hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld

hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ
Þent|ngnya Iungs| ku|er dan Gu|de L|nes
Þubllshť 26 Mav 2011 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl akan membahas LenLana penLlnanva funasl ruler (penaaarls) dan
Culde LlnesŦ kok blsa? va karena keLepaLan dalam mendesaln suaLu lavouL sanaaL penLlna
(LeruLama baal vana beraerak dl bldana seLLlna) dan hal lnl dlLenLukan oleh sama Lldaknva
pan[ana dlsaln dl corel (mava) denaan hasll sebenarnva (nvaLa)Ŧ Mlsal klLa lnaln mendesaln karLu
nama maka ukuran karLu nama vana klLa buaL mlsalnva 9cm x 3ţ23 cm maka klLa [uaa harus
membuaL ukuran lavouL vana sama dl coreldrawŦ uan unLuk lLulah flLur ruler lnl dlperlukanŦ ok
marl klLa bela[ar corel leblh [auh

uesalner buLuh penaaarls? 1enLu sa[a

karena unLuk urusan maln lavouL dan seLLlna keLepaLan poslsl dan ukuran sanaaLlah penLlnaŦ
8erlkuL deskLrlpsl slnakaL darl 8uler dan Culde Llnesť
ku|er adalah banLuan berfunasl funasl penaaarls unLuk menaukur suaLu obvek secara pasLl dan
LepaL denaan preslsl Llnaalţ ruler dlsedlakan dalam poslsl verLlkal dan horlsonLal
Gu|de L|nes berfunasl menaaLur LaLa leLak obvek dan ukuranŴukurannva pada saaL
memanlpulasl obvek blasanva dlslmbolkan dalam koordlnaL xť dan vť

unlL / 5atuan Ukuran Þada Coreldraw ada CenLlmeLerţ MlllmeLerţ lnchlţ dll
lnaaL saaL klLa Su (sekolah dasar) auru klLa menaa[arl saLuan hlLuna
5atuan Iarak (Þan[ang)
1 cenLlmeLer (cm) ƹ 100 mllllmeLers (mm) ŴŴŴ pallna serlna dlpakal unLuk [asa seLLlna
1 lnches (lncl) ƹ 2Ŧ34 cenLlmeLers (lnchl blasanva dlaunakan unLuk menaukur pan[ana secara
dlaaonal)
1 mlle ƹ 1760 vard
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷ
1 vard ƹ 3 feeL ƹ 914Ŧ4 mllllmeLers (mm)
1 meLer (m) ƹ 100 CenLlmeLers (cm)
1 kllomeLer (km) ƹ 1000 meLer (m)
1 mlle ƹ 1Ŧ609344 kllomeLer (km)

nah lnl munakln klLa baru menaenalţ Lapl Lak ada salahnva kalau klLa menaeLahulnva unLuk menambah
wawasan slapa Lahu dlbuLuhkanţ penulls sendlrl pun [arana memakal saLuan lnl hehehe
5atuan untuk D|dot Þo|nts
1 uldoL polnL ƹ 0Ŧ376063 mm ƹ 1Ŧ07007 plca ƹ 0Ŧ0148037 lnch
1 clcero ƹ 12 dldoL polnLsnah berlkuL lnl akan sava Lambahkan Llps supava klLa Lahu [arak pan[ana maupun lebar desaln klLaţ
Lanakah Ŵ lanakahnvať

1Ŧ buka Coreldraw
kllk new
nah dlslLu klLa plllh dulu saLuannvaţ aunakan saLuan CenLlmeLers sa[a supava mudah

2Ŧ kllk 8ecLanae 1ool (l6)
buaL koLak dl area ker[a
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷ

nah klLa sudah mempunval koLakţ pan[ana dan lebar koLak lnl belum beraLuranţ klLa buaL sa[a
pan[ananva 2 cm x 2 cm

nah sekarana klLa sudah mempunval penaaarls / banLuan penaukurţ [adl lnl aunanva blla suaLu saaL klLa
dlmlnLa mendesaln foLo denaan [arak 2 cm anLara foLo vana saLu denaan vana laln maka klLa Lldak akan
laal kesullLan

uenaan bealnl maka melavouL / menseLLlna dl Corel u8AW [adl leblh mudah bukan ť) hehehe
1erlma kaslh
Semoaa bermanfaaL
1eLap dlslnl dan nanLlkan Llps Ŵ Llps berlkuLnva dl llmu CraflsŦ hehehe

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿ
,embuat na|ftone Core|DkAW
Þubllshť 12 !an 2010 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

Munakln 1uLorlal Corel u8AW lnl akan LerllhaL sanaaL sederhanaţ Lapl Lldak ada salahnva sava berbaal
kan? ťu

Cara membuaL halfLone klLa hanva menaaunakan LehnlkŴLehnlk dasarţ blsa dlbllana sanaaL dasarţ lLulah
kenapa sava selalu bllanaţ ºÞela[arl dasarŴdasarnva dulu" pada orana vana berLanva kepada savaţ
ºbaaalmana caranva blar cepeL blsa?" karena menuruL savaţ kalau sudah menaerLl benar dasarŴ
dasarnvaţ klLa blsa menaembanakannva denaan menaaabunaŴaabunakan Lools vana adaţ dan vana
LerpenLlna ldeŦŦŦ heheheŦŦŦ

CkehŦŦŦ Lldak usah Lerlalu banvak berlLa basl laal aanŦŦŦ

LanakahŴlanakahnva ť

1Ŧ ÞasLl Lldak lupaţ buka dulu Corel dan buaL new uocumenL


2Ŧ Lalu buaL llnakaran dan warnal hlLamţ lnaaL hanva hlLamŦ3Ŧ kemudlan kllk menu lnLeracLlve 1ransparencv 1ool


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ź

4Ŧ ubah Lransparencv Lvpenva men[adl 8adlal seperLl vana sava Landal blru

kemudlan kllk dua kall dl baalan va sava Landal merahţ maka akan muncul Wlndows berlkuL

Þada baalan vana sava Landal denaan nomor 1ţ ubah warnanva men[adl PlLamţ dan nomor 2 men[adl
ÞuLlhţ maka akan Ler[adllah aradasl seperLl aambar berlkuL

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ź
?ana sava Landal merah dlaLas unLuk menvesualkan aradaslnvaŦ


3Ŧ kemudlan [adlkan 8lLmapţ 8lLmaps ƽƽ ConverL 1o 8lLmapsţ akan muncul Wlndows seperLl dlbawah lnlŦ

!anaan lupa unLuk Check semua koLak va ada dl CpLlonsţ lalu kllk Ck


6Ŧ kemudlan kllk menu 8lLmaps ƽƽ Mode ƽƽ Cravscale (8Ŵ8lL)


7Ŧ Lalu kllk kemball |tmaps ƽƽ Co|or 1ransform ƽƽ na|ftoneŦŦŦ maka akan muncul wlndows prevlewnva
seperLl dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ż

Sesualkan sendlrl 8lacknva lalu kllk Ck


8Ŧ ulslnl Cb[ecL maslh berupa 8lLmapţ [lka klLa menalnalnkannva unLuk men[adl vecLorţ klLa Llnaaal 1race
ob[ecL LersebuLŦ 8erlkuL cara cepaLnva ť


9Ŧ kllk kanan pada ob[ect ƽƽ 1race |tmaps ƽƽ L|ne Art

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%
10Ŧ kemudlan akan muncul Wlndows berlkuL

halfLone


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%
Þermasa|ahan Þencetakan / Da|am ,encetak
Þubllshť 24 MareL 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

ArLlkel lnl men[elaskan sedlklL permasa|ahan yang k|ta a|am| da|am pencetakan aLau prlnL flle pada
Corel u8AW ţ munakln arLlkel berlkuL lnl blsa men[adl sedlklL referensl unLuk memakslmalkan hasll prlnL
darl Corelu8AWţ semoaa bermanfaaLŦ

!lka menaaunakan effecL urop Shadow pada corelu8AW urop Shadow aLau ob[ecL denaan Lransparanslţ
munakln akan dlLemukan problem dalam hal penceLakan denaan prlnLer komposlL (laser prlnLerţ lnk[eL
dan sebaaalnva) mesklpun semuanva LerllhaL balk dl monlLorţ akan LeLapl maslh sa[a Lldak dapaL
menahasllkan ceLakan va LepaLŦ


Menaapa hal lnl dapaL Ler[adl ŦŦŦ ŤŴ(

Cara Corelu8AW memperlakukan Lransparansl

ul dalam mereproduksl sebuah ob[ecL vana Lransparanţ Corelu8AW akan membuaL aambar blLmap darl
ob[ecL asllnva vana dlberl effecL urop Shadowţ seperLl pada aambar dlbawah lnl

Sehlnaaa hasll va dldapaLkan adalah bahwa urop Shadow 8lLmap akan mempunval baLas pada vekLor
ob[ecLŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴ
Co|or 5pace ,app|ng
Þada saaL mellhaL urop Shadow pada Corel u8AW akan LerllhaL sempurna apablla dlllhaL pada monlLorţ
akan LeLapl blla dlceLak akan menahasllkan hasll vana Lldak sesual denaan apa vana dlLampllkan pada
monlLorŦ !awaban darl perLanvaan LersebuL akan klLa coba membahasnva dl bawah lnl

Þerbedaan alaL CuLpuL aLau CuLpuL uevlce unLuk menampllkan reproduksl warna adalah [awaban vana
LepaLŦ MonlLor mempunval Llaa unsur warna fosfor vana mempunval Llaa warnaţ valLu redţ green dan
b|ue serlna dlsebuL kGŦ Sedanakan pada peralaLan ceLak aLau prlnLlna devlce mempunval Leknoloal
vana berbedaţ valLu mempunval subsLraksl warna LlnLa Cyanţ ,agentaţ ¥e||ow dan |ack vana serlna
dlsebuL C,¥kŦ karena mempunval Leknlk vana beLulŴbeLul berlalnan dalam mereproduksl warna maka
bukan hal vana Lldak munakln bahwa kedua Leknlk LersebuL akan mempunval cara pandana vana
berlalnan dl dalam mereproduksl suaLu warna alam vana dlLanakap oleh maLa manuslaŦ Þada monlLor
kG vana modern mempunval [anakauan warna vana sanaaL beraaam darlpada Leknoloal prlnLer C,¥kţ
hal lnllah vana serlna men[adl masalah sanaaL serlus dldalam problem penceLakanŦ ueslaner harus selalu
memakal cara pandana C,¥k dldalam melakukan komblnasl warnanvaţ bukan denaan sLandard kG
vana selalu dlllhaL dalam lavar monlLor

1erdapaL dua cara unLuk menLer[emahkan permasalahan warna saLu denaan warna vana laln ť
1Ŧ CanLllah warna vana dekaL denaan CuLpuL uevlce darlpada vana LerllhaL pada lavar monlLorŦ
2Ŧ 8erllah skala warna pada ob[ecL asll unLuk menenLukan ranae warna CuLpuLnvaŦ Akan LeLapl
perbedaan secara relaLlf pada warna akan selalu adaŦ

3Ŧ uua Lransfer warna secara alaorlLma dapaL dl[elaskan pada araflk dlbawah lnl ť
Þada aambar LersebuLť 5 Ŷ warna sumber asllţ D Ŷ warna Lu[uanţ Ŷ ranae warna vana dapaL
dlLampllkan ouLpuL devlceţ Ŷ warna ouLpuL devlce vana dl skalakan denaan warna sumbernva

SaaL menaaunakan meLode 1 (araflk klrl)ţ warna pada daerah dapaL LerceLak Lanpa ada perubahanŦ
Sedanakan ranae A dan C dapaL dlwaklll denaan ranae warna vana mendekaLl denaan ranae Ŧ
sedanakan apablla menaaunakan meLode 2 (araflk kanan)ţ semua warna vana dlLampllkan akan
mempunval hasll vana khas walaupun Lldak sesual denaan warna asllnva

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵ
MeLode 1 adalah meLode vana pallna LepaL apablla menaaunakan llusLraslŴllusLrasl berbasls vekLor vana
Lldak menuruL ranae warna vana sanaaL bervarlaslŦ Þada aambar foLoarafl dlsLorsl warna akan Ler[adl

SaaL Corelu8AW menceLak docummenL LersebuL pada prlnLer komposlLţ akan menerapkan aloaarlLma
vana klLa bahas dlaLasŦ Secara defaulLnva meLode 1 dlLerapkan pada aambar denaan basls vekLorţ
sedanakan meLode 2 banvak dlaunakan unLuk aambarŴaambar blLmap

unLuk menanaaulanal bencana dlaLasţ dapaL dllkuLl peLun[uk dlbawah lnl ť

ConverLkan ob[ecL ke blLmapţ darl slnl dapaL dlbuaL urop Shadow leblh baausţ aLau ceLaklah pada ob[ecL
vana berlalnanŦ Pal penLlna vana harus dlperhaLlkan adalahţ [anaan menaaabunakan vekLor denaan
blLmap pada koLak warna vana samaŦ

ualam Corelu8AWţ aLurlah pada menu 1oo|sţ plllh Cpt|onţ G|oba|ţ Co|or ,anagementţ Genera| dan
dapaL dlllhaL pada menu Drop Down denaan nama ",app|ng ,ode" ("kender|ng Intent")Ŧ uan aLur
pada "I||ustrat|on" aLau "Þ[otograph|c" ("5aturat|on" dan "Þerceptua|")ţ pasLlkan [anaan memlllh
"Automat|c"Ŧ

Þada drlver prlnLerţ sebaaal conLoh Canon lÞ1800 Serles aunakan auLomaLlc color secara defaulLnva
pasLlkan menaaLur pada dua meLode darl pada Lvpe dlaunakan vana oLomaLlsŦ MeLode 1 serlna dlsebuL
"V|v|d Co|ors" dan meLode 2 dlsebuL ",atch Co|ors Cn 5creen"Ŧ

1erlmakaslh dan Semoaa bermanfaaLţ SelamaL Mencoba dan 8ela[ar Coreldraw 1erushLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶ
Lens ffect Þada Core|DkAW
Þubllshť 28 lebruarl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

ul LuLorlal lnl klLa akan mencoba membuaL aLau menaapllkaslkan Lens LffecL pada CC8LLu8AW (semua
versl mulal 11ţ12ţx3ţx4)ţ denaan LuLorlal lnl dlharapkan klLa dapaL menaembanakan sendlrl darl
penaaunaan Lens LffecL menuruL lma[lnasl klLa maslnaŴmaslnaŦ LanakahŴlanakahnva sebaaal berlkuL ť

Marl klLa mulal 1uLorlal Coreldraw uasar kall lnlť

1Ŧ Sudah pasLl buka coreluraw dan buaL blank paae

2Ŧ 8uaLlah beberapa llnakaran seperLl aambar dlbawah lnl


seLelah lLu seleksl dua llnakaran klrl dan lalu comblne (CLrl+L) lalu berl warna PlLamţ dan buaLlah saLu
llnakaran kecll laal sehlnaaa seperLl pada aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷ

Croupkan (CLrl+C) semua llnakaran baalan kananţ lalu seleksl semua ob[ecL dan cenLerkan ( C )Ŧ

3Ŧ 8uaL saLu llnakaran besar (leblh besar darl llnakaran perLama) dan berl warna puLlhţ leLakan sesual
kelnalnan seperLl pada aambar dlbawah lnl

hllanakan CuL LlnenvaŦ

4Ŧ 1ransparaslkan llnakaran puLlh Ladl denaan menaaunakan 1ransparencv Lool
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸ

Lalu akan keluar submenu dlaLasţ plllh radlal


SeLelah lLuţ masukan ob[ecL Llnakaran puLlh Ladl pada llnakaran hlLam denaan menaaunakan Þower Cllp
(LffecL ƽƽ Þower Cllp ƽƽ Þlace lnslde ConLlner)ţ LeLakan Sesual kehendakţ 8uaLlah ob[ecL baru berupa
perseal dan aunakan 1exL 1ool lalu kllkan pada aarls(LepaL pada aarls ob[ecL)Þersealţ Lulls sesuka haLlţ
unaroupkan (CLrl+u) llnakaran kanan perLama Ladl dan seleksllah llnakaran kecllţ berlwarna puLlh dan
Lransparaslkan kemball denaan menaaunakan 1ransparencv 1ool dan plllh llnlerŦ

6Ŧ Seleksl llnakaran vaa Ladl saLu aroup denaan llnakaran kecllţ lalu kllk LffecL ƽƽ Lens pada menu
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹ


Maka akan muncul uocker Wlndow seperLl pada aambar dlbawah lnl

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵź


Þlllh Maanlfvţ dan sesualkan AmounL denaan kelnalnan klLaţ sehlnaaa men[adl seperLl pada aambar
dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻ


uan klLa Llnaaal menaexporLnva men[adl !ÞLC unLuk membuaLnva men[adl blLmap
uocker window ť wloJow vooo meoompllkoo letlotobŴpetlotob vooo Jopot klto ooookookemboll soot
klto melokokoo eJltloo

Pasllnvať

kAca ÞLmbesar
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%
port I||e Core|
Þubllshť 31 uesember 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

Munakln baal sebaalan besar LemenŴLemen dlslnl sudah menaerLl permasalahan menŴLxporL pro[ecL dl
Coreldraw vana semula berformaL *Ŧcdr (corelu8AW) men[adl *Ŧ[paţ *Ŧbmpţ *Ŧpnaţ *ŦLlf dan sebaaalnvaţ
Lapl Lldak salahkan [lka dlLulls kemball dlslnl unLuk membanLu LemenŴLemen vana munakln belum
menaerLl aLau newble sama sekallŦ

LanakahŴlanakahnva ť

1Ŧ Seleksl ob[ecL va lnaln dlexporL2Ŧ kllk llle pada menu dan plllh LxporL
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%

ALau lanasuna sa[a menaaunakan ShorLcuL kev LxporL (CLrl+L)

3Ŧ SeLelah menaŴkllk LxporL maka akan muncul [endela seperLl dlbawah lnl

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴ
Þlllh LempaL unLuk menvlmpan hasll LxporL ţ anda [uaa blsa melakukan pemlllhan flle exporL vana
dllnalnkan ţ blsa berupa !ÞLCţ 1lllţ ÞSu ţ dll unLuk leblh [elasnva ( 8aca [uaa ť 8enLuk dan Macam
LxLenslon llle lmaaes ) klLa lalu Lekan LxporLŦ

4Ŧ SeLelah menekan LxporL pada lanakah nomor 3ţ akan muncul laal [endela dlbawah lnl

Sesualkan Slze aambar sesual kehendak denaan menaubah persenanva sa[a (Ʒ)ţ unLuk resolusl [uaa
LeraanLuna denaan kehendak klLaţ [lka lnaln hasll baaus maka 8esoluLlon blsa dlperbesar Lapl blasanva
Slze akan men[adl leblh besarţ menaenal baaan Color klLa blsa menaaunakan 8C8 aLaupun CM?kţ
seLelah selesal denaan semua urusan dlaLas lalu kllk Lombol CkŦ

3Ŧ LaalŴlaal akan keluar [endela baru seperLl dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵ

klLa blsa menakompres ukuran aambar denaan Compresslon sesual kelnalnanţ Lekan Þrevlew unLuk
menaeLahul Slze darl hasll penaŴexporLŴanţ lalu kllk laal Lombol Ck dan cek hasll dl dalam folder LempaL
klLa menvlmpan hasll exporL klLa LadlŦ

6Ŧ Senvum a[aŦŦŦ ťu
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
Semoaa bermanfaaL aanŦŦŦŦ LhankvuŦŦŦŦŦ


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶ
Penjelasan Shortcut Keys CORELDRAW Lengkap
Publish: 26 November 2008 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Shortcut Key pada corel sama halnya pada main windows, Iungsinya adalah mempercepat atau
mempermudah suatu aktiIitas dalam corel, sering iuga disebut hot key, sering iuga disebut hot
key.

Keunggulannya adalah kita tidak perlu klik sana sini untuk beberapa menu, misalkan iika kita
ingin meng-groupkan obiek, kita tinggal menyeleksi semua obiek lalu menekan Ctrl¹G di
keyboard tidak perlu menklik sub menu corel.
Kelemahannya adalah kita harus menghaIalnya, tapi iika sudah terbiasa dengan shortcut-shortcut
ini anda akan dapat dengan mudah dan cepat menggunakannya.

Berikut ini adalah daItar Shortcut Keys standard pada corel :
DaItar Shortcut DeIault Coreldraw Klik disini
Menu Shortcut Keterangan
Align Bottom B Aligns selected obiects to the bottom
Align Centers
Horizontally
E Horizontally aligns the centers oI the selecte
Obiects
Align Centers Vertically C Vertically aligns the centers oI the selected
obiects
Align LeIt L Aligns selected obiects to the leIt
Align Right R Aligns selected obiects to the right
Align To Baseline Alt+F12 Aligns text to the baseline
Align Top T Aligns selected obiects to the top
Artistic Media I Draws curves and applies Preset, Brush, Spray,
Calligraphic or Pressure Sensitive eIIects to the
strokes
DaItar Shortcut DeIault Coreldraw Klik disini

DaItar di atas sedikit banyak sudah saya Customize, dan saya iuga akan menerangkan cara
meng-customize Shortcut key tersebut
Langkah-langkahnya sebagai berikut :
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷ
. Pertama Klik menu Tools lalu klik pada Option seperti pada gambar dibawah ini


Atau tekan Ctrl+1 pada keyboard.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸ
Setelah itu akan keluar iendela seperti gambar dibawah ini


2. Expand Workspace(klik pada segitiga kecil didepan tulisan Workspace) Seperti yang saya
tandai merah nomor satu pada gambar dibawah

Expand Customization seperti yang bertanda merah nomor 2 lalu klik Commands maka iendela
tadi akan terlihat seperti gambar dibawah

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹ


Expand Workspace(klik pada segitiga kecil didepan tulisan Workspace) Seperti yang saya tandai
merah nomor satu pada gambar dibawah Expand Customization seperti yang bertanda merah
nomor 2 lalu klik Commands maka iendela tadi akan terlihat seperti gambar dibawah.

Biasanya yang terlihat adalah menu eneral, klik di Shortcut Keys disebelah kanan General
pilih submenu atau menu apa yang akan diberi shortcut setelah itu isi pada kolom New Shortcut
Key sesuka hati klik Assign(iika di dalam kolom ~Currently assigned to:¨ keluar tulisan maka
Shortcut yang kita masukan sudah terpakai, iadi mohon untuk diganti) setelah meng-klik tombol
Assign tadi maka pada kolom Current Shortcut Keys akan keluar Shortcut yg kita masukan
tadi.


Nhah demikian itu agar kita tidak terlalu banyak menggunakan waktu, cepat itu menyenangkan.

Saran saya buatlah Shortcut Keys pada menu-menu yang sering kita pakai saia untuk
mempermudah penghaIalan shortcut tersebut, dan setelah selesai membuat shortcut dengan
langkah seperti diatas ada baiknya kita me-restart corelDRAW kita.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷź

Selamat menikmati kecepatan.... SEE MORE TUTORIAL and INFO about Design GRAFIS at
www.ilmugraIis.com

Mudah Bukan, Selamat Mencoba...
Selamat mempelaiari Tutorial Coreldraw dari ilmugraIis
Terima Kasih dan Semoga BermanIaat...
ILMUGRAFIS
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŻ
,en5CAN Gambar dengan CCkLDkAW
Þubllshť 23 AausLus 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Amln | SLaLusť l8LL LuLorlal

Pal ber[umpa kemball denaan savaţ 1uLorlal kall lnl akan sava mencoba men[elaskan baaalmana
melakukan Scannlna denaan CoreldrawŦŦŦ

ÞerLama Ŵ Lama adalah va harus punva mesln scanner LenLunva Ɗ_Ɗ dan Scanner harus sudah LerlnsLal dl
dalam kompuLer sehlnaaa apllkasl coreldraw lnl nanLlnva akan lanasuna mendeLeksl scanner LersebuL
dan melakukan scannlna pada ob[ecL

LAnCkAP Ŵ LAnCkAPn?Ať
1Ŧ Slapkan ob[ecL vana akan klLa SCAn ke mesln SCAnnL8ţ [anaan lupa menvalakan mesln SCAnnL8nva
Ɗ_Ɗ
2Ŧ 8uka Þroaram CC8LLu8AW
blsa menaaunakan Coreldraw x3 maupun x4ţ namun dlslnl penulls menaaunakan Coreldraw x3
3Ŧ Þada MLnu u1AMA
Þlllh llLL Ŵ ACCul8L lMACL Ŵ ACCul8LŦŦŦ

Lampllan akan beraanLl seperLl dlbawah


4Ŧ SeLelah lLuţ kllk Þ8LvlLW unLuk mellhaL ob[ek vana akan dl scanŦLalu kllk SCAn

3Ŧ Pasll akan Lampak LerllhaL seperLl aambar dl bawah
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷ%

Pasll Scan Cambar Loao M8l

Mudah 8ukanţ SelamaL MencobaŦŦŦ
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
1erlma kaslh dan Semoaa 8ermanfaaLŦŦŦ
lLMuC8AllS
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷ%
Tips dan Trik Mengcopy Object dengan Cepat
Publish: 5 Juni 2008 ' Author & Copyright: Amin ' Status: FREE tutorial

Hai salam kenali, saya akan mencoba menielaskan bagamana mengcopi obiect dengan cara
cepat...

Belaiar corel draw X3 secara cepat dan mudah
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŴ
Step :
Buat obieck sesuka hatimu namun disini saya membuat bintang...

lalu arahkan pointer pada obiect tersebut.

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŵ
Step 2:
Klik kiri(tahan iangan dilepas) lalu pindahkan pointer ke arah yang diinginkan.

Lalu klik kanan( lalu lepas klik kiri yang ditahan tadi)
Hasilnya: Obiect tercopy secara cepat!!!

Dan bandingkan dengan menekan CTRL ¹ C dan CTRL ¹ V
Memang tidak seberapa tapi bagi seorang desainer proIesional kecepatan mendesain sangat
diperlukan...
Selamat mempelaiari Tutorial Coreldraw dari ilmugraIis
SEMOGA BERMANFAAThLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŶ
,embuat Layout na|aman ,a[a|ah fek nve|ope
Þubllshť 04 MareL 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

1enLu dlanLara klLa munakln serlna berLanvaŴLanvaţ almana slh naedlsaln Lullsan dalam sebuah ma[alah
Lablold aLau koran kok blsa Lullsannva menalkuLl alur aambarnvaţ Lenana karena hal lLu [uaa pernah sava
alamlŦŦŦ

8alklah dlslnl akan sava berlLahukan caranvaţ lnLlnva semuanva mudah kalo klLa Lau caranvaŦŦŦ
dan [anaan pernah menverah sebelum mencobaŦŦŦ ŤŴp

Apa vana klLa buLuhkan?
1Ŧ Cambar unLuk Lampllan pada ma[alah vana akan klLa buaLŦ
Supava mempermudah sebalknva unLuk semenLara pakal aambar vana backaroundnva puLlh
conLohť

Cambar Sasuke uclha (Save As aambar dl aLas [lka Lldak punva)

2Ŧ Slapkan Leks / Lullsan vana akan dlbuaL sebaaal lsl darl halaman

3Ŧ Malnkan MuslknvaŦŦŦŦ LeLƌs CoooooŦŦŦŦ

WakLunva berkreaslŦŦŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŷ
Ŵ LanakahŴLanakahnvať
1Ŧ 8uka apllkasl coreldrawŦŦŦ plllh new

2Ŧ Copv Leks kemudlan ke lembar ker[a coreldraw lalu Lekan l8 unLuk menaakLlfkan Þen 1oo| kemudlan
buaL ruanaan dulu unLuk Leks vana akan dlplndah denaan cara menahan kllk klrl dan mendraanva darl
u[una klrl aLas ke kanan bawah aaar Leks blsa sesual denaan vana dlharapkan lalu pasLe ( cLrl Ŵ v ) Leks ke
dalam ruana Leks vana Lelah dlbuaL dalam lembar ker[a coreldrawŦ


3Ŧ 8aalan vana pallna menvenanakanŦŦŦ ?alLu memasukkanŦŦŦ Cambar maksudnvaŦŦŦ
sekarana klLa masukkan aambarnva ( llle Ŵ lmporL Ŵ plllh aambar Ŵ Ck Ŵ lalu saaL dl lembar ker[a maka
ƍLahan kllk klrl ƍ dan draa unLuk memberlkan ruana pada aambar )

Loh Leksnva LerLuLup? 1enanaŦŦŦ 1enanaŦŦŦ
unLuk menaaLaslnva kallan kllk kanan aambar LersebuL dan plllh Crder Ŵ 1o ack Cf Layer

4Ŧ kllk Leks / Lullsan pada lembar ker[a kamuŦŦŦ SeLelah lLuţ heheheŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŸ
wakLunva memberlkan effek Lnvelope ( ffects Ŵ nve|ope )
Þlllh Add new Ŵ App|y

uanŦŦŦ kemball ke Leks LadlŦŦŦ LlhaL perbedaanva?
Cak 1au? Coba a[a uLak aLlk baalan samplna klrl aLas
( aunakan kllk klrl dan Lahan lalu draa / aeser )
Sekarana Lullsannva sudah berslfaL dlnamlsŦŦŦ


3Ŧ uLak Ŵ ALlk panahnva dan Sesualkan denaan aambarnvaŦŦŦ
Pasllnvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŹ

Wah udah [adl va LabloldnvaŦŦŦŦ? 8elumŦŦŦ

1lnaaal dlPlas sa[aŦŦŦ lnl LeraanLuna kreaLlflLas kallan sendlrlŦŦŦ uan [adl dehŦŦŦ

korannva koranŦŦ korannva koranŦŦ CraLls Avo slapa mauŦŦŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷź
,udahnya 1u||san 3d dengan Core|draw
Þubllshť 18 lebruarl 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

8ukan hanva MS ClllCL Word vana blsa berkreasl denaan WordarL mlllknvaŦ Corel uraw [uaa blsaŦ Avo
klLa blkln Lullsan 3 d ( 3 dlmensl ) denaan Corelu8AWŦŦŦ

Caranva semudah menaambll permen darl anak kecllŦŦŦ WahŦŦŦ WahŦŦŦ [anaan dlprakLekkan va lLu cuma
perumpamaan a[aŦŦŦ

ÞerLamať Slapakan ÞermenŦŦŦ 8uaL Lemen dlsaln supava aak borlna

CkevŦŦ lnl lanakahŴlanakahnvať
1Ŧ 8uka Coreldraw Ŵ new

2Ŧ keLlk 8eażspaslŽbela[arŴarafls klrlm ke 0123ŦŦŦ heheheŦŦŦ bercandaŦŦŦ
Maksudnva Lulllskan apa a[a dl kerLas/lembar ker[a corelţ dlslnl sava menulls bela[arŴarafls

CaLaLanť plllh fonL vana Lebal vaŦŦŦ conLohť kockwe|| tra o|d

3Ŧ SeLelah lLu carl vana namanvať Interact|ve trude 1oo| pada Loolbox


4Ŧ kemball ke Lullsan vana anda buaLŦŦŦ lalu kllk klrl dan Lahan mouse sampal ada panah beraeserţ
aerakkan sesuka anda namun dlslnl sava menaaerakkan ke bawah


3Ŧ nah Sekarana Llnaaal pewarnaan a[aţ llhaL sebelah kanan aLas monlLorŦŦŦ? ada aambar seperLl dl
bawah lnlţ dlslnl uruLannva adalah kllk 1 Ŵ 2 Ŵ 3 Ŵ 4ţ kavak alnl sapa vana aak blsaŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷŻ

CaLaLanť unLuk 3 dan 4 aambar dl aLas adalah unLuk menenLukan warnaŦŦ Lerserah anda namun dlslnl
sava pakal

warna kunlna dan merahŦŦŦ [adlŦŦŦSemuannva [uaa mudah kalo klLa Lau caranvaŦŦŦ
Pasllnvať

3 ulmensl darl 8ela[arŴCrafls Ŵƽ 8lsa dlkembanakan laalŦŦŦ Semua LeraanLuna kreaLlflLas anda
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
SLMCCA 8L8MAnlAA1


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷ%
fek Cur| Þage yang ,engesankan
Þubllshť 26 november 2007 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

Corelu8AW merupakan apllkasl arafls vana blsa dlbllana sanaaL lsLlmewaŦ Salah saLu kelsLlmewaan lLu
adalah efek curl paae aLau efek llpaLan lenakuna pada slsl aambarŦ kellhaLannva efek lnl sanaaL sullLţ Lapl
benarkah? Marl klLa coba membuaLnvaŦŦŦ

ulslnl vana klLa buLuhkan adalahŦŦŦ

1Ŧ lnsLal Coreldraw pada ÞCţ LapLopţ kompuLerţ noLebookţ Apa a[a deh vana penLlna blsa keŴlnsLal
Þroaram coreluraw

2Ŧ ulbuLuhkan konsenLrasl LlnaalŦŦŦ [adl slapkan kue kerlna aLau kerlplk kenLana buaL Lambahan eneral

3Ŧ !anaan lupa Leh manlsţ masak aak ada mlnumannvaŦŦŦ

CukupŦŦŦ kalo semua lLu sudah LerpenuhlŦŦŦ marl klLa mulal berakslŦŦŦ

ualam LuLorlal kall lnl sava akan men[elaskan baaalmana membuaL efek vana rumlL Lapl LernvaLa
caranva amaL sederhanaŦ Lfek lnl dlkenal denaan efek Curl paaeŦŦŦ

LanakahŴlanakahnvať

1Ŧ 8uka apllkasl coreldraw ŴŴƽ plllh new

2Ŧ Sebaaal conLoh sava menaaunakan koleksl Wallpapers darl bela[arŴaraflsŦcoŦnr vana anda blsa
download araLls

download aambar bunaa

3Ŧ Selan[uLnva adalah lmporL aambar
lmporL aambar Ŵ dlaunakan unLuk memasukkan aambar ke dalam lembar ker[a
Caranvať
Masuk ke menu uLama lalu plllh I||e Ŵ Import aLau żcLrlŽ + żlŽ
carl dan plllh aambar vana dllnalnkan Ŵ lmporL Ŵpada lembar ker[aţ Lekan dan Lahan kllk klrl kemudlan
uraa pada lembar ker[a
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŷ%

?uoŦŦŦ Cambar mulal masuk ke lembar ker[a

4Ŧ ?ana klLa lakukan saaL lnl adalah memlllh ob[ek vana akan dledlL
Sekarana arahkan polnLer pada aambar lalu żkllk klrlŽ
SeLelah hal dlaLas anda lakukan makať
SaaLnva memberl efek cur| page

Caranvať ke Manu uLama
Þlllh |tmaps ŴŴƽ 3D ffects ŴŴƽ Þage Cur|ŦŦŦ

lnllah pen[elasannvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŸŴ
ÞenaaLuran LlpaLan dlaunakan unLuk menaaLur dlmana llpaLan vana dllnalnkanţ mlsalnva hanva kanan
dan klrl maka kllk koLak kanan dan klrl pada penaaLuran

SeLelah selesal menauLak Ŵ aLlk maka Lekan żCkŽ

nas||nyať
karena sava dlslnl hanva menekan penaaLuran kanan maka paae curl hanva Ler[adl dl sebelah kanan

8unaa MaLaharl Ŵ l Love lLŦŦŦŦŦŦhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿŵ
Menguasai Teknik Transparansi ambar
Publish: 05 Juli 2007 ' Author & Copyright: Johan ' Status: FREE tutorial

CorelDRAW iuga dapat menggabungkan 2 gambar dengan teknik transparansi sehingga gambar
seolah-olah bergabung meniadi satu kesatuan dengan gambar yang lain, coba saia

Yup inilah caranya:
Teknik ini iuga berguna untuk membuat head seuatu website atau blogger sehingga kelihatan
lebih atraktiI

. Buka aplikasi coreldraw --~ new

2. import gambar |ctrl| ¹ |i|
disini saya menggunakan 2 gambar yang bisa didownload

download

download 2

3. Setelah kedua gambar tersebut di import ke dalam kertas keria coreldraw maka langkah
selaniutnya adalah membuat kedua gambar bertumpuk meniadi satu
Lihat gambar:

pindahkan dengan "move tool" yang letaknya di tool box sebelah kiri paling atas bergambar
panah meniadi

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŸŶ

Gambar sebelah atas tertumpuk dengan gambar sebelah bawah

4. Setelah melakukan hal tersebut maka
Cari "interactive transparency tool" icon bergambar gelas


5. Setelah memilih tool tersebut
Geser pointer secara horisontal dari arah kiri ke kanan

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿŷ
Dan Gambar akan menyatu...!!!! Yeah!!!!

