You are on page 1of 16

UCHWAA NR XL/235/10 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 23 wrzenia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziaek nr ewid. gruntu 314, 315 i cz dziaki nr 310 - w obrbie Stou Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r: Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717, z 2004r: Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492; z 2005r: Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087; z 2006r: Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635; z 2007r: Nr 127, poz.880; z 2008r: Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413; z 2010r: Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 149, poz.996) Rada Gminy Pszczew uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Ustalenia oglne 1. 1. Przedmiotem ustale niniejszej uchway jest obszar gminy Pszczew obejmujcy teren w obrbie geodezyjnym Stou na dz. nr ewid. gruntu: 314, 315 i cz 310. Cao terenu opracowania znajduje si w sieci obszarowej NATURA 2000 tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakw Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLB080005) i w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLB080002), a take w granicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. 2. Granice obszaru objtego uchwa oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000. 3. Integralnymi czciami niniejszej uchway s: 1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowicy zacznik nr 1; 2) rozstrzygnicie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowice zacznik nr 2 do planu; 3) rozstrzygniecie w sprawie realizacji da z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, stanowice zacznik nr 3 do planu; 4. Niniejsza uchwala jest zgodna: 1) z uchwa Nr XX/116/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 padziernika 2008 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew, w obrbie Stou; 2) z uchwa nr XL/234/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 wrzenia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew. 2. 1. Plan ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenw oraz zasady ksztatowania zabudowy i obsugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi wart. 15 ust. 2 i 3 obowizujcej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Z uwagi na nie wystpowanie problematyki, plan nie okrela: 1) granice i sposoby w zagospodarowania terenw podlegajcych specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, z wyczeniem terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, 3. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa o:

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 1

1) przeznaczeniu terenw - naley przez to rozumie takie przeznaczenie, ktre powinno przewaa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi w sposb okrelony ustaleniami planu z dopuszczeniem nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i rozbirki obiektw istniejcych w czci lub caoci lub budowy obiektw nowych zgodnie z ustaleniami rozdziau 2 niniejszej uchway; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumie linie ograniczajce obszary, na ktrych dopuszcza si realizacj obiektw kubaturowych; 3) przepisach odrbnych - naley przez to rozumie aktualne w momencie realizacji niniejszej uchway przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajce z prawomocnych rozporzdze i decyzji administracyjnych; 4) terenie jednostki urbanistycznej planu - naley przez to rozumie teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, oznaczony numerem porzdkowym planu i symbolem urbanistycznym; 5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, urzdzenia lub uytkowania terenu - naley przez to rozumie dotychczasowe uytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem; 6) uciliwoci - naley przez to rozumie przekroczenie standardw jakoci rodowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniajce ycie albo dokuczliwe dla otaczajcego terenu, a zwaszcza haas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczajce obowizujce wielkoci normowe; 7) usugach - naley przez to rozumie takie usugi, ktre nie wytwarzaj dbr materialnych i su zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludnoci, z wyczeniem usug: handlu o powierzchni sprzedaowej pow. 2000 m2 dla jednego obiektu, obsugi komunikacji, sprzeday paliw, naprawy i sprzeday pojazdw zmechanizowanych, miejsca obsugi podrnych; 8) terenie zabudowy bliniaczej - naley przez to rozumie zabudow kubaturowa, ktra moe by realizowana na dwch dziakach przy ich wsplnej granicy; 9) towarzyszce obiekty - naley przez to rozumie obiekty budowlane o funkcji zwizanej z przeznaczeniem podstawowym lub niezbdne do jego prawidowego uytkowania, przy czym ich powierzchnia zabudowy nie moe by wiksza ni powierzchnia zabudowy obiektw o funkcji podstawowej na danym trenie; 10) szerokoci budynkw naley przez to rozumie mniejszy z gabarytw rzutu budynku; 11) dugo budynkw naley przez to rozumie wikszy z gabarytw rzutu budynku. Rozdzia 2. Przeznaczenie terenw 4. 1. Na obszarze objtym planem wyznacza si nastpujce tereny o rnym przeznaczeniu: 1) tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku symbolem -"RM"; 2) treny upraw karskich , oznaczone na rysunku symbolem -"RZ"; 3) tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej , oznaczone na rysunku symbolem -"ML; 4) tereny usug turystycznych, oznaczone na rysunku symbolem -"UT" 5) tereny zabudowy usugowej, oznaczone na rysunku symbolem -"U" 6) tereny lasw oznaczone na rysunku symbolem -"ZL"; 7) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku symbolem -"ZI"; 8) tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 , oznaczone na rysunku symbolem -"ZN2000"; 9) tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku symbolem -"EE"; 10) tereny przepompowni ciekw sanitarnych, oznaczone na rysunku symbolem -"NO"; 11) tereny staww rybnych, oznaczone na rysunku symbolem -"WS"; 12) tereny parkingw, oznaczone na rysunku symbolem KS"; 13) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem "KL", "KDW". 2. Dla terenw, o ktrych mowa w ust.1 ustala si nastpujce funkcje stanowice o ich przeznaczeniu:

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 2

1) tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej - "RM"; obejmuj zabudow istniejca i projektowan o funkcji mieszkalnej zabudowy zagrodowej gospodarstwa rolno- rybackiego z agroturystyk niskiej intensywnoci zabudowy z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej i drobnych usug wbudowanych max. do 30%powierzchni budynku; 2) tereny upraw karskich - "RZ"; obejmuj istniejce uprawy zielone(karskie) gospodarstwa rolnorybackiego; 3) tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku symbolem -"ML"; obejmuj projektowan zabudow kwalifikowanego wypoczynkowego mieszkalnictwa pobytowego: rekreacja wypoczynek ( w tym pobyty caoroczne pacjentw, rehabilitacji, posesje rezydentw), z dopuszczeniem mieszkalnej hotelowej funkcji usugowej; 4) tereny usug turystycznych - "UT" obejmuje urzdzenie projektowane w zieleni o funkcji turystyczno rekreacyjnej; 5) tereny zabudowy usugowej - "U" , obejmuj tereny usug komercyjnych przeznaczone na lokalizacje administracji, obiektw suby zdrowia, rehabilitacji, wypoczynku, odnowy biologicznej , ratownictwa medycznego z dopuszczeniem caorocznego mieszkalnictwa pobytowego pensjonariuszy i personelu, usug: hotelarskich, paliatywnych, gastronomicznych, handlowych, sportu i odnowy fizycznej; 6) tereny lasw - "ZL"; obejmuj tereny lasw istniejcych oraz planowanych dolesie z zachowaniem istniejcej oryginalnej struktury gatunkowej rolin; 7) tereny zieleni izolacyjnej, - "ZI"; obejmuje tereny istniejcej i planowanej zieleni izolacyjnej; 8) tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000, - "ZN2000"; obejmuje tereny istniejcych i chronionych prawem siedlisk przyrodniczych NATURA 2000. Zakaz dziaa naruszajcych istniejcy stan rwnowagi rodowiska przyrodniczego; 9) tereny stacji transformatorowych, -"EE"; obejmuje teren planowanych stacji transformatorowych; 10) tereny przepompowni ciekw sanitarnych - "NO"; obejmuje teren planowanego wza infrastruktury technicznej w tym przepompowni ciekw sanitarnych 11) tereny staww rybnych - "WS"; obejmuje tereny istniejcych sztucznych zbiornikw wodnych - gospodarstwa rybackiego . 12) tereny parkingw KS"; obejmuj teren gdzie s miejsca postojowe dla samochodw osobowych; 13) tereny komunikacji drogowej, "KL", "KDW" Podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi koowe. Dozwolona jest lokalizacja w pasie drogowym terenw zieleni, parkingw, urzdze infrastruktury technicznej - obejmuj odpowiednio tereny: a) KL - teren drg lokalnych. b) KDW - teren drg komunikacji wewntrznej. 3. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowizujcymi ustaleniami planu: 1) granice opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 2) linia graniczna 100 m strefy ochronnej jeziora Biaego 3) linie rozgraniczajce tereny o rnych zasadach zagospodarowania; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) symbole urbanistyczne okrelajce przeznaczenie terenw. 4. Pozostae, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np. tre podkadu mapowego, orientacyjne linie podziaw wewntrznych, maja charakter informacyjny i nie s ustaleniami planu. Rozdzia 3. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 5. Na obszarze objtym planem ksztatowanie i ochron adu przestrzennego naley realizowa poprzez zapewnienie:

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 3

1) Funkcjonalnych powiza terenw staww kpielisk, plaowania w zieleni oraz poprzez zmian ukadu drogowego , 2) Wydzielenia kameralnych zespow zabudowy mieszkalnej oddzielonych od siebie terenami zieleni urzdzonej lub szpalerami zieleni rednio wysokiej, zimozielonej w drogach o oznaczeniach KL, KDW wg zacznika nr 1, 3) Ksztatowania zabudowy i zagospodarowania w terenach 7U i 11U w formie obiektw kubaturowych o wyspecjalizowanej funkcji uzdrowiskowo wypoczynkowej, 4) Jednorodnego wyrazu architektonicznego zespow zabudowy usugowej w terenach o oznaczeniach U, wg zacznika nr 1, 5) Zastosowanie szlachetnych materiaw wykoczeniowych typu: szko, drewno, ceramika, kamie, tynk, aluminium, dachwka, upek. 6) Stosowanie dachw w kolorach naturalnych czerwieni, brzw. 7) Zachowanie i ochron istniejcego zadrzewienia i wskazanie jego uzupenie z utrzymaniem struktury gatunkowej. 8) Zakaz lokalizacji wolnostojcych obiektw tymczasowych oraz obiektw usugowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizacje usug, 9) Dopuszcza si lokalizacje obiektw towarzyszcych funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustale 3.punkt 10 planu, 10) Zakaz stosowania wszelkich potw betonowych oraz penego ogrodzenia o wysokoci powyej 1,2 m, 11) Przy projektowaniu nowych inwestycji naley unika kolizji z istniejcymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania naley istniejca sie przenie zgodnie z warunkami okrelonymi w przepisach szczeglnych po uzgodnieniu z waciwym operatorem sieci, 12) Dopuszcza si lokalizacje sieci i urzdze infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostan zakcone podstawowe funkcje tych terenw, z dopuszczeniem wydzielenia dziaek pod urzdzenia zwizane z infrastruktur techniczn pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej, 13) Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia : zaopatrzenia wodnego do zewntrznego gaszenia poaru; dojazdw poarowych wynikajcych z przepisw odrbnych.(Dz.U.124 poz.1030) Rozdzia 4. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 6. Ustala si zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: 1) odprowadzenie ciekw zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Pszczewie, 2) wywoenie wszystkich odpadw staych do lokalnego zakadu utylizacji z preferencj ich segregacji, 3) wykluczenie zrzutw zanieczyszcze, szczeglnie substancji biogennych, organicznych toksycznych, do gruntu i wd powierzchniowych. 4) Zabrania si niszczenia i uszkadzania brzegw rdldowych wod powierzchniowych, tworzcych brzeg wody budowli lub murw nie bdcych urzdzeniami wodnymi oraz gruntw pod rdldowymi wodami powierzchniowymi. 5) Zabrania si grodzenia nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych w odlegoci mniejszej ni 1,5 m od linii brzegu a take zakazywania lub uniemoliwiania przechodzenia przez ten obszar. 6) Nakazuje si umoliwienie dostpu do powierzchniowych wd publicznych jeziora Biaego w razie potrzeby wykonania robt zwizanych z utrzymaniem wd. 7) Waciciel nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych nie moe : a) Zmienia stanu wody na gruncie, a zwaszcza kierunku odpywu ze rde ze szkod dla gruntw ssiednich; b) Odprowadza wd oraz ciekw na grunty ssiednie

