOU Ilae;! Eertspdooue TOV IlLOO ouovc ana TO TeAOe;TOU. ¢TaVeL ma . rLowIle; KANNABOL 111l1l0TLKOe; UIl~OUAOe; AYLOU 111lllllTPLOU ATILKrle; L
(To 6p9po
KOI

o v o o c Lp e r to v

AAc~avrcp nono(j)oKI

OLKaLwlloTwV rl vexpovcornlvouv ellCPuALonoAellLKee; \Kpauyee; oav ~; xcropc rtcrprooxurt n X co v ; LTIlv .'? rt 0 A LT L K rl 110 U -:rtpootpuvid, e~Iloa . us XLALooee; LAa~ollaKeOOVono uxn, TOOO CPLALKO, aoeAcpLKo KOLus rnv . LOLacpAoya ovormc, vOOTaAYLae; ernorpoeric OTIlv rtcrptoc EAAOOa. KOL eLvOL MIKIA va nLO e Lu ri t
'), r

°

llli\O~

nou xpnmponorrillnxe £IVOllOU auVVPO<P£o)

(ECPllll. AUYrl 22/06/2003)

24- /103A

nOAITIKOI npOICI>VrEI

O/\A

ETA XEPIA THS

Eyn;

"AUTOi elvai 01 XEIPOTEPOI Ex8poi trp; EAA6oo~"
(B.r. «A~ELMEYTOL» Pi~ou, 11/7/03)

TE/\IKA OM Selxvouv OIl n KuBcpv~o~ unoxopcl 011~ OUVlOVIOIJCVC~meocn; lWV VOO1OAYWV L!Juxpou nOACIJOU. IOU H avayycA8cioa 6ICUKOAUVO~ lWV lCACU10iwv nOAIIIKWV npoorpuvov nou BpioKOV101 01~V ni8M va eruoxcorouv lOU~ tonouc KOlaywy~~ lOU~ 010 61001~lJa 10 AUYOUOlOU-30 OKIWBpiou, nepioplzcto: oc CMXIOlO apl81J0 npooonov. AnoKAciclOI n IJCyOA~ nACIOljJ~cpia lWV npoorpuvov, IJC 1~ 61KaloAoyia OIl 010 6laBOl~plo lOU~ ovovpooovto: 01 naAIC~ ovouootcc lWV XWPIWV Kal lWV nOACWV1~~ MaKc60via~ an' onou KOlOYOV1OI. Oo cnnpcnctoi n crooooc oc OOOU~ 61a8clOUV 6laBOl~pla IJC tone npOCACUO~~ YCVIKO I~V EAM6a. AAM outol -IJC CMXIOIC~ c~alpcocl~- cnoipvov Biza OUIW~ ~ oAllw~. H ynANAXOPHIH 1~~ KuBcpv~o~~ 61KalWVCI lOU~ cnayycAIJOlic~ KIV6uvoMyou~ Kal lOU~ VOOlOAYOU~ IOU ljJUXpOnOAClJlKOUKAiIJOlO~, aAM CK8cTCI Kal 10 KuBcpV~IIKO 0ICACX~ nou elxov avaKOIVWOCI I~V aVIIIJCIWnIO~ outou IOU lCACU1Oiou aYKa810u IOU CIJCPuAiounOACIJOU. al BcBala 6ivCI K eruxcrpnuoto 01OU~ -uncpnotpionco- CKci8cv lWV OUVopWV, 01 onoloi ana I~V npotn 011YIJ~ elxov cruxerpnoci va topruxloouv 10 IJCIPO Kal va unOVOIJCUOOUV0 KaM KAilJa nou 1 eruxpotcl 01~V ncpioxn, To XCIPOICPO clvo: OIl 6laljJcu6clll~ nooocoxrcc lWV i61wv lWV npoorpuvov Kal lWV ouyycvwv, cpiAWV Kal OUVlPOCPWV lOU~ 01~V EAM6a, nou ctoluozov ~6~ uro ZCOl~ unoooxn Yla lOU~ 6IKOU~ lOU~ av8pwnou~. iNOPIZOYME OIl aOK~8~Kav ocopntcc rucoerc 010 unoupvclo E~WICPIKWV nou avcAaBc I~V npwlOBouAia va 6wOCI uro AUO~ 0' aUI0 10 lCACU1Oio aYKo81 IOU CIJCPuAiou nOACIJOU.npo~y~8~Kav 01 -ooocovcc- ap8poYPocpOI 1~~ «Ka8~lJcplv~~» (/\uycpo~) Kal IOU «B~IJOlo~» (Kwcpo~) Kal aKOAou8~oc 0 -ncncrooucvoc- MOAUBIOl~~. Koivo otoixclo 1~~ cnIXClp~IJOloAoyia~ lOU~ ~lOV n CK IOU novnpou ovorpopo oc nMp~ cnovonotprouo lWV npoorpuvov, CVW n KuBcpv~o~ avacpcp8~KC IJOVOoc ncproproucvcc CnIOKCljJCI~. To KUPIO -cmxcrpnuo- lOU~ ~1OV OIl aVOlpcnC101 n nOYla CAlI~VIK~ nOAIIIK~ lWV lCACU10iwv 50 xpovov, /\c~ Kal ana 10 1950 6cv CXCI aAllo~cl tlnoto, AC~ Kal n nOAIIIK~ IOU llonovou ~ IOU nana60nouAou clvci 1OIJnOUKal npene: va 1~ 6lacpuM~oulJc CI~ Bopo~ lWV 61KalWIJOIWV LOU av8pwnou nou nopolimzovto: aVOIXI0 010 noooono lWV cpuyo6wv aUIWV nou 6cv 0Icp~8~Kav IJOVOI~V 18aycvcla Kal I~V ncpiouolo lOU~, aAllo Kal 10 anM 61KaiwIJa va cruoxcntovtci W~ npooxuvntcc lOU~ 10CPOU~ lWV yovlwv lOU~. TH IKYT A/\H nnpov AIYOICPO -ooopovccKal

«ncncrpoucvor- ap8poYPocpoi Kal opxiocv va ousooovrouv lOU~ nOAIIIKOU~ noooouvcc W~ «60AOCPOVOU~», «oKouMKla» Kal «6woiAOYOU~», oUVCPyOIC~ lWV BOUAYOPWV Kal lWV [cpuovov. <PUOIKO, tlnote ana OAa aUI0 6cv 10XUCI. 01 npooouvcc 6cv cu8uvovlOI Yla tlnote oAllo ana aUI0 nou Bapuvouv ooouc uctclxov 010V ElJcpUAIO.01 ~YCIC~ lOU~ (Bacpclo6~~, <PAWPOK~~)CXOUV npo noAllou cruotpeipci Kal un01i8c101 OIl CXCI cnllcux8ci n C8VIK~ OUIJCPIAiWO~. 000 Yla lOU~ 6woiAOYOU~ Kal lOU~ BouAyapocppovc~, outol CXOUV npo noAllou cnaVCYKOla0108ci 01~V CAlI~VIK~ MaKc60via. To IJC1OnOAClJlKO CAlI~VIKO KPOlO~ ClPCCPC YI' outouc uro 16lailcp~ oUlJno8cla. AKO/\OY8HIAN 01 BOUACUIC~. Mc cnlKccpaM~ lOV K. KOP100p~ (0 onoloc 01~ <PAwplva ~lOV unep lWV CnIOKCljJCWV,aAllo 01~V A8~va cvovttov), 34 BOUACUIC~1~~ Ncoc 8~IJOKpOlia~ KOl~yyclAav npoooruxo lOV uounoupvo E~WICPIKWV Av~pEa AOPEP~O, 0 onotoc nnpe novw IOU I~V npwlOBouAia. H KOlayycAia 6~1J00ICUI~KC oc OAa 10 Mcoc, H ClJnCpI0101WIJCV~ onovtnon IOU K. /\oBcp60u 6cv 6~1J00ICUI~KC nou8cvo. AVI18cIW~, 6~1J00ICUI~KC n cnrsmpn CPWl~O~ LOU £K BuoowKa~ MaK£06va nOAlTlKOU K. nana6e:Ile:M, 0 onoloc cnovepxctm 010 oroxoo u.cuorx; ncpl -ouvcpvotov lWV [cpuovov- Kal CPI0VCI va IJIM Yla «cloaywy~ oAaBolJaKC60VIK~~ IJCIOVOI~1O~»01~ xopo ucc, MEIA I' AYTO TO K/\IMA, ~1OV CPUOIKOva cruxpctnoc: navlKo~ 01~V KuBcpv~o~. AvcAaBav va «Ka8apioouv» 01 unnpcolcc, IJ' oAlla MYla n KYn-EYn nou aOKOUOC1000 KaM 10 Ka8~KovI0 1~~ cnl 50 xpovio (xoto lOU~ kuplouc Auvcpo Kal Kwcpo). Apxioov va KUKAOCPOpouvCp~IJC~Yla -cnopoucc LKonlavwv» 011~ 15 10UAiou, Yla KaljJilJOla o~lJalwv 010 KCVlPO 1~~ <PAwplva~, Yla cncroofno 010 nav~yupi 1~~ MCAil~~ 011~ 20 K.An. <PUOIKOOAa 6IaljJCUOl~Kav, aAllo 10 6~A~I~PI0 CIJCIVC. ynAPXEI AKOMA Aiyo~ xpovoc Yla uro ruo ljJuxpallJ~ 01081J10~1~~ xotcotoonc. Oo clvci xpluo va xa8ci n cukorplo Kal va al08av80uv outol 01 BaoavlolJcvOI ov8pwnol Yla uro oxouo cpopo npocoucvo: ana 1~ xopo nou ycvv~8~Kav. Kal 8a clvoi C8VIKO ocpoAlJa va CnllpCljJOUIJC 01OU~ nOlpI60Kon~Aou~ Kal 11~ -unnpcotcc- va XCIPIOlOUV uro unoscon av8pwnivwv 61KalWIJOIWV IJC lOV tpono nou xClpiZC101 0 NICVKI0~ 10 61KalWIJOla lWV EAlI~voKunpiwv. (EACu8cpOTUnia, "IOI", 26/7/2003)

nOAITIKOI npOICI>VrEI

/103A - 25

N'IponJj 'Va ",080"'V'Ial auopa , 'IOVC npoo",v}'£c 'IIIC Mau£60'Viac

300 oxcoov MaKc6ovc~ npooouvec lOU q.JqJulIlou xotcoeoov xm eorooov otnv ElIM6a rprv Aiyc~ IJCPC~ xm cnlOKCqJUIKav to XWPIO xm ll~ nollcl~ onou ycvV~8IlKav. H KU~CPVIlOIl UnCKUljJC lclIlKo one rueocic aKp06c~IWV ~oullculwv lll~ Nca~ L1lllJoKpmia~ xm KPOlllOC cc 10XU uro OCIPO ncpIOpIOIJOU~, KlIllPOVOlJlOlOU IJClClJqJulIlaKou KPOlOU~ lll~ L1c~lo~. H KU~CPVIlOIl ctxc nope: tnv npwlO~ouAia va CnIlPCljJCI uro eniOKCljJll, IJOVOYla eve CIKOOa~IJCpo xm OlO 6100lllIJa 20 Auvouotou - 10 OKlW~PIl, OlOU~ MaKc6ovc~ nolllllKou~ npooouvcc nou tooo xpovio Sev lOU~ erutpcnotov Il crooeoc otnv EM06a. 01 npooqJuYIKC~ opvovoocrc onoocoroov va npovooupotloouv CK61l1lwOCI~20-24 Auvouotou Htov opxeto Yla 34 ~oulleulc~ lll~ Nca~ L1lllJoKpmia~ va 1J11I~00uv C8VIKO Yla Kiv6uvo, Kallwvw~ tnv KU~CPVIlOIl va cnovopeuoci tnv eroooo OlOU~ npooouvec. L1inlla lOU~ cc ~01l81ll1KO pallo ana III uro IJCPIO 01 cooronxec qJulIM6c~ IJC KOPWVC~ nepl "COXOlll~ npooooroc" xm ana tnv ollllll 0 nana8clJcM~ nou exove Myo Yla "oUVCPyOlC~ lWV ICPlJavwv"(!) allM xm ap8poYP0qJol onoc o Auvepoc otnv Ka81llJcplv~ nou avaKollumav unoma cevopio ruoo ana tnv eniOKCljJll lWV MaKc6ovwv. 01 MaKc6ovc~ rpooouvcc K08c 011110na oUVCPyOlC~ lWV a vazi etvo: qJUOIKO.01 neproootcpoi elxov nope: IJCPO~ otnv Avnotoon, ucoo ana uc ypalJlJc~ lOU EAM xm lOU EMI. AvaYKoolllKav va KawqJuyouv uczt IJC x11I106c~ ElIlIIlVC~ OlO AvmolllKo MnlloK IJC to lclIo~ lOU ClJqJulIlou. 01 neproootcpoi ana outouc nou 8clIouv va eruoxcotouv W XWPIOlOU~ Sev rnov xcv CV~lIIKOI OWV cqJuyav KUVIlYIlIJCVOIana tnv ElIM6a. To IJClClJqJulIlaKo KPOlO~ ElIlIIlVC~ xm MaKc6ovc~ lOU~ Ocopouce c~ioou npooorcc xm lOU~ cnovopcue tnv ercooo otnv ElIM6a. Mcxpi to 1982 Kavci~ Sev pnopouoe va eruorpeiper 0 VOIJO~ OIJW~nou ljJ~qJIOCto nAWK tote, ow nllaiOla lll~ ovovvopronc lll~ Avuotoonc oeopouoc IJOVO lOU~ "ElIlIIlVC~ to vcvoc noAilc~" nou unopouoov va eruotpeuouv. 01 MaKc6ovc~ nopeucivov cc "KOKKIVC~AiOlC~". H KivllOIl lll~ KU~CPVIlOIl~ 8a ntov Il npotn euxrnplo Yla KOOIJO CXCI55 xpovio va 6cI to XWPIOnou YCVV~8IlKC.OIJW~ nou etc: KI alllllw~ ntov IJIO~.01101outol 01 ncoroprcuot -20 IJCPC~cc OUYKCKPIIJCVO 6100llllJaruov uro ovonooovovn lll~ aVlIIJClWnIOIl~ "noAilc~ 6CUlCPIl~ Kmllyopia~". Kal Il rucon lWV veo61l1J0KpmWV eococ KI olllla onotcxeouoto. Onoc KmayyclIcl to OUPOVIO T o~o, nolllllK~ opvcvoon lWV MaKc60vwv nou zouv otnv ElIM6a, Sev crutponnse Il crooeoc cc ooouc ow xopno lOU~ etxov vpouuevo oav tono Kawywy~~ lOU~, lJaKc60VIKO toruovuno. Av xonoioc ctxc ycvvll8ci OlO OIlIJCPIVO XWPIO MCAilll, Sev unopouoe va cioc1I8cI av to

