You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR XLIV/450/10 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) i art. 5 oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje: § 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 określa się w następującym wymiarze: 1. Od nieruchomości: 1)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł, 2)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,50 zł, 3)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł, 4)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł. 2. Od pozostałych budynków lub ich części: 1)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł, 2)od 1 m² powierzchni użytkowej budynków letniskowych (wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę, w którym określono, że jest to budynek letniskowy) - 6,88 zł, 3)od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 i 2 - 3,80 zł. 3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 4. Od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł. 5. Od 1 m² gruntów pozostałych: 1)od gruntów zrekultywowanych o kierunku rolnym i użytkowanych rolniczo oraz od gruntów zrekultywowanych o kierunku leśnym, figurujących w ewidencji gruntów jako Tr-tereny różne, co do których wydana została decyzja o zakończeniu rekultywacji - 0,06 zł, 2)od gruntów pozostałych figurujących w ewidencji gruntów jako tereny różne - Tr, a nie wymienionych w pkt 1 0,12 zł, 3)od gruntów stanowiących tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako -Bz- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - 0,39 zł, 4)od gruntów zrekultywowanych o kierunku rekreacyjno - wypoczynkowym, figurujących w ewidencji gruntów jako Bz- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, co do których wydana została decyzja o zakończeniu rekultywacji - 0,12 zł, 5)od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł, 6)od gruntów pozostałych nie wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 - 0,09 zł.

Id: ZOEIM-MVQVG-XKMBD-PCCZJ-VBSIX. Podpisany

Strona 1

6. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,04 zł. § 2. 1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na terenie wiejskim pobiera w drodze inkasa sołtys, za wynagrodzeniem ustalonym odrębną uchwałą Rady. 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta można wpłacać w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w BS Słupca Oddział w Kleczewie. 3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wiejskiego można także wpłacać w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w BS Słupca Oddział w Kleczewie. § 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/428/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie mgr Maciej Trzewiczyński

Id: ZOEIM-MVQVG-XKMBD-PCCZJ-VBSIX. Podpisany

Strona 2