You are on page 1of 55

Uzasadnienie

Uchwa nr XXIV/167/2008 z dnia 10 wrzenia 2008 roku Rada Gminy Kodawa, dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717 ze zm. ) uchwalia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( dalej jako: mpzp ) dla obszaru pooonego w Gminie Kodawa, wyznaczonego uchwaami teje Rady Nr VIII/81/2003 z 24 wrzenia 2003 roku w sprawie przystpienia do sporzdzenia mpzp i Nr XXVII /283/05 z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie zmiany tej uchway, obejmujcego dziak nr 31/11 pooon w obrbie Ranek i cz dziaki nr 212/4 pooonej w obrbie Wojcieszyc. W uchwale tej, w czci wstpnej, Rada Gminy stwierdzia zgodno planu ze Studium przestrzennego Gminy Kodawa wg

uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania

zaczonego na rysunku planu wyrysu. Obszar objty planem stanowiy dotychczas tereny rolne, nalece do Skarbu Pastwa, pozostajce w zarzdzie Oddziau Terenowego Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z uchwalonym planem miejscowym tereny nim objte przeznaczone zostay na: teren lotniska, sportu i rekreacji - oznaczony symbolem 1Kl, tereny rolne - oznaczone jako 2R i 3R oraz teren publicznej komunikacji drogowej - oznaczony jako 4 KDZ. W myl uchway wskazane tereny mog by w caoci wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub czciowo dopuszczalnym, na warunkach

wskazanych w ustaleniach dla poszczeglnych terenw. Pismem z dnia 24 wrzenia 2008 roku Wodzimierz Rutkowski i Kazimierz

Sokoowski, reprezentowani przez penomocnikw, a Beata Sokoowska pismem z dnia 23 wrzenia 2008 roku wezwali Rad Gminy Kodawa do usunicia naruszenia prawa . W odpowiedzi pismem z dnia 20 padziernika 2008 roku , dorczonym wzywajcym w dniu 24 padziernika Rada Gminy Kodawa uznaa podnoszone w

wezwaniu zarzuty naruszenia prawa za bezzasadne i bezprzedmiotowe. Odnoszc si do zarzutw W. Rutkowskiego i K. Sokoowskiego stwierdzia m.in. i zarzut nieprzedstawienia jej przez Wjta Gminy Kodawa listy nieuwzgldnionych uwag jest bezprzedmiotowy, bowiem Wjt przedstawi jej rozstrzygnicie dotyczce rozpatrzenia 1

uwag do planu miejscowego jako integralny zacznik nr 3 do uchway z dnia 10 wrzenia 2008 roku zawierajcy zarwno pozytywne jak i negatywne rozpatrzenie uwag do przedmiotowego planu. Skargi do sdu na wskazan uchwa zoyli ( nadajc je w urzdzie pocztowym w dniu 24 padziernika 2008 roku ) Beata Sokoowska, Wodzimierz Rutkowski oraz Kazimierz Sokoowski wraz ze 114-oma innymi osobami, w stosunku do ktrych zapado w sprawie II SA/Go 855/08 prawomocne postanowienie z dnia 18 lutego 2009 roku o odrzuceniu ich skarg ze wzgldu na nieuiszczenie wpisu sdowego. Sprawy ze skarg Wodzimierza Rutkowskiego, Beaty Sokoowskiej i Kazimierza Sokoowskiego poczone zostay do wsplnego rozpoznania i rozstrzygnicia. W skargach ( o identycznej treci ) skarcy, powoujc si na przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym oraz art. 50, art. 51, art. 52, art. 53 2 i art. 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z pn. zm. - dalej powoywanej jako ppsa ) zaskarali w caoci powoan na wstpie uchwa i na podstawie 28 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm. powoywanej dalej jako ustawa o pzp ) oraz art. 94 w zwizku z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminy wnosili o stwierdzenie jej niewanoci ewentualnie o stwierdzenie jej niezgodnoci z prawem oraz - na podstawie art. 200 i nast. ppsa - o zasdzenie na ich rzecz kosztw postpowania. Na podstawie art. 106 3 ppsa wnieli o przeprowadzenie na rozprawie uzupeniajcych dowodw z dokumentw

powoywanych w uzasadnieniu skargi, a na podstawie art. 61 3 ppsa o wstrzymanie wykonania zaskaronej uchway. Zaskaronej uchwale zarzucali : 1. naruszenie art. 28 ust. 1 w zwizku z art. 19 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez: - podjcie zaskaronej uchway w brzmieniu, ktre nie odpowiada projektowi teje uchway przekazanej do uchwalenia radnym Gminy Kodawa przez Wjta Gminy Kodawa jako organu waciwego do sporzdzenia planu, - wprowadzenie zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego bez ponowienia czynnoci, o ktrych mowa w art. 17 ustawy, w zakresie niezbdnym do dokonania zmian w projekcie planu miejscowego. Wywodzili, i przedoony radnym gminy projekt uchway zawiera ( co wynika z

zaczonych do skargi owiadcze radnych ) w dwch fragmentach inn tre ni 2

ostateczny tekst uchway podjtej i przekazanej nastpnie Wojewodzie Lubuskiemu w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w celu oceny jej zgodnoci z prawem. Rnice wystpiy w 3 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz 3 ust. 1 pkt 7 zaskaronej uchway. W

przekazanym radnym projekcie uchway w obu wyej wymienionych punktach wystpowao sformuowanie drg startowych, za w tekcie podjtej uchway zostao ono zastpione sformuowaniem drogi startowej". Jak wynika z zapisu w protokole z sesji Rady Gminy Kodawa zmiana w tym zakresie nie bya, mimo takiej deklaracji, przedmiotem autopoprawki organu sporzdzajcego projekt planu. Powysza

okoliczno stanowi naruszenie zasad i trybu sporzdzania planu miejscowego, ktre wynikaj m.in. z przepisw art. 17 i art. 19 ustawy o pzp. Naruszenie tych przepisw polega na uchwaleniu planu miejscowego w brzmieniu nie odpowiadajcym projektowi planu sporzdzonego przez Wjta Gminy Kodawa jako organu waciwego do sporzdzenia planu oraz na pominiciu obowizku ponowienia czynnoci, o ktrych mowa w art. 17 ustawy, w zakresie niezbdnym do dokonanych zmian w projekcie planu miejscowego, 2. naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o pzp przez podjcie zaskaronej uchway bez uprzedniego podjcia uchway o zgodnoci planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodawa.

Powoujc si na utrwalone orzecznictwo sdw administracyjnych i pogldy doktryny ( wyroki WSA w Biaymstoku z dnia 9 lutego 2006 r. II SA/Bk 583/05; WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007r., IV SA/Wa 2091/06; WSA we Wrocawiu II SA/Wr 66/07 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2007r. II OSK 1863/06, a take Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck 2006, str. 189 ) wywodzili, i stwierdzenie zgodnoci planu miejscowego z ustaleniami studium powinno nastpi albo w formie odrbnej uchway, albo w uchwale podjtej w czci wstpnej uchway w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niniejszej sprawie natomiast zaskaronej uchway nie poprzedzia uchwaa o zgodnoci planu miejscowego z ustaleniami studium ani nie zawiera jej cz wstpna zaskaronej uchway, 3. naruszenie art. 17 pkt 14 ustawy o pzp przez nieprzedstawienie Radzie Gminy Kodawa listy nieuwzgldnionych pisemnych uwag do projektu mpzp, o ktrych mowa w art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy. Skarcy podnosili, i z zacznika nr 3 do projektu mpzp wynika, i zgoszono 41 uwag. W myl art. 17 pkt 14 ustawy o pzp wjt przedstawia radzie gminy projekt planu

miejscowego wraz z list nieuwzgldnionych uwag, o ktrych mowa w pkt. 11 cyt. 3

przepisu. Z powyszego obowizku o charakterze bezwzgldnym Wjt Gminy Kodawa nie wywiza si ( co wynika z doczonych do skargi owiadcze radnych ) albowiem Radzie Gminy Kodawa przedstawi jedynie dokument pod nazw Rozstrzygnicie wjta o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowicy zacznik nr 3 do projektu mpzp i zawierajcy jedynie dane dotyczce iloci uwag, ktre zostay zgoszone do projektu planu oraz oglnikowe odniesienie si do sposobu ich rozpatrzenia pod wzgldem zasadnoci podnoszonych zarzutw. W treci "Rozstrzygnicia wjta o sposobie

rozpatrzenia uwag" brak jest natomiast listy nieuwzgldnionych uwag zgoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wymogu tego z pewnoci nie spenia zapis, i pozostae uwagi ze wzgldu na brak wymiernych argumentw uznaje si za bezzasadne. Wskazywali, i zarzut dotyczcy

nieprzedstawienia przez Wjta Gminy Kodawa listy nieuwzgldnionych pisemnych uwag zgoszonych do projektu planu miejscowego podniesiony zosta przez nich w

wezwaniu do usunicia naruszenia prawa z dnia 24 wrzenia 2008 roku, ktre skierowane zostao do Rady Gminy Kodawa. Na etapie sporzdzania niniejszej skargi okazao si, e do dokumentacji przekazanej Wojewodzie Lubuskiemu w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w zwizku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym, zaczona zostaa szczegowa lista nieuwzgldnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem skarcych, tego rodzaju techniczny zabieg ze strony organu w aden sposb nie konwalidowa racego naruszenia procedury uchwalania planu okrelonej w art. 17 ustawy o pzp, 4. naruszenie art. 17 pkt 13 ustawy o pzp przez wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego w zakresie nawierzchni pasa startowego lotniska z betonowej na trawiast bez ponowienia uzgodnie z Pastwowym Wojewdzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie WIkp. Poznaniu. Skarcy wskazywali, i po wyoeniu projektu planu miejscowego do publicznego wgldu Wjt Gminy Kodawa, jako organ waciwy do sporzdzenia projektu planu, dokona w nim zmiany w zakresie nawierzchni pasa startowego lotniska ( nawierzchnia betonowa zostaa zastpiona przez nawierzchni trawiast ). Zmiana ta miaa charakter istotny z punktu widzenia zasad ochrony rodowiska oraz wymogw gospodarki wodnej i melioracji na tym obszarze, co powinno skutkowa ponowieniem uzgodnie z Pastwowym Wojewdzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w zakresie moliwoci odprowadzania wd opadowych z terenu pasa startowego w taki sposb, 4 i Dyrektorem Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w

aby nie wystpowao zagroenie wprowadzania do gruntu substancji ropopochodnych. Postanowienie Pastwowego Wojewdzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 lutego 2008 roku nakada obowizek odprowadzenia wd opadowych i roztopowych do istniejcego kolektora deszczowego prowadzcego wody deszczowe do Jeziora Wojcieszyckiego, po ich uprzednim podczyszczeniu. Zmiana nawierzchni pasa startowego z betonowego na trawiast powoduje, e powysze uzgodnienie stao si nieaktualne. Wprowadzenie powyszej zmiany do projektu planu powinno rwnie skutkowa ponowieniem uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu bowiem moe mie ona znaczcy wpyw na stref poredni uj wody w Rankach, ktra znajduje si w granicach zaskaronego planu miejscowego, 5. naruszenie 10 ust. 1 i 2 w zw. z 2 pkt. 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. Nr 164, poz. 1587) przez wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego, ktre pozostaj w sprzecznoci z ograniczeniami Raportu oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski" ( zaktualizowanego w kwietniu 2008 roku) oraz Prognozy oddziaywania na rodowisko. Zdaniem skarcych zmiany do projektu planu miejscowego powinny zosta poprzedzone aktualizacj prognozy oddziaywania na rodowisko. Zgodnie z treci 10 ust. 1 i 2 w zw. z 2 pkt. 5 powoanego rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku materiay planistyczne, sporzdzone na potrzeby projektu planu miejscowego, powinny by aktualne na dzie przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia. Sporzdzona na potrzeby podjcia zaskaronej uchway prognoza oddziaywania na rodowisko nie uwzgldnia zmian wprowadzonych do projektu planu w toku postpowania planistycznego. Wywodzili, i w Raporcie oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski" ( aktualizacja kwiecie 2008 rok ), z uwagi na zasig krzywej dopuszczalnego haasu 60 dB, stwierdzono, e moliwe jest uytkowanie na projektowanym lotnisku sportowych lekkich samolotw migowych z napdem turbomigowym, sportowych lekkich samolotw migowych z napdem tokowym, lekkich wielozadaniowych samolotw dyspozycyjnych z napdem tokowym, lekkich samolotw dyspozycyjnych z napdem turbomigowym, migowcw. Zgodnie z

treci 6 pkt 4 lit. a tiret trzecie rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie klasyfikacji statkw powietrznych ( Dz.U. Nr 139, poz. 1333 z pn. zm.) samolotem lekkim jest samolot o masie startowej nie wikszej ni 5700 kg. 5

Paragraf 3 ust. 1 pkt 11 zaskaronej uchway

wprowadza zakaz wykorzystywania

lotniska przez statki powietrzne o masie startowej powyej 9000 kg oraz samolotw z napdem turboodrzutowym. Zgodnie z treci 6 pkt 4 lit. a tiret sidme powoanego rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statkw powietrznych, samoloty o masie startowej 9000 kg klasyfikowane s jako

transportowe due. W konsekwencji wic zaskarona uchwaa pozwala obsugiwa znacznie cisze samoloty ni dopuszcza to Raport oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski" (aktualizacja kwiecie 2008 rok), ktry zosta sporzdzony dla jednostek o mniejszej masie startowej ni dopuszczone w zaskaronym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Raport nie jest zatem adekwatny do zaoenia przyjtego w planie. Prowadzi to do sytuacji, w ktrej w toku postpowania planistycznego nie sprawdzono rzeczywistego zasigu stref haasu zwizanego z funkcjonowaniem lotniska w odniesieniu do istniejcej zabudowy mieszkaniowej. Wskazywali nadto, i niezalenie od wyej opisanej sprzecznoci pomidzy treci zaskaronej uchway a treci Raportu oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski", sporzdzona w toku postpowania planistycznego Prognoza oddziaywania na rodowisko" nie

uwzgldnia zmiany w zakresie zastpienia nawierzchni pasa startowego z betonowej na trawiast, 6. naruszenie rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku ( Dz.U. Nr 120, pz. 826) przez podjcie zaskaronej uchway o lokalizacji lotniska, mimo i zakres szkodliwego oddziaywania haasu zwizanego zabudowy mieszkaniowej. Wskazywali, i sporzdzony z uwzgldnieniem powoanego rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku Raport oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski" okrela zasig krzywych dopuszczalnego dugotrwaego redniego poziomu dwiku wok lotniska o wartoci 60 dB. Na stronie 16 Raportu", a w lad za nim na stronie 14 Prognozy oddziaywania na rodowisko" stwierdzono, e lotnisko moe obsugiwa lekkie samoloty z jego funkcjonowaniem wchodzi w stref

szkoleniowe i dyspozycyjne oraz migowce. Tymczasem ju dla samolotw lekkich krzywa dopuszczalnego dugotrwaego haasu wchodzi na terenie Wojcieszyc w istniejce osiedle mieszkaniowe obok boiska sportowego ( strona 17 rys. 9 Raportu ). Co wicej na rysunku nie uwidoczniono nowobudowanego osiedla mieszkaniowego, w ktre krzywa dopuszczalnego haasu wchodzi ju bardzo gboko. Osiedle to 6

przedstawione jest natomiast w zaczniku graficznym nr 1 do zaskaronej uchway. Majc na uwadze powysz okoliczno za nieprawdziwe naley uzna stwierdzenie na stronie 16 Raportu, i w kadym przypadku zasig krzywych dopuszczalnego, dugotrwaego, redniego poziomu dwiku dla czasu odniesienia 16 godzin pory dziennej i pory doby 60 dB nie wykracza poza teren lotniska". Skoro wic zasig oddziaywania haasu w obrbie siedzib ludzkich przekracza normy wynikajce z przepisw rozporzdzenia Ministra rodowiska, niemoliwym jest zlokalizowanie

lotniska na obszarze objtym zaskaron uchwa. Podnosili, e zaskarona uchwaa nie zwaajc na ograniczenia wynikajce z Raportu oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski" - rozszerza mas startow obsugiwanych samolotw do 9000 kg. Tym samym przekroczenie dopuszczalnych norm haasu byoby jeszcze wiksze. Jako dodatkowe uzasadnienie tego zarzutu skarcy powoywali si na uzyskan opini dotyczc wpywu na klimat akustyczny projektowanej lokalizacji lotniska Gorzw Wielkopolski, sporzdzon przez biegego o specjalnoci akustyka budowlana, 7. naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o pzp przez uchwalenie planu miejscowego mimo jego niezgodnoci ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania

przestrzennego gminy Kodawa w zakresie dotyczcym przebiegu drogi GP. W ocenie skarcych uchwalony plan miejscowy jest niezgodny ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kodawa w zakresie przebiegu drogi GP. Projektowana w uchwalonym planie droga o parametrach drogi gwnej ruchu przyspieszonego musi by drog ponadlokaln - przynajmniej wojewdzk lub krajow - a tym samym jej przebieg winien by najpierw okrelony w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, co nie zostao uczynione. Stwierdzajc w 1 ust. 1 zaskaronej uchway zgodno mpzp ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Kodawa, nie tylko uczynia to bez przewidzianej prawem formy, ale rwnie wbrew oczywistej niezgodnoci projektowanego planu ze studium w zakresie przebiegu drogi GP, 8. naruszenie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o pzp przez dokonanie w 2 ust. 7 pkt 4 zaskaronej uchway zapisu o obowizku zinwentaryzowania przez inwestora terenu 1KL kolektora wd opadowych i roztopowych, o ktrych mowa w pkt. 3 oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia na odcinkach tego wymagajcych w obrbie terenu 1KL", podczas gdy nakadanie tego obowizku pozostaje poza sfer regulowan ustaw o pzp. Wskazany zapis jest, zdaniem skarcych, niedopuszczalny w wietle art. 7

15 ustawy, albowiem nie jest moliwe ustanawianie w planie miejscowym nakazw czy te nakadanie obowizkw w zakresie nieuregulowanym ustawowo. Skarcy zarzucali nadto zawarcie w treci zaskaronej uchway sformuowa

skutkujcych wewntrzn sprzecznoci jej postanowie. Podnosili, i zaskarona uchwaa zawiera zapisy o treci wzajemnie sprzecznej, powodujce wtpliwoci co do jej prawidowego brzmienia. Zapis 3 ust. 1 pkt 13 uchway w brzmieniu dojazd do terenu wg. ustale zawartych w 2 ust. 7 pkt. 1 i 2 jest wewntrznie sprzeczny albowiem tre 2 ust. 7 pkt. 1 i 2 dotyczy zaopatrzenia w wod i odprowadzenia ciekw sanitarnych, a nie obsugi komunikacyjnej terenu objtego planem. Powysza okoliczno wiadczy o popiechu i braku naleytej starannoci w toku procedury poprzedzajcej podjcie zaskaronej uchway, 9. naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o pzp przez nieuzasadnione uznanie, e doszo do uzgodnienia planu miejscowego z Prezesem Urzdu Lotnictwa Cywilnego, gdy z pisma tego organu z dnia 1 lutego 2008 roku wynikao, e okreli on warunki na jakich uzgodnienie moe nastpi oraz poda - przynajmniej co do jednego z nich podstaw prawn uzasadniajc jego okrelenie. W konsekwencji powyszego podczas

uchybienia doszo do naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze ( Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z pn. zm.) w zwizku z art. 17 pkt 7 lit. c ustawy o pzp przez nieuzgodnienie planu objtego zaskaron uchwal z Prezesem Urzdu Lotnictwa Cywilnego. Wskazywali, i w odpowiedzi na pismo Wjta Gminy

Kodawa z dnia 8 stycznia 2008 roku Prezes Urzdu Lotnictwa Cywilnego w pimie z dnia 1 lutego 2008r roku okreli warunki, na jakich moe nastpi uzgodnienie projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a co do jednego z nich poda konkretn podstaw prawn, na jakiej uzgodnienie ma nastpi. W zwizku z powyszym nieuprawnione byo skorzystanie przez organ gminy z sankcji" okrelonej w art. 24 ust. 2 ustawy o pzp, albowiem Wjt Gminy Kodawa zosta powiadomiony przez Prezesa ULC o warunkach z podaniem podstawy prawnej co do jednego z tych warunkw, po spenieniu ktrych moliwe jest dokonanie uzgodnie. Wskazane naruszenie prawa doprowadzio w konsekwencji do nieuzgodnienia w toku procedury planistycznej projektu mpzp z Prezesem Urzdu Lotnictwa Cywilnego, 10. naruszenie 6 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 roku w sprawie opracowa ekofizjograficznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ) w zwizku z art.

72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pn. zm. - dalej powoywanej jako PO ) przez zaskaronej uchway bez sporzdzenia podstawowego podjcie opracowania 8

ekofizjograficznego obszaru objtego planem ( jako jednego z warunkw uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), ktry speniaby okrelone w 6 powoanego rozporzdzenia. Skarcy zarzucali, i sporzdzone w niniejszej sprawie opracowanie nie spenia przesanki

wymaga okrelonych w powoanym rozporzdzeniu. W szczeglnoci np. nie okrela diagnozy stanu i funkcjonowania rodowiska w zakresie oceny jego odpornoci na degradacj, oceny stanu ochrony i uytkowania zasobw przyrodniczych, oceny stanu zachowania walorw krajobrazowych oraz oceny charakteru zmian zachodzcych w rodowisku. Nadto podnosili, i dodatkowe uzasadnienie niniejszego zarzutu jest m.in. przedmiotem opracowa badawczo-naukowych, ktre - z uwagi na krtki termin do wniesienia niniejszej skargi - nie zostay jeszcze ukoczone. Podkrelali, i w dyspozycjach podstawowego opracowania ekofizjograficznego wskazano na

konieczno dogbnej analizy w prognozie oddziaywania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na rodowisko i funkcje w istniejcych powizanych ukadach przestrzennych ( str. 13 pkt 23 opracowania). Z dokumentacji planistycznej wynika, e analizy tej nie dokonano, 11. naruszenie 10 ust. 1 i 2 w zw. z 2 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego oraz 2 ust. 2 i 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 roku w sprawie opracowa

ekofizjograficznych w zwizku z art. 72 ust. 5 PO przez podjcie zaskaronej uchway bez uprzedniego sporzdzenia kompletnego i ostatecznego problemowego opracowania ekofizjograficznego obszaru objtego planem ( jako jednego z warunkw uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), co uniemoliwia merytoryczn ocen poprawnoci tego opracowania. Zdaniem skarcych, z uwagi na przedmiot planu i ssiedztwo dwch obszarw powinno zosta

specjalnej ochrony ptakw NATURA 2000 oraz strefy ujcia wody

rwnie sporzdzone ( przed lub w trakcie prac nad projektem planu miejscowego ) problemowe opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z przepisami 10 ust. 1 i 2 w zw. z 2 pkt. 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku aktualne na dzie przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia, 12 . naruszenie art. 41 ust. 2 pkt 4 w zwizku z art. 40 ust. 1 pkt 1 PO w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880 z pn. zm.) w zw. z 2 pkt. 32 i 33 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaru specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 ( 9

Dz.U. Nr 229, poz. 2313 wraz ze zmian Dz.U. Nr 179 z 2007 roku, poz. 1275) przez sporzdzenie prognozy oddziaywania na rodowisko, ktra zupenie pomija fakt, i w bliskim ssiedztwie terenu objtego uchwalonym planem znajduj si dwa obszary specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 pod nazwami: Puszcza Barlinecka i Dolina Dolnej Noteci. Zdaniem skarcych, uchybienie to uniemoliwia jakkolwiek

merytoryczn ocen poprawnoci opracowanej przez Gmin Kodawa prognozy. Konsekwencj zarzucanego uchybienia jest naruszenie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przez podjcie zaskaronej uchway bez przeprowadzenia postpowania w sprawie oddziaywania na rodowisko, ktre uwzgldniaoby okoliczno, i projekt planu moe znaczco oddziaywa na wymienione powyej obszary Natura 2000. Skarcy wywodzili, i zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 PO, organ opracowujcy projekt mpzp lub wprowadzajcy do niego zmiany sporzdza prognoz oddziaywania na rodowisko. Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 pkt 4 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody, prognoza powinna okrela, analizowa i ocenia

istniejce problemy ochrony rodowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczeglnoci dotyczce obszarw podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Sporzdzona Prognoza oddziaywania na

rodowisko" - cho powouje si w na rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaru specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 w

jakikolwiek wyrany sposb nie okrela, nie analizuje i nie ocenia istniejcych problemw ochrony rodowiska" ( art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony rodowiska ) zwizanych z istnieniem wymienionych powyej obszarw Natura 2000. Podkrelali, i zarzucane uchybienie jest tym bardziej race, jeli wemie si pod uwag , e wymienione powyej obszary Natura 2000 zostay utworzone w celu specjalnej ochrony ptakw, co nasuwa oczywisty wniosek, e spenienie powyszego celu moe kolidowa z funkcjonowaniem lotniska w bliskim ssiedztwie tych obszarw oraz to, e z opracowanego przez gmin raportu oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego wynika, e trasy lotw na planowanym lotnisku bd odbyway si na niskich wysokociach nad obszarem specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 pod nazw Puszcza Barlinecka". Wskazywali, i dodatkowe uzasadnienie niniejszego zarzutu jest m.in. przedmiotem opracowa badawczo-naukowych, ktre - z uwagi na krtki termin do wniesienia niniejszej skargi - nie zostay jeszcze ukoczone,

10

13. naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w zwizku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym przez nieprzedstawienie Wojewodzie

Lubuskiemu dokumentacji planistycznej dotyczcej zaskaronej uchway w terminie 7 dni od jej podjcia tj. do dnia 17 wrzenia 2008 roku, co uzasadnia pogld, e dokumentacja ta przedstawiona mu dopiero dniu 23 padziernika czyli 5 tygodni po upywie ustawowego terminu, moga nie by gotowa na dzie podjcia zaskaronej uchway. Skarcy wskazywali, i jeden z ich penomocnikw kilkakrotnie zgasza si ( osobicie lub telefonicznie) po 17 wrzenia 2008 roku do waciwego wydziau w Urzdzie Wojewdzkim w Gorzowie Wlkp. w celu zapoznania si z dokumentacj planistyczn. Dokumentacja ta bya jednak nieosigalna. Pismem z dnia 31 padziernika 2008 roku ( dorczonym 13 listopada 2008 roku ) Wojewoda Lubuski poinformowa penomocnika skarcych, e dokumentacja prac planistycznych dotyczca zaskaronej uchway wpyna do Urzdu Wojewdzkiego w dniu 23 padziernika 2008 roku. Tym samym

Wjt Gminy Kodawa a o 5 tygodni przekroczy 7-dniowy termin okrelony w art. 90 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, przez co dopuci si naruszenia prawa. Wprawdzie procedura oceny zgodnoci uchway z przepisami prawnymi przez

wojewod jako organ nadzoru, o ktrej to procedurze stanowi przepis art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie pozostaje w

bezporednim zwizku z procedur kontroli uchway przez sd administracyjny, ktra jest wszczynana na podstawie art. 101 ustawy o samorzdzie gminnym to jednak zdaniem skarcych wadliwo tej pierwszej ma wpyw na rozstrzygnicie niniejszej sprawy. Po pierwsze bowiem w toku postpowania planistycznego, ktrego cz wyznacza norma okrelona w art. 20 ust. 2 ustawy o pzp, doszo do naruszenia prawa, co podlega kontroli sdu administracyjnego rwnie w toku rozpoznawania niniejszej skargi. Po drugie tak due opnienie w przedstawieniu organowi nadzoru

dokumentacji planistycznej uzasadnia pogld, e nie bya ona gotowa na dzie podjcia zaskaronej uchway albo, e posiadaa istotne wady, ktre - bez ich usunicia musiayby spowodowa stwierdzenie niewanoci uchway przez Wojewod Lubuskiego w trybie rozstrzygnicia nadzorczego. Cakowicie logiczna jest teza, e gdyby dokumentacja planistyczna bya gotowa na dzie podjcia zaskaronej uchway, to nie byoby adnych przeszkd, eby przekaza j organowi nadzoru w ustawowym

terminie. Powysz argumentacj uzasadnia, zdaniem skarcych, okoliczno, i w pimie skierowanym do Rady Gminy Kodawa z wezwaniem do usunicia naruszenia prawa skarcy zarzucili nieprzedstawienie Radzie Gminy Kodawa listy 11

nieuwzgldnionych

pisemnych

uwag

do

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego. W toku sporzdzania skargi, przy weryfikowaniu dokumentw towarzyszcych podjciu zaskaronej uchway, okazao si, e obecnie lista taka ju istnieje. Okoliczno ta pozostaje w ewidentnej sprzecznoci z treci owiadcze radnych zaczonych do niniejszej skargi. Tym samym w peni uzasadniony jest zarzut,

e zaczniki do uchway i dokumentacja prac planistycznych nie byy sporzdzone na dzie podjcia uchway w sposb zgodny z przepisami prawa. Opisana okoliczno wiadczy o popiechu i niestarannoci w toku procedury poprzedzajcej podjcie zaskaronej uchway. Wskazujc powysze zarzuty skarcy wywodzili, i kade z przedstawionych

narusze prawa, opisanych w pkt od 1 do 12 skargi, stanowi samoistnie podstaw do stwierdzenia niewanoci zaskaronej uchway na podstawie art. 28 ust 1 ustawy o pzp. Skarcy wskazywali ponadto, i maj interes prawny w zaskareniu uchway z dnia 10 wrzenia 2008 roku. Wynika on z faktu, e planowana inwestycja, ktrej podstaw stanowi zaskarona uchwaa, bdzie bezporednio oddziaywaa na sfer wykonywania prawa wasnoci nieruchomoci przysugujcych im na podstawie art. 140 kc. Wynika to wprost z treci ekspertyz sporzdzonych przez Gmin Kodawa w toku przygotowywania projektu planu objtego zaskaron uchwa. Wywodzili, e ich stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie sdw administracyjnych i pogldach

doktryny ( wyrok WSA w Biaymstoku z dnia 9 listopada 2006 roku, II SA/Bk 414/06, wyrok WSA we Wrocawiu z dnia 6 czerwca 2007 roku, II SA/Wr 66/07, Z. Pawecki, Samorzd Gminny, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd II, teza 3 do art. 101 ustawy o samorzdzie gminy). W odpowiedzi na skarg Rada Gminy Kodawa wnosia o jej oddalenie jako bezzasadnej. Odnoszc si do poszczeglnych zarzutw skargi podnosia i: ad 1. wprowadzone w trakcie trwania sesji Rady Gminy w dniu 10 wrzenia 2008 r. uzupenienia i korekty do uchway nosiy charakter autopoprawek nie wymagajcych ponowienia czynnoci proceduralnych, ad 2. forma wsplnej uchway uchwalajcej plan miejscowy oraz stwierdzajcej zgodno tego planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw przez

zagospodarowania przestrzennego gminy Kodawa Lubuski Urzd Wojewdzki,

jest form

akceptowan

ad. 3. lista nieuwzgldnionych uwag do projektu planu bya sporzdzona w formie tabelarycznej i zostaa udostpniona radnym na etapie opiniowania w komisjach Rady Gminy oraz na sesji uchwalajcej plan,

12

ad. 4 projekt planu na adnym z etapw jego sporzdzania nie przewidywa nigdy nawierzchni betonowej pasa startowego, std bezzasadne jest ponawianie uzgodnie w odniesieniu do uchwalonej nawierzchni trawiastej tego pasa, ad. 5 nie wystpuj adne sprzecznoci pomidzy ustaleniami planu a Raportem oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wlkp." jak rwnie Prognoz oddziaywania na rodowisko" , tak w zakresie dopuszczalnego poziomu haasu jak te oddziaywania na rodowisko, ad 6. zakres szkodliwego" oddziaywania mieszkaniowej, haasu nie narusza stref zabudowy

jako e zasig krzywych dopuszczalnego, dugotrwaego, redniego

poziomu dwiku dla czasu odniesienia 16 godzin pory dziennej i pory doby ( 60 dB ) nie wykracza poza teren lotniska, co wynika z Raportu oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wlkp. " , ad 7. plan nie ustala przebiegu planowanej drogi GP i nie wyznacza terenu dla jej realizacji, a jedynie sygnalizuje przebieg takiej drogi w sposb informacyjny, a tym samym nie stanowicy. Nie wystpuje zatem niezgodno z dotychczasow edycj Studium, w ktrym taka droga jeszcze nie wystpuje w odrnieniu od nowej, jeszcze nie uchwalonej jego edycji, w ktrym ta droga jest ju wprowadzona, ad. 8. ustalenia zawarte w 2 ust. 7 pkt 4 uchway dotyczce naoenia obowizku zinwentaryzowania przez roztopowych oraz jego inwestora terenu 1KL kolektora wd opadowych i zabezpieczenia na odcinkach tego

odpowiedniego

wymagajcych w obrbie terenu 1KL uzna naley za dopuszczalne i niesprzeczne z prawem z uwagi na to, e ustawa o pzp takiego zakazu nie precyzuje, jaki ustanawia w odniesieniu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku dotyczce w 4 wymogw w zakresie redakcji tekstowej nakada w pkt 1 m.in. obowizek okrelenia nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw."

Niezrozumiay jest natomiast zarzut sprzecznoci postanowie zapisu zawartego w 3 ust. 1 pkt 13 gdy ona nie wystpuje , ad. 9. Urzd Lotnictwa Cywilnego w swym pimie z dnia 1 lutego 2008 roku ( znak: ULCLTL-1/54-00001/2008-01) w sprawie uzgodnienia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu pooonego w gminie Kodawa w obrbie Ranki i Wojcieszyce - teren przewidywanego lotniska" zgosi dodatkowe, w stosunku do swego poprzedniego pisma z dnia 12 listopada 2007 roku (znak: ULC-LTL-1MG501/33/07) wnioski do planu, nie zgaszajc potrzeby dodatkowego wystpienia o uzgodnienie, co zostao uznane za uzgodnienie z uwagami, 13

ad. 10. i 11.

opracowana ekofizjografia dla obszaru objtego planem sporzdzona

zostaa przez biegego w dziedzinie ochrony przyrody z listy Wojewody Lubuskiego, ad. 12. zarzut jest cakowicie bezpodstawny z uwagi na znaczn, wykluczajc bezporedni wpyw, odlego obszaru NATURA 2000 od terenw planowanego lotniska. W przypadku najbliej pooonego fragmentu obszaru NATURA 2000 (Puszcza Barlinecka") jest to odlego w linii prostej przekraczajca 5 km, ad. 13 zarzut nieuzasadniony gdy sam uchwa Rada Gminy ma obowizek przedoy Wojewodzie Lubuskiemu w terminie 7 dni natomiast dokumentacja planistyczna przedkadana jest Wojewodzie Lubuskiemu w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w odrbnym wystpieniu po cakowitym skompletowaniu dokumentw zwizanych z planem. Postanowieniami z dnia 30 stycznia, 4 i 18 lutego Sd oddali wnioski skarcych o wstrzymanie wykonania zaskaronej uchway. W pimie procesowym z dnia 11 marca 2009 roku penomocnik procesowy skarcego K. Sokoowskiego i skarcy W. Rutkowski w pimie z dnia 30 marca 2009 roku, powoujc si na przedoone do akt zapisy dwikowe, zaprzeczali aby lista nieuzwgldnionych uwag by przedoona radnym w toku opiniowania planu w komisjach Rady Gminy Kodawa. Zarzucili te stronie przeciwnej sprzeczno i zajcie dwch odmiennych stanowisk ( w odpowiedzi na wezwanie do usunicia naruszenia prawa i w odpowiedzi na skarg ) co do zarzutu nieprzedstawienia radnym listy

nieuwzgldnionych uwag. Nadto, powoujc si na wywody zawarte w uzyskanym przez Spoeczny Komitet Protestacyjny Przeciw Budowie Lotniska w Kodawie Koreferacie do oceny miejscowego planu zagospodarowania wykonanym przez Instytut Bada Naukowych-Zakad Budownictwa, Geotechniki i Ochrony rodowiska w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2008 roku wywodzili, i w zaczniku nr 1 do zaskaronej uchway bdnie zostay wskazane granice szkodliwego oddziaywania akustycznego lotniska, a tym samym radni i okoliczni mieszkacy zostali wprowadzeniu w bd co do rzeczywistego zagroenia zwizanego z jego funkcjonowaniem. Wskazane w zaczniku do uchway granice zostay bowiem wytyczone w oparciu o nieaktualny Raport oddziaywania na

rodowisko z listopada 2005 roku. W jego zaktualizowanej wersji z kwietnia 2008 roku, wynikajcy z nowo sporzdzonej mapy akustycznej lotniska zasig krzywej

dopuszczalnego dugotrwaego redniego poziomu dwiku 60 dB wykracza ju poza teren planowanego lotniska i wchodzi w stref zabudowy mieszkaniowej. Wskazany bd skutkuje rwnie wadliwoci Prognozy oddziaywania na rodowisko sporzdzonej w czerwcu 2008 roku, rwnie w oparciu o rysunek planu na ktrym bdnie wskazano 14

przebieg wskazanej krzywej, co dyskwalifikuje zarwno j

jak i uchwalony na jej

podstawie plan. Oznacza to bowiem take, e uzgodnienia do projektu planu zostay dokonane w oparciu o Prognoz , ktra nie uwzgldnia aktualnego przebiegu krzywej okrelajcej zasig dopuszczalnego dugotrwaego redniego poziomu dwiku 60 dB. Zdaniem skarcych uzyskany koreferat wskazuje rwnie na uchybienia w zakresie dokumentacji planistycznej polegajce na braku rozpoznania warunkw gruntowowodnych, brak specjalistycznej dokumentacji geologiczno inynierskiej dla terenu lotniska, brak uzgodnienia projektu planu z Dyrektorem Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w zakresie strefy ochronnej ujcia wody pitnej w Rankach,

wymaganego przez przepis art. 4a ustawy Prawo wodne. Ustosunkowujc si do pisma procesowego penomocnika skarcego

Sokoowskiego z dnia 11 marca 2009 roku, strona przeciwna w pimie procesowym z dnia 20 marca 2009 roku, przedstawiajc protokoy z obrad komisji, wywodzia, i wszystkie uwagi wniesione do planu wraz z ich tabelaryczn list znajdoway si w dokumentacji planistycznej, byy dostpne podczas prac w komisjach i na sesji Rady Gminy, podczas ktrej podjto kwestionowan uchwa, nie wystpuje te niezgodno w stanowisku organu w kwestii listy nieuwzgldnionych uwag. Nadto w kwestii zarzutw wywodzonych z Koreferatu podnis e, jak wynika z Raportu oddziaywania na

rodowisko zaoenia w nim przyjte maj charakter symulacyjny i dopiero zalecany w nim pomiar kontrolny na etapie funkcjonowania inwestycji zweryfikuje jej uciliwo akustyczn. Pismami z dnia 30 marca 2009 roku, w wykonaniu zobowizania Sdu, skarcy wskazali, i s wacicielami nieruchomoci zabudowanych domami mieszkalnymi pooonych: w Rankach w odlegoci ok. 650 m od terenu objtego planem ( K. Sokoowski i B. Sokoowska - nr ewid. dziaki 80/12) i w Wojcieszycach w odlegoci ok. 40 m od tego terenu ( W. Rutkowski - nr ewid. dziaki 250/21 ). Skarcy K. Sokoowski i B. Sokoowska wskazywali dodatkowo, i korzystaj z ujcia wody pitnej, dla ktrego strefa ochronna pooona jest na terenie objtym planem miejscowym, a skarcy W. Rutkowski, i jego nieruchomo znajduje si bezporednio w strefie szkodliwego dugotrwaego redniego poziomu dwiku ustalonej dla lekkich samolotw w zaktualizowanej w kwietniu 2008 roku wersji Raportu oddziaywania na rodowisko. W pismach procesowych z dnia 10 kwietnia 2009 roku penomocnik skarcego K. Sokoowskiego i skarcy W. Rutkowski, powoujc si na zoon opini prawn prof. dr hab. M. Grskiego, dotyczc wymaga jakie powinny by spenione w zakresie przepisw z zakresu ochrony rodowiska przy przyjmowaniu projektu mpzp, wywodzili i 15

zaskarona uchwaa jest niezgodna z prawem, bowiem podjta zostaa w oparciu o Prognoz oddziaywania na rodowisko raco naruszajc przepisy co do jej wymaganej treci. Podnosili, i mieszkacy maj prawo zna skutki sposobu

zagospodarowania przestrzeni na terenie gminy w ktrej zamieszkuj, zwaszcza jeeli wie si to z prowadzeniem inwestycji mogcej znaczco oddziaywa na rodowisko, a zagospodarowana przestrze znajduje si w ich ssiedztwie. Zarzucali, i

nierzetelno organw Gminy Kodawa dotyczya wszystkich etapw sporzdzania i uchwalania planu miejscowego Zastrzeenia mieszkacw Gminy Kodawa zostay potraktowane bez naleytej powagi, a wrcz przemilczane w toku procedowania planu. Ewentualne zagroenia zwizane z jego uchwaleniem i realizacj nie zostay

zdiagnozowane, byy marginalizowane, a nawet wrcz ukrywane przed mieszkacami Gminy. W dniu 14 kwietnia 2009 roku do Sdu wpyny wnioski Stanisawa Jastrzbskiego, Pawa Lawera, Ireny Skrzypczak, Stefana Czupryniaka, Jerzego Hermaszczuka, Krzysztofa Wickowskiego, Tomasza Modrzejewskiego, Boeny

Adamczak i Ryszarda Popiela o dopuszczenie do udziau w sprawie na podstawie przepisu art. 33 2 ppsa - w charakterze uczestnikw postpowania. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali, i wynik sprawy dotyczy ich interesu prawnego gdy s wacicielami nieruchomoci zabudowanych, pooonych bd bezporednio przy

terenie objtych planem, bd w odlegoci do 750 m od niego, zatem znajdujcych si w bezporedniej strefie oddziaywania akustycznego planowanego lotniska, a nadto korzystaj z ujcia wody, dla ktrego strefa ochronna znajduje si na terenie objtym planem. Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku Sd dopuci wnioskodawcw do udziau w sprawie w charakterze uczestnikw postpowania. W toku rozprawy strony podtrzymay dotychczasowe stanowiska. Uczestniczka postpowania Boena Adamczak popieraa stanowisko skarcych. Penomocnik skarcych K. Sokoowskiego i W. Rutkowskiego, precyzujc stanowisko skarcych, wywodzi i naruszenie interesu prawnego skarcych wie si z naruszeniem przepisu art. 144 Kc i przejawia si w tym, e budowa lotniska stworzy uciliwoci dla skarcych zwizane z pogorszeniem warunkw zamieszkania zwizanych z zanieczyszczeniami, haasem, zmniejszeniem wartoci nieruchomoci, stworzy moliwo zanieczyszczenia poredniego ujcia wody. Z obszaru objtego planem powsta moe bowiem szereg zakce - immisji na nieruchomoci skarcych. Precyzujc stanowiska skarcych w zakresie zgoszonych w skardze wnioskw 16

dowodowych owiadczy, i nie wnosi o przeprowadzenie dowodu z przedoonych do skargi dokumentw w postaci Koreferatu, opinii prawnej i opinii dotyczcej wpywu lotniska na klimat akustyczny, a zawarta w nich argumentacja stanowi ma jedynie uzupenienie uzasadnienia zarzutw skarg. Penomocnik organu, przedkadajc wyjanienia autora Raportu oddziaywania na rodowisko, wywodzi, i ju w pierwotnym opracowaniu uwzgldnione zostay a w oparciu o owiadczenie dziewiciu

samoloty o masie startowej do 10 285 kg,

radnych Gminy Kodawa, e mieli oni mono zapoznania si z pen dokumentacj planistyczn, w tym rwnie z list nieuwzgldnionych uwag do planu. Odnoszc si do zarzutw Koreferatu i zarzutu braku uzgodnienia projektu planu z Dyrektorem Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w zakresie strefy poredniej ujcia wody penomocnik organu powoywa si na wyjanienia gwnego projektanta planu,. W pimie procesowym z dnia 30 kwietnia 2008 roku penomocnik organu wywodzi, i zmiany dokonane w projekcie planu miejscowego, midzy etapem jego publicznego wyoenia a uchwalenia, nie wymagay ponowienia czynnoci z art. 17 ustawy o pzp i byy wynikiem denia organu do uwzgldnienia w jak najszerszym zakresie uwag oponentw planu miejscowego std te np. zmiana dotyczca pasa startowego i masy startowej samolotw. Wywodzi, i nawet gdyby przyj, e zmiany wprowadzone do planu wymagay ponowienia procedury z art. 17 ustawy o pzp jak i zaistniay inne wadliwoci podnoszone w skargach to stanowi one nieistotne

naruszenie trybu sporzdzania planu ( wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 padziernika 2007 roku, IV SA/Wa 1035/07- Lex 424665 ). Zaskarona uchwaa miaaby bowiem taka sam tre rwnie w sytuacji, gdyby nie doszo do zarzucanych nieprawidowoci. W ocenie penomocnika organu sporzdzania Poznaniu z planu 20 podnoszone w skargach zarzuty nie dotycz zasad

miejscowego, 2006

ale trybu jego sporzdzania ( wyrok WSA w roku II SA /Po 692/06, Lex 475253 ).

grudnia

Podnosi, i wbrew stanowisku strony skarcej, opracowanie ekofizjograficzne nie jest elementem procedury planistycznej w rozumieniu art. 17 ustawy i jego brak lub wady nie stanowi automatycznie podstawy do orzekania o niewanoci planu miejscowego. W tym przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 28 ustawy o pzp. Podnis te, i uwagi do projektu planu zostay przez organ przygotowujcy projekt planu rozstrzygnite w formie ustnej, gdy przepisy nie wymieniaj formy pisemnej jako jedynej waciwej dla dokonania takiego rozstrzygnicia. Zarzuci te, e wskazanie przez penomocnika

skarcych na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku, i naruszenie ich interesu prawnego polega na naruszeniu posiadanego przez nich prawa wasnoci nie jest 17

wystarczajce dla uznania, e posiadaj oni legitymacj skargow o jakiej mowa w art. 101 ustawy o samorzdzie gminnym. Zaskarona uchwaa nie narusza w sposb posiadanego prawa wasnoci. aden

Kwestia powstania lotniska jest, mimo

uchwalenia planu, zdarzeniem przyszym i niepewnym. Do powstania lotniska konieczne jest bowiem zaistnienie wielu okolicznoci, w tym przede wszystkim uzyskanie przez Gmin Kodawa prawa wasnoci gruntu objtego planem. Zatem podnoszone naruszenie posiadanego prawa wasnoci jest tylko potencjalne i hipotetyczne, w sytuacji gdy przepis art. 101 ust 1 ustawy o samorzdzie gminy wymaga zaistnienia naruszenia interesu prawnego kwestionowanym aktem ju w dacie wniesienia skargi. Zdaniem penomocnika organu, brak jest legitymacji procesowej do zaskarenia kwestionowanego aktu organu gminy w sytuacji mogcego powsta dopiero w przyszoci zagroenia interesu prawnego skarcego ( wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 lutego 2007 roku II SA /GL 943/06 Lex 356449 ). W ocenie penomocnika organu

skarcy bd mogli broni swego prawa wasnoci w postpowaniu o wydanie pozwolenia na budow, w ktrym przysugiwa im bdzie status stron postpowania administracyjnego jako wacicielom nieruchomoci znajdujcych si w obszarze oddziaywania projektowanego lotniska. Natomiast w przypadku rzekomego spadku wartoci nieruchomoci skarcy winni skorzysta przepisie art. 36 ust. 3 ustawy o pzp. W pimie procesowym z dnia 2 czerwca 2009 roku penomocnik skarcych W. Rutkowskiego i K. Sokoowskiego wywodzi, i wbrew aktualnemu stanowisku organu - tre Raportu oddziaywania na rodowisko jak i przebieg spotkania z regulacji przewidzianej w

konsultacyjnego

z mieszkacami Gminy Kodawa w dniu 26 marca wskazuje, e

zaoenia poczynione dla planowanego lotniska obejmoway tylko samoloty lekkie tj. do 5 700 kg. Nadto wywodzi, i wprawdzie w wersji planu wyoonej do publicznej wiadomoci nie byo, wbrew wczeniejszemu zarzutowi skargi, sprecyzowania rodzaju nawierzchni lotniska, to w Prognozie oddziaywania na rodowisko , zaktualizowanej w czerwcu 2008 roku, mowa jest o nawierzchni utwardzonej drg startowych, powierzchni manewrowych, parkingw, zaplecza technicznego itp., za o betonowej nawierzchni pasw startowych informowa gwny projektant planu podczas posiedzenia komisji komunalnej jeszcze na 9 dni przed uchwaleniem planu. Odnoszc si do pisma procesowego penomocnika skarcych wskazywa, i regulacje ustawy Prawo Budowlane w aktualnym stanie prawnym ju nie gwarantuj wacicielom nieruchomoci ssiednich przymiotu strony w postpowaniu o udzielenie pozwolenia na budow.

Uchwalenie ustawy z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o 18

rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) wskazuje na zamiar ustawodawcy przesunicia moliwoci obrony ich interesw na etap

wczeniejszy ni uzyskiwanie pozwolenia na budow. Na rozprawie w dniu 9 czerwca 2009 roku penomocnicy skarcych podtrzymali dotychczasowe stanowiska procesowe. Penomocnicy uczestnikw i uczestnicy dziaajcy osobicie popierali stanowisko skarcych. Strona Penomocnik przeciwna rwnie podtrzymywaa dotychczasowe stanowisko.

organu wskaza nadto, i teren objty planem obejmuje ok. 180 ha i

wyjani, e przyjta skala rysunku planu 1:2000 wynikaa z wielkoci terenu objtego planem.

Wojewdzki Sd Administracyjny zway, co nastpuje :

Skarga zasugiwaa na uwzgldnienie . Zgodnie z art. 1 1 oraz 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sdw administracyjnych ( Dz.U. Nr 153, poz.1269 ), sdy administracyjne sprawuj wymiar sprawiedliwoci przez kontrol dziaalnoci administracji publicznej. Kontrola, o ktrej mowa powyej, sprawowana jest pod wzgldem legalnoci, czyli zgodnoci z prawem, jeeli ustawy nie stanowi inaczej. Stosownie za do art. 3 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 156, poz. 1270, ze zm.powoywanej jako: ppsa ) kontrola dziaalnoci administracji publicznej wykonywana przez sdy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego jednostek samorzdu terytorialnego (art. 3 2 pkt 6 ppsa ). W ramach sprawowanej kontroli sd administracyjny w przypadku stwierdzenia, i kontrolowany akt narusza prawo uchyla go lub stwierdza jego niewano za w przypadku uznania, i pozostaje on w zgodzie z obowizujcym podkrelenia wymaga, i prawem skarg oddala. Szczeglnego Sd nie jest

stosownie do przepisu art. 134 1 ppsa zaskarony akt

zwizany zarzutami skargi co oznacza, i bada

pod ktem jego

zgodnoci z prawem niezalenie od tyche zarzutw. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skarg Kazimierza Sokoowskiego, Beaty Sokoowskiej i Wodzimierza Rutkowskiego bya uchwaa Rady Gminy Kodawa z dnia 10 wrzenia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

19

przestrzennego dla obszaru pooonego w Gminie Kodawa, obejmujcego dziak 31/11 w obrbie Ranek i cz dziaki nr 212/4 w obrbie Wojcieszyc. W zwizku z takim przedmiotem zaskarenia podstaw kontroli

sdowoadministarcyjnej stanowi przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 ze zm.) stanowicy, i kady czyj interes prawny lub uprawnienie zostay naruszone uchwa lub

zarzdzeniem podjtym przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, moe - po bezskutecznym wezwaniu do usunicia naruszenia prawa zaskary uchwa lub zarzdzenie do sdu administracyjnego, W pierwszej kolejnoci obowizkiem Sdu byo jednake zbadanie czy wniesiona skarga spenia wymogi formalne jej dopuszczalnoci. Skarcy w swych skargach zakwestionowali legalno uchway w przedmiocie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Uchwa w tym przedmiocie naley zaliczy do uchwa z zakresu administracji publicznej. Ustanawia ona bowiem przepisy powszechnie obowizujce na terenie gminy, majce charakter prawa miejscowego ( art. 14 ust. 8 ustawy o pzp ) i podjta zostaa na podstawie upowanienia ustawowego o jakim mowa w przepisie art. 40 ust. 1 w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorzdzie gminnym. Skarcy dopenili wymogu wezwania do usunicia naruszenia prawa,

kierujc do Rady Gminy pisma z 23 i 24 wrzenia 2008 roku, ktre wpyny do tego organu w tym samym dniu i na ktre uzyskali odpowied pismem z dnia 20 padziernika 2008 roku, dorczonym im 24 padziernika. Skarga wniesiona zostaa ( nadana w urzdzie pocztowym ) w dniu 24 listopada 2008 roku, a wic z dochowaniem 30dniowego terminu o jakim mowa w art. 53 2 ppsa. Tym samym w ocenie Sdu wymogi formalne skargi zostay spenione, a skarga podlegaa kognicji sdu administracyjnego. Rozpoznajc skarg wniesion na podstawie przepisu art. 101 ustawy o

samorzdzie gminnym w nastpnej kolejnoci Sd mia obowizek zbadania posiadania przez skarcych legitymacji procesowej do zaskarenia przedmiotowej uchway.

Badanie uprawnienia podmiotu do wniesienia skargi nastpuje w kontekcie przesanek okrelonych w art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, a nie na podstawie art. 50 1 ppsa. W przeciwiestwie bowiem do postpowania prowadzonego na podstawie Kodeksu postpowania administracyjnego, w ktrym stron moe by kady, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postpowanie, stron w postpowaniu toczcym si na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym moe by jedynie podmiot, ktrego interes prawny lub uprawnienie zostay naruszone 20

kwestionowanym skarg aktem ( wyrok NSA z dnia 3 wrzenia 2004 r., OSK 476/04, ONSA i WSA z 2005 r., nr 1, poz. 2). Skarga zoona w trybie powyszego przepisu nie ma charakteru actio popularis, zatem do jej wniesienia nie legitymuje ani sprzeczno z prawem zaskaronej uchway, ani te stan zagroenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia ( vide: wyrok NSA z dnia 1 marca 2005 roku, OSK 1437/2004, Wokanda 2005 r. Nr 7-8, str. 69 ). Podkreli naley, e przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym nie daje podstawy do korzystania przez kadego z prawa do wniesienia skargi w interesie publicznym ( wyrok SN z dnia 7 marca 2003 roku, III RN 42/02, OSNP z 2004 r., nr 7, poz. 114). Jak podkrelono w orzecznictwie, nawet

ewentualna sprzeczno uchway z prawem nie daje legitymacji do wniesienia skargi, jeeli uchwaa ta nie narusza prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia skarcego ( wyrok NSA z dnia 14 marca 2002 r., II SA 2503/01, Lex nr 81964). Oznacza to, e miejscowego przymiot strony w postpowaniu kwestionujcym legalno planu jest na innych zasadach anieli w postpowaniu

ksztatowana

administracyjnym regulowanym przepisami Kpa. Dopiero naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia otwiera drog do merytorycznego rozpoznania skargi tj. oceny zgodnoci z prawem uchway w przedmiocie miejscowego planu. Ocena ta za dotyczy rodzaju naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarcego i w zalenoci od tego skarga moe by uwzgldniona lub nie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem na skarcym, kwestionujcym legalno zaskaronego aktu spoczywa obowizek wykazania si nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale take zaistniaym w dacie wnoszenia skargi, nie w przyszoci, naruszeniem tego interesu prawnego lub uprawnienia. Wnoszcy skarg w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym musi wykaza, e istnieje zwizek pomidzy jego prawnie gwarantowan sytuacj, a zaskaron uchwa, polegajcy na tym, e uchwaa narusza jego interes prawny lub uprawnienia ( vide: wyrok Sdu Najwyszego z dnia 7 marca 2003 roku, III RN 42/02, publ.: OSNP z 2004 roku, nr 7, poz. 114, wyrok WSA w Biaymstoku z dnia 9 wrzenia 2004 roku, II SA/Bk 364/04, Lex nr 173736). Poniewa do wniesienia skargi nie legitymuje jedynie stan zagroenia naruszeniem, przeto w skardze naley wykaza, w jaki sposb doszo do naruszenia prawem chronionego interesu lub uprawnienia podmiotu wnoszcego skarg ( wyrok NSA z dnia 4 lutego 2005 roku, OSK 1563/04, LEX nr 171196, wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 roku, II OSK 1127/05, LEX nr 194894). O uwzgldnieniu skargi z art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym przesdza wykazanie naruszenia przez organ gminy konkretnego przepisu prawa materialnego, wpywajcego negatywnie na sytuacj prawn skarcego. Interes ten 21

powinien by bezporedni i realny ( vide : wyrok NSA z dnia 23 listopada 2005 roku, I OSK 715/05, LEX nr 192482, wyrok NSA z dnia 4 wrzenia 2001 roku, II SA 1410/01, Lex nr 53376, postanowienie NSA z dnia 9 listopada 1995 r., II SA 1933/95, publ.: ONSA z 1996 r., nr 4, poz. 170, wyroki WSA w Biaymstoku z dnia 4 maja 2006 r., II SA/Bk 764/06 i II SA/Bk 763/05 ). Interes prawny skarcego, co do ktrego wprost nawizuje art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, musi wynika z normy prawa materialnego ksztatujcej sytuacj prawn wnoszcego skarg. W orzecznictwie i doktrynie eksponuje si przede wszystkim bezporednio, konkretno i realny charakter interesu prawnego strony ksztatowanego aktem stosowania prawa

materialnego. Jak podkrela NSA przymiot strony w postpowaniu sdowym, majcym na celu ocen zgodnoci z prawem danej uchway organu gminy, przysuguje wycznie podmiotowi, ktrego interes prawny lub uprawnienie zostay tym aktem prawa miejscowego naruszone przed wniesieniem skargi. Przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym nie przyznaje bowiem takiej legitymacji podmiotom, ktrych interesy prawne lub uprawnienia s dopiero zagroone naruszeniem w wyniku wejcia w ycie postanowie aktu prawa miejscowego. W kontekcie wywodw dotyczcych naley wskaza, kwestii naruszenia interesu prawnego

i przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym by

przedmiotem badania przez Trybuna Konstytucyjny, co do jego zgodnoci z Konstytucj RP w zakresie wynikajcego z niego wymogu umoliwiajcego zaskarenie aktw

administracyjnych jedynie podmiotom, ktre wyka si naruszeniem konkretnego i indywidualnego interesu prawnego wynikajcego z konkretnej normy prawa

materialnego. Wyrokiem z dnia 16 wrzenia 2008 roku ( SK 76/06 TK, OTK-A 2008/7/121 ) Trybuna Konstytucyjny stwierdzi, i jest on zgodny z art. 45 ust. 1 w zwizku z art. 2 i 7 oraz art. 77 ust.2 w zwizku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa

miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy o pzp) uchwalanym przez rad gminy jako jej organ stanowicy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o pzp ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ksztatuj, wraz z innymi przepisami, sposb wykonywania prawa wasnoci nieruchomoci. Z kolei art. 6 ust. 2 tej ustawy stanowi, e kady ma prawo, w granicach okrelonych ustaw do zagospodarowania terenu, do ktrego ma tytu prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jeeli nie narusza to chronionego prawem interesu 22

publicznego oraz osb trzecich, a take do ochrony wasnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenw nalecych do innych osb lub jednostek organizacyjnych. Oznacza to, e regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mog dotyczy interesu prawnego wynikajcego z norm materialnoprawnych ksztatujcych prawo wasnoci bd inne prawa, z ktrych wynika tytu prawny do nieruchomoci. Oceniajc istnienie po stronie skarcych legitymacji procesowej do zaskarenia uchway w przedmiocie planu miejscowego wskaza w pierwszej kolejnoci naley, i kwestionowanym planem objty zosta wycznie tereny stanowice dziak ewid. nr 31/11 i cz dziaki nr. ewid. nr 212/4, bdce wasnoci Skarbu Pastwa, a pozostajce w zarzdzie Oddziau Terenowego Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa. Skarcy s natomiast ( co nie byo sporne ) wacicielami nieruchomoci zabudowanych domami mieszkalnymi, pooonych poza terenem objtym planem miejscowym przyjtym zaskaron uchwa. Nieruchomoci skarcych, jak wynika z niezakwestionowanych przez stron przeciwn owiadcze, pooone s w odlegoci 650 m ( K . Sokoowski i B. Sokoowska ) i 40 m ( W. Rutkowski ) od granic terenu objtego planem. Zaskarajc uchwa z dnia 10 wrzenia 2008 roku zakwestionowali oni tym samym przyjte w planie przeznaczenie terenu stanowicego nieruchomoci do ktrych nie maj tytuu prawnego. W orzecznictwie Naczelnego Sdu Administracyjnego prezentowany jest ugruntowany pogld, e w postpowaniu planistycznym interes prawny, znajdujcy ochron w przepisach Kodeksu cywilnego, ma niewtpliwie

waciciel nieruchomoci pooonej na terenie objtym planem ( vide: wyrok NSA z 29 grudnia 1999 roku IV SA 1501/99 , Lex 48196 ), a take, i uchwaa w przedmiocie mpzp nie narusza interesu prawnego skarcego w sytuacji, gdy kwestionuje on nie jest wacicielem ani te nie ma do niej

zmian przeznaczenia dziaki, ktrej

innych praw ( vide: wyrok NSA z dnia 3 wrzenia 2004 r., OSK 476/04, ONSA i WSA z 2005 r., nr 1, poz. 2). Ten ostatni pogld traktowa jednak naley jako zasad dopuszczajc wyjtki. Za taki wyjtek mona bowiem uzna sytuacj, gdy skarg

wnosi waciciel nieruchomoci nie objtej wprawdzie granicami planu miejscowego, uchwalonego kwestionowan przez niego uchwa, ale nieruchomoci ssiedniej, na ktr bdzie oddziaywaa inwestycja planowana na dziace objtej planem ( vide: wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 roku II OSK 84/08 i wyrok NSA z dnia 13 padziernika 2003 roku IV SA 456-458/02 nie publik. ). W uzasadnieniu pierwszego z przywoanych wyrokw NSA stwierdzi nadto, i pojcie nieruchomoci ssiedniej objtej planem, na ktrej planowana jest realizacja inwestycji moe obejmowa nie tylko nieruchomo graniczc fizycznie z nieruchomoci, ktrej waciciela interes prawny zosta 23

naruszony, ale rwnie inne nieruchomoci. Przymiot strony bdzie przysugiwa take innym osobom jeeli planowany obiekt bdzie mia wpyw na prawnie chronione interesy tych osb. Takie pojmowanie pojcia nieruchomoci ssiedniej jest powszechnie przyjte na tle przepisw Kodeksu cywilnego, zawierajcych regulacje dotyczce tzw. prawa ssiedzkiego, a cilej - art. 144 tego Kodeksu, obejmujcego zakaz ujemnego oddziaywania na cudz nieruchomo w drodze tzw. immisji porednich. NSA stwierdzi rwnie, i sam fakt, e zapisy planu nie zmieniaj przeznaczenia gruntu nalecego do skarcego nie uzasadnia twierdzenia o braku jego legitymacji do zaskarenia uchway. Wskaza te naley na wyrok NSA z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie II SA/ Po 1252/03, w ktrym Sd ten stwierdzi, i planowanie na nieruchomoci graniczcej z nieruchomoci wykorzystywania skarcych teje kopalni kruszywa w sposb stwarza niebezpieczestwo korzystanie z

nieruchomoci

zakcajcy

nieruchomoci skarcych ponad przecitn miar ( art. 144 Kc ). Skoro tak, to skarcy mieli, chroniony konkretn norm, interes prawny w kwestionowaniu projektu zmiany planu. Przenoszc te rozwaania na grunt rozpoznawanej sprawy naleao, w ocenie Sdu, uzna, i w wietle podnoszonych przez skarcych okolicznoci zwizanych z oddziaywaniem na ich nieruchomoci planowanego na terenie objtym planem lotniska, przysuguje im legitymacja procesowa do zaskarenia uchway z dnia 10 wrzenia 2008 roku, wymagana przez przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminny. Bez wtpienia bowiem zaplanowanie w planie miejscowym lokalizacji inwestycji w postaci lotniska o funkcji sportowo-rekreacyjnej, operacyjnej w obsudze zarzdzania

kryzysowego i ratownictwa medycznego naley uzna za zlokalizowanie inwestycji mogcej oddziaywa, w szczeglnoci w zwizku z wytwarzanym haasem i innymi immisjami, na pooone w jej ssiedztwie nieruchomoci skarcych zabudowane

budynkami mieszkalnymi powodujc pogorszenie warunkw rodowiskowych ycia i zamieszkiwania, a take obnienie wartoci nieruchomoci. Lotnisko jest inwestycj, ktra ju ze wzgldu na sw specyfik kwalifikowana bya przez ustawodawc, w stanie prawnym obowizujcym w okresie procedowania spornej uchway, jako

przedsiwzicie znaczco oddziaywujce

na rodowisko, ktre wymaga lub moe

wymaga raportu oddziaywania nas rodowisko ( rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko Dz.U. 2004r., Nr 257, poz. 2573 ) na etapie uzyskiwania decyzji 24

rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia. Tak wic charakter inwestycji oraz pooenie nieruchomoci skarcych wzgldem terenu objtego planem na ktrym ma by zlokalizowania oddziaywania oraz moliwy zakres jej

pozwalay w ocenie Sdu na uznanie istnienia po stronie skarcych

legitymacji do zaskarenia uchway z dnia 10 wrzenia 2008 roku. Dodatkowo wskaza naley, i naruszenie prawa wasnoci zapisami planu miejscowego nie polega na tym, e uchwalony mpzp dokonuje zaboru czegokolwiek z nieruchomoci waciciela lecz na tym, e wpywa na uksztatowanie sposobu wykonywania prawa wasnoci. Naruszenie interesu prawnego wic nie polega na odjciu jakiej dotychczasowej wartoci prawnej ( uprawnienia, moliwoci prawnej ), ale rwnie na spowodowaniu, i jaka warto prawna ( uprawnienie, moliwo prawna ) nie bdzie moga by realizowana ( vide: wyrok WSA we Wrocawiu z dnia 7 wrzenia 2006 roku II SA/Wr 604/05 Lex 297165 ). W tym miejscu jednake przypomnienia i szczeglnego podkrelenia wymaga, e uznanie, i doszo do naruszenia interesu

prawnego skarcych nie warunkuje automatycznie uwzgldnienia skargi, a jedynie stanowi przesank jej dopuszczalnoci umoliwiajc Sdowi merytoryczn ocen zasadnoci wniesionych skarg. Na gruncie ustawy o samorzdzie gminnym podstaw do stwierdzenia niewanoci uchway rady gminy jest przepis art. 91 ust. 1 z zw. z art. 91 ust. 4 tej ustawy, stanowicy, i niewana jest uchwaa sprzeczna z prawem, jeeli naruszenie prawa jest istotne. Jednake w przypadku uchway w sprawie przyjcia planu miejscowego podstaw do stwierdzenia jej niewanoci jest przepis art. 28 ust. 1 ustawy o pzp. Zgodnie z nim naruszenie zasad sporzdzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu sporzdzania go, a take naruszenie waciwoci organw powoduje niewano uchway Rady Gminy w caoci lub czci. Przez tryb sporzdzania planu miejscowego naley rozumie sekwencj czynnoci, ktre podejmuj organy planistyczne w celu doprowadzenia do uchwalania planu. Procedura planistyczna jest procedur sformalizowan, wyznaczajc zakres i kolejno czynnoci wymaganych przy sporzdzaniu planu miejscowego i obejmuje: ogoszenie o podjciu uchway o przystpieniu do sporzdzania planu, etap skadania wnioskw do planu i ich rozpatrzenia przez organ sporzdzajcy plan, wystpienie o opinie do wskazanych w ustawie podmiotw, uzgodnienie projektu planu z organami wymienionymi w ustawie, wprowadzenie ewentualnych zmian w sporzdzonym projekcie planu, wyoenie projektu planu do publicznego wgldu, dyskusj publiczn, etap zgaszania uwag do projektu planu, ich rozstrzygnicie przez organ przygotowujcy 25

projekt planu, przekazanie radzie projektu planu wraz z list nieuwzgldnionych uwag, rozstrzygnicie rady gminy w przedmiocie nieuwzgldnionych uwag, uchwalenie planu. Wskazania wymaga, i w zakresie przesanki stwierdzenia niewanoci jak jest naruszenie trybu uchwalania planu miejscowego obowizuje wymg istotnoci naruszenia trybu sporzdzania planu. Wymg ten naley rozumie jako naruszenie trybu, prowadzce w konsekwencji do sytuacji, w ktrej przyjte ustalenia planistyczne s odmienne od tych, ktre zostaby podjte gdyby do naruszenia trybu nie doszo. Natomiast przesanka stwierdzenia niewanoci okrelona jako naruszenie

zasad sporzdzania planu nie jest obarczona wymogiem istotnoci, co oznacza, i kade naruszenie zasad sporzdzania planu prowadzi do stwierdzenia jego

niewanoci. Przez zasady sporzdzania planu naley rozumie merytoryczne wymogi jakim odpowiada powinien akt planistyczny, co odnosi si do ustale planu zawartych w czci opisowej i graficznej, jego zacznikw, a take standardw dokumentacji

planistycznej obejmujcej materiay planistyczne, skal opracowa kartograficznych, prawidowo stosowanych oznacze i nazewnictwa oraz sposob dokumentowania prac planistycznych. Dokonujc w oparciu o przepis art. 28 ust. 1 ustawy o pzp oceny dochowania przez organy planistyczne Gminy Kodawa ( Wjta i Rad Gminy ) trybu sporzdzania planu miejscowego jak i dochowania zasad jego sporzdzania Sd, w kontekcie zarzutw skarg jak i na podstawie art. 134 1 ppsa uzna, i zaskarona uchwaa z dnia 10 wrzenia 2008 roku narusza prawo w zakresie skutkujcym jej niewanoci w caoci. Odnoszc si do zarzutw skargi wskaza jednake naley, i nie wszystkie z nich okazay si uzasadnione. Za nieuzasadniony uzna naleao zarzut nr 2 dotyczcy podjcia zaskaronej uchway bez uprzedniej uchway o zgodnoci mpzp z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o pzp plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami studium. W kontekcie wskazanego zarzutu skargi naley zauway, e orzecznictwo dotyczce wykadni powyszego przepisu nie jest jednolite. W niektrych orzeczeniach przyjmuje si, e przepis art. 20 ust. 1 ustawy o pzp wymaga, aby stwierdzenie zgodnoci planu ze studium nastpio w formie odrbnej uchway, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym z prawem jej zaskarenia do sdu administracyjnego. A skoro tak, to nie jest moliwe, aby stwierdzenie tej zgodnoci nastpio w tej samej uchwale, w ktrej nastpuje uchwalenie planu ( vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2091/06, LEX nr 341285 ). 26

Rozwaajc t kwesti WSA w Biaymstoku w uzasadnieniu przywoanego w skardze wyroku z dnia 9 lutego 2006 r. ( sygn. akt II SA/Bk 583/05, LEX nr 173715) stwierdzi, i uchwalenie planu, wraz z jednoczesnym rozstrzygniciem o kwestiach w nim wymienionych, nastpuje po stwierdzeniu zgodnoci planu ze studium. Stwierdzenie zgodnoci planu miejscowego ze studium jest zatem czynnoci towarzyszc uchwaleniu planu, ale nastpuje przed jego uchwaleniem. Jeli tak, to powinno nastpi w formie odrbnej uchway. Odrbna, uprzednia uchwaa o zgodnoci planu z ustaleniami studium, podlegajca ocenie organu nadzoru co do jej legalnoci, a take zaskareniu do sdu w trybie art. 101 ustawy o samorzdzie gminnym, suy ochronie zasady praworzdnoci w procesie sporzdzenia planu, dlatego te brak takiej odrbnej uchway uzna naley za istotne naruszenie trybu sporzdzania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy. Natomiast w wyroku z dnia 8 sierpnia 2006 roku ( II OSK 698/06, teza II ) NSA stwierdzi, e nawet zakadajc, i rada gminy narusza norm art. 20 ust.

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzajc zgodno projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego gminy w uchwale podejmujcej plan, a nie w poprzedzajcej j odrbnej uchwale, to naruszenie to nie moe by traktowane jako istotne naruszenie trybu, tym bardziej zasad sporzdzania planu, o ktrych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skutkujc niewanoci podjtego planu. Na gruncie wykadni omawianego przepisu w aktualnym orzecznictwie sdowoadministracyjnym

przewaajce jest jednak stanowisko sprowadzajce si do pogldu, i dla stwierdzenia zgodnoci projektu planu ze studium nie jest wymagana odrbna uchwaa rady gminy. Wymg o jakim mowa w art. 20 ust. 1ustawy o pzp jest bowiem speniony zarwno wtedy, gdy stwierdzenie przez rad gminy zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego nastpuje w sytuacji, gdy zostanie podjta odrbna uchwaa w tym przedmiocie, jak i wwczas, gdy uchwaa o zgodnoci projektu planu miejscowego z ustaleniami studium zostanie podjta w czci wstpnej uchway w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pogld taki wypowiedziany zosta m.in. w wyroku WSA w odzi z dnia 13 sierpnia 2008 roku ( II SA/d 417/08 ) i w wyroku NSA z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie II OSK 1863/06 ( ONSAiWSA 2008/1/14.) W tej ostatniej sprawie NSA uzna, i nie narusza przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o pzp uchwaa stwierdzajca, i rada miejska uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu zgodnoci planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania gminy. Skad orzekajcy w sprawie niniejszej podziela pogld 27

Naczelnego Sdu Administracyjnego zaprezentowany w powoanym orzeczeniu. Podkrelenia bowiem wymaga, i przepis art. 20 ust. 1 ustawy o pzp nie przewiduje wprost obowizku podejmowania w analizowanej kwestii odrbnej uchway, std nie mona mwi o istnieniu w tym zakresie bezwzgldnego obowizku rady skutkujcego w razie jego niedochowania, jak wywodz skarcy - niewanoci planu. W takim przypadku restrykcyjny charakter regulacji zawartej w art. 28 ustawy, zastrzeonej dla najciszych przypadkw naruszenia prawa przy sporzdzaniu projektu planu miejscowego, sprzeciwia si stwierdzeniu niewanoci ze wskazanego powodu. W czci wstpnej badanej uchway, poprzedzajcej ustalenia planu, znalaz si zwrot: uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

pooonego w Gminie Kodawa () stwierdzajc jednoczenie jego zgodno ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodawa. W ocenie Sdu tak sformuowana uchwaa czyni zado wymogowi stawianemu przez przepis art. 20 ust.1 ustawy o pzp. Zawiera bowiem pozytywne i jednoznaczne stwierdzenie organu stanowicego gminy co do zgodnoci uchwalanego projektu planu ze studium. Majc na uwadze przepis art. 134 ppsa, do kwestii dochowania trybu procedury planistycznej w zakresie rozstrzygnicia w przedmiocie opinii i uwag do planu, Sd odnis si z urzdu. W ramach sformalizowanej procedury planistycznej regulowanej przepisem art. 17 ustawy o pzp na organie sporzdzajcym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ciy w jej toku obowizek rozpatrzenia

wniesionych do planu wnioskw ( art. 17 pkt 3 ustawy o pzp ) i rozstrzygnicia o wniesionych do planu uwagach ( art. 17 pkt 12 ). Organ sporzdzajcy projekt planu nie jest zwizany treci wnioskw, ale ma obowizek ich rozpatrzenia. Pominicie tego etapu procedury lub poszczeglnych wnioskw moe skutkowa naruszeniem procedury sporzdzania planu w rozumieniu art. 28 ustawy. Wprawdzie ustawa o pzp wprost nie wskazuje formy prawnej w jakiej nastpuje rozstrzygnicie w przedmiocie wnioskw do planu, ale majc na uwadze zasady oglne dziaania organu przygotowujcego projekt planu, ktrym jest organ wykonawczy gminy, nie moe budzi wtpliwoci, e czynno ta powinna by

dokonana w trybie zarzdzenia tego organu ( tj. wjta, burmistrza, prezydenta miasta ) i z dochowaniem formy pisemnej. Organ nie ma obowizku wydawania indywidualnych zarzdze dotyczcych kadego z wnioskw. Moe rozpozna je zarzdzeniem zbiorczym w sprawie uwzgldnienia lub odrzucenia wnioskw, przedstawiajc jednake kady zoony wniosek w zindywidualizowany sposb wraz z indywidualnym 28

rozpatrzeniem go. Nadto powinien przedstawi je w zaczonej do zarzdzenia tabeli. W kwestii tej bowiem znajduj zastosowanie uregulowania wydanego, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o pzp, rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. Nr 164, poz. 1587 ) regulujcego m.in. sposb dokumentowania prac planistycznych. Zgodne z przepisem 12 rozporzdzenia wykonanie czynnoci o jakich mowa w art. 17 ustawy dokumentuje si poprzez sporzdzenie dokumentacji planistycznej skadajcej si m.in. z wykazu wnioskw zoonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktrego wzr okrela zacznik nr 4 do

rozporzdzenia ( pkt 4 12 rozporzdzenia ) oraz rozstrzygnicia organu sporzdzajcego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wnioskw o ktrych mowa w pkt 4 ( pkt 5 12 rozporzdzenia ). W dokumentacji planistycznej

rozpoznawanej sprawy, przedoonej na danie Sdu, znajduj si jedynie dwukrotnie sporzdzone - wg wzoru z zacznika nr 4 - wykazy wnioskw do mpzp gminy Kodawa w obrbie wsi Ranki i Wojcieszyce ( k. 33 - 35 i k. 45-46 dokumentacji

planistycznej ), co zwizane byo z ponowieniem tego etapu procedury ze wzgldu na zmian uchway o przystpieniu do sporzdzania planu miejscowego. Z treci drugiego z wykazw wynika, i wnioski zostay rozpoznane w dniu 27 marca 2006 roku. Mimo wskazania w spisie treci dokumentacji planistycznej ( pkt 7 i 9 ), i prcz wykazu wnioskw znajduje si w niej rwnie rozstrzygnicie w sprawie rozpatrzenia wnioskw, dokumentu w tym przedmiocie brak. Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku penomocnik organu owiadczy, i w przedmiocie rozpatrzenia zgoszonych wnioskw Wjt Gminy Kodawa podj rozstrzygnicie ustnie. Majc na uwadze poczynione wyej rozwaania i wskazane regulacje prawne w ocenie Sdu - uzna naleao, i w istocie w rozpoznawanej sprawie omawiany etap procedury planistycznej ( art. 17 pkt 3 ustawy o pzp ) nie zosta dochowany. Brak jest bowiem wymaganego rozstrzygnicia Wjta Gminy Kodawa w przedmiocie zgoszonych wnioskw, a to ze wzgldu na brak udokumentowania tej czynnoci w wymagany prawem sposb. Naley mie przy tym na uwadze, i sd administracyjny rozpoznajc skarg orzeka na podstawie akt

administracyjnych ( art. 133 1 ppsa ), ktrymi jest w niniejszej sprawie dokumentacja planistyczna i nie jest moliwe prowadzenie postpowania dowodowego w kwestii ustalenia, i doszo do podjcia rozstrzygnicia w formie ustnej. Wskazania przy tym wymaga, i zwaywszy na uregulowania 12 pkt 4 i 5 powoanego wyej

rozporzdzenia , wymagajce w rozwaanej kwestii dwch odrbnych dokumentw, nie ma podstaw do rozwaania czy mona przyj, i sporzdzony wg. wzoru z za. nr 4 do 29

rozporzdzenia wykaz wnioskw zoonych do mpzp stanowi rwnoczenie rwnie wymagane prawem rozstrzygnicie wjta. Poza tym na przeszkodzie takiej istotn

ewentualnoci stoi

fakt, i rwnie sam wykaz wnioskw dotknity jest

wadliwoci. Ze wzoru wykazu wnioskw, stanowicego za. nr 4 do rozporzdzenia wynika, i sam wykaz musi by podpisany przez wjta burmistrza albo prezydenta miasta. Aktualny w sprawie wykaz wnioskw do planu ( k. 45-46 ), podobnie zreszt jak i poprzedni, nie zostay podpisane przez Wjta Gminy Kodawa. Podobn wadliwoci w postaci braku wymaganego podpisu Wjta Gminy Kodawa dotknite s, znajdujce si w dokumentacji prac planistycznych: wymagany przez 12 pkt 10 rozporzdzenia wykaz opinii do projektu planu miejscowego

sporzdzany wg wzoru stanowicego za. nr 5 do rozporzdzenia i wykaz uzgodnie projektu planu miejscowego, sporzdzany wg wzoru stanowicego za. nr 6 do rozporzdzenia ( 12 pkt 11 rozporzdzenia ). Rwnie protok z publicznej dyskusji nad rozwizaniami przyjtymi w projekcie planu, o jakiej mowa w art. 17 pkt 10 ustawy o pzp , powinien by podpisany przez Wjta Gminy Kodawa ( 12 pkt 15

rozporzdzenia i za. nr 8 do niego ). W ocenie Sdu do istotnego naruszenia procedury planistycznej doszo take na kolejnym etapie jej przeprowadzania tj. na etapie rozpatrywania uwag o jakich mowa w art. 18 ustawy o pzp, zgoszonych do planu ( art. 17 pkt 12 ustawy o pzp ). W przypadku wniesionych w terminie 21 dni uwag do projektu planu wyoonego do publicznej wiadomoci obowizkiem organu sporzdzajcego jego projekt jest podobnie jak w przypadku wnioskw - sporzdzenie wykazu takich uwag wg ustalonego w za. nr 8 wzoru ( 12 pkt 15 rozporzdzenia ) oraz rozstrzygnicie tych uwag, co podlega

udokumentowaniu ( 12 pkt 17 rozporzdzenia ), a wic wymaga formy pisemnej. Co do prawnej formy rozpatrzenia przez organ sporzdzajcy plan zgoszonych uwag

aktualne pozostaj wywody poczynione wyej, w sytuacji rozpoznawania wnioskw do planu. W przypadku uwag w dokumentacji planistycznej brak rwnie ( mimo wskazania go w spisie treci ) zarzdzenia Wjta Gminy Kodawa o sposobie ich rozstrzygnicia. Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku penomocnik organu rwnie owiadczy, i take uwagi do planu zostay przez Wjta rozstrzygnite ustnie. W tym miejscu jedynie wskazania wymaga, i nie podpisany przez organ - dokument pod nazw Rozstrzygnicie Wjta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pooonego w obrbie Wojcieszyce i

Ranki ( planowane lotnisko ) zosta przekazany Radzie Gminy jako zacznik nr 3 do projektu planu i przybra - po zmianie nazwy form zacznika nr 3 do badanej 30

uchway stanowic rozstrzygnicie Rady Gminy Kodawa o sposobie rozpatrzenia uwag. Znajdujcy si dokumentacji planistycznej ( k.150 228 ) wykaz uwag wniesionych do planu sporzdzony wg wzoru z za. nr 9 do zarzdzenia nie jest take wbrew wymogowi rozporzdzenia podpisany przez Wjta Gminy Kodawa. Czyni to bezpodstawnymi ewentualne rozwaania czy wykaz uwag moe by uznany w istocie rwnoczenie za rozstrzygnicie w przedmiocie zgoszonych uwag. Dodatkowo wskazania wymaga, i na kocu wykazu ( k. 150-228 ) zamieszczono informacj i uwagi do planu rozpatrzono w dniu 7 kwietnia 2008 roku. Tymczasem adnotacje dotyczce rozpatrzenia uwag, zawarte w wykazie odnosz si do ustale wynikajcych ze zaktualizowanej prognozy oddziaywania na rodowisko, uzyskanej przez organ sporzdzajcy projekt planu, a sporzdzonej w czerwcu 2008 roku. Omwione uchybienia wskazuj, i w istocie nie doszo do dopenienia etapu procedury

uchwalania planu w zakresie wynikajcym z pkt 12 art. 17 ustawy o pzp. W ocenie Sdu, tak jak w przypadku wnioskw do planu tak i w przypadku uwag do planu, uchybienia te maj charakter istotnego naruszenia trybu uchwalania planu miejscowego w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o pzp, a w zakresie niedochowania wymogw ( 12 rozporzdzenia z 26 sierpnia 2003 roku ) zwizanych z dokumentowaniem prac planistycznych stanowi uchybienie zasadom sporzdzania planu. Skoro bowiem

wykazane wadliwoci skutkuj uznaniem, i w istocie nie ma wymaganych powoanymi przepisami rozstrzygni co do wnioskw i uwag, to brak taki rzutuje w sposb oczywisty na tre projektu planu miejscowego na etapie do jego publicznego wyoenia ( w przypadku wnioskw ) i po jego publicznym wyoeniu ( w przypadku uwag do planu ), a w konsekwencji i na tre uchwalonego planu. W zwizku z analizowan kwesti trybu rozpatrywania zgoszonych uwag wskaza naley na pogld wyraony w wyroku NSA z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie II OSK 17/08, w ktrym sd ten stwierdzi, i rozpoznanie uwag do projektu plany winno nastpi indywidualnie, nie za w formie wykazu uwag. Za spenienie warunku rozpoznania uwag nie moe by uznana krtka wzmianka o sposobie ich rozpoznania zawarta w wykazie uwag bez wskazania szczegowych motyww nieuwzgldnienia uwag. Taki sposb rozstrzygnicia uwag prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w ktrej wnoszcy uwag nie otrzymuje informacji z jakich to wzgldw jego uwagi nie zostay uwzgldnione. Reasumujc omawian kwesti w ocenie Sdu orzekajcego w niniejszej sprawie - rodzaj i zakres wskazanych uchybie stanowi samodzieln podstaw do stwierdzenia niewanoci zaskaronej uchway w caoci.

31

Wprawdzie Sd uzna, i w istocie w sprawie brak rozstrzygnicia waciwego organu w przedmiocie uwag do planu, to jednake ze wzgldu na tre zarzutu 3 skargi dotyczcego nieprzedstawienia Radzie Gminy Kodawa listy nieuwzgldnionych

pisemnych uwag do planu miejscowego stosownie do wymogu wynikajcego z pkt 14 art. 17 ustawy o pzp, to naleao si do niego odnie i w konsekwencji uzna za uzasadniony. Zgodnie z powoanym przepisem organ sporzdzajcy projekt planu miejscowego przedstawia go radzie gminy wraz z list nieuwzgldnionych uwag, o ktrych mowa w pkt 11. Wobec treci projektu planu miejscowego ( w zakresie

dotyczcym iloci i nazwy jego zacznikw ), przekazanego Radzie Gminy Kodawa, treci wskazanego ju powyej zacznika nr 3, odpowiedzi z dnia 20 padziernika 2008 roku udzielonej przez Przewodniczcego Rady Gminy Kodawa na wezwanie skarcych do usunicia prawa, zapisw protokou z sesji Rady Gminy Kodawa z dnia 10 wrzenia 2008 roku, na ktrej uchwalono plan jak, owiadcze radnych zaczonych do skargi

oraz daty przekazania Wojewodzie Lubuskiemu dokumentacji

planistycznej ( 23 padziernika 2008 roku ) w stosunku do momentu podjcia uchway, uzna naleao, i formalny wymg z art. 17 pkt 14 w zakresie dotyczcym przekazania listy nieuwzgldnionych uwag nie zosta przez Wjta Gminy Kodawa dopeniony, a wskazywany przez stron przeciwn jako przedstawiony Radzie wykaz

nieuwzgldnionych uwag Podkrelenia projektu

( k. 150-228 ) sporzdzono

ju po uchwaleniu planu.

wymaga, i skadanie

uwag do wyoonego do publicznego wgldu

planu miejscowego stanowi, obok dyskusji publicznej, jedn z gwarancji

zapewniajcych partycypacj spoeczestwa i podmiotw indywidualnych w procesie sporzdzania i ksztatowania treci mpzp. Na organie sporzdzajcym projekt planu ciy, omwiony ju wczeniej, obowizek rozpatrzenia zgoszonych uwag, w wyniku czego moe doj w razie ich uwzgldnienia - do zmiany projektu planu. W przypadku nieuwzgldnienia uwag lub choby ktrej z nich organ sporzdzajcy projekt planu ma obowizek przedstawi ich list radzie gminy. Nie zwalnia z tego obowizku wbrew stanowisku organu np. fakt zapoznania radnych z uwagami w inny sposb, zapewnienie im dostpu do penej dokumentacji planistycznej czy te prowadzenia nad nimi dyskusji w komisjach rady. W okolicznociach sprawy za list nieuwzgldnionych uwag nie moe by uznany przekazany Radzie Gminy Kodawa, zacznik nr 3 do

projektu planu tj. Rozstrzygnicie Wjta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp obszaru pooonego w obrbie Wojcieszyce i Ranki ( planowane lotnisko ). Jak zasadnie podnosz skarcy, zawiera on jedynie dane dotyczce iloci uwag, ktre zostay zgoszone do projektu planu oraz oglnikowe odniesienie si do sposobu ich 32

rozpatrzenia pod wzgldem zasadnoci podnoszonych zarzutw co do jego treci; brak jest natomiast listy nieuwzgldnionych uwag zgoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodzi si te naley ze skarcymi, i wymogu tego z pewnoci nie spenia zapis, i pozostae uwagi ze wzgldu na brak wymiernych argumentw uznaje si za bezzasadne. Akcentowana przez skarcych okoliczno, i w wezwaniu do usunicia naruszenia prawa z dnia 24 wrzenia 2008 roku, ktre skierowane zostao do Rady Gminy Kodawa, podniesiony zosta zarzut nieprzekazania listy nieuwzgldnionych uwag, za w udzielonej skarcym odpowiedzi ( k. 99 akt sdowych ) z dnia 20 padziernika 2008 roku tj. ponad ptora miesica po uchwaleniu planu Przewodniczcy Rady Gminy Kodawa, ustosunkowujc si tego zarzutu, wskaza na zacznik nr 3 do projektu planu jako na list nieuwzgldnionych uwag, potwierdza zasadno zarzutu skargi, korespondujc z faktem znacznej zwoki w przekazaniu dokumentacji planistycznej Wojewodzie Lubuskiemu oraz brakiem jakiejkolwiek dyskusji na sesji Rady Gminy nad list nieuwzgldnionych uwag ( vide: protok z sesji rady Gminy Kodawa z dnia 10 wrzenia 2008 roku k. 67 akt sdowych ). Kwestia przekazania radzie gminy listy nieuwzgldnionych uwag ma doniose znaczenie rwnie dla oceny poprawnoci realizacji zada i roli tego organu w procesie uchwalania planu miejscowego. Uchwalanie planu miejscowego jest aktem zoonym proceduralnie, w ktrego toku rada dokonuje kilku czynnoci o doniosych skutkach prawnych. Czynnoci te wymagaj pewnej chronologii i moliwo dokonania jednej z nich wynika z dokonania poprzedniej, jednake ustawodawca uzna, i wszystkie skadaj si na jeden akt uchwalania planu miejscowego ( vide: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod. red. prof. Z. Niewiadomskiego C.H. Beck , Warszawa 2008 str. 188 ). Stosownie do przepisu art. 20 ust 1 ustawy o pzp uchwalenie planu miejscowego ma nastpi jednoczenie z rozstrzygniciem uwag do projektu planu. Chodzi oczywicie o te uwagi, ktre nie zostay uwzgldnione w projekcie planu i jako takie zostay przekazane przez organ go przygotowujcy w trybie art. 17 pkt 14 ustawy o pzp. Rada nie rozwaa zasadnoci listy uwag nieuwzgldnionych przez organ sporzdzajcy plan, ale musi zapozna si z treci kadej z nich. Rozstrzygnicie rady ma charakter merytoryczny. W wyniku oceny uwzgldniona lub odrzucona zasadnoci uwagi moe by ona

Rozpatrzenie uwag powinna by zatem czynnoci

odrbn od uchwalenia planu i poprzedzajc jego uchwalenie. Nieuwzgldnione przez organ przygotowujcy projekt planu uwagi powinny by przedmiotem indywidualnego gosowania przez rad gminy. W zalenoci od wyniku gosowania mogaby powsta lista uwag uwzgldnionych przez rad gminy, co stanowioby podstaw do przekazania 33

jej organowi sporzdzajcemu projekt planu w celu uwzgldnienia ich w projekcie z konsekwencjami o jakich mowa w art. 19 ustawy pzp i lista uwag nieuwzgldnionych. W przypadku gdyby rada nie uwzgldnia adnej z uwag mogaby przystpi do uchwalania planu miejscowego ( vide: Komentarz j.w str. 190 -191 ). W badanej sprawie omawiany etap procedury planistycznej - skutkiem ktrego moe doj, zwaywszy na kompetencje przewidziane w art. 19 ust. 1 ustawy o pzp, do zwrotu projektu planu w organowi go przygotowujcemu w celu wprowadzenia zmian wynikajcych z uwzgldnienia uwag przez rad nie zosta dopeniony. Stanowi to, w ocenie Sdu, istotne naruszenie procedury planistycznej o jakim mowa w przepisie art. 28 ust. 1 ustawy o pzp. Za zasadny naleao uzna zarzut nr 1 skargi, sprowadzajcy si do twierdzenia, e doszo do podjcia zaskaronej uchway w brzmieniu, ktre nie odpowiada jej projektowi sporzdzonemu przez Wjta Gminy Kodawa i przekazanemu do uchwalenia Radzie Gminy Kodawa oraz wprowadzenia zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego bez ponowienia czynnoci, o ktrych mowa w art. 17 ustawy o pzp, w zakresie niezbdnym do dokonania zmian w projekcie planu miejscowego. W zwizku z tym zarzutem wskaza naley, i przepis art.17 ustawy o pzp okrela w sposb cisy kolejno podejmowanych przez organy dziaa w toku procedury planistycznej. Wskazana w pkt 13 art. 17 oraz w art.19 ustawy o pzp procedura dopuszcza wprowadzenie zmian do wyoonego do publicznego wgldu projektu planu tylko w dwch przypadkach. Oznacza to, e jeeli sytuacje takie nie zachodz cz opisowa i graficzna projektu planu wyoonego do publicznego wgldu oraz tekst planu i mapa uchwalona przez rad gminy winny by tosame. Organy planistyczne nie mog zatem dokonywa, poza przypadkami wskazanymi w ustawie, adnych zmian pomidzy projektem planu wyoonym do publicznego wgldu a planem uchwalonym przez rad gminy, nawet jeeli zmiany takie byyby racjonalne czy

konieczne ze wzgldw np. jzykowych. Ustawa przewiduje, i to wjt ( burmistrz, prezydent miasta ) moe wprowadzi zmiany do projektu planu miejscowego wynikajce z rozpatrzenia uwag do planu, o ktrych mowa w pkt 11, z obowizkiem ponowienia uzgodnie w niezbdnym zakresie ( art.17 pkt 13 ustawy ), albo rada gminy moe stwierdzi konieczno dokonania zmian w przedstawionym jej do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym take w wyniku uwzgldnienia uwag przez ni do projektu planu. Take wwczas ponawia si czynnoci w zakresie niezbdnym do dokonania tych zmian, z tym, e ich przedmiotem moe by jedynie cz projektu planu objta zmian ( art. 19 ustawy o pzp). Z przedstawionego Sdowi materiau nie wynika, aby w 34

przedmiotowej sprawie zmiany w tekcie zaskaronej uchway pomidzy projektem wyoonym do publicznego wgldu, a przyjtym przez Rad Gminy wywoane bya wycznie uwzgldnieniem przez Wjta Gminy Kodawa uwag wniesionych do planu ( oczywicie przy zaoeniu, e w niniejszej sprawie w ogle mona mwi - ze wzgldu na podnoszone powyej uchybienia - o rozpatrzeniu uwag przez Wjta ), a take by w konsekwencji ponawiano uzgodnienia w zakresie niezbdnym do dokonania tych

zmian. Rnice midzy tekstem planu wyoonym do publicznej wiadomoci, a tekstem przyjtego planu zostay zobrazowane tabelarycznie przy pimie procesowym organu z dnia 30 kwietnia 2009 roku ( k. 310- 312 akt sdowych ). Posugujc si tym zestawieniem wskaza naley, e zmiany w tekcie projektu planu prowadzce do

ograniczenia funkcji lotniska i jego uciliwoci ( pkt. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 zestawienia ) mog by uznane za zmierzajce do czciowej realizacji zgoszonych uwag. Wprowadzone przez Wjta zmiany projektu planu bdce wynikiem czciowego uwzgldnienia uwag wymagay ponowienia uzgodnie w niezbdnym zakresie ( art. 17 pkt 13 ). W tym miejscu wskazania bowiem wymaga, i ustawodawca w art. 17 pkt 13 ustawy o pzp nie wprowadzi adnego rozrnienia pozwalajcego na

wartociowanie wniesionych do projektu planu uwag, co oznacza , i kada zmiana projektu planu odnoszca si do danego terenu czyni koniecznym powtrzenie

uzgodnie wymaganych dla danego terenu ze wzgldu na jego specyfik ( vide: wyrok NSA z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie II OSK 1091/08 , II OSK 1092/08 ). Natomiast za zmiany wynikajce z wniesionych uwag nie mog by uznane inne zmiany np. zmiana wysokoci opaty jednorazowej o jakiej mowa w 4 uchway ( pkt 18 tabeli ) oraz zmiany wykazane w pozostaych punktach zestawienia tabelarycznego ( 2, 3, 4, 5, 14, 16 i 17 ). I tak odnonie 4 zaskaronej uchway to wskazania wymaga, i jej tre w tej czci jest wynikiem zmiany projektu planu, ktra ewidentnie nie jest nastpstwem rozpatrzenia uwag zoonych do projektu planu. Jest to zmiana merytoryczna i dotyczy jednego z obligatoryjnych elementw planu, tj. okrelenia stawki procentowej, na podstawie ktrej ustala si tzw. opat planistyczn. Okoliczno, i beneficjentem opaty planistycznej jest wycznie gmina nie oznacza, e mog jej organy

dowolnie zmienia stawk procentow i jakiekolwiek informowanie innych

podmiotw uzgodnienia o jej planowanej wysokoci jak i powtrzenie procedury przewidzianej w art. 17 ustawy pzp s zbdne. Zmiana stawki procentowej ma

charakter merytorycznej zmiany obligatoryjnej treci planu i dlatego wymaga powtrzenia procedury planistycznej niezalenie od tego, czy nastpio zmniejszenie czy podwyszenie tej stawki na ostatnim etapie procedury planistycznej. Tym samym 35

przyj naleao, i organy planistyczne w sposb istotny naruszyy tryb sporzdzania planu. W kontekcie art. 28 ustawy o pzp nie chodzi bowiem o to czy zmiany dokonane w tekcie zaskaronej uchway s istotne, ale czy w sposb istotny naruszono tryb sporzdzania planu w konsekwencji czego wpyno to na jego tre. W ocenie Sdu, dokonywanie jakichkolwiek zmian w czci opisowej lub graficznej uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do jego projektu wyoonego do publicznego wgldu, poza przypadkami wskazanymi w art.17 pkt 13 i art.19 ustawy o pzp jest niedopuszczalne i stanowi istotne naruszenie trybu sporzdzania planu w

rozumieniu art. 28 cyt. ustawy. Zmiana treci lub rysunku projektu planu ( zakres i rodzaj tych zmian) pozostawayby bowiem poza wiedz zainteresowanej spoecznoci lokalnej i poza jej kontrol. Sama ustawa, nakazujc wyoenie projektu planu do publicznego wgldu, sankcjonuje obowizek organw gminy do zapoznania, jeszcze w toku spoecznoci lokalnej z projektem planu zagospodarowania

procedury planistycznej

przestrzennego, ktry po uchwaleniu przez rad gminy stanie si aktem prawa miejscowego, zawierajcym przepisy powszechnie obowizujce. W tym miejscu odnie si te naley do akcentowanej w skardze kwestii

uchwalenia planu w brzmieniu niezgodnym z tekstem projektu planu przekazanym do uchwalenia Radzie Gminy Kodawa przez jej Wjta. W przekazanym Radzie tekcie projektu planu ( k. 44 - 48 akt sdowych ) w 3 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz w 3 ust. 1 pkt 7 mowa bya o drogach startowych. W uchwalonym za tekcie planu we wskazanych jednostkach redakcyjnych znalazo si ju sformuowanie droga

startowa. Z protokou sesji Rady Gminy Kodawa na ktrej uchwalono plan miejscowy wynika ( wyjanienia gwnego projektanta planu k. 8-9 protokou ), i - istotna z punktu widzenia skali oddziaywania lotniska na otoczenie - kwestia iloci drg startowych dla samolotw ulegnie autopoprawce. Dalsza cz protokou nie dostarcza wiedzy, co do tego czy, kiedy, w jakim trybie i w istocie przez kogo wskazana zmiana projektu planu zostaa dokonana. Porwnanie tekstu projektu planu przedstawionego Radzie z tekstem uchwalonym jednoznacznie wskazuje, i Rada Gminy Kodawa podja uchwa w brzmieniu nie odpowiadajcym tekstowi projektu skoro w treci podjtej uchway mowa jest ju o drodze startowej. W zwizku z tym faktem wskazania wymaga, i ustawa o pzp nie przewiduje procedury autopoprawki dokonywanej przez organ

przygotowujcy projekt planu i to na etapie po przedstawieniu takiego projektu radzie gminy do uchwalenia. Do projektu planu, po jego przedstawieniu radzie gminy, mog by wprowadzone wycznie zmiany wynikajce ze stosownych uchwa rady gminy, stwierdzajcych konieczno wprowadzenia poprawek ( art. 19 ustawy o pzp) i to z 36

obowizkiem ponowienia czynnoci

o jakich mowa w art. 17 ustawy w zakresie

okrelonym w przepisie art. 19 ustawy o pzp. Sama za rada gminy nie jest natomiast uprawniona do samodzielnego dokonywania zmian w otrzymanym projekcie i uchwalenia go ze zmianami. Jej wpyw na projekt planu miejscowego ograniczony

zosta do moliwoci wskazania - w trybie uchway - koniecznoci dokonania zmian w przedstawionym projekcie. Zdaniem Sdu, podjcie w niniejszej sprawie przez Rad Gminy Kodawa uchway w brzmieniu odmiennym od przedstawionego jej do

uchwalenia projektu narusza jedn z najwaniejszych instytucji procedury planistycznej jak jest moliwo zapoznania si spoecznoci lokalnej z projektem planu ( w tym

przypadku zmian do projektu ) i stanowi istotne naruszenie procedury uchwalania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o pzp majce oczywisty wpyw na ostateczn tre planu miejscowego. W istocie te uprawniony wydaje si wniosek, i Rada Gminy

Kodawa, nie korzystajc z moliwoci jakie daje jej przepis art. 19 ust. 1 ustawy o pzp, a uchwalajc plan miejscowy w brzmieniu odmiennym od tekstu przedstawionego jej projektu, wesza w kompetencj Wjta Gminy Kodawa jako organu sporzdzajcego projekt planu miejscowego, co stanowi naruszenie waciwoci organw planistycznych skutkujce niewanoci uchway w przedmiocie mpzp ( art. 28 ust. 1 ustawy o pzp ). Odnoszc si do zarzutu 4 skargi, dotyczcego wprowadzenia po wyoeniu projektu planu do publicznego wgldu zmiany w zakresie nawierzchni pasa startowego z betonowej na trawiast bez ponowienia uzgodnie z Pastwowym Wojewdzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. i Dyrektorem Regionalnej Zarzdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze wzgldu na nieaktualno dotychczasowych, poczynionych przy zaoeniu istnienia nawierzchni betonowej stwierdzi naley, i wbrew pierwotnemu stanowisku skarcych, w projekcie planu wyoonym do

publicznej wiadomoci brak byo zapisu o nawierzchni betonowej pasw startowych planowanego lotniska. Projekt planu wyoony do publicznego wgldu nie precyzowa rodzaju nawierzchni lotniska czy samych pasw startowych. O projektowanej utwardzonej powierzchni drg startowych, powierzchni manewrowych, parkingw i zaplecza technicznego lotniska mowa bya w Prognozie oddziaywania na rodowisko zarwno tej wyoonej wraz z planem ( tj. z grudnia 2007 roku, a wczeniej

przedstawionej wraz z projektem planu do uzgodnienia PWIS ) jak i zaktualizowanej w czerwcu 2008 roku. Skoro jednak w wyniku wniesionych uwag Wjt Gminy Kodawa jako organ sporzdzajcy projekt planu dokona w nim zmiany precyzujc, i drogi startowe bd miay powierzchni trawiast to w ocenie Sdu zwaywszy na t zmian jak i zagroenia opisane w Prognozie w zakresie wd powierzchniowych i 37

podziemnych - zachodzia konieczno ponowienia uzgodnie w tym zakresie z PWIS ze wzgldu na zapis art. 17 pkt 12 ustawy o pzp. Jeeli chodzi natomiast o brak

ponowienia uzgodnie z Dyrektorem Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu to wskazania wymaga, i uzgodnienia z tym organem w ogle nie byo ani w zakresie rodzaju powierzchni startowych lotniska, ani w zwizku usytuowaniem na obszarze objtym planem poredniej strefy ochronnej ujcia wody dla Ranek mimo, i sam organ uzgadniajcy, zgaszajc wnioski do planu, wskazywa na tak

konieczno na dalszym etapie procedury planistycznej w przypadku znajdowania si na obszarze objtym planem strefy ochronnej ujcia wody, jak i na obowizek

przedstawienia organowi prognozy oddziaywania na rodowisko ( pismo Dyrektora Zarzdu Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 roku k. 51 dokumentacji planistycznej ). Poza sporem pozostaje w sprawie, i na terenie objtym planem znajduje si strefa porednia uj wody w Rankach, pooona na terenie oznaczonym w planie jako 2R ( tereny rolne ), ale prawie graniczca na znacznym odcinku z terenem oznaczonym w planie jako KL1. Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 239, poz. 2019 ze zm. ) stref ochronn ujcia wody stanowi obszar, na ktrym obowizuj zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie uytkowania gruntw oraz korzystania z wody ( ust. 1 ). Stref ochronn dzieli si na teren ochrony bezporedniej i poredniej ( ust. 2 art. 52 ). Stosownie za do przepisu art. 4a pkt 1 wskazanej ustawy, w celu zapewnienia

prawidowego gospodarowania wodami, w tym w szczeglnoci ochrony zasobw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzi uzgodnienia z waciwym dyrektorem regionalnego zagospodarowania zarzdu gospodarki wodnej wymaga m.in. miejscowy plan m.in. w zakresie zagospodarowania stref

przestrzennego

ochronnych uj wody. Wskazania wymaga, i brak wymaganego uzgodnienia ( art. 17 pkt 7 lit. c ) nie skutkuje automatycznie niewanoci aktu planistycznego. Istotne naruszenie trybu postpowania planistycznego w tym zakresie naley bowiem rozumie jako takie naruszenie wymaganego trybu, ktre prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w ktrej przyjte ustalenia planistyczne s odmienne od tych jakie zostayby przyjte gdyby trybu nie naruszono. O nieistotnym naruszeniu procedury uchwalania planu w zakresie uzgodnie mona mwi za w przypadku, gdy organ uzgadniajcy ( gdyby doszo do wymaganego prawem uzgodnienia ) mgby - zwaywszy na obowizujce w zakresie jego dziaania przepisy prawa materialnego - zaj tylko stanowisko pozytywne w stosunku do rozwiza przewidzianych w planie. W rozpoznawanej sprawie zwaywszy na specyfik inwestycji planowanej na obszarze objtym planem, 38

rnorodno form jej oddziaywania na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne oraz ograniczenia w zakresie uytkowania gruntw w strefie ochronnej ujcia wody, brak podstaw do jednoznacznego uznania, i uzgodnienie projektu planu miejscowego z waciwym organem doprowadzioby do takich samych rozwiza planistycznych w omawianym zakresie jak przyjte w planie ( 2 ust. 4 pkt 2 lit. d, ust. 5 , ust. 8 pkt 3 uchway ). Uzasadnia to przyjcie, i brak uzgodnienia z Dyrektorem Zarzdu

Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi istotne naruszenie procedury planistycznej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o pzp. Prezentowane w tym zakresie stanowisko organu ( wyraone w postaci wyjanie gwnego projektanta planu k. 282283 akt sdowych ), i wobec zawarcia w planie ustale w zakresie zasad ochrony strefy poredniej ujcia wody w Rankach, uzgodnienie nie byo konieczne, pozostaje w oczywistej sprzecznoci z powoanymi wyej regulacjami prawnymi. Odnoszc si do kolejnego zarzutu skarcych ( zarzut nr 9 ) kwestionujcego prawidowo uzgodnie z Prezesem Urzdu Lotnictwa Cywilnego i wskazujcego na naruszenie w tym zakresie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o pzp a w konsekwencji i przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze oraz art. 17 pkt 7 lit 3 ustawy o pzp, wskaza naley, i zgodnie z tym ostatnim przepisem do kompetencji Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego naley wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego okrelonych w ustawie w tym m.in. uzgadnianie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie ktrych przewiduje si lokalizacj nowego lub modernizacj istniejcego lotniska. Jest on zatem organem, o ktrym mowa w przepisie art. 17 pkt 7 lit. b ustawy o pzp. Stosownie za do przepisu art. 24 ust.1 tego aktu prawnego, wskazany organ dokonuje uzgodnienia w zakresie swej waciwoci rzeczowej w trybie okrelonym w art. 106 Kpa. W myl ust. 2 art. 24 ustawy o pzp wjt, burmistrz albo prezydent miasta moe uzna za uzgodniony projekt planu miejscowego w przypadku, w ktrym organ uzgadniajcy nie okreli warunkw, na jakich uzgodnienie moe nastpi albo nie powoa podstawy prawnej uzasadniajcej ich okrelenie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy wjt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnie przez organy, o ktrych mowa w art. 17 pkt 6 i 7, nie krtszy ni 21 dni od dnia udostpnienia projektu planu miejscowego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko. Natomiast nieprzedstawienie stanowiska lub warunkw, o ktrych mowa w art. 24 ust. 2, w terminie, o ktrym mowa w ust. 1, uwaa si za rwnoznaczne projektu. Z przekazanej z uzgodnieniem

Sdowi dokumentacji planistycznej wynika, i wystpienie

Wjta Gminy Kodawa o uzgodnienie z Prezesem ULC nastpio pismem z dnia 8 39

stycznia 2008 roku ( k. 77 dokumentacji planistycznej ) ze wskazaniem, i termin do uzgodnienia wynosi 21 dni od otrzymania pisma ( ktre Prezes ULC otrzyma w dniu 14 stycznia 2008 roku ( k. 80 dokumentacji planistycznej ). Pismem z dnia 1 lutego 2008 roku , ktre wpyno do urzdu Gminy Kodawa Prezes ULC w dniu 20 lutego 2008 roku ( brak koperty z dat nadania uniemoliwia ocen dochowania terminu do dokonania uzgodnienia ) organ uzgadniajcy wskaza na konieczno uzgadniania z urzdem przeszkd lotniczych tj. wszystkich obiektw budowlanych powyej 100 m wysokoci oraz dopuszczalne wysokoci zabudowy dla obiektw trudno dostrzegalnych, wskazujc podstaw prawna tego drugiego. W zwizku z form w jakiej zostao wyraone stanowisko Prezesa ULC przypomnienia wymaga, i uzgodnienie powinno nastpi w formie postanowienia waciwego organu, stosownie do wymogu art. 106 Kpa, na ktre to rozstrzygnicie organowi sporzdzajcemu projekt planu przysuguje rodek prawny w postaci zaalenia ( wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy ). W sytuacji gdy organ uzgadniajcy przed dokonaniem uzgodnienia ( co jest czst praktyk takich organw ) okreli warunki uzgodnienia i ich podstaw prawn w pimie przed zajciem stanowiska w wymaganej prawem postaci, to zakwalifikowa je naley jako wnioski do planu o jakich mowa w art. 23 ustawy o pzp. Nie zwalnia to jednak organu uprawnionego do uzgodnie od zajcia formalnego stanowiska w terminie

wyznaczonym zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pzp, gdy brak stanowiska oznacza bdzie uzgodnienie projektu stosownie do ust 2 art. 25 ustawy ( vide: komentarz j.w. str. 227 i 228 ). W rozpoznawanej sprawie Prezes ULC nie wyrazi swego stanowiska w prawem wymaganej formie postanowienia w terminie wyznaczonym przez Wjta Gminy, ktry upyn z dniem 4 lutego 2008 roku. W ocenie Sdu brak jest podstaw do rozwaa czy pismo Prezesa ULC mona w istocie, ze wzgldu na jego tre, traktowa jako postanowienie. Zdaniem Sdu, konsekwencje niedochowania

wymaganej prawem formy ponosi powinien wycznie organ uzgadniajcy. Wjt jako organ planistyczny dopeni cicych na nim wymogw z art. 25 ustawy o pzp. Tym samym, w ocenie Sdu, naleao uzna, i Wjt po bezskutecznym upywie terminu do wydania przez Prezesa ULC postanowienia w przedmiocie uzgodnienia mg skorzysta z sankcji o jakiej mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o pzp tj. uzna, i projekt planu w zakresie rzeczowej waciwoci Prezesa UCL zosta uzgodniony. W takich okolicznociach nie zachodzia zatem potrzeba oceny czy doszo - jak uzna organ - do uzgodnie z uwagami. Wskaza jedynie naley, i powoywanie si przez organ na pismo Prezesa ULC z dnia 12 listopada 2008 roku jako element procedury uzgodnieniowej nie znajduje uzasadnienia, bowiem pochodzi ono sprzed jej wszczcia i 40

stanowio rozwaa

odpowied

na pismo Wojewody Lubuskiego. W wietle poczynionych przez skarcych zarzut nr 9 naleao uzna za te trzeba, i powysze wywody w zakresie

podnoszony

nieuzasadniony. Dodatkowo podnie

uzgodnie, ze skutkiem o jakim mowa w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o pzp, odnie naley do uzgodnie innych organw dokonanych bez wymaganej formy postanowienia np. uzgodnienia Lubuskiego Oddziau Stray Granicznej. Z urzdu wskaza natomiast naley na inne uchybienie organu przygotowujcego projekt planu jakim byo nieprzedstawienie organom uzgadniajcym prognozy

oddziaywania na rodowisko. Z pisma Wjta Gminy Kodawa z dnia 8 stycznia 2008 roku wzywajcego do dokonania uzgodnie w zakrelonym terminie ( k. 74 dokumentacji planistycznej ) dorczonego organom uzgadniajcym wg rozdzielnika ( k. 80 dokumentacji planistycznej ) wynika, e zacznikiem do niego by jedynie projekt uchway i zacznik graficzny. Jedynie z adnotacji o zacznikach do pisma skierowanego do Prezesa ULC wynika, i organ ten dodatkowo otrzyma Opini dotyczc analizy moliwoci lokalizacji lotniska w Gminie Kodawa. Natomiast z

postanowienia WPIS z dnia 29 lutego 2008 roku w przedmiocie uzgodnienia wynika, i organ ten otrzyma Prognoz oddziaywania na rodowisko z grudnia 2007 roku w dniu 30 stycznia 2008 roku. Rwnie jedynie z uzasadnienia postanowienia z dnia 31 stycznia 2008 roku Wojewody Lubuskiego ( k. 94 dokumentacji planistycznej ) wynika, i organowi temu udostpniona zostaa prognoza oddziaywania na rodowisko. Dokumentacja planistyczna nie dostarcza natomiast adnej wiedzy czy tak prognoz otrzymay pozostae organy uzgadniajce. Tymczasem przepis art. 25 ust. 1 ustawy o pzp stanowi, e obowizkiem wjta, burmistrza, prezydenta miasta jest udostpnienie organom uzgadniajcym projektu planu miejscowego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko. Pozbawienie ich moliwoci zapoznania si z opracowaniem wskazujcym na moliwe zagroenia zwizane z wprowadzeniem planu moe mie wpyw na tre dokonywanych uzgodnie, a w konsekwencji i na tre samego planu, co stanowi istotne naruszenie procedury planistycznej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy pzp. Zasadny w ocenie Sdu okaza si zarzut nr 7 skargi. Zgodnie z wymogami ustawy o pzp ustalenia planu miejscowego musz pozostawa w zgodnoci ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Poza sporem

pozostawao, i w takim studium uchwalonym dla Gminy Kodawa nie zosta okrelony planowany przebieg drogi o statusie drogi ponadlokalnej ( krajowej lub wojewdzkiej ). W ustaleniach oglnych uchwalonego planu miejscowego ( 2 ust. 4 pkt 3 uchway ) ustala si natomiast moliwo przebiegu trasy drogowej w klasie GP poprzez tereny 41

2R lub 3R wg wariantowych oznacze rysunku planu w trybie wymagajcym zmiany niniejszego planu dla wybranego wariantu planu. Nadto w ustaleniach w zakresie komunikacji ( 2 ust. 9 pkt 3 uchway ) ustala si wariantowe przebiegi ( przez tereny 2R lub 3R ) trasy obwodnicowej, o ktrej mowa w ust. 4 pkt 3. W czci graficznej planu ( rysunek planu ) wskazano dwa warianty przebiegu planowanej drogi: I wariant przez tereny rolne 2R i drugi wariant przez tereny rolne 3R. W ocenie Sdu, nie mona podzieli stanowiska organu, i brak jest, podnoszonej w skardze, niezgodnoci planu z dotychczasow edycj studium, gdy w planie nie ustala si przebiegu drogi, a jedynie sygnalizuje jej przebieg w sposb informacyjny, a nie stanowicy. Wskaza w zwizku z tym naley, i wymagan tre planu miejscowego okrela przepis art. 15 ust. 2 ustawy o pzp; fakultatywn, uzalenion od potrzeb ust. 2 tego przepisu. Dodatkowo wymagane standardy w zakresie zapisywania ustale projektu tekstu planu

miejscowego i wymaganej treci rysunku planu precyzuje powoywane ju uprzednio rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( 4 i 7 ). Okrelajc, co powinien zawiera projekt rysunku planu 7 dopuszcza w pkt 9 w razie potrzeby oznaczenie elementw informacyjnych niebdcych ustaleniami projektu planu miejscowego. Analizujc przytoczone zapisy kontrolowanego planu miejscowego, w ocenie Sdu, uprawnione byo uznanie, i nie maj one charakteru jedynie informacyjnego, ale sformuowane zastay w sposb stanowicy. Uchybienie to, bdc naruszeniem zasad sporzdzania planu miejscowego w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o pzp, skutkuje stwierdzeniem jego niewanoci. Jak bowiem stanowi wskazany przepis kade naruszenie zasad sporzdzania planu daje podstaw do stwierdzenia jego niewanoci w caoci lub czci. Jednake wbrew stanowisku skarcych,

uwzgldnienie tego zarzutu dawao podstawy do stwierdzenia niewanoci zaskaronej uchway tylko w czci obejmujcej zacytowane wyej regulacje uchway z dnia 10 wrzenia 2008 roku. Kolejnym zarzutem dotyczcym naruszenia zasad sporzdzania planu

pozostawa zarzut nr 8, dotyczcy uchybienia przepisom art. 15 ust 2 i 3 ustawy o pzp przez naoenie w planie na przyszego inwestora terenu 1KL obowizku

zinwentaryzowania kolektora wd opadowych i roztopowych wraz z jego odpowiednim zabezpieczeniem, co w ocenie strony skarcej pozostaje poza sfer regulowan

ustaw o pzp. Zdanem Sdu, zarzut ten nie mia uzasadnionych podstaw i uprawnione byo stanowisko organu, i zakwestionowane zapisy 2 ust. 7 pkt 4 uchway nie s sprzeczne z prawem. W planie miejscowym teren oznaczony jako 1 Kl przeznaczony 42

jest na teren lotniska, sportu i rekreacji. Zgodnie z pkt 12 4 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku, ustalenia dotyczce terenw rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenw dotyczcych organizacji imprez masowych powinny okrela zasady wyposaania tych terenw w urzdzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tych terenw

wynikajce z ich przeznaczenia. Zdaniem Sdu, sporny zapis planu mieci si w zakresie objtym przepisem 4 pkt 12 rozporzdzenia. Na marginesie jedynie zasygnalizowa mona, i ewentualne uwzgldnienie tego zarzutu dawaoby podstawy do stwierdzenia niewanoci uchway jedynie w zakresie obejmujcym jej 2 ust. 7 pkt 4. Nieuzasadniony pozostawa rwnie podnoszony w ramach zarzutu 8 zawarcia w treci zaskaronej uchway zarzut

sformuowa skutkujcych wewntrzn nie ma

sprzecznoci jej postanowie. Wbrew bowiem wywodom skarcych

wewntrznej sprzecznoci w regulacji 3 ust. 1 pkt 13 uchway dotyczcej dojazdu do terenu 1 KL. Odsya on bowiem do treci przepisu 2 ust. 7, ktry dotyczy rwnie ustale w zakresie obsugi komunikacyjnej terenu 1Kl ( pkt 1 ) i poszerzenia istniejcej drogi w terenie 4 KDZ ( pkt 2 ). Zarzuty skargi nr 5, 6, 10, 11 i 12 dotycz rwnie naruszenia zasad sporzdzania planu miejscowego, niespenienia przez materiay planistyczne o jakich mowa w 2 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku ustalonych dla nich w przepisach standardw, jak te naruszenia w toku tworzenia planu miejscowego formalnoprawnych wymogw z zakresu ochrony rodowiska. Odnoszc si do kwestii zgodnoci zaskaronej uchway z wymogami stawianymi planom zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony rodowiska wyjani naley, i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 roku Prawo ochrony rodowiska ( obowizujcymi w okresie procedowania i uchwalania kontrolowanej

uchway ) projekt mpzp wymaga przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko ( art. 40 ust. 1 pkt 1 PO i nast. ). Podstawowym

instrumentem tej procedury jest prognoza oddziaywania na rodowisko ( art. 41 ust. 1 PO ) sporzdzana przez wjta ( burmistrza, prezydenta miasta ) na etapie tworzenia projektu planu miejscowego ( art. 17 pkt 4 ustawy o pzp ). Powinna ona spenia

wymogi wskazane w ust. 2 art. 41 PO, bowiem minister waciwy do spraw ochrony rodowiska nie skorzysta z delegacji do wydania rozporzdzenia precyzujcego wymogi jakim odpowiada powinna prognoza oddziaywania na rodowisko dotyczca projektw mpzp, a poprzednie rozporzdzenie ( na ktre powouj si prognozy uzyskane w 43

sprawie ) Ministra rodowiska z 14 listopada 2002 roku w sprawie szczegowych warunkw jakim powinna odpowiada prognoza oddziaywania na rodowisko dotyczca projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 197, poz. 1667 ) zostao uchylone z dniem 28 lipca 2005 roku ustaw z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska i zmianie innych ustaw ( Dz.U. z 2005 roku, Nr 113poz. 954 ze zm. ). Podkrelenia wymaga, i prognoza oddziaywania na rodowisko jest odrbnym dokumentem i nie stanowi elementu projektu planu

miejscowego. Istot prognozy jest jej prewencyjny charakter. Stanowi ona podstaw do oceny zasadnoci przyjtych w planie rozwiza z punktu widzenia ich ewentualnego wpywu na rodowisko. Prognoza nie ma charakteru aktu normatywnego ani nawet aktu kierownictwa wewntrznego. Nie podlega zatem ocenie w trybie przewidzianym dla

aktw normatywnych. Jest dokumentem o charakterze informacyjnym. Jej ustalenia nie wi organw administracji ani organu planistycznego, ktry j przygotowa. Wskazuje ona na przewidywane, hipotetyczne skutki dla rodowiska, ktre mog powsta w

wyniku dokonania zagospodarowania terenu i realizacji rozwiza przyjtych w planie miejscowym. Zaakcentowania wymaga jednake, i to prognoza stanowi w procedurze uchwalania planu miejscowego jedyne rdo informacji dla spoeczestwa, organw opiniujcych i uzgadniajcych, organu przygotowujcego projekt planu i organu

stanowicego gminy o moliwej degradacji rodowiska w wyniku przyjcia rozwiza zawartych w planie miejscowym. Prognoza ma charakter aktu wczesnego ostrzegania. Nie majc charakteru wicego powinna jednak wpywa na ksztat projektu planu. Zwaywszy bowiem na wynikajc z art. 1 ustawy o pzp ogln norm ustanawiajc ad przestrzenny i zrwnowaony rozwj za podstaw dziaa w sprawie przeznaczenia terenu na okrelone cele i ustalenie zasad ich zagospodarowania, mona wywie obowizek dostosowywania tych dziaa do ochrony rodowiska. Kryterium minimalizacji skutkw niekorzystnych dla rodowiska stanie si wwczas tym, ktre organy planistyczne powinny uwzgldnia przy opracowywaniu planw miejscowych. W

omawianej kwestii nadal zachowuje aktualno pogld wyraony w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie IV SA 2261/97. Sd wskaza w nim, i: Prognoza skutkw wpywu ustale planu na rodowisko przyrodnicze nie jest integraln czci planu () i nie ma charakteru normatywnego. Jest opracowaniem opartym na obliczeniach i symulacjach wykonanych przy zaoonych z gry parametrach inwestycji. Jest przewidywaniem skutkw opartym na aktualnej wiedzy i dowiadczeniu, zestawieniem skutkw, ktre mog wystpi. Organy gminy przystpujc do opracowania planu maj obowizek uwarunkowania te uwzgldni. Nie jest to jednak 44

rwnoznaczne z likwidacj czy wyeliminowaniem wszystkich zagroe dla rodowiska , jakie mog w przyszoci powsta na skutek realizacji inwestycji. Na etapie projektu planu zagospodarowania przestrzennego sygnalizuje si moliwo wystpienia zagroe, za likwidacja ich bd zmniejszenie moliwe jest dopiero na pniejszych etapach () czy te pozwolenia na budow ( vide: Komentarz j.w str. 174 -175 ). Wskazywane pniejsze etapy ( w obowizujcym w okresie tworzenia planu stanie prawnym ) to nie tylko uzyskanie pozwolenia na budow, ale take postpowanie zmierzajce do uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacj przedsiwzicia. Zwaywszy na omwiony uprzednio charakter prognozy oddziaywania na rodowisko rozwaenia wymagao, jak naley traktowa prognoz sporzdzon

niezgodnie z wymaganiami PO. W ocenie Sdu, istotna bdzie w tym zakresie ocena czy, mimo brakw formalnych, dostarcza ona informacji pozwalajcych na rzeteln ocen wpywu projektowanych ustale planu na rodowisko. W ramach procedury

oceny oddziaywania na rodowisko skutkw realizacji planu miejscowego jego projekt wraz z prognoz poddany by powinien opiniowaniu przez organ ochrony rodowiska, ktrym stosownie do przepisu art. 381 ust. 1 pkt 2 jest wojewoda i przez pastwowego wojewdzkiego inspektora sanitarnego ( art. 43 ust. 1 i art. 45 PO ), co w

sformalizowanej procedurze planistycznej nastpuje na etapie wskazanym w art. 17 pkt 7 ustawy o pzp. Jak wynika z postanowienia uzgadniajcego Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku, dziaajcego jako organ ochrony rodowiska i takiego postanowienia PWIS z dnia 29 lutego 2008 roku organy te w zakresie swej waciwoci rzeczowej uznay prognoz sporzdzon w grudniu 2007 roku za wystarczajc do dokonania uzgodnie. Analiza treci Prognozy oddziaywania na rodowisko

wskazuje jednake, i dokument ten ( w wersji z grudnia 2007 i czerwca 2008 roku ) nie realizuje swym zakresem treciowym wymogw z art. 41 ust. 1 PO, w szczeglnoci w zakresie wynikajcym z pkt 2, 3, 4 i 6 ust. 2 art. 41 PO. Nie poddaje wszechstronnej analizie, pod ktem celw jakie ma realizowa prognoza, ani opracowania

ekofizjograficznego,

ani Raportu oddziaywania na rodowisko, ani dokumentu Podkrelenia wymaga, i

Analiza moliwoci lokalizacji lotnika Gorzw Wlkp.

powoany przepis nie okrela zakresu terytorialnego jaki obejmowa ma prognoza. Wskazuje natomiast, i prognoza powinna okrela, analizowa i ocenia stan rodowiska na obszarach objtych przewidywanym znaczcym oddziaywaniem, a take ocenia i analizowa istniejce problemy ochrony rodowiska, w szczeglnoci

dotyczce obszarw chronionych z uwzgldnieniem znaczcych oddziaywa na 45

rodowisko o charakterze bezporednim, porednim, wtrnym, skumulowanym, krtkoterminowym, rednioterminowym dugoterminowym, staym i chwilowym.

Powoane regulacje, w przekonaniu Sdu, daj podstawy do uznania, i fakt, e na terenie objtym planem nie wystpuj jak stwierdza Prognoza oddziaywania na rodowisko siedliska flory i fauny chronionej w myl ustawy o ochronie przyrody nie zwalnia organu planistycznego od dokonania ( w prognozie, ktr ma obowizek

sporzdzi) analizy wpywu projektowanych ustale planu miejscowego na wystpujce w ssiedztwie terenu objtego tym planem formy ochrony przyrody o jakich mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 92, poz. 880 ze zm. ). Za takim uznaniem przemawia nakaz analizowania w prognozie nie tylko bezporednich, ale i porednich oraz dugoterminowych

oddziaywa na rodowisko projektowanych ustale planu w zakresie dotyczcym obszarw ssiednich. W tym zakresie przytoczenia wymaga te przepis art. 33 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu obowizujcym w dacie podejmowania spornej uchway zgodnie z ktrym zabrania si podejmowania dziaa mogcych w znaczcy sposb pogorszy stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkw rolin i zwierzt, a take w znaczcy sposb wpyn negatywnie na gatunki, dla ktrych ochrony zosta wyznaczony obszar Natura 2000 ( ust. 1 ), a nadto projekty planw i projekty zmian do przyjtych planw oraz planowane przedsiwzicia, ktre nie s bezporednio zwizane z ochron obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj z tej ochrony, a ktre mog na te obszary znaczco oddziaywa, wymagaj przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska ( ust 3 ). Skoro zatem w ssiedztwie terenu objtego uchwalonym planem miejscowym znajduj si, utworzone na podstawie rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarw specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 ( Dz. U. z 2004r., Nr 229, poz. 2313 ) dwa takie obszary tj. Puszcza Barlinecka i Dolina Dolnej Noteci to, wymagana w ramach procedury oceny oddziaywania na rodowisko, prognoza oddziaywania na rodowisko nie moe w swych analizach pomija faktu ich istnienia. Decydujcy w tym zakresie jest bowiem rodzaj projektowanej inwestycji zwizany nie tylko z haasem, zanieczyszczeniami, ale i ruchem powietrznym. Nie moe budzi adnych wtpliwoci, i funkcjonowanie

lotniska i zwizany z tym ruch powietrzny

moe stworzy istotne zagroenie dla

bytowania, populacji i przemieszczania si ptactwa gniazdujcego i przelatujcego nad obszarem objtym planem. W tym zakresie skutki oddziaywania ruchu lotniczego na rodowisko znacznie przekraczaj teren objty planem. Tym samym przedmiot ochrony, 46

lecy

u podstaw

utworzenia obszarw

Natura 2000, charakter planowanego planem ( wskazywane

przedsiwzicia oraz niewielka odlego od terenu objtego przez organ 5 km ) w sposb oczywisty

czyni koniecznym objcie w prognozie

oddziaywania na rodowisko analiz

wskazywanych kwestii. Jednoczenie te

wytknicia wymaga, i za zbyt enigmatyczne, a tym samym nie speniajce wymogw co do zawartoci prognozy byo odniesienie si w niej do innych, znajdujcych si w pobliu, form ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego krajobrazu i parku

krajobrazowego czy ochrony gatunkowej, na ktr powoywao si Koo owieckie Wilk w pimie z dnia 28 marca 2008 roku ( k.275 dokumentacji planistycznej ) a na ktrej istnienie wskazywao te Nadlenictwo Kodawa w pimie z dnia 13 listopada 20008 roku, a o ktrej to Prognoza oddziaywania na rodowisko ( zarwno w wersji z grudnia 2007 roku jak i z czerwca 2008 roku nawet nie wspomina. Reasumujc, uzna naleao, i sporzdzona w toku procedury planistycznej Prognoza oddziaywania na rzetelnej i wyczerpujcej rzeczywistego wpywu

rodowisko ze wzgldu na wskazane braki nie dostarcza informacji pozwalajcej na wszechstronn ocen

projektowanych rozwiza planu na rodowisko naturalne. Tym samym naruszone ustalone dla materiaw planistycznych ( do ktrych naley prognoza ) standardy

wynikajce z przepisw prawa materialnego PO, co stanowi naruszenie zasad sporzdzania planu ( art. 28 ust 1 ustawy o pzp ). W kwestii prognozy oddziaywania na rodowisko wskaza naley z urzdu ( art. 134 1 ppsa ) na inne jeszcze uchybienia Wjta Gminy Kodawa w tym zakresie. Ju uprzednio podniesiono, dokumentacja planistyczna ( w oparciu o ktr orzeka sd administracyjny ) nie dostarcza wiedzy o tym czy prognoza zostaa przekazana pozostaym - poza Wojewod jako organem ochrony rodowiska i PWIS - organom uzgadniajcym. Zwrcenia uwagi wymaga te okoliczno, i w toku badanej procedury planistycznej zostay sporzdzone dwie Prognozy oddziaywania na rodowisko pierwsza w grudniu 2007 roku, przekazana Wojewodzie i PWIS oraz wyoona do publicznego wgldu wraz z projektem planu miejscowego w marcu 2008 roku, a take druga, sporzdzona w czerwcu 2008 roku, zwizana z aktualizacj w kwietniu 2008 roku Raportu oddziaywania na rodowisko, wywoan zmian stanu prawnego w zakresie dopuszczalnych norm haasu w rodowisku zwizku z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w tym przedmiocie ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 120, poz. 826 ). Analiza treci prognozy w zakresie powoywanych w niej projektowanych ustale planu, wskazuje, i uwzgldnia ona te wniesione do projektu planu miejscowego zmiany dokonane po wyoeniu projektu do publicznego wgldu. W 47

przedstawionej

dokumentacji

planistycznej

brak

jest

natomiast

dokumentacji

potwierdzajcej, i ta druga zaktualizowana prognoza bya przedmiotem opiniowania i uzgodnie waciwych organw. W zwizku z tym wskaza naley na stanowisko wyraone przez NSA na gruncie podobnego stanu faktycznego. W wyroku z dnia 11 padziernika 2007 roku w sprawie II OSK 1156/07 Sd ten stwierdzi, i w przypadku sporzdzenia w toku procedury planistycznej poprawionej prognozy oddziaywania na rodowisko zwaywszy na tre i charakter ww. prognozy, a take to, e moe ona w istotny sposb wpywa na ustalenia zawarte w projekcie planu ( ) winna by ona cznie z projektem ponownie przedstawiona organom do uzgodnienia i zaopiniowania. Odstpienie od tego wymogu naleaoby potraktowa jako istotne naruszenie trybu sporzdzania planu miejscowego, co winno skutkowa zastosowaniem sankcji przewidzianej w art. 28 cyt. ustawy. Podzielajc wyraony pogld doda jedynie

naley, i w wyniku nieprzedstawienia zaktualizowanej

prognozy oddziaywania na

rodowisko waciwe organy zostay pozbawione moliwoci wyraenia swego stanowiska w oparciu o aktualn informacj o przewidywanych skutkach realizacji projektowanych ustale planu. Odnoszc si natomiast do tych zarzutw skargi ( 5 i 6 ), ktre nakierowane byy w caoci lub czci na Raport oddziaywania na rodowisko w zakresie haasu lotniczego lotniska Gorzw Wielkopolski ( aktualizacja z kwietnia 2008 roku ) wskaza naley, i w procedurze planistycznej nie jest wymagane uzyskanie raportu oddziaywania na rodowisko. W stanie prawnym, w ktrym Sd ocenia legalno

zaskaronej uchway, postpowanie w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko skutkw realizacji planu miejscowego uregulowane byo w Dziale VI rozdziale 1 ( art. 40-45 ) PO. Natomiast raport oddziaywania na rodowisko by elementem innego rodzaju postpowania tj. postpowania w sprawie o uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko ( rozdzia 2 dziau VI pt. Postpowanie w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi ) do ktrych to przedsiwzi niewtpliwie naley inwestycja w postaci lotniska. W sytuacji gdy w zwizku z podjciem prac nad planem miejscowym organ planistyczny zleci ( jak Wjt w niniejszej sprawie ) wykonanie raportu, to stanowi on moe jedynie materia do uwzgldnienia przy sporzdzaniu prognozy oddziaywania na rodowisko. W takiej sytuacji - skoro nie jest wymagany przepisami prawa - nie podlega on bezporednio, opartej na zasadzie legalnoci ( zgodnoci z prawem ), kontroli zaskaronej uchway, sprawowanej przez sd

administracyjny w zakresie obejmujcym ocen procedury planistycznej, materiaw 48

planistycznych o jakich mowa w 1 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku czy zasad tworzenia planu. W postpowaniu

sdowoadministracyjnym ocenie podlegaa jedynie Prognoza oddziaywania na rodowisko. Tak za, jak ju wskazano wczeniej, poza omwionymi wadami, nie zawiera dostatecznej i wyczerpujcej analizy ustale rodowisko. Nie analizuje w sposb wszechstronny Raportu oddziaywania na kwestii wpywu haasu na

ssiadujce z terenem objtym planem tereny budownictwa mieszkaniowego, nie odnosi si tym samym do zarzucanej skarg sprzecznoci midzy czci tekstow Raportu () stwierdzajc, i zakres oddziaywania ponadnormatywnego haasu nie bdzie przekracza strefy zabudowy mieszkaniowej, a czci graficzn z ktrej zdaniem skarcych wynika, i granica to zostanie przekroczona. W zakresie zarzutw opracowania nr 10 i i 11 skargi, dotyczcych wad podstawowego niesporzdzenia problemowego opracowania

ekofizjograficznego

ekofizjograficznego, stwierdzi naley przede wszystkim, e zgodnie z przepisem art. 72 ust. 5 PO przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie si dokumentacj

sporzdzan na potrzeby planw zagospodarowania przestrzennego, charakteryzujc poszczeglne elementy przyrodnicze na obszarze objtym planem i ich wzajemne powizania. Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacj sporzdzan przed przystpieniem do prac planistycznych i ma suy uwzgldnieniu uwarunkowa przyrodniczych w konstruowaniu koncepcji i projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Zasady sporzdzania opracowa ekofizjograficznych zostay

uregulowane w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 roku w sprawie opracowa ekofizjograficznych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr155, poz. 1298 ). Opracowanie ekofizjograficzne nie jest elementem sformalizowanej procedury

planistycznej, nie mieci si bowiem w katalogu czynnoci opisanych w art. 17 ustawy o pzp. Podobnie jak prognoza oddziaywania na rodowisko nie ma te charakteru normatywnego. Podzielajc zarzuty skargi w zakresie wad podstawowego opracowania ekofizjograficznego, ktre praktycznie nie zawiera adnej z wymaganych analiz, wskaza jednak naley, i jego wady nie prowadz do automatycznego orzeczenia o niewanoci uchway, bowiem w tym zakresie art. 28 ust 1 ustawy o pzp nie ma zastosowania. Za pozbawiony podstaw uzna natomiast naleao zarzut dotyczcy

braku problemowego opracowania ekofizjograficznego. Problemowe opracowanie fizjograficzne opracowywane by powinno w przypadku koniecznoci bardziej szczegowego rozpoznania cech wybranych elementw przyrodniczych lub okrelenia wielkoci i zasigu konkretnych zagroe rodowiska i zdrowia ludzi. Z analizy 49

rozporzdzenia

Ministra rodowiska wypywa wniosek, i podstawowe opracowanie

ekofizjograficzne sporzdza si dla terenu objtego planem zagospodarowania przestrzennego, a dodatkowo powinno ono zawiera rozpoznanie i charakterystyk stanu oraz funkcjonowania rodowiska, udokumentowane i zagospodarowane

przestrzennie w zakresie powiza przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem. Natomiast problemowe opracowanie ekofizjograficzne sporzdza si jedynie dla obszaru objtego planem. Majc zatem na uwadze okoliczno, i wskazane wyej obszary Natura 2000 usytuowane s poza terenem objtym planem, w ocenie Sdu nie byo podstaw do sporzdzenia dodatkowego opracowania problemowego. Kwestia ta natomiast powinna znale odzwierciedlenie w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym. Podobnie usytuowanie na terenie objtym planem strefy ochronnej ujcia wody, w sytuacji gdy obligatoryjne jest w tym zakresie na pniejszym etapie uzgodnienie z dyrektorem zarzdu regionalnego gospodarki wodnej, nie stanowio w ocenie Sdu okolicznoci przemawiajcej Tak wic za koniecznoci podstawowe sporzdzenia opracowanie

opracowania

problemowego.

rwnie

ekofizjograficzne nie spenia standardw okrelonych dla tego dokumentu przepisami PO i rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2002 roku. Odnoszc si natomiast do zarzutu 13 skargi wskaza naley, i przedstawienie przez wjta ( burmistrza, prezydenta miasta ) uchway wraz z zacznikami oraz

dokumentacj prac planistycznych wojewodzie, w celu oceny ich zgodnoci z przepisami prawnymi ( art. 20 ust. 2 ustawy o pzp ) jest ostatnim etapem procedury planistycznej, ktry nie zosta objty przepisem art. 17 ustawy o pzp. Etap ten nastpuje ju po

uchwaleniu planu, tak wic kwestia terminowoci przedstawienia organowi nadzoru dokumentacji planistycznej pozostaje bez wpywu na tryb i zasady uchwalenia planu miejscowego. Okoliczno ta czyni 13 zarzut skargi nieuzasadnionym. Natomiast sam fakt przekazania dokumentacji planistycznej dopiero w dniu 23 padziernika 2008 roku zosta przez Sd oceniony w kontekcie zarzutu nr 3 skargi. Niezalenie od zarzutw skargi, Sd odnis si te do kwestii skali w jakiej sporzdzony zosta rysunek planu ( 1:2000 ). Zgodnie bowiem z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o pzp plan miejscowy sporzdza si w skali 1: 1000. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach moliwe jest sporzdzenie go w skali 1:500 lub 1: 2000. Zgodnie z 6 ust. 1, powoywanego ju kilkakrotnie, rozporzdzenia Ministra zakresu projektu sporzdzenie

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

moliwe jest

projektu rysunku planu na mapie w skali 1:2000 w przypadku obszarw o znacznej 50

powierzchni. Majc na uwadze wskazan przez organ na rozprawie w dniu 9 czerwca 2009 roku powierzchni obszaru objtego planem ( 180 ha ) oraz fakt, i projektowane ustalenia planu nie wi si z intensywn zabudow, uzna naleao, i w zakresie zastosowanej skali planu nie doszo do naruszenia prawa. Reasumujc, Sd uzna, i omwione naruszenia prawa kwalifikoway si jako naruszenie zasad sporzdzania badanego planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu sporzdzania tego planu. Jednoczenie, w ocenie Sdu, wykazane w czci wstpnej uzasadnienia naruszenie interesu prawnego skarcych, zwaywszy na jego charakter, legitymowao ich do zaskarenia uchway w caoci, a konsekwencj stwierdzonych przez Sd, licznych i majcych szeroki zakres, uchybie przepisom

prawa byo stwierdzenie niewanoci zaskaronej uchway w caoci ( art. 147 ppsa w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym). Podkrelenia jednake wymaga, i dokonana przez Sd kontrola uchwalonego planu nie dotyczya zasadnoci i celowoci lokalizacji planowego lotniska, ale ograniczaa si do oceny dochowania zasad i trybu sporzdzania i uchwalania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie przepisu art. 152 ppsa orzeczono, i zaskarona uchwaa nie moe by wykonywana do czasu uprawomocnienia si wyroku. O nalenych skarcym, w zwizku z uwzgldnieniem ich skarg, kosztach postpowania sdowego ( obejmujcych wpis sdowy od skargi, opat skarbow od

penomocnictwa i - w przypadku skarcych K. Sokoowskiego i W. Rutkowskiego koszty zastpstwa procesowego ) orzeczono na podstawie przepisu art. 200 i 205 2 ppsa oraz rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztw nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

51

52

53

54

55