ZaĄacznlk Nr 1 do UchwaĄy Nr vl35l11

Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK
ħródło dochodów
2011 r.
Plan dochodów
1 2 3
DOCHODY BIEĩĄCE, w tym:
Wpływy z podatków
756
podatek od nieruchomoĞci
podatek rolny
podatek leĞny
podatek od Ğrodków transportowych
karta podatkowa
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
Wpływy z opłat
756
opłata skarbowa
opłata targowa
Inne opłaty
opłaty za zarząd, uĪytkowanie i uĪytkowanie wieczyste nieruchomoĞci
zwrot kosztów wyceny lokali
dochody z najmu pomieszczeĔ w placówkach oĞwiatowych
Odsetki
700 za nieterminowe regulowanie naleĪnoĞci
756 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
758, 801, 852, 926 od Ğrodków na rachunkach bankowych
756, 852
Udziały w podatkach budĪetu paĔstwa
756
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Inne dochody
756 opłaty za zezwolenia na sprzedaĪ napojów alkoholowych
600, 710, 900
900 dywidendy
852 odpłatnoĞü za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej
801 wpływy z róĪnych dochodów, opłat i usług w placówkach oĞwiatowych
Klasyfikacja
budĪetowa
178 008 077
41 509 400
35 500 000
50 400
66 500
2 462 500
200 000
230 000
3 000 000
4 539 099
2 000 000
1 080 000
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajĊcie pasa
drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)
1 459 099
5 238 146
400, 700, 710,
801, 926
najem i dzierĪawa (wraz z Miejskim OĞrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem
Dróg i Zieleni, Aquapark)
1 721 128
3 200 000
13 000
304 018
1 754 756
60 000
175 000
1 500 000
pozostałe odsetki (Zarzad Dróg l Zlelenl - za|ecle pasa drogowego,MOFS ઼
zwrot nlenaleľnle pobranych dotac|l)
19 756
53 880 442
48 880 442
5 000 000
13 852 432
1 400 000
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni) 1 195 070
400 000
900 280
7 475 264
926 wpływy z róĪnych dochodów, opłat i usług w MOSiR
852
750, 852
Dotacje rozwojowe oraz Ğrodki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej
853
600 zarząd dróg powiatowych
801
Subwencje
758 czĊĞü oĞwiatowa
758 czĊĞü równowaĪąca
Dotacje celowe z budĪetu paĔstwa
750, 751, 754, 852 Dotacje celowe na zadania zlecone
801, 852, 854 Dotacje celowe na zadania własne
Inne Ğrodki
756 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:
Dochody z majątku gminy
odpłatne nabycie prawa własnoĞci oraz prawa uĪytkowania wieczystego
wpływy ze sprzedaĪy składników majątkowych
opłaty za przekształcenia
600 dotacja z powiatu na inwestycje
Dotacje rozwojowe
600 Ğrodki pozyskane z WRPO
RAZEM
1 375 000
700, 710, 750,
754, 756, 851,
900, 926
wpływy z róĪnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastĊpstwa
procesowego
946 962
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoĞci
148 896
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budĪetu paĔstwa w związku z realizacją
zadaĔ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĔ zleconych ustawami
10 960
461 905
Projekt "Twoja szansa.Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile." 461 905
Dotacje celowe na zadania bieĪące realizowane na podstawie porozumieĔ (umów) miĊdzy jednostkami
samorządu terytorialnego
1 090 000
1 000 000
refundacja kosztów ponoszonych przez GminĊ Piła na dzieci bĊdące mieszkaĔcami
innych gmin, uczĊszczających do pilskich Przedszkoli
90 000
37 890 226
36 216 096
1 674 130
17 291 671
15 118 638
2 173 033
500 000
500 000
34 829 362
28 657 748
700, 710, 750,
801, 900
27 397 748
980 000
280 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumieĔ (umów)
miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego
850 000
850 000
5 321 614
5 321 614
212 837 439
ZaĄacznlk Nr 2 do UchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK
Dz./ Rozdz. Nazwa Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo
01008 Melioracje wodne
wydatki bieĪące na zadania własne
01030 Izby rolnicze
wydatki bieĪące na zadania własne
500 Handel
50095 Pozostała działalnoĞü
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
600 Transport i łącznoĞü
60004 Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
wydatki bieĪące na zadania własne
