You are on page 1of 8

Zacznik nr 2 do uchway Nr IV/30 /2011 Rady Miejskiej w Krniku z dnia 25 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnicie Rady Miejskiej w Krniku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usugowej w miejscowoci Dachowa, dz. nr ewid. 37.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zosta wyoony do publicznego wgldu w terminie od 19 sierpnia 2010 r. do 16 wrzenia 2010r. W dniu 14 wrzenia 2010 r. odbya si dyskusja publiczna. Zgodnie z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) uwagi byy przyjmowane do 30 wrzenia 2010 r. W ustawowym terminie, wniesiono 8 uwag, z czego cz dotyczca funkcji terenu, wysokoci zabudowy i dominanty architektonicznej, zostaa uwzgldniona przez Burmistrza Gminy Krnik. Pozostae uwagi nie zostay uwzgldnione. Rada Miejska w Krniku podtrzymuje rozstrzygnicie Burmistrza, zgodnie z zaczonym wykazem.

L.p.

Data wpywu uwagi

Imi i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgaszajcego uwagi 3

Nieuwzgldnione uwagi

Rozstrzygnicie Burmistrza Ustalenia Oznaczenie projektu planu w sprawie rozpatrzenia uwagi nieruchomoci, dla ktrej dotyczy nieruchomoci, Uwaga uwaga ktrej dotyczy uwzgldnio Uwaga nieuwzgldniona uwaga na 5 6 7 8 Uwaga nieuwzgldniona

Uwagi

1 1.

4 Sprzeciwiam si zabudowie usugowej na dziace nr 37.

11 Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.), plan miejscowy musi by zgodny z studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Krnik. Studium przewiduje tutaj realizacj dziaalnoci gospodarczej, ktra moe by

15.09.2010 Stanisaw Nowak Dachowa

Obszar objty Dotyczy caoci projektem planu projektu planu miejscowego

2.

W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w Obszar objty 1. 8 16.09.2010 Stanisaw Nowak Krniku wyoonego do publicznego wgldu wnosz projektem planu ust. 1 pkt 2 i Dachowa zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. ust. 4, 23, 1.Nie wyraam zgody na zastosowanie paragrafu 33 34 (na propozycji Projektu Uchway z koniecznoci etapie zastosowania nasadze wysokich - drzewa i krzewy wyoenia w pasie ZI. 33) 2.Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej o 2. Nie profilu hotelu robotniczego. ma takich 3.Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o szer. ustale w min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w tym projekcie; pasie zbiornikw wodnych, urzdze 3. 23 elektroenergetycznych lub innych urzdze 4. 25 naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; ust. 1 35/3. 5. Wykr 4.Powierzchnia dziaek nie moe by mniejsza ni acza poza 10.000m, a jej szeroko nie mniejsza ni 50 m. projekt planu 5.Droga gminna (ul. Poznaska), ul. Wiatrakowa i miejscowego Okrna nie mog mie dopuszczenia do ruchu pojazdw powyej 12 ton, z wykluczeniem pojazdw typu TIR. Ulice Wiatraczna i Okrna maj pozosta jako drogi lokalne. Bdc stron w postpowaniu wnosz o biece informacje w tej sprawie.

() zwizana zarwno z produkcj, jak rwnie z usugami, rozumianymi szerzej ni usugi podstawowe. W zwizku z powyszym, plan precyzuje, ale i ogranicza w ramach funkcji dopuszczonych w studium, realizacj na tym terenie funkcji dziaalnoci usugowej, zdefiniowanej w 4 pkt. 14 planu jako usugi turystyczne, rekreacyjne i gastronomiczne. Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie ssiedniej nr: 1, 2, 5, zabudowy, w tym przeznaczonej na stay Czciowo pobyt ludzi. W pasie tym mog by uoone nieuwzgldnione podziemne sieci infrastrukturalne (np. zostay uwagi nr: 3 i wodocigowe, kanalizacyjne, 4 elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23, ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 34 tylko dopuszcza zastosowanie nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908). Uwaga nr 3: Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia, a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Uwaga nr 4: W 25 ust. 1 zostay okrelone parametry nowych dziaek budowlanych. Postulat o powierzchni dziaki nie mniejszej ni 10000 m - jest speniony, natomiast postulat dotyczcy minimalnej szerokoci nie zosta speniony wprost. Naley jednak przyj, i rednia szeroko frontu dziaki bdzie wynosia ok. 200 m. Zapis

3.

