You are on page 1of 10

I SA/Go 635/09

UZASADNIENIE

Prokurator Okrgowy w Zielonej Grze, dziaajc na podstawie art. 3 2 pkt 5, art. 50 1 i art. 53 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwan dalej P.p.s.a., oraz art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. nr 21 poz. 206 z 2002 r. ze zm..), zaskary do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego uchwa Rady Gminy Trzebiechw z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr XXI/122/08 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych dla Gminy Trzebiechw w czci, to jest 2 uchway Zaskaronej uchwale Prokurator zarzuci istotne naruszenie prawa - tj. art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 121, poz. 844 z 2006 r. ze zm.) poprzez ustanowienie w 2 zwolnienia rodkw transportowych stanowicych wasno gminy i wykorzystywanych wycznie na potrzeby jednostek i zakadw budetowych gminy, z podatku od rodkw transportowych, to jest zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym, pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji do ustanawiania zwolnie podatkowych innych ni przedmiotowe. Wskazujc na powyszy zarzut wniesiono o stwierdzenie niewanoci uchway Rady Gminy Trzebiechw z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr XXI/122/08 w czci, to jest 2 uchway. W uzasadnieniu skargi wskazano, e w dniu 3 grudnia 2008 r. Rada Gminy Trzebiechw podja uchwa Nr XXI/122/08 w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych dla Gminy Trzebiechw. Uchwaa ta opublikowana zostaa w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa

Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2008 r., Nr 133, poz. 2094.


1

Jako podstaw prawn podjcia powyszej uchway wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.). W 2 uchway Rada Gminy Trzebiechw okrelia, e zwalnia si z podatku od rodkw transportowych rodki transportowe wykorzystywane wycznie na potrzeby jednostek i zakadw budetowych gminy, stanowice jej wasno, z wyjtkiem rodkw transportowych okrelonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. W skardze podkrelono, e analiza uchway pozwala na stwierdzenie, e jej 2 raco narusza przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Wskazano, e zgodnie z art. 84 Konstytucji RP kady jest obowizany do ponoszenia ciarw i wiadcze publicznych, w tym podatkw, okrelonych w ustawie, natomiast art. 217 Konstytucji RP stanowi, i nakadanie podatkw, innych danin publicznych, okrelanie podmiotw, przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych, a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. Stosownie natomiast do art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym, do wycznej waciwoci rady gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat w granicach okrelonych w odrbnych ustawach, za zgodnie z art. 40 ust. 1 tej samej ustawy, gminie przysuguje prawo stanowienia, na podstawie upowanie ustawowych, aktw prawa miejscowego obowizujcych na obszarze gminy. Regulacje rangi ustawowej okrelajce kompetencje organw gminy w sprawach z zakresu podatku od nieruchomoci zawiera ustawa o podatkach i opatach lokalnych. Ustawa ta w art. 12 ust. 4, w brzmieniu obowizujcym na dzie podjcia zakwestionowanej uchway, stanowia, e rada gminy moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe, ni okrelone w ust. 1, z wyjtkiem zwolnie dotyczcych pojazdw, o ktrych mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Z przytoczonych przepisw wynika,
2

e rada gminy nie ma uprawnie do wprowadzania zarwno zwolnie podmiotowych, jak i zwolnie podmiotowo-przedmiotowych w podatku od rodkw transportowych. Zwolnienie podatkowe o charakterze zwolnienia podmiotowego to wyczenie z zakresu podmiotowego danego podatku - a wic spord podatnikw - pewnej kategorii podmiotw, za zwolnienie przedmiotowe to wyczenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. Jakkolwiek w uchwale stwierdzono, e zwalnia si od podatku rodki transportowe wykorzystywane wycznie na potrzeby jednostek i zakadw budetowych gminy, to jednak zwolnienie to w istocie sprowadza si do generalnego zniesienia obowizku podatkowego w zakresie podatku od rodkw transportowych w stosunku do podmiotu wskazanego w uchwale, to jest gminy Trzebiechw, co stanowi okrelenie podmiotu zwolnionego od podatku. Podkrelono, e wprowadzone w zaskaronej uchwale zwolnienie z podatku od rodkw transportowych tych rodkw transportowych, ktre stanowi wasno gminy jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, to jest takim, w ktrym fakt zwolnienia powizany jest nie tylko z cechami przedmiotu opodatkowania (takimi jak przedmiotowej uchwale sposb wykorzystania rodkw transportowych), lecz take z osob podatnika. Zwolnieniem podatkowym objto bowiem nie rodki transportowe wykorzystywane wycznie na potrzeby jednostek i zakadw budetowych gminy w ogle, czy te rodki transportowe okrelonego rodzaju - co speniaoby kryterium zwolnienia przedmiotowego, lecz wskazano nadto, i pojazdy te maj stanowi wasno gminy. W ten sposb uchwaodawca wprowadzi do ustanowionego zwolnienia stron podmiotow, do czego nie mia stosownej delegacji ustawowej. Wskazano rwnie, e przepis art. 217 Konstytucji RP w sposb oczywisty i wyrany zastrzega przy tym, i zwolnienia podmiotowe mog by ustanawiane wycznie w drodze ustawy, a co za tym idzie ustanowienie przez rad gminy takowego zwolnienia stanowi oczywist i raca obraz prawa. Powoujc wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego Orodek Zamiejscowy w Rzeszowie z 6 lutego 2001 r., sygn. SA/Rz 1070/00 wskazano, e uprawnienia rad gmin, o ktrych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
3

i opatach lokalnych, naley interpretowa w ten sposb, aby nie narusza treci przepisu art. 217 Konstytucji RP (publ. w Centralnej Bazie Orzecze Sdw Administracyjnych). Podkrelono wreszcie, e w sferze stanowienia prawa, w tym w szczeglnoci dotyczcego zobowiza publicznoprawnych do dziaalnoci organw administracji publicznej nie stosuje si zasady, e dozwolone jest to co nie jest zabronione", lecz regu, e dozwolone jest tylko to co prawo wyranie przewiduje". Wskazuje na powysze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowicy, i organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Reasumujc wskazano, e w ramach delegacji okrelonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych dopuszczalne jest wycznie okrelenie co jest zwalniane od podatku (jaki przedmiot). Delegacja ta nie daje natomiast moliwoci wprowadzenia zwolnie podmiotowych (okrelenia kto moe korzysta ze zwolnienia), bd zwolnie o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto w stosunku do jakich przedmiotw objty jest zwolnieniem). Kategoryczny sposb sformuowania zakazu stosowania zwolnie podmiotowych uniemoliwia przyznanie radom gmin uprawnie do wprowadzania nawet zwolnie przedmiotowopodmiotowych. Analogiczny pogld co do niedopuszczalnoci ustanawiania przez rady gmin zwolnie podmiotowych i mieszanych podmiotowo-przedmiotowych w podatku od rodkw transportowych jest powszechnie wyraany w orzecznictwie, w tym na przykad w wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r., sygn. II FSK 910/06, wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 441/08, wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 wrzenia 2007 r., sygn. I SA/Ol 313/07 (wszystkie publ. w Systemie Informacji Prawnej Lex). Podkrelono rwnie, e znamienna dla utrwalonej linii orzeczniczej jest teza wyraona w wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego sygn. akt II FSK 910/06 (dotyczcym zwolnienia z podatku od rodkw transportowych autobusw bdcych w posiadaniu gminnych jednostek budetowych), gdzie wskazano, e skoro z wykadni systemowej wynika, e ustawodawca w rnych ustawach rozrnia nie tylko zwolnienia o charakterze stricte przedmiotowym i stricte podmiotowym, ale i
4

zwolnienia

przedmiotowo-podmiotowe

czy

podmiotowo-przedmiotowe,

to

ich

wykadnia w zgodzie z Konstytucj nakazuje przyj, e na gruncie art. 217 Konstytucji RP w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych rada gminy moe wprowadzi wycznie zwolnienia od podatku od rodkw transportowych o charakterze przedmiotowym, ale nie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, oraz e obowizek podatkowy w podatku od rodkw transportowych ciy take na gminnych jednostkach organizacyjnych. Wskazano rwnie na wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005 r., sygn. FSK 961/04 (publ. w Centralnej Bazie Orzecze Sdw Administracyjnych), gdzie wskazano, e wprowadzajc na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych "inne zwolnienia przedmiotowe", rada gminy nie moe odnie tych zwolnie do niektrych tylko podatnikw wymienionych w art. 3 ust. 1 tej ustawy. W odpowiedzi na skarg Rada Gminy w Trzebiechowie wniosa o jej oddalenie. Uzasadniajc swoje stanowisko Rada Gminy podkrelia, e zaskarona uchwaa nie ma charakteru mieszanego, a wycznie przedmiotowy. Zapis w 2 uchway zwolni z podatku od rodkw transportowych wycznie rodki wykorzystywane na potrzeby jednostek i zakadw budetowych, bez wskazywania, ktrych podmiotw czy jednostek zwolnienie dotyczy. W istocie przedmiotem zwolnionym s zatem samochody wykorzystywane na cele statutowe jednostek i zakadw budetowych, a nie samej Gminy. Wojewdzki Sd Administracyjny zway, co nastpuje: Skarga okazaa si zasadna. Stosownie do treci art. 1 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sdw administracyjnych (Dz. U. nr 153, pz. 1269), sd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwoci przez kontrol dziaalnoci administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod wzgldem zgodnoci z prawem, jeeli ustawy nie stanowi inaczej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sd bada zgodno z prawem obowizujcym w dniu podjcia zaskaronej decyzji. Nadto,
5

zgodnie z przepisem art. 3 1 P.p.s.a, sdy te sprawujc kontrol dziaalnoci administracji ustawy. Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek samorzdu terytorialnego do ustalania wysokoci podatkw i opat lokalnych w zakresie ustalonym ustaw. Dalszej kompetencje samorzdu terytorialnego w tym zakresie reguluj ustawy dotyczce poszczeglnych samorzdw. I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym gminie przysuguje prawo stanowienia aktw prawa miejscowego obowizujcego na obszarze gminy, przy czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 teje ustawy podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat naley do wycznej waciwoci rady gminy lecz tylko w granicach okrelonych w odrbnych ustawach. Unormowanie w zakresie podejmowania uchwa w przedmiocie podatku od rodkw transportowych zawarte zostao w art. 10 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. W myl natomiast art. 12 ust. 1 zwalnia si od podatku od rodkw transportowych: 1) pod warunkiem wzajemnoci rodki transportowe bdce w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzdw konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystajcych z przywilejw i immunitetw na podstawie ustaw, umw lub zwyczajw midzynarodowych, oraz czonkw ich personelu, jak rwnie innych osb zrwnanych z nimi, jeeli nie s obywatelami polskimi i nie maj miejsca pobytu staego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) rodki transportowe stanowice zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy uywane do celw specjalnych w rozumieniu przepisw o ruchu drogowym; 3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisw o ruchu drogowym. W art. 12 ust. 4 ustawy ustawodawca zawar upowanienie dla rady gminy zgodnie, z ktrym moe ona w drodze uchway wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni okrelone w ust. 1, z wyjtkiem zwolnie dotyczcych pojazdw, o ktrych mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy. Zakres delegacji ustawowej obejmuje zatem tylko zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowe, czy o charakterze mieszanym.
6

publicznej

stosuj

rodki okrelone ustaw - art. 145 do art. 150

Dla dalszych rozwaa niezbdne jest rwnie dokonanie rozrnienia poj: ulgi i zwolnienia podatkowego. Zwolnienie i ulga to dwie rne instytucje wystpujce w konstrukcji prawnej podatku. Ich zakres przedmiotowy nie pozwala na klasyfikowanie zwolnienia podatkowego jako pojcia szerszego, obejmujcego rwnie ulg podatkow. Co prawda skutki ekonomiczne zastosowania w praktyce zwolnienia lub ulgi mog by tosame, ale na paszczynie prawnej s to cakowicie odrbne instytucje. Zwolnienia podatkowe dotycz innych elementw konstrukcji podatku ni ulgi podatkowe. Nie mona zatem twierdzi, e ulga podatkowa to nic innego ni czciowe zwolnienie od podatku. I na odwrt ulgi podatkowe nie obejmuj swym zakresem przedmiotowym zwolnienia podatkowego. Wyjanienia wymaga pojecie ulgi podatkowej zawarte w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 727 ze zm. ). W art. 3 pkt 6 tej ustawy przyjto, e przez ulg podatkow rozumie si przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniki albo zmniejszenia, ktrych zastosowanie powoduje obnienie podstawy opodatkowania lub wysokoci podatku. Z definicji tej wynika m. in., e ulga podatkowa to rwnie zwolnienie od podatku. Jest to jednake uproszczone rozumienie ulgi podatkowej, przyjte wycznie na potrzeby ordynacji podatkowej, a w zwizku z tym nie moe by bezporednio stosowane w innych ustawach podatkowych, w tym rwnie w ustawie o podatkach i opatach lokalnych. Potwierdza to brzmienie art. 3 ordynacji podatkowej, a w szczeglnoci zwrot ilekro w ustawie jest mowa o (.) rozumie si przez to (.). Artyku 3 Ordynacji podatkowej zawiera sowniczek terminw uywanych w tej ustawie, a przez to nie moe by bezporednio wykorzystywany przy ustalaniu znaczenia poszczeglnych zwrotw z innych ustaw. Tak wic definicja ulgi podatkowej z Ordynacji podatkowej nie podwaa wczeniejszego twierdzenia, e zwolnienie i ulga to dwa rne pojcia, oznaczajce inne instytucje z zakresu prawa podatkowego. Jaka jest zatem rnica midzy ulg a zwolnieniem podatkowym? W adnej z ustaw podatkowych, poza wskazan Ordynacj podatkow, nie zamieszczono definicji zwolnienia i ulgi podatkowej. S to jednak instytucje powszechnie stosowane w konstrukcji poszczeglnych podatkw. Na podstawie analizy przepisw regulujcych te instytucje sformuowano w doktrynie definicj zwolnienia i ulgi podatkowej (problematyka ta jest caociowo przedstawiona przez W. Nykiela, Zwolnienia i ulgi
7

podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia), w Ksiga pamitkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toru 1998, s. 173 i nast. ). Przyjmuje si zatem, e zwolnienie podatkowe to wyczenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotw ( zwolnienie podmiotowe ) lub z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych ( zwolnienia przedmiotowe ). Wystpuj rwnie zwolnienia o charakterze mieszanym: podmiotowo-przedmiotowym. Wskaza naley, e zwolnienie ze swej strony moe dotyczy jedynie podmiotu ( podatnika ) lub przedmiotu ( np. dochodu, obrotu, majtku lub przychodu ). Instytucja zwolnienia nie moe wystpi w innych elementach konstrukcji podatku ni podmiot lub te przedmiot podatku. Inaczej jest z ulgami podatkowymi. Sprowadzaj si one do zmniejszenia: podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, kwoty podatku. Ulgi podatkowe nie dotycz zatem bezporednio podmiotu lub przedmiotu podatku (co charakteryzuje zwolnienia), ale innych elementw konstrukcji podatku, tj.: podstawy opodatkowania, stawek podatkowych i kwoty podatku. Przybieraj one posta odlicze od podstawy opodatkowania, obniek stawek podatkowych lub odlicze od kwoty podatku. Te odliczenia i obniki wystpujce w ustawach regulujcych poszczeglne podatki okrela si mianem ulg podatkowych. Naley przy tym zwrci uwag, e nawet w ustawie regulujcej dany podatek nie musz one wystpowa tylko w jednej formie, np. odliczenia od podstawy opodatkowania. Obok odliczenia konstrukcja podatku mone zawiera obniki stawki i kwoty podatku. Wszystkie te formy okrelane s mianem ulg w tym podatku. Cech charakterystyczn ulg podatkowych, odrniajc j od zwolnie podatkowych, jest ich zoona konstrukcja prawna. Pomniejszenie kwoty podatku lub podstawy opodatkowania wymaga szczegowego okrelenia m. in. w jakim trybie to ma nastpi (na wniosek podatnika lub z urzdu), w jakiej wysokoci (procentowego lub kwotowego okrelenia wysokoci pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku) i w jakiej formie (zaliczkowo, jednorazowo w zeznaniu lub deklaracji). Konieczno precyzyjnego ustalenia tych wszystkich elementw ulgi podatkowej prowadzi niekiedy do znaczcego rozbudowania przepisw j regulujcych. Poprawne uksztatowanie konstrukcji ulgi podatkowej wymaga duej wiedzy i starannoci dziaania legislacyjnego. Pod tym wzgldem
8

konstrukcje zwolnie podatkowych s mniej zoone. Wikszo z nich da si zamkn w jednym zdaniu, z ktrego wynika, kto lub co ma by zwolnione. Rozrnienie tych dwch poj prowadzi do stwierdzenia, e rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko wwczas, gdy w danym przepisie ustawowym uyte jest pojcie ulga. Odnoszc powysze uwagi na grunt niniejszej sprawy, stwierdzi naley, e uregulowanie zawarte w 2 zaskaronej uchway maj charakter zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, a zatem naruszajcego zakres zawartej w art. 12 ust. 4 ustawy delegacji do wprowadzenia przez rad gminy innych zwolnie, ale wycznie o charakterze przedmiotowym. Pogld o upowanieniu rady gminy, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, do uchwalania zwolnie o charakterze przedmiotowym, odnajdujemy rwnie w stanowisku doktryny. Wskazuje si w nim, e biorc pod uwag art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, naley stwierdzi, e rada gminy nie moe wprowadza zwolnie okrelonych podmiotw ( L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, podatki o opaty lokalne Komentarz, ABC, Warszawa 2008 r., s. 310 i 392 ). Pogld ten odnajdujemy rwnie w wyrokach sdw administracyjnych. Przykadowo skaza mona wyrok NSA z 14 sierpnia 2007 r. sygn. akt II FSK 910/06 w ktrym Sd sformuowa tez, e skoro z wykadni systemowej wynika, e ustawodawca w rnych ustawach rozrnia nie tylko zwolnienia o charakterze stricte przedmiotowym i stricte podmiotowym, ale i zwolnienia przedmiotowopodmiotowe czy podmiotowo-przedmiotowe, to ich wykadnia w zgodzie z Konstytucj nakazuje przyj, e na gruncie art. 217 Konstytucji RP w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) rada gminy moe wprowadzi wycznie zwolnienia od podatku od rodkw transportowych o charakterze przedmiotowym, ale nie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W tym te zakresie nie do przyjcia jest pogld zgodnie, z ktrym dozwolone jest to co nie jest zabronione".

Stosownie bowiem do art. 7 Konstytucji RP organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Wyraona w tym przepisie zasada praworzdnoci oznacza, e wadza publiczna moe dziaa tylko na podstawie i w granicach prawa nie moe sobie przypisywa uprawnie ( praw ), ktre nie wynikaj wprost, bezporednio z przepisw prawa. Samorzd terytorialny na podstawie art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu wadzy publicznej, zatem okrelona w art. 7 Konstytucji RP zasada praworzdnoci odnosi si do jego organw w caej rozcigoci. Podkreli rwnie naley, e niedopuszczalne jest stanowienie przepisw niezgodnych z Konstytucj, nawet gdyby byy one korzystne z punktu widzenia jakiej grupy podatnikw. Majc na uwadze powysze stwierdzenia stwierdzi naley, e uchwaa w zaskaronej czci narusza wskazane przepisy Konstytucji RP ( art. 7 i 217 ) oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. W myl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym uchwaa organu gminy sprzeczna z prawem jest niewana. Niewano t powoduje kade istotne naruszenie prawa przez organ gminy. Z uwagi na opisane wyej istotne wady czci zaskaronej uchway, ktrych wynikiem byo stwierdzenie istotnego naruszenie prawa (zarwno przepisw ustaw jak i Konstytucji RP), Sd zobowizany by, na podstawie art. 147 1 P.p.s.a do stwierdzenia niewanoci uchway Rady Gminy Trzebiechw w zaskaronej czci.

/-/ K. Skowroska-Pastuszko

/-/ J. Niedzielski

/-/ B. Rennert

10