Untuk melihat hasilnya
Tekan |ctrl| ¹ E dan simpan dalam bentuk *.ipeg atau *.JPG

Hasil Gambar Penggabungan TransparasihLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŸŸ
,enguasa| 1ekn|k Þenggabungan dan 5hap|ng
Þubllshť 01 !ull 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

Corelu8AW merupakan proaram vana memudahkan klLa dalam menaaambarţ unLuk lLu klLa akan
mempela[arl dasar darl menaaambar valLu Leknlk shaplnaŦŦŦ

Apa vana dlmaksud Leknlk shaplna?
1eknlk shaplna adalah Leknlk penaaabunaan unLuk menaaabunakan 2 banaun aLau leblhŦ

conLohnvať
unLuk menaaambar arah panah maka klLa harus menaaambar sebuah koLak dan sebuah sealLlaa
1Ŧ 8uka proaram corelu8AW Ŵ Þlllh ƍnewƍ
2Ŧ Lalu aambar koLak dan sealLlaa denaan menaaunakan Lool aambar koLak dl sebelah klrl aLau Lekan l6


Lalu aambar sealLlaa denaan menaaunakan Lool ƍ8aslc Shapeƍ
Caranva żkllk klrlŽ baslc Lool dl sebelah klrlţ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŸŹ

lalu dl sebelah aLas ada plllhan properLles aambarţ kllk panah dalam llnakaran dan plllh aambar sealLlaaţ

aambar sealLlaa LersebuL dl kanvas lalu żkllk klrlŽ aambar LersebuL sehlnaaa aambar muncul Landa
berpuLarţ puLar aambar
*Pasll Cambarť

saLukan kedua aambar seperLl aambar dl bawah lnl denaan menaaunakan Lool dl sebelah klrl beraambar
Landa panah valLu ƍplck Loolƍ

Lekan Lombol żshlfLŽ lau kllk sealLlaa dan koLak
aLau Lekan żcLrlŽ + żAŽ
Pal lnl unLuk selecLed all / memlllh semua
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿź
3Ŧ SeLelah melakukan hal LersebuL maka akan muncul properLles shaplna
1laa proses shaplna vana pallna serlna dlaunakanť
We|d ƹ unLuk menaaabunakan dua banaun men[adl saLu kesaLuan
1r|m ƹ unLuk memoLona banaun vana dlkehendakl denaan poLonaan vana sama denaan baaun perLama
vana dl plllh
Intersect ƹ membuaL baaun baru darl perpoLonaan kedua banaun aLau leblh / lrlsan banaun

4Ŧ Þlllh shaplna ƍ1rlmƍ
Maka aambar akan men[adl saLu kesaLuan
Warnal aambar unLuk mempercanLlk Lampllan

Arah Þanah ƍdenaan Leknlk shaplna Ŵ 18lMƍ


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŸŻ
,embuat U5 I|ash D|sk dengan Core|DkAW
Þubllshť 21 !unl 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LxperL LuLorlal

1erlnsplrasl darl salah saLu bloa penvedla LuLorlal phoLoshop vana Lerkenal valLu dremlŦlnfoţ maka kall
lnl klLa akan membuaL llash ulsk Lapl denaan menaaunakan CoreldrawŦŦŦ

pert 1utor|a| Ŵ Parap menauasal Layout Core|draw dan sedlklL Iungs| 1oo| o Core|draw
Lanakah Ŵ Lanakahnvať

Langkah 1
Ŵ 8uka Þrogram Core|draw dan Þlllh NW
Ŵ 8uaL 2 8uah llnakaran dan 1 koLak pada kerLas ker[a Corelu8AW

Lalu Cabunakan sehlnaaa sallna berdempeLan seperLl lnlť


kemudaln Lekan C18L + A unLuk menveleksl semua banaun dan Cunakan Weld unLuk
menaaabunakanţ Pasllnvať
Akan LerbenLuk banaun seperLl kapsul obaLŦŦŦ

Langkah 2
Þada banaun LersebuL Lekan I12 dan aLur seperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿ%

Pasllnvať


Sekarana berlkan Lfek 1ransparacv
1ekan ż+Ž unLuk menaaandakan banaun LerbebuL dan warnal denaan warna puLlhť

Lalu aunakan Interact|ve 1ransparency 1oo|ţ kemudlan aunakan No Cut||ne unLuk membuana aarls
border banaun
Sehlnaaa hasllnva seperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ÿ%

kemudlan 1ekan żC1kLŽ + żAŽ dan żC1kLŽ + żGŽ unLuk CroupLangkah 3
Sebelum memecah banaun LersebuL sebalknva aandakan dulu banaun LersebuL
Þecah keduanva sehlnaaa membenLuk seperLl lnlţ dlslnl sava menaaunakan 1r|m
Caranva buaL koLak dan leLakkan dl banaun flash dlks LersebuL lalu seleksl keduanva dan Lekan 1r|m


Sebelum dl 1r|m


SeLelah dl 1r|m
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŴ

nahŦŦŦ Sekarana Llnaaal menahapus koLak banLuan 1r|m
lalu dekaLkan keduanvaţ heheheŦŦŦ [odohkanŦŦŦ

kavak kapsul CbaL nlhŦŦŦ


Langkah 4
1ambahkan 8erbaaal Assesorls seperLl koLak pada uS8

Lalu

kemudlan

nah kalo alnl udah mlrlp lLASP ulsk


Langkah 5
WarnalŦŦŦŦ Caranva seperLl Langkah 2
!lka kesullLan lanasuna a[a aunakan color palleLe dan warnal denaan warna hlLam dan abuŴabu

Pasllnva (denaan Lanakah 2)ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŵunLuk vana maslh pemula blsa menaaunakan Corol ÞalleLe

Pasllnva (denaan Lanakah blasaŦŦŦ Color ÞalleLe)ť


Langkah 6
1ambahkan hlasan dan kaLa Ŵ kaLa aaar Lampak [elas seperLl sebuah llash ulskţ


unLuk Lall aunakan Þen 1oo|


PeheheŦŦŦ SelamaL Anda Lelah memproduksl sebuah lLAPS ulSk!!!
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŶ
Paraal Pasll karva AnAk nLCL8lŦŦŦ ,ade |n Indones|a

!lka anda punva sedlklL wakLu luana maka Lldak ada salahnva menaedlL dan memperbalkl serLa
menambahkan efek2 vana lalnnvaŦŦŦ

Pasll darl Þenullsť

ż+Ž kllk Cambar unLuk Zoom
llash ulsk uS8 made ln lndonesla 100Ʒ C8A1lS
llash ulsk ManufacLure bv llmuaraflsŦcomŦ All rlahL reservedŦ
Þul Ǝ Source llleť uownload versl Þul Ŵ e8ook + uownload Source llle
!lka ada saran maupun krlLlkŦŦŦ konLak penulls !ohan Ŵ llmuarafls
ƍuare Lo ureamţ SomeLlme A ureamer Can CreaLe A luLureƍ

SLMCCA 8L8MAnlAA1
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Źŷ
Membuat Undangan Simple dan Indah
Publish: 20 Juli 2009 ' Author & Copyright: Amin ' Status: FREE tutorial

CorelDRAW , Nah Kali ini saya akan memperagakan tips - tips bagaimana membuat desain
undangan

Pertama-tama kita membuat kotak merah


Lalu dari kotak itu tekan CTRL¹C lalu dilaniutkan CTRL¹V yang dimaksudkan mengkopi
bangun itu di tempat yang sama. Warnai kotak kedua dengan warna kuning.


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŸ
Selaniutnya tekan CTRL¹Q untuk mengubah obiek kotak itu meniadi vector.
Tekan F0 untuk shape tool. Bengkokkan tengah garis ke bawah.Lalu tekan F dan akan muncul panel Fountain Fill


Kolom type linear diganti dengan conical dan pilih custom
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŹ


Mulanya, kolom bagian pewarnaan ada 2 saia antara putih dan hitam. Tapi langsung klik 2X
pada segitiga di bagian pewarnaan untuk menambah pewarnaan. Terus pada kotak siluet itu
pada mulanya di tengah, seret sendiri ke kanan bawah seperti gambar diatas.
Hasil akan tampak seperti dibawah :


Lalu samarkan dengan transparancy tool
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Źź


Hasil tampak seperti dibawah :


Lalu buat bangun bintang dengan menu complex star tool


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŹŻ
Lalu tarik complek star itu ke kanan dengan menu interaktiv distortion tool


Dan warnai hitam untuk sementara. Copy meniadi 4 yang bersinggungan dan kasih eIek
transparan dengan interaktive transparancy tool dari kanan ke kiri. Seperti pada gambar dibawah
:


Lalu masukkan ke kotak merah yang tadi dengan menu eIIect ÷~ power clip ÷~ place inside
container
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ź%


Hasil akan tampak seperti gambar bawah :


Klik kanan pada gambar lalu edit content

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ź%

Tarik ke kanan atas dan warnai putih. Setelah itu klik kanan lagi, pilih Iinish edit.
Dan kalau digabungkan dengan pembuatan garis pelangi yang tadi akan tampak seperti dibawah
:Perlu diingat, bangun lengkung pelangi harus berada diatas kotak yang telah diisi dengan motiI
bunga.
Setelah itu masukkan gambar pengantin yang saya sediakan untuk didownload.

untuk download klik link ini

Nah, dari sini kasih background sinar pada gambar pengantin itu dengan tool interactive drop
shadow tool. Lihat gambar bawahTinggal kasih tulisan dech..
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŴ

Desain Undangan
(Anda dapat mendownload hasil iadinya pada Layanan IlmugraIis di bawah ini)

Disini saya pakai Iont type Alison. Sistemnya sama, ditulis dahulu lalu diwarnai hitam dalam dan
hairline iuga. Trus hairline dikasih ketebalan 2 pt. lalu copy dan paste ditempat yang sama
dengan warna kuning. Tetapi untuk copiannya ini tidak diberi hairline, alias none. Selamat
mencoba dan membuat kartu undangan anda sendiri.hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŵ
,,UA1 1WI51D VIL
Þubllshť 1 MareL 2010 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

Ck aanţţţ seperLlnva sava memana harus membuaL LuLorlal lnl unLuk menambah arslp Corelu8AW
llmuC8AllSţ ehehŦŦŦ munakln [lka sava [elaskan denaan deLll akan men[adl pan[ana nan lebarţ [adl sava
akan sedlklL merlnakasnva denaan harapan maslh blsa unLuk (mudah) dlmenaerLlŦ

CekldoLŦŦŦ 1wlsLed Lvll SLep bv sLep
LanakahŴlanakahnva ť

1Ŧ 8uka dulu corelu8AWnvaţ kemudlan buaL llnakaran berdlameLer 14 cmţ kall lnl sava LenLukan
ukurannva blar mudah dan anda Lldak perlu menalraŴlraŦ

2Ŧ !lka Sudahţ kllk lnLeracLlve llll 1oolţ kemudlan aanLl llll 1vpe vana semula Llnler men[adl 8adlalţ
kemudla kllk llll uropdown(dlsamplna flll Lvpe) ƽƽ CLherŦŦŦ kemudlan akan muncul uocker wlndows
SelecL Colorţ plllh ÞaleLLesţ carl ComponenLs Cƹ9ţ Mƹ70ţ?ƹ92ţkƹ36ţ kronoloalsnva ada pada aambar
dlbawah lnlŦ

unLuk LasL llll Þlcker(Samplnanva uropdown llll) Cƹ0ţ Mƹ100ţ ?ƹ100ţ kƹ0ţ
Ck sudah akan ada lmaae seperLl dlbawah lnl bukan?
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŶ3Ŧ 8uaL laal llnakaran berdlameLer 14 cmţ warnal denaan warna hlLam kelam (8lack 100Ʒ)ţ lalu kllk
lnLeracLlve 1ransparencv 1ool kemudlan sapukan ke ob[ecL llnakaran hlLam Ladl denaan suduL
kemlrlnaan klraŴklra 43 dera[aLţ kalau lnl memana harus dl klraŴklra aanţ cekldoL kronoloalsnvaŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŷ
!lka anda benar maka akan ada lmaae seperLl dlbawah lnl

kemudlan seleksl semua ob[ecL (llnakaran merah dan hlLam) lalu Lekan C kemudlan L dl kevboard anda
bukan kevboard LeLanaaaŦŦ ehehehŦŦŦŦ [lka sudahţ akan Ler[adllah bla bana seperLl aambar dlbawah
lnlŦ(sava lebavŦŦŦ ƹƹƍ)

kemudlan kllk 8ezler 1oolţ lalu buaL sealLlaa dlaLas llnakaranŴllnakaran klLa Ladl

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŸ

kllk Shape 1ool (l10)ţ seleksl nodeŴnode sealLlaa LersebuL lalu kllk ConverL Llne 1o Curve

?ana sava Landal blru pallna aLas lLu adalaa 1ool ƍConverL Llne 1o CurveƍŦ Maslh menaaunakan Shape
Loolţ ubah llne vana maslh lurusŴlurus lLu men[adl melenakuna menalkuLl llnakaran seperLl lmaae
dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŹ

8erl warna ÞuLlhţ kemudlan kllk lnLeracLlve 1ransparencv 1oolţ Lransparanslkan sealLlaa LersebuLţ lnl
dlklraŴklra laal aanţ sebaaal conLoh dlbawah lnl


4Ŧ kepalanva sudah [adl aanţ marl klLa buaL maLanvaţ kllk 8ezler 1ool laal kemudlan buaL sealLlaa seperLl
dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źź

kemudlan kllk LffecLs ƽƽ ConLour (CLrl + l9)

SeperLl aambar dlaLas berl offseLnva denaan anaka 0ţ12 lalu kllk Applvţ seLelah lLu seleksl semua sealLlaa
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
źŻ
LersebuL kemudlan 1ekan CLrl+k dan lalu CLrl+L maslh dl kevboard anda dan bukan mlllk LeLanaaa andaŦŦŦ
wkwkwkŦŦŦ seLelah lLu berl warna hlLamţ Copv mlrrorţ Seleksl semua maLa lalu aroupkan (CLrl + C)

unLuk memuLlhkan dlLenaah maLa lLu klLa aunakan Lool ƍSmarL llll 1oolƍ

kllk sa[a dlLenaah maLa pasLl akan Lerlsl meskl denaan warna laln Lapl klLa blsa menaaanLlnva denaan
warna puLlh nanLlŦ

3Ŧ Ckţ lnl benar2 8lnakas bukan? 8aru sa[a sampal sLep ke llma klLaŦŦŦ hahahaŦŦŦ Þada sLep lnl klLa akan
membuaL LanduknvaŦ ÞerLama buaL sealLlaa denaan menaaunakan 8ezler 1oolsŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ź%

Caranva sama persls saaL klLa membuaL sealLlaa dl kepala Ladlţ aaar Lldak Lerlalu pan[ana LuLorlal lnl
maka akan sava prememorlŦŦ ehehehŦŦŦ [lka sudah Warnal 1anduk lnl denaan lnLeracLlve flll Lools denaan
warna vana sama pada baalan kepala Ladl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ź%

SeLelah lLu marl klLa buaL sealLlaa laal denaan menaaunakan 8ezler 1ool laal dan laal seperLl pada
aambar conLoh dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŻŴ

1enLu sa[a denaan cara vana sama seperLl membuaL Landuk perLama LadlŦ nhah dl lmaae dlaLas ada
perpoLonaan vana sanaaLŴsanaaL menaaanaau dan ualv(maklum abls makan roLl [adl sedlklL Lerbawa
suasana enallshŦŦŦ wkwkwkŦŦŦ) Caranva memoLona ob[ecL dlaLas denaan 1rlm 1oolŦ 8erlkuL lnl caranva ť
kllk 1anduk perLamaţ Lekan ShlfL sambll kllk Landuk kedua/sealLlaa kedua LersebuL lalu kllk 1rlmŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Żŵ


Maka akan [adl seperLl lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŻŶ

Warnal denaan lnLeracLlve llll 1ool seperLl pada sealLlaa perLama LadlŦ Þewarnaannva LeraanLuna aaanŴ
aaan sekallanŦ ConLoh dlbawah lnl menuruL savaŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Żŷ

Sudahţ seleksl semua sealLlaa Landuk lnl kemudlan Copv Mlrrorţ

Sudahţ seleksl semua sealLlaa Landuk lnl kemudlan Copv Mlrrorţ Ck sebenarnva maslh ada beberapa
sLep Lapl klLa Llnaaalkan duluţ nanLl Lerakhlr klLa ubah beberapa aaar pencahavaannva LerllhaL nvaLaŦ

6Ŧ Þada SLep ke Lnam lnl klLa akan buaL MuluL vana men[adlkan !udulnva ƍ1wlsLe Lvllƍ ulbaalan muluL lnl
vana sedlklL rlbeL aanŦŦŦ ehehehŦŦŦ ÞerLama buaL dulu aarls Lurus 1eaak menaaunakan 8ezler 1oolţ
kemudlan buaL sealLlaa laal seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŻŸ

kemudla aunakan Shape 1ool unLuk menaubahnva men[adl senvuman membawa luka denaan cara vana
sama persls denaan caraŴcara dlaLas LadlŦŦŦ

kemudlan Copv Mlrror laal SealLlaa pada muluL lnl kemudla seleksl semua lalu kllk Weld

ApllvŴkan ConLour denaan CffseL 0ţ12 Cm Ladl pada muluLţ kemudlan Lekan CLrl+k dan lalu CLrl+L lalu
berl warna hlLamŦ
kemudlan aunakan laal 8ezler 1ool unLuk membuaL ob[ecL seperLl aambar dl bawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŻŹ

Lalu aunakan Shape 1ool denaan lanakah seperLl dlaLas (seleksl semua node lalu ConverL Llne 1o Curve)
dan ubah sampal men[adl seperLl aambar dlbawah lnlŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Żź

kemudlan lsl denaan SmarL llll 1oolţ lalu Copv Mlrror saLu persaLu dan WeldŴkan seperLl lanakah dlaLas
aaar sava Lldak perlu menaulanaŴulana cara vana sama aanŦŦŦ heheŦŦŦ

WeldŴkan [uaa alal bawahŦ kemudlan buaL denaan menaaunakan 8ezler 1ool dan ubah denaan Shape
1ool seperLl cara dlaLas Ladl sebuah ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŻŻ

!lka Sudah lsl denaan SmarL llll 1ool denaan warna hlLamŦ Lalu plllh lnLercLlve 1ransparencv 1ool

1ransparencv 1vpe ubah men[adl unlform nalkkan SLarLlna 1ransparencvnva men[adl 83Ŧ
kemudlan buaL laal pada Larlna saLunva seperLl pada aambar dlbawah lnlŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ż%

Sudah? klLa buaL Shadow unLuk alalnvaŦŦŦ ehehehŦŦŦ llaL banaun pada aambar dlbawah lnl


ÞerhaLlkan Carls 8lru pada Clalţ kemudlan lsl denaan SmarL llll 1ool denaan Warna 8lack 20Ʒţ !lka
sudah akan [adl seperLl lmaae dlbawah lnlŦ


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ż%
7Ŧ Cver All proares udah selese aanŦ

1apl ada vana [anaaal dl Landuknvaţ Landuk kanan lLu seharusnva vana leblh aelap vana saLunvaţ klLa
Llnaaal ubah poslsl aradasl/lnLeracLlve llll 1oolnva men[adl seperLl lnlŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


1lnaaal kreasl klLa aan baaalmanaŦŦŦ ehehehehŦŦŦ
Ck aan sudah berakhlr LuLorlal Corelu8AW klLaţ Lerlmakaslh
semoaa bermanfaaLŦhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp

1ypography Cha|r|| Anwar
Þubllshť 1 Aprll 2010 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LuLorlal

Sebenarnva 1oLurlal lnl unLuk memperkenalkan cara baaalmana membuaL Lvpoaraphv sederhana pada
wa[ah aLau benLuk lalnŦ Anda Lldak harus menaaunakan ÞhoLo Chalrll Anwarţ karena blsa dlapllkaslkan
kesemua lmaaeţ Lapl dlslnl sava namakan denaan nama bellau dan karena memana menaaunakan
poLreL dlrl sana pu[anaaa ldola sava lnlţ Chalrll AnwarŦ

LanakahŴlanakahnva ť


1Ŧ 8uka corelu8AW lalu buaL dokumen baru


2Ŧ lmporL lmaae vana akan dlaunakanţ dlslnl seperLl vana sava kaLakan Ladlţ sava menaaunakan lmaae
dlbawah lnl

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp

lmaae dlaLas bukan laal lmaae asll vana sava dapaLkan dl aooaleţ Lapl sudah melalul Lahap edlL melalul
phoLoshopţ karena lmaae darl aooale resoluslnva sanaaL kecllţ sebenarnva Lldak masalah [lka lmaaenva
sudah denaan resolusl vana sedlklL besarţ Lldak perlu menaaunakan phoLoshopţ lanasuna sa[a lmporL ke
corelţ usahakan lmaae sudah hlLam puLlh seperLl dlaLasţ nanLl sava buaL laal LuLorlal membuaL hlLam
puLlh seperLl dlaLasŦ


3Ŧ kemudlan kllk 8lLmaps ƽƽ ConverL Lo 8lLmapsţ maka akan muncul wlndows seperLl dlbawah lnl

Color mode ubah men[adl 8lack and WhlLe (1 8lL)ţ lalu kllk CkŦ


4Ŧ kemudlan kllk kanan pada lmaae Ladlţ lalu plllh 1race 8lLmap ƽƽ Llne ArLŦŦŦ

Maka akan muncul Wlndows seperLl dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


ÞerhaLlkan vana sava Landal blru dlaLasţ Þada 1race ConLrolţ sesualkan denaan kehendak andaţ pada
kolom Colorţ ubah color modenva men[adl 8lack and WhlLeţ Þada kolom CpLlonţ cek remove
backaroundŦ Lalu kllk CkŦ


3Ŧ Þlndahkan lmaae Lraced

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp

kemudlan unaroup lmaae 1raced(hasll 1race) lalu warnal denaan warna apa sa[aţ saLuŴsaLu aaar nanLl
klLa blsa meŴWeldkan mana vana seharusnva dl Weld dan mana vana LldakŦ

Sava warnal blru muda dlslnlţ lalu kllk 8aalan laln vana belum Lerwarnal blLu aLau maslh berwarna hlLamţ
kemudlan Lekan ShlfL 1ahan dan kllk vana berwarna blruţ lalu kllk Weld

!lka benar maka warna hlLam Ladl akan berubah men[adl blru seperLl warna blru vana sava pakal Ladl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


Lakukan hal vana sama pada seLlap baalan vana maslh hlLamţ vana besarŴbesar sa[aţ vana bercakŴbercak
Lldak perluŦ !adlnva akan seperLl lmaae dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
6Ŧ SeLelah lLuţ klLa benahl lmaae lnl aaar Leplannva halusţ klLa aunakan Shape 1ool (l10)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


8enahl curveŴcurve vana dlrasa Lldak baausţ deleLe lalu benahlţ klLa Sklp sa[a deLll darl lanakah lnl(hehe)ţ
[adlnva akan seperLl lnl

SedlklL leblh halus(haha)Ŧ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%%

7Ŧ uupllcaLe / Copv men[adl dua lmaae LersebuLţ kemudlan klLa LuLup baalan puLlh pada lmaae copvţ
denaan menaaunakan 8ezler 1oolţ seperLl aambar dlbawah lnl

ÞerhaLlkan Carls PlLamţ berada dalam ob[ecL berwarna blruţ karena memana harus berslnaaunaanţ
kemudlan kllk ob[ecL vana klLa buaL denaan bezler Lool lnl kemudlan Lekan ShlfL Lahan dan kllk dl ob[ecL
berwarna blruţ lalu WeldŴkanţ maka akan [adl seperLl aambar dlbawah lnlŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%%

?ana sava warnal merah vana klLa buaL LadlŦ


8Ŧ 8alkţ klLa mulal 1vplna sekaranaŦ kllk 1exL Loolţ lalu arahkan polnLer pada Leplan aambar berwarna
merahţ sampal ada lnformaLlon denaan Lullsan ƍLdaeƍ kemudlan kllkŦ

ÞerhaLlkan Ldae kecll dlaLas(susah sava [elaslnnvaţ semoaa anda menaerLl) lalu akan ada CuLllne puLusŴ
puLus dl dalam lmaae berwarna merah seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


!lka sudah ada aarls puLusŴpuLus dan Lullsan ƍCllck here whlL 1exL 1ool Lo add Þaraaraph 1exLƍ Maka
anda sudah blsa menullskan sesuaLu dldalamnvaţ perLama kllk dulu 1exL 1ool lalu kllk dalam lmaae
LersebuL dlaLasţ Lullskan apa sa[aţ dlslnl sava memakal pulsl darl Chalrll Anwar ƍAkuƍŦ

Sava menaaunakan Slze 8pL lonL Arlal dan AllanmenL lorce !usLlfvŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


Lalu seleksl semuaţ lmaae merah dan LexL dlaLasţ kemudlan 1ekan CLrl + kţ kllk LexL sa[a lalu Lekan CLrl +
Cţ kemudlan reslze LexL memenuhl lmaae merahţ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


Lalu uupllkasl 1exL LersebuLţ kemudlan berl warna berbedaŦ

ulslnl sava aunakan 40Ʒ 8lack dan ÞuLlhţ kllk 1exL berwarna ÞuLlh lalu plllh menu LffecL ƽƽ Þowercllp ƽƽ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp

Þlace lnslde ConLalnerŦŦŦ !lka polnLer berubah men[adl anak panah besarţ kllkkan polnLer pada lmaae
merah LadlŦ

Maka lmaae Ladl akan Lerlsl denaan 1exL berwarna puLlh LadlŦ
Lakukan hal vana sama pada LexL vana berwarna 40Ʒ 8lack lalu kllkkan pada lmaae berwarna blru

Seleksl kedua lmaaeţ merah dan blruţ lalu Lekan C dan lalu Lţ berl kedua lmaae lLu warna LransparanŦ


9Ŧ Pasll akhlrnva LeraanLuna seLLlna klLa pada baalan aLau polnLŴpolnL penLlna vana sava Lullskan pada
lanakahŴlanakah dlaLasŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


uemlklan 1uLorlal Corelu8AW lnl sava buaL unLuk memperkenalkan penaaunaan paraaraph pada
Corelu8AW sebaaal 1vpoaraphvŦ
1erlmakaslhţ semoaa bermanfaaLţ Pall lndonesla dan ma[u Lerus llmu Crafls lnsoneslaŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp

,embuat Þas Ioto d| Core|draw
Þubllshť 6 Mel 2010 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

1uLorlal coreldraw kall lnl sava lnaln berbaal penaalaman denaan para pembaca dan penaun[una
llmuC8AllSŦ Sesual denaan [udulnva valLu membuaL pas foLo denaan coreldrawŦ
Anda munakln lnaln membuaL ukuran Þas loLo 3x4 aLau 4x6 dl rumah dan menceLaknva sendlrl unLuk
keperluan melamar peker[aan aLau slmpanan foLo dl dompeL maupun karLu nama andaŦ

marl klLa buaL pas foLo sendlrlţ dlslnl sava akan membuaL conLoh pas foLo 4x6ť

1Ŧ 8uka apllkasl coreldraw anda ţ plllh new
lalu seLLlna ukuran kerLas men[adl A4 (sLandarL ukuran kerLas foLo pada umumnva [lka klLa membell per
sheeL)


2Ŧ 1ekan l6 pada kevboard unLuk menaakLlfkan rectang|e too|
buaL koLak dl aLas lembar ker[a anda

3Ŧ lalu aLur ukuran koLak vana anda buaL denaan menaaanLl properLles ukurannva
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


nah dl panah vana dlLun[ukkan dl aLas adalah ukuran pan[ana dan lebar koLak vana anda buaLţ karena
klLa menaaunakan saLuan mm (mlllmeLer) maka 1 cm ƹ 10 mm [adl [lka buLuh pan[ana 4 cm maka klLa
buLuh memasukkan 40 mm (hehehe kemball ke pela[aran maLemaLlka eh salah corelmaLlka nlh)
waduh corelmaLlka ƹ corel + maLemaLlka (kurlkulum baru) lC Ɗ_Ɗ

4Ŧ nah sekarana klLa masukkan foLo orana aanLenanvaŦŦŦ (foLo anda/pacar anda/ merLua anda) vana akan
dlceLak men[adl 4x6
cara memasukkan aambarnva Llnaaal kllk f||e ƽƽ |mportŦŦŦ plllh foLo anda lalu kllk |mport
dlslnl sava ambll conLoh foLo Leman savaţ Lampananva slh aarana Lapl haLlnva selembuL sal[u sepuLlh
muLlara wkwkwkŦŦŦ


oke sekarana klLa pakal maalc eh salah power cllpţ caranvať
kllk foLo vana akan dledlL (nomor 1) lalu plllh effect ƽƽ power c||p ƽƽ p|ace |ns|de conta|nerŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp


lalu kllk koLak (nomor 2)
Laraaaaa slm salablm
aambarnva masuk koLak vana klLa buaL

3Ŧ nah sekarana Llnaaal sedlklL menaedlLnvaţ kllk kanan lalu edlL conLenLs

sesualkan foLo denaan koLak vana klLa buaL seLelah selesal kllk f|n|s ed|t|ng ob[ect dl sebelah klrl bawah
monlLor anda
hasllnvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%%

sebuah foLo 4x6 vana slap dlceLakŦŦŦ
nah sekarana Llnaaal menaaandakan sa[a ţ Llnaaal copv pasLe dan perbanvak dan [anaan lupa unLuk
mempercepaL aunakan funasl C18L + 8 (replav)

sampal [umpa dl 1uLorlal Corelu8AW berlkuLnva ţ baca [uaa LuLorlal LuLorlal sebelumnvaţ [lka
keblnaunan aunakan aooale servlce dl aLas unLuk mencarl kaLeaorv vana anda lnalnkan
1erlma kaslhţ Ma[u Lerus desaln arafls lndoneslaţ Semoaa bermanfaaL Ɗ_Ɗ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
%%
IC1C ,NIADI kAk1UN VC1Ck d| Core|
Þubllshť 7 !anuarl 2011 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť 8lanLo | SLaLusť l8LL LuLorlal

ÞerLama Lama sava menaucapkan banvak Lrlma kaslh kepada ||muGraf|s vana Lelah memberl
kesempaLan unLuk sava membaalkan llmu Crafls kepada Leman Leman semuaŦ Þada kall lnl sava lnaln
berbaal 1lps Crafls llmu 1enLana 1rac|ng dan Vectorţ ,erubah Þoto men[ad| kartun

Sava Menaaunakan Coreluraw x3ţ verslŦ13Ŧ 8aaal mana Þrosesnva Lanasuna a[a ke 1kÞ

CaLaLan ť Sebelum menalkuLl LuLorlal lnl dlharapkan anda sudah menaeLahul dasarŴdasar Coreldraw
pada Corelurawţ dan menaeLahul lunaslŴ funasl 1ool dan LavouL pada Coreluraw

uafLar 1ool vana dlaunakan ť
1Ŧ Þen Lool
2Ŧ Shape Lool
3Ŧ Color evedropper Lool
4Ŧ lnLeracLlve flll
3Ŧ lounLaln flll
6Ŧ urop Shadow
7Ŧ 1ransparencv

Langkah 1
8uka Þroaram CorelurawŦ1ekan Ctr| + N unLuk Membuka Lembar ker[a baru ukuran kerLas A4 Ŧ Anda
blsa [uaa menaubah SaLuan unlLs dl ÞroperLles bar nva men[adl CenLlmeLer

Langkah 2
lmpor Cb[ek 8erbenLuk !ÞCţ 8MÞţAlţ ÞnC kedalam Lembar ker[a vana anda buaL
8lsa ullakukan uenaan Menekan 1ombol Contro| + | pada kevboardţ aLow pada menu 8arŦ
Carl dan Cllk Cb[ek vana lnaln dl1race dlslnl sava menaaunakan loLo Sava prlbadl sebaaal conLoh

Langkah 3
Lalu arahkan mouse pada aambar dan Cllk klrl pada Mouse plllh (Lock Cb[eck) supava Cambar ?ana vana
klLa 1race 1ldak 8eraeser kemana manaŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŴ


Langkah 4
ulslnl Slnl Sava Menaaunakan ( Þen 1ool ) unLuk Þroses 1race nvaŧŦ
LlhaL Cambar ulbawah lnl kesabaran adalah noŦ1 unLuk menaer[akanva


Langkah 5
1Ŧ 8uaLlah 8enLuk 8ambuL uenaan ( Þen 1ool )ţ
2Ŧ 8uaLlah 8enLuk Llnakaran Wa[ah
3Ŧ 8uaLlah 8enLuk kaca MaLa
4Ŧ 8uaLlah 8enLuk hldunaţ 1ellnaa ţ uan Leher
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŵ
3Ŧ 8uaLlah 8enLuk Llnakaran 8adan dan 8a[u


Langkah 6
Semuanva ullakukan Menaaunakan Þen 1oo|Ŧ unLuk Meraplhkan Lenakunaan Llneţ
ALow CarlsŴaarls Menaaunakan ( 5hape 1oo| ) uan unLuk Menahasllkan Lenakunaan
Carls llne ?ana 8aausŦŦŦ Menaaunakan ( Convert to curve )
Caranva ť Cllk Carls Llne Cllk ,ouse sebelah klrl Þlllh convert to curve

CaLaLan ť !lka semua sudah LerbenLuk 1lnaaal Þroses pewarnaan dl baalan pewarnaan lnl
Memana sanaaL rumlL dlbuLuhkan keLellLlan unLuk mewarnalţmenaaLur komposlsl warna

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŶ
Langkah 7
1Ŧ lmpor kemball poLo vana asll dan [e[erkan dl ob[ek vana Lelah dl Lrace
2Ŧ Cunakan ( Color evedropper Lool ) unLuk menaambll sempel warna darl poLo vana asllnva

CaLaLan ť
Cunakan lounLaln llll unLuk MenaaLur komposlsl Warnaţ kalo 8elum sesual aunakan !uaa 1ool
lnLeracLlve llll
ALurlah komposlsl warna sesual kebuLuhanţ vana dlperlukan


CaLaLan ť
keLlka proses pewarnaan pasLl anda menaalaml kesullLan karna ob[ek deml ob[ek akan berLumpuk
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŷ
Lumpuk [adl Lldak karuan [anaan kuaLlrŧŦ
1lpsnvať Cunakan ( Þower C||p )aLow blsa [uaa denaan melakukan cllk ob[ekţ Carlsţ llne Cllk pada mouse
sebelah klrl plllh Crder uan cllk Lullsan In Iront ofŦ ALow [uaa Carlsţ llne nva dl Lock ob[ek duluŧ


Langkah 8
!lka sudah selesal kllk LxporL pada menu 8ar

Save as Lvpe ƹ formaL aambar lLu Lerserah kebuLuhan

Pasll Akhlrnva klra Ŵ klra seperLl lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŸ

@rocino uenoon core/drow
Sesudahnva sava lnaln menaucapkan mlnLa maaf [lka ada kesalahan dldalam pembuaLan LuLorlal lnl
mohon dlmakluml karna sava [uaa dalam proses bela[arŧ
sampal [umpa dl 1uLorlal Corelu8AW berlkuLnva ţ baca [uaa LuLorlal LuLorlal sebelumnvaţ Cunakan
aooale servlce dl aLas unLuk mencarl 1uLorlal vana anda buLuhkan
1rlma kaslh Semoaa bermanfaaL wasalamŧŧ


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŹ
,,UA1 D5AIN 51,ÞL
Þubllshť 27 !unl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Adl Suroso | SLaLusť l8LL LuLorlal

Corelu8AW ţ nah kall lnl sava akan memberlkan Llps baaalmana membuaL desaln sLempel
Lanakah perLama buaL ob[ek berbenLuk llnakaran denaan dlameLer 33 mmCopv llnakaran LersebuLţ kemudlan ubah lanasuna dlameLernva men[adl 23 mmnahţ Sekarana buaL aulde unLuk Leksnvaţ copv laal benLuk llnakaran vana kecll dan rubah dlameLernva
men[adl 23 mmţ berl warna merahţ caranva kllk kanan pada warna merah pada color paleLLe


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴź
klnl klLa hanva buLuh 3/4 darl seluruh llnakaran merahţ akLlfkan llnakaran merah kemudlan pada
properLv bar plllh benLuk Arc


Cunakan Shape 1ool unLuk menarlk suduL darl llnakaran seperLl aambar dlsamplna


8uaL saLu aulde unLuk Lullsan dlbawahţ denaan menacopv llnakaran merahţ kemudlan denaan shape
Lool Larlk suduLnva seperLl berlkuLť


Sekarana keLlk 1eksť CvŦ WAPAnA !A?A kCMÞu1L8ţ lonL vana sava aunakan Lvpeť lMÞAC1ť Slzeť 12
AkLlfkan Leks LersebuL dan kllk menu 1O1 ƽƽ I|t 1et 1o Þath ţ Lalu kllk llnakaran merah aLas
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴŻ


unLuk Leks baalan bawah sama prlnslpnva denaan cara dlaLasţ keLlkkan Leks ƍLAnCkA1ƍ
Pllanakan warna merah pada llnakaran auldeţ denaan cara akLlfkan / kllk alulde LersebuL menaaunakan
shape Lool kemudlanţ kllk kanan lcon pallna aLas pada color paleLee
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴ%


8erl Landa blnLana dlanLara Leksţ aLau perLebal beberapa polnL

Pasllnvať

SLempel loao

unLuk hasll leblh nvaLanva blsa dlaabuna denaan LuLorlal ffect 5tamp|e Core|DkAW darl mas Lrvvn

semoaa bermanfaaL baal vana lnaln e|a[ar Core|drawŦŦŦŦŦ


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŴ%
KATEGORI: CORELDRAW BEBAS
Tutorial Coreldraw bebas berekspresi dengan aplikasi coreldraw semua dibagikan disini secara
gratis
CORELDRAW BEBAS ' PAGES ' ' ' 2 '

Effect Stample CorelDRAW
Publish: 09 Mei 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Tutorial CorelDRAW ini Dapet inspirasi dari Mas Nyoman Bali, saya akan coba membuat eIek
stampel seperti aslinya(mirip..hee...)
kita pakai cara yg saya anggap mudah (karena saya buatnya ig kaya gini..hahay...)

. Pertama Buka Corel Lalu buat Stamplenya(saya yakin pasti temen2 udah bisa...) Seperti
gambar dibawah ini

Saya waiibkan semua bidang/obiect pada stampel tersebut haruslah menaidi satu bidang, yg saya
maksud disini bukan Group tapi Weld. Jadi outline stampel tersebut bukan hanya garis semata
tapi Contour yg di Break lalu di Combine... wah susah saya ielasinnya... hehe...