17.09.2010 Teresa Goliska, Skadamy stanowczy protest przeciwko przeznaczeniu Obszar objty Dotyczy caoci wynikajcego z opracowanego planu projektem planu projektu planu Czesaw zagospodarowania przestrzennego dla ww. dziaki pod miejscowego Goliski zabudow wielorodzinn wczajc w to bloki mieszkalne, zabudow przemysow lub dziaalno usugow (usugi turystyczne, rekreacyjne i gastronomiczne). Postulujemy aby wyej wymieniony teren mg by tylko objty zmian planu pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn (budynki jednorodzinne wolnostojce). Nasz protest ma uzasadnienie w postaci wczeniej uzyskanej decyzji nr WB/GN-7430/60/10 dotyczc naszej nieruchomoci nr geodezyjny 35/1 i 36/1 pod zabudow jednorodzinn wolnostojc. Jest to teren wiejski i stworzenie gstej zabudowy w postaci blokw mieszkalnych, stworzenie budynkw usugowych tj. magazyny wysokiego skadowania, hale marketowe, obiektw hotelowych z przeznaczeniem na hotel pracowniczy, obiektw o wysokoci do 20 m oraz dominanty architektonicznej o wysokoci 25 m - bd kolidoway z otaczajcym terenem, jak rwnie w sposb racy nie bd pasoway do charakteru zabudowy wynikajcego z wczeniej decyzji podziau i zagospodarowania przestrzennego ssiednich gruntw. Powstanie wyej wymienionych obiektw naruszy nasze dobra osobiste w postaci zmniejszenia zainteresowania naszymi dziakami, obniy atrakcyjno tego terenu, a co za tym idzie zmniejszy ich warto zbytu. W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w Obszar objty 1. 8 20.09.2010 Jacek Fedurek Krniku wyoonego do publicznego wgldu wnosz projektem planu ust. 1 pkt 2 i Pozna zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. ust. 4, 23, 1. Nie wyraam zgody na zastosowanie paragrafu 34 (na 33 propozycji Projektu Uchway z koniecznoci etapie zastosowania nasadze wysokich - drzewa i wyoenia krzewy w pasie ZI. 33) 2. Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej 2. Nie o profilu hotelu robotniczego. ma takich 3. Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o ustale w szer. min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w projekcie; Szczodrzykowo

Uwaga nie uwzgldniona

o minimalnej szerokoci 50 m nie byby moliwy do spenienia ze wzgldu na ksztat i wielko dziaki objtej planem. Uwaga nr 5: Ustalenia planu nie obejmuj ul. Poznaskiej, std niemono spenienia niniejszej uwagi. Poza tym naley podkreli, i zakazy dotyczce ruchu okrelonych pojazdw nale do zarzdcy drogi. Przedmiotem projektu planu jest ustalenie na wskazanym terenie funkcji usugowej, w zwizku tym odstpuje si od rozstrzygnicia czci uwagi, w ktrej Wnoszcy sprzeciwia si przeznaczeniu pod ()zabudow wielorodzinn, wczajc w to bloki mieszkalne, zabudow przemysow(). Poniewa obowizujce studium przewiduje na tym terenie funkcj dziaalnoci gospodarczej, (moe by () zwizana zarwno z produkcj, jak rwnie z usugami, rozumianymi szerzej ni usugi podstawowe) a plan miejscowy musi by zgodny z ustaleniami studium, std nie mona uwzgldni uwagi dotyczcej ustalenia na przedmiotowym obszarze funkcji mieszkaniowej (jednorodzinnej).

4.

Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie nr: 1, 2, 5 ssiedniej zabudowy, w tym Czciowo przeznaczonej na stay pobyt ludzi. nieuwzgldnione W pasie tym mog by uoone zostay uwagi nr: 3 i podziemne sieci infrastrukturalne (np. 4 wodocigowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23, ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 34 tylko dopuszcza zastosowanie

tym pasie zbiornikw wodnych, urzdze elektroenergetycznych lub innych urzdze naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; 35/3. 4. Powierzchnia dziaek nie moe by mniejsza ni 10.000m, a jej szeroko nie mniejsza ni 50 m. 5. Droga gminna (ul. Poznaska), ul. Wiatrakowa i Okrna nie mog mie dopuszczenia do ruchu pojazdw powyej 12 ton, z wykluczeniem pojazdw typu TIR. Ulice Wiatraczna i Okrna maj pozosta jako drogi lokalne. Bdc stron w postpowaniu wnosz o biece informacje w tej sprawie.

3. 4.

23 25 ust. 1 Wykr acza poza projekt planu miejscowego

5.

5.

24.09.2010

Barbara Mynarczyk Pozna

W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w Obszar objty 1. 8 ust. 1 pkt 2 Krniku wyoonego do publicznego wgldu wnosz projektem planu i ust. 4, 23, zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. 34 (na 1.Nie wyraam zgody na zastosowanie paragrafu 33 etapie propozycji Projektu Uchway z koniecznoci wyoenia zastosowania nasadze wysokich - drzewa i krzewy 33) w pasie ZI. 2.Nie ma takich 2.Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej o ustale w profilu hotelu robotniczego. projekcie;

nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908). Uwaga nr 3: Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia, a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Uwaga nr 4: W 25 ust. 1 zostay okrelone parametry nowych dziaek budowlanych. Postulat o powierzchni dziaki nie mniejszej ni 10000 m - jest speniony, natomiast postulat dotyczcy minimalnej szerokoci nie zosta speniony wprost. Naley jednak przyj, i rednia szeroko frontu dziaki bdzie wynosia ok. 200 m. Zapis o minimalnej szerokoci 50 m nie byby moliwy do spenienia ze wzgldu na ksztat i wielko dziaki objtej planem. Uwaga nr 5: Ustalenia planu nie obejmuj ul. Poznaskiej, std niemono spenienia niniejszej uwagi. Poza tym naley podkreli, i zakazy dotyczce ruchu okrelonych pojazdw nale do zarzdcy drogi. Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie nr: 1, 2, 5 ssiedniej zabudowy, w tym Czciowo przeznaczonej na stay pobyt ludzi. nieuwzgldnione W pasie tym mog by uoone zostay uwagi nr: 3 i podziemne sieci infrastrukturalne (np. 4 wodocigowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23,

3.Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o szer. min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w tym pasie zbiornikw wodnych, urzdze elektroenergetycznych lub innych urzdze naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; 35/3. 4.Powierzchnia dziaek nie moe by mniejsza ni 10.000m, a jej szeroko nie mniejsza ni 50 m. 5.Droga gminna (ul. Poznaska), ul. Wiatrakowa i Okrna nie mog mie dopuszczenia do ruchu pojazdw powyej 12 ton, z wykluczeniem pojazdw typu TIR. Ulice Wiatraczna i Okrna maj pozosta jako drogi lokalne. Bdc stron w postpowaniu wnosz o biece informacje w tej sprawie.

3. 23 4. 25 ust. 1 5.Wykracza poza projekt planu miejscowego

6.

