You are on page 1of 3

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK.

WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Nr dokumentu

ZN-A

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr LXVI/488/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 listopada 2010 r.

DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


A11. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
1. Niniejszy formularz stanowi zacznik do (zaznaczy waciwy kwadrat):

1. deklaracji DR
B22. DANE PODATNIKA niebdcego osob fizyczn
2. Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwy kwadrat):

2. informacji IR

1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

3. Nazwa pena

4. Nazwa skrcona

5. Identyfikator NIP

6. Numer REGON

C33. DANE PODATNIKA bdcego osob fizyczn C.1. PODATNIK


7. Nazwisko i imi 8. Identyfikator NIP 9 Numer PESEL

C.2. PODATNIK-WSPMAONEK
10. Nazwisko i imi 11. Identyfikator NIP 12. Numer PESEL

OBJANIENIA
1)

W (wasno) WW (wspwasno) UW (uytkowanie wieczyste) WUW (wspuytkowanie wieczyste)

PS WPS PZ WPZ

(posiadanie samoistne) (wspposiadanie samoistne) (posiadanie zalene) (wspposiadanie zalene)

2) 3)

pow. udziau naley poda jeeli wyodrbniono wasno lokali po zaokrgleniu do penego m2

w przypadku pomieszcze o wys. od 1,40 m do 2,20 m naley wpisa 50 % powierzchni w przypadku pomieszcze o wys. poniej 1,40 - nie wykazuje si 4) wykaza, jeeli zostay nadane - identyfikatory dziaek, budynkw lub lokali nadawane dla celw ewidencji gruntw i budynkw zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntw i budynkw (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) Przykad identyfikatora dla budynku: 1012011_5.0003.11/2.1_BUD dla lokalu: 1012011_5.0003.11/1.1_BUD.12_LOK UWAGA! numery ewidencyjne zazwyczaj nie pokrywaj si z numerem adresowym budynku oraz z numerem adresowym lokalu w danym budynku * pow. uytkow budynkw i lokali naley poda z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku ** naley zaznaczy odpowiednio: P dla budowli opodatkowanych Z dla budowli zwolnionych ZN-A
1-3

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.144. WYKAZ BUDOWLI PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU W PODATKU OD NIERUCHOMOCI


Lp. Numer inwentarzowy Nazwa budowli Warto (okrelona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-6 P/Z**

R A Z E M
W razie wikszej liczby budowli naley zaczy kolejn stron ZN-A 2-3 wedug ustalonego wzoru

P Z

ZN-A

1-3

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.255. DANE O NIERUCHOMOCIACH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU W PODATKU OD NIERUCHOMOCI


Dziaki Pooenie (ulica, nr)
tytu prawny1) 2 identyfikatory geodezyjne obrb nr 3 dziaka nr 4 pow. dziaki lub udziau2) 5 tytu prawny1)

Budynki *
pow. uytkowa funkcja / rodzaj liczba lokali

Lokale*
pow. uyt. lokali pow. uyt. pom. przynal.3)

Ksiga wieczysta
gruntu budynku -lokalu Nazwa sdu 12

identyfikator geodezyjny4) 6 7 8

identyfikator geodezyjny4) 9 10 11

W razie wikszej liczby nieruchomoci naley zaczy kolejn stron ZN-A 3-3 wedug ustalonego wzoru

ZN-A

3-3