2. Langkah kedua adalah membuat coretan tanpa arah menggunakan Freehand Tool seperti
gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŴ


3. Setelah itu gunakan Contour untuk memperbesar coretan tadi seperti gambar dibawah ini

Lalu Break Contour Group Apart dan Delet Outline pertama yang kita buat tadi sampai seperti
gambar diatas.

4. Klik Contour yang kita buat tadi tekan ShiIt dan klik pada stampel kita tadi lalu Trim-kan
setelah itu buang Contour tadi dan wuiud dari stampel kita tadi akan seperti ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŵ


5. Lalu iadikan bitmap (Bitmaps ~~ Convert To Bitmap)

Jangan lupa rendahkan resolusinya, 50 dpi mungkin dan iangan sampai lupa mengklik
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŶ
Transparent Background.

6. Atur posisinya dan iadilah stampel kita... seperti ini...

EIek Stempel by Ervyn

Memang hasilnya tidak maksimal, karena saya hanya mencontohkan saia, mungkin teman-teman
nanti bisa lebih maksimal dan bagus..

Tips:
Untuk membuat desain stempelnya bisa melihat tutorial ini: MEMBUAT DESAIN
STEMPELdari Mas Adi Suroso

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŷ
Font PLAY - Bermain Dengan Font
Publish: 20 Maret 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Perlu diingat bahwa CorelDRAW adalah program yang diunggulkan dalam memproduksi vector
graphic dan semua Iont adalah vector graphic iadi dengan mudah kita bisa menggubah bentuk-
bentuk Iont dalam corel, diingatkan iuga oleh saya( Hee.. ) iika kita menggunakan Font(untuk
diubah) gunakanlah yang simpel iangan terlalu rumit seperti el&Iont gohtic! Karena
memperberat kineria dari corel itu sendiri.

Ditekankan disini, tutorial ini untuk memberikan pengetahuan pada anda bagaimana cara
mengubah Font dari bentuk normal meniadi abnormal(hehehe...) iadi bukan hasil dari tutorial ini
yang saya tekankan... baiklah tidak perlu paniang lebar omongan basi saya... langsung saia kita
mulai

. First Step seperti biasanya Ctrl¹N

2. Buat atau tulis kata sesuka hati dan ubah Iont-nya seperti gambar dibawah ini(g da kata
laen...hehe...)

(Narsis dikit) Sengaia digunakan Iont GRAFFPITY / GRAFF karena terlihat rumit tapi
sebenarnya simpel
Kuniungi iuga Koleksi Download Font di ilmugraIis.com

3. Lalu pisahkan semua Iont(Break Artistic Text) dengan menekan Ctrl¹K pada keyboard


4. Lalu pisahkan semua Iont(Break Artistic Text) dengan menekan Ctrl¹K pada keyboard
Sampai kita bisa mewarnainya dengan warna2 berbeda, warna diatas tidak ada pengaruhnya
terhadap apa yang kita keriakan hanya untuk membantu saya menerangkan. Setelah itu seleksi
semua huruI dan Convert To Curve atau Ctrl¹Q(saya akan sering menggunakan Shortcut disetiap
tutorial saya, maka dari itu dimohon untuk membaca penielasan tentang shortcut keys corel).
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŸ
5. Setelah itu ubahlah ukuran Font atau letaknya, Iont paling depan dan belakang usahakan sama
agar tidak terlalu mencolok, lebih spesiIiknya ada dalam gambar dibawah (akhirnya punya kata
laen...)


5. Setelah itu mari kita ubah bentuk Iont satu per satu, kita mulai dari huruI pertama, klik Shape
Tool lalu klik pada Iont dan akan terlihat node-node pada outline Iont tadi, iika harus
ditampilkan gambarnya adalah sebagai berikut

Delete semua Node pada obiect ditengah huruI(gambar anak panah) sehingga hilang obiectnya
seperti pada gambar dibawah ini(lagi....)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŹ

lakukan langkah diatas pada semua obiect ditengah-tengah huruI tadi sampai seperti ini


6. Kita potong bagian-bagian yang dirasa tidak penting, langkahnya sebagai berikut :

Klik Beizer Tool untuk membuat obiect seperti gambar diatas, lalu tekan ShiIt dan klik pada
huruI N lalu klik Trim dan terpotonglah huruI N tadi seperti gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵź

Dan balik huruI N tadi, itu tadi cara memotong yang susah, lebih mudah dengan shape tool
menurut saya, setelah itu kita akan membangun satu Iont dari potongan Iont lain, misalkan
potongan huruI V untuk ditambahkan pada huruI N, cara memotong sudah kita pelaiari iadi
langsung saia potong huruI V seperti gambar dibawah ini

Kita pun bisa memperpaniang obiect merah itu dengan Shape Tool, caranya seleksi Node yang
diperlukan untuk memperpaniag, lihat gambar dibawah
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵŻ

Setelah itu(lagi) tekan Space Bar agar kembali ke Pick Tool, lalu klik obiect merah dan lalu
tekan Shit¹klik huruI N lalu klik Weld

7. Langkah-langkah diatas dirasa cukup untuk mengubah bentuk Font, tapi akan saya teruskan
tutorial ini, tambahkan lagi potongan huruI V dari sisi yang lain pada huruI R

Langkahnya seperti pada huruI N tadi, lalu kita paniangkan huruI Y dengan Shape Tool lagi
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵ%

Kita bisa membenahi Curve-nya(lengkungan) dengan Shape tool

8. Lalu seleksi semua huruI dan Weld-kan (Satukan dengan Weld Tool) tinggal kita permanis
dengan tambahan-tambahan yang kita mau, seperti menambahkan Contour ( EIIect ~ Contour)
pada tulisan tadi seperti dibawah ini, kita andalkan imaiinasi kita sendiri ya...


Dibawah ini iuga, tapi keliatan g ya????
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŵ%

Kalau g kliatan neh dikasih versi vector biasa

Makasih semoga berrrrmanpaad bagi yang ingin Belajar Coreldraw.....hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŴ
Membuat Tulisan Efek CLIP
Publish: 05 Februari 2009 ' Author & Copyright: OzyHC ' Status: FREE tutorial

Tutorial Coreldraw Kali ini kita akan coba membuat suatu eIek tulisan dengan Coreldraw dengan
nama eIek clip..
Berikut langkah langkah nya :

. buat background kotak misalnya abu-abu.

2. buat tect CLIP` dengan Iont arial black

Mulai bekeria :

. buat kurva tertutup, dengan pen tool, lalu isi warna atau Iill dengan hitam2. kurva tertutup di beri warna gradiasi hitam ke putih dengan tool interactive Iill tool. Drag
seperti pada gambar berikuthLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŵ
3. rencananya kita akan menggunakan eIek power clip untuk memasukan kurva kedalam text
CLIP`. Namun hasilnya kurva akan masuk di tengah text seperti gambar berikut :4. untuk merubah agar powerclip tidak otomatis di tengah text (container). Klikmenu tools ÷~
option : workspace : edit. Matikan check list auto-center new powerclip centents5. Kini powerclip telah siap, aktiIkan kurva tersebut, lalu klik menu eIIect ÷~ Powerclip ÷~
place inside container, klik text CLIP`6. Dengan cara seperti sebelumnya anda tentu bisa membuat gradiasi hitam putihUntuk text
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŶ
`CLIP` sehingga tampil sebagai berikut.7. Agar lebih terasa perbedaannya dengan background, buat outline putih pada textCLIP`
sebaggai berikut


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŷ


8. Agar semakin terasa lagi perbedaannya dengan background, buat bayangan padaText CLIP`
dengan interactive drop shadow tool

9. Drag dari tengah text ke bawah secara diagonal sebagai berikut


~ EFFECT CLIP ¨
Terima Kasih, Semoga BermanIaat

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŸ
Core| ť ,embuat Þeta 3 D
Þubllshť 23 november 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť lerv Cunawan | SLaLusť l8LL LuLorlal

ualam karLu undanaanţ peLa merupakan baalan vana Lldak LerplsahkanŦ 1erkadana perusahaan
perceLakan menawarkannva dalam sebuah pakeL ţLermasuk dldalamnva karLu undanaanţ karLu ucapan
Lerlma kaslhţ peLa lokaslţ plasLlkţ clndera maLaţ buku Lamuţ dllŦ

Þada LuLorlal kall lnlţ akan dlbuaL peLa 3 u pada Corel x3ţ LoolŴLool vana dlaunakan anLara laln pen Loolţ
LexL Loolţ 8ecLanale Loolţ sedanakan faslllLas vana dlaunakan lalah weld dan add perspecLlveŦ


LAnakah Ŵ Lanakahnvať
1Ŧ Lanakah perLama vana harus selalu dllakukan sebelum membuaL aambar adalah meneLapkan areal
aambarţ dl slnl dlbuaL dalam ukuran 90 x 143 mmţ buaL koLak sebaaal auldellneŦ


2Ŧ Þlllh pen Loolţ buaL alur [alan denaan cara kllk perLama unLuk menenLukan LlLlk awal dan aeser mouse
ke arah vana dllnalnkan lalu kllk unLuk menenLukan LlLlk akhlrţ dlmana anLara LlLlk perLama dan ke dua
ada aarls vana menahubunakannvaŦ unLuk membuaL [alan lenakuna ť kllk aeser mouse kllk Lahan dan
aeser mouse unLuk membuaL lenakuna3Ŧ !lka sudah selesalţ plllh LdlL ƽ SelecL All (CLr A) Lekan l12 unLuk menaaLur properLv aarlsţ berl
keLebalan aarls ƹ 11 pLŦ Selan[uLnva plllh menu Arranae ƽ ConverL Lo Curves (CLrl C) unLuk membuaL
aarls men[adl kurvaŦ ALur warna pada Color ÞalleL aarls ƹ hlLamţ flll ƹ kunlnaŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŹ
4Ŧ unLuk menvaLukan kurva Ladl plllh weld pada dockers shaplna aLau pada Menu uLama plllh Arrange ƽ
5hap|ng ƽ We|d


3Ŧ Selan[uLnva benLuk ob[ek Ladl men[adl 3 uţ caranva akLlfkan ob[ekţ plllh menu ffects ƽ Add
Þerspect|ve6Ŧ Þlllh u[una handleţ sehlnaaa kursor akan berubah men[adl Landa (+)ţ kllk Ŷ Lahan Ŷ Larlk handle unLuk
membuaL perspekLlfŦ PenLlkan [lka klLa sudah mendapaLkan benLuk vana klLa lnalnkanŦ


7Ŧ 8uaL LexL unLuk menamal [alanţ slmpan dl LempaL vana dllnalnkanŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶź8Ŧ unLuk membuaL aambar aedunaţ aunakan 8ecLanale Loolţ buaL ob[ek sealempaLţ berl warnaţ ubahlah
sealempaL Ladl men[adl 3uţ kllk lnLeracLlve LxLrudeţ kllk aambar Lahan dan Larlk aarlsnva sehlnaaa
membenLuk ob[ek 3uţ unLuk Leblh [elasnva hal lnl [uaa berhubunaan denaan (bacať Mudahnva 1ullsan
3d denaan Coreldraw ) ţ sesualkan denaan perspekLlf vana klLa buaLŦ9Ŧ Selaln benLuk sealempaLţ blsa pula benLuk sealLlaaţ polvaon aLau aambar rumahŦ
Pasllnva klra Ŵ klra seperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶŻ

ÞeLa 3 dlmensl darl lerrv CunawanhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶ%
Invisible Text With Drop Shadow
Publish: 9 November 2008 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

LANGKAH - LANGKAHNYA:. First step yang pasti buka Corel, lalu Ctrl¹N buat new blank page...
2. Ok pasti semua udah pada bisa impor image kan? Saya pakai image diatas ya karena keren aia
( :lol: )
3. Langkah berikutnya kita buat text sesuka hati deh!! misalnya 'Demonation¨ seperti gambar
dibawah ini, warnai putih agar terlihat ielas(sebenarnya gak ngaruh banyak :D )


4. Copy image beserta text diatas tadi meniadi dua seperti gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŶ%


5. Lalu transparankan text yang berada pada image kanan dengan mengklik color box paling atas
diatas warna hitam (saya yakin anda semua sudah tau..hehe..) lalu klik kanan pada warna merah
dan text tersebut akan terlihat outline-nya saia seperti berikut
Hasil sementara:


6. Setelah itu group-kan(Ctrl¹G) image dan text (sebelah kanan) tersebut

7. Seleksi image kanan tadi lalu klik Effect > Power Clip > Place Inside Container...

8. Lalu klik-kan tanda panah besar itu pada text bagian kiri dan alu terciptalah gambar seperti
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŴ
dibawah ini (halah...)


9. Setelah itu tekan tombol Ctrl pada keyboard kalian dan klik tex tersebut, maka contents
didalamnya akan terlihat

0. Nhah... Disana akan terlihat contents yang kita masukan tadi, tinggal kita mengepaskan text
pada gambar tersebut dengan text yang berada diluar seperti pada gambar dibawah ini.(Terlihat
gak ya?...)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŵ


. Setelah kira-kira pas, Ungroup-kan(Ctrl¹U) image tersebut dan Del textnya, lalu tekan
tombol Ctrl lagi dan klik diluar obiect maka kalian akan berada diluar contents tadi, dan kalian
akan melihat image meniadi seperti gambar dibawah ini


2. Selaniutnya, seleksi text tersebut lalu klik kanan pada warna transparan di color box, dan text
itu seperti tidak kelihatan, sekarang tinggal menambah Drop Shadow-nya

3. Seleksi text tersebut lalu klik pada tool bar Blend Tool > Drop Shadow
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŶ


4. Lalu di atas akan muncul Property Bar : Interactive Drop Shadow lalu di submenu yang
bertuliskan preset... Gantilah dengan Small low


Seperti gambar diatas, setelah itu ubahlah Opacity-nya meniadi 00 dan Feathering-nya 0 dan
lalu ubah Feathering Direction-nya meniadi Outside seperti gambar dibawah ini

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŷ

Setelah itu text akan terlihat ielas...

5. Nhah agar meniadi lebih keren Ubah Transparency Operation-nya dari Normal meniadi
Add seperti gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŸ


Udah deh...

7. Langsung saia Export (Ctrl¹E) iadi JPG bitmap, urusan Export mengexport kalau ada yang
belum tau dapat ditanyakan kepada Administrator atau penulis lain atau saya sendiri (hehehe...)

Hasilnya:


Terimakasih, semoga bermanpaat...selamat mencoba...
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŹ
,engubah Image |tmaps ,en[ad| Vektor
Þubllshť 06 Mel 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť kana Parrls | SLaLusť l8LL LuLorlal


Cambar |tmap adalah aambar berupa phoLo vana dlambll darl hasll scanţ dlalLal cameraţ dllţ blasanva
dalam formaL 1lff aLau !peaŦ Sedanakan aambar Vektor adalah aambar vana dlbuaL aLau dlbenLuk darl
aarlsţ kurvaţ bldanaţ flll secara maLemaLlsŦ Þerubahan komponen aambar vecLor (aarlsţbldanaţ dll) balk
memperbesar aLau memperkecll ukuranţ memuLar aLau memballk Lldak akan mempenaaruhl kwallLas
aambarŦ Þenaaabunaan aambar blLmap denaan vecLor secara benar dan LepaL akan menahasllkan suaLu
karva desaln vana baausŦ Menaubah aambar 8lLmap men[adl vecLor denaan menaaunakan proaram
Corel uraw x3ť

1Ŧ Þlllh aambar/lmaae blLmaps (phoLoţ Pasll scanţ dan laln sebaaalnva)

2Ŧ Þlllh 8lLmaps pada menubarţ lalu plllh 1race |tmap

3Ŧ Lalu akan muncul dlsamplnanva beberapa p|||han type (llne arLţ loaoţdan LemanŴLemannva)ţ plllh
salah saLuţ dan akan Lampak wlndow baruŦ

4Ŧ ualam Lampllan Lampak aambar asll (8lLmap) dan aambar Lrace berupa aambar vecLorŦ

3Ŧ Þada Lampllan menu Cpt|onsť
Ŵ 1ype of |mage ţ plllh salah saLu (mlsal plllh loao aLau vana laln cobaŴcoba sa[a dan llhaL perubahan pada
Lampllan vekLornva)
Ŵ ALur smooth|na dan deta|| sesual kelnalnanţ llhaL perubahan pada LampllannvaŦ
Ŵ Co|or mode akan menenLukan mode warna pada aambar vecLor hasll LraceŦ
Ŵ Þada menu opt|onsţ koLak de|ete or|g|na| |mageţ [lka dlakLlfkan maka nanLl aambar blLmap akan
Lerhapusţ dlaanLl aambar vecLor pada halaman corel drawŴ nvaŦ

6Ŧ SeLelah dl oLakŴaLlk penaaLurannvaţ Lerus kllk CkŦ

7Ŧ Maka pada halaman Corel urawţ aambar 8lLmap akan LerLumpuk denaan aambar vekLor nvaţ aeser
aambar vekLornvaţ dan blsa dlrubah warnaţ d| ungroupţ dllŧŦŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷź
Desa|n kartu Nama 5|mpe| nan keren
Þubllshť 11 lebruarl 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť lrvan | SLaLusť l8LL LuLorlal

kall lnl penulls lnaln berbaal Llps unLuk membuaL desaln karLu nama slmpel Lapl mempunva nllal
Llnaalŧ*_Ŵ

otto oomo vll 8elojot uesolo Ctofls loJooeslo bv ltvoo l

Menarlk bukan? 8ealnl LanakahŴlanakahnvať

1Ŧ 8ukaCoreldraw Ŵ new Ŵ 8uaLlah koLak menaaunakan kectang|e 1oo| denaan ukuran 9 x 3ţ3 cm (salah
saLu ukuran sLandarL karLu nama)

otok Jeoooo okotoo 9 cm x 5ţ5 cm

2Ŧ kllk pada ob[ek koLak menaaunakan Þen 1oo| kemudlan perhaLlkan properLl bar dlaLasţÞada properLls
Corner 8oundness aanLl 0 men[adl 3 vana berLu[uan aaar slsl po[ok pada koLak aaar leblh melenakunaŧ

ltopettles leo 1ool

3Ŧ kllk llll 1ool Ŵ Þlllh lounLaln llll ulaloa (menberlkan warna aradlenL pada ob[ek)

SeLelah lLu Muncul Þanel seperLl berlkuLť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷŻ

leooototoo loootolo llll

CanLl beberapa properLls vana dlberl Landa dlaLas ť
Ŵ 1vpe ť CradlenL
Ŵ Anale ť Ŵ90
Ŵ lrom ť 8lue
Ŵ 1o ť Cvan
Ŵ 1ekan Lombol Ck

4Ŧ 8uLlah perseal pan[ana (koLak denaan aarls kunlna) denaan menaaunakan Ik 1CCLţ
Sehlnaaa membenLuk ob[ek seperLl aambar dlbawah lnlť


3Ŧ klll Þada 5nAÞ 1CCL kemudlan |ok Cb[ek (1) ƽ kLIk kANAN Ŷ 1C CUkV (aaar aarls LersebuL
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷ%
dapaL dllenakunakan)


6Ŧ 1ar|k Carls Lurus LersebuL hlnaaa melenakuna sesual denaan kelnalnan anda

8erl warna pada ob[ek LersebuL sesual kelnaalnan anda kemudlanŦŦŦ

7Ŧ Þlllh IN1kAC1IV 1kAN5ÞAkNC¥ 1CCL unLuk memberlkan efek Lransparan pada ob[ek (1)


8Ŧ kllk pada Cb[ek 1 kemudlan 1ar|k Gar|s hlnaaa membenLuk Lransparansl ob[ek seperLl dlbawah lnlť

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŷ%

9Ŧ kemudlan buaL 2 aarls Lurus menaaunakan Ik 1CCL seperLl aambar dlbawah dan ulana efek
seperLl lanakah dl aLasŦŦ


10Ŧ 1erakhlr Lambahkan 1eks sesual denaan apa vana lnaln anda lslkan dalam karLu nama
LersebuLŦŦhlnaaa men[adl karLu nama vana slmpel Lp bermuLuŦŦ

lnl adalah salah saLu conLohţ namun Anda blsa berlmprovlsasl sendlrlť

vll 8elojot uesolo Ctofls loJooeslo


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŴ
,embuat o|a N|ne a||
Þubllshť 03 uesember 2007 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

Þernah bermaln bllllard aLau 8ola Sodok? kall lnl klLa akan membahas cara unLuk membuaL ob[ecL valLu
bola nlne ballţ caranva LernvaLa Lldak sesullL vana klLa bavanakanţ bermlnaL? sllahkan pela[arl LuLorlal
lnlŦŦŦ

ÞerLamaŴLamať

Slapkan conLoh bola bllllard ŴŴƽ kalo aak punva? pln[em LeLanaaaŦŦŦ
kalo aak ada? vaŦŦŦ aak masalah vana LerpenLlna adalah anda mulal berlma[lnasl LenLana bola nlne ballŦŦŦ
ƊţƊ

oke2xŦŦ cukup sudah lnLermezonvaţ sekarana marl klLa prakLekkan caraŴcaranvať

1Ŧ 8uka proaram corelu8AW Ŵ Þlllh ƍnewƍ

2Ŧ Allhkan perhaLlan pada 1oo| o dl sebelah klrl Lavar
Lalu carllah Lool denaan nama ||pse 1oo|

Lalu mulallah menaaambar Llnakaran pada lembar ker[a/kanvas
1lpsť 1ekan dan Lahan Lombol żcLrlŽ aaar llnakaran vana dlbuaL slmeLrls

3Ŧ Warnal llnkaran vana kamu buaL denaan aradlen / lounLaln llll ulaloa


8ekomendasl SeLLlna seperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŵ


Pasllnvať

klLa namal sa[a Llnkaran 8esar

4Ŧ SeLelah lLuţ buaL llnakaran denaan warna puLlh dl Lenaah llnkaran besar
SeperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŶ

?upŦŦŦ

Lalu berl anaka 9 żLerserah anda Lapl dlslnl karena [udulnva nlne ball va pakal anaka 9Ž
dlslnl sava memakal lonL SLvle ƍlorLeƍ

Pasllnvať

heheheŦŦŦ

3Ŧ udah [adl? 8elumŦŦŦ
Sekarana klLa berlkan efek menakllaL aaar Lerkesan 3 dlmensl
Caranva 8uaL llnakaran seperLl aambar dl bawahť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŷ

SeLelah lLu aunakan efek Lransparansl aambar


[lka anda belum menaerLl efek Lransparansl aambarť
Sllahkan baca Lerleblh dahulu LuLorlal lnlť
,enguasa| tekn|k transparans| gambar

dan hasllnva seperLl lnlť


ŦŦŦŦ??? apa va vana kuranaŦŦŦ
?a bavanaanŦŦŦ sekarana Llnaaal klLa berl bavanaan aaar Lerkesan seperLl nvaLaŦŦŦ

Cunakan ºlnLeracLlve urop Shadow 1ool"
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŸ


Sama seperLl cara menaaunakan Lransparasl aambar
Pasllnvať

udah hamplr [adlŦŦŦ

1lnaaal polesan akhlr / llnlshlna 1ouchŦŦŦ

Caranvať
8lok semua aambar lalu masuk ke ƍno CuLllneƍ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŹ


uan lnllah hasll akhlrnvaŦŦŦŦ Sebuah masLerpleceŦŦŦ nlne 8allŦŦŦ
Þerbesar Lampllan?
ukuran 8ola nlne 8all Slap dlmalnkanŦŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸź
Membuat Logo APPLE. Inc
Publish: 28 Agustus 200 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE Tutorial

Siapa yang tidak pernah makan Apel? eh salah maksud saya siapa yg tidak mengenal Apple, Inc.
(sebelumnya bernama Apple Computer, Inc.) perusahaan Silicon Valley berbasis di Cupertino,
CaliIornia yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple berperan dalam revolusi
komputer pribadi pada tahun 970-an dengan produknya Apple II dan memaiukannya seiak
tahun 980-an hingga sekarang dengan Macintosh. Apple terkenal akan perangkat keras
ciptaannya, seperti iMac, Macbook, perangkat pemutar lagu iPod, dan telepon genggam yang
saat ini banyak menuai kontroversi yaitu iPhone 4 karena "Antena"nya bermasalah. Beberapa
perangkat lunak ciptaanya pun mampu bersaing di bidang kreatiI seperti penyunting video Final
Cut Pro, penyunting suara Logic Pro dan pemutar lagu iTunes yang sekaligus berIungsi sebagai
toko lagu online.

Cukup dengan seiarah Apple, mari kita laniutkan dengan Tema kita yaitu Membuat Logo Apple.
Tutorial kali ini saya mencoba membuat logo apple dengan gradasi-gradasi sederhana,
transperancy dan beberapa tools yang lain, perlu diketahui, disini kita tidak mementingkan
hasilnya, tapi bagaimana mengembangkan tehnik dasar untuk membuat logo yang sedikit sulit.
Ada beberapa langkah yang memang harus saya Skip karena sudah ada pada koleksi tutorial
sebelumnya di ilmugraIis.com iuga dan karena saya tidak mau memperpaniang dan memperlebar
tutorial ini karena mengulang-ulang langkah yang sudah tertutorialkan, bukan begitu? Jadi
mohon bagi yang benar-benar belum mengenal tools Corel, silahkan pelaiari dan kenali tools dari
dasar pada Coreldraw Dasar.

Langkah-langkahnya :

. Buka corel seperti biasanya lalau tekan Ctrl¹N


2. Buat garis tegak lurus dengan menggunakan Bezier Tools, garis ini yang akan kita iadikan
mirror.


3. Lalu buat bentuk seperti dibawah ini dengan menggunakan Bezier Tools lagi.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸŻ

Perhatikan bidang yang beroutline merah, dan yang hitam adalah Mirror yang tadi kita buat
pertama kali. Setelah anda buat bangun seperti itu, lalu klik Shape Tool, kemuadian seleksi
semua node yang terlihat pada bangun beroutline merah, klik convert to curve(ini yang saya
maksud skip, ditutorial sebelumnya telah ada penielasan untuk langkah ini, mohon dibaca!)
kemudian sesuaikan curvenya meniadi seperti gambar dibawah ini.4. Kemudian klik Smart Fill Tool
Setelah itu klik pada bagian dalam obiect beroutline merah, maka akan iadi seperti ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸ%

Lalu copy mirror bagian yang berwarna biru gelap diatas

Seleksi kedua obiect diatas lalau Klik Weld (Cara inipun sudah pernah ada di ilmugraIis.com,
iadi mohon kesabarannya untuk bisa)


5. Kemudian buat lingkaran seperti pada gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŸ%

Seleksi lingkaran outline merah ~~ Tekan ShiIt (Tahan) ~~ Klik obiect berwarna biru ~~ Klik
Trim (Trim Tools sebelumnya telah saya ielaskan iuga di tutorial lain.) lalu warnai dengan warna
Biru Cerah (light blue) maka akan meniadi seperi ini6. Kemudian mari kita buat daun untuk apple ini, Klik Bezier tools lalu buat obiect diatas apple
sebelah kanan seperti pada gambar dibawah ini.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŴ

Dengan menggunakan Shape Tool, ubah obiect outline merah diatas meniadi seperti gambar
dibawah ini

Warnai dengan Light Blue seperti obiect pertama.


7. Langkah selaniutnya adalah membuat gradasi-gradasi yang telah saya singgung diatas tadi.
Pertama kita akan mewarnai obiect applenya, buat copy lalu perkecil didalam obiect apple
tersebut, perhatikan outline merah apda gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŵ

Lalu warnai dengan warna putih, kemudian klik Transperancy Tool, klik warna putih lalu
transperancykan dari bawah ketas, seperti pada gambar dibawah ini

Saya kira sayapun tidak harus menielaskan tentang transperancy tool karena memang di tutorial
lain sudah pernah dibahas.


8. Klik Bezier Tool lalu buat garis seperti pada gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŶ

Lalu dengan shape tool ubah meniadi seperti pada obiect kanan pada gambar diatas. Klik Smart
Fill Tool, klik diatas Outline merah, maka akan meniadi seperti pada gambar dibawah ini.

Lalu beri warna putih kemudian Transperacykan dengan arah kebalikan dari yang pertama,
perhatikan gambar diatas.


9. Setengah iadi, mari kita gradasi daun dari Apple ini. Perhatikan gambar dibawah ini.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŷ

Gambar , buatlah Copy seperti yang kita lakukan diatas tadi, gambar 2, warnai dengan putih
lalu Transperancykan seperti gambar 3. Selaniutnya Klik Bezier Tools lalu buat garis, perhatikan
kembali gambar dibawah ini.

Gambar diatas sudah cukup menielaskan, karena langkahnya sama seperti apa kita lakukan pada
obiect pertama tadi.


0. Jika kita lihat secara keseluruhan, ini sudah iadi, tapi mari kita buat variasi. Seleksi kedua
background obiect yang berwarna biru tadi (Apple dan daun) Obiect lalu tekan Ctrl¹G kemudian
Ctrl¹F9 (Contour) lalu set seperti pada gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŸ

Klik Apply lalu sudah, iadi tinggal bagaimana kita mengkreasikannya, seperti yang saya buat
dibawah ini.

|klik gambar untuk memperbesar tampilan|
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŹ
Apple by Ervyn "Bie" Jeleck
Demikian Tutorial Coreldraw membuat logo Apple gan, semoga bermanIaat..... Merdeka... :DhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹź
,embuat Logo AC ,ILAN
Þubllshť 07 AausLus 2010 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Arwan | SLaLusť l8LL 1uLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl akan menaa[ak klLa unLuk bela[ar membuaL loao vana Lak aslna baal para
peclnLa sepak bola valLu Logo AC ,||anŦ
?eahţţ LenLunva unLuk sLarL klLa harus membuka apllkaslnva Lerleblh dahulu (vana penulls pakal
Corelu8AW 12)Ŧ

Lanakah Ŵ Lanakahnvať
1Ŧ AkLlfkan |||pse 1oo| (I7) kemudlan buaL ob[ek ellps dan berl warna merahŦ kemudlan buaL
ob[ek ellps laal Lapl ukurannva leblh kecll denaan warna puLlh dan leLakan dlLenaah ellps merahŦ

1lps ť ooot tepot betoJo Jl teooobŴteooobţ plllb sojo keJoo objek (ellps metob Joo potlb) kemoJloo
tekoo botof 9 poJo kevbootJŦ2Ŧ Maslh denaan elllps Loolţ buaL ob[ek llnakaran sambll menekan ctr| aaar ob[ek benarŴbenar bulaLŦ
kemudlan klLa belah men[adl dua denaan kn|fe 1oo| denaan cara kllk
dl Carls aLas dan bawah llnakaranŦ SeLelah men[adl dua baalanţ berl warna merah unLuk sebelah klrl dan
puLlh unLuk kananŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹŻ
3Ŧ AkLlfkan Graph paper too| (D) aLur denaan co|umnsƹ6 dan rowsƹ1
pasLlkan snap Lo ob[ecL sudah dl cenLana (V|ewŴ5nap 1o Cb[ect)Ŧ
8uaLlah dlaLas seLenaah llnakaran merah seperLl lnlŦ
4Ŧ uraa darl Þ1 ke Þ2 denaan Þ|ck 1oo|
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹ%
kemudlan plllh Intersect
pada Lool bar kemudlan de|ete Craph paperŴnvaŦ
3Ŧ Þlllh seLenaah llnakaran merah kemudlan unaroup (Ctr|+U) aLau pada menu ArrangeŴUngroup dan
berl warna hlLam pada baalan oţ b Joo cŦhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŹ%


6Ŧ uenaan kectang|e 1oo| (I6) klLa buaL dua ob[ek perseal pan[ana seperLl aambar dl bawah dan
leLakan dl aLas ob[ek seLenaah llnakaran puLlhŦ
Þlllh kedua perseal pan[ana LersebuLţ caranva plllh l1 kemudlan Lekan dan Lahan 5h|ft pada kevboard
dan plllh l2Ŧ
kemudlan dl We|d

Þlllh seLenaah llnakaran puLlh dan ob[ek vana klLa Weld Ladlţ
kemudlan plllh Intersect dan berl warna merahŦ De|ete
hasll weldŴnvaŦ7Ŧ Selan[uLnva klLa buaL llnakaran vana sedlklL leblh besar darl llnaakaran perLamaţ
kemudlan aunakan faslllLas I|t 1et 1o Þath vana berada pada Menu 1etţ klLa Lullskan ƍACMƍ denaan
[enls fonL verdana kalo ukurannva dlsesualkan sa[aŦ
kemudlan aunakan Þ|ck 1oo| unLuk memlllh 1et Cr|entat|onŴnva men[adl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŴ

Selan[uLnva plsahkan ob[ek llnakaran dan Lullsan ACM (ArrangeŴreak 1et Apart) dan hapus
llnakarannvaŦ8Ŧ unLuk membuaL Lullsan ƍ1899ƍ sama seperLl membuaL ƍACMƍ hanva ÞaLhŴnva bukan llnakaran Lapl
aarls lenakunaŦ
Caranva ť akLlfkan Þen 1oo| kllk dl kanan dan klrl (unLuk menaakhlrl Lekan LSC)ţ
denaan 5hape 1oo| (I10) kllk saLu kall pada aarls kemudlan plllh Convert L|ne 1o Curve


Þada aarls Lenaah kllk dan draa ke bawahţ [lka sudah lenakuna aunakan I|t 1et 1o Þath pada Menu
1et dan keLlkan ƍ1899ƍ (fonLƹArlalţ ukuranƹdlsesualkan sendlrl)
kemudlan ArrangeŴreak 1et Apart dan hapus paLh lenakunanvaŦ Plnaaa hasllnva kurana leblh seperLl
lnlŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŵ

SelamaL mencoba dan berŴLksperlmen semoga bermanfaatŦŦ ŤŴ)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŶ
Membuat Logo INDOSIAR
Publish: 6 Maret 200 ' Author & Copyright: Arie Komarudin ' Status: FREE Tutorial

Pada Tutorial Coreldraw kali ini saya terinspirasi dari Bang Jo punya tutorial yaitu membuat
logo SCTV di tutorial CorelDRAW kategori Desain Logo sebelumnya.
Di sini saya masih akan membuat logo salah satu stasiun televisi swasta Indonesia, yang
mungkin program programnya sering iuga Anda tonton yaitu Indosiar.

Langsung saia yuks !

. Sepertri biasa buat Iile baru Ctrl+N
lalu membuat sebuah lingkaran menggunakan Ellipse Tool atau tekan F7 usahakan sambil
menekan Ctrl+Shift supaya bentuknya proposional, di tutorial ini sengaia saya tidak
menyebutkan patokan ukuran ukurannya, Anda bisa memberikan ukuran pada masing
masing obiek yang lebih sesuai lagi dengan hati Anda ( kaya yang lg milih pacar aia ya gan
hihihi..).

2. Buat persegi paniang dengan menggunakan Rectangle Tool (F6) dan timpakan di lingkaran
yang telah kita buat tadi, atur letaknya seperti pada gambar di bawah ini :


2. Tekan Ctrl A pada keyboard untuk menyeleksi semua obiek kemudian Trim pada Menu
Bar klik Arange > Shaping> Trim
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŷ
Setelah ditrim kamudian hapus persegi paniangnya seperti pada gambar di bawah ini :

Maka hasilnya :

4. Buat lagi persegi paniang tipis gan seperti kira kira pada gambar di bawah, kemudian
lakukan trim seperti pada langkah sebelumnya.

Setelah ditrim dan dihapus / delete / ditiadakan / dimusnahkan ( opo..hehehe : ) persegi
paniangnya maka nanti hasilnya seperti di bawah ini :

5. Kemudian klik kanan pilihBreak Curve Apart ( Ctrl K ) untuk memisahkan masing
masing obiek hasil trim / potongan tadi yang masih menyatu, hal ini dilakukan untuk
mempermudah pewarnaannya nanti.
6. Sekarang kita duplikat obieknya lakukan Transformations pada Menu Bar klik Arange >
Transformation> Posision ( Alt + F7 ), iika kotak dialog Transformations sudah muncul di
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŸ
sebelah kanan pada layar monitor Anda, mari kita klik langkah langkah seperti yang dilingkari
di bawah ini :

7. Kemudian posisikan sehingga meniadi seperti ini :

8. Sekarang kita warnain masing masing obiek seperti di bawah ini :

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŹ
Anda bisa mewarnai semirip mungkin dengan yang aslinya,
9. Setelah memberikan pewarnaan seperti di atas sekarang kita tambahkan Teks Indosiarnya,
saya menggunakan Century othic Bold, dan yang huruI O nya itu kita bisa membuatnya
sendiri dengan 3 lingkaran merah. kemudian atur ukuran dan posisikan seperti pada gambar di
bawah.

