You are on page 1of 2

UCHWAA NR 246/09 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GRZE z dnia 23 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust.

1 pkt 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,. poz. 1591 z pn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem uchway Nr XXI/188/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych stwierdza: niewano w caoci 2 uchway Nr XXI/188/09 Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych jako sprzecznego z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedno Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz z dyspozycja art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). UZASADNIENIE Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona tut. Izbie w dniu 3 grudnia 2009r. Oceniajc zgodno jej postanowie z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze ustalio, e zapis dokonany w 2 przedmiotowej uchway o treci: Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych: rodki transportowe stanowice wasno gminy jest sprzeczny z dyspozycj art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz z dyspozycja art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedno Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). Zgodnie z powoanym wyej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja RP, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Zatem wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstaw dla dziaania upowanionego w tym przepisie organu. Uszczegowienie i rozwinicie regulacji wynikajcej z zasady ustrojowej wyraonej wart. 7 Konstytucji RP wywie mona natomiast jeeli chodzi o stanowienie przepisw miejscowego prawa podatkowego przez organy stanowice gmin wprost z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzdzie gminnym. To wanie ten przepis stanowi bowiem, e do wycznej waciwoci Rady Gminy naley podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat jednake organ stanowicy ma to czyni w granicach okrelonych w ustawach. Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakadanie podatkw i innych danin publicznych, okrelanie podmiotw i przedmiotw opodatkowania i stawek podatkowych, a take zasad przyznawania ulg i umorze oraz kategorii podmiotw zwolnionych od podatkw nastpuje w drodze ustawy. Granic dopuszczalnoci dziaania rady gminy w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych. Ustawa ta okrela w art. 12 ust. 4, e rada gminy moe wprowadzi inne zwolnienia przedmiotowe ni wynikajce z mocy ustawy o podatkach i opatach lokalnych, a okrelone w art. 12 ust. 1. Zatem wprost z ustawy wynika, e wprowadzane zwolnienia w podatku od rodkw transportowych nie mog mie charakteru ulgi podatkowej ani te mie charakteru przedmiotowo-podmiotowego, a jedynie przedmiotowy. W wietle tej regulacji wskazanie jako korzystajcych ze zwolnienia rodkw transportowych stanowicych wasno gminy, a wic osoby prawnej, podmiotu prawa publicznego i prywatnego dziaajcego poprzez swoje organy, uzna naley za niedopuszczalne w wietle nakazu wynikajcego z normy art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe. Na podobnym stanowisku stoi utrwalone orzecznictwo sdw administracyjnych. Dla przykadu NSA w niepublikowanym wyroku z dnia 14 sierpnia 2007r. (II FSK 910/06) wskaza, e na gruncie art. 217 Konstytucji RP oraz art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych rada gminy moe wprowadzi wycznie zwolnienia o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo - przedmio-

towym. Tym samym konstrukcja zwolnie w zakresie podatku od rodkw transportowych musi opiera si nie wacicielu rodka transportowego lecz na rodzaju rodka transportowego korzystajcego ze zwolnienia i jego przedmiotowym przeznaczeniu. Z powyszych wzgldw orzeczono jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, w zakresie stwierdzenia niewanoci postanowie badanej uchway - suy Gminie prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium Andrzej Skibiski