24.09.2010

Aleksandra Owczarek Dachowa

W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w Obszar objty 1. 8 ust. 1 pkt 2 Krniku wyoonego do publicznego wgldu wnosz projektem planu i ust. 4, 23, zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. 34 (na 1.Nie wyraam zgody na zastosowanie paragrafu 33 etapie propozycji Projektu Uchway z koniecznoci wyoenia zastosowania nasadze wysokich - drzewa i krzewy 33) w pasie ZI. 2.Nie ma takich

ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 34 tylko dopuszcza zastosowanie nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908). Uwaga nr 3: Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia, a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Uwaga nr 4: W 25 ust. 1 zostay okrelone parametry nowych dziaek budowlanych. Postulat o powierzchni dziaki nie mniejszej ni 10000 m - jest speniony, natomiast postulat dotyczcy minimalnej szerokoci nie zosta speniony wprost. Naley jednak przyj, i rednia szeroko frontu dziaki bdzie wynosia ok. 200 m. Zapis o minimalnej szerokoci 50 m nie byby moliwy do spenienia ze wzgldu na ksztat i wielko dziaki objtej planem. Uwaga nr 5: Ustalenia planu nie obejmuj ul. Poznaskiej, std niemono spenienia niniejszej uwagi. Poza tym naley podkreli, i zakazy dotyczce ruchu okrelonych pojazdw nale do zarzdcy drogi. Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie nr: 1, 2, 5 ssiedniej zabudowy, w tym Czciowo przeznaczonej na stay pobyt ludzi. nieuwzgldnione W pasie tym mog by uoone zostay uwagi nr: 3 i podziemne sieci infrastrukturalne (np. 4 wodocigowe, kanalizacyjne,

2.Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej o profilu hotelu robotniczego. 3.Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o szer. min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w tym pasie zbiornikw wodnych, urzdze elektroenergetycznych lub innych urzdze naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; 35/3. 4.Powierzchnia dziaek nie moe by mniejsza ni 10.000m, a jej szeroko nie mniejsza ni 50 m. 5.Droga gminna (ul. Poznaska), ul. Wiatrakowa i Okrna nie mog mie dopuszczenia do ruchu pojazdw powyej 12 ton, z wykluczeniem pojazdw typu TIR. Ulice Wiatraczna i Okrna maj pozosta jako drogi lokalne. Bdc stron w postpowaniu wnosz o biece informacje w tej sprawie.

ustale w projekcie; 3. 23 4. 25 ust. 1 5.Wykracza poza projekt planu miejscowego

7.

29.09.2010

Marian Szczepaniak Dachowa

W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w Obszar objty 1. 8 ust. 1 pkt 2 Krniku wyoonego do publicznego wgldu projektem planu i ust. 4, 23, wnosz zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. 34 (na 1.Nie wyraam zgody na zastosowanie 33 etapie propozycji Projektu Uchway z koniecznoci wyoenia

elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23, ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 34 tylko dopuszcza zastosowanie nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908). Uwaga nr 3: Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia, a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Uwaga nr 4: W 25 ust. 1 zostay okrelone parametry nowych dziaek budowlanych. Postulat o powierzchni dziaki nie mniejszej ni 10000 m - jest speniony, natomiast postulat dotyczcy minimalnej szerokoci nie zosta speniony wprost. Naley jednak przyj, i rednia szeroko frontu dziaki bdzie wynosia ok. 200 m. Zapis o minimalnej szerokoci 50 m nie byby moliwy do spenienia ze wzgldu na ksztat i wielko dziaki objtej planem. Uwaga nr 5: Ustalenia planu nie obejmuj ul. Poznaskiej, std niemono spenienia niniejszej uwagi. Poza tym naley podkreli, i zakazy dotyczce ruchu okrelonych pojazdw nale do zarzdcy drogi. Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie nr: 1 i 2, ssiedniej zabudowy, w tym Czciowo przeznaczonej na stay pobyt ludzi. nieuwzgldniono W pasie tym mog by uoone

zastosowania nasadze wysokich drzewa i krzewy w pasie ZI. 2.Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej o profilu hotelu robotniczego. 3.Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o szer. min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w tym pasie zbiornikw wodnych, urzdze elektroenergetycznych lub innych urzdze naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; 35/3. Bdc stron w postpowaniu wnosz o biece informacje w tej sprawie.

33) 2.Nie ma takich ustale w projekcie; 3. 23

8.

