You are on page 1of 2

Zacznik Nr 2 do uchway Nr III/28//2011 Rady Powiatu Kronieskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe na zadania wasne powiatu realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2011 roku Podmioty nalece sektora finansw publicznych
Dzia 600 60014 2310 2710 750 75020 6639 801 80195 2320 852 85201 2320 85204 2320 85226 2310 853 85311 2310 85321 2320 921 92116 2310 Rozdzia Paragraf Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Orodki adopcyjno-opiekucze Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Tre Warto 66 560,00 66 560,00 46 560,00 20 000,00 27 641,00 27 641,00 27 641,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 620 000,00 300 000,00 300 000,00 310 000,00 310 000,00 10 000,00 10 000,00 90 492,00 40 492,00 40 492,00 50 000,00 50 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Razem

889 693,00

Podmioty nienalece do sektora finansw publicznych


Dzia 630 63003 2360 750 75075 2360 754 75495 2360 852 85295 2360 921 92105 2360 926 92605 2360 Rozdzia Paragraf Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Administracja publiczna Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem Tre Warto 6 000,00 6 000,00 6 000,000 2 000,00, 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 26 000,00