You are on page 1of 5

UCHWAA NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiw sportowych oraz nagrd i wyrnie dla zawodnikw, trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. Niniejsza uchwaa okrela: 1) szczegowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysoko stypendiw sportowych, nagrd i wyrnie dla zawodnikw za osignite wyniki sportowe; 2) warunki i tryb przyznawania wyrnie i nagrd pieninych dla trenerw oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej. Rozdzia 2. Stypendia sportowe, wyrnienia i nagrody dla zawodnikw 2. Zawodnik lub ucze, ubiegajcy si o przyznanie stypendium sportowego, wyrnienia lub nagrody, musi spenia cznie nastpujce warunki: 1) jest zawodnikiem zamieszkaym na terenie Gminy Mosina lub uczniem szk i placwek owiatowych majcych siedzib na terenie gminy Mosina; 2) posiada aktualn kart zgoszenia, licencj bd inny dokument uprawniajcy do udziau w zawodach sportowych; 3) nie zostaa naoona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego zwizku sportowego lub przez wadze klubu sportowego, ktrego jest czonkiem; 4) osiga wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym; 5) wywizuje si z podstawowych obowizkw sportowca, przestrzega powszechnie obowizujcych norm spoecznych; 6) nie otrzymuje dofinansowania z tytuu podpisania kontraktu z klubem bd sponsorem - w przypadku ubiegania si o uzyskanie stypendium sportowego. 3. Stypendium sportowe, wyrnienie lub nagrod dla zawodnika przyznaje Burmistrz Gminy Mosina na wniosek: 1) zarzdw klubw i stowarzysze sportowych, 2) dyrektorw szk i placwek owiatowych z terenu gminy Mosina, 3) okrgowych zwizkw sportowych, 4) osb fizycznych (wymagane jest powiadczenie o osigniciach zawodnika wydane przez macierzysty klub lub okrgowy zwizek sportowy). 4. 1. Stypendium sportowe, ma charakter pomocy indywidualnej i moe by przyznawane zawodnikom speniajcym warunki okrelone w uchwale. 2. Wysoko stypendium nie moe przekroczy kwoty 500,00 z miesicznie. 3. Stypendium sportowe przyznaje si na czas okrelony, nie duszy ni rok kalendarzowy. 4. Stypendium sportowe wypacane jest co miesic, w terminie do 27 kadego miesica. 5. Burmistrz Gminy Mosina pozbawia zawodnika stypendium, na wniosek podmiotw wymienionych w 3, jeeli:
Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany Strona 1

1) zawodnik podpisa kontrakt, na mocy ktrego bdzie pobiera wynagrodzenie za uprawianie sportu; 2) zawodnik nie realizuje obowizujcego go programu szkoleniowego; 3) zostaa naoona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego zwizku sportowego lub przez wadze klubu sportowego, ktrego jest czonkiem; 4) zawodnik zachowa si nagannie naruszajc zasady wspycia spoecznego lub oglnie przyjte normy obyczajowe. 5. 1. Wyrnienia i nagrody w formie: - statuetek, - dyplomw, - nagrd pieninych dla zawodnikw przyznawane s jednorazowo przez Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wysoko indywidualnych nagrd pieninych wynosi: 1) I nagroda 2000 z, 2) II nagroda 1500 z, 3) III nagroda 1000 z. 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendiw sportowych, wyrnie lub nagrd naley kierowa do Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wniosek o uzyskanie stypendium sportowego, nagrody lub wyrnienia dla zawodnika, powinien zawiera: 1) dane osobowe zawodnika, 2) nazw szkoy/uczelni/miejsca pracy, 3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej, 4) nazw i adres klubu sportowego, 5) imi i nazwisko aktualnego trenera klubowego, 6) numer rachunku bankowego, 7) nazw i adres urzdu skarbowego zawodnika, 8) osignicia uzasadniajce przyznanie stypendium, nagrody lub wyrnienia, dokonane w roku poprzedzajcym zoenie wniosku. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, naley doczy: 1) orygina lub powiadczon kopi dokumentu potwierdzajcego przynaleno zawodnika do klubu sportowego, 2) orygina lub powiadczon kopi dokumentu potwierdzajcego uzyskane osignicia, 3) owiadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia za uprawianie sportu z tytuu podpisanego kontraktu. 4. Wzr wniosku, o ktrym mowa w ust.1, stanowi zacznik nr 1 do uchway. 5. W razie stwierdzenia, e zoony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunicia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bd nieuzupenienie wniosku o wszystkie dane informacje, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 6. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1, naley skada osobicie w Biurze Obsugi Interesanta Urzdu Miejskiego w Mosinie lub przesa poczt na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl. 20 Padziernika 1, 62-050 Mosina. 7. Termin skadania wnioskw jest ogaszany przez Burmistrza Gminy Mosina i podawany do publicznej wiadomoci na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzdzie Miejskim w Mosinie. 7. Stypendia sportowe, wyrnienia lub nagrody dla zawodnikw przyznaje si w ramach rodkw zabezpieczonych na ten cel w budecie Gminy Mosina.

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 2

8. Wykaz zawodnikw, ktrym przyznano stypendia sportowe, wyrnienia lub nagrody za szczeglne osignicia sportowe, jest podawany do publicznej wiadomoci na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzdzie Miejskim w Mosinie. Rozdzia 3. Wyrnienia i nagrody pienine dla trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej 9. 1. Wyrnienia lub nagrody pienine dla trenerw oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, przyznawane bd za wychowanie medalisty igrzysk olimpijskich, mistrzostw wiata i Polski, zawodw o Puchar wiata i Polski, za caoksztat pracy szkoleniowej, menederskiej, dziaalno wychowawcz, popularyzacj dyscypliny sportowej wrd modziey, za organizacj pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne. 2. Wyrnienia i nagrody przyznawane s trenerom oraz innym osobom wyrniajcym si osigniciami w dziaalnoci sportowej i dziaajcymi na terenie gminy Mosina. 10. Wyrnienie lub nagrod pienin dla trenera i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, przyznaje Burmistrz Gminy Mosina na wniosek: 1) zarzdw klubw i stowarzysze sportowych, 2) dyrektorw szk i placwek owiatowych z terenu gminy Mosina, 3) okrgowych zwizkw sportowych. 11. 1. Wyrnienia trenerw oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, w formie statuetek i dyplomw, przyznawane s jednorazowo przez Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wysoko indywidualnych nagrd pieninych wynosi nie wicej ni 1000 z w danym roku. 12. 1. Wnioski o przyznanie wyrnie lub nagrd pieninych dla trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, winny by kierowane do Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, powinien zawiera: 1) dane osobowe trenera; 2) wyksztacenie, tytu zawodowy w kulturze fizycznej; 3) wskazanie dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej; 4) nazw i adres klubu sportowego; 5) nazw i adres urzdu skarbowego trenera; 6) osignicia uzasadniajce przyznanie wyrnienia lub nagrody, dokonane w roku poprzedzajcym zoenie wniosku. 3. Wzr wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, stanowi zacznik nr 2 do uchway. 4. W razie stwierdzenia, e zoony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunicia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bd nieuzupenienie wniosku o wszystkie dane informacje, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 5. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1, naley skada osobicie w Biurze Obsugi Interesanta Urzdu Miejskiego w Mosinie lub przesa poczt na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl. 20 Padziernika 1, 62-050 Mosina. 6. Termin skadania wnioskw zostanie ogoszony przez Burmistrza Gminy Mosina i podany do publicznej wiadomoci na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzdzie Miejskim w Mosinie. 13. Wyrnienia lub nagrody pienine dla trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, przyznaje si w ramach rodkw zabezpieczonych na ten cel w budecie Gminy Mosina. 14. Wykaz trenerw oraz innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej, ktrym przyznano wyrnienia lub nagrody pienine, jest podawany do publicznej wiadomoci na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzdzie Miejskim w Mosinie. 15. 1. Burmistrz powouje komisj konkursow, ktrej zadaniem jest:
Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany Strona 3

1) badanie kompletnoci zoonych wnioskw o przyznanie stypendium sportowego, wyrnie lub nagrd dla zawodnikw oraz wyrnie lub nagrd dla trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej; 2) opiniowanie zoonych wnioskw i przekazanie propozycji stypendiw sportowych, wyrnie lub nagrd dla zawodnikw oraz wyrnie lub nagrd dla trenerw i innych osb wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej. 2. W skad komisji konkursowej wchodz: 1) przedstawiciel Urzdu Miejskiego w Mosinie, 2) przedstawiciel Orodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 3) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie. Rozdzia 4. Przepisy kocowe 16. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gminy Mosina. 17. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligrski

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie Uchwaa w sprawie zasad przyznawania stypendiw sportowych oraz nagrd lub wyrnie dla zawodnikw, trenerw i innych osb wyrniajcych si w dziaalnoci sportowej za osignicie wysokich wynikw sportowych na arenie oglnopolskiej i midzynarodowej oraz okrelenie szczegowych zasad i trybu ich przyznawania, stwarza moliwo uznania i podzikowania dla zawodnikw i dziaaczy sportowych w Gminie Mosina. Przyznanie nagrd utalentowanym zawodnikom bdzie te dodatkow motywacj dla uzyskania przez nich lepszych wynikw sportowych oraz uatwi rozwj dalszej kariery, jednoczenie przyczyniajc si do promocji Gminy Mosina. W dniu 25 czerwca 2010 r. zostaa przyjta ustawa o sporcie, na mocy ktrej przepisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym przestaj obowizywa. Ustawa o sporcie wesza w ycie z dniem 16 padziernika 2010 r. Niniejsza uchwaa uwzgldnia zmiany w przepisach prawnych oraz okrela zasady i tryb przyznawania nagrd i wyrnie. Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.doc

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 1