Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/192/08 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody budżetu Gminy Deszczno na 2009r. Dział 1 010 Rozdział Paragraf 2 3 01010 0970 01095 0750 Treść 4 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wartość 5 29 880,00 28 380,00 28 380,00 1 500,00

700 70005 0470 0750

1 500,00 317 013,00 317 013,00 9 200,00

35 613,00

0760

2 000,00 270 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 69 000,00 65 000,00

0770 710 71035 0830 750 75011 2010

75023 0690 751 75101 2010

65 000,00 4 000,00 4 000,00 1 230,00 1 230,00

1 230,00

756

75601

7 753 113,00 10 000,00

1

2

3 0350

75615

0310 0320 0330 0340 0500 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 75618 0410 0460 0480 0490

75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801 80101 0750

2008 2009

4 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

5 10 000,00

1 880 793,00 1 611 846,00 12 925,00 99 022,00 145 000,00 12 000,00

1 486 348,00 696 181,00 286 176,00 2 741,00 131 000,00 10 000,00 250,00 360 000,00 132 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00

32 000,00 4 243 972,00 4 228 972,00 15 000,00 6 548 465,00 4 991 615,00 4 991 615,00 1 536 850,00 1 536 850,00 20 000,00 20 000,00 188 040,00 55 876,00

4 766,00 43 443,50 7 666,50

1

2 80110

3 2008 2009

80113 0830 80148 0690 852 85212

2010

85213

2010

85214 2010

2030 85219 2030 85295 2030 Razem:

4 Gimnazja Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 47 164,00 40 089,40 7 074,60 20 000,00 20 000,00 65 000,00 65 000,00 3 040 200,00

2 539 000,00

2 539 000,00

14 600,00

14 600,00 240 000,00

90 000,00 150 000,00 98 000,00 98 000,00 148 600,00 148 600,00 17 956 941,00