0. Sekarang kita hilangkan Outline-nya. Caranya Ctrl A untuk memblok seluruh obiek klik Fly
Over Outlinen-nya pilih None :

. Buat persegi paniang lagi dan atur letaknya supaya mengelilingi semua obiek yang telah kita
buat tadi, lalu gunakan Shape Tool untuk menumpulkan siku persegi paniangnya drag salah
satu node yang terletak di poiok persegi paniangnya atur arahnya gan. Ilustrasinya Anda bisa
melihat gambar di bawah :

Hasil akhirnya akan terlihat seperti di bawah ini :
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźź

Tutorial Logo Indosiar memang untuk Anda gan hehehe...
Saya meminta maaI kepada perusahaan yang punya logo, baik itu dalam penggunaan logo tanpa
izin, maupun kekurangan dan ketidak sempurnaannya. Tapi tuiuan saya di sini hanya ingin
belaiar dan belaiar !!! serta membagikan ilmu apa yang sedang saya pelaiari, karena dengan
metode belaiar seperti itu kita akan lebih bisa memahami apa yang sedang kita pelaiari tidak
kurang dan iuga tidak lebih hehehe...
kata katanya pernah baca di buku gan lupa sumbernya tapi nN.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵźŻ
,embuat Logo Carrefour
Þubllshť 29 !unl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť 8aaus Þurnama Þ | SLaLusť l8LL 1uLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl sava mencoba membuaL loao salah saLu supermarkeL Lerkenal luar valLu
CarrefourŦ Lmana slh kellaLan loao lnl sanaaL rumlL Lapl mudah koŦŦŦ

Ck lanasuna sa[a klLa mulalţ dlslnl sava menaaunakan Coreldraw x4Ŧ 8uka Coreldrawnva

8uaL duah buah llnakaran ellps seperLl lnl


Lalu kllk Arranae Ŵƽ Comblne aLau kllk Lools Comblne vana sudah ada dl Loolbar [lka lconnva sudah
dlakLlfkanŦ SeLelah lLu buaL perseal vana dlleLakkan seperLl aambar dlbawah


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵź%
SeLelah lLu blok ellps vana sudah dlcomblne denaan aambar perseal LersebuL lalu kllk arranae Ŵƽ shaplna
Ŵƽ 1rlm aLau kllk lcon seperLl lnl


SeLelah dl 1rlm dan hapus aambar persealţ aambar akan seperLl lnl


SeLelah lLu lan[uLkan denaan membuaL dua buah llnakaran dan leLakkan poslslnva seperLl aambar
dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵź%


SeLelah dlbuaL seperLl aambar dlaLasţ blok semua aambar lalu kllk arranae Ŵƽ shaplna Ŵƽ weld
uan hasllnva akan seperLl lnl


Lan[uLţ klLa akan membuaL sealempaL keLupaL vana akan dlLempaLkan dlLenaahŴLenaah aambar vana
dlaLasŦ SeperLl aambar vana dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŴ


kllk aambar sealLlaa keLupaLnva lalu Lekan (ShlfL+Þaaeuown) aaar aambar LersebuL berada dlbawah
aambar sebelumnva
SeLelah lLu blok semua aambarţ kllk arranae Ŵƽ shaplna Ŵƽ 1rlm


uan hasllnva akan seperLl lnl


Papus aambar vana menverupal huruf Cţ lalu kllk kanan aambar carrefour seLenaah [adl lalu kllk break
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŵ
curve apartŦ SeLelah lLu aambar akan Lerplsah denaan sendlrlnva dan berl warna sesual denaan asllnva

Pllanakan ouLllnenva men[adl 0 dan hasllnva seperLl lnl

Loao Carrefour

Peheh maaf walaupun aambar vana sava buaL belum sempurnaţ munakln denaan kreaLlvlLas anda
menaolah aambar dlaLas akan men[adl sempurna dan Lerus berkreaslŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŶ
,embuat Logo 1LkC,5L
Þubllshť 10 !unl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Adl Suroso | SLaLusť l8LL LxLreme LuLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl Sava akan mencoba memberlkan Leknlk baaalmana membuaL loao salah saLu
operaLor seluler valLu 1LkC,5Lţ sava menaaunakan Core|draw vers| O3 kall lnl penulls bukan
bermaksud unLuk berlklan namun dlslnl penulls cuma lnaln sharlna pembuaLan Coreldraw loao desaln
sa[aŦŦŦ

Sava asumslkan Anda Lelah menaeLahul denaan balk Leknlk dasar pada Coreldrawţ !adl avo klLa mulalŦŦŦŦ

1Ŧ !alankan Þroaram Corelurawţ nah buaLlah sebuah ob[ek sealenamţ Þlllh polvaonal Loolţ kemudlan
pada properLv barţ Anda masukkan nllal 6 unLuk membuaL sealenam


2Ŧ Mlrlnakan ob[ek sealenam LersebuL denaan meroLaslkannva sebesar 330 dera[aL


3Ŧ Warnal ob[ek LersebuL denaan warna abuŴabu (arav) dan copv saLu ob[ek laal
berl warna merahţ poslslkan seperLl berlkuLţ hllanakan llne darl ob[ek LersebuLŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŷ


4Ŧ nah sekarana klLa akan membuaL benLuk llnakaran vana mellnakup ob[ek seal enam LersebuLţ
aunakan elllpse Lool buaL aaak melon[ona horlzonLalŦ
kemudlan Anda copvŴkan ob[ek ellps LersebuL Lapl kecllkan sedlklL leLakkan dl aLas ob[ek ellps vana
perLama seperLl berlkuL ť


6Ŧ 8erl warna abuŴabu Lerana (30Ʒ black) pada ob[ek ellps vana LerpoLonaţ leLakkan pada
ob[ek sealenamţ aandakan ob[ek ellps vana LerpoLona LersebuL aLur poslsl sebaaal berlkuL ť


7Ŧ Sekarana klLa akan membuaL perpoLonaan anLara ob[ek ellps vana LerpoLona denaan sealenam
merahţ
kllk ob[ek sealenam merah Lekan ShlfL kemudlan kllk salah saLu ob[ek ellps vana LerpoLonaţ
plllh meLode lnLersecL pada properLv barţ berl warna puLlh pada hasll pemoLonaanţ
lakukan hal vana sama pada ob[ek ellps vana LerpoLona lalnnva denaan sealenam merahŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŸ


8Ŧ keLlkkan Leks 1LLkCMSLL (Arlalţ 8oldţ lLallc) dl sebelah kanan loaonvaŦ

Loao 1elkomsel Ŵ Ma[u 1erus dunla Lelekomunlkasl lndonesla

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŹ
LCGC INDC5A1 Dengan Core|DkAW
Þubllshť 16 Mel 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť ArofaL | SLaLusť l8LL LxLreme LuLorlal

ualam 1uLorlal Coreldraw kall lnl penulls bukan bermaksud unLuk berlklan namun dlslnl penulls cuma
lnaln sharlna pembuaLan Coreldraw loao desaln sa[aŦŦŦ

Þada LuLorlal kall lnl klLa akan menaaunakan Leknlk shaplna unLuk menahasllkan LCCC lnuCSA1
Ŧdlharapkan seLelah blsa mempela[arl lnl klLa blsa menauasal beberapa Leknlk vana ada pada coreldraw
unLuk menelurkan desalnŴdesaln vana menarlkŦ lkuLl lanakahŴlanakah berlkuLť

1Ŧ buaL dokumen baruţ buaLlah llnakaran lon[ona denaan menaaunakan ellpse Lool (warna flll dan
ouLllne merah)seperLl dlbawah lnlť


2Ŧ kemudlan warnal seperLl pada aambarť seLelah lLu klLa akan mendupllcaL dan memuLarnva 60 dera[aL
(k/ik windows Ŵƽ docker Ŵƽ tronsformotion Ŵƽ don pi/ih rotote)ţ maka akan keluar koLak dlaloa sebelah
kanan (aLur sesul aambar) lalu kllk 3 kall pada aplv Lo dupllcaLe ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻź

hasllnvať


3Ŧ ubah warna seperLl pada aambar dlbawah (kllk pada obvek vana mau dlaanLlţ lalu kllk warna pada
color palleLe) llhaL aambarť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻŻ


4Ŧ sekarana klLa bermaln denaan Leknlk shaplna ( kllk poJo windows Ŵƽdocker Ŵƽ shopino ) maka akan
keluar koLak dlaloa shaplna pada kanan laverţ plllh lnLeresL dan aLur sesual denaan aambarť


3Ŧ oke klLa kllk warna merah dan blru (sambll menekan shlfL pada kevboard)ţ lalu kllk lnLeresL wlLh (pada
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻ%
koLak dlaloa shaplna Ladl) kemudlan kllk pada warna kunlnaŦ Lalu klLa plllh warna bebas unLuk
mewarnal obvek hasll lnLeresL Ladl (vana penLlna beda denaan 3 warna dasar) dlslnl sava plllh warna
hl[auţ llhaL aambarť


6Ŧ seLelah lLu sekarana klLa plllh warna kunlna dan merahţ lalu kllk lnLeresL wlLhţ kemudlan kllk pada
warna blruţ kemudlan plllh warna vana beda denaan 3 warna dasar (sava plllh warna plnk) unLuk
membedakan sa[aŦ

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵŻ%

7Ŧ plllh plck Lool dan blok obvek hasll darl lnLeresL Ladlţ kemudlan kllk weld unLuk men[adlkan saLu (karna
obvek hasll lnLeresL Lerplsh) seperLl pada aambarť

naebloa

Pasllnva8Ŧ sekarana wakLunva Luk memlsah obvek warna plnkţ buaLlah aarls menaaunakan bazler aLau freehand
Loolť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ŵ9Ŧ lalu sama denaan lanakah dua klLa akan mendupllcaLe aarls denaan cara roLaLe (cara ke 2)ť


10Ŧ seLelah lLu plllh semua aarls2 Ladl vana dl dupllcaLe (denaan komblnasl Lombol shlfL + kllk) lalu dl
aroup (kllk rronoe Ŵƽ oroup)Ŧ SeLelah [adl saLu klLa pllh blnLana (warna plnk) dan aarls (hasll aroup ) lalu
pada properLv bar plllh 1r|m kemudlan kllk reak Apart (dlaunakan unLuk memoLona2 blnLana denaan
obvek aarls dlaLasnva)

11Ŧ oke sekarana hapus aarls hasll aroup Ladl karna klLa Lldak menaaunakannva laalţ sekarana klLa kllk
poLonaan2 darl blnLana LersebuL kemudlan warnal llhaL aambarť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ŵ


12Ŧ nlh hasll akhlrnvaŧŦpuan[ana vaŧLapl semoaa pan[ana [uaa llmu vana dldapeLŧheheheŧŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ŷ

INDC5A1 code bvť arofaL_llmuarafls
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ŷ
LCGC 51AkUCk5
Þubllshť 08 Aprll 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Lrvvn | SLaLusť l8LL LxLreme LuLorlal

ualam 1uLorlal Coreldraw kall lnlŦ klLa buaL loao sLarbucks vana versl mudahţ karena munakln ada dua
|ogo 5tarbuckţ vana versl mudah adalah versl dlmana 1wln 1alled Slrennva Lldak Lampak seluruh badanţ
kalau klLa buaL vana versl 1wln 1alled Slren bakalan pan[ana LuLorlal lnlŦŦŦŦŦ (PeheŦŦ)ŦŦŦ

LanakahŴlanakahnva ť

1Ŧ Sava rasa baalan LersullL darl loao lnl adalah dlbaalan Lenaah loaoţ [adl klLa mulal darl LenaahŴLenaah
loao LersebuLţ buaLlah saLu aarls Leaak lurusţ lnl akan men[adl sumbu Lenaah klLa nanLlţ karena baalan
Lenaah darl loao sLarbucks lLu sanaaL slmeLrls [adl memudahkan klLa unLuk membuaLnvaŦ SeLelah
membuaL sumbu Ladlţ lalu buaLlah ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnlŦ


2Ŧ Sleksl kedua ob[ecL dlaLasţ (kecuall aarls sumbu klLa) seLelah Lerseleksl lalu Comblne (CLrl+L)ţ lalu buaL
ob[ecL perseal unLuk memoLona baalan vana Lldak dlperlukanţ leLakkan seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ÿ

Lalu poLona denaan 1rlm 1ool(kllk ob[ecL pemoLonaƽLekan ShlfL+kllk ob[ecL va akan dlpoLonaƽkllk 1rlm)
maka [adllah benLuk dlbawah lnl


3Ŧ Lalu klLa buaL bunLuL darl 1wln 1alled Slrenţ aunakan 8ezler 1ool unLuk membuaL bldana seperLl
dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ź

LnLah benLuk apa lLu(asal a[a udahŦŦŦ wkwkwk)ţ seleksl kedua ob[ecL LersebuL(ob[ecL perLama dan kedua)
lalu WeldŴkanţ aunakan Shape Lool unLuk menaŴedlL ob[ecL Ladl hlnaaa men[adl seperLl aambar dlbawah
lnlŦ

CkŦŦ 1allnva udah hamplr [adlţ sekallan klLa [adlkan(walah bahasanva maksa banaeLŦŦŦ)

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ź
4Ŧ Lalu buaL laal ob[ecL seperLl aambar vana berŴCuLllne merah dlbawah lnl

Lalu copv ob[ecL LersebuLţ leLakkan dan sesualkan ukurannva seperLl aambar dlbawah lnl

SeLelah lLu seleksl semua ob[ecL vana berŴCuLllne Merah WeldŴkan lalu Lekan ShlfL+kllk Cb[ecL CuLllne
PlLam [lka lanakah klLa benarţ maka akan LerbenLuk ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ż

Memana LrllhaL acakŴacakan Lapl lLu Lldak penLlnaţ masalahnva nanLl ada beberapa baalan vana hllana
seLelah semua [adl ( ťu )ţ 1allnva sudah [adlţ klLa Llnaaal membuaL baalanŴ baalan lalnnvaŦ

3Ŧ 8uaL laal bldana denaan menaaunakan 8ezler 1ool seperLl aambar dlbawah vana Lerseleksl lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%%

SeLelah lLu edlL denaan Shape 1ool sampal men[adl seperLl aambar dlbawah lnl

WeldŴkan denaan ob[ecL perLama Ladl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%%

6Ŧ Wa[ah sekaranaţ buaL laal bldana denaan bezler Lool dan edlL menaaunakan Shape 1ool sampal
men[adl seperLl lnl

lalu buaL laal beberapa bldana seperLl dlbawah lnl unLuk membuaL maLaţ hlduna dan muluL Slren(Lanpa
sunakarŦŦ[lahaaŦŦŦ)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ŵ

Lalu seleksl semua Llaa ob[ecL baru LersebuLţ WeldŴkanţ seLelah lLu Lekan ShlfL dan kllk wa[ah lalu 1rlmŴ
kan

Pasll 1rlm Ladl seperLl aambar dlaLasŦŦŦ

7Ŧ 8aalan wa[ahţ badan dan ekor sudah [adlţ sekarana marl klLa membuaL rambuLnvaţ buaL bldana
denaan 8ezler 1ool lalu LdlL denaan Shape 1ool sampal membenLuk ob[ecL seperLl dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ŵ

Lalu Copv dua kall ob[ecL vana baru sa[a klLa buaL ke klrl dan sesualkan ukurannva sampal seperLl
aambar dlbawah lnl

ÞoLona sedlklL pada rambuL pallna klrl seperLl vana sava warnal merah dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ŷ

Seleksl semua ob[ecL vana ada lalu WeldŴkanţ Lambahkan Lanaan seperl aambar dlbawah lnl(caLaLan ť
Warna merah pada aambar dlaLas hanva sebaaal pembanLu sava men[elaskan)

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ŷ
Semua baalan sudah selesalţ hanva kurana mahkoLa sa[aŦ

8Ŧ klLa buaL bldana laal sebaaal mahkoLaţ maslh seperLl Ladlţ 8ezler 1ool vana akhlrnva harus dlakhlrl
denaan Shape 1ool(heheeŦŦ) seperLl aambar dlbawah lnl

Masalah blnLana dlaLas mahkoLaţ lLu urusan mudahţ dalam Corel sudah ada [adl klLa Llnaaal
menaaunakan 1ool sa[a

leLakkan persls dlaLas mahkoLaţ ukurannva sesualkanţ lalu poLona seLenaah blnLana LersebuLţ seleksl
semua ob[ecL lalu weldŴkan laal [adllah wu[ud seperLl aambar berlkuL
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ÿ

Seleksl ob[ecL lalu Copv Mlrror (1ekan CLrl dan Larlk 8oundlna 8ox sebelah klrl ke kananţ seLelah muncul
aarlsŴaarls banLu kllk kananƼƼ cara va pallna mudah) seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ź

Seleksl semua lalu WeldŴkanţ [adllah 1wln 1alled SlrenŦŦŦ hwehehehe

9Ŧ 8uaL beberapa llnakaran seperLl aambar berlkuL lnl

Llnakaran vana berŴCuLllne merah dl ComblneŴkan lalu berl warna hl[au

10Ŧ unLuk memasukkan Lullsan ke dalam llnakaran aunakan llL 1exL 1o ÞaL (1exL ƽƽ llL 1exL 1o ÞaL)
seperLl aambar dlbawah lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%ź

unLuk memballkkan Lullsan vana Lerballk(Þada baalan coffee dlslnl) aunakan Mlrror PorlzonLallv maupun
verLlcallv


11Ŧ SeLelah selesal denaan Lullsan Ladl Lambah kan blnLana(semua ukuran dlharapkan Lemen2 blsa
menvesualkan denaan lmprove2 Lemen2 sendlrl)ţ aunakan SLar 1ool seperLl dlaLas Ladlţ leLakkan dan
sesualkan
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%Ż


12Ŧ SeLelah lLu seleksl llnakaran baalan luar Ladlţ lalu ConLour (LffecLƽƽConLour aLau CLrl+l9) berl warna
hl[au pada ConLour LersebuL dan berllah warna hlLam pada llnakaran pallna kecll seperLl aambar
dlbawah lnl

(LffecLƽƽÞowerCllpƽƽÞlace lnslde ConLalner) kedalam llnakaran berwarna hlLamţ sesualkan leLaknva
seperLl aambar berlkuL lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%%

!adl deh SLarbucksnvaţ Llnaaal klLa kreaslkan baaalmana laalţ seperLl berlkuL lnl munakln ťu

51AkUCk5 LCGC Loao lmaae bv Lrvvn
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŵ%%

SedlklL se[arah LenLana sLarbucksţ dlkuLlp darl enslklopedla(naaco)ţ bahwasanva SLarbucks berasal darl
lndoneslaţ dldaerah baalan baraL Solo ravaŦŦŦŦ kopl 8ubuk asll lndonesla lLu dlklalm amerlka serlkaLţ
seLelah lLu nama kopl 8ubuk dlaanLl aaar Lldak Lerlalu Lerkesan lndonesla dan Lldak menlnaaalkan nama
asllnva maka dlplllh SLarbucks asal kaLa darl SLar(dlambll darl loaonva vana LerdapaL 3 blnLana) dan
8ucks berasal darl kaLa 8ubuk va dlpleseLkan men[adl 8uckţ dalam bahasa lnaarls ºS" merupakan
lmbuhan unLuk sesuaLu vana [amakţ [adl 8ucks adalah 8uck8uck (8aca ť 8ubuk)ŦŦŦ[lahahaŦŦŦ naaco ablsŦŦŦ
[usL klddlna aanŦŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŴ
,,UA1 LCGC I,3 Codeť Am|n
Þubllshť 29 MareL 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Amln | SLaLusť l8LL LuLorlal

ulslnl sava akan men[elaskan LenLana baaalmana membuaL loao lM3 darl Corel draw denaan mudah dan
slmpelŦperLamaŴLama LenLu sa[a membuka hal kosona

Selan[uLnva buaLlah empaL buah balok vana sama pan[ana dan lebarŦ SeperLl pada aambar bawah ť


kemudlan buaL koLak dlaLas keLlaa koLak dlbelakanaŦ LlhaL aambar bawah ť


Lalu banaun vana sallna berpoLonaan dlaabunakan denaan Lool weldŦ LlhaL aambar bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŵ


Akan men[adl ť


Selan[uLnva puLar dan copv koLak vana berbenLuk huruf Mţ hlnaaa berdlrl dan leLakkan dlsamplna huruf
M vana dlLenaahŦ LlhaL aambar ť


Lalu Larlk huruf L denaan Lools ºshape Lools" llhaL bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŶ


Akan men[adlť


Lalu unLuk bavanaan hlLamnva klLa Llnaaal membuaL koLak vana dlwarnal hlLam dlbawah loao lM3
LersebuLŦ uenaan sLep sba berlkuLţ perLama loao lLu berl warna puLlhŦ Lalu buaL koLak dlaLasnva ( loao
seperLl LerLuLup koLak hlLam )Ŧ kemudlan koLak hlLam dlLaruh dlbawahnva loao denaan Ŷkllk kanan pada
koLakŴ akan muncul Lool ºorder Ŷ Lo back of paae º LlhaL bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŷ


Pasllnva akan LerllhaL seperLl dl bawah ť


nah dlslnl klLa Llnaaal membuaL slnval dlaLas loao lM3Ŧ mudah sa[aţ mlrlnakan loao denaan ºkllk klrl dua
kall" pada loao lalu aeser ke kananŦ LlhaL bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŸ


nahţ darl slnl klLa Llnaaal membuaL aambar slnvalnva denaan sebuah llnakaran denaan menaŴcopv
pasLenvaŦ 1empelkan dua llnakaran kecll Ler sebuL lalu dlhalrllne LebalŦ Lalu buaL laal llnakaran dlaLas
dua llnakaran Ladl dan warnalţ Lapl [anaan dlhalrllneŦ LlhaL aambar bawah ť


nah lnl versl Zoomnvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŹ

Loao lndosaL lM3
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴź
,embuat Logo 5C1V
Þubllshť 07 !ull 2007 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

kall lnl denaan Corelu8AW klLa akan membuaL Loao Salah saLu 1v SwasLa dl Lanah alr valLu SC1vŦ
Clmana CaranvaŦŦŦ

Cara membuaLnvať

1Ŧ 8uka apllkasl coreldraw ŴŴƽ new

2Ŧ Cunakan lcon Leks Lool aLau Lekan Lombol żl8Ž
buaL seperLl lnl

unLuk huruf S aunakan lonL ƹ Arlal 8lack ţ ukuran ƹ 24ţ8 pL
unLuk huruf C aunakan lonL ƹ 1w Chen M1 Condensed ţ ukuran ƹ 26ţ3 pL
unLuk huruf 1ţv aunakan lonL ƹ Arlal 8lack ţ ukuran ƹ 24 pL

3Ŧ SeLelah lLu warnal denaan Color 1ool dl sebelah kananţ [lka belum muncul makan kallan akLlfkan
denaan Masuk ke menu uLama dl aLas
Wlndow ŴŴƽ Color ÞaleLLes ŴŴƽ uefaulL CM?k ÞaleLLe
Cara Mewarnalť Þlllh Þlck 1ool dl Lool box sebelah klrlţ kllk klrl Puruf vana akan dlwarnalţ kllk warna
n8ť Þlllh Warna ƍ8lue Skvƍ
LlhaL aambar


4Ŧ Sekarana Llnaaal menvelaraskanţ Þakal p|ck too| dan aLur seperLl lnl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴŻ


3Ŧ 8uaL Llnakaran denaan ||pse 1oo| aLau Lekan żl7Ž
n8ť WakLu membuaL llnakaran Lahan Lombol żShlfLŽ + żCLrlŽ
ALur sehlnaaa seperLl lnl


6Ŧ Cunakan p|ck too| lalu kllk llnakaran vana kamu buaL
Selan[uLnva carl f||| too| plllh Iounta|n I||| D|a|og aLau Lekan żl11Ž


7Ŧ Muncul dlaloa seperLl lnlţ seLlna seperLl aambar

SeLelah lLu Lekan ƍCkƍ

8Ŧ SeLelah lLu carl Cut||ne too| dan plllh No Cut||ne

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴ%

?up hasllnva adalah

Loao SC1v vana keren


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŴ%
,embuat Logo A,D Ath|on
Þubllshť 19 AausLus 2007 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

Slapa vana Lldak menaenal AMuţ Þrosessor vana dlkenal sanaaL cocok unLuk kompuLer vana dldesaln
unLuk bermaln aameŦ kall lnl klLa akan membuaL loao AMu aLhlonţ caranva lumavan mudahŦŦŦ

Cara membuaLnvať

1Ŧ 8uka apllkasl coreldraw ŴŴƽ new

2Ŧ Þlllh 8aslc Shapes pada Lool 8ox sebelah klrl


3Ŧ Lalu pada properLles sebelah aLas plllhlah


Lalu buaL aambar


SeLelah lLu aeserlah LlLlk merah ke Lenaah sehlnaaa membenLuk sealLlaa


4Ŧ seLelah membuaL sealLlaa maka perbanvak sealLlaa caranva plllh plck Lool dan kllk sealLlaa
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŵŴ
LersebuL LersebuL dan Lekan Lombol ż+Ž pada kevboardţ Lalu aeser sealLlaa dupllkaL Ladl ke bawah
seperLl lnl


Lalu kllk sealLlaa 2 kemudlan sealLlaa 1 sambll menekan Lombol żshlfLŽ
Þada properLles plllh 18lMţ unLuk leblh [elas kllk LuLorlal shaplna


seLelah lLu hapus sealLlaa 2 ŴŴƽ Lekan żdelŽ
dan hasllnva


uupllkaL/aandakan banaunan dl aLas LersebuLţ lalu buaL 2 koLak dl sebelah kanan dan klrl banaun
dupllkaL


Lalu kllk keLlaa banaun LersebuL lalu plllh s|mp||fyţ seLelah lLu hapus kedua koLak
hasllnva anda punva 2 banaun
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵŵ4Ŧ denaan plck Lool kllk lambaL 2x sealLlaa/ banaun 1 LersebuL lalu puLar sepeLl lnl


3Ŧ kemudlan sama seperLl dl aLas puLar banaun 2 sehlnaaa keduanva seperLl lnl


6Ŧ Sekarana wakLunva mewarnal
kllk banaun lalu plllh warna hl[au dl sebelah kanan


7Ŧ Sekarana hllanakan border
kllk banaun lalu plllh ƍno CuLllneƍ pada Lool box


hasllnva
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŵŶ

?up Llnaaal menambahkan Lullsan AMuţ 1ekan żl8Ž lalu plllh arlal dan Lulls AMuţ ukurannva anda
sesualkan sendlrlţ Pasllnva

AMu ALhlonŦŦŦuualŴCore
Semoaa bermanfaaL
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵŷ
Membuat Logo FLASHDISTRO
Publish: 2 Maret 2008 ' Author & Copyright: Irvan ' Status: FREE tutorial

Logo ini saya dapatkan dari P.de GOOGLE..ketika saya sedang iseng-iseng cari inIo tentang
Ilash.. saya sangat tertarik sekali dengan desainnya FLASHDISTRO yang simpel dan
menarik..OK sekarang kita akan mencoba membuatnya...

Langkah - Langkahnya:
. Buatlah sebuah lingkaran dengan ELLIPSE TOOL (F7)

Diameter : 5 cm
Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis

Color : Black
Width : 5,0 pt (ketebalan garis)

2. Gandakan lingkaran tersebut sebanyak 3x --~ tidak perlu copy paster karena corel memberi
kita kemudahan dengan anda cukup menekan tombol [+] pada keyboard

Klik pada lingkaran : tekan ( +) kemudian ganti diameter meniadi 3 cm
Klik pada lingkaran 2 : tekan ( + ) kemudian ganti diameter meniadi cm dan beri warna hitam
Setelah terbentuk seperti obiek diatas tekan CTRL+A (Gunanya untuk Select All yaitu
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŵŸ
menyeleksi semua obyek) kemudian CTRL+ (Gunanya untuk Grouping yaitu menggabungkan
obyek sehingga meniadi kesatuan)

3. Buatlah sebuah kotak dengan RECTANLE TOOL (ukuran : 6 x 3 cm)untuk memotong 3
lingkaran diatas agar meniadi setengah lingkaran

pastikan kotak yang anda buat sama seperti gambar diatas.

4. Takan CTRL+A Kemudian
Klik Menu ARRANE > SHAPIN > BACK MINUS FRONT


5. Buat teks FLASHDISTRO menggunakan TEXT TOOL
Font : ARIAL BLACK Style : Italic Size : 43

O Blok teks FLASH : Klik warna ORANGE pada Color Palette
O Blok teks DISTRO : Klik warna PUTIH pada Color Palette
O KLIK KANAN warna HITAM pada Color Palette tuiuannya untuk memberi outline
pada teks
O Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŵŹ

Color : Black
Width : 5,0 pt (ketebalan garis)
Centang kotak CheckBox Behind Fill
O Atur iarak antar karakter agar lebih rapat
Tekan CTRL+T

Spacing Character : -30

6. Atur posisi lingkaran dan teks agar terlihat bagus


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵź
7. Klik pada BEZIER TOOL ~ Buatlah bentuk obiek seperti gambar di bawah

Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis
Color : Black
Width : 2,0 pt
Klik warna ORANGE pada Color Palette

8. Atur posisi obiek sehingga membentuk sebuah logo yang menarik.
Hasilnya:

FLASH DISTRO Bikinan Anda
Semoga bermanIaat


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŵŻ
,embuat D|sa|n Logo WINDCW5 ,DIA ÞLA¥k
Þubllshť 27 !unl 2008 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť !ohan | SLaLusť l8LL LuLorlal

Mendesaln merupakan sesuaLu vana menvenanakanţ kall lnl klLa akan men desaln loao dan lcon
W|ndows ,ed|a Þ|ayer darl CS Ŵ CperaLlna SlsLem Wlndowsţ kalo blkln sofLwarenva blsa blkln puslna
Lapl kalo blkln desalnnva mudah kokŦŦŦ

SaaLnva beraksl Lapl Lunaau dulu [anaan lupakan keblasaan menvlapkan cemllan dan plavlna vour muslc
blar peker[aan blkln desaln men[adl semakln aslk dan menvenanakanŦ 8ela[ar Coreldraw [adl leblh
menvenanakanŦ nah seLelah slap semuanva [anaan lupa berdoa dulu aaar peker[aan klLa men[adl lancar
dan Lerkendall serLa makslmalŦ

Sekarana marl klLa mulal membuaL Wlndows Medla Þlaver denaan Coreldraw apllkasl powerfull darl
Corel vana sanaaL meman[akan klLa dalam men dlsaln

Lanakah Ŵ Lanakahnvať

1Ŧ 8uaLlah 2 buah llnakaran denaan LLIÞ5 1CCL (l7)


2Ŧ SeLelah lLu Lekan C18L + A (SelecL All)
Lalu Lekan C18L + C (Croup)

3Ŧ unLuk Leblh memudahkan munculkan Gr|dţ Caranvať pada Menu uLama plllh V|ew Ŵ Gr|dţ kemudlan
buaL 2 koLak denaan 8ecLanale 1ool (l6) sebaaal banLuan memoLona 3/4 baalan llnakaran
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵ%


Sambll Lekan dan Lahan Lombol ShlfL ŴŴŴŴ kllk (Llnakaran Ŵ koLak kanan Ŵ koLak 8awah) lalu aunakan
MeLode 5|mp||fy
Pasllnvať


kemudlan hapus kedla koLak denaan Lombol De|ete
nah hasllnvať

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŵ%

4Ŧ 8uana baalan llnakaran dalam denaan cara membuaL llnakaran laal dan aunakan meLode 1r|m


SeLelah dl 1rlm (Caranva seperLl pada meLode slmpllfv Ladl)
Papus vana Lldak dlperlukanţ [adl Llnaaal 1/4 llnakaran lnl


3Ŧ kllk banaun LersebuL dan Lekan Lombol ż+Ž pada kevboard sebanvak 1 x unLuk menaaandakan
kemudlan Lekan mlrror horrlsonLal
Pasllnvať


Cunakan Move 1ool dan aLur poslslnvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŴ


6Ŧ 8uaL 2 8uah baalan laal sehlnaaa menahasllkan seperLl lnl
1apl kall lnl plllh mlrror verLlcal


7Ŧ Sekarana Llnaaal membuaL Lombol ÞLA? [adl buaL sealLlaa denaan
Pasllnvať


1lnaaal mewarnal sa[aţ sebalknva hllanakan Crld aaar kanvas men[adl puLlh berslh laalţ caranva seperLl
menaakLlfkan Crld Ladl
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŵ

8Ŧ Mewarnal baalan Ŵ baalan
kllk baalan vana lnaln dlwarnal dan plllh warna pada color palleLe dl sebelah kanan

unofflclal lcon lrom W|ndows ,ed|a Þ|ayer sudah LerclpLaţ mlnLa maaf loh kepada pemlllk wlndows lnl
hanvalah sekedah laLlan sa[a [adl aak ada maksud apa Ŵ apaţ apalaal memba[ak loao LersebuLŦŦŦ heheheŦŦŦ
ŤÞ


+ 1lps 1ambahan Ŵ LxLreme 1uLorlalť
unLuk lanakah ke 8 valLu pewarnaan blsa menaaunakan Cradlen (lounLaln llll) aaar leblh menarlk
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŶ

ÞenaaLuran unLuk warna merah

Pasllnvať


8lsa [uaa dlLambahkan lnLeracLlve Shadow 1ool
Pasllnvať
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŷ


Anda blsa berkreasl sendlrl denaan 1ool Ŵ 1ool vana ada dalam CoreldrawŦŦŦ
lnl hasll karva alLernaLlf darl penulls ([o Ŵ llmuarafls)
kallan pasLl blsa berkreasl leblh hebaL laalŦŦŦ ŤÞ
ƍl am !usL newble who wanL Lo Share 1uLorlalsŦŦŦƍ

unofflclal Loao Wlndows Medla Þlaver
semoaa bermanfaaL
uownload versl Þul Ŵ e8ook
uownload Source *ŦCu8
8e CreaLlveŦŦŦ 8e lmaalnaLlf ŦŦŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŸ
Membuat Kop Surat Perusahaan Dengan Corel Draw 12
Publish: 30 Oktober 2008 ' Author & Copyright: Fery Gunawan ' Status: FREE tutorial
Pendahuluan
Berdasarkan pada obiek desainnya, desain graIis dibagi meniadi dua kelompok, yakni desain
bitmaps dan desain vektor ( baca artikel: perbedaan dan persamaan bitmap dengan vektor graIis )
. Desain bitmap bekeria dengan bitmap yang tersusun dari pixel-pixel warna dan raster yang
membentuk sebuah obiek. Sedangkan desain vektor bekeria dengan gambar yang tersusun dari
vektor atau garis.
Pada obiek bitmap iumlah pixel dalam gambar sangat mempengaruhi kualitas gambar, semakin
banyak iumlah pixel yang membentuk gambar, akan semakin ielas detail gambar, sebaliknya
gambar akan tampak buram atau kasar (iuggy) bila iumlah pixel yang membentuk gambar
sedikit.
Pada desain vektor, iumlah pixel tidak mempengaruhi gambar, karena gambar vektor tersusun
dari garis yang membentuk sebuah image yang menghasilkan warna yang solid. Tampilan image
tidak mempengaruhi kualitas gambar.
Corel Draw 2 merupakan aplikasi untuk menyunting/ menggambar obiek berbasis vektor, mulai
dari pembuatan logo yang sederhana sampai pada pembuatan ilustrasi yang rumit iuga mampu
untuk pembuatan pekeriaan yang berkaitan dengan banyak naskah pengetikan seperti pembuatan
brosur atau layout halaman.Corel draw selain mengolah gambar berbasis vektor, mampu pula
mengolah gambar berbasis bitmap dengan hasil yang tidak kalah dengan program bitmap. Tak
heran iika aplikasi Corel Draw meniadi sangat populer dan banyak dipergunakan oleh para setter
dan desainer untuk membuat hasil karyanya, disamping aplikasi pengolah vector yang lain
seperti Adobe Illustrator.
Ditengah maraknya dunia iasa percetakan (graIika) dewasa ini, membuka peluang pula bagi
usaha iasa setting komputer yang melayani pembuatan desain pra cetak, mulai dari desain logo
perusahaan, kop surat, memo, nota, kwitansi, kartu nama, undangan , brosur, poster dll. Dan
Corel Draw merupakan aplikasi yang tak asing dan meniadi teman setia bagi para setter
(desainer) untuk melayani kebutuhan para pelaku iasa percetakan.
Membuat Kop Surat
Buka Aplikasi Corel Draw 2 klik start ~ All Program ~ CorelDRAW Graphics Suite 2 ~
CoreDRAW 2, sebelum masuk ke aplikasi tampak pada layar monitor kotak dialog 'Welcome
to CorelDRAW¨ tampak seperti pada gambar di bawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŹ

pilik New untuk memulai dokumen baru. Pastikan kita memilih page orientation ¨portrait¨ yang
terletak pada property bar.

Buat kotak sebagai guideline atau batas kop surat, klik window ~ Dockers ~ Obiect Manager,
lalu pada Obiect Manager pilih panel Guides. Pilih Rectangle tool pada toolbox, buat kotak pada
iendela gambar dengan ukuran lebar 95 mm dan tinggi 35 mm. Kunci guides anda dengan
mengklik gambar pensil pada panel Guides. Pastikan anda mengaktiIkan kembali panel Layer .
Pilih Text Tool. Klik pada areal gambar untuk membuat teks kop ¨cv Aksaramedia Perkasa¨.
Atur ienis Iont dan size pada property bar, pada contoh kami menggunakan Iont atomic dengan
ukuran 55 pt warna blue. Lalukan hal yang sama untuk membuat teks keterangan perusahaan
¨General Contractor - Supplier¨ atur dengan memilih warna putih pada color palette, ienis Iont
Trebuchet MS size 8 bold, variasikan dengan membuat kotak membungkus teks tadi. Atur rata
tengah dengan memilih menu Arrange ~ Align and Distribute ~ Align Centers Vertically (C).
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶź
Selaniutnya buat alamat perusahaan, pilih Text tool klik di bawah keterangan perusahaan,
gunakan Iont arial size Iill blue. Di sini terlihat pada kop, keterangan perusahaan dan alamat
merupakan teks yang terpisah untuk memudahkan tata letaknya. Terakhir buat dua buah garis
dibawah alamat, buat ketebalan garis pertama 2 pt dan garis kedua pt, aktiIkan kedua garis
tersebut klik kanan pada color palette di warna blue.