60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
60095 Pozostała działalnoĞü
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
rezerwa celowa na dotacje
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoĞciami
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki majątkowe
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
91 500
90 000
90 000
1 500
1 500
283 000
283 000
280 000
3 000
30 034 969
5 870 000
5 713 000
157 000
340 000
340 000
2 405 218
1 139 218
220 000
1 046 000
20 714 751
473 000
2 195 848
18 045 903
705 000
205 000
500 000
4 150 000
1 000 000
1 000 000
1 370 000
5 050
1 064 950
300 000
1 200 000
wydatki majątkowe
70095 Pozostała działalnoĞü
wydatki bieĪące na zadania własne
710 DziałalnoĞü usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
wydatki bieĪące na zadania własne
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wydatki bieĪące na zadania własne
71035 Cmentarze
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
750 Administracja publiczna
75011 UrzĊdy wojewódzkie
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone
wydatki bieĪące na zadania własne
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieĪące na zadania własne
75023 UrzĊdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
75045 Komisje poborowe
wydatki bieĪące na zadania własne
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dotacje
wydatki bieĪące na zadania własne
75095 Pozostała działalnoĞü
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
751
75101 UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
1 200 000
580 000
580 000
926 400
53 400
10 800
42 600
120 000
120 000
3 000
3 000
750 000
705 500
44 500
13 318 348
897 259
427 559
444 700
25 000
550 000
550 000
11 338 588
8 859 524
1 857 032
74 200
500 000
47 832
1 000
1 000
450 000
50 000
400 000
81 501
8 420
73 081
UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
12 320
12 320
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone
754 BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona przeciwpoĪarowa
75405 Komendy powiatowe Policji
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
75412 Ochotnicze straĪe poĪarne
dotacje
75414 Obrona cywilna
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
75416 StraĪ Miejska
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
756
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleĪnoĞci budĪetowych
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
757 Obsługa długu publicznego
75702
wydatki na obsługĊ długu
75704
wydatki na obsługĊ długu
758 RóĪne rozliczenia
75814 RóĪne rozliczenia finansowe
wydatki bieĪące na zadania własne
75818 Rezerwy ogólne i celowe
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na realizacjĊ zadaĔ własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
801 OĞwiata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
12 320
982 761
67 000
27 000
40 000
30 000
30 000
20 000
5 000
15 000
865 761
735 901
113 860
16 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowoĞci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
348 000
348 000
79 000
269 000
3 580 000
Obsługa papierów wartoĞciowych, kredytów i poĪyczek jednostek samorządu
terytorialnego
3 480 000
3 480 000
Rozliczenia z tytuł€ porĊczeĔ i gwarancji udzielonych przez Skarb PaĔstwa lub
jednostkĊ samorządu terytorialnego
100 000
100 000
880 250
5 250
5 250
875 000
500 000
375 000
80 971 908
31 740 372
23 587 083
dotacje
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
80104 Przedszkola
dotacje
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
80110 Gimnazja
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
dotacje
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
80113 DowoĪenie uczniów do szkół
wydatki bieĪące na zadania własne
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieĪące na zadania własne
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
80147 Biblioteki pedagogiczne
rezerwa celowa na dotacje
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
80195 Pozostała działalnoĞü
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
rezerwa celowa na wydatki bieĪące
803 Szkolnictwo wyĪsze
80395 Pozostała działalnoĞü
wydatki majątkowe
851 Ochrona zdrowia
85149 Programy polityki zdrowotnej
dotacje
85153 Zwalczanie narkomanii
1 455 770
4 252 181
87 608
2 357 730
22 942 318
1 661 004
15 619 172
5 533 433
128 709
21 389 279
13 714 801
1 717 889
2 714 046
38 043
3 204 500
76 699
76 699
517 145
274 527
242 618
17 000
17 000
3 565 651
1 486 063
2 033 778
45 810
723 444
6 000
628 629
7 279
81 536
333 000
333 000
333 000
1 858 829
10 829
10 829
71 200
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
dotacje
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieĪące na zadania własne
85203 OĞrodki wsparcia
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieĪące na zadania własne
85212
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania zlecone
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania zlecone
85213
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieĪące na zadania własne
85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieĪące na zadania własne
85216 Zasiłki stałe
wydatki bieĪące na zadania własne
85219 OĞrodki pomocy społecznej
52 400
18 800
1 776 800
1 151 043
92 000
529 257
4 500
33 651 617
1 408 968
1 408 968
1 282 705
694 921
566 875
20 909
13 620
13 620
ĝwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
14 782 450
513 865
95 737
14 003 798
168 050
1 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
Ğwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ğwiadczenia rodzinne
91 739
26 459
65 280
3 261 678
3 261 678
4 080 000
4 080 000
710 640
710 640
4 116 878
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
85228 Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne usługi opiekuĔcze
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na zadania zlecone
85295 Pozostała działalnoĞü
dotacje
wydatki bieĪące na zadania własne
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 ĩłobki
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
85395 Pozostała działalnoĞü
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 ĝwietlice szkolne
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieĪące na zadania własne
900 Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska
90001 Gospodarka Ğciekowa i ochrona wód
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieĪące na zadania własne
90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieĪące na zadania własne
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
wydatki majątkowe
90013 Schroniska dla zwierząt
wydatki bieĪące na zadania własne
3 415 205
687 644
14 029
1 471 393
1 354 897
116 496
2 431 546
700 000
1 731 546
1 647 758
1 137 353
804 926
327 962
4 465
510 405
321 291
189 114
2 327 880
2 212 880
2 098 175
114 705
115 000
115 000
13 947 145
521 132
516 132
5 000
46 000
46 000
2 254 245
2 254 245
4 693 568
1 533 343
2 442 866
108 500
608 859
400 000
400 000
90015 OĞwietlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem Ğrodków z opłat produktowych
wydatki bieĪące na zadania własne
90095 Pozostała działalnoĞü
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
dotacje
wydatki majątkowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
dotacje
92109 Domy i oĞrodki kultury, Ğwietlice i kluby
dotacje
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
rezerwa celowa na dotacje
92116 Biblioteki
dotacje
92118 Muzea
dotacje
rezerwa celowa na dotacje
92195 Pozostała działalnoĞü
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
926 Kultura fizyczna i sport
92604 Instytucje kultury fizycznej
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacje
92695 Pozostała działalnoĞü
wydatki bieĪące na zadania własne
rezerwa celowa na dotacje
wydatki majątkowe
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
4 110 000
4 000 000
110 000
60 000
60 000
1 862 200
170 200
20 000
9 000
1 663 000
5 881 000
25 000
25 000
2 820 000
2 820 000
17 000
17 000
1 650 000
1 650 000
490 000
473 000
17 000
879 000
15 000
864 000
12 023 604
5 923 604
2 302 500
3 471 104
150 000
600 000
600 000
5 500 000
1 000 000
1 000 000
3 500 000
156 317 291
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ - zadania własne
dotacje
wydatki na obsługĊ długu
wydatki bieĪące na zadania własne
wydatki bieĪące na remonty - zadania własne
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ - zadania zlecone
wydatki bieĪące na zadania zlecone
wydatki bieĪące na remonty - zadania zlecone
WYDATKI INWESTYCYJNE
wydatki majątkowe
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
REZERWY
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na wydatki bieĪące
rezerwa celowa na dotacje
rezerwa celowa na realizacjĊ zadaĔ własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
RAZEM WYDATKI
77 331 812
11 294 492
3 580 000
60 100 587
4 010 400
15 118 638
997 344
14 120 294
1 000
32 806 824
32 758 992
47 832
3 007 536
500 000
81 536
2 051 000
375 000
207 250 289
ZaĄacznlk Nr 3 do UchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PRZYCHODY l ROZCHODY
Faragraf Wyszczególnlenle Kwota
J. ºRZ¥CHOD¥
951 Frzychody ze spĄat poľyczek l kredytów udzlelonych ze ĝrodków publlcznych
2. ROZCHOD¥
982 Wykup lnnych paplerów wartoĝclowych
992 SpĄaty otrzynanych kra|owych poľyczek l kredytów
500 000
500000
5 087 J50
4000000
208T150
ZaĄacznlk Nr 4 do UchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN DOCHODÓW ZWlAZANYCH Z REALlZAClA ZADAą Z ZAKRESU ADMlNlSTRACll RZADOWEl
ORAZ lNNYCH ZADAą ZLECONYCH lEDNOSTCE SAMORZADU TERYTORlALNEGO USTAWAMl
W 2û11 ROKU
Dz. l Rozdz. l s Nazwa Kwota
ß52 Pomoc spoĄeczna
852J2
09T0 WpĄywy z róľnych dochodów
85228 usĄµg|op|ekµĆcze|specjal|styczneµsĄµg|op|ekµĆcze
0830 WpĄywy z usĄug
RAZEM
2192ûû
Ĝw|adczen|arodz|nne,ĝw|adczen|ezfµndµszµal|mentacyjnegoorazskĄadk|na
µbezp|eczen|aemerytalne|rentowezµbezp|eczen|aspoĄecznego 2J5 500
215500
J 700
3T00
2192ûû
ZaĄacznlk Nr 5 do uchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN DOCHODÓW l WYDATKÓW ZADAą ZLECONYCH GMlNlE USTAWAMl NA 2û11 ROK
Dz. l Rozdz. l s Nazwa Kwota
I. 0OCHO0Y
75û AdmInIstracja pubIIczna
750JJ urzedywojewodzk|e
2010
751
75J0J urzedynaczelnychorganowwĄadzypaĆstwowej,kontrol||ochronyprawa
2010
ß52 Pomoc spoĄeczna
852J2
2010
852JJ
2010
85228 usĄµg|op|ekµĆcze|specjal|styczneµsĄµg|op|ekµĆcze
2010
II. WY0ATKI
75û AdmInIstracja pubIIczna
750JJ urzedywojewodzk|e
4010 Wynagrodzenla osobowe pracownlków
751 1232û
75J0J J2J20
4110 SkĄadkl na ubezpleczenla spoĄeczne 1591
4120 SkĄadkl na Fundusz Fracy 25T
41T0 Wynagrodzenla bezosobowe 104T2
ß52 Pomoc spoĄeczna
852J2
3020 Nagrody l wydatkl osobowe nle zallczane do wynagrodzeĆ
3110 Ĝwladczenla spoĄeczne
4010 Wynagrodzenla osobowe pracownlków
4040 Dodatkowe wynagrodzenla roczne
4110 SkĄadkl na ubezpleczenla spoĄeczne
4120 SkĄadkl na Fundusz Fracy
41T0 Wynagrodzenla bezosobowe
4210 Zakup naterlaĄów l wyposaľenla
4250 Zakup energll
42T0 Zakup usĄug renontowych
4280 Zakup usĄug zdrowotnych 535
4300 Zakup usĄug pozostaĄych
43T0 OpĄaty z tytuĄu zakupu usĄug telekonunlkacy|nych telefonll stac|onarne|
4410 Fodróľe sĄuľbowe kra|owe
4440 Odplsy na ZFĜS
4510 Koszty postepowanla sadowego l prokuratorsklego
4T00 Szkolenla pracownlków nlebedacych czĄonkanl korpusu sĄuľby cywllne|
852JJ
4130 SkĄadkl na ubezpleczenla zdrowotne
85228 usĄµg|op|ekµĆcze|specjal|styczneµsĄµg|op|ekµĆcze
4300 Zakup usĄug pozostaĄych
I5 II8 6J8
4447ûû
444 700
Dotac|e celowe otrzynane z budľetu paĆstwa na reallzac|e zadaĆ bleľacych z
zakresu adnlnlstrac|l rzadowe| oraz lnnych zadaĆ zleconych gnlnle (zwlazkon
gnln) ustawanl 444T00
Urzedy naczeInych organów wĄadzy paĆstwowej, kontroII I ochrony prawa
oraz sadownIctwa 1232û
J2 J20
Dotac|e celowe otrzynane z budľetu paĆstwa na reallzac|e zadaĆ bleľacych z
zakresu adnlnlstrac|l rzadowe| oraz lnnych zadaĆ zleconych gnlnle (zwlazkon
gnln) ustawanl 12320
1466161ß
Ĝw|adczen|arodz|nne,zal|czkaal|mentacyjnaorazskĄadk|naµbezp|eczen|a
emerytalne|rentowezµbezp|eczen|aspoĄecznego J4 5J8 55J
Dotac|e celowe otrzynane z budľetu paĆstwa na reallzac|e zadaĆ bleľacych z
zakresu adnlnlstrac|l rzadowe| oraz lnnych zadaĆ zleconych gnlnle (zwlazkon
gnln) ustawanl 14518553