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 4

8) Na Wacicielu nieruchomoci przylegych do powierzchniowych wd publicznych ciy obowizek usunicia przeszkd oraz zmian w odpywie wody, powstaych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziaania osb trzecich ze szkod dla gruntw ssiednich. 9) Przestrzeganie postanowie wynikajcych z przepisw szczeglnych NATURA 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakw Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLB080005) Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLB080002); rozporzdzenia nr 22 wojewody lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 [ Dz.U.W.L. Nr 91] w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 6.04.2004 [ Dz.U. Nr 92 poz. 880] 7. 1. Ze wzgldu na ochron rodowiska przyrodniczego ustala si: Uciliwoci i szkodliwoci wywoane przez dziaalnoci zwizane z przeznaczeniem obszarw, w zakresie emisji zanieczyszcze: wd i powietrza, zwizkw zowonnych, haasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i rodowiska, w tym powstawania odpadw, wymagaj stosowania urzdze majcych na celu eliminowane lub ograniczone uciliwoci oraz zachowania parametrw okrelonych w przepisach odrbnych, 2. Ochrony wymagaj nastpujce elementy zagospodarowania, wg zacznika nr 1: 1) Tereny NATURA 2000 uytki ekologiczne w terenie 18ZN2000 i 31ZN2000; Obowizuj nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenw wynikajce z ustale dla obszarw ochrony przyrody, w tym nakaz zachowania pasa rolinnoci brzegowej: trzciny i paki, stanowicego siedlisko dla chronionych prawnie pazw na co najmniej 25 % dugoci brzegu staww, w ktrych wystpuje trzcina i palka wodna 2) las i starodrzew w terenach 12ZL; 2ZL; 3) zadrzewienia i zakrzaczenia przywodne, przydrone i rdpolne, trzcinowiska przy brzegu jeziora poza obszarami pla 3. Zakazuje si: 1) odprowadzania ciekw bytowych, komunalnych do gruntu i jezior. 2) usuwania szuwarw i rolinnoci zanurzonej w strefie pytkiej wody wyznaczonej lini brzegow poza rejonami lokalizacji kpielisk i pomostw, a szczeglnie stanowisk grzybienia biaego chronionego prawnie; 3) uytkowania sprztu wodnego z silnikami spalinowymi za wyjtkiem gospodarki rybackiej oraz bezpieczestwa i ratownictwa wodnego; 4. Dopuszcza si na podstawie odrbnych decyzji: 1) wycink pojedynczych drzew ze wzgldw ich stanw sanitarno-zdrowotnych. Rozdzia 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 8. Ustala si zasady ochrony dbr kultury: 1) osoby prowadzce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktry posiada cechy zabytku, obowizane s niezwocznie zawiadomi o tym Wjta Gminy oraz Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw; 2) ziemne jednoczenie obowizane s zabezpieczy odkryty przedmiot i wstrzyma wszelkie roboty mogce go uszkodzi lub zniszczy do czasu wydania przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw odpowiednich zarzdze. Rozdzia 6. Zasady ksztatowania przestrzeni publicznych 9. Na obszarze objtym planem przestrzenie publiczne stanowi: 1) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem , "KL", KDW; 2) Na terenach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza si realizacje chodnikw, cieek rowerowych, elementw maej architektury w formie awek, miejsc parkingowych, o ile nie koliduje to z uytkowaniem drogi; 3) Ustala si szczeglne warunki zagospodarowania terenu, obowizek zapewnienia dostpnoci terenw i obiektw osobom niepenosprawnym - przejcia piesze naley projektowa w poziomie jezdni, z rnicami poziomw niwelowanymi pochylniami;
Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany Strona 5

Rozdzia 7. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 10. 1. Wyznacza si tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej - oznaczone na rysunku symbolem : "1RM", dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki: a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektw, oznaczone na rysunku planu, w odlegoci min. 6,0 m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu ulice "KL", w odlegoci min. 4,0 m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu ulice KDW, b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem "KDW", "KL", c) maksymalna wysoko obiektw - trzy kondygnacje (tj. piwnica, parter oraz poddasze), tj. 5,5 m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie wiksza ni 10,5 m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej -wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najniszy), d) Poziom posadowienia parterw budynkw do 0, 5m powyej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najwyszy), e) dachy strome o nachyleniu poaci od 350 do 450 , kryte dachwk, f) powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni jednostki urbanistycznej, g) maksymalne gabaryty budynkw: szeroko 10 m, dugo 16 m, 2) dopuszcza si: a) realizacje garay wbudowanych lub dobudowanych do budynkw mieszkalnych, b) realizacje usug handlowych, usug gastronomicznych i usug zwizanych z podstawow obsug motoryzacji z wykluczeniem warsztatw naprawczych (strefa ciszy), c) realizacj powierzchni usugowej od 30% do 70% powierzchni budynku mieszkalnego, d) realizacje obiektw towarzyszcych o wysokoci do trzech kondygnacji (tj. piwnica, parter oraz poddasze), pod warunkiem zastosowania dachw stromych jak w punkcie 1 lit. e (nie precyzuje si kierunku kalenicy), w szczeglnoci garay wolnostojcych, budynkw gospodarczych, budynkw letniskowych, budynkw usugowych, e) realizacje do 20% powierzchni dachu w sposb inny ni wyej okrelono, f) budow obiektw malej architektury, oczek wodnych, basenw, g) wtrne wydzielenie dziaek letniskowych z terenu dziaki siedliskowej gospodarstwa, 3) zakazuje si realizacji: a) lokalizacji stacji paliw . 2. Tereny upraw zielonych - karskich - oznaczone na rysunku planu symbolem ; 24RZ", dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki: a) zagospodarowanie terenu istniejcymi uprawami zielonymi (karskie) rolno rybackiego gospodarstwa bazowego, b) powierzchnia biologicznie czynna Min 95% powierzchni terenu jednostki urbanistycznej, c) utrzymanie istniejcego obiektu kubaturowego na terenie 24RZ bez prawa jego rozbudowy, d) docelow funkcj obszaru jednostek urbanistycznych - tereny zieleni uzdrowiska z zachowaniem istniejcej oryginalnej szaty rolinnej k, 2) dopuszcza si: a) uzupenienie szaty rolinnej zgodnie z oryginalnym, istniejcym pokrojem rolin,
Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany Strona 6