Sempurnakan dengan pembuatan logo perusahaan, disini menggunakan modiIikasi dari huruI A
pada Iont atomic setelah di convert to curves. divariasikan dengan lingkaran dengan
menggunakan elips tool.Atur warna sesuai keinginan. Hasilnya seperti gambar di bawah ini

Tentunya untuk keperluan pembuatan paper plate atau aluminium plate para setter memisahkan
setiap warna pada hasil desain-nya, yakni warna blue dan red.
Terima kasih

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶŻ
Membuat LOO UBUNTU
Publish: Desember 2008 ' Author & Copyright: OzyHC ' Status: FREE tutorial

Moga-moga bisa buat belaiar !!!... aq iuga newbie di dunia edit vector.ini.

Oke. mulai.. Awal.
O klik new Iile

O buat elipse tool atau tekan F7 ( buat lingkaran.)

O lalu set dengan ukurannya H ÷ 3.0 px dan W ÷ 3.0px


O klo bisa letakan lingkaran di tengah, supaya kelihatan teratur

O Gunakan interactive Iill tool, set Iile type meniadi : linear, lalu set warna hitam dan putih


O klik pada linkaran lalu tekan ctrl¹c lalu ctrl¹v (copy-paste) perkecil ukuran nya dari
poiok iangan dari bawah, atas, atau samping, supaya pengecilan nya teratur (ign terlalu kecil atau
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶ%
besar)

atur linkaran2 tepat di tengah-tengah lingkaran dan warnai dengan warna selain warna
linkaran supaya telihat seperti donat lubang
Nb : kuncu lingkaran atau yg terbesar caranya klik kanan pada lingkaran terbesar itu lalu klik
Lock obiect

O copy-paste linkaran2 untuk membentuk linkaran3 beri warna putih


O buat bangun persegi paniang yg menyerupai garis (ingat iangan terlalu besar hasilnya akan
ielek klo boleh saya usul ukurannya lebarnya 0. px untuk paniang terserah anda) untuk
membagi lingkaran meniadi 3 potong sama besar( seperti di gambar

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŶ%
Saya menggunakan titik hitam dengan linkaran
Untuk membuat suatu titik pusat agar lebih mudah
Caranya. untuk rotasi supaya sempurna saya gunakan rumus matematika 360/3
iadi 20 iadi saya ketik supaya berputar kekiri sebanyak 20 deraiat :
persegi paniang , Persegi paniang 2
Lalu saya Move, supaya meniadi seperti gambar di atas.

O Setelah langkah ke 8 selesai tekan ctrl ¹ A setelah terseleksi semua kecuali linkaran iadikan
simpliIy caranya : arrange shaping simpliIy

O Setelah anda simpliIy, klik 3 persegi paniang itu (satu-satu yach) delete satu persatu iuga
lingkarang 3 dan linkaran pusat

..ireeeenng... apa yg teriadi.. Bagian tadi terpotong bukan.

O setelah terhapus klik linkaran ke 2 yg berwarna orange (warna linkaran punya saya ) truz klik
break apart / ctrl ¹ K (break apart berguna untuk memisah bagian yg tadi bangun tapi terpisah
meniaadi beberapa bangun)


Setelah meniadi bagian sendiri sendiri warnai seperti punya saya, sudah tahu kan bagaimana cara
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŷŴ
mewarna melalui interactive Iill tool.. Seperti berikut ini

O langkah selaniutnya buat lubang seperti gigitan dengan cara berikut
- buat lingkaran kecil dengan ukuran sama (0.6 x 0.6 px)
- lalu letakan seperti gambar ini


- setelah itu gunakan methode simpliIy lagi: tekan shiIt ¹ klik bangun a & b dan delete bangun a,
hingga iadi seperti :

Lakukan hal yang sama terhadap bangun yg laen.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷŵ


setelah itu di celah gigitan tadi selipkan lingkaran yg lebi kecil diameter nya dari gigitan
tersebut.dan beri warna seperti ini


Lambang ubuntu sudah iadi tinggal anda beri eIek saia...

Ya, logo Ubuntu

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŷŶ
Logo Sony Ericsson - code:Ervyn
Publish: 07 Januari 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Kalau selama ini kita hanya punya Handphonenya atau cuma liat LOGOnya, mari kita buat
sendiri LOGO Sony Ericsson dengan tangan kita sendiri dengan menggunakan Corel / Coreldraw
bisa , 2, X3, X4

. Seperti biasa buka corel ~ Ctrl¹N

2. Buat satu lingkaran dan iangan lupa selalu tekan iuga Ctrl ¹ ShiIt agar lingkaran yg kita buat
presisi dengan otomatis.

3. Setelah itu buat lagi satu lingkaran kecil dan letakan seperti pada gambar dibawah ini dan
seleksi lalu Combine Ctrl ¹ L


4. Kita buat lagi beberapa lingkaran karena unsur dari logo ini hampir keseluruhan adalah
lingkaran. Buat lingkaran yg sama persis dengan lingkaran kedua tadi(copy)

5. Setelah itu kita ke langkah berikutnya. Buatlah lingkaran kecil dan bentuk meniadi elips
seperti dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷŷ


Lalu putar dan rekatkan seperti gambar dibawah ini


Kemudian gunakan Beizer Tool untuk membuat obiect seperti dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŷŸ


Gunakan Shape Tool, seleksi semua Node dari obiect tersebut dan klik Convert Line To Curve
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŷŹ


Setelah itu kita ubah obiect tadi sampai meniadi obiect pada gambar berikut
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷź


Lalu satukan obiect nomor dan nomor 2 dengan menggunakan Weld


Setelah itu klik pada obiect atau 2 tadi ~ tekan ShiIt dan klik obiect 3, lalu Trim(sebelah kanan
Weld)Dan terbentuklah obiect baru seperti dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŷŻ


Lalu gabungkan/satukan dengan obiect pertama yg kita buat. Tadi dan iadilah uiud dibawah ini


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷ%
Beri warna 90° black lalu gunakan Interactive Fill Tool

Kemudian Hilangkan Outlinenya.

6. Bagian pertama selesai, laniut gan.....
Kita buat lagi Lingkaran kecil dan besar(maaI mungkin saya tidak menyertakan ukuran
dikarenakan untuk menghindari hal-hal yg tidak di inginkan..Hehehe...)Kira-kira seperti gambar
dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷŷ%

Obiect yang sudah iadi tadi hanya untuk acuan ukuran saia, iika sudah merasa pas dimohon
dengan sangat untuk memisahkan obiect pertama dengan lingkaran-lingkaran baru tadi.

7. Beri warna hiiau pada lingkaran kecil dan hiiau iuga pada lingkaran besar(pisahkan keduanya)
kita mulai membuat obiect ke dua(lingkaran besar) seleksi lingkaran besar dan lalu klik
Interactive Fill Tool pada Fill Type yang semula Preset ubahlah meniadi Conical dan buatlah
sampai meniadi seperti gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŴ

Jika sudah, Copy obiect diatas tadi meniadi dua, obiect copy dari obiect tadi beri warna hitam
pilih Interactive Transparency Tool dan ubah Transparency Type meniadi Radial lalu edit
transparency dengan tool dibawah ini yang dikotak merah
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŵ


Setelah itu akan muncul iendela sperti dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŶ


Jangan lupa pilih Custom, lalu tambahkan Node pada kotak merah diatas dengan cara meng-klik
dua kali, tambahkan 2 node satu beri warna putih satu hitam lalu klik OK.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŷ


Arange sendiri sampai meniadi seperti gambar di atas, saleksi kedua obiect kedua ini lalu tekan
C dan E pada keyboard dan iadilah rupa dibawah ini.
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŸ


Obiect kedua selesai, masuk pada obiect berikutnya.

8. Seleksi ingkaran kecil tadi, pilih Interactive Fill Tool dan ubah Fill Type meniadi Radial lagi
lalu Edit Fill pilih Custom dan tambahkan dua node
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŹ

Node beri warna hitam, Node 2 ÷ Hitam, Node 3 ÷ Hiiau dam Node 4 ÷ Putih, lalu klik OK.
Setelah itu mari kita utak-atik sampai meniadi seperti gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸź

Dan obiect ketiga pun telah selesai.

9. Berikutnya kita gabungkan ketiga obiect tersebut meniadi seperti gambar dibawah
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸŻ


0. Tearkhir kita gunakan lagi Bezier Tool dan buat obiect seperti pada gambar dibawah
ini(kebanyakan pakai kata 'Seperti gambar dibawah ini ya?? Biar deh, gak tau lg musti pake
kalimat apa... Hee...)
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸ%


Wah terlihat tidak ya? Lalu gunakan Shape Tool lagi dan langkahnya seperti pada awal tadi
sampai meniadi gambar ini


Hasilnya adalah yang berwarna kuning diatas, berilah warna hiiau obiect hasil Trim tadi lalu
pilih Interactive Fill Tool lagi dan ubah sampai meniadi seperti pada gambar dibawah ini
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŸ%
(lagi???)Tambah kan 3 lingkaran kecil yg beriaiar seperti gambar dibawah ini


Group-kan semua obiect karena sudah selesai logo tadi, tinggal bagaimana kreasi kita, mau
ditambah apa iuga terserah kita, ini imaiinasi kita bukan mereka(hehe...)

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŴ
Hasil dari Tutorial diatas

Sony Ericsson Logo - code ervyn

Selamat mencoba, semoga berhasil gan.....
tangqiu......
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŵ
Logo W|ndows V|sta Codeť Arofat
Þubllshť 23 lebruarl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť ArofaL | SLaLusť l8LL LuLorlal

Þada LuLorlal kall lnl klLa akan bela[ar Coreldraw membuaL loao Wlndows vlS1A (kakaknva Wlndows xÞ
heheheŦŦ) denaan Coreldraw lanasuna a[e lkuLl beberapa lanakah mudah 1uLorlal Coreldraw dlbawah lnlť

MembuaL loao Wlndows vlsLa denaan Coreldraw x3

1Ŧ 8uka Coreldraw anda dan Þlllh New aLau Lekan Ctr| + N dan buaLlah 2 buah llnakaran seperLl aambar
(berlkuL warnanva)ť


2Ŧ Selan[uLnva klLa akan membuaL efek slnar denaan lnLeracLlve 8lendLool (Laukan?? (llnakaran kecll
dlLarlk ke aLas) dan aLur number of sLep pada ÞroperLv barţ llhaL aambarť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŶ


3Ŧ buaL laal llnakaran kecll denaan warna puLlh Lanpa ouLllne ţ dan kaslh [uaa efek Lransparansl denaan
lnLeracLlve 1ransparansl 1ool


4Ŧ oke saaLnva klLa membuaL [endelanvať buaL koLak denaan recLanale Loolţ dan mlrlnakan denaan cara
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŷ
kllk Lenaah pada koLakţ hlnaaa LlLlk2 plnaalr berubah men[adl seperLl lnl (draa dan aeser ke kanan)ť


3Ŧ seLelah lLu plllh shapeLool dan kllk kanan pada koLakţ kemudlan plllh converL llne Lo curves ť


6Ŧ blok koLak kemudlan pada properLv bar plllh converL llne Lo curvesť


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŸ


7Ŧ pada aarls aLas draa ke aLas hlnaaa berbenLuk seperLl pada aambarť


8Ŧ selan[uLnva buaL men[adl 4 koLakţ benLuk dan warnal seperLl pada aambarť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŹ
9Ŧ sekarana klLa kaslh deh efek slnar denaan lnLeracLlve mesh flll Loolţ kllk salah saLu koLak (maka akan
ada koLak2 kecllţklLa hllanakan denaan cara menakllk 2x hlnaaa Llnaaal seperLl pada aambar)ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹź
10Ŧ lalu klLa warnal deh po[ok2 dalam koLak denaan cara menakllk LlLlk dl po[ok (llhaL aambar)ţ bealLu
pula vana lalnnvať ( blnauna ae? baalan 9 dan 10 emana aaak blnauna nvampelnnva heheŧŦ
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹŻ


11Ŧ oke selan[uLnva blok 4 koLak Ladl dan plllh lnLeracLlve drop shadowť dan pada properLv bar plllh
small alowť


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹ%12Ŧ oke sekarana klLa aabunakan deh [adl saLuť hasllnva seperLl lnlť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶŹ%

Loao Wlndows vlsLa uL1lMA1L desaln bv ArofaL llmuarafls

1uLorlal lnl dlarslpkan dl llmuC8AllS pada kaLeaorl Coreldraw uesaln Loao denaan !udul Logo W|ndows
V|sta CodeťArofat


hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŴ
Desa|n Logo Wordpress Codeť Am|n
Þubllshť 28 lebruarl 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Amln | SLaLusť l8LL LuLorlal

1uLorlal kall lnl sava akan membaal cara membuaL loao wordpress denaan Þroaram Coreldraw vana
merupakan proaram favorlL savaŦŦŦ

Þertama
buka lembar ker[a kosonaŦ Lalu buaL llnakaran slmeLrlsŦ kemudlan pasLe llnakaran lLu Lapl dlkecllkan
sebanvak 3 llnakaranŦ LlhaL aambar bawah ť


ÞoLona llnakaran Lerbesar denaan llnakaran vana dlLenaah denaan Lool ºLrlm"Ŧ LlhaL aambar bawah ť


Lalu kllk llnakaran dl Lenaah dan deleLeŦ kemudlan buaL huruf wŦ 1apl usahakan vana mlrlp dona denaan
huruf w pada wordpressŦ Akan LeLapl blla anda Lldak mempunval fonLnvaţ sava an[urkan unLuk men[lplak
sa[a denaan loao wordpress vana Lelah anda slapkan ( dl slnl sava menaaunakan ºfreehand Lool" unLuk
membuaL pola w )Ŧ llhaL aambarť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŵSelan[uLnva ƍwƍ LersebuL leLakkan pas dl Lenaah llnakaran pallna kecllŦ Lalu poLonakan pada llnakaran
kecll lLuŦ uan sesudahnva deleLe huruf wŦ Pasll akan LerllhaL pada aambar dlbawah ť


1apl klLa belum selesal sampal dlslnlŦ unLuk membuaL aradasl warna supava aambar Lampak seperLl 3uŦ
Sava akan menaaunakan ºfounLaln flll"Ŧ Akan LeLapl sava akan membuaL Lerleblh dahulu aarls banLuŦ
llhaL bawahť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŶ


Lalu aunakan Lool ºlnLersecL" unLuk membuaL banaun vana sama persls pada loaoŦ LlhaL bawah ť


ualam aambar dlaLas men[elaskan bahwa ada aarls puLls vana membaLasl anLara bawah dan aLasŦ
kemudlan sava kllk baalan aLas dan sava dearadasl denaan menaaunakan Lool ºfounLaln flll"Ŧ LlhaL
bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷźŷ


kalau anda kllkţ akan keluar menu seperLl dlbawah ť


nahţ darl slnl klLa Llnaaal menaaLur konLras vana anda lnalnkan pada aambarŦ Lalu puLar pada baalan
vana berwarna blru keaLasţ dan ºmld polnL pada bawah menu [uaa aeser ke klrl supava aradasl warna
Lldak Lerlalu mencolokŦ llhaL bawah ť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŸ


Pasll akan Lempak seperLl dlbawah ť

Logo Wordpress
Avo naeblok eh naebloCŦŦŦ See mv (Amln llmuarafls) bloa aL hLLpť//audanahumorŦwordpressŦcomhLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŹ
,,UA1 LCGC 1LkC, Codeť Am|n
Þubllshť 14 MareL 2009 | AuLhor Ǝ CopvrlahLť Amln | SLaLusť l8LL LuLorlal

PalooŦŦ AausŦŦ AausŦŦŦ heheheŦŦŦ 8erLemu kemball denaan savaţ Amln Wona (dulure 8alm Wona) pada
LuLorlal Corel uraw kall lnl sava akan coba menaulas baaalmana cara membuaL loao Lelkom denaan
cepaL dan slmpelŦŦŦ

8uka lembar ker[a kosonaţ lalu buaL llnakaran (seperLl blasanvaţ hehehe)Ŧ Lalu buaL banaun perseal vana
Lak beraLuran mellnLas dldepan llnakaran LersebuLŦ LlhaL bawahť


Lalu aroup semua koLak perseal lLu denaan Lool ºaroup" llhaL bawah ť

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷźź

Lalu aunakan Lool ºlnLersecL" pada llnakaran oleh perseal LersebuLŦ LlhaL bawah ť


Lalu deleLe perseal pan[ananvaŦ Cambar akan Lampak seperLl dl bawahť


kemudlan warnallah kedua banaun sesual warna loao LelkomŦ kemudlan plllh aroup perseal Ladl lalu kllk
menu founLaln flllŦ Menu LersebuL akan keluar seperLl dlbawahť
hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
ŶźŻ

Lalu warnal dan aradasl perseal dldalam llnakaran LersebuLŦ LlhaL bawahť

hLLpť//wwwŦsLumulspenLla«vahooŦcoŦld
hLLpť//wwwŦllmuaraflsŦcom/coreldraw_freeŦphp
Ŷź%
Pasllnva akan seperLl dl bawah ť


Lalu aradasl warnal dan aradasl pula llnakaran vana dlbelakana banaun perseal lLuŦ Pasll akan Lampak
seperLl dlbawahŦ1elkom Ŵ CommlLed 2 u
*SLLAMA1 MLnCC8A*

Avo naeblok eh naebloCŦŦŦ See mv (Amln llmuarafls) bloa aL CudanaPumorŦWordpressŦcom

½– f°$f¾ f @f

 ff°ff°¯ ¯
ff¾ °f°–½ °°–°f€°–¾ %½ °––f¾% f° ° ¾ 
¾f"ff °f ½ff° ff¯¯ ° ¾f°¾ff¾f°–f½ °°– % f¯f
f–f°– 
– f 
f°–¾ °–% f°f° °f° ¾f¯f f°f ½f°©f°– ¾f° n %¯ff% °–f°f¾¾
°f°f%°ff% ,¾ff°–°¯ ° ¾f°f °f¯f¯fff°f°f¯ff°–f 
f¯¾f°fn¯ n¯¯fff©–ff¾ ¯ ¯ 
ff°ff°–¾f¯f n f f°°f€ ° ½ f° ¯ff 
f©fn 
©f  ¾f° 
½ °––f¾"@ °¾f©f 

f °f°¾f°¯f°f f°¾ °– ½ff°½¾¾ f°f°¾f°–ff½ °°–  ¾½¾¾°–f f f° ° ¾  f ff
f°f° 
€°–¾€°–¾½ °––f¾°¯ °–¾f 
¾ nff½f¾ f° ½f °–f°½ ¾¾°––  ¾ ff° ff¯½¾¾ f f°¾°f ° ¾ 
€°–¾¯ °–fff f 
f°f° f°°f½f f¾ff ¯ ¯f°½f¾  

f¾f°f ¾¯ 
f° ff¯ °f f°  D°$ff°Df°9f f

 ff f

°¯  ,¯  °n  °–f¾fff%¾ f f¾f%–f¯ °–f©f¾ff°°– ff°ff%9f°©f°–% n °¯ %n¯% °n ¾%°n% f–°f% ¯  ¯¯ ¾%¯¯% ½f°–¾ °– ½ff°©f¾f¾ °– n °¯ ¾%°n 
f¾f°f –°ff°°¯ °–½f°©f°–¾ nff f 

½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

f €  ¯¯ ¾%¯¯% ¯ %¯% .

°¯ ¾%n¯% ¯ %¯% ¯ %¯% ¯   ¯ %¯% °f°¯°–°f f¯ °– °f f½ff f¾ff°ffff¯ °– f°f°¯ °f¯ f ff¾f°¾f½ff f° ½ °¾¾ ° ½°©ff°–¯ ¯ff¾ff°°  ff°° 9°¾ ½° ¯¯ ½nf °n nn  ½°¾  -f °ff°¾fff¯ ff°½¾¾½ffff©ff½f°©f°–¯f½° f ¾f°f f°–f f°–f°f   f.

 f - °f ¾f½ ¾ff°°f –°ff°¾ff°.

°¯ ¾¾f©f¾½ff¯ f  nf°– @%% ff f f ©f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 °ff¾ f¯ ¯½°ff ½f°©f°– f° ff° ¯ ff° f f¾f©f ½f°©f°–°fn¯n¯ °f¾ ff°–f¾ f¯ ¯½°f½ °––f¾$ f°f°½ °– ©f °–°f°f f¾f¾fff ¯°f¯ ° ¾f°€ °–f°©ffn¯f°ff€f°–¾f °–f°f°–f°¯fff fff° f– ¾f°  °–f° –°¯ff¯ f$¯ °¾ °– .

 J©f ¯ f f° %  @ ¯ff¾ ¯–f ¯f°€ff @ f½ ¾° f°°f°f°½¾ ½¾ °f ¯f€¾   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

. ¯ ff€° .

 J 9 ¾ f°$ .

½– °$f¾ f .°–°@f.

 J°ff° f¾f°–f¾ f°f f½ ff f¾ff°f¾ff f– f°"  .

ff¯ ¯ ff€° ff°f¯ °––°ff° ° ° f¾f ¾f f°–¾f°–f f¾f f °f½f¾ff¾ f f°– #9 f©f f¾f f¾f°f #½f ff°–f°– f°f ½f f¾ff # f–f¯f°fnff°f fn ½ ¾f"#f °f¯ °¾ff ff¾ f¯ °– °f f¾f f¾f°f f ¾f¯ °– ¯ f°–f°°f °–f°¯ °––f °– –f °–f°¾f°–f f f°f°– ½ °°–     f¾f f f°f f f¾f––f°  f°–f f°–f°f  9f¾ f½f f .

 f° f- n¯ °  f f°–ff° f°f°ff¯ °–ff°ff¯    ¯ f°¯ °° fn @f°¾½f °n@  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 D ff°¾½f °n½ °f¯ °©f f f¾ ½ f°–¾fff° f  ¯ f° ff f–f°–¾fff° f¯ f ¯ffff°¯°nJ° ¾  9f f f–f°f°–¾fff° f °–f°°¯ ff°f°f¯ °©f f¯ f°°¯¯ °©f 9 ¯ffff° ©f f–f f¾¾ ½ –f¯ f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f°–¾fff° f¯ f ff¾°¯ ° ¾ff°–f f¾°f   ¯ f°©f f° ¯f½ ¯f½¾ .

° @ ¯f½¾ ff°¯°nJ° ¾¾ ½  ff°  f°–f°½f°.

 n¾ ¯ff–f f ½°¾ f   ¯ f°¯ ° ¯f½¾ . f¾nf % %  f ¯ f ¯f½¾ .

@f°¾€¯ f€° ¯ffff°¯°n° ¾½ °f ¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¾ff°¾ ° fn°ff  ¾° © n¯f¾ ½f ¯f½ ©ff¯ °–°–°f°°f°¯ °©f I n f°––f@fn  © n ¾  nffn ½f°f   f°f°½f f © n @fn ¯f½¾ °  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¯ f°ff°¯°nJ° ¾  f€°        ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

°n f 9 ¾ .f $ .9 ¯f¾fff°9 °n ff°$ff¯.

½– °$f¾ f  °¯ °© f¾f°¾ ½ ¯f¾fff°f°–fff¯ ff¯½ °n ff°ff½°€ ½f f .

 J ¯°–°f ° ¾f¯ °©f ¾ € °¾°¯ ¯f¾¯ff°f¾½° f.

°–f½ff° f½f ©f  % . J ¾ ¯–f ¯f°€ff  f¯ °––°ff° €€ n½f ½f fn J½f ff © n °–f°f°¾½ff°¾ ¯°–°ff° ¯f°½ ¯ ff¯f½ °n ff° °–f°½° ¯½¾%f¾ ½° °© f°¾ f–f°f%¯ ¾½°¾ ¯f°f f f ¯° ff° f½¯f¾¾f©f f f½f ¯ °–f¾f°n ff°– ½f  .

ff.

 J¯ ¯½ ff°f°¾½ff°¾  ff¯¯ ½ ¾¾ f © nf°–f°¾½ff° .

 Jff°¯ ¯ f–f¯ f ¯f½ f © nf¾°ff°–  €€ n½f ¾ ½ ½f f–f¯ f ff°  °––ff¾– f½ff°f ff ff½f ¯f½ff°¯ ¯½°f ff¾½f f  © n ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

.

½fn .f½½°– 9f f¾ff¯ f½f ½f f.

°¯ ¯½°f–f°¾f°f€¾€f°–¯ ¯½°f–ff°f f – ° f° ¾ °– ¾  f°–f°½f f½ fff°n fff½°°– n ¯ ¯½°f °– f°– f f¯ ¯½°f¾ ¾f¾f°f°f. Jff° f¾ ¯½°ff½f f f½f f¯° ff° f½ f n fff°¯ °–f¾f°f¾f°– f¾ ¾f °–f°f½ff°– f¯½f°½f f ¯° ff f° f½ f°ff° ¾ ff°fn f¯ ¯ ff¾°f ff° 9 ff°ff½ff½ n °¯ °f¯½f° ½ ¾f°ff ff©ff f°f°– ½f .

f– °f  f° fnf°–¾ °– ¾ .f° .

. f °f¯ ¯½°f °f°–  f°f° ff¯¯ ½ ¾f°f¯ff f°ff°– f¯°–° ff f ° ¾ ff°¯ ¯½°fnff½f° f°–f°– f°f° ff¯¯ ½ ¾¾ff°fff¯f°– f°–f½ ¯ff¯f°¾f 9f f¯° f°–¯ °¯ ¯½°f©f°–ff°f°ff°–¾f°–f f–f¯ f½f f °–½° .

 f°ff°–¾ °–¯ °©f ¯f¾ff¾f°–f¾ ¾ ff¯½ ¯½ °n ff° ¾–° f¾¾ f ¯ ¯ffnff½f° f°–..

. ff¯¯ ff°¯ °f¾f°f°f f° °–f°¾f° f  f°–¾ f f ff¯ff¯° @ f½f fnff°¯ ° © ¯ff°½ ¯f¾fff°f°f¾f °–f°f°ff°–f°  f°ff°ff°– f °–f°½ n f½f ff°– f½f fff¯°  f¾fff°f½f f © nf¾°¯ ° °f°f°– f°f½°f f° f½ ½ ff°¾ nff f€½f ff°fff°¾ ff f  ff°¾€ f°f¾ nfff–¯f f½f © f¾f°½f f–f€ ff° 9f f–f¯ f ¾  f°f¾¯ f¾ f°f©f°  f°– f°ff°– f½f f¯½f°½ n f°f½ n f°– ¾fff° °–f°f°f¾¯ °f ff¯ °––°ff°¯ %–f€% f°f½f f f f f½f n ff°½ff f½ ff°  f°–f°f°– f°.

 f½f f °–f°f°– f°ff°–¯ ° f °–f°f°–  ¾ f°–f°f½f f¯ °––°ff°¯ %–f€f°f°% ¾ ¯ff°ff°– f¯½f°ff° ¯ ¯½°ff¾f°–f¾ff½° f¾ ¾f °–f°f°ff¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

. f ff¯ f°–½f°– ½ff½f f¯ °––°ff°¾f¾ ¾f¾ f¾¾ f°– f¯ °f°– f°ff°–¾f°–f ff¾ 9f f–f¯ f€–f€ ¾¾f°fff° ©f  ff.

 J¯ °n f n¯¯ ° ¾ ½f f½° ¯½¾ ff°¯ ° f½f°f–f¯f f°–f ff¾ ff¾ nff €f°f¯  f½f°½f f–f¯ f °–f° f¾¾  ¾ f°–f°¯  f°f –°ff°°–f¯ f –f¯ f ¯f½ D°¯ °f°––f°– °nf°f ff¾ f½f ½ °© ff°  .

° f° © n ¯f½ f¾° f½f f½f  f–¾ ffn ff½f f © n f°– f°f° f½ °°–f°–f¾ ½ ff°f ff ©f°–f°¯ °––f °–f° °–f° ¯f½½f fff°ff°–¾f¯f  ff¯.

 J ff½f f¯ °@¾ ½½° f .

f°f– ¯ ° ° f f° f½f f½f f¯ °½° °–f°°f¯f#..f½½°–. #%# ° °–° °#% f°f ½f f#¾f°#ff#9©–f½n#%#ff°# f°#9 n ½f#% ½f¾f°©f°–f°¯ ¯ #¯fn#  9f f ½° ¾ f–fn°.

 ¾ °– ¾ #I .f°°9 ¾–°ff°f¯fnn¾ nff €f°f ½f¾f°¯ °–f½f f f¯  f½f f½ –°ff°f°–¯f¾ .

fn.¾# f°¯  ¾ #.

¾°n °#  @ ¯ff¾ f° ¯–f ¯f°€ff f¯f. °n f f° f©f.

 f@ ¾      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 °¾€€ n9f f.

 J 9 ¾ f$ .

½– °$f¾ f f°fff°¯ °n f¯ ¯ fff¯ °–f½f¾f° °¾€€ n½f f.

J%¾ ¯f ¾¯f O O% °–f°f° ff½f°f f½f¯ °– ¯ f°–f°¾ ° f ½ °––°ff° °¾€€ n¯ °¯f©°f¾f¯f¾°– ¯f¾°– f°–f f°–f°f¾ f–f  .ff¯f@f.

 ff¾ff°   f½f¾ fn f f° f f°½f–   ff f½f°–ff°¾ ½ –f¯ f ff°  ¾ f¾ ¾ f°–ff° f°fn¯ ° %.

+%f f°ff¯ f° ff¾f °–ff° nf–¾ °––f¾ ½ ½f f–f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ½f°%.

+%¾ ¯f°–ff° f–f°f°f° f¾ ¾¾ ¯f © n f°n ° f°%.

%   f¾f°–ff° ¾f% ¾f f°–ff°½ f¯f% f° f°f½ ff°¾ ¾f °–°f°¾ ½ ½f f–f¯ f ff° f°–f°° °f  @f°¾½ff¾f°°–ff°½f °–f°¯ °––°ff°@f°¾½f °n ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 fff° f¾ ¯ ° ff¾ ½f f   f ¯f¾f° © n°–ff°½f ½f f°–ff°f¯ °–f°¯ °––°ff°9 .

½ %€€ n 9 .

½ 9fn °¾ .

°° % ff° ¾f ° f ff © n f ½f ½ ¾ – f°–°ff°@ @ff°½f f–f¾% ½f½f f–f¾ © n%9 ¾ – ¾¾ ¾ff D°–½f°%.

+D%°–ff°f°f°½ f¯ff f°¾ ¾f°–ff° n 
f°f½ f° f°¾½ff¾f° ¯
f °–f°¯ °––°ff°@f°¾½f °n@ f°½°    ¾°–ff°f–f ¾f–½ °–f°°–ff° n f€€ n °¾½f f¯ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 ,ffff°¯°nn J° ¾ ½ ½f f–f¯
f 
ff° 

½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 9,f–°€ f°¾ ¾ff°¯° °–f° °–°f°f ¾ °––f¯ °©f ¾ ½ ½f f–f¯
f 
ff° 

½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 f°f°––f¯ °– ½°f¯ °©f 9°¯ ¯ 
f°f¯ °©f 
¯f½ n J° J° f°–¯ °f¯½f°9 °f ½ °ff°– f½ff–°ff° ¯
f¾ff f¯ ff° °– f¾°f 

nf9¯
¾f   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

½ 

 9 ¾ ¾ ¯ $ .

°–° f–¾ f–f° ¾f ¯ ° ¯ ° ¾°¾ f¯ °– ½ ¯f¾fff°¯ ° ½½© n .½– °$f¾ f .

 ff°–¾ ¯f €¯f& n %n J%¯ °©f & ©½– & ¯½ & ½°– & € f°¾ f–f°f f½ f¾fff°©f ¾ ¯ f ¾°°¯ ¯ f° ¯ ° ¯ °f°–¯°–° ¯ ¯ °– ff-  ¾f¯f¾ f  f°–f f°–f°f   ¾ © n–°–° ½   ½f f¯ ° f°½½ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ff°–¾°–¾f©f¯ °––°ff°n ½%.

+%   f¯ °– ½¯ffff°¯°n© ° f¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

9 ¯½f°¯ °¯½f°f¾½ f° f©–f ¾f¯ ff°½ ¯f°€ ½f°– °–°f° ¾f ½f9 @ 9 ° © f¾°f% fnf©–f ° f°.fnf¯ °¾° ¯f– ¾%ff f°½   f¯ ° f°½½f ff°–f°¯ ff°¯°nf–© ° f ff°  ¾ff° –f¯ f¾ ¾f ° f °–f°¯ °– f½ ¾ °f°f¾f©f% % ° ¾¾©–f –f°°– °–f° ° ff ©f°–°f¾ f–¾¯ff ¾° ¾f ½ ¾ff½ f¾f°f ff°¯ °©f  ¾f ¯ °– °f f–f°.

f ¾f¯ °––°ff° ff½°.

 ¾ f¾ ¾f °–f°¾ ¯f¾f° ff¾f¯   f– f–ff° f© ° f f¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ..

 f ¾f¯ °–¯½ ¾f°–f¯ f °–f°.

¯½ ¾¾°¾ ¾f °–°f° f°9 ° ¯ °– f ff¾½ °– ½ f° ff–¯ f°n f¾ ff¯€ ¯½f f¯ °¯½f°f¾ ½ff   °¯f©f  f¯f¯ ¯½ f©f@f.

 f f¯–f€¾ ¯–f ¯f°€ff–f° f°      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

.8.9..202507.:7..3..3.9203:3.05.!030..47!7088:70$0389.470 8073:.34-0 9.203008802:../83 .3.:908 ##03.. 33203 74:5.8:/.  07:93.32:/.:9090780-:9 .05.:9 8479.9.:2030.83:39:-0-07.9.. 9.:9 3.0390784190800./80-:949 0  0:3:../80-:9490 8073:.9/03.507:2038:-203:..3.3$9.5.989490 897408  .19...9/. .90/4-0.7$479.7/5.7.989490945 7./03./.8.3.907-.919.880/9-.5508!70809 7:8 $57.7$479.7:8203.90/4-0.4-0.3 38800.:9   # 9 % 0907. 203 .:901.98949079 389099490-.38479. 3019 3#9 3%4. 3039078'079.:9470/7.9.90 -0..19.3.3.8030 3%45 7989.8:/..5 !:-84.470 002..8.: 2025072:/.470 .3.5./.507:8./83 03: 349942 3039078 47439..3..9:8#9:947./.8:.:905.90/4-0.:89420 /.7/9/.80-.2.98 '079.5.:9470/7..:89420$479. $479.33/48 1:383.3.8.320307..9:.989490-49942 47439.93.3/.08..3/.0/.00110.33..2.5.19.33.5.3.98 38800.90/ 4-0./.9.3$479.7.8/.9.7/.38.397 / 0-4.7$479./..02-07 :947 45797.2.3890. $479.0390784190800.3/.:901. .90/4-0./.3/.-07:9 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ../.203: 28./.4708.1./.19.3890..:.:90889.8030 38800..989490019 38800.3...33.

0-4./. 59438050795.:5.203:%448.:90..3  9.7/-.7/ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .2-../.2./.397 5. !079.

$090,9:,,30:,703/0,805079,2-,7/-,,3 

 5,3/4785,.0 5,/,809,0.//05,39:8,34785,.0 $05079,38,, 9,3/,207,342478,9:5,/,,2-,7/-,, 

5,3/:8942,943805079,3-079,3/,207,34247,:422,3/82,,03/0, 9,/,,3907,9805079,2-,7/-,, 
½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 5,3/4785,.0 5,/,809,0.//05,39:8,34785,.0 $05079,38,,9,3/, 207,342478,9:5,/,,2-,7/-,,5,3/:8942,943805079,3-079,3/,207, 34247,:422,3/82,,03/0,9,/,,3907,9805079,2-,7/-,,  ,8,3,,3907,9,/,,203:0307, /$479.:908/80-0,,3,30307, 58:-203:,9,:203:,5,,3,,3/-078479.:98090,9:85,/,4420$479.:9 0808:,,9883 ,//,,2442 :77039,8830/94 0:,79:8,32,, $479.:9,39,2,8:,38:/,9075,, ,/2443:39:/,39 8090,203 
942-4 8839,/2,,5,/,442:77039$479.:908,,30:,7$479.:99,2,8:,3 9,/  

,/02,39:,,79,9/,907,:-,3,203:3,,3,9: .05,99:20303,3,3  $,7,38,,-:,9,$479.:9085,/,203:
203:,380739,5,,8,,:39: 2025072:/,503,1,,38479.:990780-:9 /,38090,8008,202-:,98479.:9/03,3 ,3,805079/,9,8,/,-,3,9,20
7089,79.470#9, 
½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 $0,2,92032,90.05,9,3 $ #%&% #,3/ ,-4:9083#$,9 2:7,18 .42 :/,:,3 $0,2,903.4-, $0,2,920250,,7%:947,470/7,/,72:7,18 %072,,8/,3$024,072,31,,9 &#$ 
          

½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

, °

-f¯
f °–f°

J 9 ¾ –¾¾$ .

½– ¯°$f¾ f f ©¯½f ¯ f °–f°¾ff @ff°ff°¾ff¯ °n f¯ °© f¾f° f–f¯f°f ¯ ff°nf°°°– °–f°.

 f  9 f¯f f¯ff ffff¾½°f¯ ¾°¾nf°° °°f % f°nf°° f¾¾ f °¾f ff¯¯½ ¾ °––ff½f¾n f°°f°°fff°f°–¾°–¯ ° ¾¾nf°° ¾ f°¯ ff°¾nf°°°–½f f © n - --  f½f° © nf°–ff°f.

- ¯ ¾°.

-- ©f°–f°½f¯ °fff°¯ ¾°.

--°f %  f9–f¯.

J ¾f¯ °––°ff°.

 fO¯f½°O °f¯° ¾°½ °¾¯ °––°ff°.

-DD@. 9 . fO 9f f.

 .D..

D  f¯½f°ff° –f°¾ ½  ff   f 9IJ°¯ f © f°–ff° ¾nf° f..

-  f¾ff°f¯½f f¾ ½ –f¯ f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 . f f° f¯f. f¾nf°f¯ f–. °n f  f¯f¯ ¯½ f©f@f.

 f f¯–f€¾ @ ¯ff¾ f° ¯–f ¯f°€ff .D       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

05.80..454-0.3%703...3.9/03.45 -0..203.8.203..05. .9  0..%58/..2.3203.32:/. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .7.4-.470/7.3-.7.305.9/.8. 8.3. .9 !:-8:3 :947 457923$9.7...2030.9:8#9:947.9/03.

35439075.94-0..4-0.$905 :.2:3/838.9-39.202-:.92:3./.:...7.808:.3  .990780-:9  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

0.35439070.8 .32030..3.30757410843.470/7.3/03.3/05.39/.:53/.38.7.7.2.7%:947.9 /507:.3  .3.3/3..3/33.83.4580.72:7.5.3.9.9.:05../ .3/9.3%# /.:./.3 $0.3203/08.8047.05.39..18 $ #%  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3%# ' 02.3 . -0..9 .3-.3.87.$905 7 9.920250.9907.80-07..3/08.5-.05..

f $ .f©ff€ ° ½ 9 ¾ .. ¯ ffff¯f°.

¾°f  ¾  Jf°f f¾  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .f°f°.½– f°$f¾ f @ ° f°fff¯°–°¾ °– f°f f°f –¯f°f¾°– ¾f°¾f° ff¯¾ f¯f©ff f fff° ¾f¾f°°f¯ °–f–f¯ f°f °f°–f °ff©–f½ °f¾ff ff¯  ff ¾°ff°¾ff ff°nff°f °°f¾ ¯f°f¯ ffffnff°f f°©f°–f°½ °f¯ ° f¾ ¯¯ °n f ½ ½ff°–f f°" f¯ f°f¯½f°½f f¯f©fff°–ff°f f ½ff¯ ¯½ ¯ f¾ f°f°¾ ¯ °ff½ff–f¯ ff°– fn–° °f½ n°  f¯ ff¾ Dnf%f ¾–f¯ f ff¾©f f½°f%  f½f° ¾$¾f°f°–ff° f¾ f–f¾ fff¯f°  .

f°–f f°–f°f  ff½f¾n f ½°  .

½ ¾ ¯ f° ¯ f ©fn ff f°°¯ °–f€f°9 °@ ¯ f° ff°–f° ° ¾f°–ff° ½° f °–f°nff¯ °ff° f°¯ ° f–°f f ©°–ff¾ f°f° fff–f ¾ ¾f¾ ¾f °–f°f°– ff½f°f½f¾ %n % ¾ ff¯f°– ¾f°– f f ff¯ ¯ f ©fn f   f–f°f°–½f°–¯ ° °f°–f° f¯ ¯f¾f° f¯ f¯f¾ °f ¾ ff°–f¯f¾f°–f¯ f°f% ¯½ ½–f¯ f f¾ff ¯ f ©f¯ff ff° f° f–°¯ ¯ f°f°–½f f–f¯ f%  ¾°f ½"@ °f°– @ °f°– °¯ °–ff¾°fff°f°f°–f¯ f ¾ f°½ @ fn€f   ¾$¾f°½f f ¯ f ©ff¯  f   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f°f¯ ¯ f° €€ ° ½ %€€ n¾ ° ½ % 9 ° ½½ f° ¯ f ¾f f½ ff°f" f@f".

 ff©fff f–f°¾f¯½°–ff¾ %–°ff° f°ff°f f–$– ¾ % ff°–¾f°°f¾ f ¾€f °f¯¾   Df ½f°f°f f° ¾ff° °–f°–f¯ f°f f¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 Jf f©f ff °f " ¯  @°––f f¾¾f©f ° –f°°– f€f¾ff°¾ ° f°©f   f°°ff° f°°ff° f¾¾f½f¯f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

. f°f@¾f° °–f°.

 f 9 ¾ f$ .

.½– f°$f¾ f f°f°f.

J f°– ¾f f¾ °–f°J f¯°f .

 f©–f ¾f f °¾f° % ¯ °¾% °–f°.

 J  .

ff°f¾ ¯ f¯ °–f¯ ½ ¯ ° ff°f n Jf Jf ©f°–f° ½f f°fn¯f ½ ¯½f¯ff°f©f  9 f¯f f½ff°9 ¯ ° f ¯ ° ¾f°¾½ff–f °–  °f°–f f°–f°f  f.

f¾ °f¾f°f½ff©f f¾$ ¯ f ©fn  ¾°¾ff¯ °¾ f©f –f€¾ . f -   – ¾½f¾ f©f –f€¾¯   nf° f .

fff° ½€°f°– ff n° n f    fnff°–°f¯f°f ° fn @½f f   ¯ f ¾f°f°–f° f f f f°ff°¯¾ ¾f¯½ff f½f°f – ¾  – ff°¾ ¾ff° f°f¯° ¾°¾ff¯ °–– ff° ff  -f ff°–°––f½ f°ff°f©f f¾ ff°f°ff¾¯° "f f–f¯ f¾ ½  ff° ¾°f°°ff ff  ff–°¾f½ff°––f ¾f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 .

fff° ° f°–f¯ f ff¾f ff°¯ ° °f°f°f ¾ ff° f°f¯° ¾° ¾ff½ff f°f°°– f°¯ f ©f  ¯f°°f©–f¯ ffffnff°f f¾°f  ¯ °¾ f f©f f€¾ ¾f ¯ f°–f°f– ¯f –f°°– f€f¾f° f f¯f¯ ¯½ f©f@f.

 f f¯–f€¾ .-@    ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . .

€ .

°– ¾f°f° 9 ¾ - ¯ $ .9f– f°–.

½– f°$f¾ f .

ffn f¯ ¯ f°f  ¾°f°–f f°f ff  °¾f. J¯ ½ff°f½f¾–f€¾f°– ¾f f°–¾f°–f¾¯ f ff¾f ¾¯ ff° f ff € n½f– ff € ½ff° °–°–½f f¾¾–f¯ f ff°°f € °¾f°–f¾ f½ °ff".

 f½f f9.

f½½ ¯½ - ½ff©f f°–½ °°– ¾f °¾f 9–f¯n f  f°°¾ °f¾°–– ©f ¾f½f° °–ff ½ °f°– ff¯ ff° ° –  f°–f°½f ¯f°¾ ¯f¾f–ff f¯°¯f°°f  .

½ f¾ ¯f¾ f ½ ° ¯ff¯f f¾  ff¯ff°¾ffff°¯ °© f¾f° f–f¯f°f¯ ¯ f € f°–¯f½ °ff nff°ff¯f¾ f°f € ° °f °–f° € .

½f–  f°–f f°–f°f   ff½f¾n f ½°   f–fn°¾ff¯ °––°ff° ¾Jf½f½ ¾ f f©f –f€¾ n °f°–f° f ¾f °f –f¾ °f –f¯ f °–f  f°©°ff ff¯½–f¯ f ¯½–f¯ f –°ff°°¯ ¯f¾f°–f¯ f ff¯ ¯ f ©f .

f¾ ¯ °f¯ff½ ¯½ff n +  nf f°½–f¯ ff°– °–°f° ¯½ ½f f ¯ f ©f f° f°ff° ¯ f° f–½f f ¯ f ©f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .ff°f .

 f¯ f¯f¯f¾ ¯ f ©f  f°–fff°¾ff°f ff¯ ¯ © f°–ff°  ff°–fff°½° ½f f–f¯ ff   ff ff¾f° fff°¯ff ff°f¯ ¯ € n½f–  .

ff°f .f°f¯f 9 ¯f½¾ €€ n¾ 9f– .

  °f½ °© f¾f°°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

9 °–ff°½ff° –°ff°°¯ °–f ¯f°f½ff°f°– °–°f° ¯¾f°ff°ff°f° f°¯ffff°f° f°½f f½ °–ff°  f¾ ¾f¯ °–f f¯ff f°  f¾°f f °f¾ff ¾°f°f¯ ° f°½ °–ff°f°f°¯ff½f– nf°f ©f ¾ ff°f° °–f.fff          ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

3.203:3.8..3.. 80.2079.:-407803./80:./ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ..3/03.3$9.390397.5.470/7.4-..5. :53.203./ /434.2-.7-079:25:203./8.3:93..3..9.3/03..97.90/:.3.2-.7.97( ( /838.2-....9.3.7.7 804.8-07.9203./ /434.2-..7.03:.9: .8.2-.7.38.7 53/.3.90. 4..9:08./.7./944-480-0./  $090.0/:..202-:.:39:202-:.2-.3.3..2.470/7.3.9:.8.9:0-890..-07.-:3203.%03%7.9:8#9:947.//434.3 .9.324./8.38803.75..0.385.385.2-.3 0-.7 5.9.807.2-.-:3.0944.790780-:9/254790/.7/03.2-.309.3-8.-07:3.2-. 30  25479.91  :./. %033:.7.7 !:-8 : :947 45794. 470#:.

 .7.70.-.780-0../.097.385.:. .20294490780-:9 080754390780.703.2-..7.478439.2-.8  $090.3.9..20..780-0.70.90780-:92.73907.89079:25:/03.7.  $090..944.3.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3.9.2-.43-07.

83.7.3.9.3.8.3/.3203.3%7.2-039: 50..9: 0.7!03.97( /.: ! .. %0.385.2-.3825.8          ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ..9.7.-:3. &39:20.2-.

°–f¾f@ °9 °––f °–f° f°f½°– 9 ¾ $ ..

½– f°$f¾ f .

 J¯ ½ff°½–f¯f°–¯ ¯ ff°f ff¯¯ °––f¯ f °fff° ¯ ¯½ f©f f¾f f¯ °––f¯ ff °¾f½°–  ½ff°– ¯f¾ °¾f½°–" @ °¾f½°–f ff °½ °––f °–f°°¯ °––f °–f° f°–°ff  n°°f D°¯ °––f¯ fff½f°f¯ffff¾¯ °––f¯ f¾ ff f°¾ f¾ ––f  f½–f¯n J 9 °  f–f¯ ff f°¾ ––f °–f°¯ °––°ff°–f¯ ff ¾ fff f°  f–f¯ f¾ ––f °–f°¯ °––°ff° f¾nf½ .

ff°f  f¾n ¾ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f ¾ fff¾f f½f°½½ ¾–f¯ f ½f°f ff¯°–ff° f°½–f¯ f¾ ––f  –f¯ f¾ ––f ¾ f°f¾f –f¯ f ¾ ¾ °––f–f¯ f¯°nf° f ½f ½f–f¯ f &f¾f¯ f  ¾ff° f–f¯ f¾ ½ –f¯ f ff° °–f°¯ °––°ff° ¾ f –f¯ f f° f½f°ff ½n  f°¯ ¾€ f¾ ––f f°f ff f° n +  f°°¾ n f$¯ ¯¾ ¯f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  f¯ ff°f ¾ ¯ffff°¯°n½½ ¾¾f½°– @–f½¾ ¾¾f½°–f°–½f°–¾ °– –°ff° J  °¯ °––f °–f° f f°–°¯ °©f ¾f ¾ff° @¯ °¯ ¯°– f°–°f°–  ° f °–f°½°–f°f°–¾f¯f °–f° f–°½ f¯f f°– ½ ° ¾ n ¯ ¯ f f–° f f½ ½°–f° f f°–°ff $¾f° f°–°  9¾f½°– @¯ .ff–f¯ fff°¯ °©f ¾f ¾ff° Jf°f–f¯ f°¯ ¯½ nf°f¯½f° f9f°f °–f° °¾f½°– @.        ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

, ¯ 
fD f¾¾ °–f°

 J
9 
¾ °$ 

½– f°$f¾ ½ f @ °¾½f¾ f¾ff¾f 
–½ ° ff½¾½f°– °ff ¯ °€ ¯fff °fff°¯ ¯ 
ff¾¾f½ °–f°¯ °––°ff°

 f  ½ @f ff½¯ °–f¾ff

 f f°¾ °–¾@ 

 f f°–f f°–f°f  f°–f f9–f¯.

 f f°9-J f f°–ff° f°f½f f f¾ ©f.

 J ff °–f°¾ °––f¾f°– ¯½ f°¾ ½ °   ¯ f° f°.

@+°¯ ° ¾¾ ¯f f°–° f°°ff° ¯ °––f °–f° f¾°f f° ° f°–°¾ ½ f½¾ f  f°–f 9f f f°–° ¾ f° f°f¾ ½ ° J ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f¾°f   ff°– f°€ @f°¾½ffn @ f° + °¯ °––f° ff° f°–°  f°f°f °–f°f°f½  f–°ff°° fn @f°¾½f °n@ ¯ f°–°ff°-° °¯ ¯ f°––f¾  f°–° °––ff¾°f¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¯ f°@ f° .

@ +  f° .

@ + °½  f°–f ¯¯ ¯ nf f°–° ¾ ¾ f°f–f° ff° f°–° ¾ 9 nf f°f¾ °––f¯ ¯ °¾ ½ ° ¾°¾ff¯ °––°ff°@¯ .

ff°f ff f° ff° f°–°€f¾ ¾ ¾ f¾ ¾ f°f f° f°@¯  ¯ @¯   f @¯ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 -f ff°–°––f¯ °–f½¾f f°f°@¯ f ff° f°f  © f°  fff½¾ f-  f°–f @f¯ ff° f–f¾¾ ¾¾¾ ½ f½f fD  f  ¯ f° -ff–° f¯½¾  f°–f Jf°f .

ff°f¾ ½ f°–f f ¾f°f°–¾°–f©f–°ff°n½f  f°f°f °–f°f°ff¯ f°f f  f¾°f% °–f°f°–f% ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  D°f°–¯f¾½ ¯f ¾f¯ °––°ff°.

9f  f¾°f% °–f°f°–f f¾f .

9f %  f°–f @f¯ ff°f¾f° f°ff fff–ff¯½f© f¾¾ ½ ¾ ff¾¾  °f–°ff°9 °@    f¯f° f f¯ ¯½ ¾¾ f""" ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f °° ° ¾f ff° f½°f¾ ff°–¯ff ff f¾ff°f¯ °– f°¯ ¯½ f¾ f ¯ °f¯ ff° € f°–f°°f  f¾ f9 °¾  + f¯ f°¯ f¾¾D ¯f °° ° ¾f @ f¾¾.f–ff¾ff-- .f°€fn ¯–f€¾ n¯ – ¾  9 n °f I ¾9 +°f n  ff f¾ff°¯f½° °f½ °¾f° ¯–f€¾ f f¯ ¯ ¯ f¯ .

f°.

 . f  .-@       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

.749.33/.3.:/.320345 -..2.3%# .3/2.207.9.9/08.202-:.  ../03. .949.9...2.73.3:39:/9025.:33  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .2..8:/.3202507.3.73.2.49.3:9.3 :3/. 470# .9:90.3 !079..38.202-:.0/:. !:-8 : :947 457923$9.:/.3$250/. 9.3.3958 958-.3.38.9&3/.9:8#9:947.3%# '.02-:.

.0.3./.3903.:5..947 %0.:8942 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .4-049.780-.43.90.$0.3 :39:8.3..9:203.50944 034.304:39.32:3.3/.3:93./.3  44295030.35.:90.3%# ":39:203:-.39/03..7/.   .

/./.8.3..7.9.3.809. 442-.3:39:203.:8.805079..8.2 %.39.38:3 5./903.5:9/.7.3.39.49.2.3/03.2:.7.944 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3 %07:85./-.2-..50....350.73.  . 80709803/70.3-.7/./.73.350.5./.73.2-.25.39.8:099: 5...8 ..397. :.385.805079/-..3.3.

  .805079/-.89.3:3-39..9-.:-:.3/03. .425089.25.7944  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3203:.

3-0783:3.  .9..7.3/03..385.:9.7/-..3.3/.3.097.9.7.3203:0110.:2.3/03.79:0.8:.3.73.3049.55.39./8947943944  .7.9.425089./.3203:3907..//03.8010 97.307 $050795.207.944/.3.385.3..7.2:39:802039.307 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .038/0 .439. 45203.7./.2-.95407.33907.

8.3.39..35.:0/9.25. .7-.439039 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .805079.2-./...7.2-.  .

/..8:.-:3.39..3:303:350.390.0/745 8.3.:/. /.25.74:3/83.3.9:2..849..9 -.70.38.3.3../  :39:/434.3.89:8..5:9 $090.9.3/0.  %3.3502-:.7:8-07.3.8/.9:.9.9./.7850.39.8-. 51380/9 .7503. %.3/03.2-.32491 -:3.73./4944 ./8/03.3:39://434.393./.783.7-.3939:/03.9..3. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .39443907.   !07:/3.75.9.805079/-.80/.. $090.3.3.3..7503..2-.2-././33 ..

18/-../.45/.::..4-.2/.3&3/.73.730/.. %7:8.9.3.730 .5.2.33.9.5.2.3 .45.:.3.3/.3.8.39/./.35./3.8.730:.1439950843 $89023.3. /9:8/.:/.38./.:33 %09.890/9025..32:7..3  838..803/7       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ./-07.9 203.2/.79::3/.83430 $0.5.73. /03.3.9203/434.359 ./. 08.3 3/.9.8090-.5:39:.2..3202-:..

.f $ . D@@J@I 9 ¾ ..

½– °$f¾ f –f° ¾ ½ °f¾ff¯ ¯f°–f¾¯ ¯ ff°°¯ °f¯ ff¾½.

 J ¯  ¯°–°©f¾ff© f¾f° °–f° ff°¯ °©f ½f°©f°–°f° f ©f ¾ff ff°¾ ¯ °–f¾°f °–f°ff½f°¯f¾ ¾f°%¯ f% ¯ °–  .

 @¾ ½ ¾ ½ f°–f f°–f°f   f n J°f ¯ f° f°–ff° f¯ n¯ f°¾ff °f° f°°f f¯ f f°f° f f½ ¯ °–f f  f f ° fn @ ¯ f°–f°@½ f°–¾ ¯f° ¯ °©f f f  ¯ f½ °% ¾f¯½°–€½ %  ¯ f°ff°¯°nn ° ¾  n.

 ½9f ¾ nf.

¯½° °¾.

   °–¾°ff f½f f–f¯ f ff°  D°f¾9n %f¯½°–°f½ °%. .

 .    ¾ fff°f f¯f– ¾ ½  ff° f°" ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

   ff–°–ff° f¯ n¯ f°f °–f°f°ff¯ f¯% fn % f ° fn @f°¾½f °n@ ¯ f°¾f½f° © n°–ff°f¯f °–f°¾  ¯°–f°f f f©f ff°¯ ¯f°–f¾ f f–f° n °–¾°f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

ff° f °f¯ffff°f f¯f– ¾ ½  ff°  ¯ f°¾ ¾¾ ¯f © n%°–ff°¯ f f°f¯%f f°.

 ¯ f°  f f° f f° f f°––f   ©f¾ f ff° ©f f – f°–¾ ½ –f¯ f ff ° %¾ff f %  ¯ f° @ f f¾ ––f ff¾°–ff° °–ff°ff  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f½ @%% ¾ ¾° ° ¾ ––f ¾ f.

° ° @.

  f°–¾fff° f ½f°–ff¾f ff–@ .

° ° @.

 .f¾¯ °––°ff°f½  f° f°–¯f¾¾ ¾¯ °©f ¯ °–°–¯ °–°–ff°¾ ½ ¯f–  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f°f9 ¯ f°° fn @f°¾½f °n@ f°¾½ff°¾f°¾ ––f ¾ ° f ff––f° ¾ f–fn° ff°   ½ff°f¾ f©f –f° ¯ff f¯ff°f  @f– ¯ f° f¾ ––f¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¯ f°€€ n¾ .

°%.

+% 

 ½ –f¯
f ff¾ 
€€¾ °f °–f°f°–f f½½ ¾ f¾ ¾¾ ¯f¾ ––f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ 

 ¾ 
¯ f°@ f°

+ f°f

+¯f¾  
f f° f f° 
f°¯ f°––ff° f  ¾ f 
f°ff¯ 

½¯  ¾¾ ¯f¯fff–½f°%

+% D°¯ ¯f° °–f¯fff–°ff° ¯f@  ¾f©f °–f¯ff½f¾ff° ¾¯ ¾ °–f°f°ff°f½f ¾f¯ °––f°°f °–f° f°f½°f°   ° °f°–f¾ f°" f¾f©f¾f¯½f¾ ½ ¯ff fff 9f f¾ ½°fff° ¯ ¯ ff° °f 9 f¯f f¾ ––f °–f°¯ °––°ff° @¾ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 .

ff°f¾f¯f½ ¾¾¾fff¯ ¯ f¾ ––f ½fff f–f f f½f°©f°–f° ¯ffff°¾ff½ ¯ ¯   ©f¾ fJf°f@f° ° °–f°° fn €¾ °–f° f°ff°–¾f¯f½f f f–f° ½fff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f¯ff f¾ ––ff– °–f°¯ °––°ff° @f– f°f–¾ ½ ½f f –f¯ fn° ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 @ °¾f©f °–f°nfff°–¾f¯f¾ ½ ¯ ¯ ff° ½ f¯ff -f ¯f– ff¾f f ½ ½°–f°f°–¾f°–f ¾f°–f¯ °––f°–– f°–%¯f¯f ¾¯ff°©f ¾  ff ¾f¾f°f °–¾ %.

ff°f¯ ¯°– © n ff¾ °–f°@¯@ °nff°f @f° ½ f¯f f°€¾f¯ f° f$¾ ––f f ¾ f@¯ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 .ffff°©f ¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 Jf°f °–f°° fn @¾ ½ ½f f¾ ––f½ f¯ff 9 f°ff°°f –f°°–f–f° f–f°¾ ff° .

° ff°¯ °¾ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f ¾ ¾¾ ¯f¾ ––ff° ° ¯ f°.

½.  f ¾ ¾¾ ¯f¾ ––ff° ° ¯ f°.

 ¾ °f°f¯f¾f f f½f ¾ ½f½f°––ff° °f° ff f f½ff–f½ °nffff°°f f°ff  9f f ½ °f¯°fff° f.f°–¯ °©f f° °f @¾  f–f°¯° f°–¾ –f°   9 f¯f f –f¾¾@ –f¯ °––°ff° @  ¯ f° f¾ ––ff–¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .½.

 ¯ f–°ff°f½ @°¯ °– f°f¯ °©f ¾ °¯f°¯ ¯ fff °–f°nfff°– ¾f¯f½ ¾¾ °–f°nff nff ff¾f   ¯ f°.

½.f– ––f½f f¯° ¯ f¾ ¾¾ ¯ffJ  ½ f°.

° °–f°€€¾ .

¯f ½f f¯ ¯ f° f°.

+ f°f.

+f f°ff¯  ¯ f°–°ff°f– @°¯ ¯ f © n¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f–°ff°f½ @ °–f°f°–f¾ ½ ff¾%¾ ¾¾ ¯f° f.

° ° @.

 % f° f¾f¯½f¯ °©f ¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¯ f°¾ °–f°¯f@ f.

¾f½ ¾f f°J f°¾ ½ f°–f ff¾ f–f¾ff f½ ¯ °–f°– f°–nfff°–¾f¯f–f°   J f°©–f–– ff ¯ f° f °–f°¯ °––°ff° @ f° f °–f°f½ @¾ ½ nff ff¾f ¾ f © n¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .½.

 f f¾ °–f°¯f@ °–f°f°ff¯ f½° n @f°¾½f °n@ @f°¾½f °n@½ f¯ °©f D°€¯°ff°f°–@f°¾½f °n°f¯ °©f  ¯ f° ff–½f ff°–¾f°f¾ ½ ½f f–f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f"f ff °––°f   f f°–°½f f–f¯ f ff°  9 ff°f¾ ½f f– ¯ f°¾ °–f°¯f@ °–f°Jf°f fn f ¾ fff°©f ¾ ½ ¯f–  ff°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ½– ¾ f¾ ¾ –f°  @f½f ff°–©f°––f f° °f f° f°f°¾ f¾°ff°– – f½f°–¾f°f f °––f f½¾¾–f f¾$° fn @°f¯ °©f ¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 @°––f f¾f–f° f–f¯f°f    –f°¾ f ff.

 Jf ¯ff¾ ¾ ¯–f ¯f°€ff       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

@½–f½.

f°f 9 ¾ ½$ .

½– °$f¾ f  °f°f@f°°¯ ¯½ °ff°nff f–f¯f°f¯ ¯ f½–f½¾ f°f½f f f©fff °f° ° f ff¾¯ °––°ff°9.

f°f f °f ¾f f½f¾f° ¾ ¯f¯f– f½ ¾°¾ff°f¯ff° °–f°°f¯f f f°f °f¯ ¯f°–¯ °––°ff° ½ ¾f°–½©f°––f f¾ff° .

f°f  f°–f f°–f°f   fn Jf f ¯ ° f  ¯½¯f– f°–ff° –°ff° ¾°¾ ½ f°–¾fffff°f ¾ff¯ °––°ff°¯f–  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

¯f– ff¾ f°f–¯f– f¾f°–¾ff f½ff° –– f½¾ f¯ fff½ ¯ f ½¾½ f °f¯f– f–– ¾¾°f¾f°–f n ¾ °f°f f¯f¾ff©f¯f– °f ¾ f °–f° ¾¾f°–¾ ¾f f½ ¯ °––°ff°½¾½ f°–¾°–¾f©f¯½ n ¾fff°¯f– ¾ ff¯½¾ ½ ff¾ °f°¾ff ff–f¯ ¯ ff¯ ½¾ ½ ff¾   ¯ f° ¯f½¾ .

° ¯f½¾ ¯ffff°¯°n° ¾¾ ½  ff° .

¯ f¯ °©f fnf° J % % f   ¯ f°f°f°½f f¯f– f f½@fn ¯f½ °  .ffff°¯°nJ° ¾¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 9 ff°f°–¾fff° f ff¾ 9f f@fn .

° ¾ ¾ff° °–f° ° ff° f ½f f ¯.

 fn¯ °f¯ °©f fnf° J 9f f¯½° n ¯ fn–° f   9° ff°¯f– fn ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¯ f°D°–½¯f– @fn %f¾@fn %ff°f °–f°f°ff½f¾f©f ¾f ¾ff–f°f° f ¾f¯ J f°¯f°ff°–¾ f¾°f J  f°¯f°ff°– f  fff°f ¯ f ¾° f f–f°f°f°– ¯ f°f ff¯f¾ f°ff¯  ¯ f° f°€@ff° f°f°– f°f fJ  f °f¯fff°ff¯f ff° f¯ °©f ¾ ½ f°f f°–¾ff½fff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ff°ff°–¾f¯f½f f¾ f½ f–f°f°–¯f¾f¯ f°– ¾f ¾f¾f©f f°– nf nf f½ f °fff°¾ ½ ¯f–  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

   f f °f¯f– °f–f ½f°°ff¾ f–°ff°f½ @%% ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 °fn n f°– f¾f f f–¾  f °f f½¾f©f ff°–f°% % ©f °fff°¾ ½ °  f¾%ff%  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ½nf $.

½¯ °©f f¯f– ¾  ¯ f°f½ f–f°½½f f¯f– n½ °–f°¯ °––°ff° @ ¾ ½ –f¯ f ff° 9 ff°f¾f¯ f f ff¯ © n f°f f °f¯ ¯f°–f¾ ¾°––°–f°  ¯ f° © nf°–f f °–f° ° ¯ f° f°€ff° f° © n f°f fJ f° ¯ffff°©f ¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

 f°–¾fff°f¯ ff°–f ff    f f¯f@½°–¾ ff°– @ ffff°½° ½f f ½f°–f¯ f f°f ¯ f ¾f¯½ff f°€¯f° °–f°¾f° – ¯ f°  9 ff° – n ff¾%¾¾f¾ff© f¾°°f ¾ ¯–ff° f¯ °– %fff°f f° ½¾ ½¾ ff¯¯f– f°f¯ f¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

 f¾ ff f–f¾½¾ ½¾ f°¾f° .

ff f° f¾ f ¾f¯ °¾f°¾ ¾f ff¯°f ½ f¯f @ @f ff¯¯f–  ¾ ff¾ ¾f°f½f¾f©f ¾°¾ff¯ ¯ff½¾ f.n @ @f 9ff–f½@ .

f°f  ff¯ °––°ff° ½°f f°–°¯ °n ¾€ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f¾ ¾¾ ¯f ¯f– ¯ f f° ff¾ ¯ f°@ f°.

+ ¾f©ff f°.

+ . ¯ f° ¾ ¯ ¯ °¯f– ¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f½f¾@ ¾  ¯ f° f°f f  ¾°¾ff–°ff° fn f°9 @ f°f9f½¯ °€€ n 9 n½ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

9fn °¾ .

°f° f½°  f¯ °©f f°f½f°f ¾f f°½° ½f f¯f– ¯ ff  .ff¯f– f ff° ¾ °–f°@ f°f½f  ff°ff°–¾f¯f½f f f°– f°f fnff°½f f¯f– f°f   ¾ f¯f– ¯ f f° f f°.

 f°f  f¯f– f°ff°¾½ff°   f¾f°f –f°°–¾ °–f½f f f–f°ff½° ½°½ °°–f°–¾ff¾f°½f f f°–f f°–f ff¾ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¯f°@f.

 J°¾ff f°¯ ¯½ °ff°½ °––°ff°½ff–f½½f f .

 J¾ f–f@½–f½ @ ¯ff¾ ¾ ¯–f ¯f°€ff f° ° ¾f f°¯f© ¾¯f€¾°¾° ¾f      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

. ¯ f9f¾ .

 f 9 ¾ . $ .

½– f°$f¾ f @fn ff°¾ff°–° f–½ °–ff¯f° °–f°½ff½ ¯ fnf f°½ °–°©°– ¯ ¾f °–f°© °ff¯ ¯ f½f¾€ °–f°n f ° f¯°–°°–°¯ ¯ fDf°9f¾OffO ¯f f°¯ °n f°f¾ ° ° ½ f°¯ f¯f½ ©ff°ff¾¯½f°f°€ ¯½ ¯f½°f°f¯ff° f  ¯ff f½f¾€¾ °  ¾°¾ffff°¯ ¯ fn°½f¾€   ff½f¾n ff° f ½° f¾ °–f° f¾¯ °©f %¾f° ff° f¾€½f f¯¯°f©ff¯ ¯ ½ ¾ %  @ f°½f f f °¯ °–f€f° nf°– ff ff¾ ¯ f ©ff° f  fff°ff°–f° f f °–f°¯ °––f°½½ ¾f°°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 °f ½f°ff°– °©f° ff¾f fff°½f°©f°– f° fff°–f° f f f °f f¯ °––°ff°¾ff°¯¯%¯¯ %¯ffn¯ ¯¯©f ©f ½f°©f°–n¯¯fff ¯ ¯f¾f°¯¯%  ¯ f ½ f©ff°¯f ¯ff ¾ffn ¯ff°% f n ¯ff n +¯f ¯ff%¯ f% %  °f¾ ff°–f¯f¾f°€f°––f° °–°f %€f° f$½fnff° f$¯ ff° f%f°–ff° n f¯ °©f nff¯ ¯f¾f°–f¯ f°f°––f€ ¯½ ½€f° ff¯½ ¾°¾fff¯ n°€ ¯f°¾ff f¯½f°–°f¾–ff°–f½f°f¾ ¯ ¾f©¾ ½ ¯ff   ¾ ff°–f½ff¯f–n ¾ff½ n½ nff°f €f°–ff° %°¯%f½ €€ n ½ n½ ½fn °¾ n°f°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ff%°¯% ffffff¾¯¾ff ¯ –f¯ f°f¯f¾ff°–f f  -f¾ ff°–°––f¾ ¯ °– °f f°f°f n° °¾ ¾ ¾ff°€ °–f°ff°–f f¾ f¾ ¾f€°¾ °– © n ¾ f ff ¯°f° f f¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¾ f€f°–¾f½ n f °f¾ ff°–°––f¯ °––f° ff°¾f©f °––fn½½f¾ f°½ f°f f°©f°–f°½f° ¯ ¯½ n ½f–°ff°€°–¾.

@+% ½f% ¾f¯½f©¯½f @f.

 J °f fnf©–fff¾ ¯°f ©f °–°f°–°ff°–– ¾ n ff¾°¯ °nff –f°–f° f°–°f° @ ¯ff¾ .f© ¾ ¾f°–f€¾° ° ¾f ¯–f ¯f°€ff %    ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

@.-@D-I.

@ .

 9 ¾ f°f$ .

 f9¯ °©f f° ff. °––°ff°.½– f°$f¾ f 9 f¯ff¯f¾ff¯ °–nf½f° f°f¯ff¾ ½f f¯f€¾f°– f¯ ¯  ¾ ¯½ff°°¾ff¯ ¯ f–f°¯f€¾ ½f f ¯f° ¯f°¾ ¯f 9f ff°¾ff°–° f–@½¾f€¾¯@ °f°–@fn°– f°I n .

 fO I ¾  f–f¯f°f9¾ ¾°ff°–¾°–f©f @9 .

fff° ¯¯ °–f° ff½f°f° f¾ f¯ °– f f¾f f¾f.

 f ½f f.

 f f°¯ °– f°–¾ €°–¾@ f°f½f f.

 f f€f@f°– –°ff°  9 ° f½  .

 ½½  ° fn € °f°€ ½f  @f°¾½f °n f°–f f9–f¯.

 f @ f°.

+-°. ¯ f ¯ f ©f fDf° f¾ ° f ¾f©–f¯ °– fff°°¾ 9½ ¾ f°f¯ °©f .

° f°@¯ . °¯  f°–f ¯½ ©  °9 .9 9- ff¯ ¯ f ©ff°–f° f f ¾fff° °–f°.

°+½f f f f½f f¯ ° f .

f f°.

 © f°–°–° @fn ¾°¾ff¯ °––°ff°ff½ f ¾ f–fn° f°–f ffff°¯¾ ½f f–f¯ f f°.

¾ ½%n © n%¾½fff¯ ff°–f°– f@fn @ f – ¾ ¯f°f¯f°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .½f f.

ff  ff ° °– @ °–f f°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . f°–f ¾°°ff. °––°ff°%9 °@%D°9¾ ¾@fn °f ff¯ f ff° ¾f ff°f ff- °¯ °– ©ff°f  f°–f  ff °f¯ °–f°%9 °@%  ff °°–ff°Jf©f  ff °fnf.

 ff °°–ff° f f° f° f©  f°–f ¯f°fff°. °––°ff°9 °@ D°. °––°ff°%f½ @%f°D°. f½f° °–°–f°° f¾ –f¾. °–f¾f° °–°–f° f¾° f°– f–¾ . °––°ff°%.

° n % .

ff°f .

f¾° .

¾ ¾ f9n° n  ..

¯f°–¾f°–f¯ f° f°°¯ f°f ¯ °–f¯½¾¾f°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .fff° f¾ ¯f¾ f °@°––f9¾ ¾½ f°ff° f–f°½ f°ff°° .

f°–f ¯½ ¯ f½f°–f¾ f°© © f° © f°– f fn  °ff°%.

 ½½ %°¯ °–f¯ ¾ ¯½ f°f f½f°–f¾°f .

fff° °ff°°f°D°. °–f¯½¾¾Jf°f f ¯¾ ¾f–°ff°–f@ ° fn f¯½¾¾f°f¾ ¾f f° f°– ½ f°  .

fff°  f½¾ ¾½ f°ff°½f¾f° f¯ °–ff¯ ¾f°f°f © ¯ © ff° ¯½ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

¯½©f fff°©f°–f°f @½¾°f °ff°%9 .

½%f ¾f©–f °–f°¯ ff°n © f¾ ° .

½f f¯¾ ¾ f½ f°n¾f°°°€ ©–ff¾ ° °f n ©   f°–f f¾ f¾ ¾f½½f f¯ ° f f f¾½ €¯f–f¯ f ¾ f f° f¾°ff f¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 @fn°– °–f°.

 f ¾ f°f¾ff°–°¯ °–nf½f°¯°f¯ff€©ff f ¾fff° ff¯½ ¯ ff°f° ¯° ¯f¯f°f¾ff©–f ff¯½¾ ¾ f©f ¾f¯½f©¯½f @f.

 J °f fnf©–fff¾ ¯°f °ff° –– ¾ n ff¾°¯ °nf@ff°–f° f f° @¯ff¾ ¯–f ¯f°€fff¾ff¯      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

9 9 ¾ °$ . D@-@...

½– ¾$f¾ f .

 J -ff°¾ffff°¯ ¯ f°½¾ f–f¯f°f¯ ¯ f ¾f°¾ ¯½ f°–f½ f¯f f ©  °°–ff° °–f° f¯ ¯¯  .

