You are on page 1of 6

Zacznik Nr 8

do Uchway Nr XXXVIII/245/09
RADY POWIATU WIEBODZISKI
z dnia 18 grudnia 2009r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu wiebodziskiego w l

Lp.

Okres
Dzia Rozdzia Nazwa programu inwestycyjnego (opis) realizacji

1.

600

60014

2.

801

"Modernizacja warsztatw przy


80130 Zespole Szk Zawodowych w
wiebodzinie"

3.

754

75411

"Budowa cieki rowerowej wiebodzin 2008- Niesulice"


2013

600

rok
budetowy
dochody
2010
(8+9+10+11 wasne
powiatu
)

2,468,245

818,742

20082010

3,976,496

3,940,367

"Budynek garaowy na samochody w


KP PSP wiebodzin"

20082010

228,500

132,000

"Przebudowa drogi powiatowej nr


1242F na odcinku Zarzy - granica
powiatu - Lubrza", w tym:

20082013

Zarzy - granica powiatu

4.

czne
koszty
finansowe

15,508,794

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
kredyty i
poyczki

rodki
pochodzce z
innych rde

rodki
wymienione
w art. 5
ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.

10

11

A.
408,000 B.
C.
A.
70,184 1,900,000 B.
C.
A.
0
132,000 B.
C.
1,371

2011

12

0
409,371
0
0
0
0 1,970,183
0
0
0
0
0

A.

0 B.

2,115,480

C.
0

08-09

1,756,194

08-09

2,993,011

etap II - Boryszyn - Staropole

08-11

2,143,940

2,115,480

etap III - Staropole

08-12

2,947,975

etap IV - Staropole - Lubrza

08-13

5,667,674

60014 etap I - granica powiatu pocz. Boryszyna

BUDET 2010

WPI strona 1 z 6

5.

852

"Budowa kompleksu domw


jednorodzinnych dla wychowankw
85201
Domu Dziecka wraz z budynkiem
administracyjnym w wiebodzinie"
"Przebudowa drogi powiatowej nr
1225F Skpe -Rokitnica -Wgrzynice
-Niedwied -Toporw oraz odcinek od
granicy powiatu kierunek Gryyna do
miejscowoci
Wgrzynice(skrzyowanie z drog
powiatow nr 1226F" (projekt)
etap I - Skpe od skrzyowania 276 do
skrzyowania 1227F
etap II - od skrzyowania 1227F do skrzyowania
1228F w Rokitnicy

6.

7.

8.

9.

600

20082010

20092014

22,194,318

355,548

7,946 1,240,000 B.

C.

A.

350,000 B.

C.

5,548

7,700,000

523,085

23,085

23,085

09-12

3,427,392

63,696

63,696

09-14

1,127,493

27,493

27,493

etap IV - od Rokitnicy do skrzyowania 1226F w


Wgrzynicach

09-11

5,010,429

5,000,000

etap V - skrzyowanie 1226F do Niedwiedzia

09-11

2,839,352

74,707

74,707

2,700,000

etap VI - miejscowo Niedwied

09-14

1,115,494

15,494

5,548

9,946

etap VII - Niedwied - Toporw

09-14

3,151,339

51,339

51,339

etap VIII - miejscowo Toporw

09-14

1,542,314

42,314

42,314

etap IX - Wgrzynice drogi: 1226F, 1225F i


1157F

09-14

1,411,251

11,251

11,251

etap X - od granicy powiatu do skrzyowania


1226F w Wgrzynicach

09-14

2,046,169

46,169

46,169

5,949,915

5,865,307

0
0 2,285,123
0

60014 etap III - skrzyowanie 1228F do Rokitnicy

"Przebudowa drogi powiatowej nr


60014 1229F na odcinku Skpe - kie" (w
tym zewntrzne owietlenie)

20082010

600

"Przebudowa drogi 1219F w


60014 miejscowoci Rusinw" (przebudowa
drogi i budowa chodnika)

20082010

60014

2,495,892

1,247,946

09-12

600

600

2,609,669

A.