6Ia~m~plo lOU cypaqJc Voshtarani. Ilopoxo nou Il clIlIllvonoilloll lWV tonovuptov ntov uro cnilloy~ lOU clIlIllVIKOU KPOlOU~ IJC OlOXO tnv 6laypaqJ~ lll~ lJaKc60VIK~~ lOU~ WUlOlIlW~. KapalJavlI~~ mOKcqJlllKC npooooro lOV Ai-Etpotn, tono c~opia~ KOlJlJOUVIOlWV IJClOlOV ClJqJulIlo, ~yozovw~ Myo nepl OUlJqJIAiwoll~. H NL1olJw~ Se 8clIci xm Sev unopel va ~CXOOCIo t ovornuevo lll~ xpovic, OWV Il L1c~lo kupiopxouce IJCtnv ancllI~ lll~ c~opia~, lll~ qJulIaK~~ xm lOU xwpoqJullaKa. OIJW~, nopoxec ll~ qJlIuapic~ nepl "av8pwnlollKwV npwlO~oulIlwv" lOU I. floncvopeou xm lOU uounouovou lOU /\o~cp60u xm Il KU~CPVIlOIl Sev ~cqJuyc xm nollu ana tnv ypalJlJ~ lll~ "C8VIK~~ aOqJollcla~" cnsvovn oe lleplKee: eKaTOVTaliee: yepovTee:. Ap8po nou 61WOOlCUHlKC HjV c(j)lwcpi6a O "Epvatucn Ai\i\'li\E:yyurl" No 586, oclI. 6, 27/08/2003.

o

MAKE.QOHCKVI Vl3BOP
IlO tplto lCUXO~ tnc «/\03A» elxoue 61l1J00lcuoci eve 610clII60 op8po Yla to XWPIO NiKO~ MnclIoYloVVIl~ tnc Ouvvopicc Kal Yla to lJaKc60VIKO ncpl061KO nou KUKlIoqJopci cKci to «MAKEAOHCKII1 1I13BOP», to onolo cK6i6cWI ana lOV Kootopiovo Andreov Koszta. To cpc~POUOPIO lOU 2003, Yla cv6cKmll XPOVIO, KUKlIoqJOPIlOC to lCUXO~ 68. I' outo unopxei eve lClpaoclII60 VlOKOUIJCVlOlOU 1950 ow clIlIIlVIKO. I' outo ovooepetrn all ce OXClIK~ OUOKCljJll to tplto 8cIJa ocopouoe «tnv eyKmoowoll km oncoxoxnon lWV ElIMvwv npooouvov- otnv Ouvvoplu Eni M~cl KmaYP0qJcwl: «~) Na e~aoq>aAlOOUlle Kal OTIlV neplolio Tile: KOlVne:

KaTOlKIlOIle: Til lilYAWOOlllilliaoKaAla (eAAIlVO-OUYYPlKn KalllaKeliovo-oUYYPlKn) OTa nallila OXOAlKne:lAlKlae:». To I
ncpl061KO «MaKcvlOvoKI 'Iz~op» elvrn lWV MaKc60vwv nolllllKwv rpootpuvrov otnv Ouyyapia.

LlOV nollo LKonla cK6i6clOi ana roue CKci MaKc60vce: nou xotovovto: KI outol ana tn OIWCPIV~cMllvlK~ MaKc60via to «HE3A60PAB» (fJ.cv ::cxvw). Tov AuyouOlO lOU 2003 KUKlIo(j)OPIlOC 28' lCUXOe:. to fJ.lavucllO 6cKmo croc tnc zw~e: lOU. fJ.lcu8uvClOl ana LUVlOKlIK~ Erutpom IJC6lcu8uVl~ lOV IKIOPYKI Nlovc(j)oKI, nou «ncvctm ana to XWPIOMnomoop tnc Kuotopioc xm c(j)uyc ana CKci nal6i.

26- /103A

MNHMEI

MAE ADOXAIPETHEE 0 ArnNIETHE
(DA "?I\OZ KO"?C)HZ 1915- 2005) o ouvvporpco; TWV ~1~Mwv: 1) 'A'Awva CP'Awplvac;.Aywvec; «n Ouoicc. A8riva 1990 2) /\aoypacplKo. 'A'Awva-AplJevoKo CP'Awplvac;.A8riva 1994 3) /\aoypacplKo. CP'Awplvac;-KaoToploC;. A8riva 1996

XPlIICTO AH.QOHOBCKlII

pndppnu-Koorpnc po~ drpnos KOI vvcooro sfvcn, OU 1:000 1:0 nvunntd npooeonu 000 KOI W onpuvnxd Sev txouv nnlKfo. ~e efoo 1:eneuwfo qiopd om ~onwvo~ (ASrivo). Eofhnevric, uvspcoxoc oncoc tmpidzer a' tvov ovcovrorri Mmcefiovc. H eucovo nou pou towae~ rirnv ncoc viu noi\i\o XPOVIO KOV1:opo~ KOI SO riaouv 0
aup60uno~ po~ ouvcvroooupe. YIO U~ ouaKonfe~ nou So

o

XPriOTO A vT6vo~OKl, 0 pOKeoovo~ IOWPIKO~ OII~ 1 Ioufllou 2002 ntSove OIO ~Komo POKPlo ono w XWPIO nou yevvriSnKe. Eixe yevvnS£i w 1917 OIO XWPIO To dxrovt 1:WV Moynevwv (LlAKOHVl
MErnEHCKO).
To ei\i\nvlKo KPoW~ Sev too cnerpeipe va neSovel OIn vevempd tou, To 1000PIKo tou 616nfo vin W pOKeoovlKo noo efvci

o

noncnpo OXI povo ~Q IlQKE:VTOVTom: oni\6 KOI vin mv ei\i\nvlKri roropfo ov Stnel va efvci cvnxerpevucn.

H opqxivm oou (8 xpoveov}, n aKnnpri oounelo cno tnv rptxpepri OKOPOnnlKfo, W rpcupurc uno U~ prixec evdvnu oro rpnoropo (Xftasp, Mouooiuvt) , n opnpfu aou oru
orpmonebn 1:0U KmOK1:mri, 1:0 spmmriprc KOI cpunoKt~ P£1:o m ouprpcovto me BoPKIZO~, 01 prixec pe to Anpoupuuxo ~1:pmo evdvnu orouc povcpxorpuoforec (1947-49), n aKnnpri oounelo oru epvoordoto me Tuoxevfinc «toeaov 1:0maonl» KI tcpuo~ov tov OKtpOiO KOI oaup6f60Olo XOPOK1:ripO oou. Epdc mo nonu an' ono po~ Bonfmocv W 616nfo oou P£1:o tov ennvcnctptopo oou

(1985), nou po~ xpnotuetiouv w~ nooypocplKO~ ofinvoc. "Hoouv 0 nporroc OIKO~ po~ nooypocpo~ nou 1:onpnae va YPolpel Via epric,
vunf ptxPI 1:01:e typocpov 0i\i\0I viu epo~. 'Onn n <l>nwplvo os Bpnvsf KOI 10lOf1:epo to Appsvoxo (1\i\wvo). Avt f o ouvexiooupe qnnpcoos. p n d p p nrr-Ko

tirp n

ep£f~

So

to tpyo oou. 0 onopoc nou tpl~e~

Flsrpoc

r. Botonc
2003

I~f....-r-'
, L'f "'"

'.
4

ASrivo, ~emtp6plo~

'':t

7~~.~~~>~,::.,~·S~;~

MAKEaONIKH

IITOPIA

/103A - 27

6° ANTIPATrlrTIKO 9'ErTIBAn
To 6° AVTIPOTOIOTIKO Cf.J€OTI~OA cpboe; npoYI-lOTo~0Iri8r]K€ OTO 4° nOpKO nopoMoe; Tr]e; 8€OOOAOVIKr]e;. H 610PK€IO TOU riTOV TPlril-l€Pr] OAAO KOI cp€TOe;_r] ~poXri 6€v ~ori8r]0€ OTr]V OKOI-lr] I-l€YOAUT€Pr] €nITUXlo TOU. Onolo6rinOT€ OVTIPOTOIOTIKri OUAAOYIKOTr]TO unopcf vo nope: l-l€pOe; ri OTO nAolOio TOU CP€OTI~OA VO KOV€I KOI «inoro OUL;riTr]Or] ana I-lovr] Tr]e;. Cf.J€T0e; r] €cpr]l-l€pI60 «EpYO~IKri Esouolo» _Tr]V TPITr] r]1-l€PO TOU Cf.J€oTI~OA (L'1€UT€PO 16 louviou 2003) npoYI-lOTonolr]O€ €VO €PYOOTriPI I-l€ 8€l-lo «To e:AAT]VLKO KpciTOe; TOUe; tpopciTaL

nOAEMOI: KAI E9NOKA9API:H
H AVTLnOAe:IlLK~ aLe:eVLOTLK~ KLVT]OT] opvovooc 01~V ai80uoa IKiv~, 01~V A8~va, opxcc 8CKCIJBp~ IOU 2002 c161K~ ~lJcpi6a IJC lOV lilAO «DljJcl~ IOU nollClJou Kal 1~~ «oivovtoc I~V cnoxn 1~~ MCYOA~~ 16ca~ _ 80 xpovio ana 1~ IJIKpaOIOlIK~ ncpmetcro». MC1O~U lWV 01JIA~1C0V~1OV Kal 0 CK lWV «Iwv» Tcooc Kootonouxoc IJC I~V c~~~ CIO~Y~O~: «nOACIJO~ Kal C8voKo8apo~. H ~cxaolJcv~ ntuxn urcc 6cKaclOu~ C~OPIJ~O~~, 1912-22». Enlonc oc cK6~AWO~ lWV ALKI (Apxclo LUYXPOV~~ KOIVWVIK~~ 101Opia~) 011~ 28 NoclJBpiou 2002, 0 i610~ clxe CIO~Y~O~ IJC 8clJa: «A~OVOlJaKC60VIKO KOIJII01O Kal Oxpovo (1941-1944), uro npotn npoocvvion-. H CIO~Y~O~ 6~1J00ICUI~KC 010 ncpl061KO «APXCI010~10», 010 lCUXO~ No 5, MOlo~ 2003.
_Enoxn 1/12/2002
n~yc~: Auy~ 24, 28/11/2002 _ EACu8cpoTUnia, 30/11/2002

aKolla! Na YUPLOOUV nLow OAOL OLnOALTLKOL npootpuye:e;».