½°–ff° ¾  ¯ f° ff°–¾°– f¯ °f¯ °©f ¯¯  -f ff°– f– ° ¾°f n½f– °°–ff°f°– n f° f f¯ °f ¯ °©f ¯¯ f°f¯ f nff°ff°f°½f ff°f¯ f½f fn½f   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

°ff°f $ f¾ °–ff°¯ f f€f°°–ff°¯ f ¯ f°½f f ½½ f½ °n  °ff°f½ @°¯ °f¾ f°–ff°¾ ½ –f¯ f ¾f¯½°–  f¾f– °¾f° ff °–f°¯ °–n½°–ff°¯ f ¯ f° °–f°¾f½ f¾ °f¾ ½    ff°– @ ¾ .

I J-.9D@ °f°–¾ff–°ff°½ .9.

@  €f° ¾ ¾ f°¯ °@O@ @ @9f f°–ff°¯ fff¾ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 D° ¾ f–f° ff¾f¯f½°¾½°f °–f°nff ff¾ f° ¾ -@   f°–f°f°f¯ f½f f°–ff°– °–f°nfff€f°$– ¾ ¯ °––°ff° ¾f½ ¯ f° f°f°n°½f°–ff¾½f fn½f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f° f °f°– f°ff ¾ ff½ f f½f½° f¾°f  ¯½ – D°f¾ °ff°f ¾f –f °– °–f°f€€ nf¯½ .

 J f¯f¾° ¾ ¯–f ¯f°€ff f–f°–°–° f©f.

 f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

.470#3.470/7. %:947..52:/.83.3..9010 89..7. 8.8.35. $05079 ..-8.3.7/-.:-:.5.3.8.250805079.93.703.470/7.3  $.98 ##$!$  110.5.2-. 275 00 9.9:8#9:947..-/./-.8.-.202-:.-0-..8-07085708/03....2503.3..-:.% # ##$ %:947.7.3.470. 7.250470# !:-8 0 :947 45797. .4-.3$9.8/..:.3/8380...2...9$9.842.5093857.802:..3802:..8990203:/.3 . 8.9$9..  !079.7.

35.89. 9.7/-..7:8.3.54394:7/70.8://83-:.8.3.9.50/ .39.202-:.95.3...0/:./8./..2-.25090780-:9.4709. 2./4:93089.25090780-:9-:..3/%44805079 ..3700..78802.9.833.0.3 8..4-0.7.:/42-30 .203.203:3.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .8:8.. 00  .374:59.9:-/./.

7/.9.:%72 .2.3009 :9305079.2509.2-....89./805079.3 .34394:7:39:202507-08.  $090.7/-..:70.99.3:://.39.//.-:.2-.38050793 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .805079 .3$19/.35.8  4394:7./8./.7.9././90./.4394:774:55.-:.4709.9.789.39.79/.2509.25.9:-:.3 8090.34394:79.39.9::3.99.

25.3. /52:33/./.:.3.3-92.203 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .5  ..3.  .3:5.38.703/.37084:83.5 92.079%492.:5.5843.

/.3-.4394.89.3 3.%7.3 02./.203. 2:33902.38902503.7039.2.74:3/  9:754883.3&%$ $%!/..8/$:7484   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . . 8050793  10$90250-7.20..-8.82.3.38.3.:8  %58 &39:202-:.3.385.99:947..0-2.8.39-8..3 902.9/.2509./.7.82.83.703.9/08.

8/.203. :3.3 ..9.74243.9307.3-.2..2.9..88...03 00  .9.805079..3..9.4709:803/7  90.3 /...-039: -039:1439/. 00 .-8./.38..9/.. . 2:.-3472./-:.470#.5..35..408.3439 :39: /:-./:3. 000 .3907.3:39:202-07.:7:298050790 143949.:9:8.5747.3$9.//03.0.709 :947 45797.3.9...808:.3.5.2-.3/.3./.2.1439.79:947..9.947 7..3.3:.203:-.30-.3439 !:-8 .7-039:3472.97  :.38250. 202507-07.90.439! 072...32:/.9:8#9:947.439/.9.7.507:5.3/:3:.3/.3:-.470 /3.31439#!%./.-.9...9/. !07:/3..9477.203:3.  789$905805079-.788/9 $03. 203:-.8.3./.:.9-.0.703...350309.3.7. .38:38.3 -./.3.3/83 9:947..7/-.303./.1439 3.3802:.2202574/:8.

73./.79:/2443:39:202-./...3802:.:9/809..7:3.7989.8. 2.42  .:97 " 8.1439 70.397 5.3 $090..9..0.3.9.3802:.0-4.5 80-03.89/.39.7989.-8.079%4:7.20.32030./.0-4./439/2:7.3.3.7/ $..703..-07-0/.9:8008 802:.25.18 .8250 :3:3:.1439 70.5.3$479.38479./.73.#***./.3./...5 9:947.470 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .397 5.503.5.73.:58.%09 /03.7/  .907.343. 907.9.39:8.%09 /03.3.39039.32030.408434....:58..:908.07.38073203:3.:7:1/./03.97:299.20307.8.:39:202-. ..5030.73.

:5../..2-.2:.3.1439/.5:3.2.-039:14398.934/0 34/05.7.. ./.34-0.79/. .93./ .3907.3:8.50 %44.9/903./. .9..2-.-07:9 0090802:...25.../.38..:09.:7:1 .:-.7:8 /9.3/.9:5078.9.9:2.73.::7.3.79.2.73.4/05..80-.4-0.2-./. $090.03   $090.7/-.. 803.3/05.:203. 14395.3././.44 0-850813.3 ..7:7:15079. $..2.5....7/-./..9: 9. 8050795.3439.3-0.3.907.2-. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .9::-.3.4:93014399.

.:7:19..3.7/-.85.9/.390754943.3/7.3$19/. 903..3.7/.9805079.-07:9 007%44:39:202-:.3. .9.50393 .2-.802:.:./8./.9/903.3 -.:%72/.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .25.3. :7:1.80-.3.8050793  9.54943-././.8 ..:90.35.4-0.:7:19.9./805079.94-0.8.2-.

3.3:38.9:/03.38:8.35.54943:7:1'805079.3:7:1':39:/9.50944 203:7:98.3:39:2025075.38.9207.2025075.7..:7:1 .754943./03.3 28.2-.3 /507:..7.80084/0.50.7.9:1439/.3 54943.31439... 8090.9:9./. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .2-.3 9..3202-. .2024943.7/-..:7:19.7.9.9..34-0.50%44 .3.2-. 0-2:/. .38:38./ .20249438:/...7/-.3-.5:3-8./.3$../ 9:9.3...

.3$.5... ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .::5:39:203:-..788.3.7.3.8/7.3.3.3. .9207.35.8050795.0.:7:1# .:7:19. $090. 90.3.: 90.702-.54943.3:7:1/03../.:4-0.:9.3 9:947.8.0!.2-./ .38.3.:0/  .3 9../.3.5.9.3:7:1'/./.9: ./.50%44.907:8.3$9 :7:1.-039:439 9.%44 .3$5.3.

/.2-.2.32.3 9.94394:7 5.. 9.: 805079203..50944  ..:8008802:.3.3/03.3/.39.:7. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .5072. 9.9:8.39..803/7.  -.2-.39.9.3$.9.30/%44 93.3 $.3.38 /03.3 9...3.34394:7 110.0 3.202-03.30/ . 03:3.9:.50.:7:1/.3 /03.3:..-8.2-./805079/-.89.

.0..8..330/./-.-077772.. .9.:.3330.7470/7..     ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .88024.8.947-.35. .078.

.205:9/03.. .470/7.3.3.310! !:-8 0-7:.3470/7.:8.28.9:0109:8..2   :7.9:7.3 3. %:947.-.9:8#9:947...9-.31439.9.39443907.  -:. 8050795.-: .01944 7.7.9.74:3/49.9 ! /03..  -:.2.010.9%:8.3/03.. :.-007.3.98:..2-.3503944 .5 07:9./.39.7-07:9  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .9079:9:5/-07..990.:1/03.7 :947 4579 *$9..3.02-:.3./03.39.73.202-:.9079:9:5 /03.7.73.4-./.-:  -:..89.

7.3.038/0.3203:3.9039:-8..75407.80507980-0:23.0.:7.98/903.:94 .3.25:9&39:909 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .202-:.97.9.8:.:203:0110.2-.2:3.30105407..3..5:39:202.9!407.83..5 5.90780-:9 .307 203:9448 459434785..9./.89.5 ..3:7..307 909 !   03.91.8:/903.439.2909 ! .0390398   35407.00/9 .3/.439...03907305407.. 703.5.4942..7-07:9   :39:207:-.59/.3:7..32.909805079..590.0/..8.909 ..3.89..

70-907./03...33.3-.94:9305:95.! 803.8.909 ! 80-.-07:9  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .9..-07:9   .507-0/.2580-..74:3/ -:./.

/.35./4944  7..8.  .8 $024.507-0/.33..80..3.74:3/ -:.3-..3907..43.9 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .7.9-.072..0/7458.33907.%09 ! /03.7903..31./03.-07:9  %! %072.9090-...80-././..9.7802.

.

¯ f9 f 9 ¾ - ¯ $ . .

½– °ff°$f¾ f ff¯f° f°–f° ½ f¯ ½ff° f–f°f°– f ½¾ff° @ f f°–½ ¾fff° ½ n ff°¯ °fff°°f ff¯¾ f½f  ¯f¾ ff¯°ff° f°–f° fnf½f° ¯ff¾ ½ ff¾ ½f¾ n° f¯ff f¯   9f fff° ff° f½ f½f f.

 O f°– –°ff°f°fff°½ °   nf°– ¾ f°–f°€f¾f¾f°– –°ff°ff  f°f ½ ¾½ n  °–f f°–f°f  f°–f½ f¯ff°–f¾¾ f ff°¾ ¯¯ ¯ f–f¯ ff ff¯ ° f½f°f f –f¯ f ¾° f ff¯f°¯¯ ff¾ f–f– °   9½ ° ff©ff° °–f°nff½ f¯f°¯ ° °f°ff f°– ¾ ¯¾  fff°– °–°f°f°¯ ° °f°f ¯f°ff°ff½ f¯f f° f f f–f¾f°–¯ °– °–f°°f D°¯ ¯ f©ff° °–°– – ¾ ¯¾ ff° f° – ¾ ¯¾ °¯ ¯ f °–°–   f¾ f¾ ¾f ½  n%.

% f°°¯ °–f½½ –f¾   ff°–f¾ ½ f°©°f½¯ °f°– .

° .

 ¾%.

.%°¯ ¯ f –f¾¯ °©f f f°f½f f.

9f –f¾ f¯ € °°–  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 D°¯ °ff°ff ½ ½f f n ¾¾f½°–ff½f f. °Df¯f½f°–  f½°– J    f°©°f ° © f ¯ °©f nff°ff€f° © ½¯ °€€ n¾  9 ¾½ n   9©°–f° ¾ °––f¾ff° f¯ °©f f° f%+% ff° ff° ° ¯ ¯ f½ ¾½ € °f°©ff¾ f¯ ° f½ff° °f°–f°–°f°   f °¯ °f¯f©ff° ¾¯½f° ¯½ff°– °–°f° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  D°¯ ¯ f–f¯ f– °– –°ff° nf°–  f © ¾ – ¯½f f°f ff ¾ – ¯½ff ¯ °©f ° fn –f¯ fff° f°f–f¾°f¾ °––f ¯ ¯ ° © D° © f¾°ff°©–f °–f° °–f°% fnf . f°f@¾f°  °–f°.

 f% ¾ ¾ff° °–f°½ ¾½ €f°–f f    f° °¾ – ¯½f ¾f½f °¾ ––f ½–°ff–f¯ f¯f f¾°ff f¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 9 f ¯ °¾ f °ff°      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

7:-.   452.3.9/028. 4  ...470 .8.2-.930-.:/.:97 -:.-07:93.0  5.73.0703.0-08079.    7898905./203.2.7907..25472.2-.805079..//:.35.3./.90..5.3 .9.02-07 :947 45797.5..35.3$9.943 805079.3.7/-.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .3$.703.9:8#9:947.5:9.3..0.89.-:.9909808:.3.73.8 80-03.7 /-.909/.9.89802:..89-:. 0243./4 !:-84.8-0%099745$.9..0/.-8.

3907.9!4075!.7.: 00 .  $090.59.9.7.805079-07:9 .:907.3909 80-0.3.207.73.35.9..-08.307  .37/.3-07.0.3 90780-:9  $0082.447-45.3/03.3203.8 /..5.2 8.2.2-.0/././.5../.3.3909.3.:110.39.7805079 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .385.3/.:.73.390990780-:9.9.9:74:5 .94:930 3.9.79:5.. /.038/0439.8.: ..3.:97..909-.  .8.3.0.802:.3.3.39.8802039./../.3/.3.8:/....3 97 2.3.

/..20305.3907.3-07.2-./../.0-4.3907..8. 8.7/-.3 %07./:./.39.23.3942-4975.9.8:..39..39090780-:9 2. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ..3/.7/..3909 5./ 93.3 ...2-.2.790780-:9/03..78050795.9:90.4390398 //..4390398./-.9.   $090..3909..9 ..3.9  .

92. 800890990780-:9.8 &374:5 .3 942-497.0203.385.  $090./4 3.3..944-.3-07.3.43903989.7.2-.3 80..447-4 /.74-0.  $00890990780-:9..:90.090780-:9/.35. 7.3/.3909 9:8050799/.0./4 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ...203.5...309093..97.3 97 & 2. ./.2-./ /.320.3/:.393.703/%44745$.3.:5.3 .3:93.745$./.3  $0.92.9.73./805079././.7.7./:.:.7.7/-.

3570809 .2-.::-.2-.4  $05079./03./ /./ :98/0805079.8 8090.73907.0745$..39.  .3 -079:8.943 3.32:3.:/8:-203:.9. /.0. 5.203.3 .907370./4.:!745079.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .9::-.:/..9..7/-.9 3.7/.9073 3.8...9.203.30.3$2.

385.203./0-0703&-./ //805079.9:909./.7472. $090.7/-...%7.3907.703..3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ..8  . 507.2-.7203.90.943 3.

38:38.5.2.5 :7:8.803/7 000  ./.:/.3..9203./23897.... ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .83./0  .9.3 -0:29.305.9..3.5479 97 .  %072.8 8024.947.. &/.3547920305479././!-92.4-.:.:8.9/9..9 80.35.-072.:503:8.

°©f I 9 ¾ .. $ . °– f¯f– ¯f½¾.

½– f°–f¾$f¾ f  f¯ f ¯f½f ff–f¯ f ½f½f°– f¯ ff¾¾nf° –fnf¯ f  f¾f°f ff¯€¯f@€€ff½ – f°–f°–f¯ fI f ff–f¯ ff°– fff ° f –f¾ f  f°– €¾ nff¯f ¯f¾ 9 ff°¯½° °–f¯ f n%–f¾ f°– % f ¯ ¯½ ¾fff¯ ¯½ nf° ¯ ¯fff¯ ¯ f fff°¯ ¯½ °–fff¾ –f¯ f 9 °––f °–f°–f¯ f ¯f½ °–f° n¾ nff °f f° ½fff°¯ °–f¾f°¾f ff ¾f°f°– f–¾ . °– f–f¯ f ¯f½¯ °©f n °–f°¯ °––°ff°½–f¯ .

 fO  9–f¯ f$¯f– ¯f½¾%½ f¾¾nf° f°f°¾ f–f°f%  9 ¯f½¾½f f¯ ° f f½@fn ¯f½  fff°¯°n ¾f¯½°–°f f½f½f°½ %° f – f° ¯f° ¯f°°f% ½ ¾ff¾f f°ff°f¯½f° f  ff¯f¯½f°f¯½f–f¯ ff¾% ¯f½% f°–f¯ ffn ½f–f¯ f n  9f ff¯½f°¯ °½°¾ @½ €¯f– ½¾ff¾f%¯¾f½–fff°–f°n f n f¾f©f f°f½ ff°½f f f¯½f° °f% ¾¯°– f° f¾ ¾f °–°f° f½ ff°½f ff¯½f°°f .

ff½f fff¯f°.¯ ff°¯ ° °f°¯ f°f½f f–f¯ f nf¾fn 9f f¯ °½°¾ f  –°f¯f– ©f f€f°¯ff°f°–f¯ f ¯f½ff° f½¾ –f°–f¯ f n½f fff¯f°n f °f   f f f½ °–ff°°f ¾  .

 f –f¯ f ¯f½ff° ¯½ °–f°–f¯ fI °f – ¾ –f¯ f °f f° ¾f ff°f °–½   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¾f°f-f¯f¯½ °f° ° 9 ¾ f$ .

½– f°$f¾ f f°½ °¾°–° f–½¾°¯ ¯ f ¾f°f°f¯f¾¯½ f½¯ ¯½°f°f °–– &%  f°f¯fI9 f©f ¾f°f€¾° ° ¾f f° . °f f°" –°f°–f f°–f°f   f.

 f -  fff¯ °––°ff° nf°– @ °–f°f° n¯%¾ff ¾ff°¾f° ff°f¯f% f °–f°f°n¯ n¯  ½f f © f¯ °––°ff°9 °@ ¯ f°½ ff°½½ f ff¾ 9f f½½ ¾ .

° ° ° ¾¾–f°¯ °©f f°– ©f°f–f¾¾½©½f fff–f ¯ °–°–  9½ ¾9 °@  @ 9°f°f–%¯ ° f°f°f–f °½f f © %  f.°n9f° ¾ ½  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 9 °–ff°°f° f° f½f½½ ¾f°– f° f ff¾ @½ f ° °–  ¯  @ .

f° @ f°¯   f½ ¾ –½f°©f°–%f °–f°–f¾°°–% °–f°¯ °––°ff° @  °––f¯ ¯ ° © ¾ ½ –f¯ f ff°   9f f9@ ¯ f° © %% -- @.

DI%f–f–f¾ ¾ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f½f °–°–f°%  @ff¾¾ ¾ °––f¯ °–°–¾ ¾f °–f° °–°f°f° f f°f½f f © ¾ ¾ ¾f °––°f°f° f ¯ f°  9-@.

@I@-9-.

@°¯ ¯ f° € f°¾½ff°½f f © %%  ½f f © ¯ f°@ff¾°––f¯ ¯ °f°¾½ff°¾ © ¾ ½  ff°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  ¯ f° f–f¾¾¯ °––°ff° @¾ ½ –f¯ f ff f°f°– € ¾ ½ f°–f ff¾   @ ff¯ ff°@ ¾¾ ¾f °–f°f½ff°–°–°f° f¾f° ff¯f°f¯f ¾ °––f¯ °©f f°f¯ff°–¾¯½ ½ ¯  °f ff¾ff¾fn° °f¯°° f ¾f ¯½¾f¾¾ °  I9 f©f ¾f°f€¾° ° ¾f    ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

. ¯ f f-° f 9 ¾ ¾ ¯ $ .

½– f°$f¾ f 9 °f ¯f° f ff f "f°fff°¯ ¯ ff¾nff°¯ ¯ f © nf f°° f nff°f °ff f¾ ¾f°–f ff°–f° ¯°f"¾ff°½ f©ff °  9 f¯f f¯f  f½f°n° f f f–f½°f"½°© ¯ f°––f f–ff f"f –f¯f¾fff°– ½ °°–f fff° f¯f ¯f©°f¾ °f°– f°° f   n½¾ f° ¯ °f ¾ ff°–¯ff½f f°nff nff°f   f½–f¯n J 9 °   f°½ ff°½f f@ ¾ fff fnff °–f°°f¯f½¾ @ f¯ff¯ °––f¯ f°–ff°½f f ¯ f ©f$f°f¾ @½¾ @ f° f°ff°¯ n f–f°–ff°f°– f¾¯ ¾  Jf°f°ff°f°–f¯ f °–f°–f °$°f°f–  ¯ ° f¾ °–¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f¾°f  f°f¯f¾f©f°ff° ¾f   f f°–ff° °–f°f°f½ °–f°ff° ¾f ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 D½  f f°–f ¾ ff° ff½ ¾°f °f© °f°° ff½fff°–f ¾°¾ff¯ ¯ff°   f¾°f     D f©f " ¯  ff°–f f° € ¯ °–ff–f ¾f° ¯ °¾ .

ff°f f°–ff°¾ ½ –f¯ f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

°–f¾f °f°¾½ff°¾–f¯ f f°f¾°f¾ ½ °  """f½fff°–f°– f ff°–f° ¾ ff°–°––ff ff°–f°f–f ¾f°¾ ½ °ff  °ff°#° fn ½f @# ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .  f–°ff° € f°¾½ff°¾–f¯ f  ©ff° f ¯¯ °– € f°¾½ff°¾–f¯ f ff° fnf  ff° .

 f¯f¾ ½ nff¯ °––°ff°f°¾½ff¾–f¯ f f¾°f  D ff¯½©f  @°––f½ ¾f°f$°¾°–@n  .

ff°f ¾ ¯f–f¯ ff¯f¾ -° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f°°ff¾f°f f¯f¾ ½ n -° f 9 ¾ff¯½f°" Df° f-° ff½ ¯f°f°     ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

.91805079503:393.3. .3948 55090703.-0-07.20303.3/03..470/7.:.270./. 507:8.: /839..3/-/.783.470805079-.9079:947.9/./../.80.3.2.3%02.3903/..80.  :.3.3:9..5..3..2.32025070-.2.3.5.550/03.703.33.38507.7 -03.3203:3.390344425:907 550-07507..59.:2025075.4-.5.4089:947.3202.7.7:88.18 .79.703.5:32.7. 80-0:23. !:-8:89:8 :947 45797..944.8.703. .3.3502:9..9448...83..3202.3.3..3..38..3-0707..1473..3. 0-07.3 -:. 9.3.43974.8.9/.370.397   :.9.550425:907 3.550 2.3.3.3/03.:8-071:3880-.93-.-073.7/.3-0-07.20302-. 944.0-07-.39.8:/.3-03.2020393.3 :.550 3....:!4/ /..3.7 /../.8.350./043.$5.3 8. 805079.2.3/.202-:.43'.7./.39/.8:/8.9448/..7.:3 .3/03.02-:..4.7-0:220303..8..8 .303. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .!74/.35008.9:8#%:947..203:...:90.2.7890./2:7.8..9:!430...8.203:.75.5.3 507:/09.3 27747   .25:-078..5073./.380/98:9 /.3-09:.88/:507934 ././.3.3203:3.550/.944!! 3.9:02-:..7 9:947..3507./5.3. 97.8 7.3..9/.5.38:/.3./. 507.203.3574/:3./ 2443-.9448470 8.3 .:%:308.907...390054303.380. :9!74 503:3938:.:7:8/03..8.7.3/.33. 9.380.33.42:.4:8 425:90757-.-44 507..944550 %:947.2.9.:-:. $.3.9502:9.3007%448 .3$.2-/.3007%448..-072.9-039:805079/-.5-./.078.3903.703.3.3.9:3.:3 . 80-0:23.3.944.3$9..3.7:39:202-:.3/03.59.5.9.:4330  ::5/03.37.7  .3.880/07.

/805079.3. /.07994.80-0:23..38.3:39:.7/-.5030.-:.2.3.03.3$2.../.0 3./.3./8050793 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3:3-074:930207.3.:7. 02:/.2-.203.43./..79%44 $090.24-0.:7./9..90.7747.34/0.9-.9 5079.9-074:930207.3   02:/. 2.8..:$.95.3808:./.3/.-. . !07.9:5.9./..50%44 02:.2.3. $090...8:/85 /9:947.-:. 2.38008 802:.39.3-074:930207.3 2443/-.39.-.3-/..3907..3/.3:38050799: ....

5/.7.-7:0.38050795.7/-.7..-.3-:.2-..8 $0080/:.7.33.9.4-0./244308./.:39:-8.9/..18 ./2:7.9.8. .35:38:/.4527747-.3.   02:/..93.:./.:0/ .3-07.5073..73.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .42 .

. $0083.%0.7.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .-7: %72 %72%44880-0:23.34:930207.9/.0..:.5503 0079448.3..3:.73.8.../.8.7/-.90.9-07.550 80-0.3203. 9-:0 2../03.79.3 . 7:07.:3:39:.-:.2-.38050795.3$19 %..9/./9:947.32.:-:.73.9.73.3 4-0.8.../805073   02:/.3.94-0.

/ !079.8.9..8 7.3$.. -:./.7/-..9.9.5503.9..9.4-0.9.45..3.8.9.   .97.39:08050794-0.80.8203.320.2..89./03.2-..95079.2.24-0.83:3/.550 90780-:9 507.7 /-.94:930207.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .73././/.4-0. 03.390./.5/.50%44 :-..3:93.202-:./805079./.34:930207.73...3 .3203:3.:5070.2-..

3/9:947..%44 .3..8 8050795.3.2-.5:9.202.38507..8.73.7-.:.8..7/-.9.39039.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ./-.3 $./..09.3.5:39/. .3%7.: 97.3/.8   007%44.5:9 02:/..5073./.38:/.703..397.7:82030.38507.73.38507...7. .788050795..7/-.73.2-.944.:-:.3./03.

8 $2./.3.9.38507./.:3/. .8   $0903.50944:-.2-.203.9.2-./.9.9.3/03..7/-.75503 !07.2.79.5:902:/..2-./ 2.9./8050795. 2..3%7.8/.:-07./.. 507...0-.:/03..9..7.7/-.3.7.35.3  .3203.79 %44 /.2-.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .4-0.73..7.7/..7/.3.3.38../8050795.35079.8 :930207.3/.

45805079.9./.88:/.78 507.3 97 4394:7 .52.-:.9.:%7. .:.3 02-.7/.3.9./03.9.-7:9.3/.:8098050795.080:7:.35.3 .74:3/4-0..7/-././ 550/.007%448.9.7/-.2-..9.2-.7 -:. -.7 $0.73. 4-0.8 $0080/:.7.35:9 .7 .2-.:.:-:.9.:3 -0.980.79.397 02:/.39.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .38507.7.5.....95079..2-.::52030..9..8.:90.3 38:/...3/.3-07.2-.805079.3  .9.2-.8.3.89.9.3..73.2./ ./   ..9..2./ 9.703.3:93.3805079.

20370.2-./93.25.3  .8.2.7:39:202507-08.3.79..-:.9 /-.9.-. .38... 55.3( ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .:8:/. 805079.33.

470/7.550-7.31.9 07/0. 02.3000.3 8024..3%:947.202-:.944550.-072.             ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

¯ f–..

.- 9 ¾ –¾¾$ .

½– f°$f¾ @f @f.

 ff°ff°¯ °–f©ff° f©f¯ ¯ f–f°–ff¾°– f–½ff ½ n°f¾ ½f ff–.

f°  f °°f°¾fff¾¯ ¯ ff½f¾°f  f%f°–½ °¾½ff ..

f¾ °–f° ½¾ f © °–ff°¾f¯ ¯ ° f°nf–f © °f °f f  ¯ f°f f¯ °©f f °–f°°€ @ °–f°nff f¾ff¾ f° ff°–ff°  f¯ °©f f f–f° f°f¯ f°¾ f f° ½°f°f° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . J%  f°–f f°–f°f  €f°½¾ @%% ¯ f° f © ½¾ f° f°f¯ f ¯ f° f © ½¾f–f½f°°f n °–f°f°f½ f° ff° °–f ½¾¯ f  @½¾ f–f ½f f f °–f °–f ½¾f©f f © % ½¾¯ f f°½% ¯ f° f°€9½f f f   .

   €f°f½½f½ %% f °–f°n¯°¾ f°¾ ½f¾f°¾°f½ © n¾ f n °f°–%I °f½@ © n% ff ff¾¾ °–f°–ff°¯ f¾ ½ °    f– f9 9 °–f°9n@ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¯ f°½° ¾ n ½f f f ¯ f°  f½½f½ °f    9¾ °–f°–ff°¯ f ¯ f°°–½%.

+D%ff½f f¯ °f°– D°–½ f° f°ff¯½f f f–f°f  f°n   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  °–f° nf°– @%% f f f © ½ ¾ –½f°©f°–¾ ½ –f¯ f ff f° ff° ff¾ © ¾ °–f°–ff°½ 9 f½ ¾ –½f°©f°– ¾ nff°f½9 ¯ f° f° f°ff°€½f f f f°½9  ¯ f° J   9¾ °–f°–ff°½ f° © f°–fJ f  ¯ f°½° ¾ n f° f°f¯ f   f¾ °f    f°©°ff f°–ff°f°–¾  ¾f f°–fff°½ f¯f  ¯ f°–°ff°€f¾f¾@ @9ff°– f f½f f. °@ f¾f° .

 °–f° © °¾€°I f°fff°°f ¾ ¾ff°¾f©f  ¯ f°–°ff°9n@°¯ ¯@ °f° °f¯ °©f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % ..

 f°©°f½¾ff° © °–ff° f°¾f°.

%f°– f@ ½f% f°f½¾ °–ff°°f   D°¯ ¯ f¾f° ¾f¯f¾ ½ ¯ ¯ f ..

. f°f9f °f f°°–ff°f½ –f¾ °–°– .

ff°f f€f°9 °@ f°f° f°%°¯ °–f f°.

% °–f°f½ @%% ¾ff½f f–f¾ ¯ f°½.

° ° @.

  9f f–f¾ °–f f° f– ff ©f¾ f °–°––°ff°@ @9f½f f. ° @ f° f° %€° f f° ¾ ¾ff°¾ ° % ¯ f°f°– f@ ½f f°f½¾½f °–°–°f °––ff¾°ff°– ¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f¯f¯ °n f f° ¾½ ¯ °¾ ¯–f ¯f°€ff %       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

23./.3 ::7.7  ..3 .3 2:335747.3  %0.83 2.9/./.../.34480-0:23.02-:.7:/3$9.9:947.470/7. /9:947..3.30$.3925.9.834-0./.3803.8.910-.3.88..9:3/48. 2030-:9.9073857.0-4..30%44 /.904708.9.2-.2 5747.3   :.3::7..3:8.3/03.%:947.38:38.943943..2.325.2.9448...-8.8050795.77.3/4308..33..709 :947 45797042.7/:39:203008802:.:90.-:.:8  $050797-.-:.345:3.3/./03..9:8#%:947.202-07.3202-:.3975.57454843.390../. 3/./ .3..7:97 .9 44$%'/9:947.3#0. .7.3/3..7..3%72 .9507805..980-:.38.8:3900.35..9.:202-:.8.35..99.9:202-:.8..38.3.470#.8/.53%72 5.2- 2030. !.30-808:.03: ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .8073:.4-002:/.8.3203:3.9:709.7.7/-.7. .944 $# !:-8....93/..3580%44.397 $198:5.94.89.-039:3.3::7. 838.3203:3.9:89.

5.3958.80-0:23.7/-..2:/..2-.507805.3 .5:8507805.3/./.8050795...38050797.9.83./972/.2-.  :.3./.39728050795... 7.  $090./972.3..$090./.3.33. 02:/.:.7/-.5:8.3 .3.

/0090.

/./9.3..

.3 454 5..79 97 :39:2028.3.33.834-0.3.:7.3 000 50780  02:/.39.83 2./2:83.3.83.3570..805079/-.32..8972.2.3.05.

33.94-03.8203.77.2:3.943!48843 9 ..4%7.3/.50.30 %7.7.3%7.39  $0.3:39: 2025072:/./.73.381472.94385.94388:/.03:.:.381472..:.39./.49.32.381472.9: .54943.:/ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ./.3./:5.39.

.80-0.3.72439473/.203.7.. 2.. .35.3  02:/.3..73..39.3803.832.834-0805079/-.3/3../.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3.805079.35488.7 /-../8050793  $0.32.79.

9507805..3/.9.. -:.9:709.3207.83..3039:749./.9.38:507805.33.07 :9303 3.880.3.390709./. 803/7/03.  $0.3..33.3805079/. .3.50%44:39:203:25:.3.202-:.390.-8.7/ -.3.3:7:1 3.::3.9805079/-.2-.3.9:34/0.7. 8.20.3$. 20.38050795.3.203:3./ .39.35488.73... .4/ /..9:9.73.3.  $090.83.3 :897..350.. 02:/.73.3%083/48.9.3.9:7::7.3 :930 3.8:5.3/.2-. 8../544507805.3907.5430  :.202-07.9:7.97:39:202-480:7:4-0 .20303802:..33.4-0.8.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .7.73.93...802752:33/03..39.7.99.9./7.7/-.7.8.-8.2-.3.3.7..3.-8.3..3/.

..33 -0.309/..44 -.443/48..0-000 .2.7202./03..3-0.35.38.78079.3 2094/0-0.3:5.9.202-.30--8.38..3..202.8025:73.105.3449.35:3.3.50./. :7.380/.-.3.3.5..380/. %:947.. .5073. %.33.8:2-073.7 ...507:8..2.703.32:.. 3 2.9:/...7/.78050799:9.20239.2503:3.3000 $..3/.3/.../83.9/...9..79/.:5:30:7.53*         ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ./-::.9.5.50..39.59::.3:..3:39:3/.

. ¯ f–.

f € 9 ¾ °$ .

½– f–¾9°f¯f9$f¾ @f @f.

 ff°¾ff¯ °n f¯ ¯ f–¾ff¾f¾½ ¯f  °fff .

f € ¯f°–¾ ff°–°¾f°–f¯f½¯ f  f°–¾°–¾f©ff¯f ¾°¾ff¯ °––°ff°.

 fO f.

 f°f f f f°–ff° ½¾¾ ½ °  ff°– .

¯ ° ff¾.

¯ ° f°–¾ ff f f©fn°°f¾ f f€f°  f f½ ¾ –f°– ff°¾ ½ –f¯ f ff  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f ½¾f°–¾ f n¯ ° °–f°–f¯ f½ ¾ – ¾ fff°– ¾f½°– @¯ffn°¾ ½ °   f @¯ f°f½¾–f¯ f½ ¾ – –f¯ fff°¾ ½ °   ff°©f° °–f°¯ ¯ f f f°–ff° f° ff°½¾¾°f¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f f¾ ½ –f¯ f ff¾ ¾ ¯f–f¯ ffff°– ¾f½°–  f°f¾°fff°¾ ½ °  f°© fff°¯ ¯ f¾ – ¯½f ½ff°–ff° ¯½ff° °–f °–f–f¯ ff°– ff¾ ½ –f¯ ff°– ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 –f¯ f¾ ––f ½f°ff f°%€+9f– °%f–f–f¯ f ¾ f f ff –f¯ f¾ ¯°f  f ¾ ¯f–f¯ f ff°– ¾f½°– @¯  f°f¾°fff°¾ ½ °  f½¾–f¯ ff°–¯ ° ½f€.

ff°f°–f¯ fnf €¾ °–f©f f f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

n f½f  f–f¯ fff° ½¾f °–f°¾ ° °f f° f°f¾ ¾f °–f°f¾°f f°–f°° °f¯ °©f f°f¾°f¾ ½ ° –.

f €  ¯ff€ff½°–f¯ ff°–¾ff f ¯¾ ¯½°f ¯°–° °–f° ff¾f° f ¯ °–f–f¯ f ff¾ff°¯ °©f ¾ ¯½°f f° ¾ f¾       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 9 ¾ °$ . ¯ f–@..

½– ¾$f¾ ¯ f @f.

 ff°ffff°¯ °n f¯ ¯ f° ° f–f¯f°f¯ ¯ f–¾ff¾f ½ f¾ f@. ¾ff¯ °––°ff°.

 f ¾Of°½ °¾ f° ¯f¾ ° f°°f¯° ¾°½ °¾n¯f°–°¾f°–½ ¯ ff°.

 f– ¾f° ¾f©f  fff¾¯¾f°° f f¯ °– f °–f° f ° f¾f½f f.

 f f ff¯f  ff°f°9–f¯.

 f °f ff¾ f © ¾ – °f¯ 9½–°f ¯ f° ½f f½½ f ° f¯f¾f°°f°¯ ¯ f¾ – °f¯  .°–f° © ¾ – °f¯ ¾ °–f°¯ f¾f°°f¾ ¾f f©f  Jf°f © ¾ °–f°f°ff f %–f% f°n½¾f © f– f°f¯ f ½¾¾f°¾ ½  f°–f°° f © ¾  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  -f¾ ff°–fff°¯ ¯ f °°–ff°f°–¯ °–½ © ¾ – °f¯ ¾  –°ff° ½¾ ff–f¯ °©°–°f  ¯ f°° fn½ f° © ½¾ ¾ f½ nf°¾ ff° ff¾ © ½¾f°– ½ f¯f¾ ½    f°ff f f°–% fn%½f f © ½¾f°– ½°– ff°½f f © ¾ – °f¯ –f° ff° © ½¾f°– ½°– ¾ f½¾¾¾ f–f    ff°–fff°¯ ¯ f½ ½°–f°f°ff © ½¾f°– ½°– °–f°¾ – °f¯ ¯ f  © ¾ – °f¯¯ f f°€ ¯ f°¾ff¾f © ½¾f°– ½°– ½¯ ° ¾ n½f f½½ f f°f½½f ff¾½ ¯°–f° ff°ff°–¾f¯f½f f © ½¾f°– ½°–f°°f °–f°¾ – °f¯¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

%f  fn% ¾ ff°f°–°f  –@ ¯¾ .  f° ¾@.f©@ ¾ °f ¯°f¾° ° ¾f     ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

-@ °–f°.

$ . J 9 ¾ .

