You are on page 1of 2

d, dnia 29 listopada 2010 r. WOJEWODA DZKI NR PNK.

I-0911/476/2010 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego Na podstawie art. 86 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam niewano 3 ustp 4 i 6 zacznika do uchway Nr LXIV/540/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 padziernika 2010 r. w sprawie szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gmin Miasto Tomaszw Mazowiecki. Uzasadnienie Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 27 padziernika 2010 r. podja uchwa Nr LXIV/540/10 w sprawie szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gmin Miasto Tomaszw Mazowiecki. Uchwa dorczono organowi nadzoru w dniu 3 listopada 2010 r. Uchwaa zostaa podjta m.in. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). W 1 tej uchway Rada Miejska ustalia szczegowe zasady ponoszenia odpatnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gmin Miasto Tomaszw Mazowiecki, okrelone w zaczniku do tej uchway. W 2 uchway Rada powierzya wykonanie uchway Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, natomiast w 3 Rada postanowia, i uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. W 3 ustp 4 zacznika do tej uchway Rada Miejska postanowia, e Wysoko opaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, o ktrej mowa w 1 ust. 1, w granicach okrelonych w ust. 5-7. Z kolei w 3 ustp 6 tego zacznika Rada ustalia wysoko opaty (tj. okrelony procent kosztw pobytu wymienionych w ust. 5 tego przepisu) za pobyt w mieszkaniu chronionym, ktre ponosi mieszkaniec, uzalenion od uzyskiwanego dochodu (w granicach ustalonych przez Rad). Stosownie do art. 97 ust. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, opat za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujcy w uzgodnieniu z osob kierowan, uwzgldniajc przyznany zakres usug. Osoby nie ponosz opat, jeeli dochd osoby samotnie gospodarujcej lub dochd na osob w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zgodnie natomiast z ustpem 5 art. 97 tej ustawy rada gminy w drodze uchway ustala, w zakresie zada wasnych, szczegowe zasady ponoszenia odpatnoci za pobyt m.in. w mieszkaniach chronionych. Z powyszych przepisw wynika jednoznacznie, e Rada Miejska nie zostaa upowaniona przez ustawodawc do ustalenia wysokoci stawek opat za pobyt w mieszkaniu chronionym, co uczynia w 3 ustp 6 zacznika do uchway. Szczegowe zasady, do ustalenia ktrych zostaa zobowizana Rada, nie mog by
Id: JQYIJ-WNUKU-BIYZZ-LYMXE-WZWDP. Podpisany Strona 1

sprzeczne z zasadami zawartymi w ustawie, a jednoczenie nie mog pozbawia podmioty wskazane przez ustawodawc prawa do podjcia decyzji w okrelonym przez niego zakresie. Skoro ustawa w art. 97 ust. 1 stanowi, e opat za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujcy w uzgodnieniu z osob kierowan, naley stwierdzi, e Rada Miejska nie ma kompetencji w tym zakresie, a w ramach szczegowych zasad powinna okreli jedynie granice, w ramach ktrych opata winna zosta ustalona przez uprawnione podmioty; granic tych nie stanowi konkretne stawki opat (wyraone procentowo) odnoszce si do zsumowanych (konkretnych) kosztw pobytu w mieszkaniu chronionym. Ponadto Rada Miejska nie zostaa upowaniona do podjcia postanowienia 3 ustp 4 zacznika, i wysoko opaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej, bdcej jednostronnym aktem prawnym. Postanowienie to pozostaje w sprzecznoci z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej, ktry zastrzega form uzgodnienia (a wic umowy - aktu prawnego dwustronnego) midzy podmiotem kierujcym a osob kierowan, jako form (sposb) ustalenia tej opaty. Regulacja dokonana w powyszym zakresie przez Rad wyklucza w istocie uzgodnienie midzy waciwymi podmiotami jako sposb i form ustalenia opaty. Stanowisko Prezydenta Miasta zawarte w przedoonych wyjanieniach, i ustalenie opaty, po jej uzgodnieniu z osob kierowan stanowi bdzie element decyzji w sprawie przyznania wiadczenia pobytu w mieszkaniu chronionym nie moe zosta uznane przez organ nadzoru za zgodne z prawem. Wobec powyszego naley uzna, e Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego podejmujc ww. postanowienia zacznika do uchway Nr LXIV/540/10 w sposb istotny naruszya prawo, tj. przepis art. 97 ust. 1 i ust. 5 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym stanie rzeczy wydanie rozstrzygnicia nadzorczego stao si konieczne i naleao orzec jak w sentencji. Rozstrzygnicie nadzorcze moe zosta zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w odzi (90-434 d, ul. Piotrkowska 135), za porednictwem Wojewody dzkiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Skarg wnosi si w dwch egzemplarzach.

Wojewoda dzki Jolanta Chemiska

Do wiadomoci: Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.

Id: JQYIJ-WNUKU-BIYZZ-LYMXE-WZWDP. Podpisany

Strona 2