Plan wydatków budżetu Gminy

Dział Rozdział Paragraf Treść

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/16/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.02.2011 r.
Ogółem

010

01030

Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

6 055,00 6 055,00 6 055,00 3 701 227,00 24 300,00 22 300,00 3 676 927,00 234 000,00 759 257,00 2 000,00

2850

400

40001

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Zakup energii

4260 4300 2650 6050 6058 6059

40002

Zakup usług pozostałych Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

1 473 305,00 1 210 365,00 870 572,00 640 470,00 640 370,00 230 102,00 64 232,00 95 842,00 57 428,00 7 600,00 5 000,00 100,00

600

60014

2710 4430 4210 4270 4300 4430 6050

60016

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

700

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

70005

105 084,00 105 084,00 1 535,00 4 500,00 11 500,00 70 991,00 12 000,00 17 100,00 17 100,00 2 017 475,00 296 898,00 214 188,00 14 329,00 29 059,00 3 517,00 2 050,00 2 612,00 17 100,00 1 000,00 1 000,00 2 558,00

4210 4260 4270 4300 4430 4480 4610 6060

Podatek od nieruchomości

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa

710

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Urzędy wojewódzkie Administracja publiczna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe

71004

750

4300

75011

3020 4010 4040 4110 4120 4170

Strona: 1

Dział

Rozdział Paragraf

4210 4280 4300 4410 4440 4700 3030 4210 4300 4410 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4170 4210 4300 4308 4309 3030 4210 4280 4300 4430

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Treść

8 300,00 7 300,00 7 700,00 4 423,00 98 152,00 89 952,00 4 000,00 3 000,00 500,00 700,00 2 500,00 920,00

Ogółem

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

75022

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

75023

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii

1 529 675,00 967 628,00 153 556,00 17 950,00 14 596,00 41 900,00 20 200,00 6 700,00 690,00 77 050,00 6 563,00

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

142 800,00 2 800,00 6 900,00 6 400,00 17 100,00 16 300,00 20 542,00 10 000,00 33 600,00 7 800,00 6 300,00 2 700,00 600,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów i wyposażenia

75075

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

16 200,00

75095

59 150,00 43 200,00 7 000,00 5 200,00 14 177,00 1 092,00 142,00 3 500,00 250,00

751 75101

4110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne

Strona: 2

Dział

Rozdział Paragraf

4120 4170 3030 4110 4120 4170 4210 4410

Składki na Fundusz Pracy

Treść

Ogółem

75108

Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straże pożarne

13 085,00 7 650,00 346,71 46,65

939,00

11,00

Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup materiałów i wyposażenia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

2 556,44 1 846,64 119 000,00 3 500,00 3 500,00 4 500,00 7 000,00 21 000,00 20 000,00 17 000,00 10 000,00 12 000,00 22 000,00 37 900,00 37 900,00 31 700,00 1 900,00 3 000,00 439 887,00 439 887,00 427 387,00 88 228,00 6 000,00 6 000,00 12 500,00 1 000,00 300,00 800,00 1 200,00 638,56

754

75403 75412

4210 2820 3030 4110 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430

115 500,00

756 75647

4100 4110 4120 4170 4210

757

Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

75702 8010 8110

758

75814 75818

4300 4810

82 228,00 7 682 221,00 3 410 614,00 295 645,00 82 228,00

801

80101

2540

Strona: 3

Dział

Rozdział Paragraf

2910 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4560

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe

Treść

Ogółem

2,00

2 046 918,00 156 480,00 350 196,00 56 484,00 30 000,00 87 000,00 13 000,00 63 831,00 1 140,00 2 127,00 5 610,00 4 300,00 139 531,00 1,00 7 439,00 1 400,00 4 500,00 4 000,00

141 010,00

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80103

2540 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

189 101,00 32 581,00 99 393,00 16 944,00 2 733,00 4 000,00 4 500,00 7 000,00 400,00 400,00 7 119,00 8 648,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe Przedszkola

80104

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

903 133,00 533 911,00 39 920,00 97 064,00 14 927,00 40 061,00 44 827,00 11 680,00 2 090,00 7 800,00 39 057,00

5 383,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

Strona: 4

Dział

Rozdział Paragraf

4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4410 4440 4110 4120 4170 4300 4430 4500 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410

Zakup usług pozostałych

Treść

Zakup usług dostępu do sieci Internet

15 938,00 3 407,00 1 844,00 3 857,00 3 460,00 42 836,00 86 605,00 96 565,00 34 878,00 24 640,00 50 000,00 25 000,00 3 751,00 913,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 454,00

Ogółem

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

80110

1 864 406,00 1 257 297,00 216 242,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe

80113

417 986,00 4 982,00 50,00

61 515,00

375 923,00 2 491,00 1 740,00 1 000,00

32 800,00

80114

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

330 547,00 217 504,00 16 684,00 36 311,00 12 200,00 6 000,00 6 470,00 500,00 500,00 5 585,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

11 082,00 1 670,00 450,00 1 600,00 5 100,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe

Strona: 5

Dział

Rozdział Paragraf

4430 4440 4700 4300 4410 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4300 4410 4440 4700

Różne opłaty i składki

Treść

Ogółem

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

80146

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 420,00 34 205,00 26 205,00 532 229,00 187 355,00 14 403,00 30 299,00 18 708,00 5 326,00 8 558,00 111 000,00 2 000,00 1 500,00 106 000,00 42 472,00 23 428,00 33 100,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 3 324 485,67 8 208,67 3 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 220,00 804,00 4 826,00 8 000,00 1 200,00

271,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia

261 730,00

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia

851

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zwalczanie narkomanii

85153

4170 4240 4110 4170 4210 4240 4300 4410 4430 4610 4210

Wynagrodzenia bezosobowe

85154

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Pomoc społeczna

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów i wyposażenia Domy pomocy społecznej

85195 852

85202 85212

4330

2910 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 8 208,67 samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki 2 605 414,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 3 000,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 710,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 000,00 44 687,00 30 080,00 1 219,00 2 320,00 3 368,00 3 742,00

Strona: 6

Zakup materiałów i wyposażenia

Dział

Rozdział Paragraf

4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4580 4610 4700

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Treść

Ogółem

314,00 172,00 300,00 361,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9 330,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 206,00 455,00 1 070,00 400,00 80,00 700,00

85213

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85214

4130 3110

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

1 900,00 9 636,00 9 636,00

99 198,00 98 123,00 15 468,00 15 468,00 75 360,00 342 991,00 229 022,00 20 151,00 38 267,00 5 961,00 1 200,00 11 520,00 400,00 500,00 300,00 660,00 1 206,00 4 200,00 6 776,00 1 200,00 4 519,00 387,00 850,00 700,00 2 975,00 3 978,00 75 360,00 1 075,00

85215 85216 85219

4110 3110 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4110 4120

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

13 125,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

85228

34 746,00

Strona: 7

Dział

Rozdział Paragraf

85295

4170 3110 4210 4300

Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne

Treść

133 464,00 121 864,00 10 100,00 27 454,33 27 454,33 13 650,00 2 278,00 355,00 878,00 151 918,00 150 739,00 118 984,00 19 101,00 3 081,00 2 692,00 1 179,00 1 289 487,00 513 550,00 143 750,00 18 800,00 1 000,00 1 179,00 3 167,00 3 714,00 830,00 982,00 8 481,33 1 500,00

29 840,00

Ogółem

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Świadczenia społeczne

853

85395

3110 4010 4040 4110 4120 4410 4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Podróże służbowe krajowe

854

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

85401

3020 4010 4040 4110 4120 4440 4300

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych

85446 900

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2650 4210 4300 6050 2320 2650 4210 4300 4430 4300 4170 4210 4300 2830

90002

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

350 000,00 143 996,00 15 000,00 66 775,00 54 321,00 105 805,00 105 805,00 172 736,00 1 500,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 900,00 1 000,00

90003 90004

Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90008

166 236,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Strona: 8

Dział

90015

Rozdział Paragraf

4260 4270 4210 4300

Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

Treść

333 000,00 158 800,00 174 200,00 19 400,00 16 400,00 3 000,00

Ogółem

90095

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki

617 520,00 476 720,00 338 600,00 70 573,00 28 200,00 26 389,00 10 838,00 128 800,00 128 800,00 12 000,00 12 000,00 45 600,00 2 900,00 2 900,00 520,00 1 600,00

2480 4170 4210 4260 4270 4300 4430 2480 4300

92116 92120 926

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe

92601 92605

4210 2820 4210 4300 4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

42 700,00 15 000,00 23 600,00 1 100,00 Razem 20 666 391,00 3 000,00

Strona: 9