½– €f$f¾ ¯ f ff¯@f.

 ff°½ °¾ f° ¯f¾ ° f°°f¯° ¾°½ °¾n¯f °–°¾f°–½ ¯ ff°.

 f– ¾f°¾f©f  9f fff°fff°¯ °––°ff° °¾f½°–°¯ °–f¾f°-@ ff½f°¾ f ¾f¯ ¯½ f©f°f ¾f¯ °–f¾f f½f °f°–f f½f fn f °¯ ° f° ¾f° ¾f°f°–¯ °f f°–f f°–f   f ¯ ° f ff°–ff°°©°– °–f°¯ °––°ff° ½¾ %f°f€ f° ° ¯ f%¾ ½  ff°   ¯ f°f°f¾ ½ ½f f–f¯ f ¾ ffff°¯ ° ½nf f°¯ ¯f°f f©f %° ¾ n f°¾€¯f° f°½f % ¯ffff° ff f–¾ f f°f°%f¾ ¾–f¯ f%ff½f ff½ ½nf  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f¾°f   ff°f¾ ½ ½f f–f¯ f ff%½f f f°–¯f –f° ff°f½f f n½f %f–f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  ¾ ff°–f ¯f° °–f° °¾f½°–%½f f° ¾ n ¾f½°–%¯ffff° ff f–¾f½°–½f ff°f°f ½° ¾ f°f¾ ¾f °–f°–f¯ f   ff°f¯ f f° %¾f¯ ¯ ° f°¾€½f f f % f° ¾%½f f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f f–¾f½°–f % ¯ f°½f ff°f°°– ff½f°f f¾° ¯ f°f f¾° ¾f %f°–½ °°– f °–f°f°f f¾f% ¾°¾ff½f°f ©f f–f¯ f   ¾ f¾ ff°–f½f°f°°– f°¯ f f° ¾ ¯ f°½f f f°f  ¯ f°½f°ff°– f °–f°f°f f¾f%¾ff½f°f½°%° ¯ ¯ ff°¾f©f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ½½n f°  f¾ f° ¾f  ¯ f° °¯ °©f f°¾f%f°f  f¾° ¾ ½¾%¾ ½ ½f f–f¯ f  -– – f¾°f   ¾ ff°–f°f¯ ¯¾f f°f½° ff–f¾¯ °––°ff° f ff€ f°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f¾f¯f °–f°f°–f ffff°¯ ° ½nf –f¾ °–f°nfff %nff %   ¾ f½¾ ¯f–f¾f f°– ½nf % °–f°¯ °f¾¯ ¾€+%f –½%f°– –½%  f©f ¾ff½ °f°–%f°f½°% f°–f¾%f¾–½%f ½f f½½ f½@¯ ¯ f° f½f% –°ff°°¯ ¯°– °f°– °–f°  –f¾ ff¾°f%  ¾ ff°–f½¾–f¾f¾–½f f°ff f¯ °––°ff°°ff– ¾ ff°–f ½°–f° f °f°– ¾ ¯ f°f°ff–f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  °f¾f°f ½f°©f°–f f½¾ ¯–f½f°©f°–©–f¯f°– f½   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 -@n  f€f%¯–f€¾       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

@ D.

 9 ¾ ½$ .

½– °$f¾ ¯ f ff¯@f.

 ff° f f–¾f n¾f°– ¾¯ f f °f¯°–°f f f –f n f°– ¾¯ ff ff ¾ ¯f°f@°@f °°f ff¯½f¾ f f° fff ff°– ¾@°@f ° fff°½f°©f°–f° % %  f°–f f°–f°f  fff¾f f–f° ¾ f–°f ff f–f° °–f– ©f f¯f f °–f °–f – ¾  ff¾f–f¾ –f¾ °ff°¯ °©f ¾¯ °–ff°f° f °f f–f° °–f f–¾f n¾¾f°–f¾¯ ¾©f ¯ ¯ ff°f°¯ ¯ f°f  f ¯ ¯ f¾¯ f f ff © n¾ ½ –f¯ f ff°   ¾ f © n ff¾ % nf–f¾¾¯ f%¾ f ¾ ¾f.

¯ ° %.

+% f f © n½ ¾ –°¯ ¯°– f–f°f°– f ½ f° ff°¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f½°– °–f°@¯@% © n½ ¯°– f°€+ © n–ff° ½°– @¯% ¯ff©f f ° ff°  ff f ° f@°@f ° –°ff° @°¯ ¯ f f°–¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 °f °f½f%f¾ff©f f % ¾ ¾ f © n ¾ % © n½ f¯f f° f% fJ f° –°ff°f½ °¯ °– © nf °––f¯ °©f ¾ ½ –f¯ f ff °  @f°f ff¯½©f ¾ ff°f©f f°%ff ff¾f°f¯f¾f f°– % ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f ff– © n¾ ½ –f¯ ff°– ° ¯ f ff° fn½ © n ¾  ff° f°¾ ¾ff°f°°f¾ ½ –f¯ f ff°  f¾ ¾¾ ¯f © nf°– ° . fJ f°f f°€+ © n° f¯©ff°–ff °f ¯ffff° ° © n¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 . ¯f°–ffnf fnff°f½ f½ °°– ¯f¾ff°f°f°f f f½f f–f°f°–f°– ¾ f¾ ¯f©f % % @f°f¾ f©f f°––f¯ ¯ f f–f° f–f°f°°f   ff– f°– °–f°¯ °––°ff° @¾ ½ –f¯ f fff°– ¾ ¾° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f °–f°f½ @¾f¯½f¯ °©f ¾ ½ –f¯ f ff° J f° °–f° © n½ f¯ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

 Jf©f¾ ff°– ff– f°– °–f°  f° ¯ °––°ff°f½ @¾f¯½f ¯ °©f ¾ ½ ° f ff– f½f f°–¾ ½  ff°°¯ ¯ f¯ff °– f°¯ °%f°½f ¾°–f ©fff % ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

 f¾ ¾¾ ¯f–f © n f ¾ J f° ¾ f f°€ f°f©ff@¯ f° f¾@¯f ¾ ½ –f¯ f ff¾   f–f°f©f f f° f° ¾ f©f ¾ ff°–¯ff¯ ¯ ff¯ °f f f°– °–f° @f °–f°f½ @¾f¯½f¯ ¯ ° © n¾ ½  ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f.

½ ff © nf°– f¾f©ff f f°¾ ¾ff°f°°f¾f¯½f¾ ½ –f¯ f ff° 9°–¾ ½f ff¯ ½f°–¾ ½ f°–¾fff°f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  ¾¾ ¯f © nf°–f ffJ f° f¯ ff°f°–f°¾ ½ –f¯ f ff°%nfff° Jf°f¯ f½f f–f¯ f ff¾f°f¾ f–f½ ¯ f°¾ff¯ °© f¾f°% ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¯f f–f°¾ f¾ ¾f f°ff°–¯ff¾f©f  f f f°–f–¾ f–f¯ff ¯f¾¾ ½ f  @f°–f°ff¾ f °–f°f½ @% %¾ ½ –f¯ f ff° .f¾ff °f°– ff¾¯ff ¾f°¯ f ff¯.

 ¾ ff f©f f°––f ¯ °––°ff°@¾f©f  ff°½ ¾¾ ff¾¯ff f°°f¾ ¾ff° f½°–¾ °–f °f°– ¾ ¾ ¾ ¾ ¯f © nf f°f–©f f© ¾ ½ –f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  ¾ © nf.

%@ f°.½.

 f°f ° °– ¾ f f°f° ¾ f¯°n –f¾ –f¾ f°f°f° nff–½f°–¯ f%¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  ¾¾ ¯ffJ f° ©f f@°@f °     f f½f°–ff°¾ ½ –f¯ f ° °–ff°f°– ° ¯ f .

¯ ° f°f f°f©f  D°¯ ¯f¾f°¾f° ff¯°–ff°–°ff°@ @9f%@ @ @9f% ¾ ½ –f¯ f ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 °¯ ¯ ff°¾f°f°– f%9f f f–f°n€€ ¾°%–°ff°.°f¯f½° nf   f¾ ¾f °–f°¾f°f f¯ ff° °f°–%¾ ¯ff° ff½f° ¯ ° ¾f ¯ ° ¾ff° °–f°¯½ ¯ °¾ ° % –°ff°f@¾ ½ ff¾f  ff° f° ¾ ¾ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

   f¾ ¾°–ff° f–f°ff f.

°%€€ n .

°ff.

+% f°f ©f½f f.

° ¾ f° ff°ff¯½f f°–ff°½f°– n¾ ½ –f¯ f ff° %€€ n 9 .

½ 9fn °¾ .

°f° % ff¯°–ff° f°ff¯ ¾ ¾ff° f°f ¾ ½ –f¯ f ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 f f n¾°f °––ff f¾f° f–f¯f°ff– ¾ ½ °¯°–°  @ D.

–¯f– ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

 ¾ ©ff °f°–¾f n¾ ½ f °¾½ f%°–fn% ff¾f°ff n¾ f¾f f ° ° ¾f  f f f–f° ffff ½ f¾° ° ¾f f¯f¯ f¾ f ¾ f°f¯f½  –f°f–f f f ¾f°° ° ¾f f° f¯ °°––ff°°f¯f f¾°f¯ff ½f n¾f¾fff ff% f¯ f–°ff°– f½f °f°–% f° n¾ f¾f fff – ½ ¾ f°¯ °©f n ff¯ ff¾f°––¾##¯ ½ff° ¯ f°°¾ ¾ff°–©f¯f ©f n¾f ff n n% fnf  % ©fff °–fnf ¾ ©¾ °––f°           ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ %% .

.. D@..

 ¯° 9 ¾ .f $ .

½– ¯°$f¾ f ¾°¾ffff°¯ °© f¾f° °f°– f–f¯f°f¯ ¯ f–. f.

 f °–f°¯ f f° ¾¯½ ½ f¯f f¯f °¾f©f¯ ¯ ff¾°–  f°©°f ff ¯½f f ff°–¾f¯f½f°©f°– f° f ½ ½f f–f¯ f ff   ¯ f° ff ff¾ –ff ff°– f–f¯ f ff  f f°–°f°–¾f°– ½°–f° –f °–f° °–f° f–f¯ f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f°¯ °©f   f°©°f½f f°n½ff°– °€. °––f  f° ff° ¾f¯½°–€ .f°– °–f f–f¯ f  ff€ °–f°¾#¾f½ ¾#f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ¾  °–f°¾ ½¾ – ½ f¯f– f°f½ f ff ff¾°f%– ¾ ½ ½ff¯% ¯ f°ff¯ f ff°f– °–f° f°f°½f f f ff°¯°n#  fn€½f– #f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . f°¯ °©f   f° ff°–f°f¯°ff°––f¯ ¯ fff°– f°ff¯ ff–.

 ¯ f¾f©f ¯°–f°– °–f°# f f#½f f–f– ¾ f°f° f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . f¾°fff° f¾ ½  ff  -f ¾°f°––f¯ ¯ f¾°f ff¾–.

 -f f¾°f°––f¯ ¯ f–f¯ f¾°f°f °–f°¾ f°–ff° °–f°¯ °– n½ ½f¾ °f @ ¯½ f° f°–ff° n ¾ f f° f f ff–°–ff° ff¾ f°–ff°f f°f°f f½©f°–f° f° f–f¯ f ff  -f°I ¾¯°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 –° ¾f.         ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

¯ f–..

@I 9 ¾ $ .

½– f°$f¾ f f° °–f°.

 Jfff°¯ ¯ f–ff¾f@If¾f f°fff.

@I ¯f°f.

ff°f  .

ff¯ ¯ f°f   ff½f¾n f °  °ff°n° ¾ff f°¯  f¾ ½ ° D°€–°ff°° f fn f° ½ D°€.

–°ff°° @.

 °.@.

° °¾ f° ½ D°€@ I–°ff°° f fn f° ½   ff°f °–f°.

@ ¾ ff°f° ©f ¯¯°n¯ff°ff°f€f° °–f°.f¾ ¯ °Df¯f ff¾ J° .

9f ¾ €f.

9f  ..

ff. f°f 99n@ ¾ f €f°–ff° f°f f°f - 9Jf°f  f–f¯ f   ff°–°––f¯ ° ff¾f° 9ff½n f°f¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  f°–ff° °–f°½¾ @ff f°  - Jf¯ ¯ f°–ff°ff°¯ € + .

 ¾ °––f¾ ½ °  °ff°½nf°–ff°f°–f¯ f f°©°fnf€½°f°f–ff f°   .°n f–¾ ½ ° ¾ °–¾ ½ –f¯ f  f f°    fnf° f°½-°  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ½f¾°ff ff –.

@If°– °            ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

° 9 ¾ –¾¾$ .. ¯ f–.

f° nff°f¯ff°¯ f  . 9¾ ¾¾f°– °f¾f°–fnn°¯½ f°– ¾f° ° ¯f°–f¯ f°fff°¯ ¯ f–.½– f°$f¾ f f½ff°– f¯ °– °f.

ff¯ ¯ f°f   ff½f¾n f °  9 f¾nf½ ¾½f f ¾ f  f½f f½½ ¾¾ fff¾½f  f f–f¯ f   f– ¾ f¯ f °–f¾ °––f¯ ¯ °¾ ––f  ¾ f¯ ¯ f¾ ––f¯ff½ f°f¾ ––fnff°f½ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ½n f°¾ ––f % .

° © f¾f¾f½°–  ¾ ff½¾¾ ––f f°f¾°f f°   ½f$–f° ff° f°–°f° ff¾ ¾ f ff ¾ ff°f° f° f°–° ½f  f –f f°–° ¾ f½¾¯½€ ¾ ff½¾ ff f¾°ff° f½°f f°–° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . ¾ ¾ f° f°¯ + ½f f f f– ¾ ¾ ––f ½ff  ff ¾ ½ °  f¾ ––f ¯ f°¾ ––f¾f¯ ¯ ° f°¯ ¾€ 9f f½½ ¾½@.

   °–f° ½nf¯ f¾ ––f$ f°–° ¾ f½f¾ ½ °   ¯ f°¾f¯f¾ ½ ff¾½f f°–°¾ °––f f°f¾ ½ °   ff°–f°f¯ f°f f°–°f½f°f©f ¾ ff°f°   ff°–f°–f°  f°–°f½ -° ½f f  f¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 @ f° f½ff f°¾.° f . ½°––f¯ °f¯ ff°¾f°. f°°ff° f ¾ ¾ff°¾ ° f¾°f .

  ¯–f ¯f°€ff         ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

.3.780.3.3/08./.73.2 %0.73149039.20907.9:8#9:947.3-07..390.9.80-:.907-039:8050794-0/./.$$%# .3942-4 (5.7.3 203. 9/.8..709 :947 45797.3.20907203.02-:.::52030..3!$%   . 4438.8 8.890.3.3.0-4.507:.39/.3/03.3./03.73.9: ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3.4-.703..39/.7.470202-07 9.3803 803. /9 59 090-.3. :./.3.78  ..3:39:203.93.02:/.3$9.390780-:980-.7.20907203.3.390./.3%# :3.3  02:/.3.7.3 1..99079..8907.3203./../.3/.3/03.80/.9.2 5..9.7/ 5.  ..3 02:/..3.33.455.38250/.2 $090.9.2/.3.3.. .33.3090-./.7! /0 09.9.7 80.3/.944$$%# !:-8.:39:$00.202-:..78 447.9:7.3/.39.7.8.5.

3.9:.9.%5.78 O O O ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .$0  4908$.33./80903.3 4-0803.908 O %0.3#%% ::7.8..805079.-:.2 :39:2024943 3.3:39:203.7203.. #5.73.73.09909::.203008802:../.3.447!.3.7.-:3.3 03:##$!&$# %  :./03./.3  :./.98.2.3/.4-0 02:/.9908$$%# 203:3.3/.0990 .9.:39:202-074:930 5.9.9:7.203.8  %.447!.!&%5./08.3%# :3.7/.80-:.73.3%%% 439#$909.2-.73.3.7.:39:74:53.89.447!.3%# 02:/.349....9:203././.3 5.0990 4908$%# .49.3.3090-.

7.7.7...907   9:754883.7.403/ O 9:7.3/.39. 447.:8  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . /9 59 090-.3.7907.0..9-..3...349.5.70-7.78 039..7.3908.9 %0.907.3%# % $5.

 $024.9. #5.83.2-.44.73.9:7./.-072. %0.-039:4-0805079..73.0990  9:754884-0803. 5./.3090-.9      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ./.7/-..202-039:80-:.. /9 59 .3203.31.7 .3:39:203.33/. #% :..3.  $$%# 3.447!.78 447.

9 9 ¾ °$ .. ¯ f¾f°–J-J.

f9f f ½ f°–¾ ¯J° ¾ f °¾€f °f ¾f °½¾°– f½f ° ¾f°°f¯ f  ff°f f¾f½°–– ©f°–f°½ff° f¾ff°¯ °f½f°n ¯f° f°½f°–¯¾n f½ ©ff° ° ¾f°¯ °©f ¾ ¯f°f¾ f°¯ ° °f°–f° f©f. ° ¾f°¯ ½ff°¾ ¾ff°–¯ ° °f°–f° f°fff°¯ ° ¾f°– f°n° J° ¾.½– f°$f¾ f .

 f©f  ¯ ° °f°–f° -f¾ f¾f½¾ ¯f°f©f°–f°½f f f–f½ ©ff°f¯ °©f f°nf f° ° f¾ f¯f¾¯f  ff°–¯ff¯f¯ ¯ fJ° ¾. f9f °–f°.

 ff½f¾½ € f .

 f°–¾f°–f¯ ¯f°©ff°f ff¯¯ ° ¾f° f°–f f°–f°f   ff f°–ff° °–f°9@%%   f f°.

@+% n% f f°.

@+%½%  D° ¯ ¯ ff°¯°nf° .

°Df¯f½I  ¯ f° ff °–f° nf°– @%%¾ f–f f°f°¯ ¯°–$ f–f°°–ff° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .ff°f ½f f.

 f¯ f° f°ff°¯ € . ¯½€ f¾°f %°–ff° ff°f° f ff%f–°ff°  ¯ f°f½¾ ff °–f°¯   -ff¾°f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f°– f–f°°–ff° ff¯ °–f°nff¯ ¯ f°–ff°f– f°–°ff°¯ @¯   f @¯%.

ff°f¾ ½ ½f f¯ ¾¯½€f % f½¾f°– f ½ f° ©f °––f$°–ff°°   f°–° ¾ f° f°¯ + ½f f f ¾ f°fO°¯ °––f° ff° ¯ f° f°¯¾°f f¾°f   °ff°. @ f°f½¾¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

  f f f–f°f–¾ °––f¯ °–f¾f°¾ ½ ° @f½f°½¯ nf   ff°–°––f¯ ¯ f¯ 9©f f¾ ––f °–f° f¾°f   @°––f¯ f°f¾f©f ¾ f°ff°–f° f–ff°f¾¯ °©f ½ ¾f– nff°f¾ ½ ¯ °–f€f° f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f9f ¾ f n½f ¯°f¯ff€ ½f f½ ¯° ¾° f°ff¾ fff°¾f©f©f –ff f¯f¾ f½f f½f f½ff–¯ ¯ f©f– ¾   9  +@½¾@f¯ ff° ¯ @f D°f°–f f½ f°ff° ¾f¯ °––°ff°f °%°f°%f–f ¯ °f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . . f°f f–f° f–f° f–f°f°–°–° f°f f°½f°f½f fn½f  ¾ ff°f° D°€€nfn°¯J° ¾.

 9 °–ff°°f°f¯ f f¾°f  ¾f©–f f¯ ff°° fn f @ f¾°f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 ° f ¾f f¾¾ ° °–f°@ @f°–f f ff¯.

f9f ¾ ¯–f ¯f°€ff °f I ¾9  °f n & . f °f¾fff °f€ f½ °¾%© ¯–f€¾% ff°½f¾ ¾f f¾ ff– 9 f¯¾-  f°f @f¾  D°€€nf–J° ¾.

 .

 f ¯f–°f€   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

09477. !:-8 94-07 :947 457907:3.30.2.04254 .7 4707.33.3.50/.7 80-.50.0947.73.7:..3/08.7.37.3$9..//:.3.3.3203.7::.35078.3-92.:.7.0947 -.3.58/.0947-007.8.3/.3/08.2./03.3.3.3 07/.7.39.7::.::.5.8907./.78..3.2.2-.8.3.5/03.02-:.25.3202-039:80-:.3.9..8..18/-.39078:8:3/.3.3/08.8/09.9!07:8.2-.203.:2.:.7.2-.3 -92.18 08./03.3 -..3.7 80/9 !..2-.2-.750 50.. /08.73.8.2-.7 : -.2.3802../. !03/.3202-039:.7 ..9.34707.509/.0.2-./.25..9.303.4-0 $0/.9..:2.790507-0/.0947 :2.5-007.3-92.202503.2-.4-0/08.4-0-92.5:2.8.2-.09479078:8:3 /.7 802.78 !..37.32.50./08.202503.-:7./.2-.7 .3-92.7 .703..78.207:5.3202-039:.7.3 202-039:80-:.5.945$:7.384/ %.8:39:203:393.9202503.0 9/.. .35.39078:8:3/.9:8#9:947.

3-07.3-...7.35747./.3805079502-:.7502-:.79!747..320.09.9.809907 /.2.5.502-:../8.5.2.89.9.5.37:29:.203. 9..2470#7.3 202-:.. 2:.-.84707.3502-:.507.5/03.3././902.88.3 4707.3.5.3.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3/08.83/.3/08.4:9.9.5.2./.0947 2.9.25..8.3 02-:.30-:9:.8.3809.3.420 94470# 9.38 .8$:90 470# 80-0:22.39.89.9.344 507:8.8050795././507:3.3:897.09..3 458:7. /0....25.5.3 470/7.3 -748:7 548907/ .8.2..5.3.9.88.3.945$:7.80.2-.09.344.:.35:.809907 /08.724394749..3203.32034.9.3.2-.8. /..5 %.8.4 0.25:5:.8:0.1.2-92.88-92.7/08.. 2034..357.2-.380/07../.8.35. /8.3.50309.3 805079/4-0:897.0. :8.7.7.307:39:202-:../:3.5.35007.7-07-....307 :39:20.80993425:907..5.947.25.8. 07../03.947 903.85034.3/03.3.7-07-.253.50.7/-.3 7.9 :.9.0947 2:.7.3.3.2-.207:5.-. :3/.25: :39:502-:.9 2024 349.8.50:.3405.:.507.3.7.9545:07/.74-0-07-.203.3-.84707.79:3..8.3.3 -748:7.8.39/..

4397..942.3/897-:903039078'079./03.3507:8.2-.:.9 3/44.5../03.949.3 203.4475.0990 0381439 %70-:.3.80-.7: !./.3 90709.7/03.89./.-:0 .9:7/03.!07.:-..8.70.3.2.949.3.9.99080907.3.20/. 903.3202.9.73.09$80-4/ ..3202203:77.91.309445../...2-.../.30:/08 !#0.3::7.8458:7.9 .30.73.30-.944-4 -:.31439../ 9:77.:39:202-:.078 -0.047039.943 54797.0755.5745079-.3/.7 5.9./.3 0307.30:/08 !.947 $:5507 .8. 03/0.750385.:/08.7  :. -0.303.5745079-.4394.9..5.07 !%09%44 5.5:95.5./03.89./.3805.:/030.202-:3:89089./.38..3.9. 9:70381439/.2203:3.8.7.5.3 ::7.302-././4:203-.7:39:202-:.9.7./.39.  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . 50:39:202:.3/.359.990845 .2-.3202-:.07 ..949.3/03..39322 :3.722/.:5.203.2025.

..-:.7.808:.3/03.9/:.780/:..3.3/03.942./.3 203:3.3058944 9:7.5...91.7.-:.35.3.:39:0507:.3.3 %039:3.801-:0 83907.3507:8..9507:8.-:0/..$0.9 207:5.3.3.3 :3.95.5075.3 3..78 90780-:9..3:93.8.:23:25.8090.3/03.3502-:...7/-.59 .31439..344507:8.5.3 /83203:3. %07.9..39../.8099072028.9 -:.59/.905.7:7:1 5.83.../.09.3.785079.8/..73.9.35.805079.3908..3 5%09944/-.73.2-.33.2.3..9.0990/.8     ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .390758./.370/ %072..90..3 809.2.08 /.78 /-.7.73.43.2..4475.45 0907.033. .:./.73.3/.1439.30/:.3.3 ...3502-:.9..07994.9.8/08.3507:8.7-:..324/1..2..-:0  $025:73.9090-.:39:202:/.0907.:7.7..

33.0.:.2/.:90.73./.3.33907.::7.9.6:.7 .30-0//:3.9.8 .97 .3.253 8:5.0/9..3 5  O4-8./. .890 5070.33.3..45 5.9:7 O:3.9-0.:809/03..7.3  O.35:9  O5.947 3  0 2:. 8:5.33. 24.33.907.9 &&%& !:-80802-07 :947 4579 *$9.9..02-:.7.7 544.7..3::7. 4.9.90580944.7-.3/.9:7 3907.9.:0.01944 80910950203.3907.7 . .-8. 5/.3 -:.:809...9:8#9:947.9..9./30.:90. ..-:.09. O3010 O-:.97 .3.0.: ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .:8..5030.3/903.93.

73.73.9:73.:-08.3 -:3.3907..:3./03.3.3./549438.9805079/43.:8:::7.3.3/.7.7...3907-08.9/903.5:9  O-:.7.3.3.73.3.320307:5.3905.3.. 903.3..7.4-0.-08..7.3:39:202-039:3.7  .9-.78 3.3.2.3907807.7 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .3203.90.9:-.3-07. 3.: 4. 5:39:5.7..9.3:3507805.3.3/.3.79:./.3 004-408.80.9 O.9.73.83.7.38:5.7.45 5.7 805079/.:907-08.73.0-.7.. :39: 202-.35.-08.8903.33.2-.7.3.7.

.2/03.7.7.3 &39:202-:..88:5.8025:73. ..3999.203:3..3.9:995:8.70-2:/.8..98:.:3. :39:749.$.9.33.37:2:82.9.. .902.

.35:3.7.3.90.3 .77.5..3. /07.3.39: 8..9 507805.7.73.9: 8.9078008802:.203./ .3/.35:8. 3./805079.47.:..7/.70780-.8251 507805.5:83..9.3.0 8:5.-075:9.9::.33.39.8  O$090.098:5..30 8.79.9:5078./8.3.73.3.30 ...3.3 O8090.3/...7.3.4.5.3 !07805.907.3 8251.:8.3. 97: -70.907.0./..2-.3.7..97 8090.7.7.53 8251 O$090.9 7000033  .8.08008..30-07.9:. /00908./90754943-:. ./ .

203.97 -70.39..3..73.3803/7803/7. 203./-./-.-. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .7.79-07:3..8050795:3.. 8:/.3-.590758./-0-07.9.:39:2028....:.3:39...-.3:3  $090.8.5.5.2.

.9:-.03 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½  .9::3.73  8090../.:. 5 .907.2.3.3:3.3:93.3/03.-07:9 -:.93.3/0090-.7.2.20.:09.3::7.2-.38..73.38050799.5-.3805079. 3.20.30.3:3.3:3./805079 .:3907.01944 $05079-07:93 O.3. -/.3.-:.32094/08251.38.9..3819 -.90.80..7./03..

/.3 90780-:9 /./805.3-07..0.  ./93. 8090.30-0.33.79.39.3:-:39:8:/.3/.9.73.-070108.2-..8050793  .7./.209073..9:/. 44&-:39:   ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

9 3.803/7/03.. 2.3$9.79..3:.:80.:.3.8843 .9 803/7 $437..39.7 :947 45797..:2.9:8#9:947.39.8843/03..3/54303.-:.2.9.3203:3.5:3. .3.39.44$437.4/07..3 !:-8 .3470.

-:.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .0../ .7.-0-07..3..2-.7.703..39.7././058 805079/-.50788/03.7.3:5.257080:7:.3.:42-3097   9.9:9.9.470/7..:38:7/.3.97 $19.-07:93.3.9. :.-:.38.3.9. -8.30.33.98.98  $090.73.7.-:.9 57088/03.93.2.3.47097  :.30/:./.30.3/.9:3..38050795.9:-:.:90.3 8008.9:3.8. 3.3-039:203.309.3.34942.8..7.3:./.7.5.3/.9.   $05079-.80.7443.3 :.7.7/-./.45  $090.

.370.9.3:3..3  02:/. .7/-.3007%44:39:202-:.:5:9.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .2-..94-0.3805079.7/.9805079/-.

 :3.4/0/.343.990780-:9/.07930%4:7.50%44 8008802:.3$..74-0.0 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

/4-0./8.203. $090.2-..9:9.25.4-0.:-./.95.99.7-07:9 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

:9...:8.3 0/ .4-0.9:5.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ ././90.34-0.:%72 80-0.9.9.3203:3.3907-039:.934247/.7:805079/-..3$19/.3.334247/03.9-.4-0. .9 .30/  $090.34-0.9:.

 .-:3.3.:.

3  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .8.-:.2.//.9 %.34-0.3.95079.:://-.9.9:./.3/03..

9.9/.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .3 9. 7.3 :9303.8008.3::7. . -..7 /-.0%44 02:/.3:39:2033/...3.9.3-08.7.2-..3. ..805079.33907../.9/.  .2.12:338.07.3 /...3 000 7.::3.203079.35079.3.73.3:9./33.703.7 2.-:..30.7..

/9...8.207./03.3-08.. 9.::.95079.5.5.: 3907.94-0.3-08.3::7.3.3-../  07.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .7.3.3.0%445.2.2:.!70809:-.9.8:/.90/:.7./.38.3.7.3802:.:5./805079.3. 8./43.3 3.34-0.30/:.9:39:2028.:.33. .30. -0.3.7.25.203./.38..2-. 3.:39:.3.7.202-:.8/2443 /03...7/.9.%50.3-:.7/-../././.7./.3-08.7:9..9..7 58.73.38:/.203.7 80083.

 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .%7./#.%44/.2 53907../03.//:.3944/-.9.89.0%7.385.207.3:-.385.9.9./.74-0. 4-0.3/49.%50203..73.:0/9 97.703.9.703.99.703../-07.9/.3.45/. .385./203.8:/. 454-0.

. $090.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .85079/-.:03/0..32:3.9:.

 .7.5:98.73.334/08.5:8942 .3.:  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .2...9:-07.207.9:9.49.8/03./..3:5.203 /:.2-..:9. 9.34/05./.9.3.2-.

080/:.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .3.25.3 /.:90.7/.4-0.203. 7.90/:.8 8.7//.9.2-..3./.7:5./-.30803/78.35./.0-4./805079.

39.9.90/:.3:-.2-../ 53907.:/95:8942/..9.  $0083./.0%44/.34/0 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .%50203.30.4-0. -0.9-07:93.8008.7.3/:./#. ../.8:5. 2.

:  $090.7/-. .79. 4/0-07.:/.9.2 4/09.2 4/0./805079.203.73..9:2.25.3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .24/0!:9 .2-.98.:9.

990780-:9203.34-0.909./805079..9.5:390.. ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .7/-. .-:3.4-0.8008.309.2-.  07:93.

9..35.2-.:3.3-:.. $05079.3. 3 0-.94-0.007%44/.9..3.9.3. 00 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .5./..2..7/-.7/0 .  %0.7/-.98050795.:2:895..2-.779..0 ..

/.::3../.2-.73..3-07.25..203...9./ 8.73  .8 -07.907..3$.50%44../.9.9.3.3.:4-0.83.8%729.7/-.2-./.99/.0%44...3 ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % . ../.203.25..3.8050795.:33/.9././..: 53907.8.73./8050795.3:-..

-.3802:.2..7..:..70.33.8:/.-07.4-0.3  74:5 .2-.89.907807..3..703.9.9.2-.   %.7805079.2-.7/-./ 93.8008.30.: /9..449.-:.5. 00  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .3. 2. 32.89.32070.

.9203.3 9.8 $437.9.7%:947.4-.-07.4/007.884344 .2.8/.3 $0.8.36:       ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . 8024./.

–J° ¾I¾f.

 €f 9 ¾ f$ .

½– €f$f¾ f 9f fff°fff° f©f.

 f¯ ¯ f–J° ¾I@%ff°fJ° ¾O9  % °–f°.

 ff°–¾°–f© f½ff°–f¯ f@f.

 f ff°  . ¯ f–J° ¾I¾f °–f°.

 fO  f.

 ff° f f°9- ff f°.

+- f° ff f°–ff°¾ ½ –f¯ f % f°f°f%   f°©°ffff°¯ ¯ f € ¾°f °–f°° fn  ° %ff°""%°–ff° n f ff¾% f°f°¯ €¾ ½½f f9½ f f–f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  ff–°–ff° n °–f°f°f½f°½f°  f°f¾©–f € f°¾½ff°¾ °–f° ° fn @f°¾½ff°¾@   ¾ff°ff¯ ¯ f© ° f°f ff °–f° nf°–  f°¯°–f° °–f°nff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 °–f½f ff °––f½°–– f¯ °©f ¾ ½ °% f– f°– ¾ f°f°%   ¾ f½¾f½ f°f°f°½f ff ¯ f°½n° ° n ¾   f ¯ f°½f f½½ f½n° ° n ¾  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  ½f f–f¾ff¾ f– ff¾°––f °¾ ½ ½f f–f¯ f   ¾ f°©°f f¯ °©f f ° f°f°f¾ ½ ½f f–f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

   ¾ ff°–ff¾ € ¾°f °–f°° fn ¯ ¾€ ¾ff¾ff%¯ffff° f ff n ff°–f° °–f°nff¯ °–°––f°––f¾ ½ ½f f–f¯ f% ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

   fff°f ½© ff¯f °–f°nff¯ °– ½©%f–f¯ f% – ½ff°–f°°f % °–°–– " f–f° f° ¯f°–f–f °–°–°f¯½ °°f  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  ¾ f°©°f ff f°½° fn ½¾f  f°½f f½½ f½ ¾¯f–  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

   ¾ ff°–f–f °–f° ©f ¾f f¾°f¾ ½ ° ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 –J° ¾I¾fD@.@ ¾f° €f¯–f€¾ @f° f¾½f° ¯½f ff –.

 f ¾f°– °–f° –J° ¾ I¾f.

 €f      ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

 ¾f°–J ½ ¾¾.

 ¯° 9 ¾ f$ .

½– ¯°$f¾ f @ff°¾ffff°¯ ¯ f–nff¯ ¯ f– ½ ¾¾ °–f°9–f¯.

 ff°– ¯ ½ff°½–f¯€f¾ff  9 f¯f f ¯ f ©f¾°– f f°–ff°¾¯ ¾ ¯ f°½f¾ °–ff°f½ nf° ¾ f°f°–ff° f–f¯ f ff  9°–°–ff° ¾f °–f°°–ff°f°– °–f °–f°#¯# f–f¯ f ff  f°–ff° °–f f°  ¯ f° f€ @f½¾fff°f°–¯½ °– °–f° €½f f ½ ¾¾ f° f½ ff° f f¯ ¯½°f€°°f ¾fff°©f°°¯ °©½f ¾f©f °–f°– ½ ¾¾f°– ff° f¾f½f°% ¾°¾ff¯ °––°ff°#€ f° #° ¯ ¯ f½f% f–f¯ f ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

  f°©°f  ¾ ff°½f¾ °–f°–ff°½f°– n f½°–f°½f f°–ff° n f°¾ ¾ f°f  € f¾ff° f½f f–f¯ f ff  @f½f ¯¾ ¾f¾f¯½f ¾° D°¯ ¯ f–f f¾f°f¾½ff–f¯ ff¯½f¾ ½  ffff°¯ °––°ff°#€°f°€# f° f½¾ffff°¯ ¯ f  f–f¾ f° f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f–°ff°#° ¾ n#°¯ ¯ f f°–°f°–¾f¯f½ ¾¾½f f– f ff  ff¯–f¯ f ff¾¯ °© f¾f° fff f–f¾½¾f°–¯ ¯ ff¾f°ff ff f°ff¾  ¯ f°¾ff f–f°ff¾ f°¾ff –f f¾ °–f°¯ °––°ff°#€°f°€# f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 fff° f ff° f¯ °¾ ½  ff  -f f¾°f°––f¯ °–f°f¾f°–f° f°–°f°½f f–f¯ f f½f½f f f–f° f°– f°f ff¾ f°#¯ ½°½f f ff¯ °©–f– ¾ ¾½ff–f f¾f°f f f¯ °n f ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

 f¾ff° ¯½f¾ ½  ff  –J ½ ¾¾ -– -–  ¯%¯°¯–f€¾% –f½ $$– f°–¯ ½ ¾¾ n¯    ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

D@@....

 ¯° 9 ¾ .f $ .

½– ¯°$f¾ f f –¾ –¾   ¯ ¯ f °–f°¾ff ¯°J°–%  f¯J°–%½f f f.

 ff°¾ffff°n f¯ °–f¾ f–f¯f°fnff¯ ¯ f– ¯ °–f° n ½f f°¾¯½  f ¯ f ©f¾°– f f°–ff°%¾ ½ f¾f°f  % f f f°–°½ ¾ –f°– f ff°¯ °f¾ ½f°°–ff° ¾ f ff  f–½¾ ¯ff½ ¾ – °–f°#–½#f ff  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

° ¾ ff° f¾ ½  ff ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ . f–°ff°#° ¾ n#½f f°–ff° ½ ¾ – ¾ f ff  f  ½ ¾ –½f°©f°–°f f¯ fff°f¯½f¾ ½  ff   ¯ f°f°ff f f°–°¾ ¾ff°f– ¯ ¯ f°½–½½ ¾ –f f ¯ °€°f°€ .

   ff°f f°–f f¾½ ¾ – ff¯°–ff° ¾ f ff  ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ .

f¾°fff°¾ ½  ff  f–f f¾f°f f°–f f¾½f°–ff°f°– ff°– f°–°½ ¾ – f¾ff°f¯½f ¾ ½  ff   @ ¯ .

¯¯ D &.@.-.

 & -– -–  ¯%¯°¯–f€¾% –f f°–¯ J ½ ¾¾ n¯ ½ $$ ¾¯¾½ °–'f n  ½ $$ ¯–f€¾ n¯$n f%€ ½½ % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful