You are on page 1of 4

Zacznik Nr 2 do uchway Nr LXXX/1210/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r.

ROZSTRZYGNICIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: HETMASKIEJ, R. DMOWSKIEGO, J. KRAUTHOFERA-KROTOWSKIEGO I PROJEKTOWANEJ NOWEJ OPOLSKIEJ W POZNANIU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) rozstrzyga si, co nastpuje: 1 Zgaszajcy uwagi: Echo Metropolis Sp. z o.o. Aleja Solidarnoci 36, 25-323 Kielce uwaga dotyczy: zmiany definicji powierzchni uytkowej, tj. wyczenia z tej powierzchni innych wsplnych powierzchni komunikacyjnych. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Wprowadzona do projektu planu definicja powierzchni uytkowej oparta zostaa na definicjach zawartych w przepisach odrbnych. Z uwagi na to, e wystpuj rnice pomidzy tymi definicjami stworzono, na potrzeby miejscowego planu, definicj suc wycznie okreleniu liczby stanowisk postojowych dla samochodw i rowerw. Wskaniki te zawarte s w Polityce parkingowej miasta Poznania, uchwaa Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. Zaproponowana

przez skadajcego uwag definicja jest nieprecyzyjna, co pozwala na dowoln jej interpretacj, a tym samym swobod okrelania potrzebnej liczby miejsc postojowych. Zbyt maa liczba miejsc postojowych przy bardzo intensywnym zagospodarowaniu terenu, w tym obiektw o powierzchni sprzeday powyej 2000,0 m2, spowodowa moe parkowanie na przylegych drogach dojazdowych i wewntrznych. 2 Zgaszajcy uwagi: Aqanet Spka Akcyjna ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Pozna uwaga dotyczy: wprowadzenia zapisw warunkujcych uwzgldnienie w projekcie budowlanym wymaganych odlegoci od sieci infrastruktury technicznej, w tym stref ochronnych istniejcych i projektowanych sieci z zapewnieniem dojazdu w celach eksploatacyjnych, przeoenia sieci. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Zgodnie z zapisami projektu planu: dopuszcza si przeoenie sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrbnymi. Przepisy odrbne stanowi podstaw do wyznaczania stref ochronnych, a take zapewnienia dojazdu w celach eksploatacyjnych do sieci. Ustalenia warunkujce zakres projektu budowlanego, w tym wskazywanie podmiotw ponoszcych koszty przeoenia sieci w przypadku ich kolizji z planowan zabudow s niezgodne z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwestie te rozpatrywane s na etapie wniosku o pozwolenie na budow i warunkowane s przepisami odrbnymi. 3 Zgaszajcy uwagi: osoba fizyczna uwaga dotyczy: wykrelenia z projektu planu (paragraf 2 pkt 6) definicji powierzchni uytkowej. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona a take wskazania podmiotu ponoszenia kosztw ewentualnego

uzasadnienie: W zwizku z brakiem jednolitej definicji w aktach prawnych, na potrzeby planu, wypracowana zostaa definicja powierzchni uytkowej. Plan nie zmienia normatywu parkingowego zawartego w Polityce parkingowej miasta Poznania, uchwaa Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. Wyczone przez t definicj powierzchnie nie generuj potrzeby miejsc postojowych dla samochodw. 4 Zgaszajcy uwagi: Stowarzyszenie Architektw Polskich, Oddzia w Poznaniu Stary Rynek 56, 61-772 Pozna 1. uwaga dotyczy: plan nie wpisuje si w perspektywiczn polityk przestrzenn, wykazujc znamiona planu na zamwienie. Ignoruje szerszy kontekst przestrzenny realizujc cele w postaci centrum handlowego; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: Wyrazem polityki przestrzennej jest Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwaa Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r. Plan jest zgodny z ustaleniami Studium..., take w zakresie rozmieszczenia obiektw o powierzchni sprzeday powyej 2000,0 m kw.; 2. uwaga dotyczy: obrzena lokalizacja przestrzeni publicznej jest nieuzasadniona i winna by rozszerzona jako struktura czca cay teren inwestycji; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: lokalizacja przestrzeni publicznej jest wynikiem powizania terenw ustalonych w planie z komunikacj publiczn w ulicy Hetmaskiej oraz projektowanej Nowej Opolskiej; 3. uwaga dotyczy: zapis jednym obiektem wskazujcy na jeden wielkogabarytowy obiekt winien zosta usunity na rzecz kilku obiektw wpisanych w zabudow wielkomiejskiego kwartau wspartego znacznie bardziej rozbudowanym, ni symboliczny w planie, ukadem komunikacyjnym; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: plan dopuszcza zarwno lokalizacj na terenie jednego obiektu lub kilku obiektw powizanych architektonicznie, pozwalajc na bardziej elastyczne ksztatowanie przestrzeni;

4.

uwaga dotyczy: dwie kondygnacje naziemne wskazuj na obiekt handlowy, za

zaoona wysoko 12,0 - 25,0 m i 12,0 30,0 m budzi wtpliwo, ze wzgldu na tak zasadnicz rozpito; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: wysoko zostaa okrelona na podstawie zapisw Studium.., tj. zabudowy redniowysokiej (12,0 do 25,0 m). Wprowadzenie zapisu o minimalnej liczbie kondygnacji (nie miej ni dwie) ma na celu zabezpieczenie terenu przed lokalizacj zabudowy usugowej jednokondygnacyjnej, halowej; 5. uwaga dotyczy: zapisu o dachu dowolnym wykluczajcym dachy o kcie nachylenia wikszym ni 20, ktry przy pozostaych zapisach jest trudny do uzasadnienia; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: na obszarze planu ustala si dachy paskie. Jednak z uwagi na wprowadzone tam funkcje sportu czy kultury dopuszczono, na czci planu, dachy dowolne; 6. uwaga dotyczy: lokalizacja obiektw sportowych jest nieprzekonywujca. Proponuje si przeniesienie tej funkcji w rejon stadionu, lub w rejon Parku Kasprowicza; rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: obiekty sportowe stanowi kluczow kwesti podjcia przez Rad Miasta Poznania uchway o przystpieniu do zmiany planu na tym terenie. S one rwnie wynikiem przeprowadzonych konsultacji spoecznych i zgoszonych opinii mieszkacw; 7. uwaga dotyczy: teren powinien zosta bezkolizyjnie powizany z przeduon w przyszoci tras szybkiego tramwaju i ulic Hetmask. rozstrzygnicie: uwaga nieuwzgldniona uzasadnienie: plan zakada lokalizacj bezkolizyjnych przej na tereny przeznaczone pod zabudow w rejonie przystankw przy ulicy Hetmaskiej; Przewodniczcy Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz