You are on page 1of 4

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXXIV/216/08 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2008r. Dochody budetu Miasta i Gminy Witnica na 2009r.

Dzia Rozdzia Paragraf Tre 1 2 3 4 010 Rolnictwo i owiectwo 01095 Pozostaa dziaalno 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 600 Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 710 Dziaalno usugowa 71035 Cmentarze 0690 Wpywy z rnych opat 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 Wpywy z usug 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Warto 5 8 000,00 8 000,00

8 000,00 2 224 866,00 2 224 866,00

2 224 866,00 1 040 000,00 1 040 000,00 21 000,00

100 000,00 9 000,00 900 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 168 400,00 118 400,00

116 400,00

2 000,00 50 000,00 50 000,00 2 080,00 2 080,00

2 080,00

1 754

2 75412

6298

756

75601 0350 75615

0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0560 0910 75618 0410 0460 0480 0490 0690 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807

4 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zalegoci z podatkw zniesionych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

5 673 658,00 673 658,00

673 658,00

10 923 113,00 12 000,00 12 000,00

3 731 000,00 2 965 000,00 218 000,00 243 000,00 35 000,00 100 000,00 60 000,00 110 000,00

2 173 100,00 1 297 000,00 416 000,00 3 100,00 227 000,00 10 000,00 25 000,00 150 000,00 5 000,00 40 000,00 440 000,00 35 000,00 150 000,00 190 000,00 50 000,00 15 000,00 4 567 013,00 4 467 013,00 100 000,00 11 267 681,00 7 078 767,00 7 078 767,00 4 001 581,00

2 75814

3 2920 0920

75831 2920 801 80101 2708

2709

6298

80104 6298

852 85203 2010

2360

85212

2010

2360

85213

2010

85214 2010

2030

4 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Przedszkola rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

5 4 001 581,00 10 000,00 10 000,00 177 333,00 177 333,00 5 250 544,00 1 589 089,00

63 014,00

11 123,00

1 514 952,00 3 661 455,00

3 661 455,00 6 059 800,00 199 000,00

198 000,00

1 000,00

4 797 000,00

4 782 000,00

15 000,00

53 000,00

53 000,00 586 000,00

341 000,00 245 000,00

2 85219

3 2030

85295 2030 900 90001 6298

4 Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

5 179 800,00 179 800,00 245 000,00 245 000,00 5 967 515,00 5 967 515,00

Razem:

5 967 515,00 43 600 657,00