C

M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
cover.pdf 4/25/2009 10:50:38 AM
·
· · . · · . ·
· , · . . . · º · · ( · · · · ·
· · · · · · ( · · · . · ·
· - · · · º . ( · · · . · . · . · · . · · ·
· · · · · . . · · « · . · ·
· · , · · · · · , · . , ( · · · · ·
· · , · · · . · · · · · , ( · · · · . · · ·
· · - , . . . . · . . · · · · ( · · · ·
· . · , . · ·
· . . · · · ·
· · · , · · , · · · · · . · ·
· · · · · · · · , · · · · . · · · , · · · · , · ( · . · · · ·
· · , · ( · · · · · · ·
· · · , ( . · · ·
. · · · . · . · ·
. · · , · · · · ( · · · · ·
· · . · , · · · · · · · ( - - · . · · ·
· · · · · . · · , · . . . . , . · · . · · · ·
· · · ,
· · = · · · . · · · · · , · · · ,
. · · . , · . · · , . · · · =
· · - · · . , , - . - . , . · · · · . . · , . · ·
. · · · , . . , · - , . .
· . . · . · · . · · · · · · · .
, . · . , · · . · · · · . · , · , , · · , · · =
, . · · . · · · , · · . · , ·
- . · . · · , · .
· · · . , . · . · ·
· · · · . · · · . · · · · .
· · · · · = = · . ·
· . · . - ·
· · · · . · · . . · . - · . ·
· · . · ·
· · . · · · · · · · B · · · · · ·
·
· m o c . l i a m g @ b e q a s a n a i d
m o c . m l i f a s a b @ a n a i d
· . · · · · · · · · · ·
· . .
· m o c . m l i f a s a b @ k e l a m
· . · · · » · · · · · ·
m o c . m l i f a s a b . w w w
· · = · · · · . · . · · · . · · ·
. · · · · . · · . · . · ·
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
secondpage of cover.pdf 4/25/2009 11:29:50 AM
· · · - = · · · · ·
· · . · · · · . · · . · · . · ·
· · . · · · · · . · · . · . · = ·
· · · · · · . · · . | · ƒ
· · · · · · . · · · · · · · . · · · ·

· · · · . · · . . . .
·
· = . · · · · · · · · - · · · · · .
· · · · · · . · . . · · · · · . . · - ·
· · · ( · · · - · · · · = · · . · . - ·
· · · - · · · · · · · . . · · · · . . ·
· · . · · . · · = · . ·
· . . · · . . · · · . · · · . · . · · . · ·
· - · . = | . · = · . · · · · · . · . · · · ·
. · · - = · · . · · . · · · · · . ·
· · . · · · · · . · · · - · · - · .
. · , , · , . , · · . · · · - · · ( · · · · = | · · . · ·
· - . · · · - · · · · . · . · . . · · . ·
· . · · · · · · . | · · . · · · · .
· . · · · = · · . . · · . · · . · ·
- · · - - · · · · · · ·
· | . | · . · . · · - = · · ·
· · · · · · . · · · . · · · . - ·
· · . · · · · · · · · · · · · · .
. · · · · · . · . · · · . · .
· · · - · · · · . · · · · · · · · · ,
· · , . · - · . · . · . . · · . · « · · · · . . · · · . . · ,
· . · · . · · . · , · · . · «
· . · · · = · · . · - · · . · · · · ·
· . | . = · . · - · · | . = · .
· · · . · · · · · · . · · · ·
· . · . | · = · . · · . · · · = .
= · . · . . · · - · · · · · . · · · ·
· . · - · · . · · · · . · . · · . · · .
· · · = . . · . · . . · · · ·
· · | . · · · - · · · · · · . · . · . . . · , · ,
. . ( · · · · · . . · · · . · · · -
· - · . · · · . . · . · · . · · ·
· · · · . · · · · · . - · . · · · · ·
· · . · · · · · . · · · · · · .
. · . · · · . · · · · · . . · - | · .
· . · - = · . . · · · . · · . · · · - · ·
. · . - . - · · · . , · · . . · « · · .
, · - · , · · . · , · . · · . · · · · · · · · ·
. · · · · , · . . · · · . · · . · · · . · · , · · · · · · · ·
· · . · · · · · , . · · . , · . , · « · · ,
. · , · · . · · = · · - . · , · · , · · , . . · · , . . .
· , · . · · · · · · , · · · . . · . · , · , · , . . · · ,
· - · . · . . · · · = . , . · · . , · · , « , · · · · · =
· . · · · , · . . · · · · , · · . · , · · · · · « - · · ·
· = · . . · · º · · · · - . « · · · . , . · · . .
« , · · · · · , · , · · · · · · · · · · , · · · , · - ·
· · , . · . · · · · · · · · · . · · . , · · , · · . · · · ·
· · , · · · · · · , · · . , · · . . · · · · · ·
· · · · · · · · · · - . · , . ,
· - · · · - - = · · · · . .
- = · · · · · . | - · · · · - · ·
· . · · · · . · . · · · · . · · · -
· · . · · | · . · · . . ·
· · . · · ƒ · · . · · · · · · . . | .
· . · · · · · . · · · ·
· - . · · · - · . · · · . · .
· , · . . . · º · ·
· · ·
· · · ·
· · , · · . · · · . · · . · · · - · ·
·
. · · · ·
. · . . · · · · · · . . · · . · · · = . · . · . . ·
· · · · · · . · - = · · · · . · · . · . · · · . ·
· · · . · · . ·
· · . · · . · · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · . . ·
· · · . · · · · · . · · · · . · . · · · · = · . · ·
· · · . . · · · . · . · · · · · · · · · · . · ·
· · · . · · · · · · · · · . · · · · · · · . · . . ·
· . · · · · · . - . · . · · · · · . . · · · · · .
· · | . · · . · · . · · = . · · · · · . · . · · .
· · - = · · · · . · · · · · · · · . · . . · · · = · · ·
. · . · · . · . . · . · · · . · . · · · · . . . ·
· . . . · . · . · . · . · . · · . · . · · ·
. · · . . · · · . . · · · · - . . · · · · · · · · · · .
. · · · . .
· · . · · · . . . · . · . · · · · · · · . · · · · ·
· . · - · · · · . · · · . · · · · · · . . . · = · . .
· · . · · . . = · . | . · . · · · · - · · · . · · . · .
· = . · . . · . · · . | · · · · · . · · . . · · . . · · . · · · - .
· · . · . · . . · · · · . · . · · · . · ·
· · · · · · · · · · . · · . · · . · . · . · · ·
. · · . · · · · . · . · · · · · . · . . . · · · · .
· . · · · · · · . · · · . · . · · · · · · · ·
· . · · . · . · · · · · . · . · · · · · = ·
· · . · | . - · · . · · · = · · . · = · . · · · ·
· - | · . · . . · - · . · · · · . = · . · . ·
· · · · · · . . · · · . · · · · . · . . · . . · .
· · . · . · · · . · . · · · · · · . · - · · . · · . · = -
· · . · . · · . · · · = · . · · · · · . · . · · . · · · · = · . · ·
· · · · - · . · . . · · · · . · . · . .
· · · . · · . · · · · · . · . · . · - · . · · .
· . · · · · · · . · . · · · · · · · - · | · · . ·
· · . · · · . · . · | . - . · · . · · · ·
· · . · · · . · . · · · . · · · · · · · · . · · · .
- = = . . · . · · · . · . · · · · · . . ·
· · . · · · · . · · . · · · · · · . · . ( · · · . · · .
· · . · . · · · . · . · · · · · · · · . . · . ·
· . · . . · . ·
· · · · . . · · · · . · . · · - = = ·
· · · · . . · · . · . · . . · . · · · · - · . · · ·
· · - „ · · · · . · . · · . · . · · · · · · ·
. - · . · . · · . · . · · · · · . · · · . . · · ·
· . · . · · · · · · - · · . . · · . · · ·
· · . · · · . · . · · . · . = - · . · · . · · ·
· .
· · ·
· · . . · · · . · · . · . · - · · · - = · . · · ·
· · = . · · · . . · · - = . · · . · · . · ·
· · . · · · · .
· · . · · .
·
· - · · · . · · · » · · . · - · · · - · . · = ·
. · . · - · · · · · .
· · · - · · - · · · · . · . · . · · · . -
. · · · . · · · · · · .
· · · · . , , · . , · · - . · . · ·
· · · K ý ã í B è ý õ ó " ƒ · · · . = · · . · .
· · · · · · . - · . . . . ·
· ƒ · · · · . · · · · | · . ·
· . · . · . · . · | . = · · · · · = · · .
= · . · . . · · · · ·
· . . · . · · · · · . · · = . · . ·
. · . · · · · · . . · · . · · · .
· . · · . · . · · · . . · · · . · .
· · . · . · · . · . · - · - · · · . ·
· - · · · . . · · · . ·
- = · · · | - · · = . · . · . · ·
· · - · · . · · . · . . , , · · . · · , , - . · · ,
· · · · . · · , · · · · - · · . . · · .
· · . . · . . · · · . · - · · · · = · =
· · . · · · . . · · . · . · | · . . · .
· · . · · · · · . · · . · ·
· . · · . · · . · · · . · · · ·
· - · · · . . · · = - . · . · . · · .
· · · . · . · . . , · . , . . · , · · · · · . ·
. , , · . . . . · · · · · · · · · · = . · . · ·
. · · - - · · . · · · · .
· · · . · · . · · · · · · . · · ·
· . · · . · . · = ( · . · · · .
· · · · · · · · · | · · . ·
· · . · - · · · | | · . · ·
· · . . . . · · · . · · · · .
· | · · · . | · . · · · · . · ·
· ·

- · · · . . · · · . · · . . · · ·
. · · · · · · · = · - · · . , · ·
· . · , . , · . · , . , . · · . · - · · · . · · · · · · · · ·
· . · · · , · · . · , . , . . . · , · · . , , . . · · . · .
· · · · - · · · · · · · · · · .
· . · · · · · · · · . · · · . · · · · · · ·

· · · · - · · · . · . · ·
· · · · · . · · · · · · . · · = .
. · · · . · · . · - = · . ( · ·
. · · . · · · . · . . · · · . · · .
· · · . · . · · · . · = . | · · .
. · · · . · . · · . · . . · . ·
· · · · · · - · · ·
· · . · . · . · · . · · · . · . · . . · ·
· = = · · · · · = · .
· · · · , · . . · · - · . · · · · , · · · · . . « · ,
· · . · · · · · - · . , , · · · · . · ƒ · · · · · · · . · , , · · · . ƒ
· · , · · · , · . , , · . · · « · · , · - · · · · . . · , · · · .
. . · - . , , · - . , · . - · · · . · . ·
· . · · · · · · · · · . ·
· · . · · · . · · . · · · · · ·
· . · . · · · · · · = · .
· = · · . · · ( . · · · · · .
· . · · · · · · · · · . · . · . · · .
· - · - · · . . . · · · · · · · .
- · . . · . . · · · . . · · . · · ·
( · · · . · - · · - · · . · · · · · . |
· · . - · · · . · · . . · · · ·
· · . · · · = . · . · · . · · · . . · .
. · · - · · , . · · · . · · . · · · · , . ·
· . · , , , · · · · · · · · . · · · · · . . - · · , . · ,
. · · . · · · . . ,
· · - · · · · . · - · · · ·
· · | · · . · · · · · . · · · . · · ·
· . . · · · . · . · . · . · · · · · . ·
· . · · . · · · · · . · . · ·
. · · · . . · · · · . · · . · · . .
· . · · · · · · · · · · . · · . ·
. · . . · · · . · · . · · · · .
· . · · . · . · · · · . · . . · . · ·
· · · . · = . · - · · . · · ( · · ·
· · . · . · · · · - · · . . · - · · · · · ·
. · . · · - · · . · · · · · · · .
· · · · . · | · · · · · | . .
· · . = · . · · · · . . · · · ·
. · · . . · · · · · · · · ·
· · · · · · · = · . · · · . · .
- · · · · · · . . . . · . · . · · · · · · ·
· · . . · · · · = · . · · · · . · ·
· · . · · · · . · . · · · · | . . ·
· · · . · · · · · . . · · . · · · · . · -
· · · · · · · . · · . · - · . · ·
· - · · ( · · · . . ·
· · · . · . ì B @ k ï ø B ÿ ^ z î ^ p A ð þ y l û A ü î .
· · . · · · · · . · · · · . · = · . . · ·
. · · · · - . · · . - · · = . · .
· · · . · . · · · · . . ·
·
· · . · · . · · . · . · . · ( · · .
· « , . . · · · · · · · · . · . · · . · · · ( · · · ·
· · . . - . · . · . · . . · · · ·
· - · · · · . · · · . · . . · | ( · · ·
· · · ( · · · · · · · · ·
· - · · · · . · · · · · · · · . · · · . .
· . . · · · · · . · · . . · · · .
· = | · · · . . · · · ·
· · · · . · . · · . · · -
· · · · · · . · · · . . . · · ·
· . · · . · · · · · · · . · · = ( · · · · · · · .
· . · · · · · · · · . · · · . . · .
· . · · · . . · · . · · ·
· · · . · · · . · · · · · · · .
· . · . · · · . · · · · . ·
· - · · · · . - · · q ü H B ü þ ð Û B y þ ø B ÿ o ô ÿ
y ý z ú A ü ò A u Q Þ ú ì þ O õ A ó G ú ¾ õ o R g B è Ü Þ B ì é þ k o @ ì l .
· · . | · · - · · · · · · = . · · ·
| . · · · · · . · · · - . · · · · · · · · · · ·
· . · · · . · - · · · · · · . ·
· · . · . · · . · · · · . · ( · · · · ƒ
· . · · · · · . · · . ·
( · » · · . · · ƒ . · · ( · · · · · . · .
. · ( · · · · . ·
· · · · . · · · · · = · · . ·
· · . · · . . · - · · · . · · · . · · · . · · .
. · · . · · · . · · · - · ·
· · . · · · · · . · . -
· - · · · · · · · · · · · . · · · · · .
· . . · . · . · · · · . · · · · = . · . · ·
· · · · . · · · · . · · . - · · .
· · · · · · · · · . · · · · · · · · .
· . · = . · . · · - · . . | . · · .
· · · . . o A } ø B ü à ì Ï í B ÿ k o ø î
o ü h P ú G õ k Þ ú Ö Û È ü à o A û c ê k A y Q ; o A û c ê ì õ o k ð Ë p g õ k A ô .
· . · · · ƒ · . . · · . · . · ·
· · · · ƒ · · · · . ( · · · · · · · · · .
· · · . · · · . . . . . · . · · · · · · -
· · . · . · . · · · · - · · · · · . .
· · · · · · . | · · · . · ·
· = · . · · · · - · . · . · - ·
· - · · · · · . · · - - = · · . · · · · · ·
. · - · · · · · · · . · · · · · · . ·
· . . · - · . · · · · . · · · . · = · ·
· - · · · . · . · · · · . · · · · · .
· - · · . · . · · · · · · · · · . · · .
· = . . · . . · · · . · . · - · · · · .
· ·
· . · · · . · . · - · · · · ·
· · . . · . · . . · · · · · . · .
. - . · . · - · . · · · ·
· . | . · ( » · · · · · · · · . · · · .
· . · · · · · · · · ( » · · · | . = · .
| . · . · · - = · . · · · · · . . · ·
. . · . . ( · · · · · · · · · . · . · ·
| ( · · · · · = · · . . · · . · · · ·
· · . · · · · · · · = . · · . · .
· . · . · · · | . · . · · · · .
. · · · - · · . · . · · · · · · . . · ·
· · · · · · = · . · · = . · . · . · · · ·
· - · · · . · · · · · . · · · ·
· · . · · - · · · · . · · . · . = - . · ·
| · · · . · · · . · · · . · · · · · =
· · . · . · . · · · · . · ( · · · · · . . · . .
· · · · . · · . · . · · · · · ·
· . . · · · · · · . |
- · . · · · · · · . · - · . . · .
· · · · . · . · · · . · . · = . · · · · = . · ·
· · · . - · · . · · · · . · · · · . · ·
· · · · · - = · . · · · . · . · · - = ·
· · - · . . . · . · . · .
· . · · . · · · · . - . · ( · . · · ·
· · . · · · . · · . · . · · . . · .
· . · . - · · · . - · . · . ( . - · ·
· · . · · · · · · · · · ( · · · · · ·
· · · · - . · · · · · ( · · · · ·
· · · · · · · · · · · · . · . ·
· · . · . · · · · . · - · · ƒ · . · · .
· . · · · · · · · · ( · · · · . ( · · · ·
ƒ · · . . · · · . · . · · · = · . · · · . · ·
· · · · · · = . - · · = . . · ·
· · · - · · · · . · · . · · · = | · ·
· · · = . · · · . · · · · - · · ·
- = · · . · . · · · . · . · . . . · · · .
· · . · · - · · · . · · . . ð · · · · · . · · .
· · . . · , · · - · · · · · · · · . · · · · .
- · . · . . · . . · . · , « · · . · · · · . . · . . · · ·
· · · · · · . · · · . . · , - · . . · · · · · . · . . , · . . · · · .

. · - · · = · · · = . . · . ƒ ·
· . · · · . · · · . ƒ · · . · · · · = . · · · .
· · · · · . · . · . · · · . · · · ·
. · · - . . . . ( · · · - · · - . · .
· · · · - · · · · · . · · | · . .
· . · · · · · · = . · - = . · ·
· · · · · . · . · - · · · ·
· . · · · = . . · ·