b) zagospodarowanie terenu krajobrazowych terenu, 3) zakazuje si: a) lokalizacji nowej zabudowy,

na

cele

rekreacyjne

z zachowaniem

istniejcych

oryginalnych

cech

3. Tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej wolnostojcej i bliniaczej - oznaczone na rysunku planu symbolem 9ML; 10ML; 25ML, dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki: a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektw, oznaczone na rysunku planu,w odlegoci min. 6,0 m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu ulice "KL", w odlegoci min. 4,0 m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu ulice KDW, b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KL, KDW, c) maksymalna wysoko obiektw trzy kondygnacje(tj. piwnica, parter oraz poddasze),tj. 5,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie wiksza ni 12 m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najniszy), d) poziom posadowienia parterw do 0, 5m powyej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najwyszy), e) dachy strome o nachyleniu poaci 35-45, kryte dachwka, o gwnej kalenicy rwnolegej do frontu dziaki (z dopuszczaln odchyk od kierunku do 20), na dziakach skrajnych ustawienie kalenicy takie jak na dziakach ssiednich, f) powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, g) powierzchnia biologicznie czynna min 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, h) maksymalne gabaryty budynkw (lub poowy budynku bliniaczego) szeroko do 10 m i dugo do 16 m, 2) dopuszcza si: a) wtrny podzia dziaek, b) realizacje usug nieuciliwych suby zdrowia, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w parterach i piwnicach budynkw, c) realizacje garay wbudowanych lub dobudowanych do budynkw mieszkalnych (bez precyzowania kierunku kalenicy), d) realizacje obiektw towarzyszcych o wysokoci do dwch kondygnacji, pod warunkiem zastosowania dachw stromych jak w punkcie 1 lit.e (nie precyzuje si kierunku kalenicy), w szczeglnoci budynkw gospodarczych oraz garay wolnostojcych, e) wystawki dachowe, okna poaciowe oraz realizacje do 20% powierzchni dachu budynku w sposb inny ni wyej okrelono; f) rozbudow, nadbudow, przebudowe lub rozbirk czci lub caoci obiektw istniejcych, budow nowych obiektw; 3) Zakazuje si realizacji: a) usug na dziakach wydzielonych; b) usug uciliwych dla funkcji pobytowego mieszkalnictwa wypoczynkowo rehabilitacyjnego i uzdrowiskowego. 4. Ustala si tereny usug turystycznych , oznaczone na rysunku symbolem 13UT; 21UT; dla ktrych. 1) ustala si nastpujce warunki: a) zagospodarowanie terenw niezabudowanych na urzdzone tereny zielone, miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku;
Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany Strona 7

b) powierzchnia biologicznie czynna: min 75% powierzchni jednostki urbanistycznej 2) zakazuje si: a) budowy nowych obiektw budowlanych w pasie o szerokoci 100m od linii brzegowej jeziora . 5. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usugowej wolnostojcej i bliniaczej - oznaczone na rysunku planu symbolem "4ML,U; 5ML,U; 6ML,U; , dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki: a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektw, oznaczone na rysunku planu,w odlegoci min. 6,0 m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu urbanistycznym ulice KD, w odlegoci min. 4,0m od linii rozgraniczajcych ulice o symbolu KDW, b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KL KDW; c) maksymalna wysoko obiektw trzy kondygnacje (tj. piwnica, parter oraz poddasze), tj.5,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie wiksza ni 12 m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najniszy) , d) poziom posadowienia parterw do 0, 5 powyej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najwyszy), e) dachy strome o nachyleniu poaci 35-45, kryte dachwka, o gwnej kalenicy rwnolegej do frontu dziaki (z dopuszczaln odchyk od kierunku do 20), na dziakach skrajnych ustawienie kalenicy takie jak na dziakach ssiednich, f) powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, g) powierzchnia biologicznie czynna min 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, h) maksymalne gabaryty budynkw szeroko do 10 m i dugo do 16 m, 2) dopuszcza si: a) wczenie czci lub caoci dziaek do ssiedniej jednostki urbanistycznej o symbolu 7U, b) wtrny podzia dziaek, c) realizacje usug nieuciliwych w budynkach, d) realizacje garay wbudowanych lub dobudowanych do budynkw mieszkalnych (bez precyzowania kierunku kalenicy), e) realizacje obiektw towarzyszcych o wysokoci do dwch kondygnacji, pod warunkiem zastosowania dachw stromych jak w punkcie 1 lit.e (nie precyzuje si kierunku kalenicy), w szczeglnoci budynkw gospodarczych oraz garay wolnostojcych, f) wystawki dachowe, okna poaciowe oraz realizacje do 20% powierzchni dachu budynku w sposb inny ni wyej okrelono, g) rozbudow, nadbudow, przebudowe lub rozbirk czci lub caoci obiektw istniejcych, budow nowych obiektw, h) budow obiektw malej architektury, oczek wodnych, basenw, 3) zakazuje si realizacji: a) usug uciliwych dla funkcji mieszkaniowej. 6. Tereny zabudowy usugowej , oznaczone na rysunku planu symbolem "7 U, 11 U", dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki: a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektw, oznaczone na rysunku planu min 6 m od linii rozgraniczajcych jednostki (nie dotyczy parkingw, drg dojazdowych, chodnikw)