SkĄadk|naµbezp|eczen|azdrowotneopĄacanezaosobypob|erajacen|ektore
ĝw|adczen|azpomocyspoĄecznejorazn|ektoreĝw|adczen|arodz|nne 25 459
Dotac|e celowe otrzynane z budľetu paĆstwa na reallzac|e zadaĆ bleľacych z
zakresu adnlnlstrac|l rzadowe| oraz lnnych zadaĆ zleconych gnlnle (zwlazkon
gnln) ustawanl 25459
JJ5 495
Dotac|e celowe otrzynane z budľetu paĆstwa na reallzac|e zadaĆ bleľacych z
zakresu adnlnlstrac|l rzadowe| oraz lnnych zadaĆ zleconych gnlnle (zwlazkon
gnln) ustawanl 115495
I5 II8 6J8
4447ûû
444 700
444T00
Urzedy naczeInych organów wĄadzy paĆstwowej, kontroII, ochrony prawa I
sadownIctwa
urzedynaczelnychorganowwĄadzypaĆstwowoej,kontrol||ochronyprawa
1466161ß
Ĝw|adczen|arodz|nne,ĝw|adczen|ezfµndµszµal|mentacyjnegoorazskĄadk|na
µbezp|eczen|eemerytalne|rentowezµbezp|eczen|aspoĄecznego J4 5J8 55J
1218
13929T95
253344
184T0
211885
T355
12800
2TT52
T185
1000
1T2T8
1200
2508
131T5
1000
1950
SkĄadkl na ubezpleczenla zdrowotne opĄacane za osoby poblera|ace nlektóre
ĝwladczenla z ponocy spoĄeczne| oraz nlektóre ĝwladczenla rodzlnne 25459
25459
JJ5 495
115495
ZaĄacznlk Nr 5 do uchwaĄy vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN WYDATKÓW MAlATKOWYCH l DOTACll NA lNWESTYClE NA 2û11 ROK
Dzl Rozdz. Nazwa zadanla Zakres rzeczowy Kwota
DOTAClE NA lNWESTYClE
75û AdmInIstracja pubIIczna
7502J urzedygm|nlm|ast|m|astnaprawachpow|atµ|
Urzad MarszaĄkowskl Wo|ewództwa Wlelkopolsklego
WYDATKl MAlATKOWE
6ûû Transport I Ąacznoĝc
500J4 Drog|pµbl|cznepow|atowe
Frzebudowa drogl powlatowe| nr 1155F w clagu ul. Wlosny Ludów w Flle
|ezdnla, kraweľnlkl, chodnlkl, kanallzac|a deszczowa, zleleĆ, usunlecle kollz|l
ul. WaĄecka
500J5 Drog|pµbl|cznegm|nne
Ĝcleľkl rowerowe w nleĝcle Flle
budowa l przebudowa dróg rowerowych w nleĝcle
7ûû Gospodarka mIeszkanIowa
70005 Cospodarkagrµntam||n|erµchomoĝc|am|
wykupy terenów wykupy nleruchonoĝcl pod lnwestyc|e
7002J 7owarzystwa8µdown|ctwaSpoĄecznego
Budownlctwo nleszkanlowe w tyn: na terenach powo|skowych wnleslenle udzlaĄów
75û AdmInIstracja pubIIczna
7502J urzedygm|nlm|ast|m|astnaprawachpow|atµ|
Urzad Mlasta zakup oprogranowanla dzledzlnowego obsĄugu|acego zadanla urzedu
ßû1 OĝwIata I wychowanIe
80J0J SzkoĄypodstawowe
SzkoĄa Fodstawowa Nr 5 budowa sall glnnastyczne| wraz z zagospodarowanlen terenu
80JJ0
C|mnazja
ZespóĄ SzkóĄ Nr 2
zagospodarowanle terenu bolsk szkolnych
ßû3
SzkoInIctwo wyľsze
80J95
ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
Budowa zespoĄu bolsk ઼ Frogran MOlE BOlSKO ઼ ેOrllk ઼ 2012૆
9ûû Gospodarka komunaIna I ochrona ĝrodowIska
90004 utrzyman|ez|elen|wm|astach|gm|nach
Cnentarz Konunalny ul. Motylewska nodernlzac|a terenu cnentarza
90095
ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
Dokunentac|a przyszĄoĝclowa
Uzbro|enle Koszyc (K1) (K2)
926 KuItura fIzyczna I sport
92595 ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
RAZEM
47ß32
47ß32
47 8J2
"lnternet znlenl twó| los. FrzeclwdzlaĄanle wykluczenlu cyfrowenu na terenle
Wo|ewództwa Wlelkopolsklego" 4T832
3275ß992
19û919û3
J 045 000
850000
Frzebudowa przepustu pod ul. WaĄecka na rzece MĄynówce, wraz z budowa
chodnlka o dĄ. 15 n
195000
J8 045 90J
ul. Kazlnlerza Wlelklego, ul. Zakatek, ul. Foprzeczna, ul. ĝw. Ks. RafaĄa
Kallnowsklego
|ezdnla, kanallzac|a deszczowa, kanallzac|a sanltarna, slec wodoclagowa,
kraweľnlkl, chodnlkl, ĝcleľka rowerowa, parklngl, zleleĆ, oĝwletlenle l usunlecle
kollz|l 3000000
Nowe poĄaczenle drogl kra|owe| nr 11 l wo|ewódzkle| nr 188 ઼ ostatnl etap
budowy
prace pro|ektowo ઼ przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty zlenne,
odwodnlenle korpusu drogowego, podbudowa, nawlerzchnle roboty
wykoĆczenlowe, urzadzenla bezpleczeĆstwa ruchu, oblekty lnľynlerskle, zleleĆ,
chodnlkl, ĝcleľka rowerowa, oĝwletlenle, slec teletechnlczna szerokopasnowa 915T09
ul. Fhlllpsa od Al. Fowst. Wlkp. do ul. Fodchoraľych |ezdnla, kraweľnlkl, kanallzac|a deszczowa, chodnlkl, parklngl, zleleĆ,
oĝwletlenle, odbudowa slecl teletechnlczne| <szerokopasnowe|>, usunlecle
kollz|l, ĝcleľka rowerowa 5T20000
2485058
Frzebudowa ukĄadu konunlkacy|nego osledla Córne w re|onle ul.
