You are on page 1of 10

1

Zacznik Nr 7 do uchway Nr .. Rady Powiatu Kaliskiego z dnia w sprawie budetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU POWIATU KALISKIEGO NA 2011 ROK


Lp. 1 Dzia 2 Rozdzia 3 4 Tre 5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych DOTACJE PODMIOTOWE 1. 921 92118 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 kultury DOTACJE CELOWE 1. 600 60014 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie 6610 (umw) miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2. 852 85201 POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2320 jednostkami samorzdu terytorialnego 85204 Rodziny zastpcze

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2320 jednostkami samorzdu terytorialnego 3. 853 85321 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2320 jednostkami samorzdu terytorialnego

85333

Powiatowe urzdy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2320 jednostkami samorzdu terytorialnego

4.

854 85406

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2320 jednostkami samorzdu terytorialnego

5.

921 92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2310 jednostkami samorzdu terytorialnego 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych DOTACJE PODMIOTOWE 1. 801 80130 OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu owiaty 2. 853 85311 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansw publicznych DOTACJE CELOWE 1. 851 85195 OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 2. 852 85226 POMOC SPOECZNA Orodki adopcyjno-opiekucze

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom

3.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take szkolenia modziey Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom

85412

4.

900 90006

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Ochrona gleby i wd podziemnych Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym dziaalno poytku 2360 publicznego

5.

926 92605

KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom
OGEM

wiatu Kaliskiego na 2011 rok

NYCH KIEGO
/w z/

Kwota 6 3,216,449 485,485 485,485 485,485 485,485 2,730,964 357,000 357,000

357,000 280,216 192,083

192,083 88,133

88,133 1,468,748 166,845

166,845

1,301,903

1,301,903 580,000 580,000

580,000 45,000 45,000

45,000 233,710 178,210 114,094 114,094 114,094 64,116 64,116 64,116 55,500 2,500 2,500

2,500 15,000 15,000

15,000

10

5,000

5,000

5,000 15,000 15,000

15,000 18,000 18,000

18,000
3,450,159