You are on page 1of 3

Projekt numer druku ................................

UCHWAA NR .................... RADYMIEJSKIEJWKOUCHOWIE zdnia....................2011r. zmieniajca uchwa wsprawiezarzdzenia poboru podatku rolnego, lenegoipodatkuod nieruchomociwdrodzeinkasa,wyznaczeniainkasentworazokrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso Napodstawieart.18ust.2pkt.15ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(DzUz 2001rokuNr142poz.1591zpniejszymizmianami)art.6ust.12ustawyzdnia12stycznia1991roku opodatkachiopatachlokalnych(Dz.U.z2010rokuNr95,poz.613zpniejszymi zmianami ) art. 6b ustawyzdnia15listopada1984rokuopodatkurolnym(Dz.U.z2006rokuNr136,poz.969 zpniejszymizmianami)orazart.6ust.8ustawyzdnia30padziernika2002rokuopodatkulenym ( Dz. U.z2002rokuNr200,poz.1682zpniejszymi zmianami) uchwala si, co nastpuje : 1.1.W1uchwayNrXXIV/181/08RadyMiejskiejwKouchowiezdnia28sierpnia2008 rokuwsprawiezarzdzenia poboru podatku rolnego, lenegoipodatkuodnieruchomociwdrodze inkasa,wyznaczeniainkasentworazokrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. WojewdztwaLubuskiegoNr91poz.1387z2009rokuNr125poz.1621iNr136poz.1905z2010 roku Nr 93 poz.1350 ) dokonuje sinastpujcych zmian: 1) pkt6otrzymujebrzmienie: 6)wsoectwie Drwalewice Aleksandra Pawowicza zamieszkaegowDrwalewicach; 2) pkt8otrzymujebrzmienie: 8)wsoectwie Ksilski Tadeusza Tarbaja zamieszkaegowKsiu lskim;; 3) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10)wsoectwie Mirocin redni Adriana Pikulskiego zamieszkaegowMirocinierednim;; 4) pkt 11 otrzymuje brzmienie : 11)wsoectwieMirocinGrnyMichaa Bobowskiego zamieszkaegowMirocinieGrnym; 5) pkt 14 otrzymuje brzmienie : 14)wsoectwieRadwanwEwRindflejsz zamieszkawRadwanowie; 6) pkt 16 otrzymuje brzmienie : 16)wsoectwie Studzieniec BeatDanielkiewicz zamieszkawStudziecu;; 7) pkt 19 otrzymuje brzmienie :

11)wsoectwieMirocinGrnyMichaa Bobowskiego zamieszkaegowMirocinieGrnym; 5) pkt 14 otrzymuje brzmienie : 14)wsoectwieRadwanwEwRindflejsz zamieszkawRadwanowie; 6) pkt 16 otrzymuje brzmienie : 16)wsoectwie Studzieniec BeatDanielkiewicz zamieszkawStudziecu;; 7) pkt 19 otrzymuje brzmienie : 19)wsoectwie Stypuwzprzysikiem Kierzkowice Leszka Staczaka zamieszkaego wStypuowie;. 2.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Kouchowa . 3 . Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaLubuskiegozmocobowizujcod1marca2011roku.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Zbigniew Dusza UZASADNIENIE W1UchwayNrXXIV/181/08RadyMiejskiejwKouchowiezdnia28sierpnia2008roku wyznaczeni zostali inkasenci- sotysi na terenie swoich soectw do poboru zobowizapodatkowych . Wzwizkuzwyboramisotyswnaleao wprowadzi zmian inkasentwdopoboruzobowiza podatkowychnaterenieposzczeglnychsoectw,wprzypadkugdzienastpia zmiana sotysa.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Zbigniew Dusza UZASADNIENIE W1UchwayNrXXIV/181/08RadyMiejskiejwKouchowiezdnia28sierpnia2008roku wyznaczeni zostali inkasenci- sotysi na terenie swoich soectw do poboru zobowizapodatkowych . Wzwizkuzwyboramisotyswnaleao wprowadzi zmian inkasentwdopoboruzobowiza podatkowychnaterenieposzczeglnychsoectw,wprzypadkugdzienastpia zmiana sotysa.