"Przebudowa drogi powiatowej nr


1231F Wilkowo -Borw -Oobok"
(projekt na 6,110 km)

20092013

3,100,357

3,010,451

12,200,000

A.
184 3,580,000 B.
C.
A.

1,505,225

3,658 1,050,000 B.

451,568

C.

A.
0 B.
C.

0
0

6,000,000

etap I - Wilkowo - Borw

09-11

6,013,627

6,000,000

etap II - miejscowo Borw

09-12

2,083,547

etap III - Borw - Oobok

09-13

4,102,826

BUDET 2010

WPI strona 2 z 6

10.

11.

12.

13.

600

600

600

600

801
14.

"Przebudowa skrzyowania ul.


wierczewskiego 4018F, ymierskiego
60014
4022F i Wojska Polskiego 4020F w
wiebodzinie"

20102012

"Przebudowa drogi 1211F Wolimirzyce


60014 Szczaniec" (dokumentacja i remont
jezdni w m. Wolimirzyce)

20092011

800,000

A.

0 B.

C.

200,000

550,000

1,000,000

1,000,000

A.
776,636

200,000

200,000 B.

C.

A.

Przebudowa skrzyowania ul.


Pisudskiego 4013F, Grottgera 4003F,
Poznaskiej 4014F i ki Zamkowe
60014
4006F w wiebodzinie" (remont
chodnikw i nawierzchni ul. ki
Zamkowe)

20092011

"Przebudowa ul. Sulechowskiej 4017F


60014 w wiebodzinie" (dokumentacja,
kanalizacja deszczowa i przebudowa)

20082011

Termomodernizacje budynkw
owiatowych

20092013

1,124,278

100,000

100,000 B.

C.

A.
1,608,561

3,080,570

580,000

0 B.

C.
A.
580,000 B.
C.

0
0
0

1,200,000

580,000 B

600,000

600,000

4,255,306

19,765,480

80120 Termomodernizacja ZSO w wiebodzinie

09-12

1,821,451

580,000

80130 Termomodernizacja ZST w wiebodzinie

09-11

630,568

80130 Termomodernizacja ZST w Zbszynku

09-13

628,551

OGEM

75,626,339

17,498,307

88,891

9,540,000

A.
B.
C.

2,753,171
860,939
0

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. LUW, MEN, )


B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. inne rda

BUDET 2010

WPI strona 3 z 6

do Uchway Nr XXXVIII/245/09
RADY POWIATU WIEBODZISKIEGO

westycyjne Powiatu wiebodziskiego w latach 2010-2012


Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca wykonanie
programu

2012

13

14

800,000

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie
Zesp Szk Zawodowych
w wiebodzinie

Komenda Powiatowa
Pastwowej
Stray Poarnej
0
w wiebodzinie

2,912,228

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie
km0 do 1+118 Zarzy do granicy

0 powiatu Sulciskiego

km1+118 do 2+985,80 granica


0 powiatu do pocztku Boryszyna
(tablica)
km 2+985,80 do 3+818,00
0 Boryszyn do pocztku Staropola
(tablica)
2,912,228
0

km 3+818,00 do 5+216,00
Staropole
km 5+216,00 do 8+773,36 od
Staropola do mostu w Lubrzy

BUDET 2010

WPI strona 4 z 6

3,800,000

Dom Dziecka w
wiebodzinie

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

500,000
3,300,000
(kierunek Wgrzynice)

0
w Wgrzynicach drogi: 1226F,
1225F i 1157F
0

od granicy powiatu (kierunek


Gryyna)

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

2,000,000

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

0 od skrzyowania z A2 do pocztku
Borowa

2,000,000

0 od Borowa do skrzy. z dr. powiat.


nr 1223F w m. Oobok

BUDET 2010

WPI strona 5 z 6

600,000

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

900,000

Starostwo Powiatowe w
wiebodzinie

600,000
0

dach, wymiana okien, kotownia


ocieplenie, elewacja, wymiana
instalacji co

300,000
11,012,228

BUDET 2010

WPI strona 6 z 6