Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/217/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30.12.2009 r.

Prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r.
Dział 010 Rozdział 01010 628 0 § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje rozwojowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na Plan 2.412.309,2.394.377,-

240.000,-

628 8

2.124.377,-

629 0

01095 075 0

30.000,17.932,-

083 0 600 60016 620 8 633 0 662

17.000,932,1.650.000,1.395.000,550.000,-

826.000,-

1

0

60053 620 8 700 70005 047 0 075 0

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

19.000,255.000,255.000,1.093.100,1.093.100,25.000,-

62.000,1.005.000,1.100,76.400,76.100,-

077 0 092 0 750 75011 201 0

76.100,300,300,-

75023 097 0 751 75101 201 0

1.120,1.120,-

752 75212 201 0

1.120,700,700,-

2

756

75601 035 0 091 0 75615

031 0 032 0 033 0 034 0 050 0 069 0 091 0 268 0 75616

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilno-prawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn

700,-

7.489.611,4.000,3.000,1.000,-

2.075.000,1.355.000,92.000,470.000,46.000,3.000,1.000,5.000,103.000,-

031 0 032 0 033 0 034 0 036

1.534.000,1.054.000,282.000,3.000,23.000,36.000,3

0 043 0 050 0 069 0 091 0 75618 041 0 046 0 048 0 049 0 091 0 75621 001 0 002 0 75624 074 0 758 75801 292 0 75807 292 0 75814 092 0 801 80101 083

Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilno-prawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług

2.000,119.000,2.000,13.000,2.100.000,22.000,1.900.000,170.000,-

7.000,1.000,1.775.611,1.745.611,30.000,1.000,1.000,6.681.366,4.747.805,4.747.805,1.929.561,1.929.561,4.000,4.000,213.934,6.600,6.600,-

4

0 80104 075 0 Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 137.184,-

083 0 80110 075 0

450,136.734,3.000,-

3.000,1.500,1.500,65.650,65.650,340.000,340.000,340.000,3.395.750,190.000,-

80114 097 0 80148 083 0 851 85195 620 8 852 85204 232 0 85212

190.000,-

2.546.300,-

201 0

2.529.000,-

236 0 85213

17.300,-

5

201 0

203 0 85214 203 0 85216 203 0 85219 097 0 203 0 85228 083 0 921 92109 628 8

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki Pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje rozwojowe OGÓŁEM

34.300,-

8.200,26.100,254.000,254.000,280.000,280.000,76.000,200,-

75.800,15.150,15.150,523.210,523.210,-

926 92605 620 8

523.210,1.113.500,1.113.500,1.113.500,24.991.000,-

6

7