· · . · . · · · · · · · · = . · - ·
· . ƒ · · · . ƒ · · - = · . . ·
· · · · · · · . . · · · · · · · · .
· - · . · · = · · · | . . · · .
· · · . · . · - · · · · · · · · . . - | -
. · . · · . · · · · · ·
· · | . . · · · · · · · · · . . · · · = · .
- . · · · · . · . · · · · . · - · · · -
· · · - · · · · . - · . · . . · . · . . .
· . · · · · . · · · · . · · · . · . · , Ÿ· . . , · . · . .
· · . · · · · · , , · . . · · · , . . · · . · · . · · ·
. , · . , . · · = . · ·
|
· - · · · - · · = . · . · . · . ·
· · . · · . · · · · · · · - · · · · . . · ·
· . · · · · . ·
· = . · · · · · . · · . · · . · .
· - · · · · · . · · - · · · · . . · . ,
· . · · , · · · · · · · . · · · . . . . · · · , · . · , · . · · · .
· . ·
· . · . . . · · · . · , · · · . , . · · · · · , · · · · .
· . . · · « . · , · · . · · · · · « · . . · · · . · . · .
· · · . · . · · . · . · - · . · , · , · . · . · · ,
. · . . · . · · · . · · · . , · · · = · · - · · · · , · - .
· · · . · · . . · · , .
·
. · · · · · · . · . · · .
· · · · . · . ·
| - - · · · . ·
· · ( · . · · . . ( · · ·
· · · ( · ·
· - = . · · · · ·
· . · - · = · · · . · · · · · . · . ·
· · · . · . · . · . · · . · . . ·
. · . · · · · . · · . . . · · . ·
· · · · · · - · · . . · · . · · .
· · · · · · . · · · · · · .
· · · . . - · · . · . ·
. · · · · · · · · · . · · · · ·
· · · · . · . · . ·
· · . . · , · · · · . ( , . · . i
· · . · · · · . · . · . · · . · . · . · .
· · · . · . · · . | · . · · · · · · . .
· . . · · . · · . · · · · ·
· · · · . · . · · · = · · · · · · · · ·
· . · · . . · · · = · · · · . ·
· · | . · · · = . · · · . . · . ·
· · . · · · · · · · . · - · .
· . · · . · . · . · . · · · · · . · · .
· · · · · · . . · . · .
· · · · · - · · · · . · · · · . · . · ·
· · . . · · · . ·
· · . . · , · · , · · · · . ( , . · . i
· . · . · · · . · . · - · · · · · .
. · - · · . · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · . · . · · · · · · - · · · ·
· · · · · - · . · · · . · · . · . · . · · . ·
. · · · · · . . | · · · . · ·
· · · . · · . · . · · · · · . · · · · · ·
· . · · . · . · · · · · · . ·
· · . · · . . · · . . · · . .
· . · · · . · · · · · .
· . . · · · · - = . - . · . ·
· . · . · · . · . · . - · · . · · ·
· . ·
· · · · · · . · · . . · . · . . - = · .
· . · . · · = . · . · · · · . · ·
· . · · . · = . · · · · . . · · · . · ·
· . · · . · · · · · · - - . ·
· . · · .
· ·
· . · · · . · ·
· . · · · . · . · · · . . · ·
· · · . · · · · · . · . · · - · .
· · . · · · . · · · · · . · · . · · ·
- · · · · · · - · · · · - · · · · · . · · · .
· . · . · = · · · . . · · · · - |
· . · · · · . · · · . · · ·
· . · . · · - · . · · · · · · · · ·
· - · · · · . · · · . · - · ·
. . · · · | · · · · . · · · · . · . .
· · · · . · · · - · · · · .
. · · · · . · - | · · · . . . · · ·
· · · · . . . · · · . . · „ .
· . · . · . · . · · · = · · . · ·
· . · · . · · · · . - = . · . ·
·
· · · · · · · . · · ,
· - · · . · · · - · · · - = · .
· · . · · . - . · · · · . · ·
· · · - · · · - · · . · · · · · ·
- · · · . · · . · · · · - | · ·
· · · . . · . - = · ( · · · · · · · . ·
· · · · · . · · . · · . · . · ·
· . · · . · . · . · · · · · · . · · .
· · · · · · · - = · · · · · . · · . · ·
. · · · · . . - · . · · . . · · · · . ·
· · · . · - · · · · · . . · · ·
· · · · . · . · · · . · · · · . · · - | ·
. · . · · . . · . · . · · · . · · · · ·
· = - · · . . · . · . · · . . .
· · · · · = · · . . · . · · . · · · ·
· · · · · · . · · · = · . . · ·
· . · · · · ƒ · . | · . ƒ · · · · . · . · ·
· · · · · . · · · . . . · = · · · ·
· · | · · . · · . · · · · · · . · . · · · ·
· . · · · · · · . · . ·
· · · · · ·
· · · .
·
. · . · · . · · · · · · · . . , · · · « . . . .
· · · . · · - · · · . · · | · · ·
· · · · - · · - · · · · · .
· · · . · - · · · · · | · · - · · · · . · ·
· · . · · · · · · · ·
· . . · · · . . · · · · · · . · . · · . ·
- · · · · · · = . · - = . · · . · · · . ·
· · · · . · · . · · · · · - · · · .
· · . · · · · · · · . · · - = ·
· · · . · . · . · · . · · · . · | · . ·
· · . · · · . · · · · · · · . -
· . . · · · . · · · · · · . · · . · · . · . · · ·
· · · . · · · · . = · · . · · . · -
· . · · . · ·
· . · . · · = · . · = · . · . · · · · |
· = · . · · · - · · · . · . ·
· . · · - · · | · · · . · · · · ·
· · · · . · · · · . · . · · · . .
· - | · · · . · · · · · . · . · · . -
· · · . · · . · · . · · . · · . . ·
- = · · . · · = · · · · . · . · · · · . · · · - . ·
· · · · · · · · . . - · . . · · . · ·
· · · . · · · · · . · · · · . · · · · . ·
· . · · · · . · · .
· · · · . · . . · · · · · · .
· · · . - . · . | · · · · · - · · · . · · ·
· · · . · - · · · · | . . · · · = · ·
· · . . · · · · - · · . · · .
= · · . · · · - · · · . . · · .
· . . · . · · · - . · . · ·
· · · · · · · · . . · . · · · - · .
· . · · · · · · · · . · · · · · · ·
· · · · · · · · . . · · . ·
· - · · . · . · . · · · . · · · · .
· · · . · . . . · . · · . · · · · .
· . · · · . · . · · · . · . · · - · . ·
· - · · · = · · . · · · · · . · · · · |
· · | · . · · . = . · · · . . · · · .
· | · . · · · · · - · · - · , · , · , · . · . · ,
· · . . · . · · . · . · . · . · . · · · · , · · · , ,
· , · · . · · . · , . · · . · · · · . , · « · · · . . ·
· · . · · . · · · · · . · · - · · · · · , . · , - = ·
· . . · , · . · . · , · · = - · = · - · , · . · . · ·
· · = · · · · · · · · · · · · · | . · · ·
. . - · · . . . · · · · . · = · .
· . · . · · · . · . ( . · · ·
· . . · · · · . | . = · . · .
· · = . · · = · · · · · . · · · - · · .
· · · . · · · · · · . · · · · ·
· · . · · - · . . · . · · · . · · · · · ·
- · · · . , , · · · · , . . . . · . · . . . ·
· · , · . · · , · · · · , · · - · · · . . . - · , . ·
· - · · = · . · · · · · · . · . ·
· · · · · · · . . ·
· . · · · · · . · · . . · · . · . · .
· · · · · · · . · · = · · .
· - · · · . = · . · · · · . · . ·
· . · . · · · · · · · ·
· . . · · · · . . · · · . · . · · · · . · ·
| - . · · . · · · · . · · . · · . · ·
· . . · · - · · - · · · · · · ·
· . · · · · . · · · · · · · · · .
· - · · · · · · · · · . . . . · . ·
( · . · · · · · . · · . · · · . · · · · · ·
· · · · . · . . · - · · · . , = · · · · · · · . , · · - · · = · , . · . · ·
. · , · · , . , . . · · · · · · - · · · · · · . , . - · .
· « · · · . · · . · . · · · · ·
· . . · · , · · . · · - · · · , . · . · , · · · · · . ·
· . · « · , · · . · . · , · · . · · = . · ·
· - · . . · . · · . · ·
· · · . ( · . · · . · · · . · · · ·
. · . . = · . · . · . ·
· - = . · . - . · · · . · . · ·
. · ·
· · · . · · · · . · · . · . · · · - . · · · · · · , · · · · . ·
· · . · . · · · . , . · · . · · · . · . · . . · , · · , · ·
· · · · - = . · · · . · . · . · . ·
· · - · . · . · · · · . · . · ·
· - = · · . ( · · · · · · · · · · ·
· = · . · · · · · · . |
. · · · · = · . · · · · = · · . - · .
· . · · · · · · . · · . | · · . · .
· · · . · - · . · · · · · . · · . · - · ·
· . · | · · · · · . · . · · · · · . ·
· . · · · · · · · · · · · · . . , · · · « · .
· · · . . · · · · . |
· · · · . · . . · · . · · - · - - .
· . . · . · · . · · . · · . . · .
· . , · · · ·
. · · · · . . , , · . · · . · · · .
· · · - · · · · · · · - · · · . ·
· . | · · · · · · · · . · . . · ·
· . · · . - = . · · . - · . · · - · = · ·
· · . · · . · · · · . · · . · . · · · .
· · · · · · · · | · · · ·
· · . · · · · . · · ·
· · . · . , · · O Ï H ý p o ô ü B ø B " · . .
· - · · · · . . · · · · · · · . · · · · · .
· . · . · . . · . · · · · . · . · · · ·
· · . · · · · . · . · · . · · . · · . · .
· · | . . · . · · · · · · · · . · · .
· . · . · · · · · · · · · - · . . · ·
· . · · . · · · · · . · . · · · · ·
· · . · . · · · · · . . · . · · . · ·
. · · · . . · . · . · - · · · ·
· · · - · = · · · . „ · · ,
· · · · · · · º · · . , . · . · , · , · · · · · . · · . .
· , · · · « · , . . · . · · · ·
. , . · . , · · · , · , . · · · , · · ,
. · , · · · . . , · · · , · · · · . · , · . · · . . ·
. . . , · . · · · « · · · . · · . · · « . · · · º · ,
- · . · · · · . . . . · · · , · · · , . · · = . , · · · ,
. · . · · . · · · - · · . · . · · « · , · · · .
. . . · · · , · · . . , · . · · · · , . · , · . · ·
. , . · . . , · · , · · . · · , · , · · · . · · · , ,
. · · · · - · · . . . · · · , · . · . · · · . · · , ,
- · . · · · · · · · · · · · . · · · · - · . · · · ·
. · . · . · . · . · · · « · · · · · , . . · , · . ·
·
· · · · · . · · · · . · . - . . · « · ·
· · · · . · · · · · · · · · · ·
· . · · · · · = · . · . · · · · ·
· · . . · . · · · · · . · · · · . · ·
· · · . · · . · . · · · · · · . · .
· · . · . · · · · · · · . · · · · · · .
· . · · . . · . · · · . · · . · · · . ·
· . · · · · . · · . · · . - · . · · ·
· . · · · · . · . · · ·
· . · · · . · · . · · · · ·
· ·
· · · . · · . · . · . | · . - ·
· · . . · · · · . · · . · · ·
· . · = · · · · . · . · . · · · ·
· | . · · · . · · · · · · - ·
· . · | . · · · · · · · · . - · ·
· · . · · . - · · · · · · · · .
. - · · · · · · · · · . . -
· · · - · . · · · · · · · . · · · · -
· . · . · . · · · · - · · · · . · ·
. · · · · · - . . . ·
| . · · . · · · · · · · · . · . . · .
. · · · . . · · . · . · . · . · · · . · · ·
· · . · · . · · · · · · · . · . · . ·
. · · · · · . . · . · · · . . ·
· . · · · . . · · · . · · · · · ·
· · . · · · . · · . . · · · · · . · ·
. · · · · . · · . · · · ·
· . · · · · · . · · · . · · · . · -
· · · . · · · · . · · · . - · · . ·
· · · . · · · . · . . · · · · |
· · . ·
· · · · · , . , · . · · , · · · - · , . · · · · · · · · .
· · · · . · . · · · · · ·
· · · · . · · · . · · · · · · · . · · · .
· · · · - · · · · · · . · · · · · .
· . · · . · · · · · . · · . ·
· · . · = · . · · · . · · · · · · · ·
· · - · . · · · · . · · . · · · = · · . · .
· . · = · . · · · · · · · · · ·
· · · · . · · · · · . ·
- · · · . · · · · · · . · · . · ·
· - · · . · · · · . . · . · · .
· | . · · · . · · . · · · · . · . · . - ·
· · . · · · · · · · · · . · · =
· · · · · . · · . · · . . · =
· · · . . · · . · . · . · · · · . · · . · .
· · · · · · . · . · · · - · .
· · · · · · · . · · . · . · · · ·
· · . · · . · · · · · · · · · . . · ·
· . · . · · · . · . · · · · · . · · . ·
· . · . · · · . · · · . · · · · · .
· · · · · · · . · · . · · · · · ·
- · · · · . · . · · · · · . ·
· . · · · · . · · · · · · . · . · . · · .
· . · · · . · · . · · · · . . · · .
· · = · . · · · · · . · · · . · · · ·
. · · · . | · . · . · · · · . · . · ·
· . · - . · - = · · · · . - · · . · ·
· · . · · · | · · · = · · · . · · . .
. · . · · · . · · . ·
· · . · · · · . · · . . · · · . · « , · · · .
· · · · ·
· · · - = . · · · · - | · · · · · ·
· · · · · · · · . · · . . · . · · . · · ·
. · · · . · . . · . · · · ·
· · . · · · · · . . · · · . · -
. · · · · . · · . · · . · · · .
· · . · · · · · · · ·
· - · · · · · . · . · · · . · · -
. · · - · = · · . . · · · · · ·
· · · · · · · · ·
· . · - · · · · · · .
· | = . . · · . · . · . · · · · ·
· · . · · · · · · · · - · . · . · · ·
· . · · · . · . · · · · = . · . · · · · .
· · . · = · . · · · · . · · - ·
· - = · · · · · · · . · . · · · .
. · · · · · · · · · · · - · . ·
· · · . · ( · · . · · = · · · · · .
· · · · « , · . · . · · · · . · · · · .
· · · · . · · . · . · · · · · · . . · · · ·
· . · . · · · . · · · · · · .
· · · · · · · · · . · · · . · · . · . · · . .
· - = . · . · · · . . . · · . ·
· · · · . · · · · · · · . · .
· . · . · · · · · · . · · . · · · . . · ·
· · · · · · . · · · · . · · · · · ·
· · · · · · · . · · . · · | · · .
· . · . · · · · . · . · · ·
· . . · · · · · · · · · · · · · · · . ·
· . · · · · · . · ·
· · . . . · · · · · · . · . · , . · , · , ·
. . · - . · · . · . · . · · . ·
· · · . · · · . · · · · . · . · · · ·
. · . · · · · . · · · · · · · . ·
. . · . · · · . · · - · · · ·
· . · · · · · . · . · . · · . · · · · . · ·
· · · · = · . · · · · . · · · · .
· ·
· . · . · · · · , · · · · · · . · . . · , · ,
· . · . · - · · . · · · . · . · ·
· · - · · . . · - · . . · · . · · . · . ·
· · - · · - · · . · · · · · = . · · . .
· . · = . . · · · · · · . · . . · ·
· . · - · . · · . · · · · · . · · .
· · · - · · . · · · · · . · · · · ·
· · . · · · . · · . · . . · · ·
· - · - · - · . · · · · · · · · · .
· · · · · · · · - · . · - =
· · · . · . · · . · · · · · · · .
· . · · . · · · · . · . ·
·
· · . · · . · - = · · · · · · · · .
· - · · · · · · · . · · . · · · ·
· · · · · . . · · · · · · ·
· · . · · . · · · . - . · .
· . · · · · · . · . . . . ( . · · . · . · . · · ·
· · · · · · · . · . · · · · . · · . . · · · .
· · = . · - | = · · · · . · · ·
· · · . · · . · · . . · · - · · · ·
· . . = · · = . · .
, · · · · . . ( · . · . · · · . · · · . · . , . · , · · . · ,
· i
· . · · · · · · · · . · · · . · ·
· · · . · · · · · · · · . · · · · ·
· · · · · . . · · - · · . · ·
· · . · . - · . . · . . · ·
· · · · . · · · · · · · . | · . · . · . · ·
· . . · · . · · | · . | · . · · . · ·
· - · . . · · · · · · · · . · · · . | · .
· . . · · · . · . · · · · . · ·
· . . · · · · · . · . · · · ·
· · · . . · · . . · · . · . · · · . ·
. · · . · · · · · . · · · · · · · ·
· · · . · · · · · . · · · · .
· . - · · . · · · · · · · · · · · ·
· · · . · · · · . · . · . · .
· . · - · · . · · . . · . · .
· · · · · · · . · · = · . · · ·
. · . · · · . · · . · · · - · . · · . · . · ·
· . . · · · · · . · . · - . · · · · .
· · · · · · · · · . · . · · · · · · · ·
· · · . · . · . · · · · . . · · .
. . . · . · · · · · . · · · . · · · .
· . · · . · · . · · · · . · . · ·
· . · · . · · · · . · · · . . · · .
· · · · · · . · . · · .
· · . · · · · = . . · . · · · · · . . · ·
· · · . · · · · · · · · · · · · ·
. · · · · · . · · · . · · . . · . · ·
| · · . · . · · · · · · · · . .
· · . | · · · · · · . · · · · · · . ·
· · . · · · . · · . · · . . · ·
· . . . . · . . · · . ·
· | . · · · · . · · · · · · · · . · . .
· · - · · . | · . · . · · . · - · . ·
· . · . · · | · · · . · . - · · ·
- · · . · · · · · . . · · . . · . | · .
( · · · · . · · . . · · . · . . · · . · · ·
· . · . · . · . · · ·
· . · . · . · · · . · · . · . . · · · ·
· . · · - · . · · · · · · . ·
·
· . · . · · . · . · » · · · · · · . ·
· . · . · . · · · . · .
· · · . · . · · · · · - . · · · · · · · .
· . · · · . · · - · · . · · · · ·
· · . · · · · . · · · - · · . · ·
· . · . · · · · · · · . · . · . . · · ·
= . . · . · · · . . · · · · · . · · ·
· · · · · · · · · · · · · · .
· . · · = · . .
· . · · . · . . · · · · · · · · · . .
· · · · · · · · · · . · · · ·
· · · . · . · · · · · · . · .
· · · . · . | · · . ·
· . · · · · . · · · - · .
. . - · · · · . · . . · · · . · .
· . · · · . · · . · . · . · · · · - = ·
. · · . · · · . . · . | · · · ·
· · · · . · · · . · . . · · . · · · .
· · . · · · · . · . · · . · . · · . · ·
· · · . · · · · · · · · . · · · · . . · . . · ·
· . · · · · · · · . · ·
- = . · · . . ( · · · · · . . · · . · · .
· . · · · · · · · · · · · · .
· · · · . · · · · · · . . · · .
· . . · . · · · . · · . · · · .
- = . · · · | · · · · · · . · . · · - · ·
· . · - = · · · . · · · .
· . · · . · . · · · . . · · · .
· · · · · · · · · . · · · · . · . - · · .
· · · · · . . · · · .
· · · · · · . · . · · · . . . ( · · · · · · . ·
. · · · · . · · · · · · · · · .
· · · . . · . · · · · ·
· · = · · · . · . . · · · · · · - . . · . ·
· · · . · . · · · · · . · . . · . · . ·
· · · · · · · · · · . · ·
· . · = · · · .
· · · · · · · · = · . . · · , · · ·
( · · · · - · . · . · · . · · · · · · · (
· · · . · · e r u t s e g a m m i a s e h t ( · · · · · · ·
· . · · · · . · · · . · · · · .
· · · · · · · · · . - · · · . · ·
· . · · · · · · . · · · = · = ·
· · . · · · · · · · · · . · , · · · .
· . · . , · . . . · · · . · · . · · , . . · ·
| · · . · . . · · · · · · ( · · · · · · · . · · .
. · · · - · . · = . · . · · · . · · , · .
. · · · . · · · · · · . · . · , . · , · · · · · · - · · . · . · ,
. · · . - · · · · · , · · · · · · . · « , · . .
· · · · · · · · · · . · · . . · · . · , · . · . . .
- · · · · . · , · · · - · . · · . · · · . · . · . · · · « ·
· . · · . · , · · · · · . · · · · · , · · , . · · · · . · ·
. · . . . · - · . . · · . · · . . . · , · · ·
º · ·
· · . · · · · · · · . · · . · · , . · , · º ·
· . . - · . · , · · , , . ( · · · · · · · · · . ·
· · · · · . · | · · . · · · · . ·
· · . . · · · · · · · . · · · ·
- = · . · . · · · . ·
· · · . · · · · · · . · · · .
· · . · · · - | · = · . · . · · . ·
· · · · · . · · · . · . · . · · ·
· · · . = · . · · . . = - · · · .
· = . · · · · · · . · · ·
· · · · . - · · · · . .
· . · . · · · · · · · · · . · . · . · .
. · . · - · . · · · . . · ·
· · . . · · · . · · · · · . · . · | . ·
· · ·
· · · . · . · · . · . · · · . · · , . , ( · · · · · .
· - · · . · . · . · · . - = · . ·
= . · · . · · = . · · . · · . · · · .
= . · · . · . · · · · . · · ·
· · . · · - · . · · · · . · · =
· · . · · . · . · · . · . · · . · · . · ·
· . = · · · . · · · · · .
· · · · · | · · · · · - . · . · · · . . · · .
· . · · . · · · · . · · · . · · · · · · = · ·
· . · . · · ( · · · · · · · . · . . · ·
· . · · . · · · . · · · · .
. · . · . · · · · · · . · . · · · · · · · · · .
· . . · . · ·
· . · · . · . · · · . · . · . · · · ·
· · · · · · · · · · · · · . · . · · . · .
· · · , . , . · · · ( · · · · · . · · . · .
· . · · · · · . · · · · · . · · · · · .
· . · · · · · · . · · . . · · · · ·
( · · · · · · . - · · · · . · · - · · · .
· » · · · · · · · · . . · · . · . · . · · . ·
· . · . . · · · · · . · . · · . · . · · , . · ,
· ( · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
· · · . · . . · · · · · · . · · ·
· . · . · · · · · . · · · · · · ·
· · · . · · · . · · = · . . · . · . · ·
· · · · . · . · . · · . . · ·
· . · · . · · · · . · º · ( · · · · · . . · .
· · . · · . · · . · · . · - ·
· · · · · · · = . · . · · · · · · · = ·
- · · · · · . · , · · · ·
. . . · · = · · , · . · · , ·
· . · · . · · · · · · · . · · · . · . · · · ·
· · · · . · · · . · · · · . · · . · . -
· - . · · · · . . · .
· · . · . · a h u J ( · · · · · · · · . ·
· · . · · · - . . · · · · · · ·
· · · · · · · . · . · . · · . = · .
· · a h u J ( · · . · · · · . · · .
· · . · · · · · · . · · · · · . ·
· · · · · · · · · . · · . · · - ·
. · . . , , ( · · · · · = · - · . · · -
· · · · · · . · . . · . . · · · · ·
· · · · . · - · · . · . · · ·
· . . · . · . · · . · · . · . · · . . · . . , ,
· · · · · . · · · , · º · . · , · · · ,
· , · · · · · · · . · · · . . · · · . · · . · . .
· . · , , · · · ( · · · · · · · ·
- · · · . · . , · · . . , . · , . , · . . · , · · . ·
. · , . . · . · · · . , , . , · · . · , . · ·
· · · . · · · , · , · , · . · . · « . . · . - . · · .
· . · . · . · · , . · · · , .
· ·
· - · · · º .
· · · . · . · . · · .
· · · · · . .
. - · · . · · · · .
· · · · . - = · . · · · . . - = · . · · · · ·
· · . · . · · · · · . · . · · · . -
· . · · - = · . · · - · . · · ·
· · · . · · · · · · · · · · . · .
· . · · = - . · . - - . · ·
· . . . · · · · · · . ·
· · · = · · · · . · . · · =
· . · · · . · . . · · · · · · . · ·
· . · . · ·
· · · . · · . · , · · · · . , · · · - . · · · · · · . · .
, . ·
· · . · . · · · · ·
· · · · . - · . · . · · · . · . ·
· . - · . · · . · . · · ·
· . · · · · · . · . · . = · · .
. · . · · · · · . · · - - . · . ·
· . | · . · · · . · . · · · · . | · ·
· . · · · · - · =
· · · · , · · ·
· . · . . . · · · · · . . . . · · · · · . · « · · · ·
. . · · · · . . · · . · . . · · · · , · . · · · · ·
. . · · · · · · · · . . . · · · · · · · .
· · · . · · . · · · · · · · . · · .
· · · · · · · · · | . · · ·
· . · · . ·
. · · . . · · . · . · · · = · ·
· . · ·
· . º · · · = · · · . · . · · · - - , . · « · ·
· · · ,
, · , , - · · · ( · · · · , · · · · , i · . ·
· · · · · . · · , · º · , · · · · . . · · . · · .
· · · · . · , . · · . · ·
· ·
· , · . · · · . . · , . , - , · · · .
· · · · · · · . · - · . · · ·
· · · · · · · - = . · · - =
· · - = . · · . · · · . · ·
· · - · . · . · · · · · · . · · · .
· · · · · · · . · · . · . . · ·
. · . · · · · . · · = . · · · = · . · · -
· . · . · · . · . ·
· · · · · · . . · . · · · · . · · .
· · · · · - · · · · . · · · . · .
. · · · · . . · · . · . · · · · ·
· · · . · . · . · - · · . · . | ·
· · · . · · · . · . · · · · · .
· · . · · · · · . · · · . · . · · ·
· · · · . · · . · . · · · . ·
· · · · · · · · · · · · · . · · · .
. ·
· º · · · · , · · · . ·
· . · · · . . ( · · · · · ·
. · - · · · · · ( · . · · · · · . · · · . ·
· = · · · · · · . . · · · · . · . · · · .
. · · - · · · . . · - · . · · . . ·
· . · · · · · · · · . · · . . · · · . ·
· . · · · . · . · ·
· · · · · · · · . . - · ·
· · · · · = · ·
· . · · · . · . · · · · . . · ·
· · · . · · · · · . . . · . · . · .
· . · · . . · · · . . · · ( · . ·
· · · · · · · · · . · . · · . · ·
· · · · · · · · . · · . . · · · · ·
· · · . ·
· · · = · . · · · . . · · · · · . . ·
· - · . · · · . .
. · · · . · . · · · |
· · . · · · · · · · . . - · · ·
· . . - · - · · . · · · · · . · · . . · . · . ·
· · · · . . · · . . - · · - · · - · · · . · ·
· · · · · · · · · = · - · ·
· · · · · · · · · · · · ·
· · · = . · . . · · · . · · ( · ·
. · · · · . ·
· · · . · · · . · · · · . · . · · . · . · ·
· · · · · · · · · · . . · · · ·
· · ( · · · . · · . · . · · · · · · . · ·
· . · · · . · · · . · · · · · · . . · .
· . . · . · · . . - . · · . · · · . . · · ·
· . . · . · . · · . . · · · · · ·
· . · · . · ( · · · · . · · . · . · · .
· = · · · . . · · · . · · · · · ·
· . · · · . · · · . · . · · · · · · = . · ·
· . · · · · · . . · . · · . · . · . .
. · · · · · · . · · · · ·
. = · · · · · · · · · . · · · · · .
· . . · · · · · · · · · . · · . · .
· · · . · · · . · . · · . · . · · · .
· · · · · · . · · · · · . · · · - · -
· Ÿ . - · · · · . · · · . · · . · .
· · · · · · · · · · · · · . ·
· · · . · · · . · . · · -
· · · · · · · · · . · · - · · · . · . - ·
· · · · · . · · · · · · · · . · · .
. · · · . · · · · · . · · ( · .
· - · · · · . · · · · · · . · · · ·
· . · · · . · · · . · · · ·
· · . · . . · · · · . · · · - . ·
· · · · . · . · · . · . · · · · · .
·
· · · · · · . · . · · - · · · .
· - | · · . · · . · · · · .
· . · · . · . · . · · · . · . .
· . · · · · · · . · . · · · · ·
· · . . · · · · . · . · .
· . · · · · . · · · · · · ·
· . · · · . · · . · . - · . · · .
· . · · . · · · - · · . · ·
· . · · · · · · · · · - · | .
· · · . ·
· · . · . · · · · · = = · · · . · ·
· . . · · · . · . · · · · · · · ·
. = · · . · · · · . . · · . · · ·
· . · · · · . · . · · . · · . · · .
· . · . · ·
· · · · | · . · · · · . · · · · .
· · · · · · · · · · · . · · . · · ·
· · · · · . · · · · . · · · = . · ·
· · · · · · · · · · · · · · . . · · · · .
· · · · · . . · · . ·
· · · · · · . · · · · = · . · · · · · · ·
· . · . · · · · · · · - · . · . ·
· . · . · . . · · · · . · · · ·
· · · · · . . . · · · · · . · -
· · · · · · · · · · . · . · .
· . · · · · · . · - · · . · . . · · · . ·
· · · · . . . · · . · · . .
. - · · . · - · · . · · · ·
· · · . · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · . · · - · . · · ·
· · · · · . · . · · · . · . . · ·
· . · · · . · · · · . · · · · . · · ·
· · · · · · · . · . · . · · ( · .
- · · · · · · · . · . · · · · ·
· . · . · . · · . · · · . | · . ·
· · . . · . · . · · · · · · . · = ·
. · · · · · . · . · . · . · · · . ·
· . · . · · · · · . . · · · · · - = · . . ·
· · . · . · · · · · · · · · ·
· . · . · · · · · . · . · · · ·
· · · · · · · . · · . . · . ·
· ·
· · · . . · · « · . · · · . . · ( · . · , · , i
· . · . . . , , · - · · · . · · · ( · · · · . · ·
· º · · · · · · , · . · · · · . · · « · . · · . , .
· · i · . · · · , · , · , · · . · , · · · . · - ·
· · . . · · · . . . , . · · - · · · · · , · · .
· · . · · · · . · · · · · · · · , · · ·
· · · · · , . , · · . . · · · , · · · · · .
· . . ·
· · · · . . · · · . ( . ·
. · · · · ·
. · · . . · . · . . ( ·
· · . · · . · . · · · . . · . · · . · · .
. · · · . · - ·
· · . · ·
· . · · . . . · Ÿ· ·
· · ·
· · · · · · · ·
· . ·
· . ·
. · · · » · . ·
· . · . · . · · . = · . . · . . · · · · · · · · · . .
· · · . . · · · . · · . · . · ( A & Q · · · . =
. · · · . · . . · » · · · . · · · · · · . ·
· . · . · · · · · · · · . ·
· . · · · . · . · · · · · . . · · · · · · . · . · · · . · · ·
· · · · · . · . · . · . · · . . · · | · · . . · · · · · ·
. · . · · · · . · · · . | · · · · · = · . · . · ·
· . · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · . ·
· · · · · . · · ·
· · · · · . . · · « · .
· ·
· · . · · · · · · · . · · · · · ·
· . . · . · · · · · . . · - · · .

