You are on page 1of 4

Dochody budetu gminy na 2011 rok

Dzia

010

Rozdzia Paragraf
01095

0750

400
40004
700

0690

70005
0470
0750

0760

750

0920
75011

2010

75023
0750

0920
0970

751
75101

2010

75108

Strona: 1

2010

Tre

Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie paliw gazowych
Wpywy z rnych opat

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i


uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa
uytkowania wieczystego
przysugujcego osobom fizycznym w
prawo wasnoci
Pozostae odsetki
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

Zacznik Nr 1
do uchway Nr V/19/2011
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 stycznia 2011
Wasne

3000,00
3000,00
3000,00

Zlecone

0,00
0,00
0,00

Ogem
3000,00
3000,00
3000,00

1400,00

0,00

1400,00

1400,00

0,00

1400,00

10100,00

0,00

10100,00

2050,00

0,00

2050,00

7500,00

0,00

7500,00

500,00

0,00

500,00

50,00

0,00

50,00

1400,00

10100,00

0,00
0,00

1400,00

10100,00

85900,00

58000,00

143900,00

0,00

58000,00

58000,00

0,00

58000,00

58000,00

85900,00

0,00

85900,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Pozostae odsetki

35700,00

0,00

35700,00

50000,00

0,00

50000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

11704,00

11704,00

0,00

1044,00

1044,00

0,00

1044,00

1044,00

0,00

10660,00

10660,00

Wpywy z rnych dochodw

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

200,00

0,00

0,00

10660,00

200,00

10660,00

Dzia

754

Rozdzia Paragraf
75412

0750

756

75601
0350
75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0690
0910
75618
0410
0460
0480
0490

75621
0010
758

Strona: 2

0020

Tre

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Wpywy z podatku dochodowego od
osb fizycznych
Podatek od dziaalnoci gospodarczej
osb fizycznych, opacany w formie karty
podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

Podatek leny

Podatek od rodkw transportowych

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilno-prawnych oraz podatkw i opat
lokalnych od osb fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

Podatek leny

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od spadkw i darowizn
Wpywy z opaty targowej

Wasne

1200,00

Zlecone

0,00

Ogem
1200,00

1200,00

0,00

1200,00

4596254,00

0,00

4596254,00

6000,00

0,00

6000,00

6000,00

0,00

6000,00

1213000,00

0,00

1213000,00

840000,00

0,00

840000,00

14000,00

0,00

14000,00

1200,00

350000,00

8000,00
500,00
500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1200,00

350000,00

8000,00
500,00
500,00

955000,00

0,00

955000,00

400000,00

0,00

400000,00

1000,00

0,00

400000,00

80000,00

5000,00
3500,00

0,00

400000,00

1000,00

0,00

80000,00

0,00

3500,00

0,00

5000,00

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

62000,00

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych
dochody jednostek samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw

2500,00
435300,00

0,00

435300,00

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

15000,00

360000,00

0,00

15000,00

60000,00

0,00

Wpywy z rnych opat

Wpywy z opaty skarbowej

1000,00

0,00

62000,00

0,00

2500,00

0,00

1000,00

0,00

360000,00

300,00

0,00

300,00

1986954,00

0,00

1986954,00

Podatek dochodowy od osb fizycznych

1980954,00

0,00

1980954,00

Rne rozliczenia

7375930,00

0,00

7375930,00

Wpywy z opat za zezwolenia na


sprzeda alkoholu
Wpywy z innych lokalnych opat
pobieranych przez jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw
Udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa
Podatek dochodowy od osb prawnych

6000,00

0,00

60000,00

6000,00

Dzia

Rozdzia Paragraf

75801
75807

801

2920
2920

80101

0750

0970
0750

80148
851

852

85195

Subwencje oglne z budetu pastwa

1922538,00

0,00

1922538,00

14950,00

0,00

14950,00

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

Pozostae odsetki
Przedszkola

Wpywy z rnych opat


Pozostae odsetki

Wpywy z rnych dochodw


Gimnazja

0830
0970

Wpywy z rnych dochodw

0830

0750

0830
85212

2010

2360

Strona: 3

5453392,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Wpywy z usug

0830

5453392,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

0920
80113

1922538,00

Ogem

0,00

5453392,00

0970

0920
80110

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej


dla gmin

Zlecone

Subwencje oglne z budetu pastwa

0830

0690

Wasne

5453392,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Wpywy z usug

0920
80104

Tre

Cz owiatowa subwencji oglnej dla


jednostek samorzdu terytorialnego

Pozostae odsetki

Dowoenie uczniw do szk


Wpywy z usug

Stowki szkolne i przedszkolne


Wpywy z usug

Ochrona zdrowia

Pozostaa dziaalno

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Wpywy z usug
Pomoc spoeczna

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu alimentacyjneego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu
terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami

268880,00

2150,00

0,00
0,00
0,00

1922538,00
268880,00

2150,00

9500,00

0,00

9500,00

750,00

0,00

750,00

2550,00
77840,00
77140,00
600,00
100,00

2900,00

0,00

2550,00

0,00

77840,00

0,00

600,00

0,00
0,00

77140,00
100,00

0,00

2900,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

1100,00

1200,00
13000,00
13000,00

160190,00
160190,00

72500,00
72500,00
65500,00

7000,00

0,00

1100,00

0,00

1200,00

0,00

13000,00

0,00

160190,00

0,00

72500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

300,00

13000,00

160190,00

72500,00
65500,00

7000,00

127967,00

2476723,00

2604690,00

0,00

2471394,00

2471394,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

2471394,00

2481394,00

Dzia

Rozdzia Paragraf

85213

2010

2030
85214
2030
85216

85219

2030

0920
0970
2030

85295

2030

900
90019

90020

0690

0400

921
92109

Strona: 4

0750

Tre

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki stae
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Orodki pomocy spoecznej
Pozostae odsetki

Wpywy z rnych dochodw

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostaa dziaalno

Wasne

3317,00

Zlecone

5329,00

Ogem
8646,00

0,00

5329,00

5329,00

3317,00

0,00

3317,00

26545,00

0,00

26545,00

26545,00

0,00

26545,00

40332,00

0,00

40332,00

35273,00

0,00

35273,00

60,00

0,00

60,00

40332,00

1500,00

0,00

40332,00

1500,00

0,00

33713,00

12500,00

0,00

12500,00

20700,00

0,00

20700,00

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

700,00

0,00

700,00

420,00

0,00

420,00

Razem 12564251,00

2546427,00

15110678,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat i kar za
korzystanie ze rodowiska
Wpywy z rnych opat

Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z opat
produktowych

33713,00

0,00

12500,00

700,00

Wpywy z opaty produktowej

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

420,00
420,00

0,00

0,00

0,00
0,00

12500,00

700,00

420,00
420,00