You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLI/287/2009 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriw i trybu przyznawania nagrd dla nauczycieli szk i placwek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze i opiekucze Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 120, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si kryteria i tryb przyznawania nagrd dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach ponadgimnazjalnych i placwkach owiatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski za ich osignicia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej, w tym realizacj zada zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko lub placwk oraz realizacj innych zada statutowych szkoy lub placwki. 2. W budecie Powiatu Tomaszowskiego tworzy si specjalny fundusz na nagrody organu prowadzcego i dyrektora szkoy lub placwki dla nauczycieli za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodze osobowych. 3. Z funduszu wymienionego w 2: 1) 20% rodkw przeznacza si na nagrody organu prowadzcego; 2) 80% rodkw przeznacza si na nagrody dyrektora szkoy lub placwki. 4. 1. Nagrody, o ktrych mowa w 3, przyznawane s w terminie do dnia 14 padziernika kadego roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2. Nagrody, o ktrych mowa w 3 pkt 1, przyznawane s przez Zarzd Powiatu Tomaszowskiego. 3. Nagrody, o ktrych mowa w 3 pkt 2, przyznawane s przez dyrektorw szk i placwek. 5. Nagroda moe by przyznana nauczycielowi, ktry przepracowa w szkole lub placwce co najmniej 1 rok. 6. 1. Nagroda moe by przyznana nauczycielowi, ktry posiada wyrniajc ocen pracy pedagogicznej oraz spenia co najmniej 6 z nastpujcych kryteriw: 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: a) osiga dobre rezultaty w nauczaniu, potwierdzone wynikami uzyskiwanymi przez uczniw na sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez Okrgow Komisj Egzaminacyjn, b) podejmuje dziaalno innowacyjn polegajc na wdraaniu nowatorskich metod nauczania, opracowaniu autorskich programw i publikacji, c) osiga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziaem uczniw w finaach wojewdzkich olimpiad i konkursw przedmiotowych, zajciem przez uczniw (grup uczniw) miejsc I-III w konkursach, zawodach, przegldach i festiwalach, powiatowych, rejonowych, wojewdzkich lub oglnopolskich, d) posiada udokumentowane osignicia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami majcymi trudnoci w nauce, e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystoci szkolne i rodowiskowe, f) prawidowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i modziey, g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, h) posiada osignicia w pracy pozalekcyjnej, i) sprawuje opiek nad organizacjami spoecznymi dziaajcymi w szkole, j) osiga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami, l) aktywnie uczestniczy w rnorodnych formach doskonalenia zawodowego, ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa w ramach Wewntrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, m) wzbogaca wasny warsztat pracy (pozyskuje rodki na pomoce dydaktyczne); 2) w zakresie pracy opiekuczo-wychowawczej: a) organizuje pomoc i opiek uczniom lub wychowankom, bdcym w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej, pochodzcym z rodzin ubogich lub patologicznych, b) prowadzi dziaalno majc na celu zapobieganie i zwalczanie przejaww patologii wrd modziey, w szczeglnoci narkomanii i alkoholizmu, c) organizuje wspprac szkoy z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj, poradni psychologiczno-pedagogiczn, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejaww patologii spoecznej i niedostosowania spoecznego dzieci i modziey, d) rozwija formy wspdziaania szkoy lub placwki z rodzicami. 2. Kryteria dotyczce dyrektorw szk i placwek, rozszerza si o ocen zakresu zada wynikajcych z penionej funkcji. 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzcego, wystpuj: 1) dla nauczyciela dyrektor szkoy lub placwki, w ktrej jest on zatrudniony z wasnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora, rady pedagogicznej, rady rodzicw, zwizkw zawodowych zrzeszajcych nauczycieli, stowarzysze dziaajcych na rzecz owiaty; 2) dla dyrektora szkoy lub placwki Naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z wasnej inicjatywy lub na wniosek czonkw Zarzdu Powiatu, innych organw powiatu, zwizkw zawodowych zrzeszajcych nauczycieli, stowarzysze dziaajcych na rzecz owiaty. 8. 1. Wnioski o nagrody organu prowadzcego dla nauczycieli musz by dostarczone do Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w terminie do 20 wrzenia kadego roku. Propozycje dotyczce kandydatur dyrektorw, zgaszane na pimie przez inne osoby ni Naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu, musz by dostarczone w tym samym terminie. 2. Wzr wniosku, o ktrym mowa w 7, okrela zacznik Nr 1 do uchway. 9. 1. Wnioski o nagrody organu prowadzcego, weryfikuje i opiniuje komisja powoana przez Zarzd Powiatu Tomaszowskiego. 2. W skad komisji wchodz: 1) przedstawiciel Zarzdu Powiatu Tomaszowskiego, ktry peni funkcj przewodniczcego komisji; 2) naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu; 3) po jednym przedstawicielu zakadowych organizacji zwizkowych zrzeszajcych nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. 3. W posiedzeniu komisji moe uczestniczy przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. 4. Przewodniczcy komisji, o ktrej mowa w ust. 2, przedkada zweryfikowane i zaopiniowane wnioski Zarzdowi Powiatu w terminie do dnia 5 padziernika kadego roku. 10. 1. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach poza nagrodami, o ktrych mowa w 4, Zarzd Powiatu moe przyzna nagrod w innym terminie. 2. Przyznanie nagrody w tym trybie nie podlega zaopiniowaniu przez komisj, o ktrej mowa w 9. 11. Nauczyciel, ktremu zostaa przyznana nagroda otrzymuje dyplom, ktrego odpis umieszcza si w jego teczce akt osobowych. 12. Traci moc uchwaa Nr XXXIX/272/2005 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriw przyznawania nagrd dla nauczycieli za osignicia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 13. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 14. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. Przewodniczcy Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim: Andrzej Baraski

ZACZNIK NR 1 DO UCHWAY NR XLI/287/2009 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZ. z dnia 27 sierpnia 2009 r.

WNIOSEK o przyznanie nagrody ORGANU PROWADZCEGO

1. Imi i nazwisko kandydata... 2. Data urodzenia ... 3. Wyksztacenie (poziom, kierunek) .... 4. Stopie awansu zawodowego ...... 5. Stanowisko . 6. Nazwa szkoy (placwki), w ktrej kandydat jest zatrudniony: . . 7. Sta pracy pedagogicznej ... 8. Wymiar zatrudnienia ........................................... 9. Ostatnia ocena pracy, data ......................................... 10. Otrzymane dotychczas nagrody (kto przyzna): . .

UZASADNIENIE

... piecztka i podpis wnioskujcego

... piecztka i podpis przewodniczcego Zarzdu (dyrektora szkoy lub placwki)