You are on page 1of 42

UCHWAA NR III/8/10 RADY MIASTA ZDUSKA WOLA z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wzorw informacji podatkowych i deklaracji na podatki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala si, co nastpuje: 1. Ustala si wzory: 1) informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - IN-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 1 do uchway; 2) deklaracji na podatek od nieruchomoci - DN-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 2 do uchway; 3) danych o nieruchomociach - ZN-1/A, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 3 do uchway; 4) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci - ZN-1/B, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 4 do uchway; 5) informacji o gruntach - IR-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 5 do uchway; 6) deklaracji na podatek rolny - DR-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 6 do uchway; 7) danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 7 do uchway; 8) danych o nieruchomociach rolnych - ZR-1/A, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 8 do uchway; 9) informacji o lasach - IL-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 9 do uchway; 10) deklaracji na podatek leny - DL-1, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 10 do uchway; 11) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym - ZL-1/B, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 11 do uchway; 12) danych o nieruchomociach lenych - ZL-1/A, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 12 do uchway; 13) danych wspwacicieli/wspuytkownikw/wspposiadaczy - ZN-1/C, zgodnie z brzmieniem zacznika Nr 13 do uchway. 2. Traci moc Uchwaa Nr XV/161/07 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorw informacji podatkowych i deklaracji na podatki. 3. 1. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku.

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 1 z 42

2. Uchwaa podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicach ogosze w Zduskiej Woli w Urzdzie Miasta oraz Pasau Powstacw lskich i przy ul. 1 Maja, a take poprzez zamieszczenie jej treci na stronie internetowej Urzdu Miasta.

Przewodniczcy Rady Miasta Zduska Wola Konrad Pokora

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 2 z 42

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. IN-1 Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 3 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 4 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 5 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 6 z 42

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 7 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 8 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 9 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 10 z 42

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZN-1/A Dane o nieruchomociach

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 11 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 12 z 42

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 13 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 14 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 15 z 42

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. IR-1 Informacja o gruntach

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 16 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 17 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 18 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 19 z 42

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 20 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 21 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 22 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 23 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 24 z 42

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 25 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 26 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 27 z 42

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZR-1/A Dane o nieruchomociach rolnych

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 28 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 29 z 42

Zacznik Nr 9 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. IL-1 Informacja o lasach

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 30 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 31 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 32 z 42

Zacznik Nr 10 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. DL-1 Deklaracja na podatek leny

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 33 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 34 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 35 z 42

Zacznik Nr 11 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 36 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 37 z 42

Zacznik Nr 12 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZL-1/A Dane o nieruchomociach lenych

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 38 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 39 z 42

Zacznik Nr 13 do Uchway Nr III/8/10 Rady Miasta Zduska Wola z dnia 13 grudnia 2010 r. ZN-1/C Dane wspwacicieli/wspuytkownikw/wspposiadaczy

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 40 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 41 z 42

Id: QIGHL-ZIFWH-BJTMS-MXRHS-SVTKI. Podpisany

Strona 42 z 42