You are on page 1of 4

UCHWAA NR 433 / 2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GRZE z dnia 15 grudnia 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w zwizku z art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ora ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem Uchway Nr XLI/268/10 Gminy Szczaniec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia opaty od posiadania psw na terenie Gminy Szczaniec - stwierdza niewano 4 badanej uchway z powodu sprzecznoci z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 6 w zwizku z art. 2 1pkt 3 i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 18 a/ ust. 1 i art. 19 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz 5 litera b/ badanej uchway z powodu naruszenia art. 7 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym oraz art.19 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych ; - nieistone naruszenie prawa polegajce na okreleniu w 5 litera a/ i c/ badanej uchway przedmiotu zwolnienia niezgodnie z art. 18 a/ ust. 1 cyt. wyej ustawy o podatkach i opatach lokalnych. UZASADNIENIE Przedmiotowa uchwaa wpyna do tut. Izby w dniu 19 listopada 2010 r. W 4 badanej uchway Rada Gminy Szczaniec ustalia, e waciciel psa po dokonaniu opaty ma prawo do bezpatnego szczepienia przeciw wcieklinie w danym roku. Zgodnie z powoanym wyej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstaw dla dziaania upowanionego w tym przepisie organu, wic kade dziaanie wadzy publicznej musi znajdowa umocowanie w przepisach prawa upowaniajcych do podjcia danego aktu prawnego. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) ilekro w ustawie jest mowa o podatkach rozumie si przez to opaty oraz niepodatkowe nalenoci budetowe.

Co oznacza, e opaty lokalne, do ktrych stosuje si przepisy w/w ustawy (na podstawie art. 2 1 pkt 3 teje ustawy) s daninami publicznymi o charakterze podatku. Ustawodawca poda definicj podatku w art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, stanowic, i podatkiem jest publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa, wojewdztwa, powiatu lub gminy, wynikajce z ustawy podatkowej. Publicznoprawny charakter podatku (opaty ) okrelony jest przez to, i opata jest z natury danin publiczn wynikajc z wadctwa jednostki samorzdu terytorialnego, tj. opart na prawie publicznym (ustawie o podatkach i opatach lokalnych). Nieodpatno daniny publicznej oznacza, e nie jest ona zwizana z adnym wzajemnym wiadczeniem ze strony gminy. Opacajc podatek (opat) nie mona da ani oczekiwa w zamian konkretnego wiadczenia ze strony gminy. Co rwnie wie si z tym, e ustawy podatkowe i podejmowane na ich podstawie uchway w sprawie podatkw i opat lokalnych nie mog zawiera unormowa niezgodnych z zasad nieodpatnoci daniny publicznej. Przymusowy charakter wiadcze podatkowych wynika z wadczych uprawnie gminy wobec wszystkich, ktrzy mieszkaj lub przebywaj na terytorium danej jednostki samorzdu terytorialnego lub posiadaj na tym terenie rdo podatkowe. Przymus podatkowy jest przymusem prawnym, opartym na aktach prawnych pochodzcych od organu gminy.Wadctwo to obejmuje prawo stanowienia podatkw ( opat) oraz prawo wymiaru, poboru i egzekucji. Bezzwrotny charakter wiadcze podatkowych oznacza definitywne (ostateczne) przekazanie rodkw pieninych przez podmiot zobowizany na rzecz budetu gminy oraz pieniny charakter wiadcze podatkowych (opat) wie si z patnoci podatku wycznie w walucie polskiej , a nie np. w naturze. Wynika wic z powyszego, e Rada Gminy Szczaniec w 4 badanej uchway nie miaa uprawnie do okrelenia, e waciciel psa po dokonaniu opaty ma prawo do bezpatnego szczepienia przeciw wcieklinie w danym roku. Obowizek szczepienia psw przeciwko wcieklinie przez wacicieli psw wynika wprost z zapisw art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 ze zm.) Jeeli Rada Gminy chce prowadzi okrelona polityk majc na celu zapobieganie wcieklinie, to w obowizujcym systemie prawnym istniej instrumenty prawne i administracyjne umoliwiajce samorzdom podejmowanie skutecznych i efektywnych dziaa, a mianowicie art. 11 a/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.). Zgodnie z tym artykuem rada gminy moe w drodze uchway przyj program zapobiegajcy bezdomnoci zwierzt obejmujcy w szczeglnoci: sterylizacj albo kastracj zwierzt , poszukiwanie nowych wacicieli dla zwierzt, usypianie lepych miotw. Koszty realizacji tego programu ponosi gmina. Katalog dziaa okrelony w tym przepisie nie jest zamknity, co oznacza, e prowadzenie okrelonej polityki w zakresie szczepie przeciwko wcieklinie czy te znakowanie (tzw. czipowanie) zwierzt domowych moe stanowi element tego programu. W 5 litera b/ badanej uchway Rada Gminy Szczaniec zwolnia z opaty od posiadania psw psy trwale oznakowane czipem/ mikroprocesorem w dwch kolejnych latach nastpujcych po roku, w ktrym dokonano zaczipowania pod warunkiem zgoszenia tego faktu inkasentowi opaty. Taki zapis uchway jest sprzeczny z przepisami prawa , mianowicie z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 19 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , poz.613 ze zm.). Zgodnie z powoanym wyej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstaw dla dziaania upowanionego w tym przepisie organu, wic kade dziaanie wadzy publicznej musi znajdowa umocowanie w przepisach prawa upowaniajcych do podjcia danego aktu prawnego. Z kolei art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym stanowi o tym, e do wycznej waciwoci rady gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat, jednake organ stanowicy ma to czyni w granicach okrelonych w ustawach. Przy czym naley wskaza, e do dziaalnoci organw w sferze zobowiza publiczno prawnych nie stosuje si zasady co nie jest zakazane jest dozwolone lecz dozwolone jest tylko to, co prawo wyranie przewiduje. Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakadanie podatkw i innych danin publicznych, okrelanie podmiotw i przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych, a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia z opaty od posiadania psw z powoan wyej regulacj ma bezporedni zwizek art. 18 a/ ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, okrelajcy ustawowy katalog zwolnie, a w 19 pkt. 3 w/w ustawy dajcy kompetencj radzie gminy do wprowadzenia innych zwolnie przedmiotowych ni wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opat lokalnych. Zatem z art. 19 pkt. 3 tej ustawy wynika wprost, e rada gminy moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni wynikajce z mocy ustawy o podatkach i opatach lokalnych, okrelone w art. 18 a ust. 2. Wprowadzane zwolnienia w opacie od posiadania psw mog mie charakter wycznie przedmiotowy , wynikajcy wprost z zapisw uchway w sprawie opaty od posiadania psw bez adnych warunkw. Ustanowienie przez Rad Gminy Szczaniec w/w zwolnienia z opaty od posiadania psw pod warunkiem zgoszenia tego faktu inkasentowi opaty Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze uznaje za istotne naruszenie prawa. W 5 litera a/ i c/ badanej uchway Rada Gminy Szczaniec dokonaa zwolnienia z opaty od posiadania psw psy, natomiast zgodnie z zapisami art. 18 a/ ust. 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa. W zwizku z tym naleao zwolni w zwizku z przedmiotowym charakterem zwolnienia, okrelonym w art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych posiadanie psa, a nie psa. Uwzgldniajc powysze orzeczono jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, w zakresie stwierdzenia niewanoci postanowie badanej uchway suy Gminie prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium

(-) Ryszard Zajczkowski