WysplaĆsklego
Nowy przebleg ul. WysplaĆsklego wraz z ul. WyszyĆsklego, ul. BogusĄawsklego
na odclnku do ul. Trentowsklego oraz skrzyľowanlen z ul. Ceglana ઼ |ezdnla,
kraweľnlkl, odwodnlenle, chodnlkl, zleleĆ 4924135
15ûûûûû
J00 000
300000
J 200 000
1200000
5ûûûûû
500 000
500000
556223û
2 J57 7J0
235TT30
J 204 500
3204500
333ûûû
JJJ 000
FaĆstwowa Wyľsza SzkoĄa Zawodowa ln. Stanlslawa Staszlca
333000
2271ß59
508 859
598859
Opracowanle dokunentac|l w zakresle ochrony drzew w dollnle Cwdy na
terenle nlasta FlĄy przed dzlaĄalnoĝcla Castor flber
wykonanle lnwentaryzac|l drzew wzdĄuľ dollny Cwdy; wyszuklwanle l okreĝlenle
llczby na|cennle|szych drzew pod wzgleden gatunkowyn, ksztaĄtu, walorów
kra|obrazowych l wynlarów oraz drzew uszkodzonych lub nartwych;
oszacowanle llczby rodzln bobrzych; ponlar wybranych drzew, wraz z
nanleslenlen na napy l oznakowanlen; naplsanle raportul opracowanla J0 000
J 55J 000
400000
Rekultywac|a terenów zdegradowanych ઼ pola lrygacy|ne w re|onle ullc
Walkl MĄodych ઼ Wawelskle| w Flle 100000
slec wodoclagowa, sanltarna l deszczowa ઼ udzlaĄy w spóĄce MWlK 1123000
Frzygotowanle pllskle| nonografll przyrodnlcze|, podsunowu|ace| wledze
na tenat przyrody nlasta w u|eclu hlstorycznyn l wspóĄczesnyn
przygotowanle wydawnlctwa popularnonaukowego z bogata szata graflczna
obrazu|acego przyrode oľywlona l nleoľywlona na terenle gnlny FlĄa wraz z
podsunowanlen hlstorycznyn, wpĄywen gospodarkl l unówlenlen na|bardzle|
wartoĝclowych przyrodnlczo fragnentów nlasta l lch ochronle. 40000
35ûûûûû
J 500 000
Rewltallzac|a obszaru powo|skowego w Flle przy al. FowstaĆców Wlkp. -
Centrun Strzelectwa Sportowego
Konpleks strzelnlc, zaplecze szkolenlowe l technlczno ઼ adnlnlstracy|ne,
zagospodarowanle terenu wraz z konunlkac|a wewnetrzna 3500000
32ßû6ß24
ZaĄacznlk Nr T do uchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
ZESTAWlENlE PLANOWANYCH KWOT DOTACll l REZERW NA DOTAClE NA 2û11 ROK
Nazwa Rodza| l zakres dotac|l Kwota
DOTAClE DLA lEDNOSTEK SEKTORA FlNANSÓW PUBLlCZNYCH
ß51 Ochrona zdrowIa
85J49 ºrogramypol|tyk|zdrowotnej
Fowlat Fllskl
921 KuItura I ochrona dzIedzIctwa narodowego
92J09 Domy|oĝrodk|kµltµry,ĝw|etl|ce|klµby
Fllskl Don Kultury dotac|a podnlotowa dla lnstytuc|l kultury
Klub Senlora "Zaclsze" dotac|a podnlotowa dla lnstytuc|l kultury
92JJ5 8|bl|otek|
Fowlatowa l Mle|ska Blblloteka Fubllczna dotac|a podnlotowa dla lnstytuc|l kultury
92JJ8 Hµzea
Muzeun StanlsĄawa Staszlca dotac|a podnlotowa dla lnstytuc|l kultury
DOTAClE DLA lEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FlNANSÓW PUBLlCZNYCH
75û AdmInIstracja pubIIczna
75075 ºromocjajednosteksamorzadµterytor|alnego
754
754J2 Ochotn|czestraľepoľarne
Ochotnlcza Straľ Foľarna w Flle dotac|a podnlotowa (bleľace koszty utrzynanla)
ßû1 OĝwIata I wychowanIe
80J0J SzkoĄypodstawowe
Salez|aĆska SzkoĄa Fodstawowa
80J04 ºrzedszkola
Frzedszkole Nlepubllczne Carltas w Flle
Frzedszkole Nlepubllczne "Ba|ka'
Dz. l
Rozdz.
