You are on page 1of 3

UCHWAA Nr 423/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GRZE z dnia 1 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust.

1 pkt 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.), po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem uchway Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opaty targowej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze stwierdza niewano wyej powoanej uchway w czci dotyczcej punktw e, f, g w zaczniku Tabela opat targowych obowizujcych na terenie Gminy Przewz z powodu naruszenia art. 2, art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DZ.U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.). UZASADNIENIE

Uchwaa Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opaty targowej wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze w dniu 2 listopada 2010 r. i zostaa objta postpowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm). W wyniku przeprowadzenia postpowania nadzorczego w przedmiocie oceny zgodnoci z prawem przedmiotowej uchway, Kolegium stwierdzio, e: Rada Gminy w Przewozie na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pn. zm.) ustalia stawki opaty targowej w nastpujcy sposb: a) od sprzeday ze staych punktw 5,50 z, b) od sprzeday z awy lub stou 15,00 z, c) od sprzeday z wozu konnego, samochodu osobowego, samochodu dostawczego o adownoci powyej 3 ton, przyczepy kempingowej i namiotu 22,00 z, d) od sprzeday z samochodu ciarowego o adownoci powyej 3 ton, przyczep cignikowych 22,00 z, e) przy sprzeday maych iloci warzyw, kwiatw, owocw runa lenego 10,00 z,

f) przy sprzeday podw rolnych 11,00 z, g) przy sprzeday materiaw specjalnych 20,00 z. W ocenie Kolegium Izby, punkty e, f, g zawarte w zaczniku do przedmiotowej uchway Tabela opat targowych obowizujcych na terenie Gminy Przewz s sprzeczne z przepisami prawa - art. 2, art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) do wycznej kompetencji rady gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat, w granicach okrelonych w odrbnych ustawach. Waciwo rady gminy odnonie stanowienia w sprawach podatkw i opat lokalnych zostaa uregulowana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). Tak wic z mocy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym, rada gminy ma uprawnienie do podejmowania uchwa w sprawach podatkowych, jednak wycznie w zakresie przewidzianym w ustawach, w tym w ustawie zasadniczej - art. 168 Konstytucji RP, zgodnie z ktrym jednostki samorzdu terytorialnego maj prawo ustalania wysokoci podatkw i opat lokalnych w zakresie okrelonym ustawami. Rada gminy okrelajc wysoko opaty targowej nie moe jedynie przekroczy maksymalnej stawki, okrelonej w przepisach art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych. Przysuguje jej natomiast uprawnienie do rnicowania wysokoci tej opaty w zalenoci na przykad od miejsca sprzeday czy od przedmiotu sprzeday. Rada Gminy w Przewozie ustalia wysoko stawki opaty targowej w badanej uchwale w zalenoci od miejsca sprzeday jak i od przedmiotu sprzeday. Niemniej jednak, w ocenie Kolegium Izby, Rada Gminy w Przewozie okrelia stawki opaty targowej w sposb nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Rada wskazujc stawki opaty targowej w punktach e, f, g nie okrelia w sposb jednoznaczny przedmiotu opodatkowania, wprowadzajc pojcie maych iloci warzyw, kwiatw, owocw runa lenego. Nie wskazaa rwnie na potrzeby uchway definicji poj pody rolne oraz materiay specjalne. Ustalone w taki sposb stawki opaty targowej powoduj niepewno podatnika, jak stawk opaty targowej winien zapaci. Jednoczenie moe prowadzi to do tego, e to inkasent opaty targowej w sposb uznaniowy bdzie okrela jak stawk opaty targowej bdzie zobowizany paci podatnik w zalenoci od przedmiotu sprzeday. Ponadto nie wiadomo jak stawk opaty targowej bdzie zobowizany zapaci podatnik, ktry dokonuje sprzeday podw rolnych w miejscach okrelonych w zaczniku w punktach od a do d. Przepisy gminne powinny przestrzega podstawowych zasad techniki prawodawczej, a w szczeglnoci okrela wyranie zakres stosunkw normowanych aktem i uywa w nich okrele jasnych, zwizych i cisych. Zgodnie z przepisem 6 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) akty prawa

miejscowego, a takim aktem jest uchwaa Nr XXXIX/237/10 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opaty targowej, winny by redagowane tak, aby dokadnie i w sposb zrozumiay dla adresatw zawartych w nich norm wyraay intencje prawodawcy. Wprowadzenie w uchwale bdcej aktem prawa miejscowego uregulowa sformuowanych w sposb nieprecyzyjny i niejednoznaczny, budzcy wtpliwoci interpretacyjne stanowi istotne naruszenie prawa, co skutkuje niewanoci tak zredagowanych przepisw uchway. Zdaniem Naczelnego Sdu Administracyjnego (wyrok z dnia 22 czerwca 2009 r. - sygn. akt II OSK 1022/08) stanowienie przepisw prawa, w ktrych uywane pojcia s wzajemnie sprzeczce lub umoliwiajce dowoln interpretacj uzna naley za naruszajce zasad ochrony zaufania do pastwa i prawa. Nakaz respektowania przez organy prawodawcze norm poprawnej legislacji wynika z zawartej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DZ.U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) zasady demokratycznego pastwa prawnego. Z zasady demokratycznego pastwa prawnego wynika, e kada regulacja prawna winna spenia wymg dostatecznej okrelonoci, to znaczy, e przepisy prawa winny by formuowane w sposb jasny, precyzyjny i poprawny, w szczeglnoci jeeli chodzi o nakadane obowizki - wymg jasnoci oznacza nakaz tworzenia zrozumiaych dla adresatw norm prawnych. Organ stanowicy gminy jako uchwaodawca normujcy stosunki podatkowe musi respektowa zasady konstytucyjne. Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. W pastwie demokratycznym, w ktrym rzdzi prawo, organy wadzy publicznej mog dziaa tylko na podstawie prawnej, a normy prawne musz okrela ich kompetencje, zadania i tryb postpowania, wyznaczajc tym samym granice ich aktywnoci. Organy te mog dziaa tylko w tych granicach. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), stanowi, e do waciwoci rady gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat w granicach okrelonych w odrbnych ustawach. O ile jednostka ma swobod dziaania zgodnie z zasad, e co nie jest wyranie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy wadzy publicznej mog dziaa tylko tam i tylko o tyle, o ile prawo je do tego upowania, przy czym obywatel moe zawsze domaga si podania podstawy prawnej, na jakiej organ podj konkretne dziaanie. Sposb okrelenia stawki opaty targowej w badanej uchwale stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym. Biorc powysze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze orzeko jak w sentencji uchway. Na uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, w zakresie orzeczonej niewanoci postanowie badanej uchway - suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od dnia dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium (-) Ryszard Zajczkowski