01.10.2010

ukasz Idziak Pozna

Jestem wacicielem dziaki nr 10/47 pooonej przy ul. Obszar objty 1. 8 Okrnej w m. Dachowa. projektem planu ust. 1 pkt 2 i W oparciu o propozycj Projektu Uchway RM w ust. 4, 23, Krniku wyoonego do publicznego wgldu wnosz 34 (na zastrzeenia, uwagi i sprzeciw. etapie 1. Nie wyraam zgody na zastosowanie paragrafu wyoenia 33 propozycji Projektu Uchway z koniecznoci 33) zastosowania nasadze wysokich - drzewa i 2. Nie krzewy w pasie ZI. ma takich 2. Nie dopuszczam moliwoci zabudowy hotelowej ustale w o profilu hotelu robotniczego. projekcie; 3. Obowizkowo realizowa pas ochronny - ZI o 3. 23 szer. min. 20 m, bez wyznaczenia - wbudowania w 4. 25 tym pasie zbiornikw wodnych, urzdze ust. 1 elektroenergetycznych lub innych urzdze 5. Wykr naziemnych w rejonie dziaek ozn. nr 35/4; 36/2; acza poza 35/3. projekt planu 4. Powierzchnia dziaek nie moe by mniejsza ni miejscowego 10.000m, a jej szeroko nie mniejsza ni 50 m. 5. Droga gminna (ul. Poznaska), ul. Wiatrakowa i Okrna nie mog mie dopuszczenia do ruchu

podziemne sieci infrastrukturalne (np. wodocigowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23, ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 33 tylko dopuszcza zastosowanie nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni tej uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Uwaga nr 3 Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Nie zostay Uwaga nr 1 nie zostaa uwzgldniona, gdy uwzgldnione uwagi pas zieleni ZI ma suy ochronie nr: 1, 2, 5 ssiedniej zabudowy, w tym Czciowo przeznaczonej na stay pobyt ludzi. nieuwzgldnione W pasie tym mog by uoone zostay uwagi nr: 3 i podziemne sieci infrastrukturalne (np. 4 wodocigowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne). Wnoszcy uwag prawdopodobnie mia na myli zapisy 23, ktry zawiera ustalenia dla terenu ZI, a 34 tylko dopuszcza zastosowanie nasadze zieleni niskiej (trawniki) na terenach zieleni izolacyjnej i terenach infrastruktury technicznej do czasu docelowego zagospodarowania terenu, Uwaga nr 2: Nie mona uwzgldni uwagi, gdy takie ustalenie nie moe by zawarte w uchwale planu, poniewa byoby niezgodne z art. 15 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z

uwag nr: 3

pojazdw powyej 12 ton, z wykluczeniem pojazdw typu TIR. Ulice Wiatraczna i Okrna maj pozosta jako drogi lokalne.

pn. zm.) oraz rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad technik prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz.908). Uwaga nr 3: Nieuwzgldniono czci uwagi dot. moliwoci budowy zbiornikw przeciwpoarowych lub urzdze infrastrukturalnych. By umoliwi racjonalne warunki gospodarowania przestrzeni, takie dopuszczenie (i tylko dopuszczenia, a nie obowizkowe ustalenie) zostao zapisane. Uwaga nr 4: W 25 ust. 1 zostay okrelone parametry nowych dziaek budowlanych. Postulat o powierzchni dziaki nie mniejszej ni 10000 m - jest speniony, natomiast postulat dotyczcy minimalnej szerokoci nie zosta speniony wprost. Naley jednak przyj, i rednia szeroko frontu dziaki bdzie wynosia ok. 200 m. Zapis o minimalnej szerokoci 50 m nie byby moliwy do spenienia ze wzgldu na ksztat i wielko dziaki objtej planem. Uwaga nr 5: Ustalenia planu nie obejmuj ul. Poznaskiej, std niemono spenienia niniejszej uwagi. Poza tym naley podkreli, i zakazy dotyczce ruchu okrelonych pojazdw nale do zarzdcy drogi.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Maciej Marciniak