· . · · · . · . · · · · · · . · · .
· · · . · .
. . · . · · · . · . . ·
· · · · · . · · · ·
· - · · · · · · . · . . ·
· · · · . · · . · · · . · .
. . . . . · - . · · · . · . . .
· . · · . · · · · · · · . ( · . · .
· . · · . . · · . · · · . · . · · .
· - · · . · . | . · ·
· · · . · · · · . ( · . · . · . · · . . · ·
· · · · · .
. . · · · · . .
· . · - · · · ·
· . · · · · ·
· . · · . · · · · · ·
- · · . · · · · · ·
· - · . · · · · . · · · · · · · · · -
· . · · . · · · . · .
· . . · . - · . · · · · . · · · · ·
· . . · . · · · · · . · · . · · · . · .
· · . · . · · · . · · · . · - · -
·
· . · . · · - · · · · . . · · · · ·
· . · . · · · · · · - = · . ·
· · . . · · · · · = . ·
- · · · · . · · - - · .
· . ( e r i a n o i l l i M g o d m u l S · - · · .
· . ( i t a p e r o r C g o d m u l S · · · . · . · . .
· · · · · - · · . · · . · · . · . · ·
· · · . - · . · · . · · · · .
· · . · . · · · · · . . · · .
· · . . . · · . . · . · · · ·
· · · . · · . · . · . . · · . · . · · .
· . .
· · . - · · · · · . · . · . · · ·
· = · . · · · · · · . · .
- · · = · . · . · . · · · · . . · .
· . · · · · ( g o d m u l S · . · · -
· . · · . - · · = · . · . · . · · · .
· · · . . · · . · · . · = . · .
· · · . · · · · . · · · · · · .
. · · · · · · · · . · . -
- · · . · · · · . · · . · = · . ·
· . · · . · · . - · . · · . · ·
= · . - · · · · · . · · .
( i t a p e r o r C g o d m u l S · · · · - · . . · ·
| . . · · · · · - · . · » » · · · · ·
, · · . · · . · · · .
· . · · · · . · · · . ·
· . · · · · · . ( s e o t a m o T n e t t o R ·
. · · . · · . · · · · . · · · . · · .
· . · · · · . · · · · · · · = · ·
= · · . · · · · · · · · · · · · · · · · .
. ·
. · · · . · · · . = · · ·
- . · · · . · · · . · ·
· · . · · . · ( s e m i T - n u S o g a c i h C · · .
· . · · . · · - · . · |
· . · · · . · . · · · · · · · . · ·
· ( l a n r u o J t e e r t S l l a W · · . . · ·
· . · . · · · · . · . . · . ·
· · · · · · . · . . · · · · · . · .
- · ( s e m i T s e l e g n A s o L · · . · . · ·
· · . · · · · · · . · . · . · · . · .
· · · · . · . . · . · · · . ·
· · . · · · . ·
, · · . · · · , · , · · · · .
· . · · · · · · · · ·
· . · · . · · · · . · · · .
· | · . · · · . · · · · = ( a i d n I f o
s e m i T · · . · · . · · . · · · . ·
· · - · · · . | . . · · · · ·
· · · · · · . - · . · · · · ·
· . · · - · . · · . · . · = · · · . · · · · .
· · · . . · . . · ·
( s e m i t a i d n I · · · . · | . · · · . · .
· . · . . · . · . · . . · ·
· · · · · · · · . · . · · · .
· · . · . ( y a d o T a i d n I · · . · . · . ·
· · · · · . · . · · . · . · · · . ·
· . · . · . · · · . · . · . · · · ·
· · . · · = · · . · · . · · · ·
· . · · . · · · · · · · · ·
. · · . · · · · . · · · · · ·
· . . · . · · . · · · · · . ·
· · . · · · . · · · · · . · · · .
· · .

· · . , · · - .
· . · · · . · . · · · . ( · ·
. · . · . · ·
. · · · · . . · . · ·
. · . · · · . · . · · · . . · .
. · . · . · . · · . . · Ÿ· ·
. · . · · · · ·
. · . · . · · - ·
. . · . .
. · . · . · . · · · ·
. · o H i a J · . · · · . · .
· ·
. · · · . . . . , · . · · · , · , · · · · , · · · .
· · . · . . · · · . · · . · · . · · . · . · · .
· - · , · · · · · , · . . , . · · · . · = ( a i d n I f o
s e m i T i . · · · . . · · · · , · · · , · · . · · · .
· · · , · · - , · , . , · · · . . - · . . · · · · · ·
· · , · . º . · · · · · , - « , · . · · . · · ·
· . · · . · · · . · · · - · · , · · , · · . . · · · · · . , .
. · · · · , · , · · · . · . · · , , . .
· · · . ( s e m i t a i d n I i · . . · · . · - . . · . · ·
. · · · . · . · , · . , · , . . · . . · · · . · .
· · · , . , · · · · . · . · , · , · · · ·
· ·
· ·
· . . · . · · . · · . ·
. · · . · . . · ( A & Q · · · · · · ·
. · · . · . · · · · · · · · . · · .
. · . · · · · · · · · . · . ·
· - · · . · · · · . · · · . · · · · ·
· . · . · · . · · · · . · · · ·
· = . . · · · | . · . · ·
· . · . . · · . · . · · · · · · · · ·
· · · · · · · · . · · · · · · · .
· . . . · . ( s m l i F r o d e l e C 4 m l i F · · .
. · · . · · · · · · · - . . ·
· · · . · · . · · · · · · · · · . · . . -
. · . · . · . · · · · · · . . · . . · ·
· . · · · . · · ( · · · · y t n o M l l u F e h T · · .
· - . · . . . · · · · . · · . · · · = · .
· · · · · · · · · - . . -
· · · · · · · . · · . | - · . . ·
· · . · · · · · - · · · ·
. · · · . - . · · · . · . · · · . · .
· · · · · - · · · · · · . · -
. . · · - · · . . · · . · . -
· · · · . · . · . . · . ( . · · . · ·
· · . · . · · · · · · . · . · · .
· · · · . · · · . . · . · . · . . ·
· . · . · · . · . . . · · · · · . ·
· . · · · · . · · · · · · . · . · · . · .
· · . · · . · · · · · · . . ·
= · . · · · · . · · . · . · · .
· · · · · . · . - » . · · · · · ·
. · · · · . · · · . · . · . · .
. ( A & Q · . · . · . · · · · . · .
. · . · · · · | · · . · · · · . - . ·
· · . · · · · · . · · · · · | · · · .
· . · . · · . · · · . . · . . · · ·
. · · . . · · · · · = · .
· · · = · · · · . · . · · · · · · ·
· · . - · · . · · . · · . · ·
· · · · · . · · · · . · · . · · · ·
· ( · · · . · . · . · · · · · . ·
· · . · . · · · · . · · .
· . · · . · . · · · · . · · . ·
· · · = . - · · . · . · . · · · · · . · .
· - = . · · · · · · . · · · .
· · . · · · . · · · · · . · · · ·
· . · · . · . · · . · · . · . · .
· . · · . · . · · . · . · · . ·
. · · . . · . · · . · · · ·
· ·
· . · · . · · · · · · · · . - ·
· · . · · · · · . · · . · . · · . . ·
. · · · . · · · . · . · · · · · · · .
· · · · · · . . . · · · . · · . .
· . · · · · · . · · · .
· - · ·
. . · . · · · · · . · . · · . · ·
· . · . . · · · · . | · · . .
· ·
· . . . · . · · · · . ·
· · · · . · · · · . · · · . · . · · . ·
· · . · . · . · . . · · · · · · · . · . · - · .
· · · · . · · . | · . · · · . · · · . ·
· · . · . · · . . . · · . · .
· · . · · · · . · · . · . . · · .
. . · · = . · .
· . · · · · . · . · · . · · · · . · . · · . ·
· · . · · . · . . · · · · . - ·
· · · . · · . · · . · · · . . · ·
· ·
- . - , · · · · . · · . · , , · · · . · . · · . · · . · . ·
· . · · · | - · · . · · · · · · . · ·
| - . · . · · . . · - · · · · . · · ·
| = · · · · · · · · . · . .
· . · · · · · · · · · . · .
· . · · · · . · . · · · . · . · . · .
· · . . · · · · · · · · · . . · · ·
· .
· . · . · · - · . · · · . · · . · · , . . · · « · · , · · .

· · · · · · . . - - · . · · · · ·
· - . . . · · · . . · · - · · · ·
· · · · · . · . · . · . - · · · · · · · · .
· · · . · · . . · · = . · · · . . - - ·
· · - . . · - . . · · · · . · · = . ·
· · · . · · · · - · · . · - · · · · ·
· . · . · · . · · · · · . · · · . ·
· . . - · . - · · . . · · . · . · | · ·
· · . . · . · . · · · · . · . · · · . · · · .
. · · · · . · · · · · - · ·
. · · . · · · · · · · · . · · · · ·
· · . · · · . . · · · · · ·
· . · · · . · . · · · · . . · · · · · . · · · ·
· | · · · · . . · · . · . · · . · · · · · . ·
= . · . · · · · · · - . . · · . · · · . ·
. · . · · · . · · - · - · · . · · · ·
· · · · · · · · · · · . · · . · . · · · . · ·
· . · · . · · . · · · · · - · · · · ·
· · · · = . · · · . · .
· · · , · . . · · . · · . « , · · , . · . · , . · ,
. · ·
· · . · . · · . · · · · . · · · . · · . = . . · . · .
, · . · · . · · · · · . · · · .
, · · · . · · · · · · · · · . · · . . · · . = , · « · . · · · .
· . · · . · . · · - · . · · . . · · · · · · · « · . , · · . . .
· . · · · · · .
· · · · · . · . · . · · ·
· · · . . · · · · · · · -
· . · · . · · · · . · · · · . . · · .
· · · · · · . · · · · · · . · · · · · · .

