You are on page 1of 3

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXIII/192/08 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 grudnia 2008r. Dochody budetu Gminy Deszczno na 2009r.

Dzia 1 010 Rozdzia Paragraf 2 3 01010 0970 01095 0750 Tre 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dziaalno usugowa Cmentarze Wpywy z usug Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych opat Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Warto 5 29 880,00 28 380,00 28 380,00 1 500,00

700 70005 0470 0750

1 500,00 317 013,00 317 013,00 9 200,00

35 613,00

0760

2 000,00 270 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 69 000,00 65 000,00

0770 710 71035 0830 750 75011 2010

75023 0690 751 75101 2010

65 000,00 4 000,00 4 000,00 1 230,00 1 230,00

1 230,00

756

75601

7 753 113,00 10 000,00

3 0350

75615

0310 0320 0330 0340 0500 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 75618 0410 0460 0480 0490

75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801 80101 0750

2008 2009

4 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

5 10 000,00

1 880 793,00 1 611 846,00 12 925,00 99 022,00 145 000,00 12 000,00

1 486 348,00 696 181,00 286 176,00 2 741,00 131 000,00 10 000,00 250,00 360 000,00 132 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00

32 000,00 4 243 972,00 4 228 972,00 15 000,00 6 548 465,00 4 991 615,00 4 991 615,00 1 536 850,00 1 536 850,00 20 000,00 20 000,00 188 040,00 55 876,00

4 766,00 43 443,50 7 666,50

2 80110

3 2008 2009

80113 0830 80148 0690 852 85212

2010

85213

2010

85214 2010

2030 85219 2030 85295 2030 Razem:

4 Gimnazja Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dowoenie uczniw do szk Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z rnych opat Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

5 47 164,00 40 089,40 7 074,60 20 000,00 20 000,00 65 000,00 65 000,00 3 040 200,00

2 539 000,00

2 539 000,00

14 600,00

14 600,00 240 000,00

90 000,00 150 000,00 98 000,00 98 000,00 148 600,00 148 600,00 17 956 941,00