You are on page 1of 3

Lubuski Urzd Wojewdzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloczyka 8 66-400 Gorzw Wlkp. NK.I.4131.128.2011.SDud Gorzw Wlkp.

, dnia Rada Miejska w Szlichtyngowej 1.04.2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano w czci, tj. w zakresie Rozdziau IX ust. 1 i 3 uchway nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25.02.2011 r. w sprawie programu wsppracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2011 rok. Uzasadnienie W dniu 25.02.2011 r. Rada Miejska w Szlichtyngowej podja uchwa nr IV/26/2011 w sprawie programu wsppracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2011 rok. Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona organowi nadzoru w dniu 7.03.2011 r. Przeprowadzana przez organ nadzoru ocena prawna powyszej uchway prowadzi do wniosku, i akt ten, w czci wskazanej w sentencji, jest sprzeczny z prawem, tj. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenie powyszych przepisw przejawia si we wprowadzeniu w podjtej uchwale zapisw Rozdziau IX ust. 1 i 3, zgodnie z ktrymi: Biecym monitorowaniem realizacji zada Programu zajmuje si Kierownik Referatu Owiaty, Kultury i Zdrowia (ust. 1), Kierownik Referatu Owiaty, Kultury i Zdrowia przygotowuje sprawozdanie z realizacji programu i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa (ust. 3). Niezgodno przywoanych uregulowa z obowizujcym porzdkiem prawnym jest wynikiem braku umocowania Rady do nakadania jakichkolwiek obowizkw na pracownikw Urzdu Miejskiego.

Strona 2 z 3 Godzi si odnotowa, i kady z organw gminy zosta wyposaony przez ustawodawc w okrelon sfer kompetencji. Jeeli przepisy powszechnie obowizujce wyranie nie przewiduj innych zasad wsppracy midzy tymi organami, to kady z nich jest na zasadzie wycznoci uprawniony do regulowania materii ustawowo dla niego zastrzeonej. Innymi sowy mwic, zarwno organ stanowicy jak i wykonawczy zobowizany jest do przestrzegania z urzdu granic swojej waciwoci i nie moe wkracza w kwestie zastrzeone dla innego organu. Moliwo ksztatowania zakresu obowizkw subowych pracownikw Urzdu Miasta stanowi wyczn domen Burmistrza, jako kierownika urzdu i jednoczenie pracodawc zatrudnionych tam osb. Rada Miasta nie jest zatem wadania do nakadania na Kierownika Referatu Owiaty, Kultury i Zdrowia obowizku biecego monitorowania realizacji programu wsppracy. Z tych samych przyczyn niedopuszczalne jest nakadanie na Kierownika Referatu obowizku przygotowania Burmistrzowi Miasta sprawozdania z wykonania programu wsppracy. Podjte uregulowania, jako ingerujce w sfer wycznych uprawnie organu wykonawczego, uzna naley za istotnie naruszajce zasad legalizmu wyraon w art. 7 Konstytucji oraz zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 5a ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, i kada norma kompetencyjna musi by tak realizowana, aby nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (tak Trybuna Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 5 listopada 1986 r., U 5/86, OTK 1996/1/1). Jeeli organ stanowicy wychodzi poza wytyczne zawarte w upowanieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych, bowiem Rada unormowaa kwestie, ktrych normowa nie moe. Std te orzeczono jak w sentencji. Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie suy prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty dorczenia rozstrzygnicia. Skarg wnosi si za porednictwem Wojewody Lubuskiego.

Strona 3 z 3

Otrzymuj: 1. adresat 2. ad acta