· · · . · = · . · . · . · , · « · · . · · · · · · . · · · · ·
· · · · ,
· = · · . · . · - . . · · · . · · · · ·
· · · · . · = · · . · . · . ·
· | · · · | · · · · · · · . · · . · · · = . · ·
· · · . · . · · · · · ·
· · · . · · . - · . · « · , · · · « · º , · . · · · · · .
. · . . · · · · · ·
· · · · · . · · · · . · . · · · · · · · · · · · .
· · · . · · . · · · . · · · · · · · ·
· ·
· · · · · · . · · . · · · · . · · · · .
· · . · · · · · · · . · · · · · · ·
· · · . · . · · · = · . · · · ·
· . · . . · · · · . . · ·
· · · · · · · · . · · · . . · .
· · · · . . · · · · · · · · - · . ·
· · · - · . · . · · . · · · · · . ·
· · = . · · · · · · · . · · · · · . · · ·
· · . · . · .
· · . · · . · « · . · · . · . · · · , . . · · · . . · , · . · ·
· « · . · · . · · . . · · · · , · · · . · · . . . · . · =
· . · · · · .
. · · . . . · · . · ·
· . · · . · . · . . · · · · · ·
· · · . . · · . · · . · . · · ·
. · · . . · . . · · - · . · · .
· · · · · | . · · · . ·
· · · · · . · . · . ·
· = · . · · . · · · . · · · . .
. · · · · . · · . · · · · · . · .
. · · · · ( · - · · · . = · · · · ·
· · . · . · . · . · · · · . . · · · · .
· . · · · . · . · · · · . · · . · · · ·
· . · · . · . · . . . | . - · · · · . . ·
. . · · · · . · · . · · . · · ·
, · · · · · · . , · · , · . · . - . · « · . · · · · · · ,
· , · - · · · · - · · . · · . · · , · . - . · · · ,
· · , . · · · · .
· · · · · · · - · · · = ·
· · · · · · · · . - = · · · · ·
· - · · · . · . · · · · · · . · ·
- = . · . . · · . · . · · · · · · · · .
· · . · · · . · . · · · · . . - · · · .
· · · · · · · · . - · ·
· . · . · . · · · . . · = · . · . · .
·
· · = . · · · . · . · . · . - · · .
. · . · . · · · · · · . · · ·
· · . · · . · · . . · . · · | . · ·
· . · · · · · . · · · · · · · .
· . · · · . · · · . · · . · . · .
· · · · . · · · · · . . . · . · · .
· · . · . · · = · . · · · · · . . · ·
· . · · · · · · · = · · . · · · · . · · . · · .
· . · · - · . · = . · . .
= · . · . · · . · · · · · ·
· · . · · . · · , · · · . · . - , · · · . · · . · « · .
· · · · · . · · . · . · · · · · · · · · ,
· . · · . . , · · · · . · · · , . · º · · · ·
· · · . · . . · · , · . · · . · · , · · · . , .
· · , · · · · . · , · · · . · · · · , ·
· · · · · · · · . · · . . · · · · · , · . · · ·
· · . · . , · · . · · , . . · · · . ·
. · · · . , · · · . · · · . · . . · · . · , · · · .
· - · · . . . · · · , · - · · · · , · · · · · · ·
. · · . . - · · · . · · · · · . . · . · ·
· · · · . · · · . · · · · - · · .
· · · · . · . · · · · . · · . · . · . · ·
· . · . · | = · · . · . · · .
. . | = · · · · · · · . · · · ·
· · · · · · · · · . · . · · . · · ·
- . · · · . · · . · · · · · . · · ·
· · . . · · - · , · · . · · · · . · · · = · · · .
· ·
ø í B ü õ ó ì p ô R k A ð { @ ì õ g P ú A ð v P ý P õ R u ý ñ í B ü þ ì v ß õ A u Q . A ô
Þ ú G ç Ö B ¾ é ú K w A q A O í B ï O d ¿ ý ç O { G ú A o ô K B ì ù B W p R Þ p k û O B
c B ë ^ ñ l ü ò Ö é î ì v P ñ l u B g P ú A u Q . u ý H þ A q G ù z Q , A ô è ý ò O X p G ú
G é ñ l u ý ñ í B ü þ A ô u Q Þ ú k o ø í B ó A ô è ý ò ð í B ü { ø B ì õ o k O õ W ú
G v ý B o ÿ A q Ö ý é î u B q A ó ô ì d B Ö ê u ý ñ í B ü þ Ú p A o â p Ö P ú ô W õ A ü r
ì P Ï l k ÿ o A A q W z ñ õ A o û ø B ÿ Ö ý é î Þ v I Þ p k û A u Q . ì P ñ þ o A Þ ú ì þ
g õ A ð ý l ì ¿ B c H ú A ÿ A u Q G B ì p ô R , k o ì õ o k q ð l â þ , Ö Ï B è ý Q ø B , @ S B o
ô @ g p ü ò u B g P ú A } , u ý H þ A q G ù z Q .
· , . . « ·
· · . · · . · · - . . . . · · .
. · · · . · · . · · · · . · · ·
. · · · . · · · · · · · · . . . · ·
. · · . · · · · · · · · · · ·
· · · · . · - . · · . · . ·
· . · . - · . . · · · · · . . | · · =
· . · · · . · · . . · . · · · .
· · · · . · . · . · · . · · . · · · . . · · · . · ·
· · · · · - · . · . · . . · · .
. · . . · · · . · . · · · . ·
· · . · · · . · · . . · · · · · · · . · ·
· · . · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · . · · · .
· · · · | · · - · . · · · . · · .
- · · . · . · · · · · · . · . .
· · · . · . · · · . . · · ·
· . · · · . . · . · · · . ·
· . · · · - . · . · . · · · . · . · . · ·
· · · · · · · · · · . . ·
· · · · · · · , · . , ·
· · · . · - = · · · · . . · . ·
· - · . - . · ·
· · . · · . · · · · · · · .
· . · · . · · · · · · · · · · . · - ·
· · · · · · · . · . · · · · · ·
· · · . · · · · . . · . · · · · . · ·
- = · . · · . . · · . · · · · . · · .
· . · · · · . · · · · . · = .
· · = · · · . · = · . | · · · . ·
· · . · - . . · . · · . ·
· , . . « · · · . · · . · · , - . · · . · · , ·
· . · · · . · · · , · · ·
· · . . · · - · , · · . ·
· · · . · · · = · · · .
· ·
· = . · . . · · · . · · . · · · .
· - . · . · · · | · · · · · · .
·
· · · . · . · - · · · · , · . , ·
· · · . · . · · · · . · · . · . . ·
· · · · = . · . · . - · · . · ·
· - · · · · · · · . ·
· · · · · - · · · . · · . ·
- · . · · · · ·
· · · · · . · · = . · . · . · · ·
· · . · · · . · · · · · · · . · .
· · · · · · · · . · - · · ·
· . · · · · · . · · . · · · · -
· . · . · · · · . · · . · · . · · ·
· · · · · · · · · · · · · ·
. = · . · · · · · · · . . · · · ·
· · · · · . · .
· - · · . . - · · · . · · ·
· · · . · . · · · · .
· . · . · · . , . . - º · , · . · = , · · , · · · . ·
· · . . | · · · · · · . . ·
· · · · · · · · · ·
· · · . · . · · · . · · . · · · . · · · ·
· . · · · · · · . . · · ·
· · · · - · . - = . - · = · . · · · · . · .
· · · · · · · . · . · . · ·
| · · · · · · · · . · · . .
· · . · · · · · . · · . · . .
· · · . | · · · · · · · . · · ·
· · · . | · · · · · . · . · . · ·
· · · . · . - = · · · · . ·
· · · . · . · . · · · · · · .
· . . · · . · . · · . · · . . ·
· · · | · . · · · · . · . | · ·
· · · · .
· « · . · · . · · · . ·
· · · . . · · · ·
· . · · . · . . · · · · . = · · . · .
· · . · . · · . · · · · . · = - · . .
· · · · · . · · . . · · . · . · ·
· - . · . . ·
. · · . · · . · . · . · · . · · . ·

· . · · . · . · . · · · · ·
- . · . . · · . · . · . · · . ·
· . · · · · · · · · - · . · . ·
· · . · . · · . · . · · ·
· · · . · · · . · · · . · · ·
· . · . . · . · . = · · · · . · · .
· . · · . · · · . · · · .
- . · . · · . · .
· . · · . · · . · · · · · · · . ·
· . · · · ·
· · · · · · · · . · · · · . · · · · ·
· · · · . · · . · · · · · . · -
· . . - · · · · · · · · . · · ·
· . · . · · . · - = = . · · . · · · · .
· · · · · · . - = = . · = . · · · ·
· · · . · . · · · · · · · ·
· . · · · · · . · . · · . · ·
· · · . · · · · · . · · · · . · . · · . ·
· · . · · · · · · = . · · · . · · .
· . · · · · · . · · . ·
· . = · « · · , ·
· · · · · · · . . .
· · · · · . · · · · · . · · - · · .
· · · · · · · · · · · · · . · ·
· . · · · · · · · · = · · · | - ·
· = · . . · . · · · · - · · · ·
· · · . · . · · · · . · · . · . · · ·
· · · · · · · . · · · · = · . · · · . · ·
· · · . · · · · · · . . . · · . ·
· · · · · · · · · . · . · · · ·
. · . · · · · . · . · . · · · · ·
· · · . · · · ·
· º · · · . ·
· · · · · · . · . · · · · · · .
· · · = · . . . · · · · . · ·
· · · . · · · . · . · · .
· . · · · . · . · · · .
· · · · · . · · · · · · · · . ·
· · · · · = · . - · . ·
· = . · · · . . · · . · · · · · · .
.
,
· · · · · . · · · . · · · . · . · ·
· . · . · · · · . · = · · · .
· · · · · . ·
· ·
· · , · · · . · · · · · ,
· . · · - · · · · · · · . · · · .
· . · · · - = · . · . · . · = ·
= · . · · · . · · · . ·
· . · · · · · · · . · · · ·
. · · · . · · . · · · · · .
· · · . · . . · · · . · ·
· · · . · . · · · | . · · · · .
· · . · . · · · · · . · · · ·
· · . · · · . · · · . .
· . - · · · · - · · · · · · ·
. · · · . · · · · . . · · · · . ·
· · · · · . · · · · · · · · ·
· · . · . · · · | · · · . · . · ·
. .
· . · . · · · · · . · ·
· · . . · · · · · · · · · · · . · · · ·
· - · . · · · . · . . · · · · · . ·
· · · - · · · · · · · . · . · ·
· . · · . · - · · . · · · ·
. · · · · . · . · · · · . · - · ·
· . · . · . · . · · · · · · · · ·
· - · · · . · · · . · · · - - =
· · · · · . · · . · . · . . . · · ·
· . . · · · . · . · . . · · . · · . · · · .
· · · · · · . . · · · - = ·
· · · . . · · · · . . · · · · · · . · ·
· · · · · · . · . · = . - · . · · · . · · ·
· · · · · · · . · · · · · = · - . · .
· · · · · · . · · · . · · · .
· .
· · · · · . . · · . · · . · · · .
· · · . · · . · · · · · · . . · · · · · ·
· · . · · · · · · . · . · . . · .
· . . · · · · · · . · · · - . · · .
· . · · · · · · · . · . · · .
· . · · · · · · · . · · · . · ·
· . · · · · . - . · · · · · ·
· . . · · . . · · · · . · . · · . .
· . . · · . · · · · . - · · · ·
· · · . . · · · · · · · · . · · . · .
· · . · · · · . . · · · · . · .
· · ·
· · . · · . · . · . · . · · ·
· . . . · · · - · · · · · · · =
· · . · . · · - · · · · . · · · . · . ·
. · · . · · · . · . · · · . · · . · · .
· · . · · · · · . · · · · · · . · · · . ·
· · · · · . · · . . - · · · | . · . · .
. · · · · · · · · · · · . · .
· . · · . · · · · . · · ·
· . · . · . · · . · . · . · . · . · . · · - |
· - . . · · · · · · · . · · · · · · · . ·
· . · . . . | . - . · . ·
· · . . - · . · · · · | ·
. . · · · · · · · · · · · .
· · - · · . . · · · . · · · .
· · . · · · · . . · · . · . · · · · · · · .
· · · · . . · · . · · . · . · . · · .
· · · . · . · · · · · . .
· · · · = . · . · · · ·
· . · · · · · · · · . · . . · · · · · · . · .
· · · . · ·
· · · · · · . · . · . · · ·
. . · · · · · · · · · · · · ·
· . · · . · · . · ·
· . · · · . · . · . · · · · · . . · ·
· . . · · · · · - · · . · . · · · ·
· · · · · · · · . · . · . . · · · · ·
- · · · · · · . · . · · · . · . ·
· . · · · · · . · · . · · · . · .
· · · . · . . · ·
· . · · · · . · - . . · . · · - · . - · . . ·
· · . · . . · · · · · · . . · · ·
· - | . · . . · · . · · . · · · . · ·
· · · . · . · · · . ·
· . · · · . · · · · · . · . · .
· · · . · · · · · · · . · · ·
· - · · . . · . · . - · · . · · · · .
· · · · . . · · · · . · · . · ·
· · · · · · · · . · · · · · . · · · .
· . · · · · ·
· · · · · · . · . . · , · . · · · · . · . · ·
· · , · . · · . · · · , · · , · · · . · · ·
, · · · . . , . · . , · · · · · , · · · · · .
· · · , · , · , · · · . . · · · · , · · · .
· · . · · · , · . · · . . , · · , . · · · · .
. , , · , . · , · · · · , · « . . . , , . · . . .
· · · · . · · , . · . · . ·
· · · · . · · , ·
. , · , . · . · · · · . · · · · · ·
· . · . · . · · . · - · . · = · . · ·
· · · · . · · · · · · · · . ·
· · . . · . · · . · · · · · ·
· · · .
. , · · , · · · . | · . . · · · · · · . .
. . · · · . - · · · · . . · · · .
· · · . · · · · · · · . · · · · · .
· . · . · . . · . · · · · ·
. · · . · · · . · · · . · . · · · · .
· · . · · · . · - . · · · · · ·
· · · · . . · · · · . · .
· · · · · · · · . . · · · . · · · . .
. · · · · . · · . . · . · · ·
. . · · · ·
· · · . · . · = · - - · · · .
· . · · - | · · . · · · . · . . · ·
. · · · . · . · · . · . · . · ·
· · · · · . · · · · · . · · · · . · ·
· = . · · · · · · · . · · · · ·
· · · · · · · · · . .
· · · . · . · . · . . · · · · .
. · · · · . · · . · · · · ·
· · · · · . · · · · . . · · · ·
· . · · . · · · . · · = · . . ·
, · · · - ·
· . , · · · · . ·
· - · . · · · · . · · = | ·
. · · · · - . · . · . . · . ·
- · · - · · · . · . . · · · . · · .
· · · · . · . · . · · . | · · ·
· - | · . · · . · . · · . · · · · .
. · · · . . · · · · ·
· . | · · · · · · · · · · = · . · · .
· . · . · · · · · · · - · · . · · · .
· · ·
· . , , · · · · · , · · · . · ·
· · · · · . · · . · · .
· · . · · - · - · · · · · · - ·
· · · · · · = . · = · · · · · ·
· · · · .
· ·
· · · · · . · . ·
· · · · · . · · · · . . · · · · - · · · - · · · · · · · . · · ·
· · . · · · . · · · · · . | · · · · . - · · . · · · · ·
· · . . · . · · · . · ·
· · · · · = · · · . · · · · . . · · · · . · · | = · · . - · · · · · . ·
· · · · · . . . · . · · , · . · . · · . · · . · · · . - · · · · ·
· · · · · · · · · · · . · · · = · . - = . · · . · ·
· · . · . · · · ) y d o o G e n i a r r o L a s i r e C e d a J ( · - » · . · · · · .
· · · · . · · · · . · · · - = · · · · · . · · ·
· · · · · . · · · · · · · · = · · · . . · · · · ·
. . · . · · · · · · . . . · · . · · · · · . · .
· · · · . . · · · . . . . . · · · · · . · . . ·
· . | . · ·
. · . . . = · · · · . . . · · . · . · · . · · . | · · - ·
· · · . · . · · . . · · · · · · · · · · · · . . · · · . . · · · . · ·
· · · · . . . . . · · · · . . · · · . · · · · . · . · · - | . · .
· -
· · · · · . · · · · · · · · · · · · . · · . ·
· · · . · . · · · · · · - · · · . · · · · · · . · · · · · ·
· · . . . · · · · · · . . · · . · · · · .
( · · . . · . · · · · · · · · · · · · = = · · · · · · · · ·
· . · . · · · . · · . · · · . . - · · · · · · · ·
· · · . · · · . · · · . · · · = · . · · - · · · · ·
· . · . . · · · · · · · . · · · . · · · · · ·
. . . · · · · · · · · . . - · · . . ·
· . · . · · . · · · · · · · · · · · = · . · · · · - = . ·
· . · . · ·
· · · · · · · . · · . · · . · · - = · · . · | · · · · . · ·
· · · - = · · · · · . · | · · . · . · . · ·
· · . · · · · · · · · » · · · · · · · . · · · · · · · · ·
· · · · · . · - · · . · · . . - · · · · | . · · . · = . .
· . · - · ·
· . · · . · . · · . · · · · = · · · · · · · · · · . . . .
· . . · · · · · · · . · · - · · . . · .
· · . ·
· · . | · | · · . · . · . · · . | · · · · .
· · · - . · · · · · · · | · · · . · · - = · · . · · · . -
· . · · ·
· . · . , · · . , · . , · · . · · . · . · , .
· · · . · · . · · . . · · · . . . · . · . .
· · · · · · . · · · · · · = · · · . · · · · · · · · · · . · · . · .
· · · · · · · · · · . · · · . · . · · · · · . ·
. · ( · · · ·
· . · . · - . · . - · · · · | . · · ·
· . · · · · · · · · · . . · · . · · · · · . · . · . ·
· · · · · . · · · . · . · · · · · · ·
· · · · · · . · . · . . · · · · . - = . · ( · ·
· · · . · - = · · · · · . · · . · ·
· · . . ·
· · . · · . · . · · · · - . · · . . · · · · · · .
· . · . · . · · · · . · . · · · · . · · · · . · . · ·
· ·

. · . · · . . . , . · .
· · · · · = · . · . · · · · · · · · . · · . · · ·
· · · · · - · · . · · . , , · . · · · · · · , . · · ,
· . · · · · · - · · · · · . · . · - · · .
· · · · · · . · · · · · » · . · · · · · · ·
· . ·
· = . · · · · · · . · . · · · . · · - · · . · · . - =
· . · · · . · · · · · . · - · . · · . · · . · · · .
· · · · · · · · · · · · . · · · · · . . · · · · . ·
· · · · · · . · · · · = · · · · · · . · · · · . · =
· · · · · · · · . · . · · · · . · · · · . · · · · · · · · .
· · . · · · · · · · · · , · · · · · , · . · · · . · · · . · · ·
· , . · · , · · · · . · · · . · . · . · . · · · · . · = · · · ·
· · · · · · · - · . · · · · · · · · . · · · · · · · ·
· · · . · · · · · · · · · . · . · · · . · · - · = . · · · =
· · · · . . · ·
· · · . · · · · , · · · · · . · · · · · · · · . · · · · · . · ·
· · · · . · · · · =
· . · · · · · · . , . , · . · · , · · . · · · » · · . · · | . · · ·
· ·
· . · , .
· ·
· · · · · . · . · · · . · · · · · · . . · . · .
· · - · · · - = . · . · · · . · · · . . · · · · ·
· · · · · .