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 8

b) maksymalna wysoko obiektw - cztery kondygnacje (tj. piwnica, parter , pitro oraz poddasze), tj. 12,0 m od poziomu terenu do poziomu najwyszego okapu i nie wiksza ni 18,0 m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej -wysokoci naley mierzy od poziomu terenu w tym miejscu, w ktrym poziom terenu stykajcego si z budynkiem jest najniszy), c) wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem "KD",KDW d) dachy strome o nachyleniu poaci od 350 do 450 , kryte dachwka, e) powierzchnia zabudowana max 65% powierzchni jednostki urbanistycznej, f) powierzchnia biologicznie czynna min 25% powierzchni jednostki urbanistycznej g) wprowadzenie zieleni towarzyszcej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuk architektury krajobrazu z udziaem gatunkw zimozielonych w min. 30%. 2) dopuszcza si: a) wtrny podzia jednostek na dziaki budowlane (w wypadku odstpienia od realizacji kompleksowej funkcji usugowej na caoci terenu jednostek) z ustaleniami jak dla terenw ML, b) zmian uksztatowania terenu dopuszczaln jedynie w zakresie niezbdnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania, c) parkingi podziemne w kondygnacji piwnicznej zabudowy kubaturowej oraz miejsca postojowe w wyznaczonych pasach drogowych graniczcych z terenami omawianych jednostek , d) realizacje obiektw maej architektury, oczek wodnych, basenw, 3) zakazuje si: a) naruszenia rwnowagi rodowiska naturalnego przez nieodpowiednie odwodnienie robocze wykopw i fundamentowania obiektu . Nie dopuszczenie do powstania: lejw depresyjnych oraz barier na kierunku naturalnego przepywu wd gruntowych [ konieczne praktyczne zachowanie ich naturalnego przepywu dla uniknicie: zjawisk sufozji w podou, zatem osiadania terenu i naruszenia naturalnych stosunkw wodnych obszaru jednostki urbanistycznej]. b) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej c) realizacji stacji paliw pynnych. 7. Teren istniejcych lasw oznaczony na rysunku planu symbolem "2ZL; 12ZL; 20ZL", dla ktrego: 1) ustala si nastpujce warunki: a) gospodarka lena musi by zgodna z uproszczonym planem urzdzenia lasu lub decyzjami starosty wydanymi na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz.435 z pn. zm.) 2) zakazuje si: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. 8. Tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone na rysunku symbolem 22 ZI ; 23 ZI; dla ktrych: 1) ustala si nastpujce warunki : a) powierzchnia biologicznie czynna Min 95% powierzchni terenu jednostki urbanistycznej 2) dopuszcza si: a) uzupenienie szaty rolinnej na podstawie stosownego branowego projektu zieleni opracowanego na etapie realizacyjnym, 3) zakazuje si: a) lokalizacji zabudowy b) wtrnego podziau terenu jednostek 9. Tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000, oznaczone na rysunku symbolem: 14ZN2000; 15ZN2000;
Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany Strona 9