Tr]

OUL;riTr]Or] XOIP€Tr]O€ €KnpOOWnoe; ana TO n€p1061KO «n03A». H 0X€TIKri €IOriYr]Or] ana TOV NIKO LOK€AAOPIO 6r]1-l00l€U~r]K€ OTr]V €cpr]l-l€pI60 TOUe;, OTO T€UXOe; TOU L€nT€I-l~PIOU 2003, I-l€ TOV TITAO «H €s060e; TWV l-loK€60vonOUAWV TO 1948». _ To TOl-lnAo Tr]e; «n03A» dX€ 6uo 8€I-lOTIK€e;. H nporq m~v YIO TOUe; MOK€6ov€e; nOAITIKOUe; npoorpuvcc KOI r] 6€UT€Pr] ocpopOUO€ Tr] MOK€60VIKri yAWOOO. To 6uo ~pOn€L;_OKIO I-l€ ~1~Mo, n€pI06IKO, CD KOI OVOKOIVWO€Ie; nrov €TOII-lO YIO vo 6woouv onovrnon O€ onoiov €V610CP€P€TOI VO l-lo8€1. Cf.JuOIK~ OTr]V ~CPIOO_nou TOI00KOAAri8r]~€ unripx€ r] unoypocpn Tr]e; «/\oL;o» onot; KOI OAAWV Oy60VTO nepinou OUAAOYIKOTriTWV. H 610Pyovwor] YIV€TOI Ko8€ qiopd ana Tr]V AVTLpaTOLOTLK~ npWTOpOUALa 9e:ooaAOVLKT]e;.

TH/\EonTIKOI cDAIIIMOI ITH GEIIMONIKH
1~~ E8vIK~~ (EEM) ouvcxor; Kal OUOl~IJOlIKO nopolnozouv 11~ BaolKc~ opxcc lWV 6IKaIWIJOIWV, KOVOV1O~ 6laKpiocl~ Myw c8vI KWV xa pa Kl~P I all KWV, a no KAivouoa~ oupncpnpopcc, 8P~OKCUIIKWV ncnoienocov ... Kupla 10 161WI1KO uco o CV~IJCPWO~~ (EAcu8cpolunia 24/4/2003). ' Euclc 01 MaKc6ovc~ 8a lICyalJc nou va BlICnOlc Kal lOU~ 16IWIIKOU~ I~AcomIKou~ o1081J0u~ 1~~ Bopcrcc EAM6a~ Kal 16iw~ 1~~ 8cooaAoviK~~. TucpAa VOXCI 0 IKailJnCA~. To ouyo IOU cpl610u cnoczetci 01~ 8cooaAoviK~.

Ennponnc Yla 10 81KalWIJa1O IOU Av8pwnou

LUIJCPwva IJC 1~ CPC1lV~ cK8co~

• KUKAOCPOPr]O€ r] ncp to Stxri €K600r] TOU nOAITIOTIKOU /\OOYPOCPIKOU A8Ar]TIKOU KOI n€pl~OAAOVTOAOYIKOU LUAAOYOU TWV onovroyou B€U"fWTWV I-l€ TOV TITAO «H MnANITI:A». L'110VU€1TO nporor; €TOe;, Opl8l-loe; CPUAAOU MOr]e; 2003. 3,

H YLOpTn Tl1C;£c.pl1l.l£p(~QC; «Enoxn»

AIB;m~,!IQXg

PA~IO nAPATHPHTHI: 93.1 OTQ FM
Tr]v n€l-l_nTr] 30 ~O"lOU 2002 OTO I-lI00WPO Tr]e; P0610_cpWVIKne; €Knol-lnn5 TOU 6r]1-l00l0yPOcpou MIXOAr] T pcuonouxou (13.00 €We; 13.30) CPIAOS€VOUVTOV 0 ouyypocp€Oe; r. NOKp_OTL;oe;. MIAr]O€ YIO Tr]V OKp06€SIO npoKAr]or] TWV onooov TOU B€AOnOUAou OTO nepirrrepo nou CPIAOS€VOUVTOV~1~Mo YIO €K8€Or] (OXI YIO nWAr]or]) TWV xwpwv TWV BOAKOVIWV. riO Tr] OUI-lI-l€TOXri TOU Mr]TponoMTr] KOOTOpIOe; KOPO~OYY€Ar] OTO €VKAriI-lOTO OTr] ZOYOPITOOVr] KOI OTr] Mnocppo. AKOUOTr]KOV KOI 6uo rpovotidro ana TO CD TOU KWOTO NO~OKr]. (L'1uoTuXwe; 0 oTo8l-loe; TO 2003 €KA€IOd

H B601Ja61011K~ ccp~lJcpi6a -Enoxn- 610pyovwoc Yla npotn co po IPI~IJCPO CPCOIIBoA 6inAa 010 Oeotpo MCAiva MCP.KOUP~ (nponv BaolAIKo Oeotpo) 01~ 8cooaAoviK~, IJC IJcyaA~ crntuxlo. Ll~ OUZ~I~O~ IOU LaBBolOu 27 LcmclJBpiou IJC 8cIJa -Autofnoxerpizoucvo oX~IJOla nxnpocopnoncoc uro napclJBao~ cvoc ospootn avacpcp8~KC noc 10 kuplopxo MME 01~V EAM6a ucc lICvc Yla lOU~ EAlI~voKunplou~ ovvoouucvoc aAllo OXI Yla lOU~ Toupxoxunpiouc, uoc lICvc Yla I~V cloBoM lWV TOUPKWV 01~V Kunpo 10 1974 aAllo OXI Yla 11~ ooovcc lWV Toupxoxunplov ana lOU~ EAlI~voKunplou~ 10 1963. Mc lClOIC~ aVllc8vlKl01lKC~ 16cc~ CPUOIKO ~1OVva avacpcp8ci Kal 01OU~ MaKc6ovc~ nOAIIIKOU~ npooouvcc. LlO xopo IOU CPCOIIBoA, 010 ncplntcpo lWV cvtunov unnpxe Kal n «/\OZA» kor to CD IOU K. NoBoK~ «nONOYNTA OT W/\OYN».

28- /103A

nATPlaOKAnHAIA

Tn MOK£bovfo Inv EXOUV YEI.1fo£1 c n o np orop ec "npoxov" MOK£bOVOpoxwv b n fl a b ri MOK£boVOO<POyEWV. Mnopsf va IOU~ KOVOUV pvnpoOUVO 10 £nfonpo £flflnvlKo KPOIO~KOI KOIl rp c o r or o e i Sri onno 0 flOO~me Me auya tov exouv nepIAouoel ... Mo x e So vf c c ovnopd otnv nupouofu OUIooV lWV OYOflpOIWV nou 01 neprcootepor K010YOVIOIono mv Mdvn, mv Kpritn, 6YOflpEVOI no bIO<POP£~PUflOKE~. o < *EfvOI vveooro 11 EYIV£1.1£ 0 OYOflpO 1 IOU Flononetpoo 010 2YNO NEPO IOU oovepvdm lWV TOUPKWV nou 10 nripe 0 "OEpO~". otn 0E££MONIKH pnpoord otnv 010 KEVIPO me nOfln~ lEOO£PI~ np o r o p ec n o u 6pfoKOVI01 o t nv nfloldo Moxefiovopdxcov EXOUV bIOYPO<P£l POPKObOpoKOI 1.1£ vpdqnnxov 10 OVOPOIOlWV npWIOYEpW<PKOI IOU £OVI0VOKI. (eqmp epffio "E8vIKO £oflmopo OKIoo6pI0~ 1997) (AVV£fllO<pOPO~ 1/10/97) *To 1997

IOV unoxerpniuopo pnoviec otomzov mv npotopri IOU MfYKO onno KOI IOU 1\ypo nou 6pfoKOVIOV bfnflo bfnflo (EbWOOIKri 14/11/1998). *£m MEAITH 10 OYOflpO xdnorou POK£bOVOpoxou ono nOflOlol£PO xoxonorocvrov. *£m rOYMENI££A mv npotopri IOU Adzou LloYlopo o onofoc oKoloo8nK£ 10 1912 P£10<pEp8nK£ono 10 XWPIO 010 npomiiuo me £KKflnofo~ YIO va IOV <pufl6~ouv. Ano OIl £IbOp£, KOI £boo 0 POPKObOpo~ bouflnp£. To oUIfIOU 10 EXOUV "bOYKOO£I" OIIO ouyo K IOV EXOUV n£plflOUO£I.To toorpiun ono 10 ouyo £IVOI OKOPOKonnnpEvo onw~ 10 £IbOp£ IOV <P£6pouopI0 IOu2001. AnEVOVIIono 10 nOfllo £nnnvlKo oxoiiefo O£ dprotn K01001oon Srompnpsvo uno tnv enoxri IOU MOK£boVIKOU cvcovc otnv rOUpEVIOOO £IVOIIO nOflOlO "BOUflYOPIKO"axofl£lo eroipoppono. Eboo KonOiOI emrrioeroi npoqxivcoc YIO "£8VIKOU~ flOYOU~" 10 YKp£pfzouv 10 6pOblO Ko8£ 1000 KOI fllyOKI. H EflflnvlKri Flomteio qxrvepo £IVOI onbrinots pri £nnnVIKOIO£~o<povfz£1 qiovepd ri KPU<pO.

Axerponofnto

*To 1998 otnv nsproxri lWV K010PPOKIooVotnv ELlE££A EKmpov 10 K£<pOfll ono 10 OYOflpO IOU Mcxefiovopdxou Avteovn MfYKO. nonnE~ <POPE~prv n

EKKAHIIAITIKA

/103A - 29

MAPr APITAPIA Ana nAPArONTES THS 8El:l:AAONiKHS

Lll~ 25 Ma'lou 2003 10 npo! 01~ 60~oAoyia 010V I.N. 1~~ Ayia~ Locpia~ 01~ Ocoooxovlxn orpou cByaAc nOAIIIKO Myo ucoo 01~V CKKA~oia Yla lOV novuoxo cAlI~vloj.Jo 0 vouopxnr; K. LjJwj.Jla6~~, nnpc 10 Myo 0 101C j.J~lponoAil~~ 1~~ nOA~~ navlcAc~j.JWV 0 B' Kal cine: «Av 6cv noov 01 nOVII01, n Ocoooxovtxn 8a ~lOV ~ uno lWV BouAyapwv ~ uno lWV TOUPKWV ~ uno lWV LKonlavwv». Exove KI aAlla CULPanCAa ucoo 01~V CKKA~oia nou 1~ j.JCIClPCljJC oc BouM Kal xcrpotepo, 6~AWVOVlO~ «Or tpoucpol Kailploa8Al01 TOUPKOI». Kal cpuolKa cpwva~c «Z~IW 01 nOVII01» Kal OUVCXIOCACYOV1O~ noc xopn 0' outouc cooan n Ocoooxovlxn ana lOU~ BouAyapou~: «H uncpuoxoc oLPoI~Yo~ elvoi uc 10 ucpoc 1~~ EAM60~ Kal 0 Ococ 0 6iKa10~ clvoi uc 10 ucpoc 1~~ EAM60~ Kal 0 nOVlO~ Kal 01 aAulpwlC~ nOIpi6c~ 8a cnavcA80uv ouvrouo CI~ I~V aYKaA~v 1~~ EAM60~ Kal 8a AWOUPY~OCI n Ay. Locpia. Oo ncpouuc Kal naAI 11~aAulpwlC~ notplocc 01~V aYKaA~ ucc 1~ 8cpj.J~ ~j.Jwv 1~~ op8060~ou EAM60~ ~j.Jwv...

XpWOTOUIle: e:UYVWIlOOUVT] OTOUe; a~e:AtpOUe; Ilae; nOVTLOUe; YLaTL XciPLV aUTWV e:ow6T] T] 9e:ooaAOVLKT] ana TOUe; BouAyapoue;, TOUe; I:KomavOUe; KaL ana TOUe; ToupKoue;. Av ~e:v e:Lxav Ep6e:L OAOLOLnOVTLOL e:~w, av ~e:v TOUe; Etpe:PVe: e:~w o EA. Be:VL~EAOe; 6a e:Lxalle: XciOe:L TT]V e:AAT]VLKOTciTT] MaKe:~ovLa Ilae;, 8a ucc I~V elxov KOIaMBcl. AAlIa eutuxoc 0
j.JcyaAo~ outoc VOU~IOU EA. BCVIZCAOU » c6woc cVlOM «...va ... cp80uv c6w 01~ MaKc60via, XPWOlOUj.JC cuvvouoouvn. Euxoprotouue Kal lOV ocluvnoto unoupvo lcoovlon 0 onotoc 010V unnpctouoe W~ ICpoK~puKa~ 01~ MaKc60via, 01~V Eocooo ...», 0 naVIcAC~j.Jova~ outo KI aAlla cine oav evoc 6lKlalOpa~ ucoo 01~V CKKA~oia KI opxroc va ljJCAVCI lOV CAlI~VIKO C8VIKO uuvo, o navlcAc~j.JWV 0 B' clvci outoc nou clxe nootoototnoci 010 ouAlIaA~I~pla «Yla 1~ MaKc60via» 10 1992. Enlonc 010V OXAO nou KOj.Jj.Jallaoc 10 ruovo IOU LaK~ nana6~j.J~LPiou 01~ P010V1O. Elvoi outoc nou clxe nCI: -Avcnorc aAMAou~ CKI0~ TOUPKWV Kal LKonlavwv». To Gcopcoto cove IOU «n uc 0ICVC~ IOU OXCOCI~ j.JClOU~ aKp06c~IOU~ 01~ Ocoocxovlxn 6cv 11~ ~exaoc uexp: Kal 10 tcxcutolo IOU. Touc COICAVC cuxopiotnpicc Kaplc~ KI outol ~1OVunep Kal evovtlov IOU Bap80Aoj.Jaiou. MOAI~ npiv Aiyou~ j.J~vc~ oncoxoxnoc Kal naAI I~V cI6~ocoypacpia, j.JC I~V cnorpcon va cnovopcu.c: 1~ 610pyavwo~ 1~~ B' 8Ia8p~oKcUlIK~~ Luvavl~o~~ Mov08c'IOIIKWV 8P~OKCIWV 010 opro 1~~ M~LPonoM~ IOU, coxoucvoc oc cu8cia aV1161aolOM j.JC10 nOIplapxcio, aAlla Kal 10 Yn.no. nou I~V elxov npovpouuotlOCI «<Auy~» 20/02/03 0.8, 11/7/03 0.5 Ka129/7 /03 0.4). o navlcAc~j.JWV 0 B' YCVV~8~KC 10 1925 01~V A8~va Kal nc8avc 011~ 9 louxlou 2003. 0 nana8cj.JcM~ CAcmc ana I~V K~6cia IOU Ylmi ~lOV 01~ Nco YOpK~ npooKcKA~j.JCVO~ lWV oj.JoycvclaKwv opyavwocwv lWV EAMvwv onou j.JiA~OCYla 10 ovonnucvo IOU Ocuo, 10 MaKc60viKO «<EACu8cpownia» 15-72003). /\c~ va lOU~ 11~ qxive 11~ aYlc~ ljJ~CPOI 01 aAllol o K. n. LjJwj.Jla6~~ oav vouopxnc onoc exouuc nCI KI aAll~ cpopa cucovlzctcn OXIj.JOVOoav llovuoc aAlla Kal uncpuoxoc