· · : ) t s a l l a B (
· . . · · · . · · . · . . . . · · · · . · . · · · · · · ·
· . . · · . · . · . · · . · · · . · · · . · · | . · · · = .
· . · · · . · · . · · · . · . · . · . . · . · · · · ·
· · · · · · · . · . · · · = . · · · . · · · · . · · · ·
. · · · . · · · . . . · . · · · · · · · · · · ·
· . · . · · · · · · · · = . . · · · . . · · · · ·
· · : ) e h C (
· · . · · . · . · · . · - . · . · · . · · · · ·
· · · · · · . · . . · · · . · · . · · · · . ·
· . · . · . · · · . · · · · = . · · · . . · · · . · . · · · .
= . - · . · · · · · · · · . . . · · · » · · · · · · · · ·
· · · ·
· · · . · , : ) t h g i n K k r a D (
. · . · · · · . · · . · . · . · · · . · . · ·
· . · · · - · · . · · · . · · . · · · · · . · . ·
· · · · . · · · . . · ( · · · · . · ·
. · . . · , - · , · : ) d e i r r a M g n i t t e G l e h c a R (
· · · . · · · · · · . · · · · . · · · = . . · . · . · . -
. · · · . · · · · · · . . · · . . - · · · · ·
· . · . · · · · · . · · · · · · . · . - · · .
· . · · · · · · · . · . · · · · · · · · · · . · . · . · . · · .
· . · . · · . · · · · . · . · · · . · . · · . | · ·
· · · · , : ) r e d a e R e h T (
· · . · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · . . = ·
· · · · · . · · · . . · - · · · . · · · · .
· . · · . · · · . · · . · · . · . · . · · . · · · · · . · · · ·
· . . · · . · . · · · . - · · · · . · · · · . · .
· · · . · · · · · · · · · · · · · . | · ·
· · · · º , : ) d a o R y r a n o i t u l o v e R (
· . · · . . · . · · - · . · · . · . ·
· . . · · . · · · · · · - · . . · . · · · · · · .
· · . · · · · . · · · · · . · · . . · · ·
· = . · ·
· · · . · · . · : ) k r o Y w e N , e h c o d c e n y S (
- · · . · · · · · . · · · ( · . · · · . - . · · .
· · · . - · · . · · · . · · · · · · · . . · . · · · · · ·
· . · · · . · · . · · . · . · · · . · . · .
- · . · · = . · · · - = · ·
· · · · : " W
· . . . . · · . · · . . · . - . . . . · · · . · . · ·
· · · · . · . · · . · · · · . . · . · · · . · · · . -
· . . . . · . · · · ·
, . . : ) E - l l a W (
. · . · · . - . · . · · · . · · . . · · · .
· · · · · · · · . . · · . · · · · · . . · · . · · · · · . · · . .
· · · . = . · · · · · . · · · · = . · · · . | · . · · · .
· · · · · = . | · · · . · · · · · · = = · . - · . ·
· · - , . . . . · . . · · · ·
. · · · . · . .
· ·
· · · · - · · · · · · · · . · . · · . . · · · · . · , · ·
· = · · · · . · · · · · · . · · · . · · . · . · . . · · · . ·
· · · . · · - . · . · · · · . · . · · . . · . · · · · · ·
· · · · · . · · . · . · . · . · · · · · · . · · . · . · ·
· = · · · · · · · · · · . . . · . · · · · · · . · . · ·
· · . · · · . . · . . · · . · . · · · · · . · · .
· . · . · · · . · · . · . · . · . · . · · .
· . · · · · · · . · · · . · · . · · · . · · · · · · · · · ·
· · · · · . · . · · · . · · . · · · . · · · . · . · · · · .
· · . · . · · . · . · · · · . · . . · . . · . · . · - · · . ·
· | · · · · · · . ·
· · . · · . · . · . · · · · · · . · - = . · · . · . .
. · . , · · · . . · . · · · . · . · · . , . · · · · · · · . · . · . · · . · · ·
. · . . · · · . · · · · · - · · · . · ·
· · · · · · . · · . . · · · · · · . · . · · . · . · ·
· . · · · · · ·
- · · . · . · . · . · . · · · · . · · . · · · · . . · - . · ·
· . . · . - · · · - · · . · . . - · · - . · . · · · .
· . · · · . · . . · , · · . · · . · ·
· · . · · · · . · · · · . · . · . · · · . · . . . · .
· · · . · . . · · · · . · . · . · · - · . · · · . · · ·
· | . · · · · · · · · · - · = · · . · · · · · . · · · ·
· . · . · · · . · · . . . · . · . · · · · . · . · . · · ·
·
· · · · . · .
· « · . . · · · · · . · , · . , . , . · . . · , ·
· · · · = · · · . . · . · . · . . · · .
· . · · · . · · · . . · · · · . · · · ·
· . · · · . . · · . · · · - · · · . . .
· - = · · · · . · · · · · · · · · · · . . · = · .
. . · . · · . . · · ·
· · · · · . · · · . · . · . · · · · · · . · · ·
· . . · . · · · · · · . . . · · · · · · · · · · · · - · ·
· . · · · . · · . . · . · · · · · · · · · . . · . · · · . ·
. . · · · . . | · · . · . · · · · . · · - . ·
· · · · · . · · . · . . . · . · · . . . · . . |
. · . · · · · · ·
· · ·
· . , · · · . . · . · · , · · · . . · · · , · . ·
· · . · · . - . - · . · · · · · . · · · · · · ·
. · · · . · · · · . . · · · · · · · · · · · · · · . · = . · . · · ·
· . . · . · · · · · · . · · · · · . . · . . · . · · · · ·
· . · · · · · · · · . . · - · · · · · · . . · ·
· · · · · · . . . . ·
. · · · · · . . · . · | · · · · · . · · · · · · . ·
· · · . . . · . · . · · · - . · . . · · · ·
· · . . . · . · - · · · · · . · · · · . · · . · . · . · · · · · · ·
· - . . · · . . · · · · . · · . · · . . · · . · ·
. · . · · · · · · · · · · · · · ·
. · · . · · · . · . · = . · . . · . · · · · . · . - · · . · · . · · · . . · · · · ·
· · · . · · · · · . · · · · · · . · · · . · · · · · · · · . ·
. · · · · . · · · · . · · . · · · · · · . ·
. · · - · · . · · · · · ·
. . · · · · · . · . · · · . · - · · · · · , · = · · · · « ·
· · · = , , · . · · · . · - · · · · · · · · . · · =
. . . · . . · · · - · = · · ·
. = · · · · · · · · . · - · . · · · . . . . - · ·
. · · . · · · · . · · . · · . ·
· ·
· · · · . , · » · · · · . · · · · · · · . · · · · · . ·
· · · · · · · . · . · · · · · , . · · · · . · · · · , · · . · · ·
· · . · · · · · ·
. , · . · · , · · · · · · . · · · · · · · | . · · . · · . . · - · · .
· · · · . · · . · . · · · · . · . · . · · · . · · ·
· · . · · . · · . · · . · · . · . . · · · · · · · .
· · · . . · . . · · · · · . . · · · · . · · · · ·
· · . · - · · . · · . . · · . · . · · · · · · . · · · · · . · · · · · =
· . · · · · · = · · . · · · · . · . · · · · · · . · ·
- · . . · · · · · · · . · . · · ·
· . · · - · · . · . . · . · · . . . · . , · . · · · · · · · , . · · · ·
· . · · · · · · · - · · · · , · . · · · . · · . · · . · , , · · · · . . ·
· » » · . · · · · . · · . · · · ·
· . · · · · · . · · · · · , . · · · · . · · · . · · · · ,
· · · · · = · · . · · . · . · · · · · · · · · · · · . . · . · .
· · · · · · · . · · . . · · · · . · - · · · . . - · . · . · · · · · . · ·
· . · · · · . . · . · . · . · · · · · . . · . · . · · · . · · · - ·
· · . - · - . . . · . · · . · · · · = · · · · · ·
· . · · · . · · · . · · . · · · . · . · · . · · · . · · . · . · ·
· . · . . · · = · ·
· - · · · · · · = . · . . · · = . · . · · · · . · · · . · . | · · .
· = · · · · · · » . · . · · · . · · · · · . · · · . ·
· - · · · · · = · · · · · . · · · · · . . · · · . ·
· · · · . . · . . · . · - · · · · . · · . · · . . . · · . · · · · · · . · . .
· . · . . · · ·
. · . . · . · · · · . . . · · · · · - · · . ·
· · · · · . . · · . · · · . . . · · . · · . · · · . · · .
. . · · · ·
· · · . · · · · · · · · · . . · · . · . · , - , ·
· · · · · · . · . · · · | ( · · - . · · · . · . · . ·
· · · · · · . · . ·
· . · · · · · · · . · - . . · · · - . · · . · · · · · · ·
· · · . · . · . · · · . · . · . . ·
· . · . · · · · · . · · · . · · · · · - . · · · · . · . · ·
. . · . · · . - . . . · · . · · · · · . · . · . · = · ·
· · · · · · · · · | · · · · · · · . · · · . · · · · · .
· . · . · · · . · · · · · · · . · · ·
· · · · · · · · · . · . · · · · · · · · · · - . · · · · · .
· · · · . · . . · · . · · · · · · · · . · ·
| · · · · · · · · . . · . · . . · · · · · · · · - . · = - · .
. · · . · · · · · · » · · . · . · ·
· . · . · · · · · · · . · · . · . · . · · · · · · . · · . . , ,
· · · · · · , - , · · · . . · · · · · · =
· · · · · . · · · . , · , . · · · · . · · · · · · · · · · ·
· · . · . · · · . . · . · = . | | - · . · · . · . · · · · = · · · · ·
· · · . · · | - . | · · · · . . · · = . · · - · . · . · | ·
. | · . · · · . · · . | · · · · · . · · · = · · ·
· . · · · · . · · , , · - · . · · · · · . · · · · · · · · . . · · · · . · · · · · · ·
· · . · · · . . · · . · . · · · · · · · · = · · · · · .
· . · . · · . · · , , · - · . . - · . . ·
· . · . · , - , · · · . · · . · . · · · . · . · · · . · · .
· - · . · · . . . · · · . · · · - · · . · - · . · . . ·
. · · · . - · · = · . · · · · · · · . · · , , · - · . · · = · . · . · , - ,
· . · · · . · · · · - . · ·
· . · · . . · « = · · · · - · · . · · · · · , . , ·
· · · · · · · · · · · . · · · · · · · . ·
. · · . · · · · . · · · · . . · · · · . · · . · · · .
· = · · . · · · · . · · . · · · . · · · · · · · · · .
- . · · . · · · · · · . . . · · · · · . · = · ·
· . · ·
· = · · · · · · . · · · . . · · · · . · · . · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · = · · · · · · · · · · · · · . . = ·
. . · · · . · · · . . · . ·
· · · · · · . · . · · · · · · · · · . · . . · . · · · = ·
· . · . · · . · · . - · · . · · · · · · | · · · · . · . · ·
· . · · · . · = · - = · . · . · · · · · · . · · . ·
· . · · · · · · · · · · · . · - · · · · = · · · · · · · . · · ·
· . · · · · · . · · · · . · · · · · . · - · . · · · · · · . ·
· = · · · · · · · ( · · · · · . · · · · · . · - · · . ·
· · . · · . · · · · · · · · · . · . ·

. · · · · · · · · · . · · . · · . . · · . · · . · . · .
. · · · . - · · · - · . · · · . · · · . · · ·
· · · · · · · · . · · · · = . · · · · . . · . · · · · . .
· · . · · - - · · · · · · . · · · . · · . · . · · · = ·
· · . · . · · · · · · · · · · . · · · · · · · · . · · · ·
· . · · · . · · · · . ·
· ·
· , · · · · · · · . - . , , · · · ,
. · . · . · · · · . · · · . . - - · ·
. · . · . · · · · . · · · · = - - · · · · · ·
· | · · · - . · · · · · · . · · · · . . ·
· . · · · . · · . · · · · · · · . . · .
· · · · · · · · . · . · . · · · · · - · . · · · ·
= . · · · · · · · . · · · · · · .
. · - · . . · · · · · . · · . · . · · · · ·
· . · · · . · - · - . · · · · · · · . · · · · · = . · .
· · · · · · . · · · . · · · . · · . . · · ·
· . · . · · · · · · , . . · , · · · · . · · · ,
· . · · · · · · · · · · · . · · · . · · · · .
. = · · . · · · . · · · . . · - = · · · . · · · . · · ·
· . · · · · . · · · · ( . · · · · . · · · · . · . . . . · · · = .
· . ·
= · · · . · · · . · · . - . · · . · · · · · · , · , · ,
· · , . , . · . · · · · « · . · . . · « · . . · . · · · · . · · . · · = · · - ·
· . , · · · , · · · · · · , · « · .
· . · · . · = · · · · . · · · · . · . · · · · | · · · · .
. · · · · · · · · . · · · . · · · · · · . · . · . · · · · .
· . · . . · · · · · · . · · . · · · · . · . · . . · . .
· · . . - · · · · · · · . · · · . · · . · · · · . · · . · ·
· · . . · = · . · . · . · · · · - · · . . · · .
· · · . · · - ( . · . · · · · · . ·
· · · · · . · · · · · . · . · · · · · · · · · · .
· . . · = . · · . · . . . · ·
· · · · · , . · « · . · · , · · . · . · , · · . ,
· . · · · . · · - = · · = · · · · · · . · · · · . · · · · · · · ·
·
· · · · · · · . · . · · . · · · · = · · · . · . · . · . · · · · .
· · · . · · · · · · · · . · · = . · · · · · · . · · - · ·
· = . · . · · · · . · · . · · · · . · = · . · · · · · . ·
· · · . · - · · · · . = · · · · . · · · · . . · · · · · .
· · · · · · . · . . · = . · · · . · · · · · · · · ·
· . · . · · · · · · · · . · · · · · . · · · · · . - · · . · . · · · ·
. · - · · - · · · · . · · · · · · · · . · · · · · . · · · · ·
· · · · · · · · . = · . = · . · · · · · . ·
. · · · · · . · · . · · . - · · · · . · · · · · · · · · - . .
· = · · . · · = · . · · · · · · . · · · · · · · · · = · ·
· . · · . · · · · · . · · . · · · - = · · . · · . · · · · .
· · - · · . · · · · · . · . . ·
. · = · · · . · · · . · · · · · · · . . · .
· = · · · · . · · · . · · · . · · · . · · · · · · ·
· · · . · · = · · · . . · . = · . . · · · · · ·
· . · . · . · . · · · · · · . . · . · . · . · · · · · . . · . .
· . · . · · · . · · · · . · . . · . · · . · · · · . · =
· · · . · · · . · - · · . · · . . · · · · · . · · | = · ·
· . . · . ·
· . · · · · · · · · . · . · . · . · · . · . · · · · · · · · · ·
· . · . · · · = . · . · . · · · · . · · . · - · . . · · · · · · ·
· . · · . . · · · . · · · · · . · · . · · · · · · ·
· · . · · · · · · · · . · · · · . · · · . · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · . · · · · · · · . · . .
· . · · · · · · · · . · - · · · . · · .
· . · · · · · · . · · = . . · · · . · = . . · · .
· · · . . · · · · · · · . · · · . · · · · · ·
· · · · . ·

· . · . · · · . · · . · · · · · · · · · · · . · - · ·
· . · · · · . · · · · · . · · . · · - ·
· · . · · · · · · = . · · · · · · · · · · · .
· · · · . · = . · . · ·
· . . · ·
· ·
· · · · . · · · · · · · = · · . · · · · · · · · . · · . . · · ·
· . · · · · . · · - · . · . · . · . · . · · . · · ·
· · · . · . · · · · · · · · · · · · · . · 2 O ·
· . · · · · . · · · · · · · . - · · . · · · · · · · · ·
· · · · · · . · · · · · . . · · . · · · ·
· · · · · · · · · · · · . · · . · . · · · · · · · · · . · ·
· · . . · . · · · · · · · · · . · · · · · · · · · -
· · · · · · · · · · . · · . · · - · · · · · · · · · · · .
. · = · | · . · · · · . · · · , · , · . · · · = · , . · . · · · . · . · · ·
· · · . . · , · . · , · . « ·
· · · · . · · · · · · · . · · . · . · . · . · · · · · . . · · . ·
· . · · · · · · » » · . · · - · ·
· · · . · · · . · - · . · . · ·
· . ·
" · . · · · . · . · . · - · . · . · · · · · . · · · · · . · . · , · · ·
. · · · . · . . · . · · · · · · · · · . · · · · · . · ·
· . · · · · · . | · . - · . · · - · · · . ·
| . · · . . · · · · · · · · · . . · · · · · . ·
· · · . · · · . · · . · · · · · · · · . · . · · · · · · · · . · .
. . . · · · · · · . ·
· . · · · · · . . · · · · · · · . . · · . - =
· | . · · . . . · » · . · . · . · · · . · . · . · ·
. · · . , , · · · , · . · , · · · · , · · . · · · - · = · · · · · . · · · · · . · ·
· · · . - = . . · · · · · . · . . · · · · . · . · · · · · ·
. · · . . · · . . . · · · · · · · . . . . = · · · . · · ,
« , · · · · · · · · , · , · · . · · · . . . · · · · · · · , · · · · , . · . .
· · · . · . · , , · · · . · . · · · · · · · · . · · · · · . · · · · · · · . . ·
· · . . · . . · · · . · . · . · - · ·
· . · · · . . . · . . - · . · . · . · . · · · ·
· · · . · · . · · » · · · . · . . · · . · . ·
· . . · · · . · . . · - · . . · · · . · . . · .
· . . . · · · . . · · · · · » · · · · . · . · . . · · · · .
· · · . · . . · · . · . . · · · - · . ·
· . · . · · . · . · . · . . · - . · . · . · . · - · ·
· · . · · . · · · · · · . · · . · - º , . · · . · · ·
· · · . · ·
· · · . · · .
· · . . · « · ,
· · · · · · · · , · . .
· ·
· · · - · · · · · · · . · · · ·
· · · . · = . . · . · · · · . · . · = . .
· · · · · . · · · · · · . · · · · ·
· . · · · . . · · · · . · · ·
. · · · · · · · . · . · · · · · .
· · . . . · . · · · . · · · . · · · · . ·
· · . . · · · · . · . · ·
. · · · . · . · · · · . · · . · .
· · . · · · · · · . · = · · · · · · ·
· . · · · · · · , · · , · · · · · .
. · · · · · · . · · · · · · ·
| . · · · . · · · · · · · · .
. · . · · - · · · · · · ·
. · . · . · . · · « · . · · . , = · · , . , · · · . · ·
· · . · . · · = . · · · , · · ·
· · · . · · · , · · . · | · . · . ·
· · · · · · · · · · . · . · · - . ·
· . · · - · · . · · · = = · . · · . · ·
· . · · · · · · · . · · · · = · . · · - .
· · · · · · · · · . · · · . · · - · · . · · · · · ·
· · · · . · - . · ·
. · · · · · · · · · . · · . . ·
· · · . · . · . · . · · ·
· , · · , · · . · « · . · , . · · · . · · · -
· · · · , , · . · · · · · . · · · · · · · · ·
· . · · . · · - · · . . · . · · · ·
· . · · · · . - . ·
. . · · · · · . · · , , . . - º · , · . · = · ·
· · · · . · . · . · · · . · · · · - · . · ·
= | · · · · · · · . · · . · · ·
· · · · · . · - · . · . · · · · ·
· · · · . · · · · . ·
· · · · . · . · . · · · . · · · · · · ·
· . · · · . · . · · · · · · · · · . .
· · · · · · . . · · · ·
· · · . · · · . · · · · . · ·
· · · . · · · · . · . · · . . - · · - · · .
· . · · · · · · · · = · . · . · · · · . · .
. , · º · . · · . , · · · · · · · , , . · , · , · ,
. · · . · · · · · , · · . . · · · · · · - ·
· · · . · . · · · , · . . . · · · · . , · · · · · .
· . · · · · · · · · · · . · · · · . . . ·
. · · · , · · . · | · · · . · · · . · ·
· · . · . . · . · · · · · . · · . · ·
· . · · . · . · . · · · · · . . · . · . .
· · · · · . · · · · · · · . · · .
· . . · · · · . · . · · · ·
· . · . · . · . · . · · . · · · · · .
· · · · · · . . · . . . º , · . - . = · , · · · ·
. · · · · · · · · , · ·
· · · . · « . · = · · . · · · · · · · · . · · · .
· . · . · . ( · - · · · · · · · · . ·
· · · · · · = · . · · · · · · · · · ·
· · . · . · . · · · . · · · · ·
· · · . · · = = · · · . ·
· · - . · . · . · · · · · · . · · · · .
· · . · . · · · · , . · , · · . · , · ·
· . · , . · · · . · · · · · . · . · · ·
· - · . · . · · · · · · · · . · ·
· · · · · . · . · · · · · ·
· . · · · · · . · · · · · · · . ·
· · = · · · · · · · . · · · · .
. · · · . · · · . · · · · · ·
- · . · · = · · . · . · · · · . .
· . · . · . · · · · · . · · . · · · · · ·
· · · · . . · · · . · · · · · · · · · . · · · · ·
· · · . . · = · · · · · · .
· · · · · · · . · · . · · · · | · · ·
· · · . . · . · · . · · · · · . . ·
. · ·
· · · · · · · . · · · . · = · · · ·
· · . . · . · . · . · · · · . · · · · · . .
· , · = , · · · , · · . · · · . · . · . · « · . . · ·
· · · · · . · - . · · , · · · · · · . · · · · .
, . . · · · · · · . · . · , . · · . · · , · · . , . · , · . · . · · ·
· , · · . . , · . , . . , · · , · .
· · · · . - · . · · = . · · | · · · · · .
· · · · · · · . ( · - · · · · .
- · . · · = · · . · - · . · · · · . · · .
· · . · · · , · · · · · = · · . · · · ·
· · · · · . · . · . · · · · . · . · · · · ·
· , · · · Ÿ· · . , . · · · · . · · · ,
· , . · · · · · · · . · · . · .
· · · · . · · · · · · · · . · · · . · · .
· · · · · .
· · · · · . · · . · · · · · . · . ·
· · . · · · · . · . · · · · . · · · ·
· · · . · · - · · ·
· . · · . · · · · · · . · · · . · · ·
· · · · · . . · - · · · . · · . . ·
· · · · · · · · · . . · . · ·
. . · · . · . · · . · · · · · ·
· · . · · · . · · · · · · ·
· - . . · · · · · . . · - | · ·
. · · . · . · · · · · · · · · . · · · ·
· · · · · . · - · · · · · · . · · ·
· . · . · · · · · . . · · · · · · · · . · · .
. = · · · · · · · . · . · · · ·
· , · . · . · · · · · · · · , · · · · . = . · , · · · . · .
· . · · . · . · · · · · · . · . . . · · · · , · · ·
. · · · , · , · , . · · · · · · · · · , · ·
· . . , · . · · · . , . · . · · · . · , · · · · . . .
· . · · · . · · · , · · . · , · · · · · . · ·
· . - · . · · · · - · . . · ·
· · . · . · · - · . . · · · ·
· · · | · · · . · · . · · . . · ·
· · „ · . · . | · · · · · · .
· . · . · . · · · . · . · ·
· · · · . · . · , , · . · . · . · = , · . · · , . . . · .
. · · · · · · . · · · · - · . -
· · . · · · . · · . . . · · · . . · =
· · · .
. · · · · . · · · · · . . · · · · · . .
· . · . · · · · · · · · · · . . · . · · ·
· · . · · . · · · · · . · . . · .
· · · . · · ·
· · · . - . . , , · · · · · · · · , · « · º , · · · .
· · , · · . , , . . - º · , · . · = , · · · · . · . · . · · . .
· · · . , · · · . · « · . · · · · . · · · · - · , · ·
· · · · . . · · . · · · , · · - . · = ·
· ·
| . · . · · · · . · · · · · · · .
= · . . · . . - · · · · .
| . · . . · · · · · = · . · · · · ·
· · · . · · = . · · . · · · · . | - · ·
· · · - = · · · . . · · · . .
· · . · · · · · · · · · . . · . · .
- = · · · . · · · . · - · · ·
· · · · · . | · · · · · · ·
· · · · . · · · . - · · · · . · · · · ·
· · · · · · . · · . · .
- · . · · = · · . · · · . · . · . · · · · ·
· · . · . . . · . · · . · . · · · .
· · · . | · · · · · · · · . · ·
· . · · . · · · . · · · · · . · · · · .

