You are on page 1of 2

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK.

WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

IL

Nr dokumentu

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LENEGO


1. Rok

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr LXVI/488/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 listopada 2010 r.

Podstawa prawna: Skadajcy: Termin skadania: Miejsce skadania:

Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, z pn. zm.). Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wacicielami lasw, posiadaczami samoistnymi lasw, uytkownikami wieczystymi lasw, posiadaczami lasw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego lub wysoko opodatkowania. Organ podatkowy waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia nieruchomoci.

A11. MIEJSCE SKADANIA INFORMACJI Prezydent Miasta Radomska ul. Tysiclecia 5 97-500 Radomsko B22. OBOWIZEK ZOENIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 3. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia informacji
*)

(zaznaczy waciwy kwadrat):

1. informacja skadana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio zoonej informacji obowizuje od (miesic rok) *) ...... - ...........
jeeli zaznaczono kwadrat 2. naley wypeni cz F. informacji

C33. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA C.1. PODATNIK


4. Nazwisko 7. Identyfikator NIP 9. Kraj 12. Gmina 16. Miejscowo 10. Wojewdztwo 13. Ulica 17. Kod pocztowy 18. Poczta 5. Imiona 8. PESEL 11. Powiat 14. Nr domu 15. Nr lokalu 6. Data urodzenia

C44.1.2. INFORMACJE UZUPENIAJCE


19. Adres do korespondencji (wypeni, gdy adres faktycznego pobytu jest inny ni y w cz.. C.1.) 20. Telefon kontaktowy 1)

C.2. PODATNIK-WSPMAONEK
21. Nazwisko 24. Identyfikator NIP 26. Kraj 29. Gmina 33. Miejscowo 27. Wojewdztwo 30. Ulica 34. Kod pocztowy 35. Poczta 22. Imiona 25. PESEL 28. Powiat 31. Nr domu 32. Nr lokalu 23. Data urodzenia

C55.2.1. INFORMACJE UZUPENIAJCE


36. Adres do korespondencji (wypeni, gdy adres faktycznego pobytu jest inny ni w cz. C.2.) 37. Telefon kontaktowy 1)

D66. DANE DOTYCZCE LASW NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU IL-1


1-2

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Rodzaj lasu 1. Lasy 2. Lasy ochronne 3. Lasy wchodzce w skad rezerwatw przyrody 4. Lasy wchodzce w skad parkw narodowych 39. 40. 41. 42.

Powierzchnia w ha

2)

E77. INFORMACJA O ZACZNIKACH (do niniejszej informacji doczono)


43. Liczba zacznikw ZL-A 44. Zacznik ZL-B skadany
(zaznaczy waciwy kwadrat):

tak nie

F. UZASADNIENIE PRZYCZYNY KOREKTY INFORMACJI


UWAGA: PODATNIK MA OBOWIZEK ZOENIA WRAZ Z KOREKT DEKLARACJI PISEMNEGO UZASADNIENIA PRZYCZYNY KOREKTY - ART. 81 2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.)

G88. OWIADCZENIE I PODPIS G.1. PODATNIK / OSOBA REPREZENTUJCA3) 4)


Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.
45. Imi 47. Data wypenienia informacji (dzie-miesic-rok) 46. Nazwisko 48. Podpis podatnika / osoby reprezentujcej podatnika 3)

G.2. PODATNIK-WSPMAONEK / OSOBA REPREZENTUJCA3)


Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.
49. Imi 51. Data wypenienia informacji (dzie-miesic-rok) 50. Nazwisko 52. Podpis podatnika / osoby reprezentujcej podatnika 3)

H99. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


Uwagi organu podatkowego

Data (dzie-miesic-rok)

Podpis przyjmujcego formularz

1) Nieobowizkowe 2) Naley poda z dokadnoci do czterech miejsc po przecinku 3) Niepotrzebne skreli 4) W przypadku podpisania informacji przez penomocnika naley przedoy organowi podatkowemu penomocnictwo do podpisywania informacji wraz z dowodem wpaty nalenej opaty skarbowej

IL-1

2-2