nopcuproxouevor

IOU ovouoroc «MaKc60via». I10I 10 ljJ~cploj.Ja 1~~ vouopxlcc 8cooaAoviK~~ clvo: uro KOPUCPWO~ 1~~ avaBiwo~~ lWV «j.JaKc60voj.Jaxlwv» «<EACu8cpownia» 11/12-7-2003). H lCACU10ia nopovporpoc ovcocpc: pnto 10 c~~~: «...KOIa8clOuj.JC10 ljJ~cploj.Ja aUI0 W~ CMXIOlO oopo IIj.J~~ 1~~ j.Jv~j.J~~lOU ... umponoxnn navlcAc~j.Jova IOU B' Kal 6coj.JCUOj.JaOlC OIl 8a ouvcxrooouc I~V aKaj.JOI~ npoona8cla IOU Yla uncpoornon lWV C8VIKWV ucc 6IKaiwv». 8~Aa6~ Yla 10 ovouo IOU YWOVIKOU kpotouc, 1~~ 8~j.JOKpOIia~ 1~~ MaKc60via~. o BOUACUl~~ 1~~ N8 LWl~P~~ KouBcAa~ KOIc8coc CPWl~O~ npoc lOV unoupvo E~WICPIKWV j.JC enlxcvtpo 10 ovouo IOU YWOVIKOU xpotouc, 0 nponv unoupvoc uncvuuulzc: nCVIC ncpmtoocrc onou n MaKc60via xopoxtnplzcto: MaKc60via. Avorpepctoi 010 cpuAM610 IOU unoupvelo E8vIK~~ Oixovouro; 010 LUj.JBoUAIO Anooruou EAlI~vloj.JOU (LAE), cYXCIpi610 IOU aj.JcpIKaVIKOU Ynoupvelou Auuvnc, anaAOlcp~ nopovpcqxov ana ljJ~cploj.Ja IOU LAE j.JC napcj.JBao~ IOU CAlI~VIKOU Ynoupvclou E~WICPIKWV, 10 evtuno IOU opvoviouou «A8~va 2004» Yla I~V OAuj.Jnla6a Kal W~ lCACU1Oio oUj.JBav 1~ ouuqxovlo nou uncvpouov 01 HnA Kal n MaKc60via. Anonxo: lWV -uoxcoovouoxrovunnpxov ana nOAIIIKOU~ 1~~ N8 Kal IOU nALOK (BCVIZCAO~, X. Kao1Ovi6~~). Avosolvoon Yla lOV Oovoro IOU navlcAc~j.Jova c~c6woav 10 nALOK kor to /\AOL uovo «<EACu8cpownia» 11/7/2003). o 8avOIo~ IOU nup0601~OC KI aAllc~ cpI6c~. OL 36 IlT]TpOnoAe:Le; TWVVEWV xwpwv, once ovouczovtm, oupoovo j.JC6imuxa 1~~ CKKA~oia~ ana 10 1928 CACYXOV1OI6101K~IIKa ana I~V EKKA~oia 1~~ EAM60~ ... uexp: vcotcpcc, CVW nvcuj.JOIIKa 10 OIKOUj.JCVIKO nOIplapxcio Srotnpcl 10 6lKalwj.JOIa IOU. LUj.Jcpwva j.JC I~V npa~~ IOU 1928 0 Apxicnloxonoc Kovotovuvounoxcoc Kal OIKOUj.JCVIKO~ nOIplapx~~ clvo: exclvoc nou npene: va j.Jv~j.JOVCUC101na a OAOU~ lOU~ icpopxcc lWV VCWV xopuv, Kall nou 0 XPIOI060UAO~ npoona8ci va 10 aAlla~cl. Ano I~V aAll~ 01 iepcpxcc lWV 36 j.J~LPOnOACWv clvci unoxpcoucvoi va cvnucoovouv 10 OIKOUj.JCVIKO llotpiopxclo Ka8c xpovo j.JCuro cK8co~ Yla 10 ncnpovucvo lOU~, CVW n icpopxlo 1~~ EKKA~oia~ 1~~ EAM6a~ 010V CKACYCI vcouc icpopxcc clvci unoxpcoucvn va cV~j.JCpWVCI 10 nOIplapxcio Yla lOU~ unoljJ~cplou~ Kal cxclvo unopel va oB~vcl ~ va npoosctci ovouoto 01~ Ai010 lWV unoqmokov «<EACu8cpownia» 21/7/2003, 14/8/2003). 01 ACYOj.Jcvc~ -vccc xopcc- clvci 01 j.J~LPOnOACI~1~~ Hnclpou, 1~~ MaKc60via~-8paK~~ Kal IOU Bopelou Aivclou «<EACu8cpownia» 30/11/2000, 24-7-2003). H KP~I~ clvci ~j.Jlaulovoj.J~ opxrcruoxonn IOU lknpiopxclou CVW n M~LPOnOA~ 8w6cKav~owv uncvcto: oncusctcc 010 OIKOUj.JCVIKOnOIplapxcio. To aUToKEtpaAo TT]e; e:AAa~LK~e; e:KKAT]OLae; npaYllaTonOL~6T]Ke: TO 1850 ("E" 28/11/2000). Kcnoioc ~AIKIWj.JCVO~ nOAil~~ nou BPIOKOlOV 01~ 8cooaAoviK~ lOV louvn IOU 2003 010V potnoo ana nou elver, uou cine noc KOIayc101 ana I~V KaAaj.Ja1O aAlla j.JCVCI01~ 8paj.Ja. -Iloc C1OI», lOV potnoc Kal uou onovmoc; «0 BCVIZCAO~ uoc COWAC xcnote 010V ''vEO KOOIlO" Kal uoc 6woav ncprouotcc-e

30- /103A

EKKAHIIAITIKA

l:THN EKKAHl:IA TOY KYPIAAOY KAI ME80AIOY

o otouooc
Ll~

nou xopicov

(01

PWOOI?)

LTIC; 24 Mo"iou 2003 crnv naAr] EA~dYK€V Tr]C; LOUO~IOC; InOVOYIWTr] K. XpriOTOU, «KUPIAAOC; KOI M€8a610c;, 01 8€OOOAOVIK€lC; CPWTIOTOI TWV nd~wv, €K60TIKac; OIKOC; Kupoudvor; o. 921, 1-l10naAr] 25.00030.000 KOTOIKWV KOVTd OTO "AOA€V Tr]C; r€pl-l0VIOC;, T€A€OTr]K€ A€ITOUPYIO npoc; nuri TOU KUPIAAOU KOI TOU M€80610U OTr]V €KKAr]OIO nou €lVOI KTI0I-l€Vr] TO 1233, one TOV I-lr]TponoMTr] Euponrp; Tr]C; MOK€60VIKriC; EKKAr]OIOC; rKapoL; VT. nOp€OTr] 0 npas€VOC; Tr]C; L1r]I-l. Tr]C; MOK€60VI0C;, 0 6ril-l0PX0C; TOU EA~dYK€V L1p. EBERC KOI nOAuc; Kaol-loc;. L1lnAo OTr]V €KKAr]OIO undpX€1 €VO KTIPIO nOAola KOI T€pdoTIO, OTO unovcio TOU onoiou riTOV CPUAOKI0I-l€VOC;YIO 6ual-li0i xpavlo 0 M€8a610c; Io.n, 0.941, ocpou €lX€ 6IKOOT€lTO 870 one Bouopotk; €nIOKanouc; OTO P€YK€V0l-lnOUPYK Io.n, 0.91 I, onou KOI KOTOT€8r]KOV orcqxivo. 'E~YOAOV Aayouc; 0 6ril-l0PX0C;, o npas€VOC; KOI 0 I-lr]TponoMTr]C;. LT€cpdviO KOT€8€Oov: 1.0 npas€VOC; Tr]C;L1r]I-l.Tr]C; MOK€60VI0C; OTO Mavoxo, rKapov POTOIAOCPOKI. 2.0 6ril-l0PX0C; TOU EA~dYK€V L1p. EBERC. KOI one TIC;€KKAr]OI€C;: 3. Tou KUPIAAOU KOI M€80610U one Tr] LTOUTydp6r]. 4. TouAy.L1r]I-lr]Tplou one TO "AOA€V. 5. Tr]C;Ay. Tpld60C; one TO Mavoxo. 6. Tou OOIOU Nooul-l OXPITOKI one Tr] BI€vvr] Tr]C; AuoTploC;. 7. Tr]C; novoYIOC; 8€OTaKOU Iflp o crpe r o MnoYKopdvTITOO) one TO LIVO€ACPriYK€V. 8. Tou Ay. A80voolou one TO Aripncp«. LTr] OUV€X€IO €YIV€ cplAIKa n0600cpOlpiKa nOlyvI61 I-l00su 6uo oudorov cno Tr] BI€VVr], Tr]C; MAKE,IJ:OHI1JA KOI Tr]c;I1JII1H,IJ:EH. LTIC; 20.00 dpXIO€ TO l-loK€60VIKa YA€VTI I-l€ nOAu xopa KOI Tpoyou61, nopouoio TOU 6r]l-ldpxou, nou €1-l€IV€ I-l€XPI TIC; 3.00 TO npof ndvw one 300 dTOI-lO dKOUOOV Tr]V OPXriOTPO «NTIVdI-lIKO» one TO MnlTOAO I-l€ Tpoyou610T€C; Tr] LaVIO KOI TOV MnAOYKal rKpOU"fOCPOKI. L1uo A€WCPOp€lO €lXOV €p8€1 one Tr]V Aucrpfo. €VO one TO Mavoxo, €VW urripyov KOI nOAAd €nl~OTIKd OUTOKIVr]TO. LTIC; €K6r]AWO€IC; OUT€C; nOp€UpIOKOVTOV KOI MOK€6av€c; one Tr]V EAAd60. H onouoio EAAriVWV one €KKAr]OI€C; TWV Ay. KUPIAAOU KOI M€80610U €lVOI CPOV€pri.