. · · · · · · - · · · · . · · · ·
· . . . · - · · · · . · = · ·
· · · = · · . . · · · . | · ·
· · · · · · · - · · · · · ·
· · · · · · . · . . · · · . · · .
· · · · . . · · · - . · . · . · · · . · ·
· · · · · . ·
· - · · · · · « . · · · · · . | · ·
· · · · · . · · · · · . · | · · · · ·
· · · . · · · · · · · . · · ·
. · . - · · , · · , · · . · · · · . · · - « . . · . · · , .
· · · · · · . · . · . · · , · , · · , , · · . · .
· · · · · · · · , · · · · · · , · . · · · . · · · · · ·
. . · · · . · · · = - · . · · | · ·
· · · · · . · · ·
· · · · · · · = · · · · · = . . · · ·
. · - · · · · · · . · ·
· . · · · = · · · · · · · . · · | . -
· - = - · · . . . · · . · ·
. · . · . · · · . · - · · · . · =
· .
· . · . · . · · . · · · . · · . · · · . ·
· . · · · · · · · . · · · · ·
· . · · · · , · · · · · · · . « · . · , , · · ,
· · . · · · . , · · · · . · , · . · « · · ·
· . · · . · · · · . · = · · · . ·
· . · · . · · . . · · . · · · · -
· · · · · · - · · · · · - = ·
. · · . · · . · · · - · · · . · ·
. · . · . - · . . · · | =
· · | · · · · · · · · . · = · · · · .
. · · · · - · · · · · - · · ·
· · · · · . · · · . - · · · . - · · · .
· . · · · . · · « · ·
· · · , · · , · · · · · .
· ·
· · · · · . · · . · · · . · . . „ · · ·
· · · · · · · . . - · · · · · . „ · . · „
· · · ·

- · · · · . · · · . · · ·
· · . . · . · · · . . - · · · . . · · . · . · · · · .
· - · . · · · · - · - . · . · . . · · .
· · · · . · · · . · · · . · . · ·
· · „ · · . · · . · · · · . · . · · · · ·
· . · · · · . · · · - · . · · . · · · · · · „
· · · . · . · . · · . · . · · ·
· · · - · . · · · . · . · . · · · · | · · . · - ·
· . · · . · · · · · · · · · · „
· · . · · · · · , , · · . · · · · . · . - ·
· · · · . . · · · . · · · · · . · . · . ·
· . ¡ . · · · . · · · · .
| · · · · - · · · · . · · . · · -
· · · · · · · · . . · · · . · · .
· . . . · · · · · . · · . ·
. - · . · . · · · „ · . · · · · „ · = ·
. . . . · · · . · · · . · . · ·
· · . · · · · . · · · · · · · · .
· . · . · · · · · · . · · · · · · ·
· · · . . · · · · . · · · · · · . . ·
· · . . · · . . · · . · · · . · · · · · · .
· · · · - · . · · · · · · · . ·
· · · · · . · . · · · · . · . · - . · . .
- · · · = . · . · . · · · · · · . . · · .
· . · · . · . · · . · · · · . · · .
· · · . · . · . · · · - · · . · . · · ·
· . · . · · · · . . · · . · · · . · -
. - · · „ . · · . | -
· · . . · · · · · · . · · . · · · .
· · . . · · . · · · . . · . · . · · . .
· . . · . · · · . · · · · · · · . ·
· · - . · . · · · · . - · · . „ · · · . · · - · . . « , · · ·
· · , · · . - · · · · - · „ „ · · · . ·
· · . . „ . · · · · · · · . · . · · . · . ·
= · . · . · ·
· · · · . · . · · · · - . · · · · .
· · · · · · . · . - · · „ · · . · .
· · · . · . · . · · · · · „ · = -
· · „ · · · · . · · · · . · . · ƒ ƒ · ·
·

· · · · · = . · · · · . · · ·
· · · · · · . - · · · · · · ·
. . · · . · · . · · · = .
· . · · · - · · · · . · · · · . · . · = .
· · · . · · · · . · · · · · . · · · ·
- · · . · · - · · · · . · . · . · · . · = · .
· · · · · · · · · . · · · . · . · . · ·
· · · · . · · · · „ · · . . · . · · · · ·
· · · . . · · · · · · · . ·
· · . . · · · · · . · · · . · „ · · · · . ·
· · · · . · · · · . . · . · · ·
. · · . · · . · - · · · · „ · ·
· · · . . · · · · · · · · . · · · · · · ·
· · . · · · · · · · · · · . · .
- · · · · · . „ · · · ·
· . · . · · · · · · · . . · · · „ · · · · ·
- = · · · · · . · · · · · · · . · · . · ·
· . . „ · · · · · · · · - · · · · . · · . ·
· | . · . . „ · · . | · · . · . · · . - · . · · ·
· - = · · · . · . · · · „ . · „ · ·
· · . · · · · · . · · · · · . . · · ·
· · · · . . · · · · · . · . ·
· . · . · . . · · . · „ . · . .
„ · „ · · · · . ·
= . „ · · · . „ „ . · · . · · .
· . · . · . · · . . · . . · . · · · .
· · · · . · · · · · - · . · = „ · · . ·
· · · . . · · · · · · . . · · . · ·
· . · · · · · . · · · . ·
· . · · · . · · . . · · · ·
- · · · . ( · · . . · . · · · . · · · . ·
· . · . · · · · · · · . . · ·
= · . · · . · . · · · · · . · · · . . · . · · „
· · · · . · · . . · . „ · · · · · · .
· · · · · . . · · · . · · . · · . · ·
· · · . · · · · . . · · · · · · ·
· · · .
· · · · . · · . . . · · · . . · - . · · .
· · · . · . · · . · ·
· . . · · . · · · · . · · . . · . .
· · · · · · · . · · · · · · . ·
- · · . . . · · · · . · . .
· · · · . . · · · . · · · . . · · · · · „ · · .
· . . · . · · · . · · · · · - · . · · ·
· · . - · . · . . · · · · · · . . · .
· . · · · · · · . · · . · ·
· · . · · . . · · · · · = · . · · . · · .
. · . . · · . . ·
· · . · · . . . · · · . · · · . · · . ·
· · · . · · · · · - · . · · ·
· . . · . · · · · . . · · · · · · . · · · .
- · . · · . · · · . . · - = . · · ·
= · · · - · · · · · · · . · .
· · · · . . · · . · · . . ·
· · . · · · · . . · · = · . · ·
| · . · . · · · · · · . · · · · . · · .
· · · . . · · · . . · · · · · · . ·
= · . · · · · · - . . = · . · . . - ·
· . · · . . . . - · · . · · · ·
· . · · · . · . · · - · . . . -
· · · . · . · · · · · - · . · · · . · ·
· · · . . · . · . . · · · . · · · . .
· · · · . · · · · . · · · · . . · · . · · . ·
· . · · · · · . · · · · · · · .
· · · . · . · · · · · · . · · · . · , . · , , · . · · . · .
· . · · · · , · · . · · . · · - · . · ·
. · · . · · · · · · . · ·
· · · · . · · . . „ . · · . · ·
· · . · . . · · . · · · · - · ·
· · . . . · · · · · · · · · · · ·
· · · . . · . · · · · · · . · . · = · · · ·
· . · · · - . · · · . · · ·
· · . · . · · · . . · · · . · · · · . ·
· · - · · · · . · · · . · · · „
· · · · · · · · · . · · . · ·
· . - - . · · · · · · · - · · · · .
· · · , · · · . « , „ · , · · . · · · · · · . · · · . , . , i
· · · ·
· ·
· · . · · · · · · · · · · . ·
· · · . · . · . · · · . · - . · · . · ·
· · · . · · · . · . · - = . · · . · . · -
. · · · = · · · · · · ·
· = · · . · · . · . · · · · = . . · = ·
· · · · . · · · · · ·
· · · . · . · · · · . · . . ·
· · · · . · · · · · · · · · · · ·
. · · · - . · · · · · · · .
· · · · . · . · · . · · · · . ·
· · · · · · · · · · · . · · , · · · · · · · · « · . . . =
· · . · · · , · · · · · · · · · ·
· · · . · · · · - · · · · · · · .
· · · . · · · . · · · · · · · . · · · · ·
· · · | · · · · · · · · · . · · ·
· · · · · · . · · · · · · . · . · ·
· · · = · · · · · . · · · . · · · · . ·
· · . · · · · · · · · . · · . · · · · , · · · · · · ·
· · · . · . · · . · . · · · º - · · · · · · · .
· · · · · . · . · · = . · · · ·
. · · . . · · · . · · · . · · · . .
· · · · · · · . . · · · · · . · = -
· . · · | . · · · · · - ·
· · · · . · . . · · · · . · · · ·
· . · · · . · · · · · · . · · . · ·
· · . · · · · . · . · . . · · = .
· · · · · · · · . · · . ·
· · · · · . · · · . · · · . · .
· · . · . · . . - · · . · · · ·
· . · . · . . · . · · · · , . . . · · . .
· « · º · · · · · . . . · . · · · , · · · · , · =
· · · · · . · - =
· · · . · · · · · · · ·
· · · · · · · · = . · · . · . . · .
· · · . · . . · · · · · · · · . .
· . . · = · · . · . · . . . · · · . . · · · .
· . . · · , · · = · · , · , · · , · · ,
· · , · , · · · · · « · , · . · · · · . · · · · · ·
· . . · . · . · · · · · ·
· · . . · · · . · · . . . ·
. · . . · · · · · . · ·

· · · . · . · · · . · . · · . · ·
· · . · · . · · . . · = . .
· · = · · · · · · · · . · · · · · · .
- · . · .
· · · · · . · · · · . · = . · .
· . . · · · . - · · · · .
· = . · · · · · · · · · · · · · .
- · · · · · . · . · · · · · · . · ·
ƒ · · · . · · . · . · · . · · · · · · · · .
· · . . ƒ · · · · · · ·
· · · · · · . · · · · · · . . · . ·
. · · · . · · · · · · · · · . · . · . ·
· · · · · · · · . · · · . · . .
= . · . · . · . · · . · ·
· · . . · · · . · · · =
· · · · . · · · . · · · · · · · · ·
· · · · · . · - · . · · · . . . ·
· . · · · · · - . ·
· · · . · · · · · . . · · · · = . .
· · . . · · · · . · · · · . . · · . · .
· . . · · · · · . · · · . ·
. · · · · · , · · · · · · · · ·
· · · · · · · · . · . · . · · · · · · . .
· . · · = . . · · · . · · · · | =
. · · · · · . | = · · · · . · · ,
· . · · · , . · º = · · . · , · · . - . , · · · ·
· . · . · . · · · · · · · . · . · · · · · .
· | = · . · · · · · · · · · · ·
· · · · · · . · · · . . · · · · | =
· · · . · · · · · · · · = .
· · · . · ·
· · · . . · · · · · · · . · · · · .
· · · . · . · · · · · . · . · · · · · · · · · .
, · · , · , · . · · · , , · · · . · · . · · . · . ·
· · · · . · · · . · . · | · ·
· · - = . · . · . · · . ·
· . · · . · · = · · . · · . · · . · - = .
· . · · · · | = · · . · . · · · · · · · . .
· · · · · · . · . . · · . · · .
· . · · · · · · . . . · · · « · . . · . · · , · . · ,
· · · . . · , · · , . .
· · . · · · . · · · · . · · . · · .
. · · . · · · · · · · · . · · · · . . · ·
· · - · · · . · · · · · · · ·
· · . · · · · · · · · . · · . · · · · ·
· · · . · = . · . · · · ·
. · · . · · · · · . . · · · · · · . ·
· . · . · · . · · . . ·

· · · · · · · · · - = . · . · . · · .
· · · · · · · · · . · · · . · ·
= · · . · · . . . · . . · · · · · . · . · ·
· . · · . . · · · . · . · · · · ·
· . - . · · · · · · . · . · · . · · ·
· . . . · - | · · . · · · · · · ·
· · · . · · · · · . · . · = -
· · · · · · · . · · · · · · . · ·
· | . | · · . · . · . · · · · . · . · · . ·
· · · · · · · · · · · . · ·
· · . · . · . · · · . · . · · .
· · · . · . · . · . . · · · · · · ·
· · . · · · · · · · · · . . , · . · . · , · , · · · . · ·
· · . · · . . · . · , · . = · · . · . · , · · · · . .
· , · · , · . · . · , · · · . · . · , · · · · . ·
· · · · · · · · , · · · · . · · · , · · · · , ·
· . ·
· ·
· · . · · · · · = . . · ·
· · . · · · - · · · · . · · · ·
· . · · „ · „ . · · · · . · . ·
- · · ƒ - · · . . · · · . · · · . . · · · · .
· - · · · . · · . . · · · .
·
· · · . · . · · · · „ · · · · · . · „
· - · · . „ · . · . · · · · .
· · · · · · · . . · . · · . · · · · · · .
· · - . · . . · · · · · · · . . · · . · . ·
· · · · . . - · · · · · · . · · · . · · . · . ·
. . · . · . · · · · · · ·
· = · . | · . · · . · „ · . · · · ·
- . · ·
. ·
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
·
. 0 6 1 , ) 1 7 9 1 , w o R & r e p r a H : k r o Y w e N ( r e t d a t s f o H . A . r t , t h g u o h T
, e g a u g n a L , y r t e o P , r e g g e d i e H n i t r a M
· · · · . . · · · · · . · . . k u P õ o q G B ó Ö B o u þ | W é l k ô ï | ( O ù p A ó , · · · · · ·
· ·
. 8 8 , ) 8 8 9 1 , s k o o B d e Z : o d a r o l o C , r e d l u o B ( e c a e P d l r o W t s u J a r o f
s e l g g u r t S : s d l r o W y n a M , d l r o W e n O , r e k l a W . J . B . R
· ·
. 5 4 1 , ) 2 7 9 1 , n o t r o N . W . W : n o d n o L / k r o Y w e N ( r e d a e R s l e g n E - x r a M
e h T , ) . d e ( r e k c u T . C t r e b o R n i , h c a b r e u e F n o s e s e h T , x r a M l r a K
» · · · · · · · · · . · . · . . · · · · . · . · · . · ·
· · · · · · · . · · · · · . · . · · · = · · ·
· · · . · . · · · · · ( · · · · · · . . . · . · . · · · . · ·
( s s e n s u o i c s n o C e s l a F · · . · . · · · · · . · · · . · · · · · „ · · ·
· . · · . - . . · · · . - · · · · · . . · . · . · · .
. · · · . · · | · · . · . · · · . . · · · - · · · .
· . · . · . - · . · - · . · · · · . · · · · . · „ · · · · · . ·
- . · · · · . - · · . · . · · · · . · . . ·
· . · · · · · . · · . · . · . · · ( · · · . . · · ·
· . · · · · · · · . · · · . ( s s e n s u o i c s n o c - f l e s · · · ·
. · . · · · · . · · · . · . · . · · · . · · · · ( · ·
- · · · · · . · · · . . · . · · · · . · · · · . - ·
. · · . · · · . · . · · . · · · · · . · ·
· . · · · · · · · · · · · . · . · ·
· · · · · . · · . · · · · . · · · · . | · - · · · ·
. ) 2 9 9 1 , e g d e l t u o R : n o d n o L / k r o Y w e N ( y t i n r e d o m t s o P f o s n o i t a m i t n I n i
, s r e t e r p r e t n I d n a s r o t a l s i g e L , n a m u a B t n u m g y Z
· ·
( · · · . O B o ü i O d é ý é þ y Ï p ð õ W é l ð h v Q | : A q ì z p ô Æ ý Q O B Þ õ k O B ( . · · · ·
· · · · ·
· - . . A q ¾ H B O B ð ý í B | : O B o ü i 0 5 1 u B ë A k J Ö B o u þ W é l k ô ï ( . · » · ·
· ·
· = · · · · · . · · · · · . @ k ü ñ ú ( ì p k A k · · · · · ·
· . . · . · · . · · · . - · · · · = · · · · · . ·
@ o } ( y ù p ü õ o · · · · · ·
· · · - · · . = · · . · · · · · · · · · · · . · · ·
· · · Þ ñ ß B } ( G ù B o · · · · · · ·
· · · · · = · . · · · . · · · . . · · . · · · · . . - · · .
· · . . . · . · . · · · · · · · . · · · . · · .
. · · · · · · · · · · . · · · . · ( · · · · ·
. · · · · - · . . . · . · · · · · · · . · . . . . · · · . · = -
· . · . ) · . · „ · . · · · . · · · · . · . · · · · · ·
· = - - · . · · · · · . · · · · · · · · · . ·
· . · · . . - · · . „ · . · · · . · . · · · · · . · · .
. · · · · . . · . · · · · . · = · · · - ·
· . · · · · . · · · · . · . · · . · . · · · .
· · - · · - · · . â × Q ô â õ G B A c í l y B ì é õ , ì d í õ k k ô è Q | @ G B k ÿ , ì ù l ÿ A g õ A ó S B è U
( . · · · · · »
· ·
. 9 3 - 1 3 , ) 2 7 9 1 , s k o o B e g a t n i V : k r o Y w e N ( e g d e l w o n K f o y g o l o e a h c r A
e h T , t l u a c u o F l e h c i M
· ·
. 4 6 , ) 8 6 9 1 , n i u g n e P , n o d n o L ( t s i r h C - i t n A e h T / s l o d I e h t f o t h g i l i w T
, e h c s z t e i N h c i r d e i r F
· ·
( · · . · · · . · . . . - · · · · · .
· · · · . . · · · · · · ·
- . · . · · . . · · . · · .
· · · . · . · · · · · · · · . · . · ·
· . · . · · · · · . · · . · . · · .
· · · · · · . · · · · · - .
· · · · · · · - · · · · · ·
· . . · · · . . · · ·
· · · · . · = . · · · · „ · · · = „
· · . · · . . · . · · . · - . · · · ·
· · · · · · · - · . · · · . · · · . ·
· · · · . · . · · · · . . .
· · · · · · · . . - · · · .
· · . · · · . · · · . · · . .
· . . · · · · · · · · · . . · ·
· . · · . · · · · . . . . - · . · · -
· · · · . · · · . . · · · .
. . · . · . = · · „ ·
· · . · · ·
. · · · - · · · · · · · . · · · · . · . | ·
· · · . · . · · · · · · . . · · · .
· = · . · · - . · - . · · .
· · . · · · . · . . . · · . .
· · . · · · . . · . · · · . . · · · .
· · · · · . · · . · · · . · ·
· · · · „ · · · · · · · · . · . · ·
· · . · · · - · . · . · · · ·
·