1) tereny chronione prawem [Postanowienia wynikajce z przepisw szczeglnych zgodnie z Rozporzdzeniem nr 22 Wojewody lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 Dz.U.W.L. nr 91 w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 [ Dz.U. Nr 92 poz. 880] wyczone z zagospodarowania inwestycyjnego pozostawienie istniejcego rodowiska przyrodniczego w stanie naturalnym, 2) powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenu jednostki urbanistycznej 10. Tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku symbolem 26EE dla ktrych 1) ustala si nastpujce warunki : a) zasady ksztatowania zabudowy wg wymogw technicznych trafostacji, b) docelowo instalacje przesyowe i sieciowe kable podziemne, 2) dopuszcza si: a) wczenie wasnociowe terenw do ssiednich , przylegych dziaek usugowych jako ich tereny infrastruktury, 3) zakazuje si: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, 11. Tereny przepompowni ciekw sanitarnych, oznaczone na rysunku symbolem 8NO dla ktrych 1) Ustala si nastpujce warunki: a) zasady ksztatowania zabudowy wg wymogw technicznych przepompowni b) powierzchnia zabudowy dziaki do 75% c) powierzchnia biologicznie czynna. d) stosowania zieleni rodzimej dla ksztatowania terenw zieleni 2) dopuszcza si: a) wczenie wasnociowe terenw do ssiednich , przylegych dziaek usugowych jako ich terenw infrastruktury b) realizacje podziemnych urzdze infrastruktury technicznej, c) kominy wentylacyjne wykona w formie masztw flagowych; 3) zakazuje si: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej 12. Tereny istniejcych staww rybnych, oznaczone na rysunku symbolem 16WS; 17WS; 18WS dla ktrych: 1) Ustala si nastpujce warunki: a) zagospodarowanie terenu to sztuczne zbiorniki wodne (stawy o czarnym podou torfowym) o funkcji hodowlanej z moliwoci sportowego odowu ryb wyposaone w stanowiska wdkarskie b) powierzchnia biologicznie czynna min 95% powierzchni terenu jednostki urbanistycznej 2) dopuszcza si: a) odbir oczyszczonych ciekw opadowych, 3) zakazuje si: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej 13. Teren parkingw w zieleni parkowej, oznaczone na rysunku symbolem "3KS", dla ktrego: 1) ustala si nastpujce warunki: a) zagospodarowanie urzdzona zieleni z parkingami,

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 10

b) szczelna nawierzchnia postojowa z odprowadzeniem ciekw do kanalizacji deszczowej, 2) dopuszcza si: a) realizacje wolnostojcych urzdze infrastruktury technicznej, b) realizacje drg i urzdze infrastruktury drogowej, c) realizacje obiektw i urzdze malej architektury, 3) zakazuje si: a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. Rozdzia 8. Zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 11. Na obszarze objtym planem wyznacza si i ustala: 1. Granice nowych podziaw geodezyjnych wymagaj zachowania ustale szczegowych jednostek planu oraz minimalnej szerokoci frontu jednostki urbanistycznej budowlanej w zabudowie mieszkaniowej [orientacyjne linie podziau wtrnego pokazano na rysunku planu zacznik nr 1 ] w zabudowie: 1) wolnostojcej: - 26,0 m oraz powierzchni min.1000 m2; 2) bliniaczej: - 13,0 m oraz powierzchni min.500 m2 2. Zakazuje si wydzielania dziaek nie posiadajcych dostpu do drogi z wyjtkiem sytuacji kiedy wydzielenie dziaki urbanistycznej suy polepszeniu warunkw zagospodarowania jednostki urbanistycznej przylegej posiadajcej dostp do drogi. 3. Dopuszcza si wydzielenie drogi wewntrznej o szerokoci min 4,5 m w przypadku dojazdu do maksymalnie 2 dziaek. 4. Dopuszcza si wydzielenie dziaek pod urzdzenia infrastruktury technicznej wg potrzeb. 5. Dopuszcza si przeprowadzenie scale i podziaw dla terenw ograniczonych liniami rozgraniczajcymi teren jednostki planu. Rozdzia 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej 12. Na obszarze objtym planem komunikacji wyznacza si i ustala: 1. Tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem "01KL", "02KL drogi lokalne dla ktrych:" 1) ustala si nastpujce warunki: a) szerokoci min.15,0 m w liniach rozgraniczajcych, b) ulice jednojezdniowe szerokoci min. 5,5 m c) jednostronny cig pieszy, 2) dopuszcza si: a) wydzielony cig cieki rowerowej; b) realizacje dwustronnych wydzielonych cigw pieszych, c) wjazdy na jednostki urbanistycznej przylege, 2. Tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem ; 01 KDW; 02 KDW; 03KDW" drogi wewntrzne, dla ktrych: . 1) ustala si nastpujce warunki: a) szeroko drg: min. 6,O m w liniach rozgraniczajcych, b) szeroko ulic jedno jezdniowych: o min. 4,5 m, 2) dopuszcza si:
Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany Strona 11

a) zachowanie istniejcej szerokoci drg na terenach zainwestowanych, b) urzdzenie zatok parkingowych kosztem terenw przylegych do drg. 13. 1. Na obszarze objtym planem wyznacza si i ustala nastpujce zasady uzbrojenia terenw: 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naley prowadzi w obrbie linii rozgraniczajcych drogi; 2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wod, energie elektryczna, odprowadzenia ciekw wymagaj uzyskania warunkw technicznych od waciwych dysponentw sieci, 3) dopuszcza si lokalizacje sieci i urzdze infrastruktury technicznej na innych ni wymienione w ust.1 terenach, o ile nie zostan zakcone podstawowe funkcje tych terenw; 4) zabrania si realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego . 2. W zakresie zaopatrzenia w wod ustala si: 1) dostaw wody z istniejcej komunalnej sieci wodocigowej; 2) utrzymanie i przebudow istniejcej oraz budow nowej sieci wodocigowej 3) obowizek zaopatrzenia wodnego do zewntrznego gaszenia poaru. 3. W zakresie odprowadzenia ciekw ustala si: 1) utrzymanie i przebudow istniejcej oraz budow nowej sieci kanalizacji sanitarnej dla caoci terenu objtego planem z dopuszczeniem etapowania realizacji sieci, 2) dopuszczenie odprowadzenia wd opadowych i roztopowych (z wyczeniem drg i parkingw) bezporednio do gruntu, 3) na terenach utwardzonych (drogi, parkingi) budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ciekw oczyszczonych do staww rybnych. 4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si budow i podczenie si do instalacji sieci gazu ziemnego. 1) Dopuszcza si przejciowe wykorzystanie zbiornikw butlowych na dziakach do czasu podczenia ich do sieci gazowej. 5. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala si: 1) zasilanie terenw objtych planem z istniejcych i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach okrelonych przez operatora sieci, 2) Przebudow linii napowietrznych na linie podziemne - na warunkach zarzdcy sieci, 3) Dopuszcza si: a) realizacje stacji transformatorowych wolnostojcych i supowych (na wydzielonych dziakach o pow. do 30m2 lub bez wydzielania dziaek), b) przebudowe linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych w przypadku wystpienia kolizji z planowan zabudow - na warunkach zarzdcy sieci, 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si: 1) wykorzystanie gazu, energii elektrycznej, oleju opalowego, do celw grzewczych 7. W zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala si : 1) realizacje systemu kablowej sieci telefonicznej, 2) realizacje satelitarnego systemu cznoci GSM, 14. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadw ustala si: 1) urzdzenie miejsca dostpnego z drogi na lokalizacje wolnostojcych pojemnikw na odpady stale w granicach poszczeglnych dziaek, 2) utylizacja odpadw: po segregacji wywz na skadowisko odpadw komunalnych.

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 12

Rozdzia 10. Przepisy kocowe 15. Ustala si nastpujce stawki procentowe suce naliczeniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci dla terenw: 30%; 16. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Pszczew. 17. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Pszczew Konrad Kiona

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 13

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XL/235/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 wrzenia 2010 r. Rysunek planu w skali 1:1000

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XL/235/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 wrzenia 2010 r. ROZSTRZYGNICIE dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrbie Stou. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) oraz w nawizaniu do informacji Wjta Pszczewa stwierdza si, e do wymienionego wyej projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej nie wniosy uwag, ktre podlegaj rozpatrzeniu przez Rad Gminy.

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XL/235/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 wrzenia 2010 r. ROZSTRZYGNICIE dotyczy: sposobu realizacji zada z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrbie Stou Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 pniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Pszczew rozstrzyga co nastpuje: 1. z ustale zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrbie Stou oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutkw finansowych uchwalenia tego planu wynika, e realizacja zapisanych w nim zada z zakresu infrastruktury technicznej moe pocign za sob wydatki z budetu gminy; 2. inwestycje i nakady wynikajce z realizacji zapisw przedmiotowej uchway, w tym inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, ktre s niezbdne dla prawidowego i uporzdkowanego zagospodarowania terenu objtego planem, bd finansowane ze rodkw budetowych gminy kredytw, obligacji oraz rodkw pomocowych, przy czym: a) limity wydatkw budetowych na wieloletnie programy inwestycyjne bd ujte kadorazowo w budecie gminy na kady rok, b) istniej moliwoci ubiegania si o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostajcego w gestii gminy i/lub wspfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.

Id: IQPGI-QAVRH-AOSPB-MKMVX-HQXKM. Podpisany

Strona 1

Related Interests