01~ 6lao1Oupwo~ IJC I~V 060 Kcnctov cncvovu aKplBwe: ana lOV KIV~IJOloypacpo -Eoncpo-, 010 KCVlPO tnc nOA~e:, KOVla 01~V nAOlcia Nauapivou, rnov IJCXPI 10 1930 CKKA~oia lWV KupiMou Kal Mc806iou (Kwo1Oe: Touovoc, L1POIJOI Kal vcnovicc tnc 8cooaAoviK~e: IJCXPI 10 1944, cK600cle: N~oi6ce:, o. 120 Kal 144). 060e: IJ' outo 10 ovouo orucpo 6cv unopxci, aAM 10 BIBAio IOU IIWPYOU N. LlOlJnouM «8cooaAoviK~ cu6aiIJwv BaBuAwv OUIJBaOIACuouoa IPIWV outoxporoorov(L1100KOUPOI1996), uoc nA~pocpopci noc n CKKA~oia rnov 01~ O~IJCPIV~ 060 AAc~av6pou LBwAOU. KI outoc 0 ouyypacpcae: uoc lICCI OIl ~lOV oncvovn an' lOV KIV~IJOloypacpo -Eoncpo-, Luvcxiw ypacpovlOe: -ouc 11 Ma·/ou, nou ~lOV n YIOPl~ lWV ovlov, vroptozov IJC ncpupopo tnc CIKOvae: 01~V EyvOlia, 1~ LWKpalOue:, I~V Avlou L1~IJ~1Piou, I~V Ayiae: LOcpiae: Kal cnovooo tnc nounnc an' I~V 060 Kcnctov nOlpiK~ 01~V CKKA~oia» (0. 295). AUl~ n CKKA~oia onucpo 6cv unopxci, OUIC xov KanOIO cKKA~oaKI once ouv~8izclOl OlOV xorootpcrpctoi cvae: vooc, 'H1Ov n IJOVa6IK~ CKKA~oia 01~ Ocoooxovlxn nou rnov acplcpwlJCV~ 010V KuplMo Kal 10 Mc80610 Kal 6cv rnov lWV EAMvwv. H O~IJCPIV~ CKKA~oia lWV a6cAcpwv 8cooaAovIKcWV nou BpioKClOl oprotcpo Srcoxlzovtoc lOV napaAlaKo 6poIJ0 Yla KaAalJapla IJCla 10 ~cv060xcio «MaKc60via naMae:» xtlotnxc nOAU npoorpoto. Tov 6c otoupo nou xcprocv (01 PWOOI?) Yla va lOn08C1~8ci unpooto 01~V CKKA~oia cncl6~ CXCI 1~ ypacp~ roue 6cv lOV ~8cAav 01 ~YCICe: tnc CKKA~oiae: tnc 8cooaAoviK~e: va lOn08cl~8ci unpooto tnc Kal YI' outo lOV cBaAav nOAU uoxputcpo, ana I~V aM~ IJcpla IOU Spouou (1~e: 8aAaooae:) 010 UljJoe: tnc 060u Luv6iKa, Yla va IJ~V lOV BlICncl «ovck. I10I IllJa n EMa6IK~ EKKA~oia roue KuplMo Kal Mc80610 nou roue 8cwpci, KOla 10 aMa, IM~vce:. NIKOe: LaK.

Ocoooxovlxn

nOlpiK~,

(CDe:PLEp)aTO MnaTLaT TOU Be:AYLOU (yaMocpwvo

KOVla 01~V nOA~ Verviers Kavlovl) npaYIJOlonol~8~KC, ana 10 lJaKc60VIKO ouMoyo «MipKa IKivoBa» lJaKc60VIKO yllCvll IJC opxnotpo ana EYKCI1OI. IlICvl~oav navw ana 200 MaKc60vce: ana f cpuovlo Kal BCAYIO. To
Ll~V

LaBBOlo 5 OKIWBpiou 2002

KOAwvLa T'lC; re:PllaVLac; one 18 OKIWBpiou 2003
IJC
10

npaYIJOlonOI~8~KC lJaKc60VIKO yllCvll ai80uoa rnov KOlaIJCOI~.

-Anoovrc-, H

01 KOAOriKA

/103A - 31

A Va{IITtdVTae; Til xapeV11 OpOPttJlti atu; A(pvee; Kal ra nottiuia

NA r09EI H AIMNH THr .aOTpANHr
flo TFl MI-lVFl TFlC; ~O"fpovFlC; €XOUI-lE: ypOljJE:1 KOI OTO nconvouuevo TE:UX0C; (No 7) TFlC;«JI03A». DI-lC.JC;00 npcnci A6yw TFlC; oO~OPOTFlTOC; vo TO ~ovonIOOOUI-lE: TO 0€1-l0. «TIC; TE:AE:UTOIE:C; 6E:KO€TIE:C; Fl ~O"fpovFl €XE:I onoxccc: TO 6uo TPITO TWV U60TWV TFlC;, 1-lE:OnOT€AE:OI-lO VO onE:IAdTol TO OIKOOUOTFlI-l0 TFlC; nE:pIOxnc; KOI Fl 1610 vo OVTII-l€TWnlL_;E:1TO E:V6E:X0I-lE:VO E:~ocpovlonc; TFlC;» (<<Auyn» 8/512002, 131712002. fl' OUTOUC; TOUC; A6youC; n6Fl oywyoC; 20 XIAI0l-lbpwv OTFl ~Fll-l· TFlC; MOKE:60VI0C; 610X€TE:uE:1 VE:PO ana KOVTIV€C; nFlY€C; (fIO~OTO) OTFl MI-lVFl· o ~OUAE:UTn<; TOU KKE AYYE:Ao<; TC€Kn<; 1-lE: E:nIKOlPFl E:pwTFlOn TOU OTFlv E:AAFlVIKn BouAn E:n€KpIVE: rnv E:AAFlVIKn KU~€PVFlOFl vro rnv onpo~lo TFlC; KOI enoiveoe rnv KU~€PVFlOFl TFlC; ~Fll-l· TFlC; MOKE:60VI0C; (<<PIL;oonooTFlC;» 14/512002). To 1610 €npo~E: KOI n GOUAE:UTn<; TOU LYN A. =npOTUpn· 'ETOI KOTW KOI ana TFlV nieon nou OOKFlOE: Fl YE:ITOVIKn xwpo, OE: ouvouoouo 1-lE: TO E:v610cp€pov TFlC; E:AAFlVIKnc; nAE:UpOC; vo 61E:u0€TFl0d TO 0€1-l0 TWV U60TWV TOU nOT0I-l0U A~lou (Bop6oPFlL 01 6uo XWPE:C; 06Flyn0FlKov OTFl OUI-lCPWVIO unovporprj; npwToKoAAOU OUVE:PyooIOC; (<<MOKE:60vI0» 24/1112002). BAP~APHL (BAPNTAP) LUOK€ljJE:lC; OE: LKonlo, 8€OOOAOVIKFl KOI B€AE:C; ana TOUC; POTOPIOVOUC; 0I-lIAOUC; OUTWV TWV nOAE:WV 6Fll-liOUPYouv y€cpupo E:nIKOIVwVIOC;, 1-lE:oooouri TFl 6100WOFl TWV VE:PWV TOU nOT0I-l0U A~lou (Bop6oPFl). LE: OUVOVTFlOFl OTFl 8€OOOAOVIKFl I-lIAFlOOV 0 6nl-l0PX0C; TOU B€AE:C;, ATOE: KOTO€~OKI, 0 T€WC; np0E:6poc; TOU OIKOAOYIKOU KIVnI-lOTOC; TFlC; ~Fll-l· TFlC; MOKE:60VI0C;, floOlcp TOVE:~oKI, 0 nOpOOKE:UOC; Lo~~o"l6FlC;, K00FlYFlTnc; TOU A.n.8. Al00FlOFl npocdxcoc Fl E:lonYFloFl TOU xpriorou fOAAn, nE:pl~OAAovTOA6you - 6000A6you I-lFlXOVIKOU, 616oKTopo TOU nOVE:nIOTFlI-lIOU TOU EAOIVKI, 0 onoioc nopouOIoL;oVTOC; oTolXdo ana uerprice«; TOU Tl-lnI-lOTOC; fE:WnOVIKnc; TOU A.n.8., OTO nxolcro TOU npovpduuoroc INTERREG, unoYP0I-lI-lIOE:: «01 ucrpriocn; OUYK€VTPWOFlC; TWV ruo ~OOIKWV oTolXdwv 6dxvouv K000po OTI 0 A~loC; 6E:v civcn €VOC; I-l0AU0I-l€VOC; nOTOI-lOC;. YnoPXE:1 nopouofo KOI E:nl~OpUvOFl 1-lE:OUOIE:C;, cnor; OE: Ko0E: U6OTIKO OUOTFlI-l0, OKOI-lFl KOI OTO nooiuo VE:PO TFlC; ~PUOFlC; KOI OTO E:I-lCPIOAWI-l€VO I-l€TOAAIKO vcpo. To 0FlI-l0VTIKO civrn Fl TII-ln OUYK€VTPWOFlC; TFlC;Ko0E: OUOIOC;». 0 K. fOAAnc; npOTE:IVE: rqv

E:YKOTOOTOOFl 6uo ouYXpovwv on line OT001-lwV I-lbpFlOFlC; punov OTOV A~IO, OUVE:XOUC;AE:ITOUPYIOC;, WOTE: VO unop~E:1 OUYKE:KPII-l€VFl E:nIOTFlI-l0VIKn E:IKOVO YIO TIC; OUYKE:VTPWOE:IC; punov OTO VE:PO TOU nOT0I-l0U. MOAIOTO npOTE:IVE: 0 €VOC; OT001-l0C; vo E:YKOTOOT00d OTO oruieio E:10060U TOU nOT0I-l0U OTFlV EI60I-l€VFl KOI 0 OAAOC; KOVTO OTIC; E:K~oMc; OTOV 8E:PI-l0"fKO. «ME: OUTOV TOV rpcno 00 unopoiipc vo OUL;FlTOI-lE:,VO 0XE:6IoL;oul-lE: KOI VO E:VE:PYOUI-lE:~oOlL;ol-lE:VOI OE: o~IOnIOTE:C; OUVE:XdC; ucrpriocn; KOI 0XI OE: onOOnOOI-lOTIK€C; ucrprice«; n OE: E:IKOOIE:C; KOI cpnl-lE:C;», KOT€AFl~E:. (<<8€OOOAOVIKFl» 9/612003, «AYYE:AIOCPOpOC;» 9/612003).

KEPKINH - MnEMEr
Ko0E: Xpovo Fl EAAFlvlKn 0PIVI00AoYIKn ETOIPIO (EOE) oPYOVWVE:1 rnv K001E:PWI-l€VFl vroprn TWV nouAlwv. ME: ooopun ourri TFl vroprn ~pE:0nKOI-lE: OTIC; 5 OKTW~PFl OTFl MI-lVFl KE:PKIVFl, OTIC; L€PPE:C;, YIO VO 60UI-lE: 1-lE: KIOAIO TO 61ocpopo nouAlo nou rirov OTO ~o00C; TFlC;MI-lVFlC;·H TE:XVFlTn MI-lVFl KE:PKIVFl civcn €VOC; ana TOUC; 11 Yvporonouc ~1E:0vouc; LFlI-lOOIOC; TFlC;EAA060c; (YVWOTOI KOI wC; YYPoTOnol Romsor). H MI-lVFl 6FlI-lIOuPyn0FlKE: TO 1932 1-lE: rnv KOTOOKE:Un E:VOC; CPPOYI-lOTOC; OTOV nOTOI-lO LTPUI-l0VO KOVTO OTO XWPIO /\100TOnoc; KOI rnv KOTOOKE:Un OVOXWI-l0TWV OTO OVOTOAIKO KOI 6UTIKO. LTFl 0€OFl nou 6FlI-lIOuPyn0FlKE:, unripxc 1-l10I-lIKpn MI-lVFl (Fl MI-lVFl TOU MnOUTKO~OU) KOI €AFl (I-l0VII-l0 KOI nop06lKO). Eyouv nopOTFlPFl0d TOUAOXIOTOV 300 d6Fl nouAlwv OTFl MI-lVFl KOI OTO ~ouvo. Eyouv «rrovocqxf 30 d6Fl ljJOPIWV OTFl MI-lVFl KOI OTOV norcuo. A~IL_;E:I vo E:nloKE:cpTd KovdC; rnv KE:PKIVFl KOI TO opoc MntAAec:.