· · · · · . · · . · . - . . · , · · · · ,
· . | · · · · · . · . .
·
· · · - · .
· · · . . · · · · · · . · · · · . · · · ·
· . · . . · · · . · . · · · · · · =
· · · · · . · · . . · ( · · · ·
· . · . · · . · · · . . · · · · · · ·
· . „ · · . . · . · · · ( . . · · - · ·
· . · · · · · · . · . · · · · = . . . · ·
· = · · . · . · · · . · · . · · . · .
· . · . · · · · · · · · · . · · · · · . · · · ·
| ·
»
· · . · · · · . · · · · · ·
· . · . · . · · · · · · . .
· . . . · . · · . .
. · . · · · . · . · · · · . . · - ·
· - ( · = . · · · = · · · . · · · (
· . · · · · - . · ·
· . · . · . · · · . · ·
· · . . · · = . · . - · · . ·
· - · . · · - = · = · . · · · · ·
. . · . · · · . · · . · . . · .
. · · . · . · · . · . . · · . · . · ·
· · · · · . . - · · · · · · · · .
· · . · · · · · · „ · · · . . · . · ·
· · . · . · - . · . · · · · . · .
· . . · . · . · · · . . · · . · . · ·
· . · · · . · · . · · · · . · · · · · · .
· · . · - - . · · ·
· · · · · - · . · · · . · · . · · · . ·
· · . · · · · · . · · „ . . · .
· · · . - · · . · . · · · . . · · ·
· · . · · - · · · · · . · . · · · ·
· . · . · . . · . · . · . . . · · · ·
· · · · . . · . · · · · . · „ · . · ·
· . · - · · · · · · · „ · . „ ·
· · · . . . = . · · · · · · · · · .
· · · · · · . · · · - ·
. . · · · . · · · · · · · · . · · . -
· · . · · · · . · . . · · · · · · · . · = · .
| - · · . . . . = · · . · · . · · · · .
· · · · - . · · · · . . · · - · . · · . .
· · · · · · . · . . · ·
- · · · · . · . · · = · ·
| - · . = . · · . · · ·
· · · . · · · · . · · . . . · ·
. · . · . · · · . . · . · · . · .
· . · · · = . · · . · · = . · · · · .
· · · · · · · . · . . · .
· · . . · . · · . . · . · = - · · ·
· · - . · · · - . · . . ·
· · · . · . · · . . · · · . · · .
· · · ·
·

. · · „ · · · · „ · · . · · · . · · ·
- · · · · · · = · · . · · · . ·
· . · · · . · · · · · · . · · · . · . ·
. · · · = · · - · · . · . · · · · · · ·
= · · · · · . · · · . · . · . ·
· · . · . · · · · . · .
· · . · · · . · · · | · - · . · · ·
- · · · · · · · . . · · . · ·
· . · - = . · · · · . · . · . ·
· . . · · · . · · · . · · ·
· · · . · · . . · · · · . . . ·
· · · · . . · · · . · . · · .
· · · . · - · · · . · · · ·
· · · · · · · · · . · · „ · ·
· . ( · · · . · . · · · ·
- · · . · · · = . · . · · · ·
· - · . · · · „ · · . · - · · · . · . . · ·
· . · - · · . · . · . . . · · . .
. . · · · . · · . · . - · ·
· . · · · · · · · · · · . · · · · . ·
. · · · · · · . · · . . · · · · · ·
= · . . - · · · · . · ·
· · · · · · · · · · · · .
· · · · . · . · . · · · . · = · ·
· . · · . · · . - . · · . · . · · · . · · . · . .
· · . · · · · . · . · -
· · · · · = . · · . · · · · · . · · . . ·
· · · . . · . . . · · · . · . · ·
· . · · · . . · · . - . · · .
· · · · · · · = . . · · . · ·
·

· · . · . · · · . · · · · · · · · · · . · · . · · · ·
· . · · . · . · · · · · . · · · · · · ·
· . · · · . · . · · . · „ · · · · ·
· · · . · · · . · · . · ·
·
· . · · · . „ · · · ·
· · · · . · · · · · · · · . · . · · · · ·
· · · . . ( · · · · . = · · · · · ·
· . · · · . · . · . · ·
· . · . · · · · · · . · · · | · · .
· · . . · ( · . . · · . · · · · . · . · .
· · · . . · · · . . · . . · · · · .
· . · . · · ( · · . · · · . · · . . · ·
· · · . · · . . . . . · · · · · · · . · ·
. · . · · · . · · · · . · · ·
· · · . . · · · . · · . .
· · · · . · · · = · . . . . · · · -
· . · · . . · · · = · . · · · ·
. · · · · · · · · · . · · · . . · · · · · .
| . . · · · = · · · · · · . · · . · .
· · .
- · · · · · · · . · · · · . .
· . „ · . · · · · . . · · · · · ·
. . · . · . · · · · = . · · · · ·
· . · · · · · . · · = · . · · . · ·
· . · · · . · · · . . · · . · . · . · ·
. · · . . - · · „ · = . . · · - ·
· · · · . · · · . · . · · · . · · · · ·
· · . · . · · . · · . · · · = · . .
· . · · · · . · · . · · . · =
· ·
. · · = · · · . · » · · · · · · . . · . .
· · . · · - · · · · . . · · . · · · · · . · .
. . · · · · · · · . · · . · · · . · · · ·
· · · · . · . · · · · · · · · . · . · · . .
· . · · · · · ·
· . · . · . = · · · · · . · . · · . · . . · · · · . · · , · · · · · · · · . · . , · · · ·
· . . · · · . · · . · · . . , . · , , · - . · , · , · · . · , · . , · · · . · ·
· . · · · · · · , · . · , . · · · · · · · . , , . · , , . · · · , · · · · · . · · . ·
· · , · · · , · . · . . , · . , · · · . · = · = · . . · ·
· · » · · . . · · . · · · · · · · . · · · · · · . · . .
. · . · - · ¡ · . · · · · · . · . · · .
· · · . · . · · . . ·
· . · . · · · · . · . . · · · · · . . . · . . . · · · . · .
· . · · . ·
ƒ · . - · . · · · · · · · · - · . · · · · · · · .
· . · · · · . · . · · · . - · · · | · . · .
· · · . · . · · · . · · . · · · · . · - · .
· . · · · · . - · · · · · · . . · · · · . - . ·
· · · · · · · . · . · · · . · · · · · · · · · . ·
· · · · . · · · . · · . · · · · · · · · . · . . · · · · | . · .
. · · · · · · · . · · · · . · . · · · · · · · · · . · · · · . ·
· · · · · · - · . · · · · . · · · · · . · · · · · · · . ·
· · = . . · · . · . · · . · · · ·
· · . · . · . · - · = · . · · · · · · · . · · . · . . · - | ·
· · · . . · · · · · · · · · . . . · . . · · .
·
· · · · . · . · = | - · · · · · · · · · · · .
· . · . · · · · . · · . · · = · · · · · . · .
· · · · . · · · · · · . - · · · · · · . · · . · = - · . · · · · . · ·
· | . | · · . · · · · · · . · . · · . · . · . . ·
· · . . . . · . · · . . · · · .
· . · · . · · . · · · . · · · · · . · · · . · ·
· · . · · . · · · · · · · · · . . · . · . ƒ · . · . · · · . · - · · · . · ,
· · · · , . , · , · . · . . · · · . · , · · · - · · , · · . , · · · · · · . · , · · . . · , ·
· · · - · , · · · ·
. · . · · · · · . · . . . · . . · . · · · . · . · . ·
· · · · · . · · · · . · · · - · . . · · ·
. - . · . · · . · · . · · · . . · · · . | · . · · .
· · . · · · . · · · · · . · . · · · · · · , · . · . · · , · · ·
· , . ·
· . · · . · · · · - · · . · · · . · · · · - · · ·
· . · · · . . · · . · · · . · · · .
· - . . · . · · . · . · · · . · · · · · . · . · · . . · ·
| · · . · . · · = - · · = · . . = · .
. · = . · · . . · . · · . ·
· . · . · · · · · · . · . · · . · · . ·
- « · · · · · · . · · · . . = · · · · · · · =
· . · · · · . · · · · · . · . · - | · - = . ·
· . · . . - . · ·
· · · · · · · · . · · · · · · · · . · · . . · - · · = · ·
· . · - · . · · · · · = · · . . · . · · · . · . · · · · · · · . ·
· · . | · · . · . · . · - · - · · . · · · · · · · · · ·
· . . - · · · . · · · ·
. · · · · · | · · . · . · . · · - · - · · · ·
· . · . · - - · . · · - · . · · - · . · . · . · . · . · ·
· . · · . · · . · · . · · · . · - = · · · · · · · · · .
· . · .
ƒ · · - · · · , · . - . · . · · · · . , · · · · . . · · · · · . · . · . · ·
. · · · . · . · . · « · , - , · . · · ,
· ·

·
· . · ·
· · · . · · . · · .
- · · · · · . . · .
· · .
· . · · · - ·
. · · · · . ·
· . ·
· · · · . · · ·
- · · ·
· · · · · . . · · . . · · .
· · · . · · · · . · . . · · . ·

· · .
· · · · · . - . · . ·
· . „ · . · · . ·
. · · · · · = · =
· · · · . · - · · · · · . ·
· = · = · · · · · · · - · · · ·
· · ·
· . · . · - . . . · . · · · .
· · · . · · · . · . . .
· . · · · · · · · · · · . · . .
· · · . · · · . · - -
· · · · . · . · · . · .
. · . · · · . . · ·
· · · . · . · · · · · · . ·
· · · · · · . · .
· · . · · · . . · .
. · . · · . · .
· . · · · . . .
. · · . · · ·
. · . · · = · · · .
· . · ·
· · · . · · . · . · .
· ,
· · · . . · . · . · ·
· · · · · · · . · · · .
· · . . · · · · · · ·
· . · . . · · ·
· · · · . · · · .
· · . ·
· · · . · · · · . .
· · · · · . . · · . · . . · ·
· · · . · · · · ·
· · . · . · · | ·
· · · · . · · ·
. · · . ·
· . · · · · - · .
· . · · · · · . · ·
· . · · · · . ·
· · · · · · . · · · . · . ·

· · · · · · ·
· · · · . · · ·
. · · . ·
· . ·
· · = · · · . · · · .
· . · · - . ·
· · · · . · · ·
. · · . ·
·
. · · · · . · . · .
· · · · · · · · .
· · · · · - . · . · · · · .
· · . | · . . · ·
· · · . · ·
· · · · · . = · · . · . · · ·
· · · · · · | · · · .
· · · · . · . · · . ·
· · · · . · .
· . · · .
· . · · . ·
· . · . · ·
· -
· · · . · · · . · . . · · . · . . · .
· .
· · · . . · . · · · · . · .
. · · . ·
· ·
· · · · · ·
· · · ,
. · .
. · - · · · · · . , . · · · · · · . · . · « · ·
· · . · · · · . · · · · . · ·
· ·
- · · · · . - · - · . . = . .
. . · - = . · · . · · . · ·
· · · · - = . - . · · . · · · · .
· · · . . · · · · · · =
· · · · · · · · · · · . · · · · = · · ·
· · · · · . · · · · · · · · . · · · ·
· · . . · . - · · . · · . · = . | · . · · ·
· · · . · · · . · . - · · · . . ·

· · · . · . · · · . · · . · · . · · ·
· · · · . · · · . · · · · ·
· · . · . · · · · · · . · · . · · · . · ·
· . ·
· · . · · · . · · · . · . · · .
- · · · - · · · · . · . · · · .
· · · . · · . · · . · · · · · . · · · .
· . · · · · · · · · . · · · . . · ·
. · · · - · · · · · · · . · . · .
· · · . · · · · · · · . · · · . · . · .
· · . · . · . - ·

· · · . . . | . · · · · ·
· · · · · · · . . · · · ·
- | · · · . · - · · · · · . · · ·
· . · · . . | · · · . · .
. · · · · · . · . ·
. · · , · · · ·
· ·

· · - · · ·
· ·
· . . · · · , · · · · · . , · · · , ·
» · · · · · · ·
· . · · · . · . .

» · · · · · · · ·

» · · · · · . · · · · . . · . · . . ·

· · · · · · · · ·

· · . · · · . .

· · · · · · · ·

· . · · . . · · · · · · .

· · · · · · · · ·

· . · · · . · . · · · - . ·

· · · · · · · .

· . · · . · .
ƒ · . · . · . · · .

. · · · · · · · ·

· . · · · . · . · . · · · · . · · · . · .

· - · · · · · · · ·

· . . · · · . . · . . ·

· · · · · · · · .

· . · .
ƒ · · · · · · · · · · · · · · · · · = · · · · · · · · .

· . · . · .
ƒ · · · . . · . - · · .

· · · · · · · · · · · ·

ƒ · · · . · · ·

· . · · · · · · · · ·

· . · . · . - · ·

· · · · · · · · . · ·

. · · . · . · · · . · . · . · · · · · . · · ·

· · · · · · · · · · · ·

· . · · · · . · . · . ·

· · · · · · · · ·

· . · · · . · . · = ·

· · · · · · · · · · ·

· = · · · · · . · · · · ·

· · · · · · . · · · . · ·

· · · · . · . · · · · · . .

· · · · · · · · · ·

· · · · · · . · · · · · · · . ·

· · · · · · · · · · ·

· · · · · · · . · · · . · . · ·

· · · · · · · · ·

· · . . · · · · · · · ·

- · · · · · · · .

ƒ · · . · . · · = · ·

· . · · · · · · · · ·

· · · . . . · · · · . · .

· · · · · · · · . · ·

· · · · · . ·

· · · · · · · · · ·

. · - . · · . . · . · · - · · . . ·

· · · · · · · ·

· · · . · . · · . . . . . · · · · · ·
· ·
. . . . . - · · · · · · · . · . ·
· · · · = . . · . - · · . · . · ·
· · · · · · · · · · = . . · . ·
· . = . · . · . ( · · · · . · · .
· = · . - · · · . . · · · . · ·
· · · . . · . · · · · . · · - ·
· · . · . · . · . · · . · · . . · · · . · . ,
· . · · · · . · · · . · · · . · . ( .
· · · · · · . · . · · · = . · · · .
· . · - · . · · · · · · · · . · · . . . · ·
· . · . . . . . · . · · · · . · · · · .
· . · . · . · = · ·
· · . · . . · - | . . · . . · · · =
· . · . · . - · . . .
· · · · · · . · . · · · . · , « ,
· · · · . · . · · . · , · . . · · · , - · · . · · · · .
· · . · · , · . · · · · . · « · , · · . , . · · , ,
· · · . · , . · . · , · , · · · · · · , · - , · · .
. . . · · · · · · , · · . · = . · · · · . · .
· · . . . · . · . · . · · . · · . · · .
· · . . · · . · . · · . · · · · ·
· . · . · · · . · · · . · . . ·
· · · · · · · · · · = . · = . . . .
· · · · . = · · · . . · · · · · · · ·
· · · · · . · · · · · · · . . .
. . · = · · . . · · . · · ·
. . . · = . · . · . · · · . · ·
· · · · · . . - . . . · · · ·
· · · · . · · . · · . . · · · · · · · ·
· · · · · . · · · · · . . . . · · ·
· · ·
· · · · , . · . , · , · · . = · · ,
. . , · . · , · · · . · . , · , · · · · .
· · · · · . . · · . = · , . · · . . · · . , · . · . · · .
· · , , · · · · · . · . . · . · = , · · · , · · , . · ,
· - · · . · · = · · · Ÿ· . - . · · · . .
. · · . · · · · · ·
· · . . · · · . · · . · . . . · .
| = · · · . . . · · · · · · · · = ·
· · · . · . . . . · · .
· · · · · . · . · · · · · . · · . · · · ·
· · · · · · - . · . . . · · . . ·
· · · · . · · · · · . . . · · . · · .
· · . · . . · . · . · . · · . · · . .
· · · . · · . . · · · · · · · · . · · , · · .
· · · , · · · · · . · . . · · · . · · , , . · ·
· · . , · · ,
· · . · · . · . · · · . - . · · . · ·
· . · · · . · · · · · · · . · · · · · .
· · = = · · - | · = = · · · . ·
· · · . . · · · · . · · · . · .
· · · . · · · · · · · · · · . · · . ·
· . · · . · . · = · ·
· · · . · . , · . , · . · · , · · · · · , · ·
· . · , · · · · · . · . · · · · · · . · · , · · · · · · · . .
· · , · · · · · · · · , · . . · . · · · . · · . · .
· . · · · · · . · . = · . · , , . . · · · · .
. · . ·
· · . · , · · · · · · ·
· · · . . · · , , · · · .
· - - · ,
· ·
· · · · · · · . · · · · · , · · , · . · . .
· . · · . · · · · · · · · , · · · · . · . · · . · · · · . . · ·
· · · · · · · . · · · · · . · · · . .
· · · . . · · · · . · · · · .
· . · . · · · · · · · · · · . . ·
· . . · . · · · · ·
· · . · · . · · · · | . · · ·
. · · · · . · . · · - · · · · · · · .
· . · . · · - · · . · . · = - · · · · =
· · · · · · · · · - . · · · . · · ·
. · · = · . . · · . · . · · · · . · · · .
· . . · · . · · · ·

. · · · · · , · · , · , · · · · · · , , . , ·
· · . , · . · · · · · , · · · · · · · · · · . . · .
· · . · . · · . . · · · . · · . · · · · . . · · .
· · · · · · · · · · · · · · . · . · . · · . · .
· . | · · . · · · · · · - . . - = . · ·
· · · - · · · · . · . ·
· · . · · · · · . · · · · · · · · · .
· · . · . · . · . · · · · · · · ·
· = . · · · . · . - · · . · · · · ·
· - · · - . . · . · · · . . - · · · ·
· · · · · · . - - . · · · · · · .
· ·
· · · · · . - · · . · · - | · · . · · .
· = . - · - · · · · | . · · · · . . · · .
· . · . · ·
· · · . . · · · · · · . ·
· · · = . . . · · .
. · - · · . · · · . · . · · . · · · .
· · · . · · · - · . · · = · . · · -
· . · · - · . · · . · . · · . .
· · · . - · · . · ·
· · · . · . · · . . · · · . · · .
. · · · · · · · · · · · . · · . · · . ·
· · · · · · . · · · · . · · · · · · . · · ·
. · · . · · · · · . · · - · .
· · · · · - · · · · = . ·
= · · . · · ·
. . · · . . - · · · = , · · - · , · . . . . . .
· , · · · , · . . · . · . · · . , - · · , . · . . . · .
. . · « · . · , ·
. · · · · · · · · · · · · · ·
. · · . · · . · . · · · . · · · .
· · . · · · - · ·
· · - · . · · · · · · ·
. . · . · · . . · · · · = . - · · · . · ·
· . · · . · · · . · · · · · · . .
· . · · ·

· · . · · · . · · . · .
· · · = = · · . · · · .
· = · · · · · · - · = · . · . · · ·
· · . · · · · = . . · . · · · · · .
· = · · - · · · . · · · .
· · · . - · . · . · . - · ·
· · · . · · · · · · · · · · · · ·
· · · . · . · . . · · . · · · - . . .
· . | · · .

- · · . · · · . · · · · · · · · .
. · · . · · . · · · · · ·
· · . · . - · . · · · · · · . ·
· · · · . · . · . · · · · · · · · - · .
· . · - | · . · · - · · · · · · · .
· · , · · , . . . · · · . · , . . · · · · « , ·
, · . · . - · , · . · , - · · . · « · · · ·
· . | · . . . · . · · · · . .
· ·

· · · . · . · · · · · · · · · - . .
· · . · · · . · . · · · · . -
· · · · . · . · = · . . · · · · · · . . ·
· · . · · . · . · . · . · . · · ·
· · · · · · · · · · · . ·
· · · · · · . · · · . · · · . · · . · . · .
· · · . - · · · · · · . · · ·
· · . · · . ·
· · . · · · · . · . · · ·
- . · · · · · · · · · . ·
· . · · · · · . · · · · · · . · . · · ·
· · · = · · · . · . · · . · · · .
· . · . . · · · · · . · · · . · . · ·
· · · · . · · · · · . · · · . · · . · =
· . · · · = · | · = · · · · · · · ·
· . · · · · · · · . · · . · · · · . · · · · · .
. · · · = · · = · · · · . · · . ·
· . · = · - · · . · · . · · ·
, · · · . · · · · · · · · , · . · . · , , . · · , · ·
· · · . · , · « · . · . · · , · - · · , · . · · · , · · · , ·
. , . · · · · · . · . , . ·
= . · . . · · · · . . · = . · = · · . · · . · ·
· . · · · · · · . · . · . . · ·
· . · · . · · · · · . · . · · . · · ·
· · · · · . · · · . · · · · · - = · . · · · · -
. · . · . ·
. · . · · · - · - . = · · · · . ·
· · · · · · · . · · ·
. · · · . · · · - · ·
· · · · · · . . · · · · · ·
· · . · · · · . . · . · · ·

· · · · . · · . · · · - · . · · ·
· · = · · · · · . . · · · · · = . · · · . · .
· · · . · · · . · · . · . · . · . · · · · .
· · · · · · · . · · - · . · · · | . . · ·
· . · · · · · · . · = . · . ·
· · · · .

· · ·
· . . · . . .
. · · · · ·
· . · · · · · · · .
· · . · . . · · . . · · . · = · .
· · .
· · · . . ·
· ·
· · · · . · . · · · . · · · · · · .
· · . · · · · . · . · · · · · ·
. . . . . · · · · = . · . - · ·
. · · · · · | · - „ . · ·
· . , . · · · . . · · . · · ·
· · · . . · · = · . · · · · , . , . · - · · · . · = · .
· · · · · , , = , . , . . . , · · . · « · · · « · . ,
· . , . · « = · - · · · . . - , · · , · · - · · · . · .
· . · · , · · · · · · . · · · · · , . . . . · · · · ,
· · · . . . = . . · · . , · . · · , · · · · , . .
. · , · · · . · · · · · · . . · · ·
· · · · . = · . - · · .
· . · · · · . · . · · . · . - · · · · · · · · · = .
· . · . · · · = = · . . · · · ·
· . · · · = · . . · . · . - . · . · · · - · , · ·
· · · , · · · · · · · . · · -
· · · . . . · . · · · . ·
- · · · · · · · . . · · · . · = . · .
= . · . · . · · - = · · · · .
· . · . ( n o i t a l u m i S · · · . . -
- . · · · · . · · · · · . · · · ·
· . · - · · . . ( · · · · . . · ·
· · · . · · . · · . · . · · .
· · · · · . . · · · · . · · · · · ·
. · . · . . · = · · · · .
· · · · . · · . . . · · . ·
· · . · · · . · · · · · . - . ·
· . . · · · · · . . · · · = . . · · · · ·
· · · · · · · . « · · · · · · . · · · ·
- · · · · . · . · · · .
· · = . · · . . · · · · · . . · · · · .
= · · · · . - · · . · · · . ·
· - . · - · . · · . = . · ( . · · · . · · · - . ·
. · . · · · · · · · . · - = · · · . · = . · .
· · · · . - . · = = · . · . · · | . · ·
· . · · · · . . · - · . · . · · · · .
· · · · · = . · . · · · | · = · · .
· . . · · · · · · . . - · . ·
· . . · · · · · . · · = · · · · · .
· · · . · - · · - . . · . · . · . · · · · ·
. · · . · · · . · · · · · = · · . , · · · . . · · ,
· · · · , · , · . · · · . · · · · · . · · . · , „ , , · · ·
· · . · . · · , · . , · . · · · . · . · . · = · ·
· · , · · . · . · · ·
- · · . . · = · . · = = · · · .
· · . - · · . · · · · · . · · . - . ·
· · · · · . · . · . · . . · · · · ·
· · . · · · · . - · · . . · . · . · · · ·
· . · · · · · · . · . . · · · · =
· . · . · · · · . · = · · . . . . ·
· - . - . · · | . · · · · · . · .
· · . . . - · · . - · -
· - . . . · · · . · . · · · · · =
· · · . · . · · · . - . · · · · = · -
· . . „ . . . · ·
· · , · · . . - · . . · · · · · · . · .
· . · = . · · - · · · . · ·
· · . · . · · . · · · · · · = · . . · ·
. · · · . · · · · = . · · · · · · .
· . · . · · . · · · . · = · ·
· · · · . . · · . · . · · · . · · , , · ·
· · · , , · . · = · · · | · . · · ·
· · · . . · · · · · . · .
· . · · = · · · . · · = = · · · · · ·
· · · . · · · . · · . · · .
· · · · . · · · · . · · · . · · . · · · . · ·
· · · · · . · . ·
· · · · · · · · · · ·
. . · . · · . · · · · · = · =
· - . · · · · · · | · · = = - ·
· . · · = . · · · · · . · · · . · · · ·
· · · - . . · · · . · · · · . . ·
· . · · · · · = . · . · · · · - · · | . · ·
· · - . . · · - · · . . . . ·
· . · - · · · · . · · . · · ·
· · . · . · · · · · . · . · . . -
· . · · · . . · = . · · · . · · . · ·
· · . · · · · . . · · . - · · . .
· · · . „ . . . · · . . .
. . · · · · · · · . · · · . · ·
· . · · · · . · · · . · · = = · = . · . .
· . = · · . . · · · · · · · . · . .
· · · . . · · . · · · · · - | · · = . „
. . · . . . · · · . · · · | · . . .
· · · . · · · . · ·
· · · | · · | · · · . · . · = . ·
. . · · . · = · · · · . . · . · ·
· · . . · . · . „ · · · . · · · · · · · . · · · . .
· · . · . · · · · - . · -
· · · · . · . . . · · = · · .
· · = · · · · · · · · . . · · · · · · .
· · · · · . . . . - · . · . · . · .
· . . · · · . · . · · · . · . · . „
· . · . · · . · .
· · . · . . . . . · · · · · · . .
. · · · · · . · · · · · . · · · .
· · · · · · · . · = · = · · · . · ·
· - | · · · · · · · · - | . ·
· · · · · · · . · . ( · · · ·
· · . · · = . · · · · · -
· · . · · · · · · · · = . · . . . .
- · · · · · · · . · · · . . · · .
· · · · · · = · · · . ( · · · · · ·
. · · . · · = . · = · „ = . · · · · . ·
· · · . · · · = · . · . · . . · .
· . · · · . . · · · . .
· · · · = · · · . · · · .
· · . · . · · · · · . · · . · . · . ·
. · · · · · · · ·
= . . · . . · . . · · · - - · · · ·
· = . = . · ( · . · · . . · . · .
· . · · · - = · · · . · . · · · · · · ·
· . · . · · . · , · · , · · . · , .
· ·
9 8 9 1 , l l e w k c a l B , y t i n r e d n o m t s o p f o n o i t i d n o c
e h t , y e v r a H d i v a D - 1
· · · · · . · · - · . · . ·
· . · · · · - - · . · · · · · .
· . » » · ·
· · = . · · · · · · · · · · = . .
· · · · · ·
· · = · · · · · · · · · . · · · ·
· · . . · · . . · , · , · · . · · · · , . . . . .
· , . · · · , · · · · · · · · . · · · · . · · . . .
· . · · · . · , · · . , · .
· ·
· ·
H. Mor owat st udi ed at
Moscow Film I nst it ut e, soon
aft er he migrat ed t o Europe
since t han he made many
document ary films. An apple
for paradise is his first fict ion
film experience; he t hen got
much at t ent ion and popular-
it y among t he ot her cinemas
and film makers. He earned
many awards from different
f i l m f est i val s. The par a-
gr aphs you r ead about
Mor owat ar e an excl usi ve
int erview wit h him about his
personal life, act ivit ies, his
works and his last creat ion
an apple from paradise.
The summery of movie ( an
apple from paradise) :
The st ory in t he film is about
a fat her who is in search of
his son. He lost all his t hree
sons once he had. A fat her
who lost his t wo sons at
Jihad and now he lost t he
ot her son of him, while he
was going t o school hopping
t hat one day aft er finishing
his st udies he may ret urn at
t he village and be a scholar
in his mosque t o serve his
village people, but he was
lost .
The first scene of t he film
begins while a man who t rav-
el s t o Kabul f or get t i ng
money t hat he paid t o some
one and in search of his son
t oo. He t hen appr oaches
t owards t he school, where
his son st udies, suddenly he
f inds t hat Yousaf lef t t he
school t hree days back and
no one has his cont act infor-
mat ion. Then he st art s mov-
ing t o find a clue for his
beloved Yousaf. The Fat her
approaches t o t he old man
who he assigned t o be t he
guardian for his son t o ask
him about his lost son, and
t hen he realizes t hat t he old
man decei ved hi m and
Yo u sa f a n d h i s so n wa s
An int erview
wit h
Mr. H. Morowat
handed t o religious people,
in hope of earning paradise,
his son was handed t o t he
hands of not orious religious
bargainers. Then he t hinks
t hat he lost his son, t he old
fat her now nocks door t o
door t o find at least a clue t o
find his son, and in every
young boy he finds t he simi-
larit ies of his son and st art s
loving t hem. He is ext remely
hopeless about finding his
l ost son he sear ches al l
places j ust like crazy man,
he searches all crowed high-
ways and crowded st reet s of
Kabul cit y, but he could not
find his son.
Q. At f i r st Mr. Mor owat ,
please t ell me about your
self, your educat ional back-
ground and your act ivit ies?
A. wel l , Af t er f i ni shi ng
Habibia High school at 1983
soon af t er I j oi ned t he
Moscow film I nst it ut e which
last ed at 1988, I as a film
Direct or, t hen from 1989 t o
1992 finished my PhD in t he
same inst it ut e, my desires
was t o make use of my abili-
t ies earned in t he t enure of
my educat ion, unfort unat ely
my wishes was t he same as
hundreds of my classmat es
whi ch r emai ned j ust a
dream. The suffering sce-
nario of my beloved count ry
st opped me ret urning home.
I was compelled t o be a self
in exile.
Q. What are your previous
act ivit ies and experiences?
A. An apple from paradise is
t he first fict ion film of mine,
t hough I have made a few
document ar i es bef or e, t he
Film Called "Arozo" was one
of t he symbolic movies, t he
main charact er in t he movie
was an elect ric vehicle which
t alks about t he pain and t he
wishes. The ot her documen-
t ary which was based on t he
famous and unique musician
of t he count ry Mr. Amir Jan
Saburi, t he st ory follows in
t he document ary was sym-
bolic which I want ed t o show
t he affect s and result s of war
and polit ical game on t he
canvas of art .
The ot her film I made was
ZUGHALE SABZ "green char-
coal" again t he st ory was
based on a miniat urist art ist ,
fort unat ely t he t hree men-
t ioned films were screened at
t he Tashkent , Moscow and
Swedish fest ivals.
Q. When and how did t he
movi e' s f i r st scr i pt and
sket ch appear in your mind?
A. I must say t hat t he first
sket ch of t he film is not
mine. I rat her say t hat it was
from a good friend of mine
Mr. Dawood Wahab, which
was suggest ed by a dear
f r iend of mine Mr. Sedeq
Barmak, t he script of t he film
was a j oint effort of me and
dear Barmak. I must t hank
bot h friends, if t hey were not
t here for me it was some
how hard t o make it possible.
Q. Why t here is no pict ure of
t he lost boy in no part s of t he
movie?
A. There are t wo reasons
behi nd; f i r st , t he sui ci de
at t ack i t sel f i s t ot al l y an
i nvi si bl e phenomenon, we
want ed, I must say t hat why
I st ress on t he word "we"
because making a film is t he
t ot al effort of a t eam work
not of an i ndi vi dual . We
want ed t o keep invisibilit y in
all part s of t he movie since
t he suicide at t acks are invis-
ible phenomenon, so for yet
no one had seen a suicide
at t acker . Same is t he case
for our viewers in t he film
t hat t hey wouldn' t see t hat
face.
The second reason: beside
t he ugl y f ace of sui ci de
at t acks, we want ed not t o
forget t he sent iment s in t he
film, I mean t here could be
anyone i nst ead of t he
deceived charact er, or any
ot her suicide at t acker, t hey
may have relat ives or rela-
t ions j ust like t he charact er
in t he film. Aft er t he act he
commit s such a t ragic inci-
dent . I n t his case t he main
charact er in t he film t hat he
faces all violence and t he
f at her hood sent i ment , he
pr et ends t hat any young
man is his lost son. I n t his
case we didn' t want t o creat e
a limit at ion in t he role of our
charact er for our viewers and
ourselves. Our film' s sorrows
and pain' s dept h are much
deeper t hen Yousaf and
Yaqub who are t he charac-
t er s of t he f i l m even i t
crossed t he t ime and place
limit at ion, st ret ched t o t heir
Maj est ies Joseph and Jacob.
Q. What is t he reason of not
showi ng boy' s l i f e st or y
inst ead of fat her?
A. I guess st ory t elling in film
has t o port ray how beaut iful-
ly you execut e in t erms of
being so art ist ic and sent i-
ment al rat her t hen t elling it
direct ly.
Q. I n spit e, t he subj ect of
your film is about killing and
bloodshed but except at t he
beginning of t he film you
haven' t shown direct ly any
bl ood r el at ed vi ol ence or
issues, why?
A. Killing is not an art , nei-
t her showing blood and vio-
l ence, but showi ng t he
absolut e life and it s beaut ies
is in fact an art . I rat her pay
at t ent i on t o unpl easant
affect s and result s of war or
vi ol ence on t he l i ves, or
showing it direct ly.
Q. Could t he War Cinema
play a vit al role in eradicat ing
t he violence from t he socie-
t y?
A. Movies on t he war and
violence subj ect have a neg-
at ive affect on t he societ y. I
t hink violence creat es vio-
lence and feelings may cre-
at e feelings eit her in t he real
life or in t he pict ur e, no
doubt it has direct influence
on t he societ y.
Q. The shoot ing and t he t ot al
film making durat ion. And
t he problems you faced while
shoot ing it ?
A. The durat ion or t he prepa-
rat ion of t he film t ook almost
about t wo mont hs, t he
shoot i ng per i ods t ook 33
days and t he t ot al making of
t he film t ook about seven
mont hs…
Oh problems bunch of it , first
t he el ect r i ci t y pr obl ems,
securit y and lack of profes-
sional/ t echnical art ist s, t his
are t he basic problems t hat
ot her film makers face in t his
kind of proj ect s t oo. I must
accept t hat resources st udio
wise which were available in
my count ry "st ar group" and
" Bar mak f i l m" t her e best
available resources were at
my service. Lucky t o have a
good t eam, last but not least
my all friends t hose manag-
ing it in all part s, especially
in t he t echnical areas, wit h
t he real pleasant work envi-
ronment and feelings, I from
each one in t he process am
whole heart edly t hankful.
Q. Your film at "Didar" fest i-
val earned t he main award,
was it screened in any ot her
f est i val s and how about
awards?
A. Yes, t he first exhibit ion of
t he film "an apple from para-
di se" exhi bi t ed at " Di dar "
film fest ival of t he cent ral
Asian count ries at Taj ikist an,
t he 2nd exhibit ion was at
Poland, Goa film fest ival in
I ndia, Walyodwlat in Spain,
Yosan in Sout h Korea and it ' s
scheduled t his year t o be
exhi bi t ed i n f est i val s i n
I r el and, Kazakhst an,
Ar meni a t oo. Meanwhi l e
Scandinavian count ries may
also screen it in t he coming
summer. . . An appl e f r om
paradise at t he "Didar" Film
f est i val ear ned t wo mai n
awards, a best pict ure award
and t he best act or award ( Mr.
Raj ab Hassinov) . I hope at
t he coming film fest ivals we
could earn many awards for
t he cult ural prosperit y of my
beloved count ry. At home ' an
appl e f r om par adi se won
seven awar ds at dif f er ent
cat egory at t he TOLO TV' s
Film Fest ival"
Q. What is t he condit ions for
Afghan Film Makers abroad?
Can we hope t o creat e a new
wave line in Afghan Cinema
abroad?
A. Well, t he condit ions of
Af ghan Ci nema abr oad i s
some how not sat isfact ory.
Those who are professionals
know t hat it may be impossi-
ble t o make a qualit y produc-
t ion wit h personal or limit ed
equipment . There are peo-
ple some how unprofessional
t hinks t hat it is easy t o make
a film wit h t he limit ed equip-
ment s, at t he end of t he day
t hey produce a film t hat is
lacking qualit y. So no expec-
t at ions from such produc-
t ions.
Unf or t unat el y we Af ghans
ar e lacking Cinema cr it ics
bot h at home and abroad.
The Cinema is j ust like t rian-
gle as any ot her art , means
t hat an art ist , t he viewers
and t he crit ics, if it lacks any
of t he angles it is incomplet e.
I n qualit y or any irresponsi-
ble product ions needs con-
st ruct ive crit ics.
Q. What is your next proj ect ?
A. Oh we work on t wo proj -
ect s; t he pr oj ect s ar e of
great import ance t o be made
at home. I f we reach t o any
clue we would t ell you. I
always hope t o cont inuously
make proj ect s on different
unt old st ories. I believe in
one t hing, if I don' t make
any f i l m peopl e may not
abuse me, but if I make a
film lacking qualit y people
may abuse me. Therefore I
prefer t o be away rat her t hen
at t he crowed.
The name of t he film t hat has
not yet been announced
which is in process t o be
made. I t is about t he killing
est i mat ed t o 200 t o 300
Afghan refugees in an I n
I ranian camp called SAFED
SANG.
The film based on a t rue
st ory of afghan refugees at
t he pr evi ous year s i n an
I ranian camp, a heart break-
ing st ory of a man, while he
t akes his wife t o t he hospit al
for t he delivery of his child,
t her e on t he spot he i s
det ai ned by t he I r ani an
police officers, t hen he is
carried t o t he camp, as t he
film direct or said, ( Zubair
Farghand)
The st ory is t he reflect ion of
Afghan refugee' s sit uat ion in
I ran, t he film direct or t hinks.
I t is said t hat some ot her
int ense incident s are also in
t he film which are so t ragic,
even film makers were not
willing t o screen t he heart
breaking scenario of t he inci-
dent s in t he film. The est i-
mat ed killings of 200 t o 300
Afghan refugees in previous
year s occur r ed by I ranian
mi l i t ar y f or ces i n SAFED
SANG.
The film direct or comment -
ed: " we researched about
t he case for about t wo t o
t hree years t hat we shouldn' t
port ray somet hing which is
based on lies. The purpose of
making t his film is t o regist er
a complain t o t he aut horit ies
of I ranian Government t he
world should know about . I t
is our right t hat our voices
have t o be heard, we have
t alked t o t he vict ims of t his
kind of int ense incident s in
Hirat and ot her places of
Afghanist an. "
I n response t o t he I ranian
react ions: he said: while we
were int erviewed by some
int ernat ional media, t hen t he
I rani ans wer e scar ed and
st art ed j ust ifying t he issue in
t he int ernet world. I want t o
cent ralize t hat we live in a
count r y which r evolut ions,
di f f er ent t ype of gover n-
ment s and different kind of
i deol ogi es wer e pr act i ced.
We know t hat count r i es
based on a school of
t hought s would accuse some
t o defend t hemselves. I t is
not necessary t hat I ranian
blame us any furt her.
The t ot al cost of t he film is
about seven hundred t hou-
sands USD in collaborat ion
wit h some privat e companies
( st ar group) t he process is in
pr ogr ess, i nt endi ng t o be
released wit hin few mont hs.
The film making t ook place
at t he SAFED SANG, Place
especially designed and build
for t he shoot ing purpose at
Kabul nort h.
Though millions of afghan
refugees live in I ran, t his is
t he first expedit ion or a film,
in spit e of showing at rocit ies
at SAFED SANG camp, it
explains t he unt old st ories or
sit uat ion of Afghan refugees
in I ran, since t hen t he film
has become a hot i ssue
among many circles.
A film: I ran's at rocit ies wit h Afghan refugees
Twent y- five percent is a doc-
ument ary movie direct ed by
Ms. Di ana Saqeb. I t was
shown in England parliament
on behalf of t he int ernat ional
women' s day, 8t h March.
The running t ime is 47 min-
ut es but it was précised t o 30
minut es t o be shown for t he
Engl and par l i ament mem-
ber s. Concur r ent l y, BBC
Persian TV had shown t he
movie and it has been lion-
ized among Persians.
Twent y- five percent is based
on six woman members of
Af ghan Par l i ament , shown
t heir act ivit ies and everyday
life , and t hese parliament ar-
ians t ry t o const it ut e benefit -
ed rules for t he women and
children moreover of t heir
own life.
I t is import ant t o ment ion
t hat one of t he parliament ar-
ians and who is one of t he
part icipant s in t he movie Ms.
Sabrina Saqeb at t ended t he
screening of t he movie in UK
parliament and she spoke
about af ghan women' s
right s.
Screening of Twent y Five Percent in Spain
(Twent y-five percent ) show in UK parliament
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
basa ad-100409.pdf 4/25/2009 10:30:04 AM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful