You are on page 1of 2

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE NR PNK-I-0911/285/09 WOJEWODY DZKIEGO z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway Nr XXVI/186/09 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opat za wiadczenia, prowadzonego przez Gmin Zapolice przedszkola publicznego Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) stwierdzam niewano uchway Nr XXVI/186/09 Rady Gminy z Zapolicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opat za wiadczenia, prowadzonego przez Gmin Zapolice przedszkola publicznego. Uzasadnienie Rada Gminy w Zapolicach uchwa Nr XXVI/186/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustalia opaty za wiadczenia przedszkola prowadzonego przez Gmin Zapolice. W 1 ww. uchway przyjto, e opata za korzystanie z przedszkola powyej minimum programowego wynosi 70 z, natomiast w sytuacji uczszczania do przedszkola wicej ni jednego dziecka z tej samej rodziny opata za kade nastpne dziecko wynosi 40 z. Stosownie do 2 przedmiotowej uchway, Rada postanowia, i opata za wiadczenia przedszkolne powyej minimum programowego nie podlega zwrotowi. Powysze postanowienia podjte zostay z istotnym naruszeniem prawa, a w szczeglnoci z przepisem art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pn. zm.), oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej. Zapis 1 ww. uchway, w wyniku ktrego Rada ustalia opat za wiadczenia opieki przedszkolnej powyej minimum programowe, bez wskazania jakie wiadczenia skadaj si na t kwot oraz jaki jest koszt poszczeglnych wiadcze, pozostaje w sprzecznoci z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie owiaty, zgodnie z ktrym Rada Gminy ustala opaty za wiadczenia prowadzonych przez gmin przedszkoli publicznych. Oznacza to, e zawarta delegacja ustawowa dla Rady, upowania j do ustalenia opat za konkretne, indywidualnie wskazane wiadczenia ktre przekraczaj podstaw programow. Sposb ustalenia opaty powinien ponadto by przekonywujcy, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja ustalonej opaty powinna by racjonalna i naleycie uzasadniona. Dodatkowo naley wskaza, i zawarte w 1 ust. 1 uchway sformuowanie minimum programowe pozostaje w sprzecznoci z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie owiaty zgodnie z ktrym przedszkole publiczne prowadzi bezpatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto naley stwierdzi, i rnicowanie opat za korzystanie z opieki przedszkolnej od iloci dzieci uczszczajcych do przedszkola z jednej rodziny ( 1 ust. 2 uchway) naruszaj art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej. Rada ustalajc zakres i tre normy kompetencyjnej, upowaniajcej do ustalenia zasad wysokoci opat za wiadczenia, obowizana jest uwzgldnia w tym zakresie przepisy Konstytucji. Przepis art. 32 Konstytucji, obowizujcy rwnie organy samorzdu terytorialnego, stanowi, e wszyscy wobec prawa s rwni. Wszyscy maj prawo do rwnego traktowania przez wadze publiczne (ust. 1). Nikt nie moe by dyskryminowany w yciu politycznym, spoecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn (ust. 2). Zasada rwnego traktowania wymaga by wszystkie podmioty charakteryzujce si dan cech istotn w rwnym stopniu byy traktowane tzn. wedug jednakowej miary, bez zrnicowa zarwno dyskryminujcych, jak i faworyzujcych. Dokonujc oceny, czy dana regulacja jest zgodna z zasad rwnoci, naley rozway, czy mona wskaza wspln cech istotnie uzasadniajc rwne traktowania podmiotw prawa, biorc pod uwag tre i cel danej regulacji. Wspln cech w tym przypadku uzasadniajc rwne traktowania podmiotw jest korzystanie przez dzieci z zaj przekraczajcych podstaw programow (wedug Rady Gminy w Zapolicach minimum programowe). Rada okrelajc przedmiotow opat ustalia kryterium na mocy, ktrego wysoko opat zostaa zrnicowana od iloci dzieci uczszczajcych do przedszkola z danej rodziny. Tym samym Rada naruszya zasad rwnego traktowania podmiotw prawa posiadajcych t sam cech, istotn dla celw regulacji. Powysze rozwaania maj rwnie zastosowanie do treci 2 uchway na mocy, ktrego opata za opiek przedszkoln powyej minimum programowego nie

podlega zwrotowi. Brak takiej moliwoci w niewtpliwy sposb dyskryminuje rodzicw dzieci, ktrzy zobowizani s ponosi opaty w sytuacji gdy dziecko nie uczestniczy w zajciach np. z powodu choroby. Brak wiadczenia ze strony gminy (przedszkola) i pobieranie od rodzicw nieobecnych dzieci narusza zdaniem organu nadzoru zasad ekwiwalentnoci wiadcze. Z wyjanie zoonych przez Przewodniczcego Rady Gminy Zapolice, wynika, i na wymienion opat skadaj si midzy innymi koszty wyywienia dziecka w przedszkolu. Przewodniczcy wyjania, i opata wyywieniowa dziecka podlega zwrotowi w kwocie obejmujcej rwnowarto kadego dnia nieobecnoci dziecka w przedszkolu, liczc od drugiego dnia nieobecnoci. Zdaniem organu nadzoru powysze wyjanienia nie koresponduj z treci uchway. W dyspozycji kwestionowanej uchway nie sposb doszuka si tak jak podnosi Przewodniczcy, moliwoci zwrotu opaty wyywieniowej. Ponadto naley stwierdzi, i zgodnie z 6 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) przepisy powinny by tak redagowane, aby dokadnie i w sposb zrozumiay dla adresatw zawartych w nim norm wyraay intencje prawodawcy. Dlatego zdaniem Wojewody dzkiego powysze wyjanienia nie zasuguj na uwzgldnienie. W wietle powyszego wydanie rozstrzygnicia nadzorczego jest uzasadnione i naley orzec jak na wstpie. Rozstrzygnicie nadzorcze moe zosta zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w odzi (90434 d, ul. Piotrkowska 135) za porednictwem Wojewody dzkiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia. Skarg wnosi si w dwch egzemplarzach. Wojewoda dzki: Jolanta Chemiska Otrzymuje: Wjt Gminy Zapolice