4953ß29
1ûß29
J0 829
dotac|a celowa na ponoc flnansowa na reallzac|a
Frogranu "Modyflkowanle sposobu ľywlenla l
aktywnoĝcl flzyczne| dzlecl w wleku przedszkolnyn
oraz |ego wpĄyw na stan odľywlenla l sprawnoĝc" 10829
4943ûûû
2 820 000
2350000
4T0000
J 550 000
1550000
47J 000
4T3000
634û663
5ûûûû
50 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|a celowa na cele publlczne zwlazane z
reallzac|a zadaĆ gnlny dla podnlotów nle
zallczonych do sektora flnansów publlcznych 50000
BezpIeczeĆstwo pubIIczne I ochrona
przecIwpoľarowa 3ûûûû
J0 000
30000
4ß59663
J 455 770
dotac|a podnlotowa (dopĄata do utrzynanla 1
ucznla) 1039152
SzkoĄa Fodstawowa SpoĄecznego Towarzystwa
Oĝwlatowego
dotac|a podnlotowa (dopĄata do utrzynanla 1
ucznla) 415518
J 55J 004
dotac|a podnlotowa (dotac|a na 1 ucznla w
wysokoĝcl nle nlľsze| nlľ T5 % wydatków bleľacych
ponoszonych w przedszkolach publlcznych w
przellczenlu na 1 ucznla) 58810T
OddzlaĄ Frzedszkolny przy Salez|aĆskle| Szkole
Fodstawowe|
dotac|a podnlotowa (dotac|a na 1 ucznla w
wysokoĝcl nle nlľsze| nlľ T5 % wydatków bleľacych
ponoszonych w przedszkolach publlcznych w
przellczenlu na 1 ucznla) 445T38
dotac|a podnlotowa (dotac|a na 1 ucznla w
wysokoĝcl nle nlľsze| nlľ T5 % wydatków bleľacych
ponoszonych w przedszkolach publlcznych w
przellczenlu na 1 ucznla) 223359
Nlepubllczne Frzedszkole "Dlsneyland"
Centrun Zabaw "NEMO"
80JJ0 C|mnazja
Clnnaz|un Towarzystwa Salez|aĆsklego
ß51 Ochrona zdrowIa
85J54 ºrzec|wdz|aĄan|ealkohol|zmow|
ß52 Pomoc spoĄeczna
85295 ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
9ûû
90095 ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
921 KuItura I ochrona dzIedzIctwa narodowego
92J05 ºozostaĄezadan|awzakres|ekµltµry
926 KuItura fIzyczna I sport
92505 Zadan|awzakres|ekµltµryf|zycznej|sportµ
REZERWY NA DOTAClE
7ûû Gospodarka mIeszkanIowa
7000J ZakĄadygospodark|m|eszkan|owej
Mle|skl ZakĄad Cospodarkl Mleszkanlowe|
dotac|a podnlotowa (dotac|a na 1 ucznla w
wysokoĝcl nle nlľsze| nlľ T5 % wydatków bleľacych
ponoszonych w przedszkolach publlcznych w
przellczenlu na 1 ucznla) 223359
dotac|a podnlotowa (dotac|a na 1 ucznla w
wysokoĝcl nle nlľsze| nlľ 40 % wydatków bleľacych
ponoszonych w przedszkolach publlcznych w
przellczenlu na 1 ucznla) T9421
J 7J7 889
Clnnaz|un SpoĄecznego Towarzystwa
Oĝwlatowego
dotac|a podnlotowa (dopĄata do utrzynanla 1
ucznla) 234109
dotac|a podnlotowa (dopĄata do utrzynanla 1
ucznla) 10T0925
Clnnaz|un dla DorosĄych przy Centrun
KsztaĄcenla "NAUKA"
dotac|a podnlotowa (dopĄata do utrzynanla 1
ucznla) 412855
92ûûû
92 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|e celowa na reallzac|e Cnlnnego Frogranu
Frofllaktykl dla podnlotów nle zallczanych do
sektora flnansów publlcznych 92000
7ûûûûû
700 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|e celowa na zadanla z zakresu ponocy
spoĄeczne| dla podnlotów nle zallczanych do
sektora flnansów publlcznych T00000
Gospodarka komunaIna I ochrona
ĝrodowIska 9ûûû
9 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|a celowa na przeprowadzenle warsztatów
przyrodnlczych dla podnlotów nle zallczanych do
sektora flnansów publlcznych 5000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|a celowa na przeprowadzenle festynu pn.
