You are on page 1of 3

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXII/137/08 Rady Gminy agw z dnia 19 grudnia 2008r. Dochody budetu gminy na 2009r.

Dzia 1 010 Rozdzia Paragraf 2 3 01095 0750 Tre 4 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Warto 5 4 000,00 4 000,00

700 70005 0470 0750

4 000,00 209 500,00 209 500,00 15 000,00

80 000,00

0760

0830 0870 0920 750 75011 2010

8 000,00 5 000,00 100 000,00 1 500,00 62 550,00 62 550,00

61 800,00

2360

750,00 885,00 885,00

751 75101 2010

754 75416 0570 756

885,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

5 414 781,00

2 75601

3 0350

75615

0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0490

0910 0920 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801

4 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku o czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty miejscowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie

5 7 000,00 7 000,00

1 789 500,00 1 400 000,00 90 000,00 278 000,00 15 000,00 500,00 6 000,00

1 141 500,00 750 000,00 200 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 1 500,00 25 000,00 140 000,00 8 000,00 420 300,00 10 000,00 80 000,00 230 000,00

100 000,00 300,00 0,00 2 056 481,00 1 906 481,00 150 000,00 4 539 065,00 3 324 529,00 3 324 529,00 1 194 536,00 1 194 536,00 20 000,00 20 000,00 238 000,00

2 80101

3 0750

80104 0830 80148 0830 852 85212

2010

2360

85213

2010

85214 2010

2030 85219 2030 85228 0830 85295 2030 900 90001 6208 Razem:

4 Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Przedszkola Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z usug Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dotacje rozwojowe

5 3 000,00

3 000,00 55 000,00 55 000,00 180 000,00 180 000,00 2 168 700,00

1 568 500,00

1 560 000,00

8 500,00

11 200,00

11 200,00 346 000,00

126 000,00 220 000,00 71 200,00 71 200,00 500,00 500,00 171 300,00 171 300,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 17 140 481,00