You are on page 1of 3

Lubuski Urzd Wojewdzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloczyka 8 66-400 Gorzw Wlkp. NK.I.4131.141.2011.SDud 6.04.2011 r. Gorzw Wlkp.

, dnia

Rada Miasta Gozdnica

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano w czci, tj. w zakresie 7, uchway Rady Miasta Gozdnica nr V/29/11 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Gozdnica lub jej jednostkom podlegym oraz wskazania organu i osb do tego uprawnionych.

Uzasadnienie W dniu 1.03.2011 r. Rada Miasta Gozdnica podja uchwa nr V/29/11 w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Gozdnica lub jej jednostkom podlegym oraz wskazania organu i osb do tego uprawnionych. Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona organowi nadzoru w dniu 7.03.2011 r. Przeprowadzana przez organ nadzoru ocena prawna powyszej uchway prowadzi do wniosku, i akt ten, w czci wskazanej w sentencji, jest sprzeczny z prawem tj. art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Naruszenie powyszych przepisw przejawia si we wprowadzeniu w badanej uchwale 7, zgodnie z ktrym: Na wniosek dunika naleno pienina moe by zamieniona na wiadczenie rzeczowe lub usugi, odpowiadajce wartoci nalenoci . Uwzgldniajc wniosek naley bra

pod uwag midzy innymi realn warto wiadcze rzeczowych i usug oraz ich przydatno dla Gminy Gozdnica. Zapis powyszy nie znajduje jednake uzasadnienia prawnego w zakresie kompetencji prawotwrczych rady, zakrelonych treci delegacji ustawowej zawartej w art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Godzi si zauway, i powyszy przepis upowania organ stanowicy do okrelenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg wymienionych w ust. 1 tego artykuu. W przepisie powyszym ustawodawca wprowadza za zamknity katalog form, w jakich mog by udzielane ulgi w spacie zobowiza cywilnoprawnych przypadajcych gminie. Do tych form zaliczono: umarzanie nalenoci, odraczanie terminu ich patnoci oraz rozkadanie nalenoci na raty. W kwestionowanym zapisie, Rada Miasta dokonaa tymczasem wprowadzenia kolejnej, czwartej postaci ulgi, polegajcej na zamianie nalenoci pieninej na wiadczenie rzeczowe bd usug. Powysze uregulowanie zostao wprowadzone wic z oczywistym przekroczeniem kompetencji prawodawczej, w jak zostaa wyposaona Rada Miasta na mocy art. 59 ustawy o finansach publicznych. Przekroczenie zakresu delegacji ustawowej nakazuje rwnie podnie zarzut obrazy art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. Wyraona w powyszym przepisie zasada legalizmu wymaga, aby kada norma kompetencyjna bya tak realizowana, by nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (tak Trybuna Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 5 listopada 1986 r., U 5/86, OTK 1996/1/1). Jeeli organ stanowicy wychodzi poza wytyczne zawarte w upowanieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkowa zastosowaniem rodkw nadzorczych, bowiem Rada unormowaa kwestie, ktrych normowa nie moe. Na marginesie odnotowa jednoczenie naley, i utrzymanie w mocy kwestionowanego zapisu nie jest moliwe z tego rwnie wzgldu, i Rada zawara w nim obowizek stosowania konkretnej i nie wymienionej przez ustawodawc przesanki zastosowania ulgi, tj. przydatnoci wiadcze rzeczowych lub usugi dla Gminy Gozdnica. Przypomnie tym czasem naley, i ustawodawca w art. 59 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych wskaza tylko dwa kryteria uzasadniajce zastosowanie ulgi wany interes dunika lub interes publiczny. Powysze zwroty, jako klauzule generalne, maj na celu uelastycznienie przepisw prawa i daj organowi je stosujcemu moliwo dostosowania rozstrzygnicia do pozaprawnych, a spoecznie akceptowanych ocen. Organ stanowicy nie moe zatem, jak to uczyni w 7 uchway, narzuca okrelonego kryterium przyznania ulgi, ogranicza tym bowiem, celowo przyznany przez ustawodawc, margines swobody orzeczniczej organu wykonawczego. W tym miejscu zwrci naley uwag, i podobnego zabiegu dokonaa Rada w 5 ust. 1 badanej uchway. Przesanki zawarte w powyszym przepisie, poprzez posuenie si zwrotem w szczeglnoci maj jednak tylko przykadowy charakter i nie wi organu wykonawczego w stopniu, ktry wynika z 7. Wprowadzone w 5 zapisy naruszaj zatem prawo, ale nie w stopniu, ktry uzasadniaby zastosowanie rodkw nadzorczych. Std te orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie suy prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty dorczenia rozstrzygnicia. Skarg wnosi si za porednictwem Wojewody Lubuskiego.

Otrzymuj: 1. adresat 2. ad acta