32- /103A

AAOrPACI>IA

21° <J>El:TIBAn nAPAOOl:IAKQN XOPQN KAI MOYl:IKHl:

"ECI>yr AN" 0 NYIHI KAI o MnAPMnA nnprHI OYPOYMHI

Ano 6 €We; 13 AnplMou TOU 2003 OTO KlvrllJaT08€aTpo Tr]e; A- Cf.JoITr]TIKrle; Eorior; OTr] G€OoaAovlKr] OTIe; [apovTa EKKAr]OI€e; one»; Ko8€ Xpovo T€TOIO Kalpo Myo npiv TO nooxa npaYl-laTonOlrl8r]K€ TO 21 Cf.J€OTI~OA napa600laKWV XopWV «n MOUOIKrle;. H 610PyoVWOr] €Ivai Tr]e; XOCf.JEG (XOP€UTIKrl 0l-lo6a Cf.JOITr]TIKWV EOTIWV G€OoaAovIKr]e;1. Acp80va XPrll-laTa ana TO A.n.G. Yla Tr]V €K6rlAWOr]. H I-l€VOAr] UnOOTrlplsr] ana TIe; apX€e; TOU A.n.G., ocivcroi O€ OUYKPIOr] I-l€ €K€lVa ro XPovla n~u A€ITOUPYOUO€ OTOV 1610 xwpo 0 «[UAAoyoe; _Cf.JOITr]TWV Cf.JAwplvae;», €vae; napoAAr]AOe; oUAAoyoe; nou n8€A€ T~V nopdooon rue aU8€VTIKrl. [' aUTO TO ononoio: opvrovrouoov 01 apX€e; Tr]e; EOTlae; va 6woouv Tr]V al8ouoa vro TIe; npo~€e; nou YIVOVTouoav Ko8€ n€l-lnTr], YlaTI TOV Ocopoiioov «okoruovo». GUI-lOl-lal TOV Apr], TOV apIOT€pO CPOITr]Trl ana Tr]V n€AOnovvr]oo, nou I-l€ Tr]V naAIKaplo TOU anaITOUO€ ro KA€1610 Yla va OUI-lI-l€T€X€1 krn aUTOe; OTIe; npo~€e;. H X.O.Cf.J.E.G.0l-lwe; 6€v €lX€ T€TOla npO~Arll-laTa, rirov 01 €KA€KTOI. fl' aUTO KI aUTOI TOUe; aVTal-l€l~OUv. KavoviL;ouv va nopouoroi ouv XOP€UTIKO OUYKpOTrl~aTa ana Tr] GpOKr], G€OoaMa, nOVTO, 'Hneipo. Nr]OIa I-l_€ I-l0UOIKrl «n rpovoucrc, aAAO orov €Ivai ana MaK€6?vla uovo I-l0UOIKrl «n xopo Ire AOYla €Ivai onovopcupcvol MaK€60VIKOI XOPOI XOp€UTr]Kav Tr] L'1€UT€pa 7/4/2003 ana TO nponopooxeuormso ruripo Tr]e; X.O.Cf.J.E.G. «n 8a €PXOTaV 0 Enll-l0PCPWTIKOe; A8Ar]TIKoe; n€pl~aAAOVTIKOe; [UAAoyoe; M€MTr]e; r] «EJ\nIM», 0 onoloe; AOYW KaKOU «npou 6€v rlp8€. L'1€V €Ivai ruyolo nou KOA€OaV TOV 61aonaOTIKO aUTO OUAAOYO. 0 [UAAoyoe; «EJ\nIM» 16pu8r]K€ TO 1996 ana TOV K. EI-lCPI€TL;0YAOU ocvcoo vro nero AOyO. 01 opvcvonofkrcc 0l-lwe; rlp8av KI rlTaV_ 0 «TonIKOe; -Hxoe;». 0 «TonIKOe; -Hxoe;» 0l-lwe; rpcvouodci. fiaTI KUPIOI Tr]e; X.O.Cf.J.E.G. TOUe; 8€A€T€ I-l0VO Yla Tr] I-l0UOIKrl KI 0XI Yla TO Tpayou61;. __ _ Tnv T€TOPTr] 9/4/2003 OAr] r] ~pa6la may acpl€pwl-l€vr] OTr] l-laK€60VIKrl I-l0UOIKrl I-l€ Tr]V OPXrlOTpa TOU Oupoiipn flwpyou. Tr]v Kuprcrri 13/4/2003 €lX€ XOP€~TIKO an' _Tr]V Av. PWl-luMa, Aypacpa, nOVTO aAAo «n ro 61Ka I-lae; ana Tr] Cf.JAwplva «n TO Bal-l~aKocpUTO [€PPWV.
0

To 1997 nXoypa(jlnSnK£ eve CD pc VOnl-la ana TO <J)lAonpoooo LUAAOYO 'EO£Ooa~ «M. AA£~aVOpO~» KQl TnV QlYloa TOULlnl-l0U 'EO£Ooa~. To CD uc TOVTlTAO «T payouola OlXW~ MYla». npoYl-lan £lVQl I-l0VO I-l0UOlKn, YlOTl opay£ OlXW~ MYla; LUV£PYOOTnKav Ol OpXnOTp£~ TOU Nuon rlavvOKn KQl n opxnoTpa TOU rlWPYOU Oupoul-ln. Ta nporru 14 xopunno £lVQl Tn~ OpXnOTpa~ TOUNuon MnouAyoupn KQl TOU rlavvOKn ZAOTOVn. 8a ava(jl£pw £K£lva to xopunno nou civm ypal-ll-l£va pc TnV apXlKn ovounoln TOU~onw~: nOUOlvwlwa MnouKlT£ pa~~l~OT na:LvTouoKa POlKO I\£vw I-lOI-l£ rKOlVTa LTOVK£va KQl oAAa 12 xopunno ana TnV opxnoTpa TOU

rL<ilpyou OUPOUI-l'l
Tala ~a vl~£oTa OT(jlOUPll\£VOU KlTOU unp' KlTOU T pl nOT£ - Za~Al reeve nOUOTOUO£AOUKaAlvou I-lOI-l£ TlK(jl£oKO NT£Ka ll-la ALOuTa poxln OUOal-lVOTOU nOTpOUVlVO 8£TQP nouvTpoU·(VOA LlOP£Vl tooupuru NT~£ AOUVnl-lAavn MOUOlKOxopunno ana TnV £UpUT£pn n£plOXn Tn~ 'EO£Ooa~ (80VT£V). To £UXOPlOTO ttvm on TOX£l 0 KOS£ MaK£06va~ aUTO TO CD. To OUOOP£OTO ttvm TO Mopno TOU 2003 0 Nuon~ MnouAyoupn~ £(jluy£ ana m ~wn. H I-l0UOlKn TOU, TO £Pyo TOU KQl n xopvctn TOU I-la~l pc TO ~aAlTOOKl TOU Sa TonoSnnSouv O£ £lOlKn npoSnKn KQl Sa £KTlS£VTQlI-l0Vll-la OTO(jlOuaYl£ TOULUAMyou (nnyn: «Eo£Ood(Kn» 19/4/2003).

Meoa OTO 2003 etpuye: KaL 0 rL<ilpyoC; OUPOUI-l'lC;.

nOAITIITIKA

/103A - 33

BPAOIEr cpnOrEPAr

fIA THN AI AAOfPA.IKH IYNANTHIH nOAITIITIK4N MAKEAONIK4N IYAAOf 4N

H MAI<.~A<>NIA'
E40 KAI· 3000 XPONlA EINAI El\l\HNlKH
Avcotnuevn nivaKf6a ow oxoxcto npoonoaouv va netcouv;

IOU

XWPIOU LKonOc:. nOIOV

rTO XWPlO rKonoc; (rETlVa) TTlC;d>Awplvac; Yla E~l)OfJTl XPOVla l)lE~~XeTl l)laYWVlOfJOC; tpAoyEpac;. <PCTOe: CYIVC TO

«H KOlVOTTlC;rETLVTlC; fJETOTOVOfJa~ETal ElC; "KOlvOTTlTa rKonou" xm 0 OfJWVUfJOC; UT~ OUVOlKlOfJOC;rETlVa ElC; a "rKonoc;"» .

Lo~~OloKuploKO 23-24 AUYOUOTOU otnv nAoYlo TOU ~OUVOU KOI etxouc KOI MOKC60vce: nOAITIKOUe: npootpuvec nou zouv OVOYKOOTIKOCKTOe:TOUXWPIOU KOI CKTOe:UK xopor, T 0 Lo~~Olo 11 ~p061o ~cKiVIlOC KOla TIe: 10 TO ~po6u IJc TO qxoc ana TO qJOVOpIO. LlIO~OOTIlKOV nOI~IJOTO OTO cMIlVIKO KOI TO lJoKc60VIKO. To lJoKc60VIKO tpovouo: KI 0 xopoc oUVCXiOTIlKOV cwe: opvo. Kpooi KOI AOUKOVIKO 1J0lPOZOVTOV 6wpcov OTOUe: cruoxcrncc, H YKOIVTO LOU vcopou Tccou loovvou oAM KOI 01 qJAOYCPCe:TWV oPyovonolKTwv c6clxvov noc OUTOe:0 AOOe: Scv SCACI va xoSOUV aUTO TO nop060010KO opvovo, 11 IJOUOIK~ KOI TO rpoyou61. Eniolle: 610~OOTIlKC KOI TO oMIlYOPIKO 61~Y1l1J0 TOU I. nOUVIOU YIO TO cMqJl -Oce IJOU qJUAOYCTO cMqJlO ana TOUe:qJOOiOTCe:».To ~po6u OT~OOIJCTIe: OKIlVce: YIO va KOllJllSOUlJc novo OTO ~ouvo, KOTOIKOI Tile: ncpioxnc KOI 1.111. To cnopcvo npwi CYIVC 0 610ywv101J0e: qJAOyCpOe:. n~pav fJEPOC; OKTW droua. 'HTOV cnoyycAIJOlice: OAM KOI CPOOlTCXVCe:. MCYOAOI OAM KOI IJIKpoi oc IlAIKio. AUTOe: nou Kcp610C TO npoto ~po~cio ana TIlV KPITIK~ crutponn clxc Kcp6ioCI KOI TO xCIPOKPOTlllJO ana TO KOIVO. 01 tpcic npoto: KOSWe: KOI OAOI 01 unoxomoi nnpov vponto enoivo OAM KOI XPIlIJOlIKO noaa. ElJljJUXWT~e: OUT~e: Tile: 610PYOVWOIle: ctvo: 0 lletpoc 80101le: nou KOloycTOI ana TO XWPIO LKonoe:. To KOAOKOiplO CPXCTOI OTIl ycvcwpo TOU nou TOOO oyono YIO va oPYOVWOCI OUTCe:TIe:~p06Ice: qJAOyCpOe:. To XOPOIJOTOci60IJc noc npoc TO KOTW TO IJIlXOV~IJOTOTile: LlEH xoteotpcumv TO qJUOIKO tonto Tile: ncpioxnc C~OYOVTOe:TOV nOAUTllJOAlyviTIl KOI ruo KOTW01 KOIJIVo6ce: Tile: oc 24wPil ~OOIl IJOAUVOUV TIlV otuooooioo OXI oc oxtlvo Suo-tpiov XWPIWV IJOVO.II' aUTO TO Myo 01 KOTOIKOITile: ncpioxnc KIVIlTOnOIOUVTOI KOI 6101J0PTUPOVTOICVTOVO.Llcv qJTOVCInou nrpov TO XWPOqJlO OVTi -ruvoxtou qJOK~e:» npOKCllJCVOU va KOTOOKCUOOTCi 0 AWOIlACKrpIKoe: LTOSIJOe: (AHL) nopoywy~e: IlACKrplKOU pCUIJOloe: 10XUOe: 300 MW OAM «cPyoZOIJCVOI ana oMce: ncproxcc CXOUV KOloM~cl OIlIJOVTIKCe: Scocle: cpvootco «<EACuScpownio» 3/9/03). To XWPlO rETlVa AEyoTav ETOl fJEXPl TO 1926. LTIe: 31 AUYOUOTOU 1926 0 npocopoc Tile: EMIlVIK~e: LlIlIJOKpOlioe: nOUAOe: KOUVTOUPIWTIle:KOI 0 cru TWV EOWTCPIKWV unoupvoc 8. nCTIIJCZOe: OTO 610TOYIJ0 -Ilcp! IJCTOVOIJOOioe: 610qJopwv KOIVOT~TWV KOI OUVOIKIWV» nou 61l1J00ICUTIlKC OTO <PuMo Tile: EqJlllJcpi60e: Tile: Ku~cpv~ocwe: (<P.E.K.) OTIe:4 OKTW~piou 1926 (lcuxoc npWTOV, op. rp, 346, o. 2767), oVOqJCPCI OTO oruclo 25:

To MaIOIOU2002 (26-5) oro Tonm (fiq)Upo) e£aaoflovfKn~ npuvp or onorritlnxe n A' £uvovman MOK£boVIKWV £UflflOYWVonno KOI oKII61mwv YIO tn Sicrripnon me POK£bovIKn~ nopdboonc, £m ouvdvmon nutri nopeopeBnxnv exnpocconoi ono toec vopooc <l>flWPIVO~, ninnn~, KlflKf~, e£aaoflovfKn~ KOI ££ppwv. Flnpcov ritov KOI piflna£ 0 npoeopoc IOU £flflnvlKou tpripotoc IOU EBLUL K. eovoan~ Flopfonc, 01 oplflf£~ KOI 01 npotdoerc IWV nop£upIOKOP£VWV ritov Ofl£~ £vblo<pipoua£~. To fl08o~; Anorpootomxe ono opropsvooc vo pnv £Kbo8ouv npnxnxd ri xdnoio <punnoblOri nepiobuco. T£fliKo onoqxrofomxe vo ~ovoauvovm8oup£ P£10 I1~ Snponxsc £Kfloyi~ IOU OKIW6pfou 2002. EKflEx8nK£ Opvovomxri Ennponri nou 80 aUYKofloua£ mv enopcvn ouvdvmon. Mexpi oripepo oubiv V£WI£pO. H £Kfl£ydao Opvovemxri Ennponri 80 £VblO<P£PBefYIOmv cnopevn ouvdvmon:

-s:
{:i) , LCllva 24/08/03

34- /103A

nOAITIITIKA

nAPOYIIAIH

BIBAIOY KAI CD
_- ---:;-=;~-----------~

LTIC; 25 OKTW~PIOU 2003

O€ 6 rll..J 0 010 ol8ouoo

TOU

XWPIOU 0cpTOOP€Vr] (M€MTr]1 0 nOALTLOTLKOC;OUAAOYOC; TOU XWPIOU 610PYovWO€ 1-l10 noioruri €K6riAWOr] nOAITI0I-l0U I-l€ Tr]V nopouoio nOAu K00I-l0U. To TII-lWI-l€VO npocono

