You are on page 1of 4

I SA/Go 1333/10 Uzasadnienie Pismem z dnia 22 listopada 2010r.

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeskich wnis skarg w ktrej domaga si stwierdzenia niewanoci 3 uchway Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r., nr XXXIX/278/2009 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych. Z akt sprawy wynika nastpujcy stan faktyczny: Dnia 22 grudnia 2009r. Rada Miejska Dobiegniewa podja uchwa nr XXXIX/278/2009 podatku od w sprawie okrelenia wysokoci stawek od rodkw gminy transportowych. W 3 tej uchway Rada Miejska w Dobiegniewie zwolnia od rodkw transportowych autobusy bdce wasnoci wykorzystywane do zbiorowego przewozu dzieci do szk. Jako podstaw prawn uchway wskaza art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.). Uchwaa zostaa opublikowana w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubuskiego w dniu 5 stycznia 2010r. (Dz. U. Lubus. Nr 1, poz. 1) i obowizuje od 1 stycznia 2010 do chwili obecnej. Prokurator zarzuci podjcie ww. uchway z naruszeniem art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych w zw. z art. 217 Konstytucji RP, stanowice w jego ocenie race naruszenie prawa poprzez ustanowienie zwolnienia autobusw bdcych wasnoci gminy wykorzystywanych do zbiorowego przewozu dziecin do szk z podatku od rodkw transportowych, a tym samym zastosowanie zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. podmiotowo-przedmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada kompetencje do ustanawiania jedynie zwolnie przedmiotowych w podatku od rodkw transportowych. W odpowiedzi na skarg organ administracji samorzdowej wnis o jej oddalenie podnoszc, e podatek od rodkw transportowych jest dochodem wasnym gminy, co powoduje, i nawet zwolnienie o ewentualnym charakterze podmiotowym, nie miaoby adnego znaczenia. Gmina wystpowaaby bowiem bez takiego zwolnienia w charakterze podmiotu paccego podatek i zarazem podmiotu, na rzecz ktrego podatek ten jest pacony.

Wojewdzki Sd Administracyjny zway, co nastpuje: Skarga jest zasadna. Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek samorzdu terytorialnego do ustalania wysokoci podatkw i opat lokalnych w zakresie ustalonym ustaw. Dalej kompetencje samorzdu terytorialnego w tym zakresie reguluj ustawy dotyczce poszczeglnych samorzdw. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie upowanie ustawowych gminie przysuguje prawo stanowienia aktw prawa miejscowego obowizujcego na obszarze gminy. Stosownie za do treci art. 18 ust. 2 pkt 8 teje ustawy podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat naley do wycznej waciwoci rady gminy lecz podejmowa te uchway rada moe tylko w granicach okrelonych w odrbnych ustawach. Pierwszy z wymienionych przepisw przyznaje kompetencje radzie gminy do okrelenia w drodze uchway wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych. Natomiast art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2008r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uprawnia rad gminy do wprowadzenia innych zwolnie przedmiotowych ni okrelone w ust. 1 tego artykuu, z wyjtkiem zwolnie dotyczcych pojazdw, o ktrych mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy. Jak z powyszego wynika, ustawa o podatkach i opatach lokalnych przewiduje kompetencje rady gminy w przedmiocie zwolnie od podatku od rodkw transportowych jedynie w zakresie zwolnie o charakterze przedmiotowym. Tre upowanienia zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy jest przy tym jednoznaczna. Podejmujc uchway podatkowe rada gminy nie moe pomin nie tylko wyej wskazanych przepisw ustawowych, ale take przepisw Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artyku 84 Konstytucji stanowi, e kady jest obowizany do ponoszenia ciarw i wiadcze publicznych, w tym podatkw, okrelonych w ustawie, co odnosi si take do danin publicznych, o ktrych mowa w ustawie o podatkach i opatach lokalnych. Z kolei art. 217 Konstytucji okrela, e nakadanie podatkw, innych danin publicznych, okrelanie podmiotw, przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych, a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy.

Zasadnie zatem zarzuci Prokurator w skardze, e Rada Gminy w Dobiegniewie nie miaa kompetencji do wprowadzenia zwolnie przedmiotowo-podmiotowych w podatku od rodkw transportowych, poniewa art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, o czym bya wyej mowa, dopuszcza moliwo wprowadzenia zwolnie od podatku od rodkw transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Niewtpliwie zwolnienie wprowadzone w zaskaronej uchwale ma charakter zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego na co zwraca uwag skarcy. Zwolnienie bowiem z obowizkw podatkowych nastpio ze wzgldu na kryterium podmiotowe, odnoszce si do okrelonej kategorii podmiotw spord podatnikw. Natomiast aby zwolnienie zachowao charakter przedmiotowy, to wyczenie z podatku powinno dotyczy przedmiotw tego podatku i by dokonane wedug kryteriw odnoszcych si do stanw faktycznych i prawnych. Adresatem zwolnienia podatkowego, ktre zostao wprowadzone w zaskaronej uchwale, zostaa ustanowiona gmina, gdy wycznie rodki transportowe stanowice wasno gminy zostay objte zwolnieniem z podatku. Jest to przywilej podatkowy o charakterze podmiotowym (w ktrym decydujce znaczenie naley przypisa wyrnikowi podmiotowemu). Fakt zwolnienia pojazdw zosta poczony cile z okrelonym podatnikiem, tj. gmin. W tak uchwalonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewtpliwie jedynym jego warunkiem. W ocenie Sdu, objcie zakresem zaskaronej uchway wyranie wskazanej kategorii podatnika, ktrej ustalenie nastpio wedug kryteriw podmiotowych, oznacza kolizj z ustrojowym zakresem rozdziau kompetencji pomidzy organami pastwa a samorzdu terytorialnego, wyznaczonym m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Zasadnie wic Prokurator dopatrzy si obrazy prawa w zwolnieniu od podatku od rodkw transportowych uchwalonym przez Rad Gminy w Dobiegniewie w uchwale Nr XXXIX/278/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. dotyczcym zwolnienia gminy bdcej wacicielem pojazdw. I wyraonej tu oceny nie zmienia przywoania przez organ administracji okoliczno, e podatek od rodkw transportowych jest dochodem wasnym gminy. Nie zwalnia to bowiem organu miasta od przestrzegania prawa, w tym ustawy zasadniczej. Reasumujc Sd stwierdza, e 3 zaskaronej uchway jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i

opatach lokalnych. W myl art. 91 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym uchwaa organu gminy sprzeczna z prawem jest niewana. Ze wskazanych wyej wzgldw Sd orzek o stwierdzeniu niewanoci 3 uchway, na podstawie powoanych w uzasadnieniu przepisw oraz art. 147 1 p.p.s.a.

/-/ A. Rzepecka

/-/ K. Skowroska-Pastuszko

/-/ J. Wierchowicz