You are on page 1of 2

UCHWAA NR 245/09 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GRZE z dnia z dnia 23 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust.

1 pkt 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem uchway Nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie z tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo, stwierdza: niewano w caoci 2 uchway Nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie z tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo, jako sprzecznego z art. 7, art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz z dyspozycja art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i art. 1a ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedno Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). UZASADNIENIE Przedmiotowa uchwaa wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze w dniu 3 grudnia 2009r. Oceniajc zgodno jej postanowie z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze ustalio, e zapis dokonany w 2 przedmiotowej uchway o treci: Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1) obiekty i grunty uytecznoci publicznej stanowice wasno gminy z wyczeniem gruntw i obiektw wydzierawionych na podstawie odrbnych umw; 2) budynki budowle i grunty bdce we wadaniu gminnych jednostek budetowych i spek ze 100% udziaem gminy suce im do realizacji zada statutowych; 3) pozostae budynki niemieszkalne pooone na gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przeliczeniowego, suce wycznie dziaalnoci rolniczej, bdce w posiadaniu podatnikw majcych odrbne gospodarstwa rolne na innym terenie; 4) budynki niemieszkalne, nie uywane przez osoby inne, stanowice wasno osb powyej 70 roku ycia, samotnie zamieszkaych; 5) 38% powierzchni pozostaych budynkw zajmowanych przez emerytw i rencistw; 6) 30% powierzchni gruntw pozostaych zajmowanych przez emerytw i rencistw; 7) grunty pooone pod napowietrznymi liniami energetycznymi, ktrymi zarzdza Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe jest sprzeczny z dyspozycj art. 7, art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz z dyspozycja art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). Zgodnie z powoanym wyej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja RP, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Zatem wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstaw dla dziaania upowanionego w tym przepisie organu. Uszczegowienie i rozwinicie regulacji wynikajcej z zasady ustrojowej wyraonej w art. 7 Konstytucji RP wywie mona natomiast jeeli chodzi o stanowienie przepisw miejscowego prawa podatkowego przez organy stanowice gmin wprost z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym. To wanie ten przepis stanowi bowiem, e do wycznej waciwoci Rady Gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat jednake organ stanowicy ma to czyni w granicach okrelonych w ustawach.

Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakadanie podatkw i innych danin publicznych, okrelanie podmiotw i przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych, a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. Granic dopuszczalnoci dziaania rady Gminy w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych. Ustawa ta okrela wart. 7 ust. 3, e organ stanowicy Gminy moe wycznie w drodze uchway wprowadzi inne ni okrelone w ust. 1 tego przepisu (a wynikajce z ustawy) zwolnienia o charakterze wycznie przedmiotowym. Tym samym Rada Gminy nie moe wprowadza ani ulg ani zwolnie innych ni przedmiotowe. Niedopuszczalne zatem s dziaania organu stanowicego gminy, ktry w 2 badanej uchway nie tylko wprowadzi zwolnienia o charakterze podmiotowo - przedmiotowym wskazujc podmioty takie jak gmina, jednostki budetowe, spki podatnicy podatku rolnego, osoby powyej 70 roku ycia, osoby samotnie zamieszkujce, emeryci, rencici, Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe. Nie mona uzna rwnie za dopuszczalne dziaa polegajcych na wprowadzeniu ulg w podatku od nieruchomoci w 2 pkt 5 i 6 badanej uchway. Ulgi te polegay wprost na zmniejszeniu ciaru podatkowego poprzez procentowe zmniejszenie powierzchni przyjtej jako podstawa ustalenia wysokoci podatku. Wanie wystpienie zwolnie przedmiotowo - podmiotowych oraz ulg podatkowych stao si przyczyn zakwestionowania przez Kolegium Izby zapisu przedmiotowej uchway. Trudno bowiem nie dostrzec podmiotu jakim s w kwestionowanym zapisie podmioty - podatnicy, ktrym udziela si zwolnie nie ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci ale ze wzgldu na podmiot lub nawet jego cechy szczeglne np. osoby powyej 70 roku ycia. Nie sposb rwnie nie zauway, ze dziaania organu stanowicego w 2 pkt 5 i 6 maj charakter ulgi podatkowej, ktrej organ stanowicy gminy stosowa nie moe, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. W wietle utrwalonego orzecznictwa Rada Gminy nie moe uchwaami wprowadza tego typu zwolnie wskazujcych wprost na podmioty zwalniane z podatku od nieruchomoci. Rada w procesie uchwaodawczym winna raczej koncentrowa si na zwalnianym przedmiocie tj. gruncie, budynku, mieniu, budowli, majc na uwadze nie podmiot korzystajcy - podatnika ale sposb faktycznego przedmiotowego jego wykorzystania. M.in. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 27 listopada 2008r. (l SA/Go 876/08) wskaza, e art. 7 ust. 3 dopuszcza jedynie wprowadzanie zwolnie (vide nie ulg) w podatku od nieruchomoci o charakterze przedmiotowym. Na podobnym stanowisku stoi NSA w wyroku z dnia 14 sierpnia 2007r. (II FSK 909/06) wskazujc, e na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, rada gminy moe wprowadza wycznie zwolnienia o charakterze przedmiotowym, nie za o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Na podobnym stanowisku stan rwnie WSA w Poznaniu wskazujc, ze wszystkie zwolnienia z art. 7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych maj charakter przedmiotowy, niezalenie czy s one dokonywane z mocy ustawy, czy na podstawie decyzji organu stanowicego gminy wyraonej w uchwale - wyrok WSA z dnia 21 lutego 2006r. (I SA/Po 820/04). Z powyszych wzgldw orzeczono jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, w zakresie stwierdzenia niewanoci postanowie badanej uchway - suy Gminie prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut.. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium Andrzej Skibiski