KOIVO OTO Tdoe; TOV €UXOPIOTr]O€ nOAI I-l€ X€IPOKPOTriI-lOTO. KOTonlV nrip€ TO AOYO 0 KWOTOe; NO~OKr]e; nou OVOCP€p8r]K€ OTr]V nOAUXPOVr] €P€UVO TOU ana TOV

BOTOT]C;, ouvvporpcc; TOU ~1~Mou «MOK€VTOVTO€TO» KOI 0 KWOTac; NOpaKT]C; nou €X€I
riTOV 0 €K6wo€1 TPIO CD I-l€ I-l0K€60VIKO rpovouoro. LTO nOV€A nOp€UpIOKOVTOV €nlor]e; 01 €KnpOOWnol TOU LUAAOYOU EMvr] KOI 0 nOVOYIWTr]e; AVOOTOOl06r]e;, 0 unciiuuvot; TWV €K600€wv «nA€8pov» /\OUKOe; Pivonouxor; KOI 0 nopoumoorrir; KOVTOXWpIOVOe; TOU n. BOTOr], LOKr]e; Kupkonouxor; Tnv un€pOm €IOriYr]Or] TOU T€A€UTOIOU 80 Tr]V nopouOIoooul-l€ OAOKAr]Pr] OTO n€p1061K01-l10 OAAr] oopo. M€TO TO T€AOe; Tr]e; €loriYr]Or]e; TOV €UXOPIOTr]O€ 0 n. BOTOr]e; 0 onoloe; OVOCP€p8r]K€ OTO ~1~Mo nou r] nporq TOU ypocpri €YIV€ 1-l€00 O€ 20 r]1-l€p€e; I-l0VOXO, riTOV 1-l10 «OPT€0I0Vri nr]yri». To «€UPr]I-lO» TOU ~1~Mou €lVOI TO «I-lIKPO nOI61». -H8€A€ vo ov06€1S€1 Tr] yAWOOO. nriy€ O€ I-l€VOAOUe; €K60T€e; OTr]V A8rivo. 0 un€u8uvoe; TWV €K600€wv «K€6poe;» TOU €lX€ n€1 OTI 6€v 8€AOUV vo ov06€ISOUV Tr]V vTonloAoAIO KOI CPUOIKOI-l€ 61ocpopo npooyriuoro KOV€VOe; €K60Tr]e; 6€v ri8€A€ VO TO €K6Wo€l. T€AIKO 0 Y€VVOIOe; /\OUKOe; Pivonouxor; €K60Tr]e; TOU «nM8pov» cine TO VOl KOI ana TO 1998 nou €K608r]K€ TO ~1~Mo €YIVOV cplAOI. Tnv €n0l-l€vr] XPOVIO I-l€TOCPPOOTr]K€ OTO I-l0K€60VIKO KOI ri6r] €X€I d~OVTAr]8€1. ByriK€ KOI OTO TO€XIKO I-l€ TOV onOp06€KTO TITAO «Eve nOl61 610~oL;€1 TO OOTPO». Tpio K€CPOAOIO €lVOI OCPI€PWI-l€VO OTr]V 0cpTOOP€Vr], onou 0 ouvvpoococ €L;r]0€ TO 1948-49, KOI ana TO onoio 6Io~00€ onoonoouoro. Eve OPVr]TIKO 0XOAIO €YIV€ ana TOV «EA€u8€po Piino». o ouvvpcoco; KOTOX€IPOKPOTri8r]K€ one»; KOI 0 €K60Tr]e; /\OUKOe; Pivonouxor; nou €AO~€ TO AOYO 01-l€OWe; I-l€TO KOI 6riAWO€ OTI 01080V€TOI rpoucpri OUYKIVr]Or], cine «€ll-lol yovoe; 1-l10e; p~OVITIOOOe; KI €VOe; K€PKUPOIOU» €VW A YIO TO ~1~Mo OV€CP€P€ nwe; We; AOYOT€XVr]I-l0 €lVOI nOAu OPTIO, unrips€ 0l-lwe; 1-l10 oronri ana TOUe; KpITIKOUe;. To

nETpOC;

r(v~o (TEKe:AT]) onou OUVaVTT]oe: I.ILa YLaYLa 90 Xpovwv nou I.ILAOUOe: KaL Tpayou~ouoe: l.IaKe:~ovLKa, Tr] Ne o y o p o u So
nOAunOT0I-l0 (N€p€T1 We; Tr] 8€OOOAOVIKr]e;, Tr]V Eruokonri Ndouoo; I-l€ TO MnOUKIT€ POO~I~OT, rrjv Eocooo OAAO KOI OTO XWPIO Tr]e; flpOl-loe;. MIAr]O€ YIO TOV rpovouoro rri l-loK€60VIKWV rpovoudrov NIKO MnOTocpopr] KOI nwe; I-l€TO 0PXIO€ VO 4JOXV€1 €POOlT€XVIKO TOUe; r]AIKIWI-l€VOUe; YIO vo KOTOYP04J€1 KonOIO TpoyoU61. Avocp€p8r]K€ KOI OTIe; PouooM€e;, OUTO TO €811-l0 nou 610PK€l12 r]1-l€p€e; KOI XOP€U€TOI I-l€ onouro, KOI nwe; vouoYr]O€ r] ononcrpo 6r]I-lIOUPYI0e; OUAAOYOU I-l' OUTO TO OV0I-l0. To nporo CD I-l€ TO OV0I-l0 «nOVOUVTO OT LOAOUV» (<<npOOcpopo ana Tr] 8€OooAoVIKr]»1 ~priK€ onrimor] OTO KOIVO 0XI 0l-lwe; KOI OTO MME. fl08r]K€ O€ TPIO-T€OO€PO ~1~AIOnWA€lO OTr] 8€OOOAOVIKr] OAAO r] I-l€VOAUT€Pr] KOTOVOAWOr] €YIV€ OTr]V A8rivo. fllo~oo€ €VO Op8pOKI - KPITIKri OTO n€p1061KO «Jczz & TL;oL;», No 121, TOV AnplAlo TOU 2003. Ano OAOUe; TOUe; P0610CPWVIKOUe; oT081-l0ue; nou 608r]K€ 6wp€ov TO CD OKOUOTr]K€ I-l0VOXO OTO «Po610 nOpOTr]pr]Trie;». T€AOe; I-lIAr]O€ TO KOIVO, nou I-l0VO KOAOAOYIO €lX€ VO n€1 YI' OUTOUe; TOU nV€UI-lOTIKOUe; ov8pwnoue; TOU l-loK€60VIKOU noAITI0I-l0U. Ever; OKpOOTrie; ana Tr] 8€OOOAOVIKr] cmc nwe; 01 1-l0yoL;OTOp€e; OTO XWPIO vupco ana Tr]V nOAr] KOAOUV coyriorpc; YIO I-l0K€60VIKO rpovoiio! Kdnoror; OAAOe; ana Tr]V 'E6€Ooo cine OTI TO nOl61o TOU 0XOA€lOU nOAIOT€PO Tr]V nporq I-l€PO OTO 0XOA€lO Tr] ~yoL;ov€ OTO unovcio. Evoc €nIOr]e; OVOCP€p8r]K€ OTO «6IKTOTOPO» TOOXTOripO KOI TO P€TOIVOA060 YIO TO «TOLOUVKC;l.Iayyape:». H 0610CPOPI0 ana TO 1-l€00 1-l0L;IKrie; onoxouvwor]e; YIO TO 6uo OUTO 6r]I-lIOUpyriI-lOTO €lVOI 1-l10 npoonoucro cpII-lWOr]e;. M€TO Tr]V nvcuporuri rporpri I-loe; n€pll-l€v€ KOI UAIKri I-l€ TOV I-lnoucp€ nou €lX€ €TOII-lOO€1 0 oUAAoyoe;.

nOAITIITIKA

/103A - 35

Letter to America
flo TPITr] qiopd OPYO TO ~po6u 24 I-l€ 25 AUYOUOTOU 2002 npo~Ari8r]K€ r] TOIVIO «ENA fPAMMA Ana THN AMEPIKH» one Tr] NET. H TOIVIO YUPIOTr]K€ OTr] NaTlo BOUAYOPIO IMoK€60VI0 TOU nlplV) onou ncpmvcirc: €VOe; TOSI6IWTr]e; one Tr] N. YapKr] OTO XWPIO YIO VO OUAMS€I nOAlo rpovotidro TOU AOOU one TOUe; vcpouc OAAO nponovrov one TIe; ypl€e; II-ln0l-ln€e;) KOI TO 1-l0YVr]TOOKOn€l I-l€ Tr] ~IVT€OKOI-l€PO TOU. Moe; 8ul-liL;ouv TO 61KO I-loe; I-l0K€6aVIKO rpovotidro Tr]e; xopoe; OAAO KOI TOU n€v80ue;. To n€v811-l0 €161KOTOXOUI-l€ OKOUO€I KI €I-l€le; nOAMe; cpop€e; OTO 61KO I-loe; vroruo XWPIO Tr]e; MOK€60vI0e;. AUTO TOV

nAOUTO TWV Tpayou~l(i)V nou xaVOVTaL OTT]MaKE:~OVLa (TT]C; EAAci~ac;) E:LVaL Ka6~KOV Ilac; 0 Ka6evac; OTa llepT] TOUva PPE:L rporto va ro KaTaypalllE:L 1lE: nevva, 1lE: KaOE:TotpwVO, 1lE: PLVTE:O.

Synthesis
01 Synthesis, onoc 6~AWVCI Kal 10 OVOIJO 10U~ ouv6uozouv I~V nopobooroxn IJOUOIK~ KA~POVOIJIO 1~~ xopo; IOU, IJC ouvxpovcc 'CVOPX~OIPWOCI~ Xp~OIIJOnOIWVlO~ eve IJCYOAO apl81J0 napa600laKwv opvovov, 8~IJIOupy~8~Kav 10 1995

rAollnoVTav OUVKOtpKOL aKnv08£m~ uno tn Llnp. me MOKEbOVIO~oVE60ZEI aID E8vIKO 0£01PO amv A8rivo TO epyo TOU nOAWVOU ouyypatpea rLavOUC; rKAOpaTOKL «H reroptn ob£l'l<pri». 0 YflUKUrOIO~«OUVKO»onoo~ IOV onoKofl£l tooo 0 <pfflo~ IOU b1EU8uVIri~ IOU E8vIKOU, NIKO~ KOUPKOUflO~, ooo KOI 01 n80noIOI nou auvEPyoZOVI01 POZI IOU, oVE60zouv OUIrimv «mxpoxohn KoopoobIO». £. 0 Oovaoqxno 10 lEflEUlOlO 20 XPOVIO POlPOZEIn t zeori KOI m bOUflEIOIOU PEIO~U Eopomnc KOI APEPIKri~KOIYIOpia IPI£110xpnpdnos onoopvoc Flohmopoo me xwpo~ IOU (1996-1998). 0 blE8vri~ aKnv08£m~ £XEIoVE60aEIEK010epvo, £lnv ep orm on Snp o o i ovp drp o u t n c E<pnpEplbo~ «H Kofmpepivri» (19/10/2003) «Eosfc nom vvcopn £X£1EYIO 10 zrimpo IOU OVOPOIO~;»,l£EI «LlEv 80 ouc cnovtrioco aov f
noiunxoc: Efprn 55 xpovcov, Ano
101E

o

nou

oc

ulo

npoo ncucio

avo6cl~~~ otoixclov ana lOV nAOUlO 1~~ IJOUOIK~~ lOU~ nopoooonc. To npoto CD lOU~ ~xoypacp~8~Kc 10 1997 Kal CTUXC 8cPIJ~~ unoooxnc 0' OA~ I~V Euponn. Tnv i61a XPOVIO 0PXIOC Kal n ouvauAlaK~ Spcotnprotnto IOU YKpoun Kal n OUIJIJClOX~lOU~ oc 610cpopa 61c8v~ CPCOIIBoA onou Kal cYlvav 6CKlOi IJC cv80uolaoIJ0 ana 10 KOIVOxor touc KPIIIKOU~. AKOAou8~oc ulo XPOVIO CnITUX~IJCVWV eurpovlocov Ka8w~ 10 YKpoun ncpicocuoc oc Auotposlo, Hvoucvcc nOAIICic~ Kal Euponn, oUlJncpIAaIJBavolJcv~~ Kal 1~~ EAM6a~. 01 Synthesis Bpc8~Kav KOVI0 ucc Yla uro Kal IJOVa6IK~ CIJCPOVIO~10 LoB BOlO 31 AUYOUOlOU 2002 010 Oeotpo 1~~ Nconoxnc 8cooaAoviK~~ 010 nAaiola 1~~ BaAKavIK~~ nAOlcia~. To YKpoun onotcxouv 01 Goce Dimovski (KaBoA, YKOIV1O, zoupxc), Vane Jovcev (ruovo), Marjan Jovanovski (tounoupc), Goce Uzunski (tonov, topounouxc), Radoslav Shutevski (KpOUOI0), Aneta Shulankovska (cpWV~IIKO), Biljana Ristovska (cpWV~IIKO) Kal Mirjana Josheka (cpWV~IIKO).

vevvrifhucn, MOKEbOVO~ ri~EPOon ripouvc. 01 voveic pOU enfonc, «Moxefiocfc» £IVOI £vo~ YEooYPO<PIKO~ opoc, ondpxei KOI amv EMobO, ondpxei KOI am BOUflYOPIO.LlEv mOlEUOO on ondpxei om xcopo pOU KOPIO bl08Ean va oMO~OUPE ovouo, va flEyopoOlE Konoo~oMlw~. 'Onoo~ mOlEUOO OKpObOVIOon ondpxei KOI n bl08Ean a' EPO~va 6PEIn EMobo pia ovopuofn pE mv onofo va po~ onoKofl£l. Flpenei va unop~EI EfloOlIKomlO KOIEUEfll~IO».

