You are on page 1of 3

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2011 ROK KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WYRZYSK
Dział Rozdział
1 2

§
3

Nazwa jednostki, zadania
4

Zakres dotacji
5

Kwota dotacji
6

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1) dotacje celowe - zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla samorządowych zakładów budżetowych

700

70005

6210 Samorządowa Administracja

finansowanie kosztów realizacji Mieszkaniowa w Wyrzysku inwestycji samorządowego zakładu - wykonanie przyłącza instalacji budżetowego gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku (ZOZ Wyrzysk) - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n/Not. (ZOZ Osiek n/Not.) - wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 36 przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku

60.000 60.000 60.000

60.000 60.000 14.000

Razem dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych 2) dotacje podmiotowe Dział Rozdział
1 2

314.000

§
3

Opis
4

Kwota dotacji
5

921

92109

2480 dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku realizującego działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury Razem 2480 dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej

522.402

522.402 388.015

921

92116

Biblioteki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki Razem Razem dotacje podmiotowe 3) dotacje przedmiotowe – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych Dział Rozdział
1 2

388.015 910.417

§
3

Nazwa jednostki, zadania
4

Zakres dotacji
5

Kwota dotacji
6

I. Zakłady budżetowe:
700 70005 2650 Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m2 powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach Razem dotacje przedmiotowe Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1) dotacje celowe Dział Rozdział
1 2

85.000 66.000

19.000

85.000 1.309.417

§
3

Opis
4

Kwota dotacji
5

750

75095

2830 dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Razem 2830 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie zadań profilaktyki i promocji zdrowia – prowadzenie edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk dla dzieci z rodzin uzależnionych Razem

20.000

20.000 75.000

851

85154

30.000

105.000 3.600

851

85195

2830 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do

realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi Razem 854 85412 2830 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych Razem 921 92120 2720 dotacja celowa przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Razem 921 92195 2830 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Razem 926 92605 2830 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Razem Razem dotacje celowe 2) dotacje podmiotowe 801 80101 2590 dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie “Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda Razem 801 80103 2590 dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie “Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda Razem Razem dotacje podmiotowe Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 41.683 3.600 11.000

11.000 10.000

10.000 27.400

20.000 47.400 151.000 151.000 348.000

41.683 81.384

81.384 123.067 471.067