"Fles - dobry obywatel nlasta"dla podnlotów nle
zallczanych do sektora flnansów publlcznych 3000
25ûûû
25 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|e celowa na reallzac|e zadaĆ Cnlny z
zakresu kultury dla podnlotów nle zallczanych do
sektora flnansów publlcznych 25000
6ûûûûû
500 000
lednostkl organlzacy|ne spoza sektora flnansów
publlcznych
dotac|a celowa na reallzac|e zadaĆ Cnlny z
zakresu kultury flzyczne| dla podnlotów nle
zallczanych do sektora flnansów publlcznych 500000
2û51ûûû
1ûûûûûû
J 000 000
rezerwa celowa na dotac|e przednlotowa dla
|ednostek sektora flnansów publlcznych 1000000
ßû1 OĝwIata I wychowanIe
80J47 8|bl|otek|pedagog|czne
Fubllczna Blblloteka Fedagoglczna w Flle
921 KuItura I ochrona dzIedzIctwa narodowego
92JJ0 Caler|e|b|µrawystawartystycznych
92JJ8 Hµzea
Muzeun Okregowe w Flle
926 KuItura fIzyczna I sport
92595 ºozostaĄadz|aĄalnoĝc
lednostkl spoza sektora flnansów publlcznych
Razen dotac|e
Razen rezerwy na dotac|e
RAZEM
17ûûû
J7 000
rezerwa celowa na dotac|e celowa na ponoc
flnansowa nledzy |ednostkanl sanorzadu
terytorlalnego 1T000
34ûûû
J7 000
Bluro Wystaw Artystycznych l UsĄug Flastycznych
w Flle
rezerwa celowa na dotac|e celowa na ponoc
flnansowa nledzy |ednostkanl sanorzadu
terytorlalnego 1T000
J7 000
rezerwa celowa na dotac|e celowa na ponoc
flnansowa nledzy |ednostkanl sanorzadu
terytorlalnego 1T000
1ûûûûûû
J 000 000
rezerwa celowa na dotac|e na zadanla z dzledzlny
sportu 1000000
11294492
2051000
13345492
ZaĄacznlk Nr 8 do uchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW l KOSZTÓW SAMORZADOWYCH ZAKăADÓW BUDĽETOWYCH
Wyszczególnlenle Frzychody Koszty
ZAKăAD¥8uDĽE7OwE
Mle|skl ZakĄad Cospodarkl Mleszkanlowe|
Mle|skl ZakĄad Oczyszczanla ઼ Wysyplsko
RAZEMZAKăA0Y800ĽETOWE
OGÓăEM
Stan ĝrodków
obrotowych na
poczatek roku
w tyn
wydatkl
na|atkowe
Stan ĝrodków
obrotowych na
konlec roku
45T528 1938T831 18935559 25000 909900
53000 5925321 590T521 T0800
5I0 6Z8 Z6 JIJ I5Z Z5 84J 080 Z5 000 980 700
51û62ß 26313152 25ß43ûßû 25ûûû 9ßû7ûû
ZaĄacznlk Nr 9 do UchwaĄy Nr vl35l11
Rady Mlasta FlĄy z dnla 25 stycznla 2011 r.
Nazwa Kwota
l. Dochody
wpĄywy z Zarzadu Dróg l Zlelenl z tytuĄu opĄat l kar za usuwanle drzew l krzewów
ll. WydatkI l1+2+3)
1. Wydatkl bleľace
odbleranle przeternlnowanych leków zbleranych selektywnle na terenle n. FlĄy
wydatkl zwlazane z gronadzenlen ĝrodków z opĄat produktywnych
usuwanle azbestu na terenle n. FlĄy
zakup tabllczek lnfornacy|nych
organlzac|a kanpanll edukac|l ekologlczne|
lnne wydatkl bleľace zwlazane z ochrona ĝrodowlska
2. Wydatkl na|atkowe
3. Dotac|e
przeprowadzenle warsztatów przyrodnlczych
przeprowadzenle festynu pn. ેFles ઼ dobry obywatel nlasta૆
PLAN DOCHODÓW l WYDATKÓW ZWlAZANYCH Z REALlZAClA ZADAą Z ZAKRESU
OCHRONY ĜRODOWlSKA NA 2û11 ROK
L.p.
3ß2ûûû
ĝrodkl pochodzace z Wo|ewódzklego Funduszu Ochrony Ĝrodowlska l Cospodarkl Wodne| w Foznanlu 50 000
wpĄywy z Urzedu MarszaĄkowsklego Wo|ewództwa Wlelkopolsklego z tytuĄu opĄat za gospodarcze
korzystanle ze ĝrodowlska 280000
40000
wpĄywy z Delegatury w Flle Wo|ewódzklego lnspektoratu Ochrony Ĝrodowlska w Foznanlu z tytuĄu
kar za naruszenle wynagaĆ ochrony ĝrodowlska 2000
3ß2ûûû
323000
11000
50000
35000
2000
wykonanle Sprawozdanla z progranu ochrony ĝrodowlska l Flanu gospodarkl odpadanl dla Cnlny
FlĄa 10000
85000
120000
50000
opracowanle dokunentac|l w zakresle ochrony drzew w dollnle Cwdy na terenle nlasta FlĄy przed
dzlaĄalnoĝcla Castor flber 10000
przygotowanle pllskle| nonografll przyrodnlcze|, podsunowu|ace| wledze na tenat przyrody nlasta
w u|eclu hlstorycznyn l wspóĄczesnyn 40000
9000
5000
3000