You are on page 1of 4

Uchwała Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r.

ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm. ) , art.5 ust.1,2,3 ,art.6 ust.13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku Nr 121 , poz. 844, ze zm. ) uchwala się co następuje: § 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości: 1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,64zł; 2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : a) na terenie miasta - 17,68zł, b) na terenie wiejskim - 16,79zł, 3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,09zł, 4) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: a) od budynków letniskowych lub ich części – 6,88zł, b) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na terenie miasta – 4,64zł, c) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na terenie wiejskim – 3,64zł, 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16zł, 6) od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej i rozdzielczej wody , od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,0 % wartości, 7) od budowli pozostałych - 2,0 % wartości, 8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków : 
ID: GTGHL-DUFMG-EJMLN-WLZQB-RERJW. Podpisany.

a) na terenie miasta - 0,61zł,

Strona 1 / 4

b) na terenie wiejskim - 0,49zł,

7) od budowli pozostałych - 2,0 % wartości, 8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków :  a) na terenie miasta - 0,61zł, b) na terenie wiejskim - 0,49zł, 9) od gruntów:  a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł od 1 ha powierzchni, b) od 1 m2 powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub używanych na te cele – 0,39zł, c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23zł. §   2 .  Z w a l n i a s ię  od podatku od nieruchomości rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej wody ,budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków położone na terenie wiejskim. § 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne P aństwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości według wzoru formularza DN-1 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. § 4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomości i obiektach budowlanych według wzoru formularza IN-1 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. § 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach według wzoru formularza ZN-1/A stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. § 6. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne składają dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości , według wzoru formularza ZN-1/B stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. § 8. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc Uchwała Nr XXXI/213/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 października 2008 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy.  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

ID: GTGHL-DUFMG-EJMLN-WLZQB-RERJW. Podpisany.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich

Strona 2 / 4

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich Elżbieta Łabędź Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik4.docx
ID: GTGHL-DUFMG-EJMLN-WLZQB-RERJW. Podpisany.

ZN-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Strona 3 / 4

Elżbieta Łabędź Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik4.docx ZN-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ID: GTGHL-DUFMG-EJMLN-WLZQB-RERJW. Podpisany.

Strona 4 / 4