You are on page 1of 4

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXIV/192/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008r. Plan dochodw budetu na 2009r.

Dzia Rozdzia 1 2 010 01095 Paragraf 3 Tre 4 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dziaalno usugowa Cmentarze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Warto 5 13 000,00 13 000,00

0750

700 70005 0470 0750

13 000,00 504 266,00 502 766,00 20 300,00

138 666,00

0760

3 300,00 340 000,00 500,00 1 500,00 1 500,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 69 800,00 69 800,00

0770 0920 70095 0970 710 71035 0830 71095 0830 750 75011 2010

69 300,00

2360

500,00 1 070,00 1 070,00

751 75101 2010

1 070,00

756

5 057 966,00

2 75601

3 0350 0910

75615

0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0490

0690 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 0970 75831 2920 801 80101

4 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty miejscowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

5 12 610,00 12 500,00 110,00

1 548 850,00 1 309 000,00 28 590,00 163 600,00 6 760,00 5 000,00 5 000,00 30 900,00

1 349 450,00 720 000,00 342 000,00 2 200,00 145 000,00 10 000,00 8 800,00 1 450,00 100 000,00 20 000,00 219 076,00 23 000,00 68 976,00 105 000,00

7 100,00 15 000,00 1 927 980,00 1 877 980,00 50 000,00 6 382 085,00 4 620 401,00 4 620 401,00 1 663 068,00 1 663 068,00 77 000,00 17 000,00 60 000,00 21 616,00 21 616,00 227 859,00 14 778,00

3 0750

0920 80104 0750

0830 0920 80110 0750

0920 80113 0830 80148 0830 80195 2030 852 85203 2010

85212

2010

2360

85213

2010

85214 2010

2030

4 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Przedszkola Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Dowoenie uczniw do szk Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

14 508,00 270,00 87 525,00

2 925,00 84 400,00 200,00 3 756,00

3 656,00 100,00 7 000,00 7 000,00 114 800,00 114 800,00 0,00 0,00 2 488 850,00 118 800,00

118 800,00

2 069 800,00

2 066 000,00

3 800,00

14 300,00

14 300,00 98 000,00

74 000,00 24 000,00

2 85219

3 0830 0920 2030

85228 0830 85295 2030 900 90001 6290

4 Orodki pomocy spoecznej Wpywy z usug Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

5 94 400,00 10 000,00 1 200,00 83 200,00 1 550,00 1 550,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00

Razem:

0,00 14 752 096,00