You are on page 1of 6

Uchwaa Nr IV/24/11 Rady Miejskiej Kociana z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie okrelenia warunkw oraz trybu finansowania zada z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kocian Na podstawie: art. 7 ust. l pkt 10, art. 40 ust. l oraz art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm,) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.) Rada Miejska Kociana uchwala, co nastpuje: Rozdzia I. Przepisy oglne 1. Niniejsza uchwaa okrela warunki i tryb udzielania przez Gmin Miejsk Kocian wsparcia finansowego w postaci dotacji na realizacj zada z zakresu rozwoju sportu. 2. Celem publicznym wspierania finansowego zada z zakresu rozwoju sportu jest rozwj sportu dzieci, modziey i dorosych we wszystkich dyscyplinach. 3. Wsparciu podlegaj stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe, spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), ktre nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw. 4. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z pn. zm.). 5. Wsparcie finansowe rozwoju sportu nastpuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacj, przyznawanej na warunkach i w trybie okrelonych w niniejszej uchwale. Rozdzia II. Warunki otrzymania wsparcia 6. 1. Przedmiotem dotacji mog by zadania w zakresie rozwoju sportu, o ktrych mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie. 2. Z dotacji nie mog by finansowane ani dofinansowane: 1) wypaty wynagrodze dla zawodnikw, 2) transfery zawodnikw, 3) zapaty kar, mandatw i innych opat sankcyjnych, 4) zobowizania z tytuu zacignitej poyczki, kredytu lub wykupu papierw wartociowych oraz kosztw obsugi zaduenia, 5) koszty, ktre wnioskodawca ponis na realizacj przedsiwzicia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 7. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowizany zapewni wkad wasny, ktrego wysoko zostanie kadorazowo okrelona w drodze ogoszenia konkursowego. 8. Form wypaty dotacji przyznanej z budetu bdzie przekazanie rodkw finansowych na poczet kosztw przedsiwzicia, jednorazowo lub w transzach. 9. Kolejne konkursy mog by ogaszane w miar potrzeb i moliwoci finansowych Gminy.

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 1

10. W danym roku budetowym podmiot wnioskujcy o dotacj w trybie niniejszej uchway moe otrzyma z budetu Gminy Miejskiej Kocian dotacj na wicej ni jedno zadanie, pod warunkiem, e kade z zada objte bdzie oddzielnym wnioskiem, umow i sprawozdaniem. 11. To samo zadanie nie moe by jednoczenie dofinansowane dotacj udzielon na warunkach i w trybie niniejszej uchway oraz dotacj udzielon z budetu Gminy Miejskiej Kocian na podstawie przepisw, o ktrych mowa w 4. Rozdzia III. Tryb udzielenia dotacji 12. 1. Organem przyznajcym dotacj na zadanie z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz Miasta Kociana. 2. Wnioskujcy o dotacj skada wniosek wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 1 do uchway. 3. W celu wyboru wnioskw Burmistrz Miasta Kociana w drodze Zarzdzenia ogasza konkurs, w ktrym okrela: 1) zakres rzeczowy zada, 2) wysoko kwoty rodkw przeznaczonych na dotacje w ramach ogoszonego konkursu, 3) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spenia kady ze zoonych wnioskw, 4) termin skadania wnioskw. 4. Ogoszenie o konkursie, ktrym mowa w ust. 3 moe dopuszcza uniewanienie konkursu przez Burmistrza Miasta Kociana lub moliwo odstpienia od zawarcia umw na skutek: 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wnioskw, 2) wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcych, e zawarcie umowy nie ley w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mona byo wczeniej przewidzie. 13. Ogoszenie zamieszcza si na okres co najmniej dwch tygodni na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego Kociana. 14. 1. W celu oceny zoonych wnioskw Burmistrz Miasta Kociana powouje Komisj Konkursow w skadzie co najmniej trzyosobowym. 2. Kady ze zgoszonych wnioskw, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisj Konkursow. 15. 1. Burmistrz Miasta Kociana moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoenia przez wnioskodawc, w okrelonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentw. 2. W przypadku stwierdzenia uchybie formalnoprawnych, lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia. 3. Wniosek, ktrego wad nie usunito, lub ktry nie zosta uzupeniony, pozostawia si bez rozpatrzenia. 16. Przy rozpatrywaniu wnioskw o przyznanie dotacji bierze si pod uwag w szczeglnoci: 1) wpyw zadania na popraw warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy Miejskiej Kocian, 2) przedstawion przez wnioskodawcy, wnioskodawc kalkulacj kosztw oraz zaangaowanie rodkw wasnych

3) moliwo realizacji zadania przez wnioskodawc, 4) dotychczasow wspprac wnioskodawcy z Gmin Miejsk Kocian, 5) dostpno spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej przez wnioskodawc. 17. 1. Burmistrz Miasta Kociana dokonuje wyboru wnioskw z jednoczesnym okreleniem kwoty dotacji na wybrane zadania, a nastpnie zawiadamia wnioskodawcw o wynikach konkursu. 2. Wyniki konkursu zamieszcza si na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego Kociana.

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 2

Rozdzia IV. Umowa o dotacj i rozliczenie dotacji 18. 1. Z kadym wnioskodawc, ktrego wniosek zosta wybrany do dofinansowania Burmistrz Miasta Kociana zawiera umow o realizacj zadania. Wzr umowy okrela zacznik nr 2 do uchway. 2. W treci umowy zamieszcza si postanowienia dopuszczajce jej zmian w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeeniem, e zmiana umowy nie moe powodowa zwikszenia kwoty przyznanej dotacji. 3. Integralnym elementem umowy jest zaczony do niej ostateczny wniosek, o ktrym mowa w 12 ust. 2, wybrany przez Burmistrza Miasta Kociana. 19. 1. Do rozliczania dotacji stosuje si ustalenia umowy, o ktrej mowa w 18 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.). 2. Rozliczenia dokonuje si na podstawie sprawozdania. Wzr sprawozdania z wykonania zadania stanowi zacznik nr 3 do uchway. 3. Burmistrz Miasta Kociana informuje podmioty realizujce dofinansowane zadania o cakowitym rozliczeniu dotacji, a take o kwotach przypisanych do zwrotu wraz z kwotami odsetek naliczonych jak od zalegoci podatkowych. Rozdzia V. Przepisy przejciowe i kocowe 20. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Kociana. 21. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczcy Rady Piotr Ruszkiewicz

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 3

Zacznik nr 1 do Uchway nr IV/24/11 Rady Miejskiej Kociana z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia warunkw oraz trybu finansowania zada z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kocian Zalacznik1.pdf

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 4

Zacznik nr 2 do Uchway nr IV/24/11 Rady Miejskiej Kociana z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia warunkw oraz trybu finansowania zada z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kocian Zalacznik2.pdf

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 5

Zacznik nr 3 do Uchway nr IV/24/11 Rady Miejskiej Kociana z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia warunkw oraz trybu finansowania zada z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kocian Zalacznik3.pdf

Id: ZSITM-LVQJZ-GJOWN-JTZPA-PMAOY. Podpisany

Strona 6