You are on page 1of 3

UCHWAA NR 145 / 2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GRZE z dnia 16 marca 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w zwizku z art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem uchway Nr IV/24/2011 Rady Gminy Trzebiechw z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoci i zasad poboru opaty targowej stwierdza: niewano 1 badanej uchway, w zakresie zwrotu z wyjtkiem podatnikw gminy Trzebiechw z powodu naruszenia art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613); niewano 3 ust.3 badanej uchway w zakresie zwrotu: rwnie miesicznie z powodu sprzecznoci z art.15 powoanej wyej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwaa wpyna do tut. Izby w dniu 23 lutego 2011 r. Oceniajc zgodno jej postanowie z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze stwierdzio, e zgodnie z 1 badanej uchway organ stanowicy Gminy postanowi, e opat targow pobiera si dziennie od osb fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej z wyjtkiem podatnikw gminy Trzebiechw. Ponadto w 3 ust.3 badanej uchway organ stanowicy Gminy postanowi, e opat mona uiszcza rwnie miesicznie w kasie Urzdu Gminy w Trzebiechowie bd u sotysa.

Postanowienia 1 badanej uchway, w zakresie zwrotu: z wyjtkiem podatnikw gminy Trzebiechw - s sprzeczne z przepisami prawa, w szczeglnoci z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym oraz z art. 19 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych. Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z tego przepisu norma prawna - jest podstaw dla dziaania upowanionego w tym przepisie organu; kade dziaanie wadzy publicznej - musi znajdowa umocowanie w przepisach prawa, upowaniajcych do podjcia danego aktu prawnego. Artyku 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym stanowi natomiast, e do wycznej waciwoci rady gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat. Organ stanowicy moe to jednake czyni - w granicach okrelonych w ustawach. Naley podkreli to, e do dziaalnoci organw w sferze zobowiza publiczno prawnych nie stosuje si zasady co nie jest zakazane jest dozwolone lecz dozwolone jest tylko to, co prawo wyranie przewiduje. Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - nakadanie podatkw i innych danin publicznych, okrelanie podmiotw, przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia od opaty targowej - z powoan wyej regulacj ma bezporedni zwizek art. 19 pkt 3 powoanej wyej ustawy o podatkach i opatach lokalnych, przyznajcy organowi stanowicemu gminy kompetencj do wprowadzenia, w drodze uchway - innych ni wymienione w ustawie zwolnie przedmiotowych od opat lokalnych. W doktrynie utrwalony zosta pogld, e zwolnienie podatkowe - to wyczenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotw (zwolnienie podmiotowe) lub przedmiotu danego podatku - pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Moliwe jest wystpienie rwnie zwolnie o charakterze mieszanym: podmiotowo przedmiotowym. W wietle unormowa art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych zwolnienia stanowione przez rad gminy w drodze uchway - mog dotyczy jedynie przedmiotu opodatkowania opatami lokalnymi, w tym opat targow. Majc na uwadze powysze stwierdzi naley, i Rada Gminy Trzebiechw nie miaa kompetencji do wprowadzenia, na podstawie 1 badanej uchway - generalnego zwolnienia od zapaty opaty targowej dla podatnikw Gminy Trzebiechw. Konstrukcja zwolnie w zakresie podatkw i opat lokalnych - musi opiera si na przedmiocie opodatkowania i winna mie charakter generalny. Ustanowienie przez Rad Gminy Trzebiechw zwolnienia od opaty targowej o charakterze podmiotowym, w wietle powyszych rozwaa - stanowi istotne naruszenie prawa, w zakresie wskazanym w sentencji uchway. Zwolnienia podatkowe (zwolnienia od opat lokalnych) o charakterze podmiotowym zastrzeone s do regulacji ustawowych.

Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sdw administracyjnych, z ktrego wynika, ze organ stanowicy gminy nie ma uprawnie do wprowadzania zwolnie podmiotowych, w tym w zakresie opat lokalnych (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2004 r. sygn. akt SA/Rz 128/03; wyrok NSA w Warszawie z dnia 05 stycznia 2005 r., FSK 961/04; wyroki WSA w Gorzowie Wlkp.: z dnia 26 padziernika 2006 r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia 27 listopada 2008 r. , sygn. ISA/GO 876/08, z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010 r. syg. akt I SA/Go 599/09). Ponadto w 3 ust.3 badanej uchway organ stanowicy Gminy postanowi, e opat mona uiszcza rwnie miesicznie w kasie Urzdu Gminy w Trzebiechowie bd u sotysa. Postanowienia te, w zakresie zwrotu rwnie miesicznie w istotny sposb naruszaj przepisy art.15 powoanej wyej ustawy o podatkach i opatach lokalnych, na podstawie ktrych opat targow pobiera si od osb fizycznych, osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej, dokonujcych sprzeday na targowiskach. W wyroku z dnia 25 padziernika 2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt III SA 680/02 Naczelny Sd Administracyjny wyrazi pogld, e obowizek uiszczenia opaty targowej powstaje z momentem dokonania w danym dniu sprzeday na targowisku (System Informacji Prawnej Lex Omega 05/2011). Natomiast w wyroku z dnia 19 listopada 2004 r. o sygn. akt III SA/Wa 182/04 Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie orzek, e obowizek uiszczenia opaty targowej powstaje z mocy prawa. Jej pobr uzaleniony jest od dwch przesanek: dokonywania sprzeday i realizowania tej czynnoci na targowisku (System Informacji Prawnej Lex Omega 05/2011). Na podstawie powoanych wyej orzecze sdw administracyjnych zapis 3 ust.3 badanej uchway, dotyczcy moliwoci miesicznego uiszczania opaty targowej w oczywisty sposb pozostaje w sprzecznoci z przepisami art.15 powoanej wyej ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Uwzgldniajc powysze orzeczono jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, w zakresie stwierdzenia niewanoci postanowie badanej uchway suy Gminie prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway.

wz. Przewodniczcego Kolegium (-) Halina Lasota Czonek Kolegium