UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Rada Miejska w Małomicach określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małomice, za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 2. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości: 1) za odbiór odpadów komunalnych: w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Małomice - 12,90zł od 1 mieszkańca na miesiąc - w ilości 110l plus obowiązujący podatek VAT, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 9,96zł od 1mieszkańca na miesiąc - w ilości 80l plus obowiązujący podatek VAT, w pozostałych obiektach za m 3 na terenie miasta Małomice - 71,64zł za 1m3 opadów komunalnych plus obowiązujący podatek VAT, w pozostałych obiektach za m3 na terenie wiejskim - 55,31zł za 1m3 opadów komunalnych plus obowiązujący podatek VAT;

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na gminną oczyszczalnie ścieków w Małomicach - 13,00zł za 1m3 nieczystości ciekłych plus obowiązujący podatek VAT. § 3 Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się następujące stawki opłat: stawki w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Małomice - 8,60zł od 1 mieszkańca na miesiąc - w ilości 110l plus obowiązujący podatek VAT, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 6,64zł od 1 mieszkańca na miesiąc - w ilości 80l plus obowiązujący podatek VAT.

§ 4. 1. W ramach opłat, o których mowa w § 2 i 3 przedsiębiorcy świadczący usługę w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów stałych zobowiązani są do odebrania dwa razy w roku odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych przez mieszkańców gminy w trakcie zbiórki zorganizowanej przez Gminę Małomice. 2. Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych ustalone będą każdorazowo w drodze uzgodnienie pomiędzy przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów stałych, a Burmistrzem Małomic i podane do publicznej wiadomości z dwutygodniowym wyprzedzeniem. § 5. Traci moc uchwała Nr XVI/91/07 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jan Cichanowicz