TO BPABEIO «BMKANIKA»
LlOV tprovtoxpovo MaKE:~OVa ouyypatpea BeVKO AVTOVOtpKOL anOVCIJ~8~KC ouooovo 10 CPCTIVOBpaBcio «MnaAKOVIKa», Yla 10 IJU81010P~IJO IOU «0 OlJcpaAO~ IOU ouunovroc-. Elvoi n ncuntn XPOVIO IOU Ocouou outou, To BIBAio 6cv 8a opvnoc: va cK608ci ana lOV cK6011KO OiKO «Kc6po~». H EM~vi6a cK601pla KOl1a Aeuncon Kal 0 ouyypacpca~ Apnc Mopovsonouxoc 1O~i6cljJav W~ I~V Oxpi6a onou CYIVC n CPCTIV~ljJ~cpocpopia. H ovovvoun lWV CPCTIVWV unoljJ~cplwv BIBAiwv, nOI~IIKWV Kal nczoypacplKwv, anc6cl~c OIl n BaAKaVIK~ AOY01cxvia CxCI ~CCPUYCIana I~V aKalJljJia IOU cpOAKAOp. To IJU81010p~lJa IOU AVI0VOCPOKIXWpiZC101 oc tplo IJCp~. LlO npoto IJCPO~ KOVCIovorpopo CIPWVIK~ Kal XIOUIJOPIOIIK~ 010 -Ovouo IOU P060u» IOU OUlJnCplO IKo. npW1OYWVIOlOUV o KuplMo~ Kal 0 Mc80610~, CVlOYIJCVOI 01~V nOAIIIK~, KOIVWVIK~, 8P~OKCUIIK~ Kal nOAll1011K~ KIV~IIKOl~1O 1~~ Buzovuvnc Autoxpotoploc, EKI0~ ana 10 MapaYKonouAo I~V KPIIIK~ crutponn onotcxouocv cxnpooonoi ana AABavia, Pouuovlo, Toupxlo, LcpBia Kal ana 1~ 8~IJOKpOlia 1~~ MaKc60via~ 0 Zopov AVlOCCPOKI«<HAuy~» 15/5/2002). To ouvvporpeo Kal novcmotmnoxo ci6c 10 CM~VIKO KOIVO011~ 2-3 LcmclJBpiou 2002 01~ P060 OC ouvc6pl0 IJC 8cIJa «H nezovpoolo 01~ NOllOavOloAIK~ Euponn onucooKal 010 onolo napcupc8~Kav ouvvpooclc an' oAa 10 BaAKovla Ka8w~ Kal 0 Aouov LlopoBa ana 1~ 8~1J. 1~~ MaKc60via~ «<E» 5/9/2002).

nAPALT ALH LTO LTln
To E6€Ooo"fKa 8€OTPO OUI-lI-l€T€lX€ OTO i11€8v€e; CP€oTI~OA 8€OTPOU KOI Xopoti OTr]V naAr] LTln Tr]e; i1r]I-l. Tr]e; MOK€60VI0e;, T€Ar] 10UAr] TOU 2003, ncpouoroi.ovroc €Pyo TOU 10K.K0l-lnOV€AAr]. Ecp. «E6€OoO"fKrl» 2/8/2003

36- /103A

rAENTIA

Tpavou6aIJE Via va OIJI~OUIJE TOV KOOIJO... Tpavou6aIJE Via rnv EIPllvll
.. EIJEI~

MQKE~OVlK6

npOYI-lOTonOIr]O€ 6Iril-l€p€C; nOAITIOTIK€C; €K6r]AWO€IC; OTO npOOUAIO TOU 0XOA€lOU TOU XWPIOU Tr]V nOpOOK€uri KOI TO LO~~OTO 2 KOI 3 Mo"iou 2003 I-l€ Tr] V€OPOTOTr] OPXriOTPO ana nOl61o TOU XWpIOU. To yMVTI ouv€XIL;oTOV I-l€XPI npoior; I-l€ I-l0K€60VIKO Tpoyou61 KOI xopo.

o

IJEPQKl

nOALTLOTLKOC; MOptpWTLKOC; rUAAOVOC; Alme:AL<iw

To nporo I-l€VOAO 1-l0L;IKOTOTO I-l0K€60VIKO yMVTI npoYI-lOTonolr]O€ r] «rTEVT] MaKe:~OVLKOU nOALTLOIlOU» OTIC; 18 Mo"iou 2002 T' «Ar]6oVI0» OTO 1-l0yoL;1 TOU MnOl-lnKO OTO TO ~po6u Tr]C; L1€UT€P0C; 12/5/02 I-l0K€60VIKOUC; oxonotir;

BAciVTOPo
noiSov

('Avpac;)

K€VTPO nOVop0l-l0 €KOV€ l-loK€60VIKO YA€VTI I-l€ Tr]V OPXriOTPO «T' AHL10NIA» Tr]V KUPIOKri TOU nOOXo, 27 AnplMou 2003. H I-l0K€60VIKri OPXriOTPO «T' AHL10NIA» €nols€ OTO XWPIO AvaTOALKO (BaAlla~a) TT]C; 9e:ooaAOVLKT]C; Tr]V nOpOOK€uri 9/5/03. 0 KOOI-lOC; on' TO XWPIO TOU MI-l0U oX€6ov Y€I-lIO€ Tr]V ol8ouoo. Mo OKOI-lr] n€pIOOOT€PO KOOI-lO€IX€ OTIC;20/9/03 (LO~~OTOI. XWPIO ATpanoc; Tr]V r]1-l€PO Tr]C; M€TOl-loPCPwor]C; TOU LWTripOC; (5 KOl6 AUYOUOTOU) €YIV€ yA€VTI.
LTO

o

nVe:UllaTLKOC; MOptpWTLKOC; rUAAOVOC; Me:ALTT]C; OTO

LTr]V KapU~La (TEOPO) Tr]C; Eocoooc OTIC; 2617/2003 €nols€ KOI Tpoyou6r]0€ r] OPXriOTPO «Xpu0060KTUAOI». Tr]v nOpOOK€uri 251712003 OTO naTe:Ae: (Av. navTe:Ae:~llovac;) Cf.JAWPIVOC; nAOIOiO TWV €K6r]AWO€WV OTO OUI-lI-l€T€lX€ XOP€UTIKO ana Tr] L1r]I-l. Tr]C; MOK€60VI0C; KOI rpovouonoov 01 «Bop€lol». To LO~~OTO 2617/2003 Tpoyou6ri8r]K€ Tpoyou61 O€ YMVTI os XWPLO TWV re:ppWv. I-l0K€60VIKO

LTr]V 'Avw Y~pouoa Tr]V r]1-l€PO Tr]C; AYloC; nOpOOK€uriC; (2617) €YIV€ yMvTI. LTO XWPIO MnOUtpL Tr]V r]1-l€PO TOU Aviou nV€UI-l0TOC; OTIC; 16/6 €YIV€ yMvTI. f MVTI €YIV€ OTO Me:OT]IlEPL OTIC;2/5/03. Cf.J€T0C;TO KOOTOVO OTr]V ncproyri Tr]C; foul-l€vIOOOC; 1-l0L;€UTr]KOV VWplC;. fl' OUTO KOI TO €TriOiO qicvoncn YIO Xopo KOI rpovotio: I-l€ Tr] l-loK€60VIKri OPXriOTPO «MOK€60VIKO I-l€POKI» €YIV€ Tr]V KUPIOKri 19 OKTW~PIOU 2003 OTr]V fpl~o (KpLpal, ana VWPIC; OAAO KOI TO ~po6u O€ KOCP€V€lO TOU XWpIOU.

LTO V0l-l0 KOOTOPIOC;, OTO rLOTEpO (rL~e:pOXWpL) OTIC; 1817 /2003 €nols€ KOI Tpoyou6r]0€ TO «MOUOIKOPOI-lO» KOI Tr]V 1610 I-l€PO OTO TOLXLO 0 «MOK€60VIKOC; -HxoC;».L1uo I-l€P€C; I-l€TO OTO AnOOKe:no Tpoyou6r]0€ r] OPXriOTPO TOU MnoTocpopr] €VW yMVTI I-l€ rpovoiio: €IX€ YIV€I OTIC; 19/5/2003 OTr] CDTe:ALa. flo OAAr] 1-l10 XPOVIO npovuoronoiriarpcov TO «Ke:paOLWTLKa 2003» OTIC;8 KOl9 AUYOUOTOU 2003.

Tnv n€l-lnTr] 5/6/2003 €YIV€ yMVTI OTr]V Ke:paOLa I-l€ TO OUYKPOTr]I-lO TOU N. MnOTocpopr] (<<01 BOp€IOI»1. Me:oonOTOIlLac; (TOETe:POK) KOOTOPIOC; 610pyovWO€
Tr]C; TOV €TriOiO xopo OTO K€VTPO «Avcuvriceu;» OTO XWPIO KOAOXWPI nopouoio TOU K. Cf.J. n€TOOAVIKOU KOI TOU V0I-l0PXrJ K. Konoyrori M€TO Tr]V onoxwpr]ori TOUC;, vupco OTIC;23.30, S€KIVr]O€ TO YA€VTII-l€ TO l-loK€60VIKO Tpoyou61 MOIKO, I-l€XPI TO sr]I-l€PWI-lOTO. flO nporq oo po I-l€TO TO 1990 r] OPXriOTPO «MOUOIKOPOI-lO» Tpoyou6r]0€ OTO TO€T€POK. LTIC; 28 L1€K€I-l~Plou 2002 0 LUAAOY0C;

Tnv r]1-l€PO TWV AYlwv KWVOTOVTIVOU KOI EMvr]C; (20 KOI 21 Mo"iou) OTr] Zalln'pVTe:VL (AOtpOL) Tr]C; Cf.JAWPIVOC; O T «MOUOIKOPOI-lO» €KOV€ l-loK€60VIKO yMVTI I-l€ l-loK€60VIKO Tpoyou61 OTr]V nAOT€lO TOU XWpIOU.
To n cvnvilp: Tr]C; Me:ALTT]C; (Oe tcdpcvr) npoYl-loTonolri8r]K€ I-l€ XIAI06€C; KOOI-lO I-l€ Tr]V OPXriOTPO «01 Bopcroi». KOI TIC; 6uo ~P061€C;, nOpOOK€uri KOI LO~~OTO (19, 2017/2002) 0 KOOI-lOC; nriy€ €K€I nou €IX€ OU8€VTIK0I-l0K€60VIKO Tpoyou61. LTr] M€MTr] OTIC; 1917/2003 €nols€ r] OPXriOTPO 01 «Bop€lol» KOI 0 Cf.J€POUC; OUOTOCPWCP,€VW Tr]V €n0l-l€vr] M I-l€PO €nOls€ TO «MOUOIKOPOI-lO».

EK€I nou OUVOVTIOUVTOI TO V€PO TOU AALaKllova, TOU AOU~La KOI TOU A~LOU I-l€ Tr] 80AOOOO, r] OPXriOTPO TOU MnoTocpopr] Tpoyou6r]0€ I-l0K€60VIKO Tpoyou610 1-l€Or]I-l€PI TOU 10UAr] 2002, O€ KOnOI€C; nop€€c; ril-lOOTOV €Kd €VO nou

LTIC; 21 KOI 22 louviou 2003 npoYl-loTonolri8r]K€ r] K081€PWI-l€Vr] YIOPTri K€POOIOU OTO BAciVTOPo ('Avpac;), OTO yrin€60 TOU XWpIOU. To nOl61Ko XOP€UTIKO XOP€4J€ TO ZOPOI-lO, Tr]V nono~o K€PKO ...

'0
N

e,

C
~

0

. -.. 0
~

<t

0~ ~Q
~

0 0

,~
~

=C
W

'0

rEPMAHI1JA IIAJKOBA

<
S

e, e,

11931 - 19491

L...--_T_E_Y X_O_L_l_, _OK_T_Q_B_P_I0_L_2_O O_3

~[:~~
~

KUKAocpoPl1ae 11 IIBIENA I\OZAII