Uchwała Nr 21/1812/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust.

1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzeka nieważność uchwały Nr LI/274/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z powodu sprzeczności z przepisem art. 12 ust. 9 i art. 13d ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 21 października 2010 r. Rada Miejska Goliny powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepis art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podjęła uchwałę w sprawie trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr LI/274/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 19 listopada 2010 r. Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2010 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje: Stosownie do postanowień wynikających z normy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do wyłącznej

2

kompetencji rady należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Właściwość rad gmin odnośnie stanowienia w sprawach podatku rolnego została uregulowana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy o podatku rolnym na Radzie Gminy spoczywa obowiązek określenia szczegółowych warunków, wprowadzonego ustawą, zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej. Ustawa o podatku rolnym przyznając podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne zwolnienie z podatku, określiła podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione przy uzyskaniu zwolnienia. Rada Gminy ustalając warunki zwolnienia nie tylko nie wypełniła wszystkich wymagań ustawowych, ale powtórzyła przepisy ustawowe, a w przypadku postanowienia § 2 ust. 2 uchwały wprowadziła uregulowanie sprzeczne z przepisem art. 13d ust. 3 ustawy o podatku rolnym. W § 2 ust. 2 określono, że początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku podatnika. Oznacza, iż początek okresu zwolnienia może być późniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku podatnika i to w bliżej nieokreślonym czasokresie. Natomiast przepis art. 13 d ust. 3 ustawy o podatku rolnym stanowi, że zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W niżej wymienionych postanowieniach uchwały powtórzono zapisy ustawowe, a mianowicie: - w § 2 ust. 1 ustalono, że zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika co zostało określone w przepisie art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym, - w § 3 określono, że warunkiem zwolnienia jest zaprzestanie produkcji rolnej na użytkach rolnych co wynika z treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, - w § 4 ust. 1 określono, że zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Gminy, co zostało uregulowane w przepisie art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym, - w § 4 ust. 2 zobowiązano podatnika do zawiadamiania Urzędu Miejskiego w Golinie w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych, a w art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wprowadzony został obowiązek składania organowi podatkowemu informacji i lub deklaracji w związku z zaistnieniem zmian mających wpływ na wysokości zobowiązania podatkowego. Na mocy postanowienia § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) określone w tym rozporządzeniu zasady techniki prawodawczej stosuje się również do aktów prawa miejscowego. W myśl postanowienia § 115 wyżej cytowanego rozporządzenia w uchwale zamieszcza się tylko

3

przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym) oraz nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych, co zostało określone w § 188 tego rozporządzenia. Oznacza to, iż uchwały w sprawie podatków lokalnych, które niewątpliwie są aktami prawa miejscowego, winny być zredagowane w taki sposób, żeby regulowały sprawy w granicach określonych w delegacji ustawowej do ich wydania oraz nie zawierały powtórzeń przepisów ustawowych. Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby orzekło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.