TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS PELAJAR SAINS TINGKATAN EMPAT DI DAERAH KULAI

SARIMAH BINTI KAMRIN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS PELAJAR SAINS TINGKATAN EMPAT DI DAERAH KULAI SARIMAH BINTI KAMRIN Disertasi ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 6 APRIL 2007 .

.

yang dikasihi. .iii DEDIKASI Buat ibubapa tersayang. Hanisah. Nurulhuda dan Nuraini. Serta anak-anak. Untuk suami yang tercinta. Munirah.

Amalan kerja yang sistematik. Nurulhuda dan Nuraini atas sokongan dan dorongan serta pengorbanan dan inspirasi yang diberikan. . dedikasi serta perbincangan yang membuka minda menjadi sumber inspirasi kepada penulis untuk menghadapi keadaan yang bakal ditempuhi. Prof Madya Dr Hj. sokongan dan dorongan yang diberikan. keluarga serta para sahabatnya.iv PENGHARGAAN Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hanisah. Terima kasih juga kepada semua ahli keluarga. Begitu juga tidak dilupakan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberikan peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran serta membiayai pengajian Sarjana ini.. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pn Marlina binti Ali yang telah banyak memberikan bimbingan serta dorongan dalam proses pengumpulan bahan rujukan yang berkaitan kajian ini. rakan guru serta pelajar sekolah menengah di Daerah Kulai yang terlibat dengan kajian ini. Juga buat mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses menjalankan kajian saya ini. Shaharom Bin Noordin atas bimbingan dan tunjuk ajar serta ilmu pengetahuan yang sangat berguna. ibu mertua.W. sepanjang pengajian. Siti binti Mohamad dan bapa. Akhir sekali penghargaan terima kasih buat suami. Kepada ibu. Terima kasih kepada Pengetua. Kamrin bin Tubi. Penulis ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada penyelia.A. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S. Munirah. Allahyarhamah Saodah binti Mian atas doa. Abu Hasan Bin Ahmad Amaludin serta anak-anak.

v ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar aliran Sains tingkatan empat di Daerah Kulai. . Analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. Dapatan kajian ini memberikan implikasi bahawa proses P&P perlu memberikan penekanan kepada proses penerapan kemahiran berfikir agar pelajar dapat meningkatkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis mereka. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti min. jantina dan etnik. Seramai 269 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 116 orang pelajar lelaki dan 153 orang pelajar perempuan dari lima buah sekolah menengah di Daerah Kulai. Melalui analisis korelasi Spearman’s Rho dua hujung menunjukkan nilai koefisien korelasi .052. Walau bagaimanapun hubungan ini tidak bererti pada aras . deduksi. sisihan lazim dan peratusan serta statistik inferensi Korelasi Spearman’s Rho dan ANOVA satu hala. 2003) yang mengandungi 80 item. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang sangat rendah di antara Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat dengan Pencapaian Sains PMR.05.41%). Ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang bererti antara tahap Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR. Bentuk kajian yang dijalankan berbentuk kajian tinjauan menggunakan kaedah soal selidik. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR. Dapatan kajian menunjukkan Tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana (50. mengusul periksa andaian. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Watson Glaser Critical Thinking Appraisal-A (WGCTA-A) (adaptasi dari Sabaria. Pelajar yang terlibat dalam kajian ini berumur antara 16 tahun hingga 17 tahun.

41%). The analysis using the Spearman’s Rho correlation coefficient value showed that there was no relation between the critical thinking level and achievement. . The analysis using One-Way ANOVA did not show any significant differences in critical thinking among the form for science students across achievement. The results of the study give the implications that the teaching and learning methods of critical thinking must be put in practice and to be improved in order to increase students’ critical thinking potential. gender and ethnic.vi ABSTRACT The aim of the study is to identify students’ critical thinking level among the form four science students in Kulai District. The data obtained was analysed using descriptive statistics focusing on mean. Inferential statistics involving Spearman’s Rho and One-Way ANOVA were used in this study. standard deviation and percentage. 2003) consists of 80 items was used in this study. The Watson Glaser Critical Thinking Appraisal-A (WGCTA-A)(adapted from Sabaria. 269 form four students comprising 116 males and 153 females ages from 16 to 17 years old from five secondary school in Kulai District involved in this study. Research finding showed that the critical thinking level for form four science students in Kulai District was intermediate (50.

1 Penekanan Terhadap Penguasaan Fakta Dan Konsep Berbanding Kemahiran Berfikir 1.1 Pendahuluan Latar belakang Masalah 1 4 Kurang Penekanan Pengajaran Kemahiran Berfikir Semasa 8 Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 1.1.2 Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Yang Kurang Berkesan Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir .1 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xiv xix xxi BAB 1 PENGENALAN 1 1.1.1.1.1.1.0 1.1.2 Penekanan Pengajaran Kepada Peperiksaan 1.1.3 Peruntukan Masa Yang Tidak Mencukupi 10 11 15 8 1.

10.1 Kemahiran Penyampaian Pengajaran Kemahiran Berfikir Yang Lemah 1.7 1.6.2.10.3 1.1.5 1.1.6 Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Rangka Kerja Konsep Kepentingan Kajian 1.3 1.3 Kepada Jabatan Pelajaran 1.2 1.9 1.4 1.10.10.1.3 1.11 Inferens Mengusul Periksa Andaian Deduksi Interpretasi Penilaian Hujah 17 17 18 18 21 23 24 24 25 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 15 Pencapaian Pelajar Penguasaan Pelajar Sains Rumusan .1.viii 1.1.6.8 1.10.2 1.10.4 1.5 Kepada penyelidik 1.6.10.1 Kepada pendidik 1.1.10.4 1.1.2.1 Skop Kajian Andaian Batasan Kajian Takrifan Operasi Kemahiran Berfikir Kritis 1.2 Pengajaran Berpusatkan Guru 1.2 Kepada pelajar 1.1 1.4 Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 1.10 1.10.6.6.5 1.2 1.

2 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas 66 Pencapaian Pelajar 2.2.15 Pendahuluan Konsep Kemahiran Berfikir Kritis Takrifan Berfikir Takrifan Kemahiran Berfikir Kritis Konsep Pemikiran Kritis Ciri-ciri Pemikiran Kritis Komponen Kemahiran Berfikir Kritis 2.1.3 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas 68 Etnik 2.3 2.4 2.1.1.1 Kemahiran Berfikir Kritis Peringkat Rendah 2.2.0 2.6 2.2 Kemahiran Berfikir Kritis Peringkat Tinggi (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2.1.1 Membuat Inferens Mengusul Periksa Andaian Membuat Deduksi Membuat Interpretasi Penilaian Hujah 34 34 35 38 41 42 47 47 48 49 52 53 54 56 58 Alat Kajian Kemahiran Berfikir Kritis Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas 64 Jantina 2.2 2.5.3 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Rumusan 71 73 .5.2.1 2.2.1.1.1 2.ix BAB 2 SOROTAN PENULISAN 34 2.1.4 2.

2 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian 88 Sains PMR Bagi Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Di Daerah Kulai 4.5 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan 97 Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik .1.1.1 3.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis 86 86 Dalam 87 Kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat Di Daerah Kulai 4.7 Rumusan 85 BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 86 4.1 Pendahuluan Analisis Data 4.x BAB 3 PENGKAEDAHAN KAJIAN 74 3.0 4.3 3.5.6.1 Analisis Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis 3.0 3. Jantina dan Etnik 3.1.3 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Pencapaian 89 Sains PMR 4.1.5 Pendahuluan Reka bentuk Kajian Subjek Kajian Alat Kajian Tatacara Kajian Kajian Rintis 3.1 Kebolehpercayaan Dan Kesahan Alat Kajian 74 74 75 76 78 79 80 80 83 3.2 Analisis Perbandingan Min Kemahiran Berfikir Kritis 84 Merentas Pencapaian Sains PMR.4 3.4 Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran 93 Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.1.2 3.6.6 Analisis Data 3.

xi 4.3 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Jantina 5.0 5.4 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Etnik 102 102 103 104 104 108 113 116 121 127 131 134 5. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 102 5.1 5.3.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis 5.4 5.6 5.2 Rumusan 101 BAB 5 KESIMPULAN.2 Hubungan Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian 5.3 Pendahuluan Ringkasan Kesimpulan Kajian Perbincangan 5.5 5.2 5.7 Implikasi kajian Cadangan Cadangan Penyelidikan Masa Depan Rumusan RUJUKAN LAMPIRAN 135 143 .3.3.3.

2 Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2004 Peringkat Negeri Johor 6 1.1 3.6 1.1 3.3 1.2 Hubungan Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian Sains PMR Bagi Tingkatan Empat Di Daerah Kulai 4.1 Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2003 Peringkat Negeri Johor 5 1.2 Ciri mamalia dan reptilia Bilangan Sampel Pelajar Mengikut Sekolah Kaedah Statistik Yang Digunakan Berdasarkan Persoalan Kajian 3.xii SENARAI JADUAL NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.3 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 4.5 Perbandingan kaedah pengajaran menggunakan 13 Pendekatan Pendedahan dengan Pendekatan Penemuan 1.3 4.4 ANOVA Kemahiran Membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 90 89 Pelajar Aliran Sains 88 84 87 54 75 81 31 32 .7 Tafsiran Pencapaian PMR Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar 2.1 Nilai Pekali Korelasi Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Sains Tingkatan Empat 4.4 Takrifan Gred pencapaian SPM Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2003 Analisis Daerah Mengikut Mata Pelajaran Negeri Johor Bagi Mata Pelajaran Fizik 6 7 1.

10 ANOVA Kemahiran membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.7 ANOVA Kemahiran Menginterpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 4.9 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.15 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 4.5 ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 4.11 ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.12 ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.6 ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 4.13 ANOVA Kemahiran Membuat Interpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.14 ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina 4.8 ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR 4.xiii 4.16 ANOVA Kemahiran Membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 98 97 96 95 95 94 94 93 92 92 91 91 .

xiv 4.18 ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 99 4.17 ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 99 4.19 ANOVA Kemahiran Membuat Interpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 100 4.20 ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik 100 .

1 2.3 Strategi Inkuiri Penemuan Rangka Kerja Konsep Kajian Proses Berfikir Model Pemikiran Contoh soalan interpretasi 12 22 35 37 55 .xv SENARAI RAJAH NO RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.2 2.2 2.1 1.

xvi SENARAI SINGKATAN TATANAMA JPN - Jabatan Pelajaran Negeri Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Kementerian Pelajaran Malaysia Penilaian Menengah Rendah Pengajaran Dan Pembelajaran Rancangan Malaysia ke-9 Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 Sijil Pelajaran Malaysia Statistical Packages For The Social Science Watson.Glaser Critical Thinking Appraisal KBSM KBKK KPM PMR P&P - RMK-9RRJP3SPM - SPSS WGCTA- .

xvii

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN

TAJUK

MUKA SURAT

A

Jadual Penentuan Sampel Berdasarkan Populasi Krejcie dan Morgan (1970) Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser Skema Jawapan Kebenaran Menjalankan Kajian Di sekolah

143

B C D

144 159 163

BAB 1

PENGENALAN

1.0

Pendahuluan

Pembangunan sesebuah negara amatlah bergantung kepada minda dan potensi rakyatnya. Kekuatan sebenar sesebuah negara terletak pada tahap ilmu dan kemahiran yang dikuasai oleh rakyat negara tersebut. Rakyat Malaysia pada masa kini memerlukan bukan sahaja pencapaian akademik yang cemerlang malah kebolehan berfikir agar dapat memenuhi keperluan negara maju iaitu sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh, menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokrasi, liberal lagi bertolak ansur, berbudi, adil dan saksama ekonominya, progresif dan makmur, dan sepenuhnya menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamis, tangkas serta mempunyai daya ketahanan seperti mana didefinisikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad dalam kertas kerja yang dibentangkan pada sidang pertama Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur pada 28 Februari 1991 (Mahathir, 1991) selaras dengan kehendak Wawasan 2020. Beliau juga telah mengariskan sembilan cabaran yang perlu diatasi bagi melahirkan sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Di antara cabaran tersebut adalah untuk melahirkan sebuah

2

masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan telah terbentuk jiwanya, yakin akan dirinya sendiri, bangga akan keadaannya kini dan segala sesuatu yang telah dicapainya, dan cukup tangkas untuk menghadapi segala macam rintangan (Mahathir, 1991). Dalam menuju sebuah negara maju, rakyat Malaysia juga perlu memiliki ilmu dan kemahiran untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Sistem pendidikan bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada rakyatnya dan tugas ini perlu dilaksanakan dengan berkesan memandangkan masa yang agak terhad untuk mencapai negara maju iaitu hanya tinggal 13 tahun sahaja lagi. Negara maju yang diharapkan boleh dicapai sekiranya masyarakat yang berilmu dan mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi dapat dibentuk.

Sehubungan dengan itu juga Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 (RRJP3) yang telah dibentangkan pada April 2001 telah menggariskan dengan jelas tentang keperluan terhadap tenaga buruh yang berilmu dan mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi serta pengkajian semula kurikulum sekolah untuk memupuk kemahiran berfikir di kalangan pelajar khususnya di peringkat rendah dan menengah (Unit Perancang Ekonomi, 2001) supaya negara ini dapat bersaing dengan negara-negara lain pada alaf ini.

Perubahan ini juga adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani di mana tumpuan diberikan kepada daya berfikir yang meliputi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001a). Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif perlu diberikan penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pelajar kerana pelajar yang didedahkan dengan pemikiran kritis lebih bersedia menghadapi masalah yang lebih kompleks dan perubahan teknologi yang berlaku secara mendadak. Ini adalah kerana pelajar telah mempunyai kebolehan serta kemahiran untuk bertindak secara efektif yang diperolehi melalui pemikiran kritis dan kreatif.

Pendidikan tanpa mengutamakan perkembangan fikiran ibarat ‘jasad tanpa roh’. persoalan yang timbul pada masa kini adalah setakat manakah tahap penguasaan kemahiran berfikir pelajar dan sejauh manakah penerapan Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif telah dijalankan di peringkat sekolah menengah. Menyedari kepentingan kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajarpelajar. Pendidikan perlu melahirkan golongan yang berkeupayaan berfikir dan mendorong kepada penerusan tradisi intelektual dalam masyarakat (Abd Rahim. 1999). Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif telahpun diberikan penekanan sejak penggubalan semula Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) pada tahun 1988 (Sulaiman. Kemahiran berfikir telah lama diperkenalkan dalam pengajaran dan pembelajaran dan dikenali sebagai Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Kaedah pengajaran dan pembelajaran akan dapat diperbaiki jika kita dapat melihat sejauh manakah keupayaan pelajar untuk berfikir secara kritis dalam menyelesaikan sesuatu masalah di peringkat sekolah menengah. Di Malaysia. Walau bagaimanapun.3 Pemikiran kritis perlu diperkembangkan untuk melahirkan warganegara yang dapat memainkan peranan mereka dengan lebih bertanggungjawab kepada negara. 2000). maka penyelidik berpendapat suatu kajian untuk melihat sejauh mana penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di kalangan pelajar di sekolah menengah dijalankan bagi tujuan memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. .

di mana 22. soalan-soalan peperiksaan sekarang memerlukan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif (News Straits Times.0% wajaran konstruk adalah melibatkan penyelesaian masalah dalam Fizik Kertas 2.1 Latar belakang Masalah Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar pada masa kini adalah merupakan suatu perkara yang penting dalam bidang pendidikan. 9 Januari 2006).161 daripada jumlah calon seramai 14. Kepentingan kemahiran berfikir dapat dilihat menerusi objektif kurikulum Fizik yang ketiga dan keempat.5% iaitu seramai 1.1% iaitu seramai 1.5% iaitu seramai 6.253 orang pelajar. membuat keputusan dan mengkonsepsikan (Pusat Perkembangan Kurikulum.723 orang pelajar berbanding calon yang mendapat gred lulus (7D dan 8E) dan gagal (9G) adalah 43. 100. dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah.884 orang pelajar berbanding calon yang mendapat gred lulus (7D dan 8E) dan gagal (9G) adalah 38. Manakala dapatan analisis keputusan SPM Fizik di sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Johor pada tahun 2003 menunjukkan bahawa pelajar yang cemerlang (Gred 1A dan 2A) dalam mata pelajaran Fizik hanyalah 15. 2002).0% wajaran konstruk adalah untuk menyelesaikan masalah (Mengeksperimen) (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Menurut kenyataan Alimuddin Mohd Dom.6% iaitu seramai 6. manakala dalam Fizik Kertas 3. 2001). iaitu untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.443 daripada jumlah .4 1. Dapatan daripada analisis keputusan SPM bagi mata pelajaran Fizik di sekolah-sekolah menengah peringkat Negeri Johor bagi tahun 2004 menunjukkan bahawa pelajar yang cemerlang (Gred 1A dan 2A) dalam mata pelajaran Fizik hanyalah 12. Buktinya dapat dilihat di dalam mata pelajaran Fizik di mana kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif amat diperlukan dalam menjawab soalan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) Fizik Kertas 2 (4531/2) dan Fizik Kertas 3 (4531/3). Ketua Nazir Sekolah.

253 orang.4 14.5 calon seramai 14.2 8.2.7 6. Bagi pelajar Fizik di Negeri Johor pada tahun 2004 pula. 2004) .167 orang pelajar yang belum menguasai (Gred 5C.1 : Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2003 Peringkat Negeri Johor Gred 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G JUMLAH CALON Bilangan Calon 976 908 1175 1326 1688 2036 3986 2032 425 14552 Peratus (%) 6.552 orang pelajar (Jabatan Pelajaran Negeri Johor.5 % iaitu seramai 10. didapati sebanyak 69.8E dan 9G) dari jumlah calon seramai 14.1 dan Jadual 1.552 pelajar Fizik di Negeri Johor bagi tahun 2003.1 9. Jadual 1.0 (Sumber: Analisis SPM 2003.6 14.4% iaitu seramai 9.6C.1 11.0 2. Keputusan ini ditunjukkan seperti dalam Jadual 1. 2005). Jika gred 4B (iaitu markah 60-64 yang biasa digunakan di dalam membuat penilaian di peringkat sekolah) diambil sebagai aras penguasaan minimum.7D.0 27. Jabatan Pelajaran Negeri Johor.9 100.898 orang pelajar yang belum menguasai dari jumlah calon seramai 14. ini menunjukkan bahawa 61.

2005) Jadual 1.0 (Sumber: Analisis SPM 2004.2 14.2 : Keputusan peperiksaan SPM bagi kertas Fizik tahun 2004 Peringkat Negeri Johor Gred 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G JUMLAH CALON Bilangan Calon 835 888 1205 1427 1767 1970 3592 2034 535 14253 Peratus (%) 5.3 3.0 12.6 Jadual 1.3 : Gred 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G Takrifan Gred pencapaian SPM Takrifan Cemerlang Kepujian Lulus Gagal (Sumber: Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2004) .4 10.2 8.9 6.8 100.4 13. Jabatan Pelajaran Negeri Johor.8 25.

7

Jadual 1.4 :

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2003 Analisis Daerah Mengikut Mata Pelajaran Negeri Johor Bagi Mata Pelajaran Fizik

BIL

Daerah

Bil Calon

Cemerlang % 18.4 13.8 13.8 12.4 13.1 10.8 7.2 6.0 8.1 15.5

Kepujian % 43.0 45.3 44.0 45.6 39.5 41.5 39.0 42.5 39.7 43.0

Lulus % 36.5 37.8 39.4 40.1 44.7 44.8 49.8 48.3 45.6 36.5

Gagal % 2.0 3.0 2.7 1.8 2.7 2.9 4.1 3.2 6.6 2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muar Johor Bahru Pontian Segamat Kluang Batu Pahat Kota Tinggi Mersing Kulai Jumlah

2534 4058 657 1333 1662 1946 1483 348 531 14552

(Sumber : Analisis SPM 2003 : Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2004)

Berdasarkan dapatan analisis peperiksaan dalam Jadual 1.4, didapati pelajar Fizik yang cemerlang hanyalah 15.5% di peringkat Negeri Johor pada tahun 2003. Jika dibuat perkaitan antara bentuk soalan Fizik SPM yang menekankan Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif dengan pencapaian pelajar yang mengambil peperiksaan Fizik SPM, peratusan pelajar yang memperolehi keputusan cemerlang yang rendah (15.5 %) menunjukkan bahawa pelajar Fizik di Negeri Johor masih belum benar-benar menguasai Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif seperti mana yang di perlukan dalam menjawab soalan mengikut format peperiksaan Fizik SPM terkini.

Kurikulum Fizik bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Fizik dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni

8

untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001a). Di antara faktor yang menyebabkan kegagalan pelajar menguasai Kemahiran Berfikir Kritis adalah kurangnya penekanan pengajaran kemahiran berfikir semasa proses

pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran berfikir (Phillip,1992) dan pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir yang kurang berkesan. Pengajaran di sekolah di Malaysia pada masa kini masih kurang memberi perhatian kepada perkembangan daya pemikiran pelajar (Mohamed Zulkiffly,2002). Bedasarkan dapatan kajian, proses P&P di Malaysia masih lagi berpusatkan guru (Tang, 2004 ; Rajendran,2001).

1.1.1

Kurang Penekanan Pengajaran Kemahiran Berfikir Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

Penekanan pengajaran kemahiran berfikir dalam proses P&P adalah merupakan faktor yang penting bagi memastikan kemahiran berfikir dapat dihayati oleh pelajar-pelajar (Rajendran,2001). Namun pada masa kini masih terdapat beberapa sebab yang menghalang perkembangan kemahiran berfikir di dalam proses P&P. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya penekanan kemahiran berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah:

1.1.1.1 Penekanan Terhadap Penguasaan Fakta Dan Konsep Berbanding Kemahiran Berfikir

Mata pelajaran Fizik merupakan satu program yang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk pelajar tingkatan empat dan lima. Di antara objektif mata pelajaran Fizik tingkatan empat adalah untuk membolehkan

9

pelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, prinsip, teori hukum dan teori Fizik serta menggunakannya untuk memahami fenomena alam (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000).

Bagi memastikan pengajaran konsep dan fakta diberikan kepada pelajar sepenuhnya, pengajaran lebih mementingkan corak hafalan dan kurang menekankan kepada proses, teknik dan strategi berfikir yang berkesan (Abd Rahim,1999). Pembelajaran sains dianggap sebagai pembelajaran yang memerlukan penghafalan takrifan, rumus-rumus, hukum-hukum dan istilahistilah sains. Dalam hal ini pembelajaran sains dianggap sebagai bertujuan untuk mengumpulkan semua maklumat tersebut dengan menggunakan kaedah yang berkesan. Bentuk pengajaran begini menyebabkan pelajar belajar dengan cara menghafal (Cavallo dan Rozman, 2004; Tsai, 2004), bukan menggunakan kemahiran berfikir mereka. Proses P&P yang sedemikian rupa akan menghalang perkembangan pemikiran kritis dan kreatif pelajar.

Hasil kajian Rajendran (2001) mengenai pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi di Malaysia mendapati bahawa 52.1 % guru meluangkan 10.0% daripada masa pengajaran untuk mengajar kemahiran berfikir manakala hanya 19.3% guru yang meluangkan masa lebih daripada 10.0% daripada masa pengajaran mereka untuk mengajar kemahiran berfikir secara penyebatian iaitu kemahiran berfikir diajar secara bersepadu dengan kandungan mata pelajaran. Sebanyak 26.0% guru yang tidak memperuntukkan masa P&P untuk mengajar kemahiran berfikir. Berdasarkan dapatan ini dapat dilihat situasi P&P yang lebih berbentuk penghafalan konsep dan fakta sains berbanding kemahiran berfikir. Keadaan ini boleh menghalang perkembangan pemikiran kritis pelajar seterusnya menghasilkan pelajar yang tidak boleh berfikir secara kritis dan kreatif.

10 1. Penekanan P&P terhadap peperiksaan yang mementingkan pengujian kebolehan pelajar mengingat kembali fakta secara tidak langsung mempengaruhi corak pengajaran guru untuk memberikan banyak fakta dan mengutamakan penghafalan dan kurang menggalakkan pelajar untuk berfikir tentang fakta yang dipelajari (Phillips. Ini diperkukuhkan lagi dengan sistem ujian dan penilaian yang hanya setakat menguji pengetahuan yang diberi dan dipelajari daripada buku teks (Abd Rahim. kebolehan dan potensi mereka dalam sesuatu bidang.2 Penekanan Pengajaran Kepada Peperiksaan Menurut bekas Ketua Pengarah Pelajaran . 27 September 2005). menekankan kepada keputusan Pendidikan yang terlampau yang cemerlang telah peperiksaan menyebabkan proses P&P yang lebih mementingkan kepada proses menghafal juga merupakan salah satu punca kegagalan mencorakkan golongan pelajar yang boleh berfikir dengan baik dan menyumbangkan kepada pembangunan dan perkembangan bangsa. menengah dan universiti yang terlalu banyak menyebabkan pelajar tidak mempunyai masa mengembangkan bakat. Dapatan ini adalah . 1992).6% pelajar menyatakan item ujian boleh dijawab melalui penghafalan fakta-fakta Fizik. sebanyak 61. Tan Sri Murad Mohd Noor. Beliau juga menyatakan jumlah peperiksaan di peringkat rendah. Sistem pendidikan yang berasaskan peperiksaan telah menyebabkan seseorang pelajar itu tidak mempunyai kebolehan yang lain selain akademik sahaja (Utusan Malaysia. Bentuk soalan peperiksaan yang terdapat di peringkat sekolah pada masa kini lebih menjurus kepada mengingat semula fakta yang telah dipelajari. 1999).1. 2002). Pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah adalah bersifat reproduction iaitu mengeluarkan semula apa yang telah dipelajari tanpa menggalakkan pelajar berfikir (Wenning. sikap taksub kepada peperiksaan dan terlalu banyak peperiksaan seragam dalam sistem pendidikan kebangsaan menjadi faktor utama pelajar tidak mencapai tahap kreativiti dan inovasi yang maksimum.1. Menurut kajian Tang (1998). masyarakat dan negara.

menjalankan pemerhatian. 75.1. 1. Masalah yang timbul ialah apabila semua fakta dan konsep sudah diajar.0% pelajar menyatakan masa untuk pengajaran dan pembelajaran Fizik didapati tidak mencukupi dan perlu ditambah (Tang.1992).1. Oleh kerana kekangan masa dalam proses pengajaran dan pembelajaran Fizik maka kemahiran berfikir tidak dapat diterapkan kepada pelajar. Seterusnya kemahiran berfikir ini tidak dapat dikuasai oleh pelajar. prinsip. Salah satu strategi pengajaran kemahiran berfikir seperti inkuiri penemuan perlu menjalankan proses penyiasatan sesuatu masalah.11 menunjukkan kekurangan item ujian yang memerlukan pelajar berfikir dengan kritis dan kreatif bagi mendapatkan jawapan. melakukan eksperimen dan menyatakan . mereka kesuntukan masa untuk menggalakkan pelajar berfikir (Phillips. Bentuk soalan yang sedemikian rupa menunjukkan suatu situasi yang kurang sihat dari segi perkembangan kemahiran pemikiran kritis dan kreatif pelajar kerana konsep Fizik harus difahami dan bukan dihafal. mengemukakan soalan. Masalah yang lebih besar akan timbul apabila pelajar dikehendaki menjawab soalan yang memerlukan aplikasi konsep Fizik sekiranya pelajar hanya menghafal fakta dan konsep-konsep Fizik tersebut dan bukan memahaminya. guru berpendapat bahawa pelajar perlu menguasai semua fakta dan konsep sesuatu mata pelajaran terlebih dahulu sebelum mereka digalakkan berfikir.1999). hukum dan teori fizik serta menggunakannya untuk memahami fenomena alam.3 Peruntukan Masa Yang Tidak Mencukupi Untuk Mengajar Kemahiran Berfikir Berdasarkan objektif pertama kurikulum mata pelajaran Fizik yang bertujuan untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan tentang konsep. pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis.

STRATEGI INKUIRI PENEMUAN Belajar melalui Inkuiri Penemuan Dengan kaedah Pengalaman Eksperimen Projek simulasi Kajian lapangan Melalui lima fasa orientasi Pencetusan idea secara Penstrukturan semula idea Aplikasi idea Refleksi Pembelajaran konstruktivisme Rajah 1.12 kesimpulan serta berfikir secara kreatif dan menggunakan intuisi. Berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesaikan masalah merupakan ciri utama bagi semua kaedah inkuiri. prinsip. maka dia telah mencapai suatu penemuan.1 Strategi Inkuiri Penemuan (Poh (2000). Pedagogi Sains 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains. konsep. 63). ms. . atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri. Apabila seseorang berjaya memperolehi fakta.

di bawah ini dinyatakan dua pendekatan yang berlainan untuk pengajaran keabadian momentum dalam masalah perlanggaran jasad dalam tingkatan empat iaitu pendekatan Pendedahan dan pendekatan Penemuan: Jadual 1. Pelajar merangka prosedur uji kaji untuk menguji hipotesis.1 di atas. 5. 2. ms. Pelajar menganalisis data dan membuat kesimpulan sama ada hipotesis yang dicadangkan itu benar atau tidak. 6. . didapati bahawa dalam proses pengajaran berdasarkan inkuiri penemuan merupakan satu proses yang panjang dan perlu mengikuti beberapa langkah pengajaran. Pelajar digalakkan supaya mengemukakan sesuatu kuantiti kekal dalam perlanggaran 4.5 : Perbandingan kaedah pengajaran menggunakan Pendekatan Pendedahan dengan Pendekatan Penemuan Pendekatan Pendedahan 1. Bagi tujuan perbandingan. Guru menyatakan prinsip pengabadian momentum kepada pelajar. Pelajar menjalankan uji kaji. Guru menyatakan prinsip keabadian momentum secara teori di papan tulis 3.13 Berdasarkan kepada Rajah 1. 3. Sulaiman Ngah (2000).Pelajar disuruh mencari satu kuantiti (iaitu gabungan m dan v) yang kekal dalam perlanggaran. Pelajar memerhatikan perlanggaran antara dua troli. membuat pemerhatian dan mengumpulkan data. 160-161. 2. Pengajaran Sains KBSM. Pelajar menjalankan percubaan untuk membuktikan prinsip keabadian momentum yang dipelajari Pendekatan Penemuan 1.

Oleh itu kemahiran berfikir tidak begitu diberikan penekanan dalam proses pengajaran.9% guru berpendapat bahawa KBKK perlu diajar kepada pelajar hanya 36. Sebagai contoh. ianya akan mengambil masa 80 minit untuk melaksanakan penerangan konsep keabadian momentum itu. Amalan pengajaran dalam bilik darjah kurang menekankan strategi kemahiran berfikir seperti penyoalan. Pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir seperti kaedah inkuiri penemuan memerlukan masa yang agak panjang (Wenning.14 Berdasarkan perbandingan di atas dapat diperhatikan bahawa langkah dalam Pendekatan Penemuan adalah lebih panjang berbanding Pendekatan Pendedahan.2005) kerana pelajar perlu mencari dan membina maklumat sesuatu konsep itu sendiri melalui aktiviti yang dijalankan. Seterusnya mereka berpendapat bahawa adalah memadai jika pengajaran pemikiran ditumpukan kepada pelajar yang pintar sahaja (Phillips. Oleh sebab itu dapat disimpulkan di sini bahawa pengajaran kemahiran berfikir akan mengambil masa yang panjang serta memerlukan guru bertindak sebagai fasilitator. Walau bagaimanapun.1999). Oleh itu guru-guru merasakan bahawa proses pengajaran ini memakan masa yang panjang dan membebankan mereka. . ianya akan dapat dilaksanakan dalam satu masa sahaja iaitu dalam masa 40 minit sahaja untuk guru menerangkan tentang konsep keabadian momentum. Walaupun 90.4% guru yang merasa bersedia untuk menggunakan KBKK dalam proses pengajaran (Hayati.1992). perbincangan dan inkuiri penemuan (Abd Rahim.2004). sekiranya pengajaran topik keabadian momentum ini diajar menggunakan kaedah penemuan. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pengajaran menggunakan pendekatan penemuan memakan masa yang agak lama untuk menghabiskan sesuatu topik. sekiranya kaedah penemuan digunakan.

dan modul pembelajaran seperti Pecutan Kognitif MAS yang dihasilkan oleh En Hamzah Othman. Terdapat guru yang mengambil inisiatif sendiri untuk memperkenalkan teknik-teknik berfikir kepada pelajar dengan cara mereka sendiri seperti menggunakan peta konsep.6% guru masih ragu-ragu untuk menggunakan KBKK dalam proses pengajaran. Usaha mereka mendapat sambutan positif daripada para pelajar dan mereka merasa seronok belajar berfikir. namun 63. seorang guru pakar Sains. kepada pelajar dengan cara mereka sendiri dalam P&P mereka. sama ada pemikiran kreatif. walaupun semua guru (100.1.2 Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Yang Kurang Berkesan Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Mengajar kemahiran berfikir kepada pelajar. peta minda. Namun. 2004.1 Kemahiran Penyampaian Pengajaran Kemahiran Berfikir Yang Lemah Pada masa kini semakin ramai guru yang berminat untuk memperkenalkan teknik-teknik berfikir kepada pelajar mereka dalam prodes P&P.2. 2004. pemikiran kritis atau kemahiran membuat penjelasan dan kefahaman. Menurut kajian Hayati (2004). tanpa membantu mereka belajar cara menggunakannya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. adalah tidak mencukupi (Mohd Nashuha.0%) bersetuju Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) berfungsi mengembangkan daya berfikir pelajar untuk melahirkan masyarakat berfikir. Guru sudah biasa mengajar pelajar untuk menghadapi . Guru itu sendiri mengakui bahawa mereka sendiri tidak tahu cara untuk mempertingkatkan daya pemikiran pelajar mereka (Howe.1997). masih ramai guru yang belum mendapat cara yang berkesan untuk mengajarkan teknik-teknik berfikir kepada pelajar mereka. Rajendran. Antara faktor yang menyebabkan P&P kemahiran berfikir kurang berkesan adalah: 1.15 1.1. Hayati. 2001).

namun hanya 58. 33.16 peperiksaan dan ragu-ragu apabila dicadangkan supaya daya pemikiran pelajar diperkembangkan. Guru didapati kurang pengetahuan dan berkebolehan untuk mengintegrasikan kemahiran berfikir dalam mata pelajaran yang diajar.0% pelajar berpendapat bahawa guru tidak dapat membuat perkaitan antara konsep Fizik dengan contoh dan ilustrasi yang baik (Tang 1999). walaupun 100.0% guru melaksanakan KBKK secara terpisah. sahaja yang digunakan di kalangan guru.0% guru di sekolah menengah teknik di Zon Perak melaksanakan KBKK. iaitu sesuatu kemahiran berfikir disampaikan secara bersendiri tanpa diajar bersama dengan kandungan mata pelajaran. Pelajar digalakkan menghafal fakta-fakta tanpa melibatkan perkembangan pemikiran mereka dengan lebih berkesan (Abd Rahim. 1992).3% guru melaksanakan KBKK secara penyebatian separa. Mereka berpendapat bahawa mengajar pelajar menguasai maklumat untuk peperiksaan dan memperkembangkan daya pemikiran adalah dua matlamat yang berlainan dan bercanggah (Phillips. Guru didapati tidak mempelbagaikan kaedah atau teknik menyampaikan KBKK. 60. manakala 50. Hanya 16. Secara keseluruhannya. 2001). Sebanyak 35. . Penggunaan cara pengajaran KBKK tidak diambil berat oleh guru. Guru lebih yakin tentang kemahiran penyampaian pengajaran yang mereka miliki untuk mengajar mata pelajaran lain berbanding kemahiran pedagogi untuk mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. iaitu KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenal pasti. 1999). hanya teknik terpisah.0% guru yang pernah menghadiri kursus untuk mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga belum bersedia untuk mengajar kemahiran berfikir (Rajendran.7% guru yang melaksanakan pengajaran KBKK secara penyebatian.0 % sahaja yang menjalankan penerapannya di dalam pengajaran secara sistematik. Menurut kajian Mohamed Zulkiffly (2002).

et al. Menurut dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Tang(1999).8% pelajar menyatakan guru bercakap terlalu banyak dan kurang melibatkan pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2005). kajian akan dibuat untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan komponen .1. Kaedah inkuiri penemuan merupakan kaedah pengajaran pembelajaran yang berpusatkan pelajar. 2004). Kurikulum Fizik juga memberikan penekanan terhadap cara untuk memperolehi pengetahuan. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengajaran di bilik darjah masih lagi berpusatkan guru (Geelan.17 1. 35.6% pelajar menyatakan bahawa guru kurang berkemahiran untuk membantu pelajar mengatasi masalah. menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah.2. 1.1986) dan penyelesaian masalah boleh meningkatkan tahap pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep yang dipelajari serta meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang sains.0% pelajar menyatakan bahawa guru tidak dapat mengaitkan konsep Fizik dengan contoh dan ilustrasi yang baik manakala 51.2 Pengajaran Berpusatkan Guru Di antara objektif kurikulum Fizik adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi dalam konteks fenomena alam dan kehidupan harian. sebanyak 70. membuat keputusan dan mengkonsepsi. kemahiran dan nilai-nilai murni melalui pendekatan inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah (Pusat Perkembangan Kurikulum. Kaedah pengajaran melalui pendekatan inkuiri penemuan (Obioma.2 Pernyataan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan di atas. Dalam kaedah ini pelajar akan dibimbing untuk memahami sesuatu konsep.

2 Membandingkan penguasaan komponen Kemahiran Berfikir Kritis iaitu inferens. mengusul periksa andaian. 1. deduksi.3. Dalam kajian ini pencapaian pelajar diukur dengan melihat pencapaian Sains dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2005. interpretasi dan penilaian hujah di kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentasi jantina. 1. 1.3.1 Mengenal pasti penguasaan komponen Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat di daerah Kulai.4.3 Objektif Kajian Beberapa objektif kajian telah dibentuk bagi menjawab pernyataan masalah di atas. etnik dan pencapaian Sains PMR. membuat deduksi. 1.18 Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens.4 Persoalan Kajian Persoalan kajian adalah seperti berikut: 1.1 Apakah tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat? . mengusul periksa andaian. Kajian ini juga akan melihat hubungan antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian pelajar. membuat interpretasi dan penilaian hujah di kalangan pelajar Fizik tingkatan empat di sekolah menengah daerah Kulai.

19

1.4.2

Apakah hubungan antara penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR bagi pelajar aliran Sains tingkatan empat di daerah Kulai.

1.4.3

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR?

1.4.4

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR?

1.4.5

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR?

1.4.6

Adakah

terdapat

perbezaan

min

penguasaan

kemahiran

menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR?

1.4.7

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR?

1.4.8

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina?

1.4.9

Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina?

20

1.4.10 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina?

1.4.11 Adakah

terdapat

perbezaan

min

penguasaan

kemahiran

menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina?

1.4.12 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina?

1.4.13 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik?

1.4.14 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik?

1.4.15 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik?

1.4.16 Adakah

terdapat

perbezaan

min

penguasaan

kemahiran

menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains Fizik tingkatan empat merentas etnik?

1.4.17 Adakah terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik?

21

1.5 Rangka Kerja Konsep

Dalam kajian ini penyelidik ingin mengkaji tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar-pelajar fizik tingkatan empat di daerah Kulai. Penyelidik juga ingin mengkaji hubungan antara penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR 2005 pelajar Fizik tingkatan empat. Dalam kajian ini, alat kajian yang akan digunakan untuk mengukur tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis ialah dengan menggunakan Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA, 1980). Alat ini

mengukur Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dari lima kemahiran iaitu kemahiran membuat inferens (16 soalan), mengusul periksa andaian (16 soalan), membuat deduksi (16 soalan), membuat interpretasi(16 soalan) dan penilaian hujah (16 soalan). Statistik yang digunakan di dalam kajian ini ialah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis data dilakukan dan diproses dengan menggunakan Perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS). Keputusan pelajar di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah(PMR) dalam mata pelajaran Sains juga akan digunakan untuk menentukan tahap pencapaian pelajar. Pencapaian Sains PMR digunakan sebagai alat ukur pencapaian pelajar kerana Peperiksaan PMR merupakan satu peperiksaan yang setara seluruh negara dan keputusan pelajar adalah berdasarkan pencapaian pelajar di peringkat kebangsaan. Oleh itu tahap pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan PMR adalah dianggap setara bagi seluruh pelajar PMR di Malaysia. Penyelidik seterusnya akan membuat perbandingan min bagi setiap konstruk Kemahiran Berfikir Kritis merentas pencapaian Sains PMR, etnik dan jantina.

2 : Rangka Kerja Konsep Kajian .22 Kemahiran Berfikir Kritis Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser Critical Thinking Appraissal • • • • • Inferens Mengusul periksa andaian Deduksi Interpretasi Penilaian Hujah • • • Pencapaian Sains PMR Jantina Etnik Hubungan Hasil Rajah 1.

23 1. jasmani.6 Kepentingan Kajian Fokus kajian terhadap status penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dan hubungannya dengan pencapaian pelajar tingkatan empat berdasarkan pencapaian Sains PMR adalah merupakan usaha yang bertepatan dengan objektif kurikulum Fizik yang ketiga dan keempat iaitu untuk memperolehi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dengan kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan(Pusat Perkembangan Kurikulum. meneliti idea dan fakta yang telah diketahui. Pendidikan pada masa kini semakin menekankan kepentingan kemahiran berfikir terhadap pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi emosi. Negara memerlukan rakyat yang mempunyai ciri-ciri pemikiran kritis seperti reaktif iaitu peka kepada perkembangan yang berlaku di sekitarnya. menilai dari sudut kebaikan atau keburukan yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat . Justeru. analisis dan logik. kajian ini pasti akan memberi manfaat kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan terutama dalam membentuk seorang warganegara Malaysia yang berketerampilan. 2005). Antara kepentingan kajian ini adalah: . gerak balas terhadap sesuatu idea atau perkara sedia ada. Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan perlu boleh berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara beramai-ramai dengan berpandukan kepada punca-punca akhlak yang mulia. rohani dan intelek disamping menepati ciri-ciri rakyat negara maju yang mampu berdaya saing serta mampu memberi sumbangan kepada negara. Kajian ini diharap dapat membantu warga pendidik terutama dalam membantu meningkatkan prestasi pelajar dalam menguasai ilmu pengetahuan khususnya dalam mata pelajaran Fizik sebagai persediaan menghadapi era globalisasi dan sains dan teknologi yang begitu mencabar.

mempunyai pemikiran logik dan mempunyai keupayaan untuk menilai. 1. mengusul periksan andaian. Berdasarkan objektif kurikulum Fizik yang mementingkan kemahiran berfikir dan penggunaan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah. mengusul periksa andaian. seorang pelajar perlu mempunyai ciri-ciri pemikiran yang kritis seperti boleh bertindak secara reaktif. interpretasi dan penilaian hujah pelajar aliran Sains yang mengambil mata pelajaran Fizik berdasarkan ujian Kemahiran Berfikir Kritis WatsonGlaser. kaedah penyoalan dan kaedah konstruktivisme di mana kaedah ini lebih berpusatkan pelajar. Kajian ini merupakan kajian asas bagi mengenal pasti keupayaan pemikiran kritis membuat inferens. membuat deduksi. Oleh itu pelajar perlu .6. membuat deduksi.6. Kemahiran Berfikir Kritis ini diperlukan oleh pelajar untuk membantu pelajar dalam proses menyelesaikan masalah.2 Kepada pelajar Kajian ini juga berguna bagi pelajar untuk mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis mereka dalam membuat inferens.1 Kepada pendidik Kajian ini penting bagi pendidik untuk mengenal pasti Kemahiran Berfikir Kritis pelajar aliran Sains yang mengambil mata pelajaran Fizik mengikut pencapaian mereka di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). membuat analisis. pendidik boleh menggunakan dapatan ini sebagai asas untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. contohnya dengan menggunakan kaedah inkuiri penemuan. interpretasi dan penilaian hujah seterusnya berusaha untuk meningkatkan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis berdasarkan dapatan yang diperolehi. Setelah mengenal pasti Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.24 1. Ciri-ciri ini amat diperlukan dalam proses menyelesaikan masalah.

25 meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir mereka untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah.6.6. 1. 1. Hasil kajian ini seharusnya mendapat perhatian dan tindakan yang sewajarnya dari pihak KPM dengan mengkaji semula kurikulum dan silibus mata pelajaran Fizik pada masa kini dan menekankan penerapan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran memandangkan mata pelajaran Fizik merupakan salah satu bidang yang amat .4 Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam merencanakan halatuju pendidikan sains negara seharusnya mengenal pasti keperluan-keperluan asas dalam pendidikan sains sebagai persediaan untuk menangani pelbagai cabaran perubahan masa kini dan masa mendatang. Berdasarkan dapatan kajian ditambah pula kepentingan kemahiran berfikir dalam pembelajaran dan pencapaian prestasi pelajar.3 Kepada Jabatan Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) khususnya Bahagian Matematik dan Sains boleh mengambil tindakan terhadap kelemahan yang telah dikenal pasti tentang Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. JPN berperanan untuk melaksanakan pelbagai usaha seperti memperbanyakkan lagi kursus pedagogi pengajaran kemahiran berfikir di peringkat negeri atau daerah serta memberikan dorongan dengan menyediakan guru pembimbing yang boleh dirujuk apabila terdapat masalah mengaplikasikan pengajaran melibatkan kemahiran berfikir dan pemantauan yang lebih kerap terhadap perkembangan pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir untuk meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis ini di kalangan guru dan pelajar.

Kajian ini dijalankan di kalangan pelajar tingkatan empat yang akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi serta berperanan penting dalam pembangunan negara di masa hadapan. Dengan adanya kajian ini diharapkan penyelidik dapat mengetahui dengan lebih jelas tahap penguasaan berfikir kritis pelajar Fizik tingkatan empat. Sekiranya kelemahan pelajar yang telah dikenal pasti tidak diperbetulkan dari peringkat awal. .5 Kepada penyelidik Kajian ini dijalan bagi menjawab persoalan yang sering timbul pada fikiran penyelidik tentang tahap kemahiran berfikir pelajar.6. mungkin berbeza dari segi situasi dan juga nilai-nilai. 1. Ini adalah kerana sepanjang pengalaman penyelidik mengajar di sekolah. namun pelajar masih tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. kelemahan ini akan berlanjutan dan seterusnya menghalang kejayaan perancangan pihak KPM walau sebaik mana sekalipun rancangan yang telah disediakan. Walaupun telah diberikan contoh bagi sesuatu penyelesaian masalah. penyelidik sering tertanya-tanya mengapakah pelajar tidak dapat menjawab soalan yang memerlukan pemikiran kritis pelajar dalam menyelesaikan masalah Fizik. Mata pelajaran Fizik merupakan program yang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk pelajar tingkatan empat dan lima. apabila dikemukakan soalan yang hampir serupa bentuk dan sifatnya.26 diperlukan dalam menuju ke arah negara maju.

daerah Kulai menduduki tempat terakhir dalam analisis mengikut mata pelajaran Fizik (Jadual 1. Pelajar-pelajar Fizik tingkatan empat digunakan kerana pelajar-pelajar ini tidak terlibat di dalam mana-mana peperiksaan peringkat kebangsaan. Daerah Kulai dipilih kerana berdasarkan keputusan peperiksaan SPM 2003. . India dan Cina. mengusul periksa andaian. tambahan pula pengkaji bertugas di daerah tersebut. Pelajar yang terlibat di dalam kajian ini terdiri daripada pelajar Melayu. membuat deduksi. membuat interpretasi dan penilaian hujah. Pencapaian pelajar diukur menggunakan pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Sains dalam peperiksaan PMR. Kemahiran Berfikir Kritis yang diukur hanya melibatkan lima komponen sahaja iaitu kemahiran membuat inferens.4).7 Skop Kajian Kajian ini dijalankan di beberapa buah sekolah menengah di daerah Kulai yang menawarkan mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan bagi pelajar aliran Sains sama ada Sains Tulen atau Sains Gunaan dalam tingkatan empat.27 1. Oleh itu kajian ini dianggap penting bagi menilai Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di daerah ini. Ujian yang digunakan adalah Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser yang telah diterjemahkan dan diubahsuai. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains di peringkat PMR digunakan bagi memastikan pencapaian pelajar yang setara di peringkat kebangsaan.

Item-item ujian sebanyak 16 item bagi setiap komponen berfikir kritis memadai untuk mengukur kemahiran berfikir secara kritis.8 Andaian Beberapa andaian telah dibuat supaya kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan dianggap sah iaitu: i. hanya lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang dikaji dalam kajian ini iaitu kemahiran membuat inferens. Tiada gangguan semasa menjawab ujian. membuat interpretasi dan penilaian hujah. Komponen ini merupakan komponen berfikir kritis peringkat tinggi. Subjek kajian memberikan kerjasama secara jujur dan ikhlas Subjek kajian memberikan gerakbalas secara sukarela. membuat deduksi. viii. Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson Glaser yang mengandungi 80 item di anggap sesuai untuk menilai status penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. v. xii. Arahan ujian yang diberikan adalah jelas.28 1. x. iii. Pelajar yang tidak menjawab adalah pelajar yang tidak tahu dan dikategorikan sebagai sifar markatnya. ii. iv. Pernyataan item adalah tepat dan jelas. Subjek kajian memahami dan mematuhi segala arahan yang diberikan. mengusul periksa andaian. Walaupun terdapat banyak bilangan komponen Kemahiran Berfikir Kritis. vii. Soalan Peperiksaan PMR dianggap memenuhi kriteria Kemahiran Berfikir Kritis . Kajian ini dijalankan di daerah Kulai sahaja dan tidak boleh mewakili tahap penguasaan berfikir kritis pelajar seluruh Malaysia. ringkas dan padat. xi. vi. ix.

1 Kemahiran Berfikir Kritis Dalam konteks kajian ini. ii.10. meneliti kebernasan. Antara istilah yang digunakan adalah seperti berikut: 1. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang . Antara faktor-faktor tersebut adalah : i. 1. Suasana persekitaran semasa menjalankan ujian mungkin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi emosi pelajar semasa menjalankan ujian. Kestabilan emosi Kestabilan emosi pelajar yang berbeza-beza juga boleh menyebabkan pelajar tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap ujian yang dijalankan dan mengakibatkan jawapan yang diberi kurang tepat.9 Batasan Kajian Terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikawal yang mungkin boleh memberikan kesan tidak sah (invalidity) dan boleh menjejaskan dapatan kajian ini. penyelidik menggunakan takrifan Kemahiran Berfikir Kritis sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. Pelajar yang dilahirkan pada awal tahun berbeza kematangannya dengan pelajar yang dilahirkan pada akhir tahun.29 1. Kematangan pelajar (maturation) Kematangan pelajar boleh mempengaruhi dapatan kajian.10 Takrifan Operasi Pada bahagian ini beberapa takrifan istilah yang digunakan bagi tujuan penyelidikan akan diperjelaskan.

1.1 Inferens Dalam konteks kajian ini inferens ialah kesimpulan yang boleh dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah diperhatikan atau disangkakan (Sabaria.2002). mengusul periksa andaian. 1. 2002). .30 munasabah yang melibatkan aktiviti mental seperti analisis.3 Deduksi Secara umum deduksi ialah membuat kesimpulan khusus yang berdasarkan pemerhatian umum atau kesimpulan yang dibuat terhadap penemuan berdasarkan teori (Mohd Najib.10. 2003).1.10. membuat interpretasi dan menilai hujah.10. membuat deduksi.1. Dalam konteks kajian ini.1. sintesis dan penilaian.4 Interpretasi Dalam konteks kajian ini. 1. 1. 2002). deduksi ialah kesimpulan yang dicapai secara taakulan (Sabaria. Kemahiran Berfikir Kritis yang akan diberikan tumpuan dalam kajian ini adalah kemahiran membuat inferens. andaian ialah sesuatu yang disangkakan atau dianggapkan benar (Sabaria.2 Mengusul Periksa Andaian Dalam konteks kajian ini. interpretasi ialah mentafsir maklumat yang diperoleh secara logik tanpa sebarang keraguan (Sabaria.2002).1.10.

10. Tafsiran pencapaian dalam PMR adalah seperti berikut: Jadual 1.31 1.6 Tafsiran Pencapaian PMR Peringkat A B C D E T Tafsiran Cemerlang Kepujian Baik Mencapai Tahap Penguasaan Minimum Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum Tidak Hadir (Sumber: Lembaga Peperiksaan 2003) .1. Gred pencapaian menggunakan gred yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. atau merupakan perkara yang tidak penting. Keputusan PMR digunakan kerana ianya adalah setara pada peringkat kebangsaan. Hujah lemah ialah hujah yang tidak berkaitan walaupun hujah itu merupakan suatu perkara yang penting.2 Pencapaian Pelajar Dalam kajian ini penyelidik menggunakan keputusan pencapaian Sains Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi menentukan tahap pencapaian pelajar.2002).5 Penilaian Hujah Dalam konteks kajian ini hujah kuat ialah hujah yang penting dan berkaitan dengan maklumat yang telah diberikan terlebih dahulu. 1. Oleh itu tahap pencapaian pelajar dapat diselaraskan seluruh Malaysia.10. atau hujah itu merupakan perkara yang remeh sahaja (Sabaria.

32 1.10.7 : Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Julat Markat (%) 80-100 60-79 40-59 20-39 0-19 Tahap Penguasaan Pelajar Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat lemah 1. . Tahap penguasaan diukur berdasarkan pemarkahan Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang tertera di dalam jadual di bawah.3 Penguasaan Tahap penguasaan dalam kajian ini merujuk kepada keupayaan pelajar untuk menjawab Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser.4 Pelajar Sains Pelajar Sains yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah pelajar yang mengambil mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan dalam aliran Sains Tulen atau Sains Gunaan.10. Jadual 1.

kajian yang dijalankan merupakan penjelasan beberapa aspek yang merangkumi perkara-perkara seperti berikut: Pendahuluan. Batasan Kajian dan Takrifan Operasi. Andaian. Penguasaan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan merupakan antara matlamat dan objektif kurikulum mata pelajaran Fizik pada masa kini. Latar belakang Masalah. Oleh itu sangat wajar kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti penguasaan kemahiran berfikir pelajar hasil daripada pembentukan sistem pendidikan sekarang.33 1. Objektif Kajian. Pernyataan Masalah. Secara umumnya dalam Bab 1 ini.11 Rumusan Kemahiran berfikir bukan lagi merupakan kemahiran yang asing pada masa kini. Kepentingan Kajian. . Rangka Kerja Konsep. Persoalan Kajian. Skop Kajian.

1 Konsep Kemahiran Berfikir Kritis Kemahiran berfikir (KB) merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.0 Pendahuluan Bab ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu konsep kemahiran berfikir kritis dan kajian tentang Kemahiran Berfikir Kritis. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu mengabungjalinkan pengetahuan. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua kemahiran berfikir iaitu Kemahiran Berfikir Kritis dan kemahiran berfikir kreatif (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2. secara automatik kita akan menyoal diri sendiri.BAB 2 SOROTAN PENULISAN 2. 2001a). Pada kebiasaannya apabila kita ternampak sesuatu objek. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya (Pusat Perkembangan Kurikulum. . 2001a).

kita menggunakan pengetahuan (apa yang kita tahu tentang objek itu). kemahiran kognitif (menyoal diri sendiri tentang objek itu). kemahiran kognitif dan sikap atau nilai seperti dalam rajah di bawah. “Apakah kegunaannya?”. 2001).1998). “Bagaimanakah menggunakannya?” dan “Adakah ia memberi manfaat?”.1. “Apakah objek itu?”. Ramai tokoh dan pengkaji dalam bidang sains pemikiran bercanggah dalam memberikan takrifan konsep berfikir (Mohd Azhar. m. .1 Takrifan Berfikir Takrifan berfikir yang sesuai dengan konsep kemahiran berfikir masih menjadi pokok perbincangan yang hebat (Som dan Mohd Dahalan. 3 2.1 Proses Berfikir Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Takrifan berfikir dapat ditakrifkan berdasarkan beberapa perspektif iaitu perspektif psikologi. Untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut. dan sikap dan nilai (keinginan untuk mengetahui tentang objek tersebut). Oleh yang demikian proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan. Pengetahuan Kemahiran Kognitif Sikap/ Nilai Rajah 2.35 Soalan-soalan yang mungkin akan ditanya ialah.s.

Dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.36 falsafah dan pendidikan (Chua.(2005). Dalam proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. proses atau strategi yang kompleks. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif adalah saling berkait dan digunakan secara bersepadu di mana Kemahiran Berfikir Kritis membolehkan kita menilai kemunasabahan sesuatu idea manakala kemahiran berfikir secara kreatif pula membolehkan kita mencerna dan menghasilkan idea-idea baru yang asli. Pemikiran merupakan proses mental yang terdiri daripada dua operasi iaitu operasi kognitif dan operasi metakognitif. sepatutnya kedua-dua kemahiran berfikir itu dieksploitasikan sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan seterusnya memikirkan semula apa yang kita telah fikirkan untuk membuat penilaian bagi mendapatkan keputusan yang baik. kemahiran yang tersendiri dan ringkas seperti kemahiran pemprosesan( menganalisis. membuat keputusan. seperti membuat keputusan dan . Operasi kognitif digunakan untuk mencari makna di mana ianya meliputi dua bahagian iaitu. Antara takrifan berfikir yang dikemukakan oleh beberapa orang pakar dalam bidang kemahiran berfikir ialah: Azizi et al. 2004). pertama. Idea baru boleh tercetus melalui gabungan idea-idea yang sedia ada. penaakulan) dan pemikiran kritis dan kreatif. menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi. mentakrifkan pemikiran sebagai suatu proses minda yang bertujuan mencari makna dan pemahaman pada suatu perkara. Walau bagaimanapun berfikir kritis tidak dapat menghasilkan roket yang lebih baik. Berfikir secara kritis akan mengenal pasti kesilapan yang terdapat pada roket ‘Discovery’ yang meletup ketika memasuki hemisfera Bumi. dan mensintesis. Manakala berfikir kreatif boleh menghasilkan idea-idea baru yang akan menghasilkan roket yang mempunyai ciri-ciri yang lebih baik. meneroka pelbagai kemungkinan idea ataupun hujah. kedua.

Dengan kata lain. m. 2005).s: 211. khususnya operasi merancang. Metakognitif melibatkan operasi untuk memandu usaha seseorang demi mencari makna. kreatif.H:2000) Azizi et al. Metakognitif biasanya dikenali sebagai berfikir tentang pemikiran. mengarah dan menilai pemikirannya (Azizi. Operasi kognitif ialah operasi yang melibatkan proses pemikiran kritis. Operasi metakognitif meliputi operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dan proses kognitif. Manakala operasi metakognitif pula ialah proses refleksi yang dilakukan oleh individu pada proses pemikirannya. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (2005): Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan . Noordin dan Zurihanmi.2 : Model Pemikiran (Diubahsuai daripada Jonassen D.37 menyelesaikan masalah. . Pemikiran Asas Perolehan Pengetahuan Metakognitif Penyelesaian Masalah Reka Cipta Membuat Keputusan Analisis Penilaian Pemikiran Kritis Perkaitan Pengubahsuaian Sintesis Membayangkan Pemikiran Kreatif Rajah 2. Perkaitan operasi kognitif dan metakognitif dapat dilihat perkaitannya melalui rajah dibawah. refleksi adalah tindakan kita memikirkan apa yang kita fikir.

pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. Noordin dan Zurihanmi. 2. 2005). bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami (Som dan Mohd Dahalan. 1998).38 Secara kesimpulannya. . di mana pemikiran kritis ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea. kukuh dan bermakna. kritikal”. Untuk tidak menerima begitu sahaja sesuatu bukanlah sesuatu yang mudah kerana mempertimbangkan untuk menerima atau menolak sesuatu itu memerlukan kemahiran tertentu. bersifat mengkritik (tidak menerima sesuatu bulat-bulat). Kemahiran berfikir kritis termasuklah kemahiran menganalisis secara kritis dan kemahiran menilai secara kritis. Kemahiran menganalisis secara kritis meningkatkan pemahaman dan kebolehan menggunakan maklumat yang sedia ada.1. Manakala kemahiran menilai secara kritis meninjau kemunasabahan sesuatu idea (Azizi.Kemahiran Berfikir Kritis ini merupakan kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea. Terdapat pelbagai takrifan tentang Kemahiran Berfikir Kritis. ‘kritikos’ yang bermakna ‘mampu menilai’. Antara takrifan Kemahiran Berfikir Kritis adalah: Kamus Dewan (2005: 831) pula memberikan makna ‘kritis’ sebagai “tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu).2 Takrifan Kemahiran Berfikir Kritis Perkataan ‘kritis’ berasal daripada bahasa Yunani. data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas.

Ia melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis. (2005). menganalisa. atau komunikasi sebagai panduan kepada kepercayaan dan tindakan. 2005). Bagi mencapai tujuan iaitu pemahaman baru berkaitan sesuatu. Pemikiran krits merupakan proses intelektual secara berdisiplin secara aktif dan berkemahiran dalam mengkonsepsi. telah mentakrifkan pemikiran kritis sebagai suatu bentuk pemikiran yang jelas dan bijaksana. mentakrifkan pemikiran kritis sebagai suatu proses pemikiran tentang apa jua perkara. penaakulan. yang memberikan kita satu pemahaman baru berkenaan suatu perkara. pengalaman. Pemikiran kritis menggalakkan individu menganalisis pernyataan dengan berhati-hati.39 Scriven dan Paul (2004). kita perlu berupaya dan berkebolehan membuat penilaian. . Ia mementingkan kebolehan menilai daripada aspek idea. Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada proses menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan kemunasabahan sesuatu hujah ataupun idea serta membuat refleksi (Azizi et al. Kebiasaannya orang yang berfikiran kritis suka menyoal perkara-perkara yang dia ingin tahu. konsep ataupun idea. mensintesis atau menilai maklumat yang diperolehi atau dibentuk hasil daripada pemerhatian. Pemikiran kritis di takrifkan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta mempertingkatkan pemahaman. Mereka juga mahir dalam menaakul perkara-perkara yang dinyatakan. mengaplikasi. tindakan dan penyelesaian masalah. refleksi. Pemikiran kritis mempunyai nilai intelektual secara menyeluruh. Azizi et al. bukti. sintesis dan penilaian. mencari bukti yang sah serta kukuh sebelum membuat kesimpulan. perkaitan dan pertimbangan berkenaan perkara itu. . analisis. isi kandungan atau masalah di mana pemikir meningkatkan mutu pemikirannya dan menetapkan piawaian secara intelektual ke atas pemikiran mereka. cadangan.

mahupun untuk menjadikan beras itu supaya menjadi lebih banyak. Berfikir secara kritis dicipta untuk membuang kesilapan. Berfikir secara kritis tidak dapat menerbitkan idea-idea baru. meneliti kebernasan. kebaikan. kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Dengan membuang semua antah yang terdapat dalam beras. kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Pemikiran kritis seperti perbuatan membuang antah daripada beras. Ainon dan Abdullah (2005) berpendapat bahawa menggunakan cara berfikir kritis adalah kaedah berfikir yang digunakan untuk membuang kesilapan. kebaikan . pentafsiran pengetahuan berasaskan pemerhatian dan penilaian. satu usaha untuk memahami pengetahuan berasaskan bukti dan penaakulan. kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Pemikiran kritis juga merupakan pembelajaran aktif berkenaan pengamatan dan maklumat yang digunakan sebagai panduan untuk menilai dan bertindak. pemikiran refleksi yang memberikan fahaman baru. Noordin dan Zurihanmi. Berfikir secara kritis hanya berguna untuk memperbaiki idea yang sudah sedia ada tetapi tidak mengemukakan alternatif-alternatif baru yang dapat menjadikan sesuatu situasi itu lebih dinamik. Dalam kajian ini penyelidik menggunakan takrifan Kemahiran Berfikir Kritis sebagai kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. yang tinggal hanyalah beras belaka. serta satu cara penilaian yang menuntut pemikir mengawal pemikirannya (metakognitif) (Azizi.40 Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998). 2005). Berfikir secara kritis tidak dapat menjadikan menjadikan beras tersebut untuk menjadi klon-klon beras yang lebih baik. meneliti kebernasan.

1. urutan. Pemikiran kritis ini penting dalam kehidupan seharian kerana dengan menguasai kemahiran ini. analisis. Matematik dan linear. Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998). Kemahiran Berfikir Kritis juga dapat membantu meningkatkan kefahaman. pemikiran kritis merupakan satu domain pemikiran yang lebih menekankan penggunaan hemisfera otak kiri (HOKI). Di antara fungsi HOKI adalah untuk pemikiran berbentuk logik. Pemikiran ini juga boleh dirujuk sebagai suatu bentuk pemikiran reflektif.41 dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah yang melibatkan aktiviti mental seperti analisis. . Ianya merupakan satu bentuk pemikiran yang jelas dan bijak yang melibatkan beberapa kemahiran seperti kemahiran membuat pemerhatian. kita boleh mengumpulkan seberapa banyak maklumat dan menilai betul atau salah sesuatu idea itu dan kita boleh membuat tindakan atau pilihan yang lebih tepat.3 Konsep Pemikiran Kritis Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir. 2. penilaian dan pertimbangan. bahasa. Pemikiran kritis juga menekankan kebolehan menganalisis dan menilai maklumat bagi memberi pemahaman yang jelas serta munasabah pada suatu perkara ataupun idea. sintesis dan penilaian. kejelasan dan keupayaan kita menggunakan maklumat dengan berkesan di samping membuat pertimbangan yang rasional.

Selalunya sifat reaktif ini ditunjukkan dengan perlakuan seperti suka membuat ulasan.4 Ciri-ciri Pemikiran Kritis Pemikiran kritis adalah merupakan asas kepada kecemerlangan dan merupakan perkara yang amat penting di dalam persaingan sains dan teknologi pada masa kini. Oleh itu seseorang yang memiliki ciri-ciri pemikiran kritis amat diperlukan bagi memajukan sesebuah negara. Biasanya penilaian adalah berdasarkan nilai yang mereka jadikan panduan hidup.42 2.1. Buah fikiran selalunya datang setelah melihat sesuatu peristiwa berlaku. manakala yang tidak beragama menggunakan nilai moral sebagai landasan. Ini diikuti dengan gerak balas yang positif dan bersifat segera. (ii) Menilai Berfikir secara kritis juga menuntut kita supaya sentiasa membuat penilaian terhadap sesuatu perkara. seperti nilai agama bagi mereka yang beragama. seseorang yang berfikir secara kritis mempunyai ciri-ciri seperti berikut: (i) Reaktif Seseorang yang berfikiran kritis akan sentiasa peka kepada perkembangan yang berlaku di sekitarnya. komen dan kritikan terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. pemikiran kritis yang dikenal pasti adalah seperti berikut: Di antara ciri-ciri Menurut Mohd Nashuha (1997). Penilaian dibuat dari sudut kebaikan dan keburukan yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat. .

4. Fakta. mengenal pasti dan membuat penilaian yang perlu terhadap andaian. (iii) Meneliti idea dengan fakta yang telah diketahui Setiap idea yang dicetuskan lazimnya mempunyai asas. Berupaya mengumpul dan menilai maklumat yang berkaitan. ciri-ciri pemikir kritis adalah seperti berikut: 1. menggunakan idea yang abstrak untuk menterjemahkannya secara berkesan untuk membuat kesimpulan dan penyelesaian yang munasabah serta mengujinya terhadap kriteria yang berkaitan dan piawaian yang bersesuaian. 3. dan merumuskan persolan dan masalah tersebut dengan jelas dan tepat. implikasi dan kesan sebab dan akibat secara praktikal. Menurut Scriven dan Paul (2004). .43 Perkara-perkara yang menjadi fokus utama penilaian adalah seperti berikut: (a) Apa yang baik? (b) Apa yang salah? (c) Apa yang buruk? (d) Apa yang hina? (e) Apa yang halal? (f) Apa yang haram? dan sebagainya. Berupaya menimbulkan persoalan dan masalah yang penting. alasan dan asas tersebut bergantung kepada pengetahuan sedia ada dan pengalaman seseorang. fakta dan alasan yang munasabah. 2. Setiap idea akan diteliti dengan fakta-fakta yang telah diketahuinya sebelum dizahirkan dan seterusnya dilaksanakan. Berfikiran secara terbuka dalam sistem pemikiran alternatif. Berupaya untuk berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.

membuat perkaitan dan pertimbangan pada perkara ataupun idea sedia ada. Pemikiran kreatif adalah penghasilan atau penjanaan perkara baru. menilai. penilaian. sama ada patut dibuat ataupun patut dipercayai. disiplin kendiri (self-discipline). (2005). munasabah dan bernas. Penilaian itu dibuat bagi menentukan kemunasabahan perkara ataupun idea. 2. 1. dan pembetulan kendiri (self-corrective thinking). terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan rujukan bagi menentukan pemikiran itu adalah pemikiran kritis ataupun tidak.44 Secara ringkasnya pemikiran kritis ialah pemikiran yang berasaskan terarah kendiri (self-directed). Hasil daripada reaksi ini menjadi hasil pemikiran kritis iaitu idea yang disampaikan lebih meyakinkan. Ciri-ciri itu adalah gerak balas. Penilaian Penilaian bermaksud kita menggunakan pemikiran kritis bagi membuat penilaian pada suatu perkara ataupun idea yang sedia ada. Gerak balas Gerak balas bermaksud pemikiran kritis adalah reaksi atau gerak balas suatu idea ataupun perkara yang sedia ada dan bukan penghasilan atau penjanaan idea ataupun perkara baru. Analisis . pemerhatian kendiri (self-monitored). analisis dan logik. Ciri ini juga menjelaskan perbezaan antara pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Aspek penilaian ini membolehkan pemikiran kritis memainkan peranan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 3. Reaksi atau gerak balas di sini bermaksud tindakan kita menganalisis. Menurut Azizi et al.

memperincikan pemikiran kritis kepada beberapa kemahiran mikro seperti di bawah: i. Analisis pada perkara. (2005) dalam bukunya bertajuk ‘Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan’. iii. terperinci dan mendalam. Ennis (1962).Kemahiran ini membolehkan individu membuat penilaian yang lebih objektif iaitu tidak berat sebelah dan berhujah dengan bernas. v. viii. 4. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. hujah ataupun maklumat sebaik-baiknya objektif. iv. Memberi pendapat: Mempertahankan idea Menguji hipotesis : Menolak / menerima pandangan Mengadili: Mengutamakan Mentafsir : Menilai kebaikan / keburukan Menyokong pendapat : Menentukan kesahihan Memastikan sumber : Menentukan kebolehpercayaan Membuat inferens : Membanding / membezakan Mengelas / kategori : Meringkaskan Menghubungkaitkan Kronologi * Bentuk perkataan • Kesan / sebab * Bentuk grafik . idea. Ini bermakna proses pemikiran kritis meliputi penaakulan secara logik dan bersepadu. mentafsir dan memahami suatu perkara ataupun idea dengan jelas. ii. Keempat-empat ciri ini membolehkan pemikiran kritis digunakan bagi mempelajari ataupun memahami suatu yang baru. vi. Logik Pemikiran kritis adalah pemikiran yang logik. Pemikiran kritis mempertimbangkan idea perkara ataupun hujah secara logik dan tidak berat sebelah. ix. vii. menurut Azizi et al.45 Kemahiran analisis penting bagi membolehkan kita menganalisis.

Menurut Ainon dan Abdullah (2005). sanggup mengubah pendapat. oleh itu sedia membaca dan mendengar dengan tekun. oleh itu mereka tidak suka membuat pendapat seperti itu dan mereka mengamalkan sikap seimbang dan berpandangan wajar. Pemikir kritis juga sedia mengetepikan kecenderungan-kecenderungan dan cita rasa peribadi apabila membuat penilaian. Di samping itu. . Perbezaan Mengesan falasi : fakta dan andaian Fakta dan pendapat Ciri-ciri pemikir kritis di atas amat diperlukan dalam proses menyelesaikan masalah terutamanya dalam mata pelajaran Fizik yang memerlukan pelajar membuat perhubungan serta perkaitan antara teori dengan aplikasi teori tersebut dalam kehidupan seharian. sebaliknya mengutamakan bukti-bukti dan jika tidak sanggup menunda penilaian.46 • x. walaupun sekiranya dia tidak sependapat dengan orang-orang itu. sentiasa ingin tahu. sanggup mengambil masa untuk menyelesaikan kekeliruan. pemikir kritis berusaha untuk dapat memahami segala sesuatu. xi. ciri-ciri pemikir kritis ialah jujur dengan diri sendiri. berminat pada idea-idea orang lain. sedia mengakui apa-apa yang tidak tahu. mengakui pendapat–pendapat yang ekstrem selalunya salah. Pemikir yang kritis juga menurut Ainon dan Abdullah (2005). sedar akan kelemahan sendiri. sabar apabila berhadapan dengan perkara-perkara yag kompleks. sanggup menerima jika melakukan kesilapan.

kepentingan dan pertalian antara bahagian-bahagian kecil dengan keseluruhan sesuatu objek. iii.1. mengasingkan.1 Kemahiran Berfikir Kritis Peringkat Rendah Kemahiran Berfikir Kritis peringkat rendah merupakan kemahiran berfikir kritis yang hanya melibatkan proses kognitif (kemahiran mikro) yang sederhana. kukuh dan bermakna. 2. memastikan perbezaan dan kelainan yang wujud dalam satu-satu kategori (Mohd Azhar.47 2. menyusun mengikut turutan – keupayaan seseorang mengatur benda atau perkara mengikut susunan atau urutan tertentu. membandingkan dan membezakan. meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan – keupayaan melihat dan memahami perhubungan . kemahiran berfikir secara kritis boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu peringkat rendah dan peringkat tinggi.5 Komponen Kemahiran Berfikir Kritis Kemahiran Berfikir Kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea. perkaitan. Pemikiran kritis ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea. perkara atau institusi dengan lebih jelas. ii. institusi atau idea berdasarkan aspek-aspek tertentu.mencari persamaan dan perbezaan antara dua objek. iv. membuat kategori . Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998). Minda hanya memilih. 2001). data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas. minda sekadar menerbitkan semula maklumat/data/ pernyataan dan sebagainya yang telah sedia ada. Kemahiran berfikir secara kritis sebenarnya tidak terhad bilangannya. Di antara contoh pemikiran kritis peringkat rendah termasuklah: i. peristiwa.kebolehan mengelompokkan maklumat atau objek ke dalam kumpulan atau kelas tertentu mengikut ciri-ciri sepunya yang boleh diperhatikan. .1. organisma. Dengan menggunakan kemahiran kritis yang sederhana.5.

membuat inferens . bukti. 1998). mengesahkan sumber maklumat mengesahkan atau menentukan sama ada punca atau sumber maklumat yang kita peroleh itu boleh diterima. Dengan ini kita dapat menghindarkan pemikiran kita daripada sebarang idea yang tidak tekal dari segi logik (Mohd Azhar. . Pemikiran ini bukan hanya menggunakan kemahiran mikro kritis. menerangkan sebab – keupayaan menggunakan minda untuk mengkaji dan menjelaskan sebab-sebab sesuatu kejadian atau peristiwa itu berlaku berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah (Som dan Mohd Dahalan. Di antara contoh pemikiran kritis peringkat tinggi termasuklah: i. memperinci dan mengesahkan sesuatu maklumat / pernyataan atau apa jua perkara yang khusus dan terarah. dipercayai atau tidak. iii.1. ii. 2001).keupayaan menggunakan minda untuk menyiasat sama ada sesuatu andaian yang telah dibuat itu benar atau tidak benar berdasarkan bukti dan alasan yang sah.5.2 Kemahiran Berfikir Kritis Peringkat Tinggi Kemahiran Berfikir Kritis peringkat tinggi pula merupakan Kemahiran Berfikir Kritis yang melibatkan proses kognitif ( kemahiran mikro) dan metakognitif (thinking about thinking) yang lebih tinggi dan lebih pelbagai macam sifatnya.kemampuan menggunakan minda untuk membuat kesimpulan berdasarkan maklumat. membuat ramalan – kemampuan untuk menggunakan kinda membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang yang dibuat berdasarkan bukti dan maklumat yang tertentu. petanda-petanda dan polapola tertentu iv. ia juga ditambah dengan kemahiran metakognitif menerusi daya taakulan (reasoning).48 v. mengusul periksa andaian . 2. Pada tahap ini kita perlu mengupas.

mengusul periksa andaian. petanda-petanda dan pola-pola tertentu (Som dan Mohamad Dahalan. Kemahiran Berfikir Kritis peringkat rendah merupakan kemahiran yang sesuai dimulakan dan digunakan pada peringkat sekolah rendah manakala Kemahiran Berfikir Kritis peringkat tinggi pula sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah kerana Kemahiran Berfikir Kritis peringkat tinggi akan memberikan penekanan kepada proses dan aras berfikir yang lebih kompleks. bukti. Kemahiran Berfikir Kritis peringkat tinggi memerlukan pelajar membuat penaakulan. Kemahiran Berfikir Kritis yang akan diberikan tumpuan dalam kajian ini adalah Kemahiran Berfikir Kritis peringkat tinggi seperti membuat inferens.kemampuan menggunakan minda untuk menganalisis dan menilai sebab-sebab bagi mencari kesimpulan yang tepat dan jitu. 2001). membuat deduksi. vi. membuat interpretasi dan menilai hujah. 1998). membuat generalisasi – keupayaan menggunakan minda untuk membuat kesimpulan am berdasarkan sampel dan maklumat yang menyeluruh dan tekal. mencari sebab dan membuat kesimpulan . berbanding Kemahiran Berfikir Kritis peringkat rendah yang hanya memerlukan Kemahiran Berfikir Kritis yang tidak begitu kompleks seperti membanding. kemampuan menggunakan minda untuk membuat kesimpulan berdasarkan maklumat. membeza. analisis. inferens dan sebagainya. mengelaskan dan sebagainya (Som dan Mohd Dahalan.49 v. 1998). (i) Membuat Inferens Membuat inferens memberikan maksud membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian (Pusat Perkembangan Kurikulum. .

kita perlu memerhatikan keadaan tayar yang meletup dan mengenal pasti sebab tayar itu meletup dan seterusnya membuat inferens. kita perlu menggunakan penaakulan logik untuk membuat kesimpulan awal berdasarkan bukti atau pemerhatian yang terdapat dalam kes-kes tertentu. kata-kata kunci. Kemahiran membuat inferens ini merupakan kemahiran untuk mendapatkan makna daripada pola-pola. . membuat pilihan dari beberapa alternatif yang telah dikumpul dan menganalisa sebab dan akibat dari keputusan yang telah dibuat. untuk membuat inferens. jika salah satu tayar kereta meletup semasa di dalam suatu perjalanan dan ketika menukar tayar tersebut didapati tayar itu sudah haus dan terasa panas walaupun keadaan permukaan jalan raya sangat baik dan tiada kesan cucukan objek pada tayar tersebut. Apakah yang menyebabkan tayar itu meletup? Adakah kerana geseran antara tayar dengan permukaan jalan raya? Adakah kerana suhu udara di dalam tayar terlalu tinggi?. Menurut Mohd Nashua (1997). Ini bermakna sesuatu kesimpulan itu dibuat adalah hasil daripada kelakuan seseorang atau sesuatu fenomena. atau adakah permukaan tayar sudah nipis? Dalam menjawab persoalan ini. tanda-tanda. Contohnya. Dalam hal ini kita membuat inferens bahawa tayar meletup sebab suhu udara dalam tayar tinggi dan menyebabkan saiz tayar bertambah dan meletup. Kemahiran membuat inferens ini lazimnya digunakan apabila kita hendak merancang langkah-langkah tindakan.50 Mengikut Kamus Dewan (2005). membuat inferens bermakna membuat kesimpulan yang wajar berdasarkan sesuatu kenyataan. kita cuba membuat kesimpulan awal yang mungkin benar ataupun tidak daripada maklumat-maklumat pemerhatian yang telah dikumpul. Untuk membuat inferens. dan bukti yang ada. Membuat inferens juga boleh membawa maksud sesuatu yang diertikan atau membuat generalisasi berdasarkan pemerhatian atau maklumat yang diperoleh.

(ii) Cuba senaraikan seberapa banyak sebab situasi atau keadan sedemikian berlaku. kita memeriksa data atau maklumat dan kemudiannya kita berikan sebab-sebab yang mungkin mengapa kejadian itu berlaku. (Keadaan tayar seperti suhu atau kesan cucukan dan keadaan permukaan jalan raya). Dalam kehidupan seharian kita sering membuat inferens. (iii) Beri alasan mengapa anda berpendapat demikian. masa dan tempat. (Memerhati keadaan tayar yang meletup). suhu yang tinggi boleh mengakibatkan saiz tayar bertambah dan menyebabkannya meletup). tindakan-tindakan yang lepas dan yang semasa. Inferens yang kita buat boleh berdasarkan maklumat yang diperolehi secara tidak langsung atau tersirat. (Berdasarkan kesan tayar yang panas dan permukaan tayar yang haus. .51 Langkah-langkah penggunaan kemahiran membuat inferens adalah seperti berikut: (i) Buat pemerhatian terhadap sesuatu situasi atau keadaan. (iv) Semak semula alasan-alasan yang telah disenaraikan hasil daripada pemerhatian atau pendapat. bukti dan pernyataan. Langkah-langkah Menguasai Kemahiran Membuat Inferens Untuk membuat inferens langkah-langkah berikut boleh dilaksanakan: (i) (ii) (iii) (iv) Periksa tanda-tanda/kata kunci/ bukti yang ada Pilih tanda-tanda tersebut Lihat pola-pola yang ada Buat kesimpulan daripada tafsiran tersebut. Sesuatu kesimpulan yang kita buat hasil daripada inferens kita itu seharusnyalah mempunyai alasan dan bukti yang kukuh dan jitu bagi menyokong kebolehpercayaan dan kesahan inferens kita itu. perlakuan-perlakuan dan tafsiran fantasi. (Perhatikan semula semua situasi bagi memastikan alasan yang diberikan adalah betul).

Biasanya andaian dibuat sama ada dalam keadaan kita menyedarinya atau sebaliknya. Ianya bertujuan bagi mengelakkan membuat keputusan yang merugikan (Som dan Mohamad Dahalan. selalunya kita mengambil kaedah sambil lewa atau tidak mengambil berat. kita mungkin akan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Kemahiran mengusul periksa andaian memandu kita mempersoal dan mencari ketepatan sesuatu andaian yang dibuat.52 (ii) Mengusul Periksa Andaian Andaian ialah sesuatu yang disangkakan atau dianggap benar. . kita boleh mengenal pasti pula yang mana satukah alasan dan andaian tadi yang paling munasabah dalam menyelesaikan masalah konflik dan kontroversi. Sebagai comtoh. Apabila kita membuat pemilihan. Membuat andaian merupakan suatu perkara yang sering dilakukan dalam kehidupan seharian. kita membuat andaian bahawa jalan tidak sibuk dan kita akan sampai ke tempat yang hendak dituju tepat pada masanya. 2005). 1998). menerima maklumat atau membuat keputusan. Andaian ini ialah idea-idea yang ada dalam minda kita tanpa kita sengaja menciptanya (Ainon dan Abdullah. Setelah kita mengusul periksa andaian. sebelum sesuatu tindakan atau keputusan diambil. Sekiranya kita tidak mengusul periksa andaian kita. Kita boleh mengelakkan kesesakan tersebut sekiranya kita mengusul periksa andaian kita dengan mengenal pasti tentang kelancaran lalu lintas berdasarkan maklumat dari info-trafik misalnya. Kemahiran mengusul periksa andaian akan dapat membantu kita menjadi manusia yang berwaspada dan berhati-hati serta prihatin terhadap setiap andaian yang dibuat oleh kita atau orang lain. Dalam hal ini kemahiran mengusul periksa andaian ini merupakan keupayaan menggunakan minda untuk menyiasat sama ada sesuatu andaian yang telah dibuat itu benar atau tidak benar berdasarkan bukti dan alasan yang sah.

53 Tujuan kita menguasai kemahiran ini ialah supaya kita dapat: (i) Menyatakan dan mengamalkan langkah-langkah andaian. Melalui penaakulan deduktif seseorang boleh membuat perhubungan dari situasi umum ke beberapa contoh atau situasi yang khusus (Pusat Perkembangan Kurikulum. mengusul periksa (iii) Membuat Deduksi Membuat deduksi ialah membuat kesimpulan khusus yang berdasarkan pemerhatian umum atau kesimpulan yang dibuat terhadap penemuan berdasarkan teori (Mohd Najib. Daripada situasi umum dapatkan contoh atau situasi yang khusus. (ii) Memeriksa sesuatu andaian yang dibuat sama ada andaian itu tepat atau tidak (iii) Membuat keputusan berdasarkan hasil andaian yang telah diusul periksa dengan teliti. 1999). 2003). Teliti situasi umum 2. Langkah penggunaan kemahiran membuat deduksi ialah: 1. Kemahiran membuat deduksi merupakan salah satu kemahiran yang perlu bagi memahami dan menguasai Kemahiran Berfikir Kritis. Pemahaman dan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis akan lebih mudah sekiranya seseorang individu berkebolehan membuat penaakulan secara deduktif. .

2002).54 Contoh membuat deduksi: Jadual 2. mamalia mempunyai ciri berikut: berkaki empat. pelajar diminta mengenal pasti atau melukis graf yang menunjukkan perhubungan antara dua pemboleh ubah yang sama bagi pergerakan pita detik tersebut. manakala buaya dan biawak adalah reptilia kerana mempunyai ciri berkaki empat. Sebagai contoh. Situasi tersebut adalah . (iv) Membuat Interpretasi Kebolehan menghubungkait maklumat dalam suatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain dengan mengekalkan makna set komunikasi itu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. badan berbulu. contoh atau situasi yang khusus di cari. lembu. bersisik dan berekor. Daripada situasi umum. badan berbulu. berekor dan telinga bercuping. untuk membuat penaakulan secara deduksi kita perlu meneliti situasi umum. Berdasarkan ciri yang dinyatakan . tupai dan kucinga adalah mamalia kerana mempunyai ciri berkaki empat. berekor dan telinga bercuping manakala reptilia mempunyai ciri berikut: berkaki empat.1 Ciri mamalia dan reptilia Mamalia berkaki empat badan berbulu berekor telinga bercuping Reptilia berkaki empat bersisik berekor Jadual 2.1 menyenaraikan ciri haiwan dalam kelas mamalia dan reptilia. Contohnya. bersisik dan berekor. berdasarkan rajah pita detik yang ditarik melalui jangkamasa detik pada kedudukan tertentu. .

bagi pita itu pada kedudukan P.R dan S? A Halaju 0 P Q R S Masa B Halaju 0 P Q R S Masa C Halaju 0 P Q R S Masa D Halaju 0 P Q R S Masa Rajah 2. pelajar perlu membuat interpretasi pergerakan pita detik tersebut berdasarkan rajah yang diberikan. 3 Contoh soalan interpretasi Dalam situasi ini. . ke dalam bentuk graf iaitu dengan mengekalkan maklumat yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeza.55 Rajah menunjukkan pita detik yang ditarik melalui jangkamasa detik Arah gerakan pita P Q R S Antara graf berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara halaju dengan masa.Q.

dan perkara-perkara yang mereka jadikan . kita menilai secara kritis tentang apa yang mereka dakwa. Jadi premis ialah asas hujah. Secara amnya orang berhujah untuk meyakinkan orang lain supaya menerima pendapat-pendapatnya di mana dia percaya pendapat-pendapatnya itu adalah benar dan patut diterima oleh orang lain sebagai benar juga.56 Langkah penggunaan kemahiran membuat interpretasi: 1. Berhujah dan menilai kesahan hujah-hujah orang lain adalah aktiviti penting dalam kehidupan intelektual. (v) Penilaian Hujah Penilaian hujah bertujuan untuk membezakan antara hujah yang kuat dan releven dengan hujah yang lemah atau tidak releven terhadap sesuatu soalan atau isu. Memindahkan set maklumat yang sama ke dalam bentuk yang berbeza dengan mengekalkan makna set komunikasi tersebut. Berhujah ialah suatu daya usaha rasional untuk mewajarkan suatu kesimpulan (Ainon dan Abdullah. 2. Apabila kita menilai kesahan hujah orang lain. Dakwaan yang dipertahankan di dalam hujah disebut kesimpulan. 1995). Apa-apa alasan dan bukti yang dikemukakan untuk berhujah disebut premis. atau hujah itu merupakan perkara yang remeh sahaja. Aktiviti berhujah adalah aktiviti yang penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks kajian ini hujah kuat ialah hujah yang penting dan berkaitan dengan maklumat yang telah diberikan terlebih dahulu. 3. Perhatikan situasi dalam suatu keadaan Kenal pasti pemboleh ubah-pemboleh ubah yang terdapat di dalam situasi tersebut. atau merupakan perkara yang tidak penting. Aspek berhujah adalah intipati pemikiran kritis. Hujah lemah ialah hujah yang tidak berkaitan walaupun hujah itu merupakan suatu perkara yang penting. Hujah merupakan satu set dakwaan yang dikemukakan oleh seseorang dalam usahanya untuk membuktikan bahawa dakwaannya berikutnya boleh diterima secara rasional.

2. penyakit Dua aspek yang dilihat apabila menilai mutu hujah iaitu pertama. Contoh ayat yang mengandungi hujah ialah: ‘Santan kelapa mengandungi kolesterol yang boleh menyebabkan jantung. ialah kaitan alasan yang menghubungkan premis-premis kepada kesimpulan hujah. Terdapat dua unsur dalam hujah yang baik: 1. ataupun si penilai tidak ada alasan bagi menolak premis itu. Semua premis dalam hujah itu dapat diterima ataupun betul. premis itu hendaklah relevan kepada kesimpulan. dia melakukan tiga perkara iaitu. . 1. 3. ertinya premis itu mampu menjadi bukti atau alasan kesimpulan (Ainon dan Abdullah. Dia yakin premisnya betul.’ 1. Oleh itu jangan makan santan kelapa. 2. Di sini premis itu sepatutnya dapat diterima oleh orang yang menilai hujah tersebut. dan kedua. Di sini. 2. Dia yakin kesimpulannya adalah betul. Dia yakin oleh kerana premisnya betul. 3. Semua premis dalam hujah itu dapat dikaitkan kepada kesimpulan hujah. Premis itu juga mesti menjadi asas kukuh kepada kesimpulan. Santan kelapa mengandungi kolesterol (premis) Kolesterol boleh menyebabkan penyakit jantung (premis) Oleh itu jangan makan santan kelapa (kesimpulan). 1995). premis hujah. kesimpulannya tentu betul juga. Apabila orang berhujah.57 asas dakwaan mereka itu. sama ada premis itu betul atau salah.

mengusul periksa andaian = 8 item. Antara alat tersebut ialah Watson Glaser Critical Thinking Appraissal (WGCTA). WGCTA bentuk A dan WGCTA bentuk B pula mengandungi 80 item yang terdiri daripada inferens = 16 item. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kesemua item dalam WGCTA bentuk S ini ialah 45 minit. mengusul periksa andaian =16 item. California Critical Thinking Skills Test (CCTST). Manakala WGCTA bentuk S pula merupakan versi pendek dari dari WGCTA bentuk A yang asal.6 Alat Kajian Kemahiran Berfikir Kritis Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mengukur Kemahiran Berfikir Kritis. California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI). mengusul periksa andaian =16 item. interpretasi = 7 item dan penilaian hujah = 7 item. dan ianya didapati sesuai untuk mengukur Kemahiran Berfikir Kritis di peringkat menengah. Watson dan Glser (1964) telah melaporkan nilai pekali kebolehpercayaan menggunakan kaedah bahagi dua (split half) ialah pada julat .1980). WGCTA merupakan alat yang kajian yang biasa digunakan untuk mengukur Kemahiran Berfikir Kritis (Jenkins.58 2. 1998). Alat kajian ini biasa digunakan untuk mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis pada peringkat kolej atau universiti (Watson dan Glaser. interpretasi = 24 item dan penilaian hujah = 15 item.87. Alat kajian ini telah dibina oleh Watson dan Glaser pada tahun 1980 dan merupakan antara alat kajian yang terawal dibina untuk tujuan mengukur tahap kemahiran berfikir secara kritis.1. interpretasi = 16 item dan penilaian hujah = 16 item. WGCTA bentuk YM mengandungi 100 item yang terdiri daripada inferens = 20 item. deduksi = 16 item. bentuk B dan bentuk S. deduksi = 25 item. bentuk A. Bagi WGCTA bentuk A dan B. Watson dan Glaser telah melaporkan bahawa nilai pekali kebolehpercayaan . Cornell Critical Thinking Test (CCTT) dan Minnesota Test of Critical Thinking (MTCT). Untuk WGCTA bentuk YM. Terdapat empat alternatif alat kajian ini yang terdiri daripada WGCTA bentuk YM.85 hingga . Alat kajian ini mengandungi 40 item yang terdiri daripada inferens = 7 item . Masa yang diperuntukkan untuk menjawab ialah 60 minit. deduksi = 9 item.

(v) Penilaian hujah : Membezakan hujah-hujah yang lemah atau kuat bagi sesuatu soalan yang dikemukakan. nilai pekali kebolehpercayaan menggunakan kaedah uji ulang uji ialah . uji ulang uji dan setara menunjukkan bahawa alat ini sangat sesuai untuk menguji Kemahiran Berfikir Kritis pelajar kerana ianya mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. (iii) Deduksi : Menguji kebolehan mendeduksikan sesuatu kesimpulan daripada sesuatu pernyataan atau premis yang diberikan.69 hingga . (ii) Mengusul periksa andaian : Memerlukan pelajar mengenalpasti andaian-andaian dan jangkaan-jangkaan awal berdasarkan pernyataan yang diberikan. . (iv) Interpretasi : Menimbangkan bukti dan membuat keputusan atau generalisasi berdasarkan data yang diberikan. Secara keseluruhannya keputusan kebolehpercayaan yang didapati menggunakan kaedah bahagi dua.75. bentuk A. bentuk B dan bentuk S) ditakrifkan seperti berikut: (i) Inferens : Menguji kebolehan membezakan darjah kebenaran dan kepalsuan inferens berdasarkan data yang diberikan. mungkin benar.85 manakala nilai pekali menggunakan kaedah uji ulang uji (test. mungkin palsu atau tidak cukup maklumat untuk membuat kesimpulan.81. Seterusnya bagi WGCTA bentuk S.59 menggunakan kaedah bahagi dua yang diuji ke atas 10 kumpulan ialah pada julat . Lima Kemahiran Berfikir Kritis yang terdapat dalam alat kajian ini (bentuk YM. palsu. Pelajar menentukan sama ada inferens yang dicadangkan itu benar.73 dan nilai pekali kebolehpercayaan menggunakan kaedah setara (alternate form) antara WGCTA bentuk A dengan bentuk B ialah .retest) ialah .

melibatkan kebolehan mengkonsepsi dan sentiasa peka terhadap keperluan untuk mencelah dalam proses menyelesaikan masalah. Alat ini digunakan untuk mengukur kecenderungan personaliti dan pencapaian akademik pelajar pada peringkat kolej dan universiti terhadap kemahiran berfikir secara kritis (McBride. iaitu untuk mengukur kebolehan seseorang untuk menggunakan aplikasi penaakulan dan penggunaan bukti-bukti bagi menyelesaikan masalah.60 CCTDI(1992) telah dibina oleh Facione dan Facione pada tahun 1992. • Analitik (Analyticity) . • Sistematik (Systematicity) . • Yakin Diri Terhadap Kemahiran Berfikir Secara Kritis (CT SelfConfidence). iaitu mengukur kebolehan untuk menerima pendapat orang lain. Terdapat tujuh konstruk kemahiran yang diukur oleh alat kajian ini. . Ianya mengandungi 75 item berbentuk skala Likert iaitu skala 1 bererti sangat setuju sehingga skala 6 bererti sangat tidak setuju. jujur dan bermatlamat dalam menjalankan penyelidikan walaupun dapatan yang diperolehi tidak menyokong pendapat individu tersebut. keberanian untuk bertanya. fokus dan tekun dalam penyelidikan. iaitu mengukur kebolehan untuk sentiasa teratur . iaitu kecenderungan dalam kesungguhan untuk mencari maklumat yang terbaik mengenai sesuatu perkara. 2002). Masa yang diberikan untuk menjawab kesemua item ialah selama lebih kurang 20 minit. iaitu: • Mencari Kebenaran (Truth-Seeking) . mengikut turutan. Xiang dan Wittenburg. • Keterbukaan Minda (Open-Mindedness) .

70 hingga . Keyakinan ini membolehkan seseorang mempercayai penilaian yang dibuatnya dan seterusnya boleh mempengaruhi orang lain untuk mengikuti proses penyelesaian masalah yang digunakan. Alat ini mempunyai 34-item berbentuk aneka pilihan dan masa yang diperlukan untuk menjawab kesemua item ialah 45 minit (Onwuegbuzie. universiti dan warga professional. Terdapat dalam dua bentuk iaitu bentuk A (dibina pada tahun 1990) dan bentuk B (dibina pada tahun 1992). Nilai alpha Cronbach untuk kebolehpercayaan untuk ke-tujuh-tujuh konstruk berjulat antara .71 hingga . • Kematangan (Maturity of Judgement) . 1992). iaitu kecenderungan untuk berlaku adil dalam membuat keputusan. CCTST telah dibina oleh Facione dan Facione pada tahun 1990. Markat bagi ketujuh-tujuh skala CCTDI berada dalam julat 10 hingga 60.75.61 iaitu mengukur keyakinan seseorang dalam proses penaakulan. markat bagi CCTDI adalah dalam julat 70 hingga 420 markah. Markat 30 dan ke bawah menunjukkan kecenderungan Kemahiran Berfikir Kritis adalah lemah. Secara keseluruhannya. 40 ke atas menunjukkan kecenderungan Kemahiran Berfikir Kritis yang positif manakala markat 50 ke atas menunjukkan kecenderungan Kemahiran Berfikir Kritis yang tinggi (Facione dan Facione. di mana markat 280 ke atas menunjukkan kecenderungan Kemahiran Berfikir Kritis yang positif. 2001). Nilai alpha Kronbach bagi kedua-dua bentuk A dan B ialah dalam julat . • Sikap Ingin Tahu (Inquisitiveness) . iaitu mengukur kecenderungan perasaan ingin tahu secara intelektual dan keinginan untuk belajar terhadap sesuatu perkara walaupun aplikasi pengetahuan tersebut masih lagi samar-samar. . Alat kajian ini disasarkan penggunaannya kepada pelajar-pelajar di peringkat kolej.80 (Giancarlo dan Facione.

Menurut Chua (2004). interpretasi. Item-item yang dibina terdiri dari konstruk inferens. Kebolehpercayaan alat kajian bagi tahap X ialah pada julat . 1999). deduksi dan mengenal pasti andaian. Manakala tahap Z terdiri dari konstruk induksi. ramalan dan rancangan uji kaji. terdapat tiga jenis CCTT iaitu : Cornell Class Reasoning Test (CCRT) (1964). pemerhatian. Manakala tahap Z mempunyai 52 item berbentuk aneka pilihan dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kesemua item ialah 50 minit (Chambers..77 (Chambers.87 hingga . CCTT telah dibina oleh Ennis dan Milman pada tahun 1985 (Chambers et al.91 (Timothy. Perbezaan tahap iani adalah disebabkan oleh fokus alat kajian iaitu tahap X ditumpukan untuk umur pelajar 10 hingga 19 tahun manakala tahap Z ditumpukan untuk pelajar pada peringkat kolej dan universiti. 1990). kreadibiliti. CCTT merupakan ujian yang berasaskan falsafah yang dibina berdasarkan konsepsi pemikiran kritis Ennis. Nilai koefisien alat kajian tahap Z adalah pada julat . Tahap X mempunyai 71 item berbentuk aneka pilihan dan masa yang diperlukan untuk menjawab kesemua item ialah 50 minit. Namun ia juga sesuai untuk pelajar yang sangat cemerlang dan berbakat pada peringkat sekolah (Chambers. Item yang terdapat dalam tahap X terdiri dari konstruk induksi. Markah tertinggi (34) menandakan Kemahiran Berfikir Kritis yang tinggi.1999). CCTT merupakan ujian kemahiran berfikir yang umum kerana ia merangkumi kemahiran berfikir secara menyeluruh. falasi. kreadibiliti.62 2001). 1999). Gariner. . deduksi. Cornell Conditional Reasoning Test (CCRT) (1964) dan Cornell Critical Thinking Test (CCTT) (1985). analisis maklumat. 1999). CCRT dan CCRT telah dibina oleh Ennis. kenal pasti sebab dan menilai sebab.50 sehingga . CCTT terdapat dalam dua tahap iaitu tahap X dan tahap Z. takrifan dan mengenal pasti andaian. Setiap item pada kedua-dua tahap ini mengandungi tiga pilihan dan setiap jawapan yang betul diberi markat satu manakala bagi jawapan yang salah ditolak sebanyak . Julat markat dari 0 hingga 34.50. Paulaus dan Ringel’ manakala CCTT telah dibina oleh Ennis dan Millman.

inferens. Ujian ini memberikan markah keseluruhan. Setelah itu ianya diikuti dengan enam sesi perbincangan. Jennifer Robey dan Wiliam M. dan kedua untuk mengukur kesan ke atas bias kepercayaan terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. Alat kajian ini disasarkan kepada pelajar sekolah menengah. aturan kendiri dan objektiviti (Edman. Setiap sesi perbincangan akan terdiri dari dua orang juru bicara atau jurucakap yang akan memberikan pandangan yang berbeza terhadap sesuatu isu yang kontroversi. Setiap satu pandangan akan menyangkal pandangan yang satu lagi. sah dan tidak sah terkandung dalam perbincangan tersebut. . dan juga markah untuk interpretasi. komunikasi. penilaian. 11-item yang berkaitan enam Kemahiran Berfikir Kritis yang dikenal pasti oleh kajian APA Delphi dibincangkan dalam setiap perbincangan. Oleh itu responden perlu membezakan hujah yang baik dan tidak baik selepas perbincangan dan menjawab soalan yang diberikan di akhir perbincangan dan memberikan penjelasan terhadap penilaian keseluruhan terhadap perbincangan tersebut.Bart dari University of Minnesota. analisis.Edman. Robey dan Bart. Alat kajian ini mengandungi enam item berbentuk soal selidik yang meminta responden memberikan jawapan dengan memberikan pandangan mereka terhadap enam isu yang kontroversi yang diberikan dalam alat kajian tersebut dalam bentuk skala Likert (empat skala). MTCT bertujuan untuk mengukur dua perkara iaitu: pertama. untuk mengukur Kemahiran Berfikir Kritis yang dikenal pasti oleh kajian Delphi yang ditaja oleh Persatuan Ahli Falsafah Amerika (APA) (1990). Maklumat yang berkaitan dan tidak berkaitan.63 MTCT telah dibina oleh Laird R. 2001).

manakala markah ujian yang rendah menunjukkan penaakulan pelajar berada di tahap operasi konkrit. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Kebolehan Menaakul (Reasoning Ability Test). Ishak dan Savas (1998) telah menjalankan kajian ke atas 1026 orang pelajar sekolah menengah dan pelajar kolej di Turki yang berumur antara 12-22 tahun. seramai 103 orang adalah pelajar lelaki dan 187 orang pelajar perempuan telah terlibat dalam kajian ini. Fatma. Alat kajian ini mengandungi dua item yang menguji kebolehan menaakul yang dibina oleh Johnson dan Lawson (1998) yang mengukur kebolehan pelajar untuk menaakul dan juga kebolehan untuk mengawal pemboleh ubah-pemboleh ubah. orang Asia atau kepulauan Pasifik .64 2. Rozman dan Potter (2004) telah menjalankan kajian ke atas 290 orang pelajar kolej yang baru mendaftarkan diri dalam kursus fizik di salah sebuah universiti terkemuka di bahagian barat Amerika Syarikat. yang terdiri daripada 635 orang pelajar lelaki dan . Walau bagaimanapun min kebolehan menaakul pelajar lelaki adalah lebih tinggi berbanding min kebolehan menaakul pelajar perempuan. Analisis kajian mendapati tidak terdapat perbezaan kebolehan menaakul yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Ujian ini mengkehendaki pelajar memilih jawapan yang betul daripada senarai lima pilihan dan memberikan penjelasan yang munasabah atau menunjukkkan jalan kerja bagi mendemonstrasikan keupayaan menyelesaikan masalah menggunakan pola penaakulan yang dipilih (Johnson dan Lawson. Caucasian. Kebanyakan pelajar yang terlibat mengikuti kursus sains semasa di peringkat kolej. African American. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih kritis berbanding pelajar perempuan. Subjek kajian terdiri daripada pelbagai etnik seperti Hispanic. Daripada 290 orang pelajar tersebut. 1998).1 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas Jantina Cavallo.2. Markah ujian yang tinggi menunjukkan penaakulan pelajar berada di dalam operasi formal.

65 391orang pelajar perempuan. Ini menunjukkan pelajar lelaki mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dalam kajian ini. Ini menunjukkkan bahawa Kemahiran Berfikir Kritis di antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan adalah sama dalam kajian ini. McCool (2002) telah menjalankan kajian ke atas 487 pelajar di Kolej Komuniti Maple Woods. 240 orang dari peringkat sekolah menengah rendah.5 bagi pelajar perempuan. terdapat perbezaan min konstruk kemahiran membuat inferens. Menerusi analisis regresi didapati tidak terdapat perbezaan min yang bererti terhadap Kemahiran Berfikir Kritis di antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. markat Kemahiran Berfikir Kritis bagi kedua-dua jantina lelaki dan perempuan berada pada tahap sederhana iaitu 53. Walau bagaimanapun hanya seramai 277 orang pelajar menduduki semula ujian selepas menggunakan alat kajian WGCTA-B pada musim bunga 2002. . Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah WGCTA yang telah diubahsuai kepada bahasa Turki oleh Koc dan Cikrikci pada tahun 1993.7 bagi pelajar lelaki dan 50. Secara keseluruhan. Seramai 487 orang telah menduduki ujian sebelum menggunakan alat kajian WGCTA-A. dan interpretasi yang bererti di antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. deduksi. Daripada 1026 pelajar tersebut. Alat kajian yang digunakan ialah WGCTA-A dan WGCTA-B. Menerusi ujian-t. mengusul periksa andaian. Dapatan menunjukkan pelajar lelaki mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi terhadap konstruk tersebut berbanding pelajar perempuan. Secara keseluruhan. 412 orang pelajar sekolah menengah dan 374 pelajar kolej. terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis yang bererti antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Kajian telah dijalankan sepanjang musim luruh 2001 hingga musim bunga 2002.

Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Kebolehan Menaakul (Reasoning Ability Test). Subjek kajian terdiri daripada pelbagai etnik seperti Hispanic.66 2. Dari 1026 pelajar tersebut. Alat kajian ini mengandungi dua item yang menguji kebolehan menaakul yang dibina oleh Johnson dan Lawson (1998) yang mengukur kebolehan pelajar untuk menaakul dan juga kebolehan untuk mengawal pemboleh ubah-pemboleh ubah. Daripada 290 orang pelajar tersebut. Ujian ini mengkehendaki pelajar memilih jawapan yang betul daripada senarai lima pilihan dan memberikan penjelasan yang munasabah atau menunjukkkan jalan kerja bagi mendemonstrasikan keupayaan menyelesaikan masalah menggunakan pola penaakulan yang dipilih (Johson dan Lawson. 1998). Fatma. Ishak dan Savas (1998) telah menjalankan kajian ke atas 1026 orang pelajar sekolah menengah dan pelajar kolej di Turki yang terdiri dari 635 orang pelajar lelaki dan 391 orang pelajar perempuan yang berumur antara (12-22) tahun. African American.2. Markah ujian yang tinggi menunjukkan penaakulan pelajar berada di dalam operasi formal.2 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas Pencapaian Pelajar Cavallo. Rozman dan Potter (2004) telah menjalankan kajian ke atas 290 orang pelajar kolej yang baru mendaftarkan diri dalam kursus fizik di salah sebuah universiti terkemuka di bahagian barat Amerika Syarikat. 240 orang dari peringkat . Kebanyakan pelajar yang terlibat mengikuti kursus sains semasa di peringkat kolej. Caucasian. seramai 103 orang adalah pelajar lelaki dan 187 orang pelajar perempuan telah terlibat dalam kajian ini. orang Asia atau kepulauan Pasifik . Analisis kajian menggunakan analisis regresi mendapati kebolehan menaakul mempengaruhi pencapaian pelajar perempuan di mana pelajar perempuan yang mempunyai kebolehan menaakul yang tinggi menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam kursus yang diambil. manakala markah ujian yang rendah menunjukkan penaakulan pelajar berada di tahap operasi konkrit.

mengusul periksa andaian. Alat kajian yang digunakan ialah WGCTA. Di antara pelajar berpencapaian tinggi dengan pelajar berpencapaian rendah. Analisis ujian Hotelling T2 mendapati pelajar pencapaian tinggi menunjukkan Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi dalam membuat inferens. Seramai 586 daripada pelajar tersebut adalah merupakan pelajar dari dua buah sekolah tinggi tentera yang mempunyai tahap pendidikan yang sama dengan pelajar lain kecuali sekolah itu merupakan sekolah berasrama. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah WGCTA yang telah diubahsuai kepada bahasa Turki oleh Koc dan Cikrikci (1993). Shu dan Wen (2000) telah menjalankan kajian ke atas 1119 pelajar lelaki dari 38 buah kelas di enam buah sekolah tinggi di Taiwan. Ini menunjukkan bahawa pelajar berpencapaian tinggi mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding pelajar berpencapaian rendah. mengusul periksa andaian dan penilaian hujah berbanding pelajar berpencapaian rendah. Julat umur pelajar ialah antara 17 hingga 19 tahun. Perbandingan antara sekolah biasa dengan sekolah ketenteraan mendapati pelajar di sekolah biasa mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih baik berbanding pelajar di sekolah tentera dalam kelima-lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens. . deduksi. Ini menunjukkan semakin tinggi pencapaian pelajar semakin tinggi Kemahiran Berfikir Kritisnya. terdapat pertalian yang positif di antara pelajar berpencapaian tinggi dengan Kemahiran Berfikir Kritis. pelajar berpencapaian tinggi menunjukkan perbezaan min yang bererti terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. Menerusi analisis regresi. interpretasi penilaian hujah dan secara keseluruhan Kemahiran Berfikir Kritis.67 sekolah menengah rendah. 412 orang pelajar sekolah menengah dan 374 pelajar kolej.

Tiwary. Kemahiran Berfikir Kritis etnik Caucasian dan etnik African secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana iaitu pada min 49. Jumlah keseluruhan pelajar yang terlibat ialah seramai 103 orang. Julat umur pelajar etnik African ini ialah antara 18 hingga 42 tahun.2. interpretasi dan penilaian hujah yang lebih tinggi berbanding etnik African. deduksi. Bilangan .68 2. Manakala bagi pelajar etnik Australia. Alat kajian yang digunakan ialah WGCTA. seramai 162 orang terlibat. Ini menunjukkan etnik Caucasian mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding etnik African. Dalam kajian ini. iaitu sebuah universiti di Hong Kong dan sebuah universiti di Australia yang mengikuti pengajian kejururawatan. Analisis ANOVA menunjukkan perbezaan min kemahiran membuat inferens. Seramai 52 orang pelajar Caucasian terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada 17 orang pelajar lelaki dan 34 orang pelajar perempuan manakala seorang pelajar tidak melaporkan jantinanya. Masten dan Huang(1999) telah menjalankan kajian di salah sebuah universiti di bahagian barat daya Amerika Syarikat ke atas dua kumpulan etnik iaitu orang kulit putih (Caucasian) dan orang kulit hitam (African-American). Untuk etnik African. seramai 51 orang pelajar African terlibat yang terdiri daripada 16 orang pelajar lelaki dan 34 orang pelajar perempuan manakala seorang pelajar tidak melaporkan jantinanya. Seramai 222 orang pelajar etnik Cina di HongKong telah terlibat dalam kajian ini. deduksi. Dapatan kajian menunjukkan etnik Caucasian mempunyai tahap kemahiran membuat inferens. Avery dan Lai (2003) telah menjalankan kajian ke atas pelajar di dua buah universiti. Julat umur pelajar etnik Caucasian ialah antara 18 hingga 52 tahun. interpretasi dan penilaian hujah yang beerti di antara etnik Caucasian dengan etnik African. Pelajar yang terlibat merupakan pelajar yang mengikuti kursus psikologi di peringkat Sarjana Muda.3 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Ke Atas Etnik Godzella.52 bagi etnik Caucasian dan min 43.16 bagi etnik African.

alat kajian ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dan diuji di Taiwan bagi memastikan kebolehpercayaan dan kesahan alat kajian setanding dengan alat kajian yang asal. sistematik dan keyakinan diri terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. Kedua-dua etnik Cina Hong Kong dan etnik Australia mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang sama dalam kemahiran analitik. Tahap Kemahiran Berfikir Kritis bagi etnik Australia adalah pada tahap yang baik berbanding tahap Kemahiran Berfikir Kritis etnik Cina Hong Kong. . Sebaliknya kedua-dua kumpulan etnik menunjukkan kecenderungan kemahiran mencari kebenaran yang negatif. Manakala pelajar etnik Australia yang memperolehi jumlah min markat ketujuh-tujuh sub skala CCTDI sebanyak 287. Berdasarkan jumlah min markat ketujuh-tujuh sub skala CCTDI sebanyak 268. Analisis ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan min kemahiran mencari kebenaran. kematangan dan jumlah keseluruhan CCTDI di antara etnik Cina Hong Kong dan etnik Australia. Bagi etnik Cina Hong Kong.69 jantina bagi kedua-dua etnik tidak dinyatakan dalam kajian ini. menunjukkan pelajar etnik Australia menunjukkan kecenderungan yang positif terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. Kedua-dua etnik Cina Hong Kong dan etnik Australia menunjukkan kecenderungan sikap ingin tahu yang positif. Ini bermakna kedua-dua kumpulan etnik masih kurang kecenderungannya untuk bertanyakan soalan-soalan yang mencabar untuk menilai sesuatu bukti yang baru. Ini menunjukkkan etnik Australia mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding etnik Cina Hong Kong. Manakala CCTDI dalam bahasa asalnya iaitu Bahasa Inggeris telah diberikan kepada pelajar Australia.36. keterbukaan minda. menunjukkan pelajar etnik Cina gagal menunjukkan kecenderungan yang positif terhadap Kemahiran Berfikir Kritis.73. sikap ingin tahu. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah CCTDI.

Dalam alat kajian ini terdapat tujuh sub skala yang dibina bertujuan untuk mengukur kedudukan peribadi pelajar. skala keyakinan diri terhadap Kemahiran Berfikir Kritis (skala C) dan skala sikap ingin tahu (skala I) dan skala kematangan menilai pendapat (skala M). dalam kajian ini tidak terdapat perbezaan yang bererti bagi keseluruhan kemahiran di antara pelajar Israel dengan pelajar Itali.70 Zoller et al. Manakala seramai 327 orang pelajar di Itali yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan ini menunjukkan dalam kajian ini. skala sistematik ( skala S). skala keterbukaan minda (skala O). yakin terhadap Kemahiran Berfikir Kritis dan sikap ingin tahu yang lebih tinggi dari pelajar Itali. kedua-dua pelajar Israel dan Itali mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang sama. keyakinan diri terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. (2000) telah menjalankan kajian ke atas pelajar sekolah menengah dari dua buah negara iaitu Israel dan Itali. keterbukaan minda. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah CCTDI. manakala pelajar Israel mempunyai tahap kemhiran menganalisis. Tujuh sub skala tersebut ialah : skala mencari kebenaran (skala T). sikap ingin tahu dan kematangan menilai pendapat di antara pelajar Israel dengan pelajar Itali. Julat umur pelajar yang terlibat dalam kajian di Itali ialah antara 18-19 tahun. Seramai 588 orang pelajar (328 orang pelajar lelaki dan 260 orang pelajar perempuan) di sekolah menengah di Israel terlibat dalam kajian ini. Bilangan pelajar lelaki dan bilangan pelajar perempuan tidak dinyatakan bagi pelajar yang terlibat dengan kajian ini di Itali. Kesemua pelajar yang terlibat merupakan pelajar yang mempelajari mata pelajaran matematik dan sains tulen seperti Fizik. skala analitik (skala A). Biologi atau Komputer Sains dalam pelbagai bentuk dan tahap yang berbeza. kematangan menilai pendapat yang lebih tinggi dari pelajar Israel. Kesemua pelajar yang terlibat menduduki peperiksaan akhir dalam pengajian selama lima tahun di peringkat sekolah menengah. Ini menunjukkan pelajar Itali mempunyai tahap kemahiran mencari kebenaran. keterbukaan minda. Menerusi analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan min yang bererti bagi konstruk mencari kebenaran. Julat umur pelajar yang terlibat dalam kajian di Israel ialah antara 17-18 tahun. analisis. . Kimia. Walau bagaimanapun.

4% mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis. Kemahiran saintifik. Johor. Alat kajian yang telah digunakan untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dalam Kemahiran Berfikir Kritis ialah Watson-Glaser Critical Thinking in Physics (WGCTA-F) yang telah diubahsuai. meramal dan menjana idea. Komponen KBKK yang dikaji adalah mencirikan. membanding dan membeza. dan Pencapaian Fizik di kalangan pelajar sains tingkatan empat. Noor Suryati (2000) telah menjalankan kajian yang bertujuan untuk melihat tahap penguasaan pelajar dalam Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif. Dapatan kajian mendapati bahawa 52. Sampel kajian terdiri daripada pelbagai tahap kebolehan dari segi pencapaian dan dipilih secara rawak oleh guru sains mereka mengkut nisbah yang sama rata. Dapatan kajian mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran berfikir pada aras rendah dalam komponen KBKK iaitu mencirikan. mentafsir data dan menilai hujah. mengenal pasti andaian. Seramai 150 orang pelajar tahun enam dari lima buah sekolah di Daerah Gua Musang. membuat inferens. membuat urutan. membanding dan membeza. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan-soalan Pengesanan Penguasaan Komponen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). mengumpul dan mengelas. Walau bagaimanapun dalam kajian ini tidak diterangkan tahap penguasaan kemahiran kritis berdasarkan komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang digunakan dalam alat kajian iaitu membuat inferens. mengumpul dan . membuat hipotesis.2. Sampel kajian terdiri daripada 352 orang pelajar dari empat buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat. membuat deduksi.4 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Abu Ani (2004). Kelantan telah terlibat dalam kajian ini.71 2. Pemikiran Kritis. Seramai 30 orang pelajar dari setiap sekolah terlibat dalam kajian ini. telah menjalankan kajian untuk melihat sama ada terdapat perhubungan yang bererti antara Gaya Kognitif.6% pelajar yang tidak mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis berbanding 47.

Secara keseluruhannya tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dan kreatif adalah pada tahap sederhana iaitu 71.5. membanding dan membeza.97%. 3.4. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. telah menjalankan kajian tentang tahap pemikiran kritis pelajar sekolah menengah aliran pertanian.6 dan 3.2 dan 2.9). 3. Agihan sampel ke dalam kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen agak sama rata dan homogenus. Setiap kelas mengandungi 25 orang pelajar.72 mengelas adalah lebih tinggi (min: 3. 3. Alat kajian yang digunakan adalah Ujian Kemahiran Berfikir Kritis (WGCTA). Rolins (1990). Dapatan kajian menunjukkan bahawa min Kemahiran Berfikir Kritis bagi kumpulan kawalan sebelum mengikuti pengajaran . Amerika Syarikat yang terdiri daripada pelajar yang berumur 14 hingga 17 tahun. Penyelidik tidak menyatakan bilangan pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang terlibat dalam kajian ini Alat kajian yang digunakan ialah CCTT Level X. Kumpulan kawalan terdiri daripada 48 orang lelaki dan 52 orang perempuan manakala kumpulan eksperimen terdiri daripada 47 orang lelaki dan 53 orang perempuan. telah menjalankan kajian untuk mengkaji kesan penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah terhadap Kemahiran Berfikir Kritis.5) berbanding tahap penguasaan kemahiran berfikir pada aras tinggi iaitu mencirikan. Sabaria (2003). Analisis ANOVA satu hala menunjukkan terdapat perbezaan markat min Kemahiran Berfikir Kritis yang bererti di antara tahap gred pelajar.8. Dapatan kajian mendapati pelajar gred 12 (senior) mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding pelajar dalam gred 9.3. Purata umur pelajar ialah 16 tahun. 3. Kajian ini telah dijalankan ke atas 668 orang pelajar sekolah menengah di Iowa. kreatif. mengumpul dan mengelas (min: 3. proses sains dan pencapaian Biologi terhadap 200 orang pelajar dari empat buah sekolah menengah ( 100 orang pelajar Sekolah Harian Biasa dan 100 orang pelajar MRSM). gred 10 dan gred 11.

pencapaian.73 menggunakan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah 40. membuat deduksi. Kemahiran Berfikir Kritis terbahagi kepada dua peringkat iaitu peringkat rendah dan peringkat tinggi. Dalam kajian ini komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang diuji ialah kemahiran membuat inferens.70 manakala kumpulan eksperimen (PBM) meningkat kepada 52. Selepas mengikuti kaedah PBM. Peningkatan yang lebih tinggi dapat dilihat dalam kumpulan eksperimen yang mengikuti kaedah PBM. Terdapat pelbagai alat yang digunakan untuk mengukur Kemahiran Berfikir Kritis. min kumpulan kawalan (tradisional) meningkat kepada 42.3 Rumusan Terdapat pelbagai takrifan bagi Kemahiran Berfikir Kritis yang dilihat dari perspektif falsafah.83 manakala min Kemahiran Berfikir Kritis bagi kumpulan eksperimen adalah 41. 2. etnik dan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh penyelidik lain juga dibincangkan dalam bab ini.68. . CCTST. Kajian tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis ke atas jantina. 2004). Antara alat tersebut yang dibincangkan ialah WGCTA.14. membuat interpretasi dan penilaian hujah berdasarkan Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser. mengusul periksa andaian. psikologi dan pendidikan (Chua. CCTT dan MTCT. CCTDI.

alat kajian dan tatacara pengumpulan data.0 Pendahuluan Dalam bab ini penyelidik akan menerangkan tentang perkara-perkara yang berhubung dengan perancangan dan pengelolaan kajian iaitu tentang reka bentuk kajian.1999) dan seterusnya membuat perbandingan serta mencari perbezaan antara pemboleh ubah. 3. Soal selidik digunakan untuk mengetahui sikap seseorang dengan menggunakan soalan senarai semak jenis Thurston di mana subjek . Reka bentuk kajian deskriptif dijalankan kerana kajian ini bertujuan hanya untuk menerangkan keadaan atau perhubungan antara pemboleh ubah (Mohd. bentuk kajian yang digunakan ialah kajian tinjauan.BAB 3 PENGKAEDAHAN KAJIAN 3. Kaedah tinjauan ini menggunakan soal selidik bertujuan untuk mengumpulkan maklumat terhadap pemboleh ubahpemboleh ubah. pemilihan sampel. Dalam konteks kajian ini.1 Reka bentuk Kajian Kajian ini berbentuk deskriptif kuantitatif untuk meninjau tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di kalangan pelajar Fizik tingkatan empat. Najib.

1999). Berikut merupakan bilangan pelajar yang terlibat mengikut sekolah (Jadual 3.2 Subjek Kajian Seramai 269 orang pelajar Fizik tingkatan empat di daerah Kulai dipilih sebagai sampel kajian.75 kajian hanya memberikan jawapan dengan menanda salah satu pilihan jawapan (Mohd. 3. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar pada peringkat awal supaya penambahbaikan dapat dijalankan dengan segera apabila diperlukan.1 : Bilangan Sampel Pelajar Mengikut Sekolah SEKOLAH SMK A SMK B SMK C SMK D SMK E JUMLAH BILANGAN PELAJAR 29 24 27 101 88 269 . Najib. Sampel yang dipilih merupakan sampel tidak rawak yang bertujuan untuk memudahkan kajian dan ciri sampel mewakili populasi. Populasi bagi kajian ini ialah semua pelajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan di daerah Kulai iaitu seramai 774 orang pelajar. Subjek kajian dipilih di kalangan pelajar Fizik tingkatan empat sahaja bertujuan untuk melihat tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pada peringkat awal (iaitu tahun pertama) mengambil mata pelajaran Fizik di peringkat sekolah menengah. 269 orang pelajar dianggap bilangan yang sesuai untuk dijadikan sampel kajian menurut jadual saiz sampel untuk kajian oleh Krejcie dan Morgan (1970).1): Jadual 3.

Soal selidik yang digunakan ialah Ujian Kemahiran Berfikir Watson Glaser yang telah diadaptasi oleh Sabaria (2003) dari Watson Glaser Critical Thinking Appraisal(WGCTA)(Watson & Glaser. Pelajar ini tidak akan diambilkira dalam kajian sebenar.76 Bagi kajian rintis.3 Alat Kajian Dalam kajian ini penyelidik hanya menggunakan satu jenis alat kajian iaitu soal selidik. manakala WGCTA – bentuk A dan WGCTA – bentuk B mengandungi 80 soalan dan masa yang diperlukan untuk menjawab ialah 60 minit. deduksi = 9 item. Dalam konteks kajian ini penyelidik menggunakan alat kajian WGCTA– bentuk A yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Lam (1997). WGCTA bentuk S merupakan versi pendek dari WGCTA bentuk A yang asal. Alat kajian ini mengandungi 40 item yang terdiri daripada inferens = 7 item. konsep pemikiran kritis ditakrifkan sebagai kesatuan sikap. pengetahuan. seramai 16 orang pelajar di salah sebuah sekolah menengah di Daerah Kulai telah terlibat. ii) pengetahuan syarat-syarat untuk membentuk kesimpulan yang sah. interpretasi = 7 item dan penilaian hujah = 7 item. WGCTA. Manakala WGCTA – bentuk S pula merupakan alat kajian versi paling ringkas yang mengandungi 40 soalan dan memerlukan masa 45 minit untuk menjawab. Terdapat empat bentuk alat kajian WGCTA ini yang terdiri dari WGCTA – bentuk YM. 1980). dan keupayaan yang merangkumi: i) sikap ingin tahu serta kebolehan untuk mengenalpasti kewujudan masalah dan penerimaan bukti-bukti yang menyokong apa yang didakwa sebagai benar. Alat kajian ini biasa digunakan untuk mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis pada peringkat kolej atau universiti. Dalam alat kajian ini. . WGCTA – bentuk A. 3. WGCTAbentuk YM merupakan versi yang paling awal yang mengandungi 100 soalan.bentuk B dan WGCTA – bentuk S. mengusul periksa andaian = 8 item.

Pelajar menentukan sama ada inferens yang dicadangkan itu benar. Ujian ini mengandungi 80 item dan terdiri dari 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.77 iii) penjanaan idea dan generasi yang disokong oleh bukti-bukti yang logik. palsu. dan iv) keupayaan mengaplikasikan sikap-sikap dan pengetahuan tersebut. Ini bermaksud sesuatu maklumat baru akan dianalisis dan dinilai terlebih dahulu dengan menggunakan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis dan disokong dengan penaakulan yang logik sebelum boleh diterima (Sabaria. (iv) Membuat interpretasi (16 item) : Menimbangkan bukti dan membuat keputusan atau generalisasi berdasarkan data yang diberikan. (iii) Membuat deduksi (16 item): Menguji kebolehan mendeduksikan sesuatu kesimpulan daripada sesuatu pernyataan atau premis yang diberikan. (ii) Mengusul periksa andaian (16 item): Memerlukan pelajar mengenal pasti andaian-andaian dan jangkaanjangkaan awal berdasarkan pernyataan yang diberikan. Bahagian A ialah maklumat diri pelajar manakala Bahagian B mengandungi 80 item yang dibahagikan kepada lima sub ujian Kemahiran Berfikir Kritis seperti berikut: (i) Membuat inferens (16 item): Menguji kebolehan membezakan darjah kebenaran dan kepalsuan inferens berdasarkan data yang diberikan. mungkin palsu atau tidak cukup maklumat untuk membuat kesimpulan. mungkin benar. 2003). (v) Penilaian hujah (16 item): Membezakan hujah-hujah yang lemah atau kuat bagi sesuatu soalan yang dikemukakan. Menurut Watson-Glaser (1980) ujian ini perlu ditadbir menggunakan kesemua konstruk dan item kerana ujian ini hanya bermakna jika ditafsir .

Sebelum menjawab soalan kajian. kertas ujian berserta kertas jawapan akan dikumpulkan bersama. Penyelidik menjalankan kajian setelah mendapat kebenaran daripada pihak sekolah.78 secara keseluruhan (holistik).4 Tatacara Kajian Penyelidik mentadbir sendiri soal selidik status Kemahiran Berfikir Kritis pelajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran Fizik bagi memastikan pengumpulan data dijalankan dengan lancar. arahan dan kaedah menanda adalah merujuk kepada manual asal. penyelidik datang ke sekolah dan meminta kebenaran pengetua untuk menjalankan kajian di sekolah yang terlibat. Kertas ujian dikumpulkan semula bagi memastikan tiada interaksi antara pelajar sekolah yang dijalankan kajian seterusnya memastikan kesahan alat . Semasa mentadbir ujian. penyelidik akan menerangkan arahan menjalankan ujian kepada pelajar serta tujuan ujian tersebut dijalankan. Penyelidik akan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pelajar sebelum menjawab ujian. Setelah mendapatkan kelulusan menjalankan kajian daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Pada akhir ujian. Pelajar akan diingatkan untuk membaca setiap arahan yang diberikan di dalam ujian kerana setiap arahan adalah berbeza bagi kelima-lima sub Kemahiran Berfikir Kritis yang diuji. Walau bagaimanapun kerjasama dan bantuan guru yang mengajar mata pelajaran Fizik di sekolah berkaitan juga diperlukan. Pelajar diberikan masa selama 60 minit untuk menjawab ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser dengan menandakan jawapan mereka pada kertas jawapan yang disediakan. Penyelidik berada bersama pelajar dari awal hingga tamat ujian dan menunggu sehingga semua pelajar dapat menyiapkan ujian dan menyerahkan kepada penyelidik. penyelidik akan masuk ke kelas atau tempat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah untuk menjalankan kajian. 3. Oleh itu dalam kajian ini penyelidik mengekalkan kesemua item. Ciri-ciri ujian seperti format.

Penambahbaikan telah dibuat berdasarkan maklumbalas daripada pelajar ini. Walaupun alat kajian ini telah diketahui kebolehpercayaan dan kesahannya oleh penyelidik. Selepas dijalankan ujian rintis. Setelah ujian dijalankan. . namun kajian rintis juga telah dijalankan untuk mendapatkan maklum balas dari pelajar tentang tahap kesesuaian bahasa yang digunakan (mengenal pasti sama ada pelajar boleh memahami arahan dan bahasa yang digunakan).79 kajian (validity). Kajian rintis telah dijalankan ke atas 16 orang subjek kajian yang mewakili ciri-ciri sampel sebenar tetapi tidak terlibat dalam kajian sebenar. 3. Alat kajian ini juga telah disemak oleh dua orang guru Bahasa Melayu dari segi ejaan dan struktur bahasa. penyelidik menanda kertas jawapan ujian pelajar dan memasukkan data mentah ke dalam perisian SPSS mengikut sekolah yang terlibat dan dianalisis. menganggarkan tempoh masa sebenar ujian dan memperbaiki ejaan.5 Kajian Rintis Kajian rintis telah dijalankan untuk menguji alat ukur yang digunakan dalam kajian ini sebelum dilaksanakan dalam kajian sebenar. beberapa orang subjek kajian telah ditemu bual untuk mendapatkan maklum balas kemusykilan yang dihadapi semasa menjawab soalan ujian dari aspek penggunaan bahasa dan susun atur penulisan. Seterusnya hasil kajian dilaporkan dalam tesis penyelidik.

sisihan lazim dan peratus manakala ststistik inferensi ialah ANOVA satu hala dan korelasi Spearman’s Rho. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif dan inferensi. Sabaria (2003) telah melaporkan dalam kajiannya tentang kesahan isi dan bahasa telah disemak semula oleh dua orang guru bahasa dan juga dua orang guru yang mengajar kemahiran berfikir. Menurut beliau ukuran koefisien ini menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan alat kajian ini adalah tinggi.5.6 Analisis Data Data yang diperolehi dari ujian kemahiran dan soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) versi 14.80 3. Jadual 3.73.0. 3. Beliau telah menggunakan alat kajian WGCT yang asal dan menterjemahkannya ke dalam Bahasa Melayu.1 Kebolehpercayaan Dan Kesahan Alat Kajian Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan subjek kajian memberi jawapan. 2003). Sabaria (2003) telah melaporkan nilai Alpha Cronbach bagi alat kajian ini ialah .2 di bawah menunjukkan kaedah statistik yang digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang dinyatakan dalam kajian ini: . Bagi alat kajian yang digunakan dalam kajian ini. Kebolehpercayaan yang rendah berlaku apabila subjek kajian memberikan jawapan yang berbeza-beza apabila ujian ditadbirkan semula kepada mereka (Mohd Najib. Kemantapan bahasa bagi semua item dalam ujian ini adalah sangat tinggi. Statistik deskriptif yang digunakan ialah perbandingan min.

Adakah 3 terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala kemahiran membuat inferens yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 4 kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti (Inferensi) dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 5 kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 6 kemahiran menginterpretasi yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 7 kemahiran menilai hujah yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 8 kemahiran membuat inferens yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina? .81 Jadual 3. 1 dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan peratus empat? (Deskriptif) Apakah hubungan antara penguasaan Kemahiran Korelasi Spearman’s 2 Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR bagi Rho (Inferensi) pelajar aliran Sains tingkatan empat di daerah Kulai. sisihan lazim.2 : Kaedah Statistik Yang Digunakan Berdasarkan Persoalan Kajian Bil Persoalan Kajian Kaedah Statistik Apakah tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Min.

82 Adakah 9 terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti (Inferensi) dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina? Adakah 10 terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 11 kemahiran menginterpretasi yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 12 kemahiran menilai hujah yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 13 kemahiran membuat inferens yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 14 kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti (Inferensi) dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik? Adakah 15 terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik? Adakah terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala 16 kemahiran menginterpretasi yang bererti dalam (Inferensi) .

membuat deduksi (16 soalan).Tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis dikira dengan menjumlahkan markah bagi setiap sub kemahiran dan dibahagikan dengan markah penuh iaitu 80 markah. Peratus bagi setiap sub kemahiran dikira dengan membahagikan markah yang diperolehi bagi setiap kemahiran dengan markah penuh bagi setiap sub ujian. Peratus yang diperolehi dari setiap kemahiran kemudian dibandingkan dengan Jadual 1. . mengusul periksa andaian (16 soalan).7 (Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar) untuk menentukan tahap penguasaan setiap kemahiran. maka jumlah markah penuh ialah 16 markah bagi setiap sub ujian. Skema pemarkahan ujian ini ialah markat satu bagi jawapan yang betul manakala markat sifar bagi pilihan jawapan yang salah atau pelajar tidak menjawab soalan. Tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis juga merujuk kepada Julat Markah Penentuan Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar (Jadual 1.6.7) yang berdasarkan pemarkahan Kementerian Pelajaran Malaysia. membuat interpretasi (16 soalan) dan penilaian hujah (16 soalan).1 Analisis Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Ujian Kemahiran Berfikir Kritis (WGCTA) -A ini mengandungi 80 soalan dan terdiri dari lima sub ujian kemahiran iaitu membuat inferens (16 soalan). Oleh kerana bagi setiap sub ujian kemahiran mengandungi 16 soalan.83 kalangan pelajar aliran Sains Fizik tingkatan empat merentas etnik? Adakah 17 terdapat perbezaan min penguasaan ANOVA satu hala kemahiran menilai hujah yang bererti dalam (Inferensi) kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik? 3. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam perisian SPSS untuk mendapatkan nilai min markat dan sisihan lazim.

.60 .00 TAFSIRAN Hubungan sangat rendah Hubungan sangat rendah Hubungan yang sederhana Hubungan yang tinggi Hubungan yang sangat tinggi .80 .00 .pemboleh ubah berdasarkan nilai koefisien korelasi.6.20 ... Jantina dan Etnik Statistik yang digunakan untuk membuat perbandingan min ialah ANOVA satu hala dan korelasi Spearman’s Rho. Jadual 3.20 .60 . Kekuatan pertalian antara pemboleh ubah-pemboleh ubah ditentukan melalui nilai pekali kolerasi.2 Analisis Perbandingan Min Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Pencapaian Sains PMR.84 3..40 .40 . Jadual 3.80 – 1.3 menunjukkan kekuatan pertalian antara pemboleh ubah. ANOVA satu hala digunakan untuk membandingkan dua min atau lebih bagi manakala korelasi Spearman’s Rho digunakan bagi menentukan pertalian antara Kemahiran Berfikir Kritis dalam kajian ini dengan pencapaian Sains PMR pelajar.3 : Nilai Pekali Korelasi NILAI KOEFISIEN KORELASI .

bentuk A ialah . Kajian ini dijalankan ke atas pelajar tingkatan empat di daerah Kulai yang mengambil mata pelajaran Fizik sebagai mata pelajaran pilihan. 1980). Seramai 269 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel kajian. Penyelidik mentadbirkan sendiri ujian yang dijalankan dan menerangkan tujuan ujian serta arahan kepada pelajar. mengusul periksa andaian (16 soalan). .7 Rumusan Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan. Menurutnya ukuran koefisien ini menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur ini adalah tinggi. Sabaria (2003) telah menggunakan alat kajian WGCT yang asal dan menterjemahkannya ke dalam Bahasa Melayu. Penyelidik menggunakan satu jenis alat kajian sahaja iaitu soal selidik. Ujian ini mengandungi 80 soalan dan terdiri dari lima sub ujian kemahiran iaitu membuat inferens (16 soalan). membuat interpretasi (16 soalan) dan penilaian hujah (16 soalan). Soal selidik yang digunakan ialah Ujian Kemahiran Berfikir Kritis WGCTA – bentuk A yang telah diadaptasi oleh Sabaria (2003) dari Watson Glaser Critical Thinking Appraisal(WGCTA)(Watson & Glaser. Pemilihan sampel adalah dibuat secara tidak rawak bertujuan (non purposive sampling). Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif dan inferensi. Data yang diperolehi dari Ujian Kemahiran Berfikir Kritis Watson-Glaser telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) versi 14.85 3.73. Kemantapan bahasa bagi semua item dalam ujian ini adalah sangat tinggi. membuat deduksi (16 soalan).0. Lam (1997) telah melaporkan kebolehpercayaan dan kesahan alat ukur WGCTA . Sabaria (2003) telah melaporkan dalam kajiannya tentang kesahan isi dan bahasa telah disemak semula oleh dua orang guru bahasa dan juga dua orang guru yang mengajar kemahiran berfikir. Kajian rintis dijalankan bagi mendapatkan maklum balas pelajar tentang tempoh masa ujian dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam alat kajian.

Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi yang terdapat dalam perisian SPSS versi 14. Analisis statistik deskriptif dinyatakan dalam bentuk markat min.0 4.BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 4. korelasi Spearman’s rho digunakan oleh penyelidik untuk . sisihan lazim dan peratus manakala analisis inferensi dinyatakan dalam bentuk jadual ANOVA satu hala dan jadual korelasi.1 Analisis Data Kedua-dua jenis statistik. Dalam kajian ini. deskriptif dan inferensi digunakan untuk memperihalkan dapatan kajian.0 Pendahuluan Dalam bab ini penyelidik akan membincangkan dapatan kajian dan analisis data berdasarkan maklum balas yang diterima daripada 269 orang pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai yang mengambil bahagian dalam kajian ini.

7). Tahap penguasaan pelajar Sains tingkatan empat dalam kemahiran membuat deduksi.1. Markah minimum bagi kemahiran membuat .1.23 52.07 2.87 menganalisis hubungan antara pencapaian Sains PMR dengan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis.31 10.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Pelajar Sains Tingkatan Empat Kemahiran Min Sisihan Lazim Peratus (%) Tahap penguasaan Lemah Baik Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Inferens Mengusul Periksa Andaian Deduksi Interpretasi Penilaian Hujah Keseluruhan 4.93 64.50 40. 4.7) pada kemahiran mengusul periksa andaian.44 1.33 9.7) iaitu dalam julat (40-59) peratus (rujuk Jadual 1.04 59.39 50.45 49.7). Jadual 4.76 2. Kemahiran ini berada dalam julat (60-79) peratus (rujuk Jadual 1.1 (rujuk perkara 1.4. Markah minimum bagi kemahiran mengusul periksa andaian adalah tiga manakala markah maksimum adalah 16.95 2.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat Jadual 4. Berdasarkan dapatan Jadual 4.4).33 1.88 8.31 7.41 Markah penuh bagi setiap sub ujian kemahiran Kemahiran Berfikir Kritis ialah 16 markah.58 26.12 6. pelajar mempunyai tahap penguasaan yang baik (rujuk Jadual 1. menginterpretasi dan menilai hujah adalah sederhana (rujuk Jadual 1. didapati bahawa antara kelimalima Kemahiran Berfikir Kritis yang dikaji. Markah penuh bagi keseluruhan sub ujian Kemahiran Berfikir Kritis ialah 80 markah.1 adalah untuk menjawab persoalan kajian 1.

1.2 : Hubungan Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian Sains PMR Bagi Tingkatan Empat Di Daerah Kulai Pemboleh ubah N 269 269 ρ . .2 (rujuk perkara 1. Dapatan ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang sangat rendah (rujuk Jadual 3.3) di antara Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat dengan Pencapaian Sains PMR.052 Sig. Markah minimum bagi kemahiran membuat inferens adalah sifar manakala markah maksimum adalah 11.7) iaitu dalam julat (20-39) peratus.7). .05. Analisis korelasi Spearman’s Rho dua hujung menunjukkan nilai koefisien korelasi . Penguasaan kemahiran membuat inferens berada pada tahap yang lemah (rujuk Jadual 1. menginterpretasi dan menilai hujah adalah sifar manakala markah maksimum masing-masing adalah 13.399 Pelajar Aliran Sains Spearman’s rho Pencapaian Sains PMR Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Jadual 4.4.2 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian Sains PMR Bagi Kulai Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Di Daerah Jadual 4. Walau bagaimanapun hubungan ini tidak bererti pada aras . Tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana iaitu dalam julat (40-59) peratus (rujuk Jadual 1.052.4).88 deduksi. 13 dan 15.2 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1. 4.

12 51.33 9.34 8.31 Tahap Penguasaan Lemah Lemah Lemah Sangat Lemah Baik Baik Baik Baik Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Keseluruhan Inferens A B C D 4.73 1.50 23.69 49.53 Lemah (26.33 1.1.73 8.92 1.81 59.57 9.43 7.00 8.7) manakala tahap penguasaan kemahiran membuat .38%) Berdasarkan Jadual 4.44%) Deduksi A B C D Sederhana (49.14 1.44 48.04 2.00 10.67 7.28 1.44 2.06 62.91 2.24 3.62 18.09 0.94%) Mengusul Periksa Andaian A B C D Baik (64.30 7.31 52.16 4.78 3.90 1.91 7.73 2.81 1.34 8.3 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Kemahiran Pencapaian Min Sisihan Lazim Peratus (%) 27.88 45.50 66.69 43.53 1.86 1.06 1.31 65.41 10.29 10. didapati bahawa tahap penguasaan kemahiran membuat inferens bagi pelajar berpencapaian A.00 10.94 58.46 4.58 2.75 52.B dan C adalah pada tahap lemah (rujuk Jadual 1.75 64.59 9.3 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Sains PMR Merentas Pencapaian Jadual 4.88 26.68 1.12 52.81 58.50 59.3.06%) Penilaian Hujah A B C D Sederhana (59.52 2.89 4.25%) Interpretasi A B C D Sederhana (52.36 9.00 2.

analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR pada aras .4).4.096 3.7).667 Sig .7).05.057 F 1. .B.7).4 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1. C dan D adalah pada tahap baik (rujuk Jadual 1.174 Jadual 4.390 MS 5.3 (rujuk perkara 1. C dan D adalah pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.4: ANOVA Kemahiran Membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Inferens Antara Kel. C dan D adalah pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.7).101 825. Dalam Kel. Tahap penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian bagi pelajar berpencapaian A.B. Jumlah df 3 265 268 SS 15. Jadual 4. Tahap penguasaan kemahiran membuat deduksi dan menginterpretasi bagi pelajar berpencapaian A.289 810. Tahap penguasaan penilaian hujah bagi pelajar berpencapaian A B.90 inferens bagi pelajar berpencapaian D adalah pada tahap sangat lemah (rujuk Jadual 1.

5 (rujuk perkara 1.740 1005. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR pada aras .6: ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Deduksi Antara Kel. Dalam Kel.201 Sig . Dalam Kel.05. Jadual 4.4.05.5 ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Mengusul Periksa Andaian Antara Kel. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR pada aras .6 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.993 F .4.770 MS 1.5 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.896 Jadual 4.4).952 MS 3.793 F 1.379 Jadual 4.163 1591.913 3. Jumlah df 3 265 268 SS 3.4).4 (rujuk perkara 1.607 1588.91 Jadual 4.212 1016. . Jumlah df 3 265 268 SS 11.032 Sig .202 5.

4).4.183 1153. Dalam Kel.869 Jadual 4. Jumlah df 3 265 268 SS 3. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR pada aras .7: ANOVA Kemahiran Menginterpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Interpretasi Antara Kel.7 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.8 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.009 1199.080 4.6 (rujuk perkara 1.029 1150.4).8: ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Pencapaian Sains PMR Penilaian Hujah Antara Kel.92 Jadual 4. Jumlah df 3 265 268 SS 3.513 F . Dalam Kel.239 Sig .05.010 4. .7 (rujuk perkara 1.4. Jadual 4.233 Sig .241 1196.874 Jadual 4.340 F . Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menginterpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR pada aras .05.249 MS 1.212 MS 1.

Bagi kemahiran penilaian hujah.51 1.076 48.31 10.94%) Baik (64.88 57.69 50.95 8.7).58 8.31 4. tahap penguasaan pelajar lelaki adalah pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.94 65.62 49.686 1.216 Lemah (26.7).7) manakala tahap penguasaan pelajar perempuan adalah pada tahap baik (rujuk Jadual 1.62 60. kedua-dua pelajar lelaki dan pelajar perempuan berada pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.25%) Sederhana (52.004 1. Kemahiran mengusul periksa andaian pula adalah pada tahap baik (rujuk Jadual 1. Bagi kemahiran membuat deduksi dan membuat interpretasi. .913 2.811 2.93 4.7) bagi kedua-dua pelajar lelaki dan pelajar perempuan.38%) Interpretasi Lelaki Perempuan Penilaian Hujah Lelaki Perempuan Berdasarkan Jadual 4.62 65.22 9.05 10.908 2.9.54 1. didapati bahawa kemahiran membuat inferens adalah pada tahap lemah (rujuk Jadual 1.689 2.71 2.1.43%) Mengusul Periksa Andaian Deduksi Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan 7.143 2.78 7.7) bagi kedua-dua pelajar lelaki dan pelajar perempuan.69 53.69 Tahap Penguasaan Lemah Lemah Baik Baik Keseluruhan Inferens Lelaki Perempuan 4.4 Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Jadual 4.69 Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Baik Sederhana (49.94 26.14 9.9 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Kemahiran Jantina Min Sisihan Lazim Peratus (%) 26.06%) Sederhana (59.

127 Jadual 4.10 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.910 F 2.000 Sig .4). Jumlah df 1 267 268 SS .770 MS 13.845 1577.11 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.4).8 (rujuk perkara 1.4. Dalam Kel.001 3. Jumlah df 1 267 268 SS 13.11 : ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Mengusul Periksa Andaian Antara Kel.4. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina pada aras . .05. Jadual 4.391 MS .9 (rujuk perkara 1.925 1591.390 825.845 5.091 F . Dalam Kel.94 Jadual 4.10 : ANOVA Kemahiran membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Inferens Antara Kel.343 Sig .001 825.988 Jadual 4. analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina pada aras .05.

Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina pada aras .05. Jumlah df 1 267 268 SS 1.12 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.4.462 Sig .793 4.4). Jumlah df 1 267 268 SS 12.271 F 2.419 1153. Dalam Kel.995 Sig .793 1140.13 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat interpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina pada aras . .95 Jadual 4.758 1015.13: ANOVA Kemahiran Membuat Interpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Interpretasi Antara Kel.10 (rujuk perkara 1.085 Jadual 4.952 MS 1. Jadual 4.05. Dalam Kel.497 Jadual 4.194 1016.212 MS 12.758 3.802 F .4.4).11 (rujuk perkara 1.12: ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Deduksi Antara Kel.

4. Jumlah df 1 267 268 SS 15.061 Jadual 4.549 Sig . .730 1183.4).14 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.12 (rujuk perkara 1.05.433 F 3.249 MS 15. Dalam Kel. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas jantina pada aras .96 Jadual 4.730 4.519 1199.14: ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Jantina Penilaian Hujah Antara Kel.

33 8.00 65.970 2.5 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Jadual 4.111 1.52 10.97 4. didapati bahawa tahap penguasaan kemahiran membuat inferens bagi pelajar Melayu.25%) Baik (64.7).06%) Sederhana (49.26 9.382 2.50 4.62 22.81 48.250 2. Cina dan India adalah pada tahap lemah (rujuk Jadual 1.00 60.19 52.14 7.88 63. Tahap penguasaan kemahiran membuat deduksi dan menginterpretasi bagi pelajar Melayu.26 3.586 1.00 9.57 1.808 2. Tahap penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian bagi pelajar Melayu.43 10.292 1.446 2.65 7.38 8.686 1.975 1.181 Peratus (%) 28.862 1.38 50.88 59.7).22 10.81 Tahap Penguasaan Lemah Lemah Lemah Baik Baik Baik Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Baik Sederhana Sederhana Sederhana (59.38%) Sederhana (52.19 63.228 2.71 8.74 9. Cina dan India adalah pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.780 1.94%) Keseluruhan Berdasarkan Jadual 4.14 8.12 26.1.44%) Lemah (26.88 47. Cina dan India adalah pada tahap baik (rujuk Jadual 1.38 50.15.7).06 52.15: Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Kemahiran Etnik Min Sisihan Lazim Inferens Melayu Cina India Mengusul Periksa Andaian Deduksi Melayu Cina India Melayu Cina India Interpretasi Melayu Cina India Penilaian Hujah Melayu Cina India 4.88 57.858 2. Tahap penguasaan menilai hujah bagi pelajar .

16: ANOVA Kemahiran Membuat Inferens Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Inferens Antara Kel.05.596 807.16 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.798 3. manakala tahap penguasaan menilai hujah bagi pelajar Cina dan India adalah pada tahap sederhana (rujuk Jadual 1.4).4. Dalam Kel.390 MS 8.037 F 2.897 Sig .794 825.98 Melayu adalah pada tahap baik (rujuk Jadual 1.057 Jadual 4.7).13 (rujuk perkara 1. Jadual 4. Jumlah df 2 266 268 SS 17. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat inferens yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik pada aras . .7).

4).14 (rujuk perkara 1. Jumlah df 2 266 268 SS 15.05.972 F .307 1588.05.059 Sig .277 Sig .4). Jumlah df 2 266 268 SS 3.17: ANOVA Kemahiran Mengusul Periksa Andaian Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Mengusul Periksa Andaian Antara Kel.4. Dalam Kel.504 1001. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik pada aras .462 1591.752 3.15 (rujuk perkara 1.18 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1. Analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat deduksi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik pada aras .17 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.18: ANOVA Kemahiran Membuat Deduksi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Deduksi Antara Kel.770 MS 1.99 Jadual 4.654 5. Dalam Kel.130 Jadual 4. Jadual 4.765 F 2. .952 MS 7.448 1016.758 Jadual 4.4.

295 Sig .16 (rujuk perkara 1.17 (rujuk perkara 1.20 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.05.19 adalah bagi menjawab persoalan kajian 1.626 1199. . analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran menilai hujah yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik pada aras . Dalam Kel.4. Jumlah df 2 266 268 SS 14.623 1184.453 F 1.4).20: ANOVA Kemahiran Menilai Hujah Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Penilaian Hujah Antara Kel.642 Sig . Jadual 4.275 4. Jumlah 2 266 268 SS 2.4). Dalam Kel.196 Jadual 4.661 1153.326 F . analisis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min penguasaan kemahiran membuat interpretasi yang bererti dalam kalangan pelajar aliran Sains tingkatan empat merentas etnik pada aras .212 MS 1.249 MS 7.19: ANOVA Kemahiran Membuat Interpretasi Dalam Kalangan Pelajar Aliran Sains Tingkatan Empat Merentas Etnik Interpretasi df Antara Kel.745 Jadual 4.312 4.05.4.551 1150.100 Jadual 4.

101 4. dapatlah dirumuskan bahawa tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar aliran Sains tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran Fizik adalah berada pada tahap sederhana (Jadual 4. Walau bagaimanapun hubungan ini tidak bererti pada aras .052) di antara Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dengan pencapaian Sains PMR. etnik dan pencapaian.1).2 Rumusan Berdasarkan dapatan kajian di atas. Ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang bererti antara tahap Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR. Analisis ANOVA satu hala mendapati tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis yang bererti dalam kalangan pelajar sains tingkatan empat merentas jantina. Daripada analisis korelasi Spearman’s Rho. menunjukkan terdapat hubungan positif yang amat rendah (r = .05. .

Dalam kajian ini. iaitu salah satu komponen dalam kemahiran berfikir.BAB 5 KESIMPULAN.0 Pendahuluan Dalam bab ini penyelidik akan meringkaskan kajian yang telah dilakukan kepada beberapa bahagian. penyelidik berhasrat untuk mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai. Bahagian-bahagian tersebut termasuklah ringkasan. perbincangan.1 Ringkasan Dalam kajian ini. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. cadangan dan cadangan penyelidikan masa depan 5. kesimpulan kajian. penyelidik hanya menekankan aspek Kemahiran Berfikir Kritis. implikasi kajian. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Kemahiran Berfikir Kritis – bentuk A yang telah diadaptasi oleh Sabaria (2003) dari Watson Glaser .

ii. Walau bagaimanapun hubungan ini tidak bererti pada aras . menunjukkan terdapat hubungan positif yang amat rendah (r = . sisihan lazim. ANOVA satu hala dan korelasi Spearman’s Rho telah digunakan dalam kajian ini. Analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. Analisis korelasi Spearman’s Rho.0.2 Kesimpulan Kajian Berdasarkan hasil dapatan kajian dapatlah dibuat beberapa kesimpulan berdasarkan persoalan kajian. 5. Analisis statistik seperti min. . iii. peratus. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR. Tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana 50.103 Critical Thinking Appraisal (WGCTA). Dapatan kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) versi 14. mengusul periksa andaian. Hasil kajian mendapati bahawa tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana. Antaranya ialah: i.052) di antara Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dengan pencapaian Sains PMR.05.41% iaitu dalam julat (40-59 )%. Ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang bererti antara tahap Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR. deduksi.

interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas etnik. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas jantina.1.3.4. 5. penyelidik akan membincangkan dapatan kajian dengan lebih mendalam serta membincangkan dapatan penyelidik dengan dapatan penyelidik yang lain.104 iv. mengusul periksa andaian. Analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis merupakan salah satu daripada objektif mata pelajaran Sains KBSM. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir merupakan asas pembelajaran berfikrah (Curriculum Development Centre. Analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. deduksi. kajian telah dijalankan untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan . 5. 2006).1 Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Kajian tentang tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar seharusnya mendapat perhatian yang sewajarnya kerana ianya merupakan salah satu asas kemahiran berfikir yang diperlukan dalam mempelajari bidang Sains. v. deduksi.3 Perbincangan Dalam bahagian ini. mengusul periksa andaian. Berdasarkan persoalan kajian 1.

25%) iaitu pada tahap baik (Jadual 1. secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana (50. membuat interpretasi dan penilaian hujah.04%).7). mengusul periksa andaian. kemahiran deduksi adalah pada tahap sederhana (49. Alat kajian yang sama iaitu WGCTA juga digunakan oleh Sabaria(2003) untuk mengukur kemahiran berfikir membuat inferens. Dapatan yang diperoleh penyelidik adalah hampir sama tahap penguasaan komponen Kemahiran Berfikir Kritis pelajar sekolah menengah dengan dapatan yang diperolehi oleh Sabaria(2003) dalam kemahiran membuat inferens (31. Bagi kemahiran mengusul periksa andaian pula.23%). penyelidik mendapati bahawa bagi tahap penguasaan kemahiran membuat inferens pelajar adalah pada tahap lemah (26. deduksi (48. membuat interpretasi dan penilaian hujah. manakala bagi penilaian hujah adalah pada tahap sederhana (59. kemahiran interpretasi pada tahap sederhana (52. dan interpretasi (51.7). membuat deduksi.39 %).7) sebelum diajarkan menggunakan kaedah penyelesaian berasaskan masalah (PBM). Walau bagaimanapun dapatan bagi tahap penguasaan kemahiran penilaian hujah yang diperolehi oleh Sabaria (2003) didapati berbeza dengan dapatan penyelidik di mana Sabaria (2003) mendapati bahawa tahap penguasaan penilaian hujah adalah pada tahap baik .7) bagi pelajar sekolah menengah.56%) iaitu pada tahap sederhana (Jadual 1. tahap penguasaan pelajar adalah baik (64. mengusul periksa andaian (61. peratusan pelajar yang menguasai Kemahiran Berfikir Kritis meliputi lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis iaitu kemahiran membuat inferens.45%).38%) iaitu pada tahap lemah (Jadual 1.38%) iaitu pada tahap sederhana (Jadual 1.93%).105 Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan pelajar-pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai.7). mengusul periksa andaian. membuat deduksi. Berdasarkan dapatan kajian yang telah diperolehi. Tahap penguasaan kemahiran berfikir yang diperolehi oleh penyelidik adalah sama tahapnya dengan dapatan yang diperolehi oleh Sabaria (2003) di mana tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar adalah pada tahap sederhana (Jadual 1. Jika dilihat berdasarkan komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang diukur dalam WGCTA.41% ).

73%.62% dan penilaian hujah sebanyak 4. Walau bagaimanapun terdapat juga peningkatan kemahiran bagi komponen mengusul periksa andaian iaitu sebanyak 2.39%) iaitu perbezaan sebanyak 1. Pada peringkat awal kajian.25%. Jika dilihat faktor kawasan yang dikaji.64%.7). Keputusan ini diperolehi mungkin disebabkan oleh pelajar yang dikaji mendapat didikan melalui sistem pendidikan yang sama di Malaysia dan tahap umur pelajar yang dikaji juga adalah sama iaitu dalam julat (16-17) tahun. Sabaria (2003) dalam kajiannya menggunakan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) bagi meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis. Subjek kajian dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu satu kumpulan menggunakan kaedah PBM manakala satu kumpulan lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah yang biasa digunakan oleh guru-guru. Selepas pendedahan kepada kaedah PBM didapati terdapat peningkatan terhadap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar terutamanya dalam kemahiran membuat inferens sebanyak 5.19% daripada dapatan kajian penyelidik.106 (61. Walaupun terdapat sedikit perbezaan iaitu sebanyak 2.24% dan membuat interpretasi sebanyak 1. Dapatan kajian tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar yang diperolehi oleh penyelidik juga adalah sama dengan dapatan kajian Abu Ani (2004) iaitu pada tahap sederhana (52. kajian Abu Ani (2004) di jalankan di Daerah Batu Pahat manakala kajian penyelidik di jalankan di . membolehkan kita melihat bahawa pembelajaran secara aktif boleh membantu meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dan perlu diambil kira oleh pendidik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. namun nilai ini masih lagi dalam julat (40-59) peratus iaitu pada tahap sederhana (Jadual 1. Peningkatan Kemahiran Berfikir Kritis yang diperolehi oleh Sabaria(2003) dengan menggunakan kaedah PBM. Oleh itu tiada perbezaan dari segi faktor kematangan pelajar berasaskan umur. didapati tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen adalah hampir sama.60%). membuat deduksi sebanyak 2.12%).94%. Namun nilai ini tidak jauh berbeza dengan nilai yang diperolehi oleh penyelidik (59.

membuat interpretasi dan penilaian hujah) yang serupa dengan penyelidik.107 Daerah Kulai. Umur subjek kajian juga adalah sama iaitu dalam julat (16-17) tahun (tingkatan empat). kemahiran saintifik dan pencapaian pelajar dalam kalangan pelajar tingkatan empat aliran Sains. membuat interpretasi dan penilaian hujah tidak dapat dilakukan. Faktor persekitaran yang hampir sama dan juga sistem pendidikan yang diamalkan oleh pengkaji dan penyelidik yang hampir serupa juga mungkin merupakan faktor dapatan yang hampir sama ini walaupun dalam daerah yang berbeza.19%) diperolehi? Adakah nilai yang sama akan diperolehi sekiranya kajian ini dijalankan di daerah-daerah yang lain di Johor ini? Adakah jawapan yang serupa juga akan diperolehi sekiranya kajian ini dijalankan di negeri-negeri lain di Malysia ini? Apakah faktor yang menyebabkan nilai dapatan kajian yang hampir sama ini? Adakah kita boleh membuat kesimpulan bahawa semua pelajar sekolah menengah di Malaysia ini mempunyai tahap kemahiran berfikir yang sama iaitu pada tahap sederhana (Jadual 1. Alat kajian WGCTA-F yang digunakan oleh Abu Ani (2004) juga merupakan adaptasi daripada WGCTA. Kajian Abu Ani (2004) ini lebih menjurus kepada hubungan gaya kognitif.41%). Persoalannya sekarang mengapakah dapatan yang hampir sama (perbezaan sebanyak 2. mengusul periksa andaian. . pemikiran kritis. membuat deduksi. namun Abu Ani (2004) tidak menunjukkan dapatan kajian bagi setiap komponen kemahiran berfikir secara terperinci. mengusul periksa andaian.7)? Dapatan Abu Ani (2004) sebanyak 52.60% didapati lebih baik daripada dapatan penyelidik (50. Walaupun Abu Ani (2004) mengukur kelima-lima komponen kemahiran berfikir (membuat inferens. Oleh itu perbandingan tahap penguasaan kemahiran berfikir bagi setiap kompenen kemahiran berfikir membuat inferens. membuat deduksi.

sebanyak 1.2% (14 orang) pelajar berada pada tahap lemah. sebanyak 0.7).9% (5 orang) pelajar berada pada tahap lemah.3. sebanyak 5.0% (tiada) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1. mengusul periksa andaian.4% (seorang) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1. 1.4% (seorang) pelajar berada pada tahap baik dan 0. Bagi pelajar berpencapaian A terdapat jurang yang sangat besar antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di mana terdapat pelajar yang berada pada tahap yang lemah dan ada juga pelajar yang berada pada tahap cemerlang (Jadual 1.108 5. Jika dilihat tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar merentas pencapaian Sains PMR . 0.7). 1.7).7). Bagi pelajar berpencapaian A. 48.0% (tiada) pelajar berada pada tahap baik dan cemerlang (Jadual 1. Bagi pelajar berpencapaian D. jurang antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis adalah antara tahap . 21. 7. dan 0. Bagi pelajar berpencapaian B.7).7% (2 orang) pelajar berada pada tahap baik dan 0.4% (20 orang) pelajar berada pada tahap sederhana. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR. sebanyak 0.6% (58 orang) pelajar berada pada tahap sederhana. didapati bahawa tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. Bagi pelajar berpencapaian C.1% (3 orang) pelajar berada pada tahap sederhana.2 Hubungan Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Dengan Pencapaian Berdasarkan analisis ANOVA Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan pelajar aliran Sains merentas pencapaian Sains PMR.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap lemah.0% (tiada) pelajar berada pada tahap lemah.5% (130 orang) pelajar berada pada tahap sederhana. deduksi. 0. Bagi pelajar berpencapaian B. Dapatan ini menunjukkan bahawa pencapaian pelajar dalam Sains PMR pelajar yang baik dalam peperiksaan tidak melambangkan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.1% (3 orang) pelajar berada pada tahap baik dan 0.0% (tiada) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1.

9% (24 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1. Bagi pelajar berpencapaian B.7).7) manakala 6. didapati 16. Manakala bagi pelajar berpencapaian D pula. manakala 0. 0. jurang antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis juga adalah antara tahap lemah dengan tahap baik (Jadual 1. 1. manakala 0.3% (9 orang) pelajar berada pada tahap sederhana.4% (seorang) .109 lemah dengan tahap baik (Jadual 1.7) dan 0. tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis adalah pada tahap sederhana (Jadual 1.4% (seorang) pelajar berada pada tahap cemerlang. Manakala bagi pelajar berpencapaian D pula. 0. Bagi pelajar berpencapaian C pula 4. Manakala bagi pelajar berpencapaian D.7).0% (8 orang) pelajar berada pada tahap yang lemah (Jadual 1.4%) pelajar berada pada tahap yang baik.7).4% (seorang) pelajar berpencapaian A berada pada tahap yang sangat lemah manakala 8.7).4% (44 orang) pelajar berpencapaian A berada pada tahap yang sangat lemah (Jadual 1. didapati 13. Bagi pelajar berpencapaian C pula 0.3% (17 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang.4% (seorang) pelajar berada pada tahap yang baik.4% (seorang) pelajar berada pada tahap lemah (Jadual 1. Bagi kemahiran mengusul periksa andaian. Bagi pelajar berpencapaian B.1% (3 orang) pelajar berada pada tahap baik (Jadual 1. 1.4% (seorang) pelajar berada pada tahap cemerlang.7) manakala seorang (0. Jika dilihat kepada setiap komponen Kemahiran Berfikir Kritis.0% (35 orang) pelajar berada pada tahap yang sangat lemah (Jadual 1.1% (11orang) pelajar berada pada tahap yang sangat lemah (Jadual 1. Bagi pelajar berpencapaian B.7). didapati 3.4% (seorang) pelajar berada pada tahap yang lemah (Jadual 1.7) manakala 0. Bagi kemahiran membuat deduksi. Bagi pelajar berpencapaian C pula.1% (3 orang) pelajar berpencapaian A berada pada tahap sangat lemah.7) dan 3. 1.7).1% (3 orang) pelajar berada pada tahap sangat lemah. dalam kemahiran membuat inferens.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap yang sangat lemah dan 0.

Sementara itu ada juga pelajar yang berpencapaian D yang mempunyai tahap penguasaan .7). Manakala bagi pelajar berpencapaian D pula. 0. Bagi pelajar berpencapaian C pula.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap yang lemah manakala 0. Bagi pelajar berpencapaian B. Bagi pelajar berpencapaian C pula 2. 0.3% (17 orang) pelajar berada pada tahap lemah.7).1% (3 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang. 0. manakala 1.4% (seorang) pelajar berada pada tahap baik (Jadual 1. Bagi pelajar berpencapaian B.7) dan 0. Bagi kemahiran membuat interpretasi. 0.7% (2 orang) pelajar berpencapaian A berada pada tahap yang sangat lemah manakala 1. Bagi kemahiran penilaian hujah. Bagi pelajar berpencapaian C pula. 0.7). 2.4% (seorang) pelajar berada pada tahap sangat lemah dan 0. 6.7).9% (5 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1.7% (2 orang) pelajar berpencapaian A berada pada tahap yang sangat lemah manakala 3.0% (8 orang) pelajar berada pada tahap baik (Jadual 1. dapatlah dilihat bahawa tidak semua pelajar berpencapaian tinggi (A) dalam Sains PMR mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang baik.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap yang lemah (Jadual 1.110 pelajar berada pada tahap cemerlang.7) dan 2. Manakala bagi pelajar berpencapaian D pula. Ada pelajar berpencapaian A mempunyai tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pada tahap sangat lemah.4% (seorang) pelajar berada pada tahap sederhana (Jadual 1.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap sangat lemah manakala 0.7). Berdasarkan dapatan kajian ini. manakala 10.7). 0.3% (9 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang (Jadual 1.4% (seorang) pelajar berada pada tahap baik (Jadual 1.7% (2 orang) pelajar berada pada tahap cemerlang.2% (6 orang) pelajar berada pada tahap baik. 0.2 % (6 orang) pelajar berada pada tahap lemah. Manakala bagi pelajar berpencapaian D.4% (28 orang) pelajar berada pada tahap baik.4% (seorang) pelajar berada pada tahap yang lemah (Jadual 1.2% (6 orang) pelajar berada pada tahap yang lemah dan 3.

Mengapakah dapatan seperti ini diperolehi? Adakah dapatan ini mungkin disebabkan bentuk soalan Sains PMR tidak menjurus kepada Kemahiran Berfikir Kritis? Adakah pelajar berpeluang untuk meneka semasa menjawab soalan Sains PMR terutamanya dalam soalan berbentuk objektif? Jika jawapan ‘ya’ bagi persoalan di atas. sekolah tinggi dan universiti yang berumur antara 12 tahun hingga 22 tahun. apakah yang perlu dilakukan bagi menilai Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dengan lebih tepat? Jika soalan Sains PMR tidak menjurus kepada Kemahiran Berfikir Kritis dan pelajar berpeluang untuk meneka semasa menjawab soalan terutamanya soalan objektif maka soalan berbentuk subjektif adalah lebih sesuai digunakan untuk mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Ishak dan Savas (1998) yang menyatakan bahawa terdapat pertalian yang positif di antara pelajar berpencapaian tinggi dengan Kemahiran Berfikir Kritis. namun beliau tidak menyatakan dengan terperinci dapatan kajian mengikut julat umur yang sama dengan subjek kajian penyelidik secara jelas. terdapat pertalian yang positif di antara pelajar berpencapaian tinggi dengan Kemahiran Berfikir Kritis. Menerusi analisis regresi.111 Kemahiran Berfikir Kritis pada tahap baik. Kajian telah dijalankan ke atas pelajar sekolah menengah. Alat kajian yang digunakan adalah sama iaitu WGCTA yang telah diubahsuai ke bahasa Turki. Kajian Fatma. Ishak dan Savas (1998) mendapati bahawa pelajar berpencapaian tinggi mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding pelajar berpencapaian rendah. maka tidak hairanlah jika pencapaian yang diperolehi tidak menggambarkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Ishak dan Savas (1998) ini merupakan salah satu kajian terawal untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran kritis dalam kalangan remaja di negara membangun. Ini menunjukkan semakin tinggi pencapaian pelajar semakin tinggi Kemahiran . Fatma. Dapatan penyelidik tidak sama dengan dapatan Fatma. Oleh itu penyelidik tidak dapat membuat perbandingan yang jelas dan tepat tentang hubungan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dengan pencapaian yang diperolehi oleh penyelidik untuk dibuat perbandingan dengan kajian yang dijalankan di Turki. Jika tidak.

sekolah sukan. interpretasi penilaian hujah dan secara keseluruhan Kemahiran Berfikir Kritis. Ishak dan Savas (1998) juga melihat faktor tahap pencapaian pendidikan ibu bapa. Julat umur pelajar dalam kajian Shu dan Wen (2000) ialah antara 17 tahun hingga 19 tahun. mengusul periksa andaian. sekolah vokasional di Malaysia mempengaruhi Kemahiran Berfikir Kritis pelajar? Setiap jenis sekolah yang disebutkan di atas mempunyai pilihan mata pelajaran yang berbeza (mata pelajaran teras masih sama) mengikut matlamat sekolah tersebut diwujudkan. Ini menunjukkan bahawa pelajar berpencapaian tinggi mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding pelajar berpencapaian rendah. mengusul periksa andaian dan penilaian hujah berbanding pelajar berpencapaian rendah. Adakah faktor-faktor ini juga mempengaruhi tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Malaysia? Oleh itu penyelidik berpendapat bahawa kajian yang serupa juga dijalankan di Malaysia untuk menentukan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar serta mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dari segi latar belakang pelajar itu sendiri. Kajian Shu dan Wen (2000) mendapati pelajar pencapaian tinggi menunjukkan Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi dalam membuat inferens. Alat kajian yang digunakan ialah WGCTA. Adakah faktor jenis sekolah sama ada sekolah teknik. Kajian Fatma. Adakah terdapat perbezaan Kemahiran Berfikir Kritis antara pelajar yang mempelajari mata pelajaran pilihan yang berbeza . Perbandingan antara sekolah biasa dengan sekolah ketenteraan mendapati pelajar di sekolah biasa mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih baik berbanding pelajar di sekolah tentera dalam kelima-lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens. sekolah agama. pelajar berpencapaian tinggi menunjukkan perbezaan min yang bererti terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. kerjaya ibu bapa dan pendapatan keluarga dan hubungannya dengan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.112 Berfikir Kritisnya. deduksi. Dapatan penyelidik tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis merentas pencapaian tidak sama dengan dapatan Shu dan Wen (2000). Di antara pelajar berpencapaian tinggi dengan pelajar berpencapaian rendah.

5% (101 orang) pelajar lelaki dan 52. mengusul periksa andaian. namun sekolah ini bukanlah sekolah berasrama penuh dan tidak semua pelajar di sekolah yang terbabit dalam kajian penyelidik ini tinggal di asrama. Walaupun terdapat dua buah sekolah yang mempunyai asrama. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas jantina. teknologi dan vokasional serta Sains? Ini adalah kerana sifat sesuatu mata pelajaran yang berbeza itu akan mempengaruhi cara pelajar berfikir.5% (4 orang) pelajar lelaki dan 0.7% (markah minimum 1) berada pada tahap sangat lemah manakala .7% (10 orang) pelajar lelaki dan 4. Oleh kerana penyelidik tidak membuat kajian terhadap pelajar di sekolah berasrama penuh.7). 5. maka perbandingan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar antara kajian ini dengan kajian Shu dan Wen (2000) tidak dapat dijalankan dengan tepat dan terperinci. 37.4% (seorang) pelajar lelaki dan 0. Adakah terdapat perbezaan tahap Kemahiran Berfikir Kritis antara pelajar sekolah berasrama dengan pelajar sekolah harian biasa? Adakah tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dipengaruhi dengan cara pendedahan pengetahuan di sampaikan kepada pelajar? Kajian penyelidik hanya melibatkan sekolah harian biasa. 13.0% (140 orang) pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. Jika dilihat Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens.1% (11 orang) pelajar perempuan berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang lemah (Jadual 1.113 seperti kemanusiaan.7% (2 orang) pelajar perempuan berada pada tahap baik manakala 0.3 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Jantina Analisis ANOVA satu hala yang dijalankan oleh penyelidik secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens.0% (tiada) pelajar perempuan yang berada pada tahap cemerlang. bagi pelajar lelaki. 1. Secara keseluruhannya 3.3. deduksi.

Keadaan ini mungkin disebabkan oleh faktor semulajadi pelajar tersebut.3% (markah maksimum 9) berada pada tahap sederhana.5% ( markah maksimum 13) berada pada tahap cemerlang. 0. Bagi kemahiran penilaian hujah. bagi pelajar lelaki. Manakala bagi kemahiran membuat inferens. 0.114 0. Bagi kemahiran mengusul periksa andaian. Bagi pelajar perempuan pula. Tiada . bagi pelajar lelaki. Bagi pelajar perempuan pula.4% (markah minimum 3) berada pada tahap sangat lemah manakala 7.4% (markah minimum 3) berada pada tahap sangat lemah manakala 0.3% (markah minimum 4) berada pada tahap lemah manakala 8. 4. 0.8% pelajar pada tahap lemah dan 0. 0.1% (markah minimum 4) berada pada tahap lemah manakala 4.7% (markah maksimum 11) berada pada tahap baik (Jadual 1. Bagi pelajar perempuan pula. Bagi pelajar perempuan pula. 3. 0.4% ( markah maksimum 16) berada pada tahap cemerlang. Pola ini menunjukkan bahawa ada pelajar yang sangat lemah dan ada pelajar yang cemerlang dalam Kemahiran Berfikir Kritis.7% (markah minimum 0) berada pada tahap sangat lemah manakala 1.4% (markah minimum 2) berada pada tahap sangat lemah manakala 12. deduksi.6% (markah maksimum 12) berada pada tahap baik.2% (markah maksimum 16) berada pada tahap cemerlang. interpretasi dan penilaian hujah.7% (markah minimum 0) berada pada tahap sangat lemah manakala 0.4% (markah maksimum 13) berada pada tahap cemerlang.7% ( markah maksimum 13) berada pada tahap cemerlang. 0.1% ( markah maksimum 15) berada pada tahap cemerlang.1% (markah maksimum 15) berada pada tahap cemerlang. Walau bagaimanapun peratusan golongan yang ekstrem ini amatlah kecil (7.7% (markah minimum 0) berada pada tahap sangat lemah manakala 1. bagi pelajar lelaki.4% pelajar pada tahap cemerlang). Bagi pelajar perempuan pula.5% (markah minimum 0) berada pada tahap sangat lemah manakala 6. di dapati terdapat jurang antara tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar iaitu antara tahap sangat lemah dengan tahap cemerlang bagi kemahiran mengusul periksa andaian. 20.7). Bagi kemahiran membuat interpretasi pula. Jika dilihat pada taburan di atas. Bagi kemahiran membuat deduksi. bagi pelajar lelaki. jurang perbezaan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar adalah antara tahap sangat lemah dengan tahap baik.

Kajian telah dijalankan di pelbagai peringkat iaitu menengah rendah. membuat interpretasi dan penilaian hujah iaitu empat daripada lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang dikaji. mengusul periksa andaian (baik). Manakala tahap kemahiran membuat penilaian hujah bagi lelaki adalah sederhana manakala bagi pelajar perempuan adalah pada tahap baik. Adakah situasi ini benar dengan keadaan pelajar di Malaysia. Julat umur pelajar yang terlibat dalam kajian ini ialah antara 12 hingga 22 tahun. Ishak dan Savas (1998) dalam kajiannya terhadap pelajar sekolah mendapati bahawa Kemahiran Berfikir Kritis pelajar perempuan dan pelajar lelaki adalah sama. membuat deduksi (sederhana) dan membuat interpretasi (sederhana). menengah atas dan peringkat kolej. namun perbezaan peratus ini amatlah kecil nilainya dan boleh dianggap tiada perbezaan dari segi penguasaan kemahiran penilaian hujah dalam kalangan pelajar Sains di antara pelajar lelaki dan perempuan. Oleh itu dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas jantina. Manakala pelajar lelaki mendapat markah minimum 0 bagi kemahiran membuat deduksi. Walaupun dapatan kajian Fatma. Walaupun terdapat perbezaan tahap penguasaan dari segi peratusan iaitu sebanyak 3. iaitu membuat inferens (lemah). mendapati pelajar perempuan kurang menggunakan kemahiran berfikir mereka apabila belajar. Potter dan Rozman (2004). Dapatan kajian penyelidik menunjukkan tahap Kemahiran Berfikir Kritis merentas jantina di Daerah Kulai adalah seperti berikut. Walau bagaimanapun pelajar perempuan mendapat markah minimum 0 dalam kemahiran membuat inferens sahaja iaitu satu daripada lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.115 petunjuk menyatakan bahawa Kemahiran Berfikir Kritis pelajar lelaki lebih baik daripada pelajar perempuan atau sebaliknya.1% di antara pelajar lelaki dan perempuan. Fatma. Mengapa hal sedemikian berlaku? Adakah ini menunjukkan pelajar lelaki kurang menggunakan kemahiran berfikir mereka? Kajian Cavallo. Ishak dan Savas (1998) sama dengan dengan penyelidik iaitu tiada perbezaan kemahiran berfikir antara pelajar lelaki dan perempuan .

deduksi. didapati bahawa tahap penguasaan kemahiran membuat inferens bagi pelajar Melayu.4 Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis Merentas Etnik Dapatan analisis ANOVA penyelidik menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. McCool (2002) juga telah menggunakan alat kajian WGCTA-A.7). Kajian McCool (2002) mendapati tahap Kemahiran Berfikir Kritis merentas jantina berada pada tahap baik iaitu 67. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap Kemahiran Berfikir Kritis antara pelajar Melayu. Jika dilihat tahap Kemahiran Berfikir Kritis merentas etnik bagi setiap komponen Kemahiran Berfikir Kritis.7).15.7). . Tahap penguasaan kemahiran membuat deduksi dan interpretasi adalah pada tahap sederhana (Jadual 1. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas etnik. manakala tahap penguasaan penilaian hujah bagi pelajar Cina dan India adalah pada tahap sederhana (Jadual 1. iaitu peringkat umur yang berbeza dengan subjek kajian penyelidik iaitu pada tahap sekolah menengah (Julat umur 16 tahun hingga 17 tahun). 5.116 namun perbandingan di antara pelajar peringkat menengah atas tidak dapat dilakukan kerana maklumat khusus tentang kelompok pelajar yang berada pada peringkat menengah ini tidak diberi. Cina dan India. mengusul periksa andaian.12% bagi pelajar perempuan. Cina dan India adalah pada tahap lemah (Jadual 1. Walau bagaimanapun kajian ini sukar untuk dibuat perbandingan dengan kajian penyelidik kerana kajian McCool (2002) telah dijalankan ke atas pelajar di Kolej Komuniti Maple Woods.7).7). berdasarkan Jadual 4. Tahap penguasaan kemahiran mengusul periksa andaian adalah pada tahap baik (Jadual 1. Walau bagaimanapun kajian mendapati tahap penguasaan penilaian hujah bagi pelajar Melayu adalah pada tahap baik (Jadual 1.12% bagi pelajar lelaki dan 63.3.

4% Kemahiran Berfikir Kritis yang baik.7% pelajar India berada pada tahap penguasaan Walau bagaimanapun hanya 0. manakala 8 orang (3. Kegagalan guru untuk menguasai kemahiran berfikir membuat inferens ini menyebabkan kemahiran ini tidak dapat diterapkan kepada pelajar dengan baik (Rajendran. 3.5%) pelajar .7% pelajar Melayu dan 0.7).7) sahaja. 41. berbanding tahap baik dengan tahap sangat lemah bagi pelajar Melayu dan Cina. Oleh itu kursus penerangan dan penggunaan. Sebanyak 41.117 Dalam kemahiran membuat inferens.7% pelajar Cina.7% pelajar Melayu dan tiada (0. 0. Memang tidak dapat dinafikan masih terdapat guru yang kurang menguasai kemahiran membuat inferens dengan baik di mana guruguru ini masih tidak dapat membezakan dengan jelas antara membuat inferens dengan membuat ramalan.3% pelajar Melayu dan 7. atau bengkel pendedahan tentang komponen berfikir kritis membuat inferens ini perlu sering dilakukan di peringkat sekolah mahu pun di peringkat daerah dan negeri. Bagi kemahiran mengusul periksa andaian. Julat markah maksimum dan minimum pelajar India (4 markah) adalah lebih kecil berbanding julat markah maksimum dan minimum pelajar Melayu (8 markah) dan pelajar Cina (8 markah). 2001). pelajar Cina yang berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang cemerlang (Jadual 1.1% pelajar India berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang sederhana. seorang (0.3% pelajar Cina. Mengapakah hal yang sedemikian rupa berlaku? Antara kemungkinan yang boleh dibuat ialah guru-guru kurang menguasai kemahiran membuat inferens. Manakala 0. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar masih tidak dapat menguasai kemahiran membuat inferens dengan cemerlang kerana tahap penguasaan kemahiran membuat inferens yang terbaik hanyalah pada tahap baik (Jadual 1. Beza tahap antara pelajar India hanyalah pada tahap lemah dengan tahap sangat lemah.0%) pelajar Cina (markah minimum 4) dan 4 orang (1. 4.0%) pelajar India berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang lemah.4%) pelajar Melayu berada pada tahap sangat lemah (markah minimum 3).1% pelajar Cina.

Sebanyak 1. manakala 7.7).118 India (markah minimum 6) berada pada tahap penguasaan kemahiran berfikir yang lemah. Sebanyak 1. sebanyak 1. Pelajar Melayu berada pada tahap penguasaan kemahiran berfikir di antara tahap cemerlang dengan tahap lemah manakala pelajar Cina berada pada tahap penguasaan di antara tahap cemerlang dengan tahap sangat lemah.4% pelajar Melayu (markah maksimum 13) .0%) pelajar India dan Cina yang berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang sangat lemah (Jadual 1.7). 8.4% pelajar Melayu (markah minimum 4) dan 1.1% pelajar Cina (markah maksimum 16) dan 1. Bagi kemahiran membuat deduksi.7% pelajar Melayu (markah maksimum 15) . Hanya sebanyak 0. Sementara itu 6.1% pelajar Cina (markah minimum 0) berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang sangat lemah (Jadual 1. Manakala hanya 0.4% pelajar Cina (markah maksimum 13) yang mempunyai tahap cemerlang (Jadual 1.4% pelajar Melayu dan tiada (0.7). sebanyak 1.9% pelajar India (markah minimum 5) berada pada tahap lemah (Jadual 1. Secara keseluruhannya sebanyak 0.7) bagi penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis membuat deduksi.5% pelajar India (markah maksimum 14) berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang cemerlang (Jadual 1. Dapat dilihat di sini bahawa julat markah maksimum dan minimum pelajar India (8 markah) adalah lebih kecil berbanding julat markah pelajar Melayu (12 markah) dan julat markah pelajar Cina (12 markah).7).7).2% pelajar Melayu (markah minimum 4) berada pada tahap lemah manakala 1.4% pelajar Melayu (markah maksimum 13) dan 0.1% pelajar Cina (markah minimum 0) yang berada pada tahap sangat lemah (Jadual 1.5% pelajar India (markah minimum 4) berada pada tahap lemah (Jadual 1. 11.1% pelajar India (markah maksimum11) berada pada tahap baik.5% pelajar Cina (markah maksimum 13) berada pada tahap cemerlang. Bagi kemahiran membuat interpretasi.7).

7). Apakah yang menyebabkan keputusan yang sedemikian rupa? Adakah masalah bahasa merupakan punca kegagalan pelajar Cina untuk menjawab soalan yang diberikan? Adakah pelajar bukan Melayu kurang fasih untuk menjawab soalan dalam bahasa Melayu? Walaupun alat kajian mempunyai kesahan isi yang tinggi (Sabaria. 0. dapatlah dilihat bahawa tidak ada perbezaan tahap Kemahiran Berfikir Kritis antara pelajar Melayu.9% pelajar India (markah maksimum 12) berada pada tahap baik. Jika dilihat kepada taburan di atas. 2.7% pelajar India (markah minimum 6) Sebanyak 2. Cina dan India. Berdasarkan dapatan kajian ini. berada pada tahap lemah. membuat deduksi. manakala 2. 2003) namun tidak boleh dinafikan ada segelintir individu yang mungkin menghadapi masalah untuk memahami semua soalan yang diberikan.7% pelajar Cina (markah minimum 0) berada pada tahap sangat lemah (Jadual 1. Namun situasi ini juga merupakan sesuatu yang merbahaya kepada perkembangan kemahiran berikir kritis pelajar jika tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar-pelajar tidak dapat di pertingkatkan sepenuhnya. Adakah sistem pendidikan yang sama mungkin merupakan penyebab utama mengapa keadaan ini berlaku di Malaysia. Ianya mungkin menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia boleh menghasilkan individu yang mempunyai kemahiran berfikir yang hampir sama.7). Oleh itu para pendidik perlu meningkatkan lagi usaha dengan mempelbagaikan kaedah P&P yang melibatkan Kemahiran Berfikir Kritis seperti inkuiri penemuan dan .2% pelajar Cina (markah maksimum 15) dan 0. Walaupun demikian kita juga melihat terdapat pelajar Cina yang mendapat markah penuh dalam kemahiran mengusul periksa andaian. ianya menunjukkan pelajar Cina mendapat markah minimum 0 dalam kemahiran membuat inferens. membuat interpretasi dan penilaian hujah iaitu empat daripada lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis yang dikaji. Bagi kemahiran penilaian hujah. 0.119 berada tahap cemerlang manakala 1.2% pelajar Melayu (markah minimum 5).6% pelajar Melayu (markah maksimum 15).4% pelajar India (markah maksimum 15) berada pada tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang cemerlang (Jadual 1.

penyelidik mendapati bahawa tahap Kemahiran Berfikir Kritis dalam kalangan pelajar tingkatan empat Sains merentas etnik adalah sama iaitu pada tahap sederhana (50. Dalam kajian ini. Masten dan Huang(1999) menggunakan alat kajian yang sama iaitu WGCTA yang mengandungi kelima-lima komponen Kemahiran Berfikir Kritis iaitu membuat inferens. Dapatan Godzella.95%) (Jadual 1. mengusul periksa andaian. Masten dan Huang(1999) di salah sebuah universiti di bahagian barat daya Amerika Syarikat ke atas dua kumpulan etnik iaitu orang kulit putih (Caucasian) dan orang kulit hitam (African-American) boleh dibincangkan secara umum kerana kajian Godzella.7) bagi etnik Caucasian dan manakala bagi etnik African adalah pada tahap sederhana (53. Berdasarkan dapatan kajian. .90%) (Jadual 1. Kemahiran Berfikir Kritis etnik Caucasian dan etnik African secara keseluruhannya adalah pada tahap baik (61. membuat deduksi. Masten dan Huang(1999) agak sukar untuk dibandingkan dengan kajian penyelidik kerana julat umur yang berbeza. Dapatan kajian Godzella. Masten dan Huang(1999) menunjukkan etnik Caucasian mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang lebih tinggi berbanding etnik African.120 konstuktivisme untuk memperbaiki tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar merentas etnik di Malaysia bagi melahirkan warga negara yang cemerlang dalam tahap pemikiran kritis mereka.7). Walaupun kajian Godzella.41%) (Jadual4. membuat interpretasi dan penilaian hujah namun julat umur yang berbeza menyebabkan perbandingan tidak dapat dijalankan dengan tepat.1).

memandang jauh ke hadapan. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) juga telah memberikan penekanan secara berterusan terhadap pembentukan warganegara yang berilmu pengetahuan. tangkas dan mempunyai daya ketahanan dalam menghadapi persaingan dari negara-negara maju yang lain(Mahathir.121 5.1991). Selaras dengan matlamat FPN. kurikulum Sains KBSM yang disemak semula juga telah memberikan penegasan terhadap kepentingan kemahiran berfikir di peringkat sekolah menengah (Pusat Perkembangan Kurikulum. serta untuk membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi pada masa hadapan (Pusat Perkembangan Kurikulum. Pembangunan Modal Insan yang ditekankan dalam Rancangan Malaysia kesembilan (RMK-9) juga menunjukkan keperhatinan pihak kerajaan untuk membentuk warganegara yang boleh berfikir secara kritis. 2001). bersifat dinamis.4 Implikasi Kajian Wawasan 2020 yang hanya tinggal 13 tahun sahaja lagi memerlukan warganegara yang mempunyai daya pemikiran tinggi yang boleh berdaya cipta serta mampu bersaing. berketerampilan serta dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. 2001). membuat keputusan dan mengkonsepsi menunjukkan kesungguhan kerajaan menerapkan dan meningkatkan kemahiran berfikir warganegaranya. Bagi melahirkan warganegara yang boleh berfikir secara kritis. Usaha ini amatlah penting dalam menjayakan hasrat negara untuk melangkah menuju ke arah negara maju yang memerlukan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Apalah maknanya sebuah negara maju sekiranya . Objektif kurikulum Fizik ketiga dan keempat yang bertujuan untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Ini membuktikan kepentingan kemahiran berfikir dalam menuju negara maju.

Ini menunjukkan seolah-olah tiada pendedahan tentang kemahiran berfikir tersebut di peringkat menengah rendah.4% pelajar aliran sains tingkatan empat yang berpencapaian A bagi Sains PMR mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis berada pada tahap cemerlang (Jadual 1. Tahap kemahiran berfikir yang sederhana ini boleh membantutkan serta menghalang usaha negara ke arah negara maju menjelang 2020 jika tiada usaha dijalankan bagi mengatasi masalah ini. Bagaimanakah keadaan sebuah negara maju yang mempunyai warganegara pada tahap kemahiran berfikir yang lemah? Sudah tentu negara tidak dapat berkembang dengan baik seterusnya tidak akan mampu menyaingi negara maju yang mempunyai warganegara yang mempunyai tahap kemahiran berfikir yang baik. Dapatan ini menunjukkan bahawa pendidikan di sekolah menengah masih kurang berhasil bagi melahirkan pelajar yang baik tahap Kemahiran Berfikir Kritisnya. Justeru. Pernyataan ini disokong oleh dapatan penyelidik di mana hanya 0.7). Ini dapat dibuktikan dengan melihat penekanan guru terhadap penggunaan modul-modul latihan atau buku-buku kerja yang memerlukan pelajar membuat latih-tubi bagi menguasai sesuatu . Ini menunjukkan bahawa penekanan terhadap kemahiran berfikir pada peringkat menengah rendah amatlah rendah atau mungkin tiada langsung penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar perlu dipertingkatkan serta diperkembangkan sepenuhnya di peringkat sekolah bagi menghasilkan warganegara yang berfikiran kritis serta mampu menyelesaikan masalah yang bakal dihadapi di masa depan.122 warganegaranya tidak dapat berfikir secara kritis dengan baik. Hasil kajian secara keseluruhannya menunjukkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar adalah pada tahap sederhana. jika adapun mungkin pada tahap yang minimum. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pencapaian Sains PMR yang cemerlang tidak menunjukkan bahawa pelajar tersebut mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang baik. Tahap penguasaan kemahiran berfikir yang sederhana ini masih belum dapat memenuhi hasrat negara untuk melahirkan pelajar seperti mana yang diharapkan oleh kerajaan lagi.

secara tidak langsung ianya akan menjejaskan proses kemahiran berfikir pada peringkat yang lebih tinggi. mendapati guru-guru kurang bersedia untuk menerapkan kemahiran berfikir kepada pelajar-pelajar mereka. Situasi ini boleh membantutkan usaha penerapan Kemahiran Berfikir Krtis pelajar kerana gurulah yang perlu memainkan peranan penting dalam hal ini. Pelajar-pelajar ini mungkin akan menghadapi masalah untuk menguasai pembelajaran yang memerlukan Kemahiran Berfikir Kritis pada peringkat yang lebih tinggi sekiranya mereka melanjutkan pelajaran. Oleh itu guru-guru perlu menguasai ilmu pengetahuan. Jika situasi ini dibiarkan berlarutan dibimbangkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar tidak akan dapat berkembang dengan sempurna seterusnya tidak dapat melahirkan warga negara yang mempunyai pemikiran yang progresif bagi membangunkan negara ke arah negara maju. Dalam konteks ini. Ketidak upayaan pelajar untuk menjawab soalan Kemahiran Berfikir Kritis pada peringkat tinggi akan menghalang perkembangan minda secara optimum untuk melahirkan warga negara yang cekap dan mampu berfikir serta bertindak dengan baik sama ada secara individu ataupun secara kumpulan. Oleh itu pelajar menguasai sesuatu konsep menerusi cara menghafal atau latihan sahaja. Oleh itu usaha perlu dipertingkatkan agar kemahiran berfikir kritis ini dapat diterapkan kepada pelajar semasa peringkat menengah rendah lagi agar kemahiran ini dapat berkembang apabila pelajar ini melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. kursus-kursus yang dikendalikan untuk menyediakan guru-guru menerapkan kemahiran berfikir perlu dirancang dengan teliti serta mengambil kira dapatan kajian. Kajian oleh Rajendran (2001). Guru-guru perlulah diberikan kursus-kursus pedagogi kemahiran berfikir agar mereka lebih bersedia untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam bilik darjah. Guru-guru perlulah lebih bersedia untuk menerapkan kemahiran berfikir kritis ini terhadap pelajar mereka semasa mereka di peringkat menengah rendah lagi.123 konsep sains. kemahiran pedagogi dan sikap yang positif terhadap pengajaran kemahiran berfikir. Di samping itu. Situasi ini menunjukkan P&P pada peringkat menengah rendah ini masih kurang menyumbang ke arah perkembangan dan peningkatan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. dan dikendalikan dengan .

mencuba. Dalam hal ini. guru-guru perlu diberikan sistem sokongan (support system) untuk melaksanakan segala yang dipelajari semasa kursus ini di bilik darjah masing-masing sekembalinya mereka ke sekolah. menilai dan belajar daripada pengalaman sendiri menerapkan kemahiran berfikir melalui mata pelajaran yang diajar. mungkin tiada sumbangan dari proses P&P yang berjalan di dalam bilik darjah yang berupaya untuk meningkatkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Sistem sokongan ini perlu meliputi aspek-aspek seperti bahan rujukan. ekonomi keluarga dan faktorfaktor persekitaran yang lain. tahap pendidikan ibu bapa. Pihak sekolah juga perlu membuat pemantauan bagi memastikan pengajaran kemahiran berfikir ini dilaksanakan dengan betul di dalam bilik darjah. pelajar yang tergolong dalam golongan keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi mungkin merupakan pelajar yang sememangnya mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang tinggi.4%) yang kecil mungkin disebabkan oleh faktor-faktor semulajadi seperti latar belakang keluarga. Bagi golongan yang mempunyai tahap . Guru-guru juga perlulah diberikan kebebasan untuk melaksanakan P&P kemahiran berfikir mengikut strategi mereka sendiri.(2001). kemahiran serta sikap yang positif untuk menerapkan kemahiran berfikir kepada para pelajar. Peratusan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar pada tahap cemerlang (0. dan wacana bagi untuk guru-guru membincangkan isu-isu berkaitan P&P kemahiran berfikir. Satu daripada aspek yang perlu diberi perhatian dalam pengendalian kursus-kursus ini ialah perlu ada sesi ‘hands-on’ yang cukup bagi guru-guru merancang. Tempoh kursus yang dikendalikan perlu diteliti agar guru-guru mendapat ilmu pengetahuan. Oleh itu bagi kumpulan ini. bahan berbentuk cetakan untuk mengendalikan P&P. kedudukan kawasan tempat tinggal. taraf hidup.124 cara yang profesional supaya kursus-kursus ini meninggalkan kesan yang positif dan berkesan dalam kalangan guru. Mengikut kajian yang telah dijalankan oleh Cheung et al.

Walaupun ujian yang diberikan kepada pelajar adalah berbentuk ujian objektif. Tahap penguasaan kemahiran membuat inferens pada tahap lemah menunjukkan bahawa pelajar masih belum menguasai Kemahiran Berfikir Kritis membuat inferens. Di antara kemungkinan terjadinya hal sedemikian itu ialah pelajar kurang mahir membuat inferens. Di antara contoh yang dapat dilihat ialah guru masih keliru dan kurang mahir untuk membezakan antara kemahiran membuat inferens dengan kemahiran membuat ramalan. tidak cukup maklumat. Oleh itu guru-guru perlu bersedia untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menyesuaikan situasi pembelajaran dengan situasi pelajar itu sendiri.125 penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis yang sangat lemah juga mungkin tidak mendapat manfaat dari proses P&P yang berjalan di dalam bilik darjah. mungkin palsu atau palsu. Oleh itu penerapan kemahiran membuat inferens terhadap pelajar tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kelemahan kemahiran berfikir ini mungkin berpunca daripada guru yang kurang mahir untuk membuat inferens. Bimbingan dari pihak sekolah dan jabatan pendidikan secara berkala perlu diberikan . Pendekatan pembelajaran secara aktif ini telah terbukti keberkesanannya bagi meningkatkan kemahiran berfikir pelajar (Sabaria. namun pencapaian pelajar bagi aspek kemahiran membuat inferens adalah kurang memuaskan. Guru perlu mengubah cara pengajaran mereka dengan menggunakan kaedah pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir seperti inkuiri penemuan. Pelajar masih keliru untuk membuat inferens di mana pelajar masih tidak dapat membezakan sama ada sesuatu pernyataan itu benar. konstruktivisme dan pembelajaran berasaskan masalah bagi meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. 2003). Memang tidak dinafikan bahawa guru-guru juga mengalami masalah untuk membuat inferens. Guru perlu faham dan menguasai sepenuhnya kemahiran berfikir ini supaya proses P&P berjalan dengan lancar. Oleh itu usaha untuk meningkatkan kefahaman guru tentang Kemahiran Berfikir Kritis ini perlu dilaksanakan dengan memberikan kursus-kursus tentang cara-cara untuk membuat inferens serta kemahirankemahiran berfikir yang lain.

126 kepada guru-guru bagi memastikan kemahiran berfikir dilaksanakan di dalam bilik darjah. C dan D. Guru-guru kurang mahir dan kurang yakin untuk melaksanakan proses P&P yang melibatkan kemahiran berfikir pelajar (Hayati. Hasil kajian menunjukkan bahawa pencapaian Sains PMR pelajar tidak menggambarkan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.C dan D dari segi tahap Kemahiran Berfikir Kritisnya. Pelajar berpencapaian A dalam Sains PMR sepatutnya mempunyai tahap Kemahiran Berfikir Kritis pada tahap cemerlang. Pemantauan ini dicadangkan agar kelemahan guru dapat diatasi serta bimbingan dapat diberikan dengan segera dan berkesan. Pelajar masih kurang didedahkan kepada pengajaran yang boleh meningkatkan kemahiran berfikir mereka seterusnya belum mampu untuk membentuk satu budaya yang menggunakan kemahiran berfikir semasa proses P&P. 2004) walaupun mereka mengetahui tentang kepentingan Kemahiran Berfikir Kritis ini. Oleh itu disarankan agar guru-guru diberikan kursus pedagogi tentang cara untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam proses P&P bagi meningkatkan keyakinan guru untuk melaksanakan pengajaran berasaskan kemahiran berfikir dalam bilik darjah. Pelajar berpencapaian A juga mempunyai tahap lemah dalam kemahiran membuat inferens sama seperti pelajar berpencapaian B. Pemantauan berkala dari pihak sekolah dan jabatan pendidikan terhadap proses P&P di dalam bilik darjah perlu dipertingkatkan bagi menangani masalah ini. . Keadaan ini mungkin berlaku disebabkan kurangnya keberkesanan pengajaran Kemahiran Berfikir Kritis yang dilakukan oleh guru-guru semasa proses P&P dijalankan di dalam bilik darjah. Namun dapatan yang diperolehi menunjukkan pelajar berpencapaian A sama taraf dengan pelajar berpencapaian B.

Kelas yang kecil bilangan pelajarnya membolehkan guru mengendalikan kelas dengan lebih terkawal. . Pelajar perlu diberi peluang untuk membina kefahaman konsep sains itu sendiri dengan menjalankan aktivitiaktiviti berbentuk amali. masyarakat dan kerjaya di masa hadapan. Disamping itu guru juga perlu membimbing pelajar untuk mendapatkan sesuatu konsep sains yang dikehendaki bagi mengelakkan salah tanggap konsep sains tersebut. Berdasarkan keputusan kajian. 2001). Guru-guru boleh membantu pelajar memahami Kemahiran Berfikir Kritis ini dengan menyediakan lembaran aktiviti untuk dilaksanakan oleh pelajar.5 Cadangan Pemikiran kritis merupakan asas kepada penyesuaian seseorang terhadap kehendak peribadi. guru-guru dicadangkan menggunakan pendekatan inkuiri penemuan seperti mana yang ditekankan dalam Kurikulum Sains. Oleh itu sewajarnyalah perhatian diberikan kritis ini terhadap perkembangan dan pembanguan kemahiran berikir dalam kalangan pelajar yang menjadi aset terpenting negara di masa depan. Selain itu. pihak sekolah juga disarankan untuk mewujudkan kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang sedikit kerana kelas yang kecil bilangan pelajarnya didapati mempunyai tahap pemikiran kritis yang lebih tinggi berbanding kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai (Edington dan Gardener. Berdasarkan hasil kajian ini. i Dapatan kajian pertama menunjukkan bahawa tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar Sains tingkatan empat di Daerah Kulai secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana.127 5. Guru juga berkemungkinan dapat pempertingkatkan Kemahiran Berfikir Kritis secara individu dengan lebih baik di dalam kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang sedikit. cadangan-cadangan berikut dikemukakan bagi meningkatkan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.

Seterusnya guru-guru perlu menggunakan kemahiran-kemahiran berfikir kritis ini di dalam proses P&P dengan memberikan contoh-contoh atau aplikasi .2002). Dengan itu kemahiran berfikir boleh diajarkan kepada pelajar sama ada secara terpisah (sesuatu kemahiran berfikir disampaikan secara bersendiri tanpa diajarkan bersama-sama dengan kandungan mata pelajaran). Ini menunjukkan bahawa tiada hubungan yang bererti antara tahap Kemahiran Berfikir Kritis dengan pencapaian Sains PMR. guru-guru tidak perlu tergesa-gesa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. mengusul periksa andaian. Guru perlu memberikan makna bagi setiap kemahiran berfikir yang ingin dikuasai seperti membuat inferens. Pihak kementerian pelajaran bahagian buku teks juga disarankan agar dapat menerbitkan buku teks yang mengandungi aspek Kemahiran Berfikir Kritis tahap yang lebih tinggi bagi menyediakan pelajar untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi kerana buku teks yang terdapat pada masa kini banyak mengandungi aspek kemahiran berfikir pada tahap rendah seperti menciri dan menjana idea (Ambrose. interpretasi deduksi dan penilaian hujah. Walau bagaimanapun hubungan ini tidak bererti dari segi statistik. 2005). ii. secara penyebatian separuh (kemahiran berfikir disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenal pasti) atau secara penyebatian separa (strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur-unsur kemahiran berfikir dalam langkahlangkah pengajaran yang sesuai).128 Pihak kementerian pelajaran juga perlu melaksanakan penyemakan kurikulum bagi memastikan tidak terlalu banyak bahan atau topik pelajaran yang perlu dipelajari oleh pelajar (Koh. Dapatan kajian kedua menunjukkan terdapat hubungan positif yang amat rendah di antara Kemahiran Berfikir Kritis pelajar dengan pencapaian Sains PMR. Oleh itu dicadangkan agar guru-guru menerapkan kefahaman tentang Kemahiran Berfikir Kritis ini kepada pelajar dengan jelas. Dengan pengurangan isi kandungan pelajaran.

vii. deduksi. mengusul periksa andaian. Soalan Sains PMR juga dicadangkan agar lebih menjurus kepada kemahiran berfikir supaya kemahiran berfikir pelajar dapat diuji melalui soalan tersebut. Pengujian yang menjurus kepada kemahiran berfikir ini akan menggalakkan guru-guru dan pelajar agar lebih mengambil perhatian terhadap kemahiran berfikir semasa proses P&P. Oleh itu guru perlu mengenal pasti apakah punca berlakunya dapatan sedemikian rupa. Guru perlu memastikan bahawa pelajar yang berpencapaian tinggi (A). Dapatan kajian kelapan hingga kedua belas melalui analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas jantina. Ini menunjukkan tiada perbezaan tahap Kemahiran Berfikir Kritis di antara pelajar berpencapaian A dengan pelajar berpencapaian D. mengusul periksa andaian. deduksi. Kajian Cavallo. Rozman dan Potter (2004) mendapati diakhir penyelidikan beliau . Dapatan kajian ketiga hingga ketujuh melalui analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens.129 dalam kehidupan pelajar supaya mudah difahami dan diikuti oleh pelajar. Walau bagaimanapun sebenarnya masih wujud perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam Kemahiran Berfikir Kritis ini. vi. Guru dicadangkan menjalankan aktiviti yang melibatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar seperti memberikan soalan yang lebih menjurus kepada kemahiran berfikir pelajar serta mengikut tahap pencapaian pelajar. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas pencapaian Sains PMR. mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang tinggi.

Dapatan kajian ketiga belas hingga ketujuh belas melalui analisis ANOVA satu hala secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat perbezaan min Kemahiran Berfikir Kritis (inferens. viii. Guru boleh membahagikan pelajar-pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Oleh itu dicadangkan agar guru-guru memberikan peluang kepada semua pelajar untuk mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Kritis ini di dalam bilik darjah bagi memastikan tiada berlaku salah konsep semasa proses P&P. Guru perlu membimbing pelajar sekiranya Kemahiran Berfikir Kritis itu masih belum dikuasai oleh pelajar tersebut. Walaupun secara statistik tidak terdapat perbezaan kemahiran berfikir merentas etnik.130 kebanyakan pelajar perempuan mempelajari sesuatu konsep sains dengan cara mengingat bukan dengan cara penaakulan. . seterusnya membuat aktiviti inkuiri penemuan secara kumpulan. namun 1. Oleh itu pelajar perempuan lebih cenderung untuk melakukan salah tanggap terhadap konsep-konsep sains yang dipelajari mereka. Dengan melakukan aktiviti inkuiri penemuan pelajar akan menggunakan kemahiran berfikir mereka untuk memahami sesuatu konsep atau penyelesaian masalah. Di sini dicadangkan agar guru-guru dapat mempelbagaikan penggunaan bahasa yang mudah (iaitu dengan menggunakan perkataan yang berbeza untuk menerangkan tentang sesuatu objek seperti perkataan guru. interpretasi dan penilaian hujah) yang bererti dalam kalangan pelajar Sains tingkatan empat merentas etnik. guru perlu menilai tahap kemahiran berfikir pelajar bagi memastikan sama ada terdapat perubahan positif dalam P&P atau tidak. boleh gunakan cikgu atau dalam bahasa mereka sendiri) dan senang difahami memandangkan pelajar Cina mungkin mengalami masalah untuk memahami struktur ayat bahasa Melayu pada aras kompleks.1% pelajar Cina mengalami masalah untuk menjawab dengan baik kemahiran membuat deduksi. deduksi. mengusul periksa andaian. Setelah selesai sesuatu aktiviti tersebut.

Oleh itu penyelidik menghadapi kesukaran untuk membuat perbandingan dan perbincangan tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Malaysia. ii) Kajian yang dilakukan oleh penyelidik hanya melibatkan pelajar-pelajar tingkatan empat aliran Sains sahaja. Oleh itu dicadangkan supaya kajian yang serupa dijalankan dengan melibatkan lebih ramai pelajar.6 Cadangan Penyelidikan Masa Depan Penyelidik mendapati penulisan ilmiah kajian yang yang berkaitan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Malaysia amat sukar untuk diperolehi pada masa kini. Sehubungan itu dicadangkan agar kajian juga dijalankan terhadap pelajar aliran sastera untuk melihat tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar secara . terdapat beberapa kajian lain yang mungkin boleh dicadangkan untuk dilakukan pada masa akan datang bagi menambahkan bilangan kajian yang berkaitan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Malaysia.131 5. Antara beberapa kajian lanjutan yang mungkin boleh dilakukan pada masa depan adalah seperti berikut: i) Kajian yang dilakukan oleh penyelidik hanya melibatkan pelajar-pelajar tingkatan empat aliran Sains di Daerah Kulai sahaja. Kebanyakkan sorotan kajian berkaitan Kemahiran Berfikir Kritis yang ditemui di Malayisia tidak membincangkan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar secara terperinci. Oleh itu dapatan kajian tidak mencerminkan keseluruhan pelajar tingkatan empat di Daerah Kulai. Berdasarkan dapatan kajian penyelidik. Oleh itu dapatan kajian tidak mencerminkan pelajar-pelajar tingkatan empat aliran Sains di Malaysia secara keseluruhannya. Kajian juga boleh dijalankan di daerah-daerah yang lain di Negeri Johor bagi mengenal pasti tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di daerah lain untuk mendapatkan pola keseluruhan tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Negeri Johor ini seterusnya di Malaysia.

satu kumpulan didedahkan dengan pengajaran secara aktif seperti inkuiri penemuan dan pembelajaran berasaskan masalah. Dengan cara ini perbandingan serta petunjuk kemahiran berfikir kritis yang lebih tepat serta menjurus kepada mata pelajaran Sains atau Fizik dapat dijalankan dan dilihat dengan lebih jelas. Penyelidik mencadangkan agar diadakan ujian sebelum dan selepas pengajaran bagi melihat perbezaan tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar sebelum dan selepas mengalami pembelajaran secara aktif. Alat kajian ini mempunyai 80 soalan yang perlu dijawab oleh pelajar dalam masa satu jam. Penyelidik mencadangkan agar kajian menggunakan alat kajian seperti CCTT ataupun WGCTA-S yang lebih ringkas boleh dilaksanakan bagi mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Dengan itu guru dapat membuat gambaran sebenar tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar tingkatan empat di Daerah Kulai. Oleh itu penyelidik mencadangkan agar kajian dijalankan dengan membuat perbandingan tahap kemahiran berfikir pelajar kawalan dengan pelajar bukan kawalan menggunakan modul pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pembelajaran secara aktif. iv) Dalam kajian ini penyelidik hanya menjalankan kajian secara tinjauan. Item yang banyak dengan masa yang agak panjang mungkin menyukarkan pelajar-pelajar tingkatan empat yang dikaji. iv) Alat kajian yang digunakan oleh penyelidik adalah berbentuk umum. Manakala satu . Dua kumpulan pelajar dipilih. Oleh itu dicadangkan agar dijalankan kajian yang menggunakan alat kajian yang mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis yang berkaitan dengan Sains atau Fizik pada masa akan datang. iii) Kajian penyelidik menggunakan alat kajian WGCTA bentuk A. Oleh itu penyelidik mencadangkan agar kajian dijalankan dengan menggunakan ujian yang berbeza untuk mengenal pasti Kemahiran Berfikir Kritis.132 lebih meluas.

Dengan itu kita boleh melihat adakah terdapat peningkatan Kemahiran Berfikir Kritis yang diperolehi dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara aktif. . tahap pendidikan ibu bapa dan pendapatan ibu bapa juga boleh dilakukan bagi mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di Malaysia. v) Kajian tentang faktor-faktor latar belakang keluarga.133 kumpulan lagi diajar menggunakan kaedah pembelajaran biasa yang diajar secara tradisional.

implikasi kajian. gemilang dan terbilang. cadangan kajian masa depan dan rumusan. berkemahiran. guru-guru serta pihak yang berkenaan untuk mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti.7 Rumusan Dalam bab ini penyelidik telah membincangkan hasil dapatan kajian dengan lebih terperinci dan telah membuat ringkasan. Maklumatmaklumat yang diperolehi ini diharap dapat memberi idea khususnya kepada penyelidik. . cadangan untuk mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Semoga sumbangan kecil penyelidik ini dapat membantu meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar seterusnya membantu sistem pendidikan negara bagi membentuk warganegara yang berketerampilan. Cadangan yang telah diberikan oleh penyelidik diharap dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. kesimpulan kajian. berfikiran kritis dan kreatif dan seterusnya menjadi warga yang cemerlang.134 5. perbincangan.

Azizi et al. Universiti Teknologi Malaysia. Berfikir Secara Logik dan Kritis : Panduan Meningkatkan Ketajaman Analisis Dan Membuat Keputusan. PTS Professional.135 RUJUKAN Abd Rahim Abd Rashid (1999).S. Dan Pencapaian Fizik Di Kalangan Murid-murid Tingkatan Empat. Shah Alam. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (1995). Hubungan Antara Gaya Kognitif. Skudai. Kognitif. Abu Ani Shawal (2004). Noordin Yahaya dan Zurihanmi Zakariya (2005). Tesis Sarjana. (2005). Bhd. Ambrose. Skudai. Kursus Berfikir Tinggi. ( 2005). Cheras. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd. Kemahiran Saintifik. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Psikologi . Tesis Sarjana. Tidak diterbitkan Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). PTS Consultants Sdn. Kuala Lumpur. Pemikiran Kritikal. M. Kemahiran Berfikir Secara Kitis Dan Kreatif (KBKK) Dalam Buku Teks Kimia Tingkatan Empat KBSM: Analisis Kandungan. Universiti Teknologi Malaysia. Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Shah Alam. Azizi Yahaya.

Cheung. J.P. . (2004). School Science and Mathematics.(2001).. 104(6) : 288-300 Chambers. P. California Academic Pre : 1-14.(1999). Creative and Critical Thinking Styles. Shifts in Learning Constructs. A.N. W.R.M (2001).. Education. Predictors Of Success On Texas State Certification Tests For Secondary Teaching.. M. Facione. dan Gardener.A. Ishak. And the Minnesota Test Of Critical Thinking. Robey. Critical Thinking Among University Students: Does The Family Background Matter? College Student Journal. Fatma. Unpublished.C.D. Edman.M. 33(1): 10-16. dan Facione. Y. A.H.K..136 Cavallo.(1994). dan Savas.E. et al. C.A. 105(3): 288-293. A. (1998).S. Edington. College Student Journal. dan Potter. W. Epistemological assumptions. E. and Their Relationship to Course Achievement in a Structured Inquiry. (2004). Serdang : Universiti Putra Malaysia Press. The Relationship Of School Size To Scores In The Cognitive Domain From The Montana Testing Service Examination.L.(2001). O. Chua. 35(4): 577-598. Unpublished. et al. Critical Thinking. Rozman. Belief Bias. Gender Differences in Learning Constructs. The “California Critical Thinking Test” and The National League for Nursing Accreditation Requirement in Critical Thinking. Yearlong College Physics Course for Life Science Majors. Parental Attitude and Critical Thinking Ability in Adolescents. L. C. dan Bart..

Universiti Teknologi Malaysia.137 Gadzella. Kamus Dewan Edisi Keempat. Hanafi Jasman (2005). Johor. The Journal Of General Education. Giancarlo. J. 34(3): 255-264. J. Gadzella. Universiti Teknologi Malaysia. Stephens. Toward A Critical Pedagogy: Creating ‘Thinking Schools’ In Singapore. dan Facione. Johor.(2001). Texas on February 2 and 3..A. dan Stacks. (2004). R. Journal Of Curriculum Studies. B. Kamus Dewan (2005). 33(4): 538-542. 2004..(2004). (1999). C. Assessment of Critical Thinking Scores in Relation With Educational Psychology And GPA For Education Majors. International Journal Of Science Education. P. Dewan Bahasa dan Pustaka. A.G. W. Tesis Sarjana.M. 50(1): 29-55. Kajian Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Dalam pengajaran bahasa Arab sekolah Menengah Daerah Kulai. . 26(4): 447-462. Geelan. et al. Teaching For Understanding And/Or Teaching For The Examination In High School Physics. Salah Tanggapan Tentang Konsep elektrik Di kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan Enam Rendah Di Daerah Kluang. Koh.M. B. (2002).A. A Look Across Four Years At The Disposition Toward Critical Thinking Among Undergraduate Students. Differences Between African American And Caucasian Students On Critical Thinking And Learning Style. Kuala Lumpur. College Student Journal. Paper Presented at The Texas AdanM University Assessment Conference held at College Station. Tesis Sarjana. dan Huang. Masten. Hayati Abdullah (2004).

(1970). 30.K. An Analysis of Preservice Teachers Dispositions Towards Critical Thinking: A Cross-Cultural Perspective.Satu Kajian Kes.E. Format Pentaksiran Mata Pelajaran Fizik(4531) mulai SPM 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia Melangkah Ke Hadapan. 607-610. et al. Educational and Psychological Measurement. Evaluation And Assesment.W.Tesis Sarjana Muda. Office of Research. Darul Makmur. Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Pemikiran Kritis Dan Efikasi Pengajaran Matematik. Pahang. McCool. . Penyelidikan Pendidikan. Maktab Perguruan Teruntum. Lembaga Peperiksaan Malaysia (2002). R. Kementerian Pendidikan Malaysia. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif. K. dan Morgan. Lam. Laporan Kajian yang tidak diterbitkan. Metropolitan Community College.(2002). Skudai. Selangor. Watson Glaser Critical Thinking Maple Woods: Academic Year 2001-2002. Mahathir Mohamad (1991). D. M. Mohamed Zulkiffly Kassim (2002).V. Determining Sample Size For Research Activities. (1997). 30(2): 131-140. Skudai. (2002).138 Krejcie. McBride. Mohd Azhar Abd Hamid (2001). R. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). et al. Unpublished. Universiti Teknologi Malaysia. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Penerapan KBKK Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kejuruteraan Jentera Di SM Teknik Zon Perak Utara. Kuantan. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

J. ( 2001). Bhd. Skudai. Onwuegbuzie.O. Pusat Perkembangan Kurikulum. Noor Suryati Mohd Ashari (2000). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. 8(1): 51-56. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Pusat Perkembangan Kurikulum (2005). A. Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran. . Pedagogi Sains 2: Strategi Pengajaran Pembelajaran Sains. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Kemahiran Berfikir Dan Belajar. H. Poh. College Student Journal. Kuala Lumpur. (2000). G. International Journal Of Science Education. S. Ombioma. Kementerian Pendidikan Malaysia : Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohd Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1999).139 Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Tahap Penguasaan Pelajar Dalam Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Dalam Mata Pelajaran Sains Tahun Enam Daerah Gua Musang. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Critical Thinking Skills: A Comparison of Doctoral and Master’s Level Students. Curriculum Orientation Course 2005 : Integrated Curriculum For Secondary Schools : Physics Form 4. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Expository and Guided Discovery Method of Presenting Secondary School Physics Tasks. Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. (1986). 35(3): 477-480. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Universiti Sains Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Rollins. Kementerian Pendidikan Malaysia : Pusat Perkembangan Kurikulum. Sabaria Juremi (2002). Draf Huraian Sukatan Pelajaran Fizik : KBSM Tingkatan Empat.A. Phillip. Perkembangan Kurikulum. (1990). dari 1hingga 2 Ogos 2001. Journal of Agricultural Education. Fall 1990: 47-53. Panduan Guru: Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi. Kemahiran Proses Sains Dan Kemahiran Berfikir Melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran. (2001). Levels of Critical Thinking of Secondary Agriculture Students.J. T. 8 . Tidak diterbitkan. (1992). N. 1-15 Rajendran. .S. Kementerian Pendidikan Malaysia : Pusat Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Jurnal Pendidikan Guru Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia : Pusat Perkembangan Kurikulum.140 Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). J. Pusat Perkembangan Kurikulum (1999). Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Memperkembangkan Daya Pemikiran Pelajar Melalui Mata Pelajaran KBSM. Pembentangan Kertas Kerja dalam Seminar/Pameran Projek KBKK: Poster ‘WarisanPendidikan-Wawasan’ anjuran Pusat Perkembangan Kurikulum. Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains.

Selangor. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik di Lima Buah Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Pontian Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Fizik Tingkatan 4. A.(2004). Pengajaran Sains KBSM. Conception Of Learning Science Among High School Students In Taiwan: A Phenomenographic Analysis.(2003). Selangor.. Tesis Sarjana. Sulaiman Ngah Razali (2000). Tang. dan Wen. C. Journal of Instructional Psychology. Tsai. Foundation for Critical Thinking. 44(3): 298-307 .C.T. Defining Critical Thinking. R. 26(14): 1733-1750. Scriven. . Unpublished. P. (2000). Journal of Advanced Nursing. Universiti Tiwari.Y. Som Hj Nor dan Mohamad Dahalan Mohd Ramli ( 1998). A Statement For The National Council For Excellence In Critical Thinking Instruction. Pearson Malaysia Sdn Bhd. Shu. A. Universiti Sains Malaysia.141 Sabaria Juremi (2003). California. H. C. Avery. dan Lai. Kesan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. C. Kreatif.L. Critical Thinking and Thinking Styles in Taiwan High School Students. Teknologi Malaysia. dan Paul. 31(1). Tesis Doktor Falsafah. M. Proses Sains dan Pencapaian Biologi. International Journal Of Science Education. The Relationship Among Creative. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Critical Thinking Disposition Of Hong Kong Chinese And Australian Nursing Students.(2004). Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998).

Analisis SPM 2003: Analisis Mata Pelajaran Fizik. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Watson.Form A. Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal . Zoller. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Wenning. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Unit Peperiksaan (2004). (2005). The Disposition Toward Critical Thinking Of High School And University Science Students: An Inter-Intra Israeli-Italian Study. San Antonio: Psychological Corporation. . Kuala Lumpur. G. dan Glaser. Harcourt Brace dan Co. 22(6): 571-582.142 Unit Perancang Ekonomi (2001). Unit Peperiksaan (2005). Tidak diterbitkan. et al. Implementing Inquiry-Based Instruction In The Science Classroom: A New Model For Solving The Improvement-Of Practice Problem. Tidak diterbitkan. C. E.M. Analisis SPM 2004: Analisis Mata Pelajaran Fizik. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-2010. (2000). Journal of Physics Teaching Education Online2 (4). (1980). International Journal of Science Education.J. U.

LAMPIRAN A .

143 JADUAL PENENTUAN SAIZ SAMPEL BERDASARKAN POPULASI KREJCIE DAN MORGAN (1970) N 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 S 10 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56 59 63 66 70 73 76 80 86 92 97 103 N 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 340 360 380 400 420 440 S 108 118 123 127 132 136 140 144 146 148 152 155 159 162 165 169 175 181 186 191 196 201 205 N 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 200 S 210 214 217 226 234 242 248 254 260 265 269 274 278 285 291 297 302 306 310 313 317 320 322 N 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 75000 100000 S 327 331 335 338 341 346 351 354 357 361 364 367 368 370 375 377 379 380 381 382 384 .

LAMPIRAN B .

Setiap ujian mempunyai arahan yang berasingan dan mesti dibaca dengan teliti. Ujian ini mengandungi lapan puluh (80) soalan yang merangkumi lima jenis ujian yang digubal untuk mengkaji kebolehan anda berfikir secara logik dan analitis. Jangan tulis apa-apa di dalam kertas ujian ini. Gunakan pensil 2B untuk menandakan jawapan anda. Jangan buka kertas ujian ini sehingga diarahkan 4. 2. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian: Bahagian A – Maklumat diri pelajar Bahagian B – Soalan objektif 3. pastikan jawapan terdahulu telah dipadam seluruhnya. 5. . Semua jawapan mesti ditandakan pada kertas jawapan yang disediakan.UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ________________________________________________________________________ UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS WATSON GLASER CRITICAL THINKING APPRAISAL FORM A Masa : 60 minit ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA CALON 1.

Pelajar-pelajar datang dari semua negeri . MB jika mengikut fakta-fakta yang diberi anda fikir inferens itu adalah MUNGKIN BENAR: iaitu inferens itu mungkin benar daripada palsu. misalnya dari cahaya lampu yang dilihat melalui tingkap dan dari muzik yang didengar dalam sebuah rumah. setiap set soalan bermula dengan suatu pernyataan fakta yang anda harus anggap sebagai benar. MB. Periksa setiap inferens secara berasingan dan buat keputusan tentang darjah kebenaran dan kepalsuannya. anda akan diberi beberapa inferens iaitu kesimpulan yang mungkin dibuat oleh seseorang berdasarkan fakta-fakta yang diberi. TCM jika anda memutuskan bahawa TIDAK CUKUP MAKLUMAT diberi : anda tidak boleh menentukan berdasarkan faktafakta yang diberi sama ada inferens itu benar atau palsu : jika fakta-fakta tidak memberi sebarang asas untuk menilai. 4. MP jika mengikut fakta-fakta yang diberi anda fikir inferens itu adalah MUNGKIN PALSU: iaitu inferens itu lebih mungkin palsu daripada yang benar. Seseorang boleh membuat inferens bahawa ada orang di dalam rumah tersebut.146 BAHAGIAN B ARAHAN Inferens ialah kesimpulan yang boleh dirumuskan oleh seseorang berdasarkan fakta-fakta yang telah diperhatikan atau disangkakan. Untuk setiap inferens anda akan diberi ruang di kertas jawapan yang bertanda B. TCM. P jika anda fikir inferens itu adalah pasti PALSU: bahawa inferens itu adalah salah sama ada kerana menyalahtafsirkan faktafakta yang diberi atau bercanggah dengan inferens yang sepatutnya berdasarkan fakta-fakta itu. 2. tetapi ada kemungkinan bahawa inferens ini tidak betul. 3. MP dan P bagi setiap inferens tandakan pada ruang yang sesuai dalam kertas jawapan yang berikut: B jika anda fikir inferens itu adalah BENAR: bahawa inferens itu boleh disimpulkan tanpa keraguan daripada pernyataan yang diberi. CONTOH UJIAN 1 : INFERENS Dua ratus pelajar awal belasan tahun dengan sukarela telah menghadiri suatu seminar pada hujung minggu lalu di sebuah Bandar di Pahang. Kebanyakan pelajar tidak pernah membincangkan topik-topik seminar itu di sekolah . . Penghuni-penghuni rumah itu mungkin keluar tanpa menutup lampu dan radio. 1. Kaji contoh dan jawapanjawapan yang diberi dengan teliti. anda perlu menggunakan pengetahuan atau maklumat am tertentu. Dalam seminar itu. Pelajar-pelajar berbincang terutamanya tentang masalah buruh. topik-topik mengenai perhubungan kaum dan cara-cara mencapai keamanan dunia yang kekal dibincangkan memandangkan inilah masalah-masalah yang dipilih oleh pelajar sebagai masalah-masalah yang paling penting dalam dunia pada masa ini. Ini ditunjukkan dalam contoh yang berikut. pelajarpelajar yang menghadiri seminar tersebut lebih menunjukkan minat dalam masalah-masalah sosial daripada kebanyakan pelajar awal belasan tahun yang lain. Kadangkala untuk memutuskan sama ada sesuatu inferens itu mungkin benar atau mungkin palsu. Selepas setiap pernyataan fakta. Dalam ujian ini. Sebagai suatu kumpulan .

Inferens 4 adalah palsu (P) kerana pernyataan fakta menyatakan topik-topik perbincangan adalah mengenai perhubungan kaum dan cara-cara mencapai keamanan dunia. Guru yang telah membuat kajian ini akan terus mennggunakan bantuan tayangan gambar dalam keadaan yang sesuai. Murid-murid boleh mempelajari lebih mengenai kebanyakan mata peajaran melalui . 5. Tiada bukti bagi inferens 3. 4. II II II II II II II II II II II II Dalam contoh itu. 4. PERNYATAAN FAKTA 3. Beberapa pelajar belasan tahun berpendapat bahawa perbincang mengenai perhubungan kaum dan cara-cara mencapai keamanan dunia yang kekal adalah berfaedah 1. 6. maka tidak cukup maklumat (TCM) untuk membuat pernilaian inferens ini. Ujian-ujian yang diberikan dalam kajian ini bertujuan mengukur lebih daripada ingatan semula fakta-fakta tentang buku tersebut. 5. Guru itu hendak mengetahui sama ada tayangan gambar boleh digunakan sebagai bantuan mengajar yang berkesan dalam pengajaran kesusasteraan. Dalam semua ujian itu kelas yang telah menonton tayangan gambar itu telah menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi. Guru-guru Bahasa Inggeris lain yang mungkin mencuba kajian ini akan mendapat keputusan yang sama. Ada kemungkinan bahawa sebahagian daripada pelajar-pelajar itu menghadiri seminar kerana hendak bersuka ria pada hujung minggu itu. Ujian untuk memeriksa kefahaman dan penghayatan cerita itu diberi selepas setiap jenis pengajaran. Berdasarkan fakta-fakta yang diberi inferens I tidak boleh dianggap benar kerana fakta-fakta ini tidak memberi sebarang pengetahuan tentang minat pelajar awal belasan tahun yang lain. inferens I adalah mungkin benar (MB) kerana daripada pengetahuan am kebanyakan pelajar awal belasan tahun tidak mengambil berat tentang masalah-masalah sosial.5. INFERENS 1. 2 B II II MB II TCM II II MP II P II II 147 inferens yang dibuat berdasarkan pernyataan fakta yang diberi adalah benar (B). Inferens 5 adalah benar (B) kerana inferens ini adalah benar kerana inferens ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang diberi. Tiada bukti bahawa kelas yang menonton tayangan gambar lebih memahami dan menghayati cerita Great Expectations daripada kelas yang membaca buku tanpa menonton tayangan gambar itu. Murid-murid yang diajar dengan bantuan tayangan gambar dikehendaki membaca buku pada awal penggal. Kelas-kelas yang lain membaca buku itu tanpa menonton tayangan tersebut. palsu(P). Inferens 2 adalah mungkin palsu (MP) kerana kesedaran pelajar terhadap topiktopik itu mungkin berpunca sekurangsekurangnya daripada hasil perbincangan dengan guru-guru dan rakan-rakan sedarjah. anda dikehendaki menilai setiap inferens secara berasingan. atau mungkin palsu(MP) atau tidak cukup maklumat(TCM) untuk membuat keputusan. Maka. atau mungkin benar(MB). Dalam set soalan-soalan berikut. Kelas ini telah tertarik dengan cerita Great Expectations sehingga kebanyakan muridnya memilih membaca buku itu secara sukarela sebelum penggal berakhir. ada kemungkinan lebih daripada satu Seorang guru Bahasa Inggeris telah menyediakan tayangan gambar Great Expectations berdasarkan karya pengarang Charles Dickens bagi satu daripada kelas-kelasnya. Guru itu berpendapat kajiannya telah berjaya. 2. 3.

13. ramai orang berkumpul di Johor bahru untuk mendengar ucapan yang disampaikan pengerusi baru Dewan Perniagaan. Pada bulan lepas. Beberapa ahli Dewan Perniagaan berpendapat bahawa pengerusi mereka bertindak kurang bijak apabila beliau menuntut wakil-wakil kesatuan pekerja menyertai Dewan Perniagaan 16. 8. Wakil-wakil ini telah bekerja bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan lain dalam Jawatankuasa-jawatankuasa tertentu.00 pagi kerana dia berharap peraturan undang-undang itu boleh dimansuhkan.00 pagi walaupun mungkin didenda RM500. Pernyataan kesatuan pekerja dalam Dewan Perniagaan Johor Bahru telah mengurangkan perselisihan antara pihak pekerja dengan majikan di Bandar Johor Bahru.00 pagi. Kebanyakan wakil kesatuan pekerja menyesal menerima jemputan untuk menyertai Dewan Perniagaan. “Saya tidak meminta tetapi menuntut kesatuankesatuan pekerja bersama-sama memenuhi tanggungjawab dalam mempertingkat tahap kebajikan masyarakat. En John telah mematuhi peraturan had masa perniagaan setiap malam selama seminggu. Beliau sekali lagi mengakui kesalahannya dan dikenakan denda maksimum sebanyak RM500 seperti kes-kes terdahulunya. memberi pendapat-pendapat mereka. mengambil bahagian yang aktif dalam projek-projek kebajikan masyarakat dan membantu Dewan Perniagaan mencapai matlamat yang ditentukan oleh projek-projek tersebut. 11. PERNYATAAN FAKTA Dewan Perniagaan. semua kesatuan pekerja telah diwakili oleh Dewan Perniagaan. 14. Pengerusi baru menyatakan dalam ucapannya bahawa kesatuan-kesatuan bandar itu belum dapat memenuhi tanggungjawab mereka dalam mempertingkatkan tahap kebajikan masyarakat. INFERENS 12. Wakil-wakil kesatuan pekerja dan ahliahli jawatankuasa lain lebih mengetahui pandangan satu sama lain melalui hubungan mereka dalam Dewan Perniagaan. 15. En John berulang kali melanggar peraturan had masa perniagaaan pada pukul 1. PERNYATAAN FAKTA En John yang tinggal di Ipoh telah dihadapkan ke mahkamah rendah untuk kali keenam dalam bulan lepas di atas tuduhan membuka pusat snukernya melewati pukul 1. En John akan mendapat keuntungan membuka pusat snukernya melewati 1. Pada malam-malam tertentu. Denda maksimum sebanyak RM500 adalah berkesan dalam memastikan semua pusat permainan snuker di Ipoh ditutup selepas pukul 1. Suatu masa dahulu. Saya tidak meminta tetapi menuntut mereka menjadi ahli dalam .00 pagi.” Ahli-ahli kesatuan pekerja yang menghadiri upacara itu telah menyambut ucapannya dengan penuh minat. 10.148 tayangan gambar berbanding dengan apa yang mereka boleh belajar daripada buku-buku. Beliau berkata. Tiga bulan kemudian. Mahkamah rendah memutuskan bahawa pusat permainan snuker En John adalah tertakluk di bawah kuasa undang-undang Bandar Ipoh. 9. INFERENS 7.

(Andaian ini tidak dibuat dalam pernyataan itu kerana pernyataan itu hanya menyatakan tentang penjimatan masa dan tidak menyebut apa-apa tentang keselesaan atau tentang perjalanan dengan kenderaan lain. Setiap pernyataan diikuti oleh beberapa andaian yang dicadangkan. Anda dikehendaki menentukan sama ada andaian itu benar-benar dibuat atau tidak dibuat oleh seseorang apabila menyatakan pernyataan tersebut. tandakan jawapan dalam ruang “ANDAIAN DIBUAT”. Berikut ialah satu contoh. (Telah diandaikan dalam pernyataan bahawa kelajuan kapal terbang yang lebih berbanding kenderaan lain akan membolehkan kumpulan itu sampai ke destinasi dalam masa yang lebih singkat.) Jawapan: 1.) 3. (Andaian dibuat dalam pernyataan itu iaitu untuk menjimatkan masa dengan menaiki kapal terbang kita mesti ada penerbangan ke sana. II II . Jika anda fikir bahawa andaian itu tidak semestinya dibuat.” ANDAIAN YANG DICADANG 1. ia membuat andaian bahawa ia akan lulus peperiksaan SPM. “ Saya akan CONTOH: PERNYATAAN: “Kita perlu menjimatkan masa dalam perjalanan ke sana. tandakan jawapan dalam ruang “ANDAIAN TIDAK DIBUAT”. Di bawah terdapat beberapa pernyataan. 3. dan masih hidup pada tahun hadapan dan sebagainya. Pastikan anda menilai setiap andaian itu secara berasingan. 2. Jika anda fikir bahawa andaian itu telah dibuat.) 2. Perjalanan dengan kapal terbang adalah lebih selesa daripada perjalanan dengan kereta api. ANDAIAN DIBUAT TIDAK DIBUAT II masuk ke tingkatan enam pada tahun hadapan”.149 UJIAN 2 : MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN ARAHAN Suatu andaian ialah sesuatu yang disangkakan atau dianggapkan benar. Jawapan yang diberi menunjukkan bagaimana jawapan patut ditanda di atas kertas jawapan. Oleh itu lebih baik kita naik kapal terbang. Terdapat perkhidmatan penerbangan untuk sebahagian daripada jarak perjalanan kita menuju destinasi. Perjalanan dengan kapal terbang akan mengambil masa yang lebih singkat berbanding dengan cara perjalanan lain. Apabila seseorang berkata.

Bilangan bangunan kolej yang akan diperlukan pada masa hadapan adalah bergantung kepada rancangan para pelajar mengenai pelajaran lanjutan. 29. 25. 18. Penggunaan tenaga atom membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Doktor saya boleh membekalkan vaksin yang akan melindungi saya daripada dijangkiti demam tifiod semasa saya berada di Amerika Selatan. Jika saya tidak mendapat suntikan itu. Maka sebelum saya memulakan pengembaraan saya akan berjumpa doktor peribadi saya untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi mencegah demam tifiod. penemuan kegunaan-kegunaan tambahan bagi tenaga atom akan mendatangkan kebaikan kepada manusia. 22.” ANDAIAN YANG DICADANG 17. PERNYATAAN: “ Saya akan mengembara ke Amerika selatan. 19. PERNYATAAN: “Dalam jangka panjang. bangunanbangunan mesti disediakan untuk mereka. PERNYATAAN: “ Oleh kerana semakin ramai pelajar bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke kolej.” ANDAIAN YANG DICADANG 26.” ANDAIAN YANG DICADANG 23. Demam tifiod adalah lebih mudah dijangkiti di Amerika Selatan daripada tempat tinggal saya. . Penemuan kegunaan-kegunaan tambahan bagi tenaga atom akan memerlukan pelaburan wang yang banyak dalam jangka panjang. Kebanyakan penduduk Bandar Zenith berpuas hati dengan majlis perbandaran yang ada sekarang. semakin banyak bangunan baru perlu dibina.” ANDAIAN YANG DICADANG 20. Dengan mendapat suntikan vaksin bagi mencegah demam tifiod. 21. saya akan dijangkiti demam itu. Kegunaan-kegunaan tambahan yang berfaedah bagi tenaga atom akan ditemui. Saya hendak pastikan saya tidak akan mengidap demam tifiod. 28. Dalam memilih tempat tinggal adalah penting untuk mengelakkan daripada tempat yang cukainya tinggi. Cukai yang rendah bermakna pengurusan bandar yang efektif. PERNYATAAN: “Adalah menguntungkan berpindah ke Bandar Zenith.ia mempunyai cukai yang rendah sekali. Jika para pelajar melanjutkan pelajaran ke kolej. dapat mengurangkan kemungkinan saya akan dijangkiti oleh penyakit itu. 24. Bangunan-bangunan kolej yang terdapat sekarang sudah penuh sesak. 27.150 Jawab soalan berikut dengan cara yang sama.

UJIAN 3 : DEDUKSI ARAHAN Dalam ujian ini. (kesimpulan ini berikut kerana dari pernyataan-pernyataan yang diberi. hari cuti yang berhujan sangat membosankan. Baca setiap kesimpulan dengan teliti. Mungkin ada hari cerah yang membosankan. mungkin lebih daripada satu. ) . Kaji contoh berikut sebelum anda memulakan ujian ini. Jika kita melawan sekarang.) 2. Peperangan tidak dapat dielakkan. tandakan jawapan di bawah ruang “KESIMPULAN BERIKUT” dalam kertas jawapan. kita mungkin akan kalah dalam sebarang peperangan yang mungkin dimulakan oleh pihak musuh kemudian. anggapkan bahawa semua pernyataan yang diberi adalah benar tanpa sebarang kekecualian. baca dan nilaikan setiap kesimpulan yang lain. Anda tidak boleh tahu berdasarkan pernyataanpernyataan di atas sama ada hari cerah membosankan atau tidak. setiap set soalan mengandungi beberapa pernyataan yang diikuti oleh beberapa kesimpulan yang dicadangkan. kemungkinan untuk menang lebih baik daripada jika kita terpaksa melawan kemudian.151 PERNYATAAN: “Jika peperangan tidak dapat dielakkan. (Kesimpulan ini tidak berikut. Jika kita tidak melancarkan serangan sekarang. Maka “Beberapa hari cuti berhujan” bermaksud sekurang-kurangnya satu. 31. Tiada hari cerah yang membosankan. Maka ‘beberapa’ bererti sekurang-kurangnya sebahagian. Begitu juga. dan mungkin semua daripada kelas benda itu. Kalau anda fikir kesimpulan itu tidak semestinya berikut daripada pernyataan-pernyataan yang diberi. 32. Cuba nilaikan setiap kesimpulan itu hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan sahaja. Kalau anda fikir kesimpulan itu memang berikut daripada pernyataan-pernyataan yang diberi. dan mungkin juga semua hari cuti adalah berhujan. CONTOH Beberapa hari cuti berhujan. Cuba jangan benarkan prasangka anda mempengaruhi penilaian anda.” ANDAIAN YANG DICADANG 30. Beberapa hari cuti yang membosankan. Maka … 1. tandakan jawapan dibawah ruang “KESIMPULAN TIDAK BERIKUT” walaupun anda tahu jawapan itu adalah benar berdasarkan pengetahuan am anda. yang diberi Perkataan ‘beberapa’ dalam mana-mana pernyataan bermaksud sebahagian daripada kuantiti satu kelas benda. Semua hari hujan adalah membosankan. Bagi tujuan ujian ini. lebih baik kita melancarkan serangan terlebih dahulu sementara kita masih ada kelebihan.

atau tidak berjaya dilakukan. Keadaan di Timbuktu adalah langsung tidak sesuai untuk penanaman pokok kapas atau nenas.. Maka. Maka. 3. PERNYATAAN Semua ahli okestra simfoni berminat untuk bermain muzik klasik. . 39.. 40. 42.3 Beberapa hari cuti tidak membosankan. KESIMPULAN 33. KESIMPULAN 41. Ahli-ahli muzik yang bermain muzik klasik suka berlatih berjam-jam. Di Timbuktu. 35. PERNYATAAN Kebanyakan orang yang cuba menghentikan ketagihan merokok mendapati perkara ini sukar dilakukan. 37. Walau bagaimanapun.. Keadaan suhu atau kelembapan di Timbuktu tidak sesuai untuk penanaman pokok teh.. pokok teh dan nenas tumbuh di tempat yang lebih sejuk. KESIMPULAN 38.. Hanya perokok-perokok yang berkeinginan kuat untuk berhenti merokok akan berjaya. Maka. KESIMPULAN 36. II PERNYATAAN Padi dan pokok teh memerlukan banyak air supaya dapat tumbuh dengan segar. Semua ahli okestra simfoni berlatih berjam-jam. hari cuti yang sangat menggembirakan. Keinginan yang kuat untuk berhenti merokok membantu beberapa orang mengatasi ketagihan merokok secara kekal. PERNYATAAN Tiada orang yang berfikir secara saintifik percaya kepada ramalanramalan yang dibuat oleh ahli-ahli nujum. (kesimpulan ini tidak berikut walaupun anda mungkin tahu bahawa ada. 2. Beberapa pemikir secara saintifik mempercayai ahli nujum. Padi dan pokok kapas tumbuh di tempat yang panas. Ramai orang tidak terfikir secara saintifik. Walau bagaimanapun terdapat ramai orang yang bergantung kepada horoskop yang dibekalkan oleh ahli nujum. keadaan adalah sangat panas dan lembap. Keadaan suhu dan kelembapan di Timbuktu lebih sesuai untuk penanaman pokok teh. tetapi nenas dan kapas tumbuh di tempat yang lebih kering.) Jawapan BERIKUT KESIMPULAN TIDAK BERIKUT II II 152 1. Orang yang tidak percaya kepada horoskop berfikir secara saintifik. pokok kapas atau nenas. terdapat semakin ramai orang telah mengatasi ketagihan merokok secara kekal kerana mereka mempunyai keinginan kuat untuk berhenti merokok. Beberapa ahli muzik yang berlatih berjam-jam berminat bermain muzik klasik.. 34.

PERNYATAAN Sebahagian daripada orang Russia mahu menguasai dunia. Kaji contoh di bawah dan perhatikan bagaimana jawapan harus ditandakan di kertas jawapan. Terdapat sekurang-kurangnya dua buah kelas di bandar itu yang mempunyai bilangan murid yang sama. UJIAN 4: INTERPRETASI ARAHAN Setiap set soalan yang berikut mengandungi suatu petikan ringkas yang diikuti oleh beberapa kesimpulan yang dicadangkan. Maka. Setiap kelas itu mempunyai 10 hingga 40 orang murid... 47. Kebanyakan kelas sekolah rendah di bandar itu mempunyai lebih daripada 15 orang murid. KESIMPULAN 46. Anda perlu ingat untuk menilai setiap kesimpulan secara berasingan. Maka. 45. Semua orang Russia mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka. Anda dikehendaki menilai sama ada setiap kesimpulan yang dicadangkan itu berikut secara logik tanpa sebarang keraguan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan itu.153 PERNYATAAN Di sebuah bandar. 44. anggapkan bahawa semua maklumat dalam petikan adalah benar. maka tandakan jawapan di bawah ruang “KESIMPULAN TIDAK BERIKUT”. KESIMPULAN 43. Ada beberapa orang yang mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka mahu menguasai dunia. mereka akan dijamin kehidupan yang lebih baik.. Ada beberapa orang yang mahu menguasai dunia akan mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka. Untuk tujuan ini. tandakan jawapan di bawah ruang “KESIMPULAN BERIKUT” dalam kertas jawapan. Jika anda berfikir kesimpulan itu tidak berikut tanpa sebarang keraguan daripada maklumat yang diberi. . terdapat 52 buah kelas dalam lima buah sekolah rendah. 48. Terdapat sekurang-kurangnya 550 orang murid di sekolahsekolah rendah itu. Jika anda fikir tanpa sebarang keraguan kesimpulan itu berikut berdasarkan petikan itu.. Jika orang Russia menguasai dunia.

154 CONTOH Satu kajian mengenai perkembangan perbendaharaan kata kanak-kanak dari umur lapan bulan ke enam tahun menunjukkan bahawa jumlah perbendaharaan kata yang dituturkan bertambah daripada tiada perkataan semasa berumur lapan bulan kepada 2562 perkataan semasa berumur enam tahun. (kesimpulan ini berikut tanpa sebarang keraguan kerana berdasarkan pernyataan itu tiada perkataan dituturkan pada umur enam bulan. KESIMPULAN 52.) 2. berasa tidak selesa dalam kumpulan. kita jangka lebih banyak peperangan akan berlaku dalam abad ke-21 daripada abad ke-20. 50. II KESIMPULAN TIDAK BERIKUT II KESIMPULAN 49. Peperangan semakin kerap berlaku dan lebih membinasakan kerana sumber-sumber asli dunia kini menjadi lebih berharga. tidak mempunyai ramai kawan. (kesimpulan ini tidak berikut kerana tiada maklumat diberi yang menghubungkan perbendaharaan kata dengan berjalan. Pada hari ini United States Steel Corporation mengeluarkan kurang keluli berbanding dengan pada tahun 1902. ia merupakan syarikat Amerika yang terbesar pada masa itu. . Manusia tidak mencapai kemajuan dalam kebolehan memelihara keamanan. 53. 2. United States Steel Corporation mengeluarkan tidak kurang daripada 66 peratus daripada jumlah keluli hasilan tempatan. 51. PETIKAN Apabila ditubuhkan dalam tahun 1902. Abad ke-20 mempunyai rekod yang paling teruk dari segi kekerapan peperangan dan tahap pembinasaan yang berlaku.) Jawapan BERIKUT 1. Syarikat ini mengeluarkan dua kali ganda keluli daripada jumlah yang dikeluarkan oleh semua pesaing tempatannya. dan secara umumnya tidak gembira. Jika corak yang lampau berterusan. 54. Tiada kanak-kanak yang dikaji boleh bercakap pada umur 6 bulan. 1. Jawab soalan berikut dengan cara yang sama. PETIKAN Sejarah bagi 2000 tahun yang lepas menunjukkan bahawa peperangan beransu-ansur menjadi lebih kerap dan lebih membinasakan. PETIKAN Mat tidak pandai membawa diri. Pada tahun 1902. Kini syarikat United States Steel Corporation mengeluarkan 20 peratus daripada jumlah keluli yang dihasilkan dalam Amerika. Kini pesaing-pesaing tempatan mengeluarkan lebih daripada tiga kali ganda keluli daripada United States Steel Corporation. Perkembangan perbendaharaan kata adalah paling lambat pada masa kanakkanak belajar berjalan.

63. Tetapi. antara mereka yang menjual surat khabar.155 Kemudian seorang rakan karibnya mencadangkan supaya Mat melawat Dr. Tetapi lebih kurang dua kali sebulan saya minum kopi pada sebelah malam dan apabila saya berbuat demikian. biasanya saya akan tidur dengan cepat. kehadiran ke sekolah tidak mencegah 85 peratus daripada murid tidak hadir sekali-sekala semasa penggal sekolah. PETIKAN Apabila saya hendak tidur. Badrul. keadaan Mat tidak akan bertambah baik 56. KESIMPULAN 55. seorang pakar dalam membaiki personaliti seseorang. saya menjangka bahawa kopi akan menyebabkan saya tidak boleh tidur dan oleh itu kopi menyebabkan saya tidak boleh tidur. Murid-murid yang menjual surat khabar adalah lebih mungkin mempunyai rekod kehadiran penuh dalam penggal daripada mereka yang tidak menjual surat khabar. Masalah saya merupakan masalah psikologi. KESIMPULAN 58. 57. dan secara umumnya berasa lebih gembira. 64. 60. KESIMPULAN 62. adalah lebih baik saya tidak meminum kopi pada sebelah malam.Badrul. Mat tidak akan mengenali Dr. Kehidupan Mat bertambah baik selepas rawatan Dr. saya tidak dapat tidur untuk beberapa jam. Mat menurut cadangan itu dan selepas tiga bulan rawatan Dr. lebih tenang dan selesa. didapati bahawa hanya 15 peratus mempunyai rekod kehadiran penuh dalam satu penggal sekolah. PETIKAN Di sebuah bandar tertentu di mana peraturan kehadiran sekolah dikuat kuasa dengan ketat. 59. Tanpa rawatan Dr. Jika mereka yang ponteng sekolah diberi kerja menjual surat khabar. penguatkuasaan peraturan secara ketat terhadap . 61. 25 peratus daripada mereka mempunyai rekod kehadiran penuh dalam penggal yang sama. Badrul. Di bandar itu. Pada malam-malam yang saya ingin tidur cepat. Tanpa nasihat daripada seorang rakan. kehadiran sekolah mereka bertambah baik. ia berjaya mendapat lebih kawan. Badrul.Badrul bermula. Kadar kehadiran penuh yang rendah oleh murid-murid dalam sistem sekolah tersebut adalah terutamanya disebabkan oleh penyakit dan kecederaan. Saya tidak tidur dengan cepat selepas meminum kopi kerana kandungan kafein dalam kopi terlalu merangsangkan sistem saraf saya.

Bagi tujuan ujian ini. Sesuatu hujah itu lemah jika hujah itu hanya berkaitan dengan perkara remeh soalan itu. 2. Berikut terdapat beberapa soalan. walaupun penting jika benar tidak berkaitan dengan soalan kerana kehadiran di unversiti tidak semestinya memerlukan pelajaran yang banyak.) 3. hendak bekerja dan menjual barang-barang pada harga kos? HUJAH 65. atau jika anda fikir hujah itu lemah. angkatan tentera. Ya. Tidak. pemusatan kuasa ekonomi dan birokrasi yang banyak kepada kerajaan akan menyekat kebebasan individu dan kebebasan politik kita. Dalam contoh di bawah. memberi kerja kepada semua yang bekerja.) . Ya. 67. Untuk suatu hujah yang kuat. tandakan pada “HUJAH LEMAH”. kerajaan sudah menguruskan perkhidmatan komunikasi. CONTOH 1. Nilaikan setiap hujah itu secara berasingan. kerana setiap hujah itu adalah dianggap benar. anda dikehendaki menganggap bahawa setiap hujah itu adalah benar. lebuhraya. Jawab set soalan yang berikut dengan cara yang sama. universiti memberi peluang kepada mereka mempelajari lagulagu universiti. Setiap soalan diikuti beberapa hujah. ramai lelaki muda tidak berkebolehan atau mempunyai minat yang cukup untuk mendapatkan faedah daripada pendidikan di universiti. 66. adalah berfaedah untuk membezakan antara hujah-hujah yang kuat dari hujah-hujah yang lemah.) Jawapan KUAT II II HUJAH LEMAH II ARAHAN Dalam membuat keputusan tentang soalan-soalan yang penting. Cuba jangan benarkan sikap peribadi anda terhadap soalan itu mempengaruhi penilaian hujah itu. perkhidmatan perubatan awam dan sebagainya pada masa kini.156 UJIAN 5 : PENILAIAN HUJAH 2. hujah tersebut mesti penting dan berkaitan secara langsung kepada soalan itu. Tidak. perhatikan bagaimana setiap hujah itu dinilaikan. (Ini ialah hujah kuat berdasarkan sebab yang penting untuk menentang semua lelaki daripada memasuki universiti. tandakan pada ruang jawapan ‘HUJAH KUAT”. Anda perlu membuat keputusan sama ada setiap hujah itu kuat atau lemah. Tidak. (Ini merupakan hujah yang lemah untuk memasuki universiti. penghapusan persaingan dan dorongan keuntungan akan Patutkah semua lelaki muda masuk universiti? HUJAH 1. 3. SOALAN Patutkah kerajaan mengambil alih semua industri utama dalam negara ini. pelajaran yang terlalu banyak akan membawa kesan buruk kepada personaliti seseorang individu (Hujah ini. Tidak. Jika anda fikir hujah itu adalah kuat.

157 menyebabkan kekurangan daya usaha dalam penghasilan bahanbahan dan perkhidmatanperkhidmatan baru yang berguna. SOALAN Patutkah kerajaan memberitahu orang awam mengenai program-program penyelidikan sains yang dirancang dengan mengumumkan terlebih dahulu kebaikan-kebaikan yang akan dibawa oleh setiap program? HUJAH 71. Tidak; ada orang yang akan mengkritik kerajaan apabila projek-projek yang diumumkan gagal. 72. Ya; hanya orang awam yang mempunyai maklumat ini akan menyokong penyelidikan dan perkembangan yang penting. 73. Tidak; adalah perlu untuk merahsiakan perkembangan program yang melibatkan tentera bagi keselamatan negara dan sebab-sebab pertahanan negara. SOALAN Adakah ahli-ahli juri memutuskan keskes perbicaraan dengan adil apabila satu daripada pihak yang bertelagah adalah kaya dan yang lain itu miskin? HUJAH 74. Tidak; kerana orang-orang kaya lebih kemungkinan akan menyelesaikan kes-kes di luar mahkamah. 75. Tidak; kebanyakan ahli juri akan bersimpati terhadap orang-orang miskin daripada orang-orang kaya, dan simpati ini boleh mempengaruhi perbicaraan mereka. 76. Tidak; kerana orang-orang kaya mampu membayar peguampeguam yang lebih cekap daripada orang-orang miskin, dan ahli-ahli juri boleh dipengaruhi oleh

SOALAN Patutkah kumpulan-kumpulan yang menentang beberapa dasar kerajaan diberikan kebebasan akhbar dan bersuara yang tidak tersekat? HUJAH 68. Ya; sebuah negara demokrasi berkembang maju melalui perbincangan bebas yang tidak tersekat, termasuk kebebasan untuk mengkritik. 69. Tidak; negara-negara yang menentang bentuk kerajaan kita tidak memberikan kebebasan agar pandangan kita disebarkan di kawasan-kawasan di bawah penguasaan mereka. 70. Tidak; jika diberi kebebasan penuh, kumpulan-kumpulan pembangkang akan memulakan ketegangan dalaman yang serius dalam negara ini dan perkara ini boleh mengugat kestabilan kerajaan, dan akhirnya menyebabkan kehancuran demokrasi.

158 kemahiran peguam-peguam yang menentang. 78. SOALAN Patutkah kerajaan pusat dan kerajaan negeri dihadkan perbelanjaan supaya tidak melebihi pendapatan-pendapatan yang didapati dari pelbagai sumber untuk setiap tahun? HUJAH 77. Ya; hidup mengikut kemampuan kita adalah satu-satu cara untuk mencegah inflasi yang serius, yang akan mengurangkan kuasa membeli kita dan mengurangkan pengangguran. Ya; tindakan ini adalah baik untuk rakyat supaya belajar melakukan pengorbanan dan memberhentikan pembaziran akibat daripada cara hidup kita. Tidak; had terhadap peminjaman yang cermat akan menjejas perkembangan negara dan akan menyebabkan kemerosotan ekonomi. Tidak; tindakan demikian akan dengan seriusnya menghadkan kebolehan kerajaan menghadapi kecemasan nasional atau tempatan.

79.

80.

TAMAT

LAMPIRAN C

Semua jawapan mesti ditandakan pada kertas jawapan yang disediakan. Setiap ujian mempunyai arahan yang berasingan dan mesti dibaca dengan teliti. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian: Bahagian A – Maklumat diri pelajar Bahagian B – Soalan objektif 3. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan. Jangan tulis apa-apa di dalam kertas ujian ini. Gunakan pensil 2B untuk menandakan jawapan anda. . Jangan buka kertas ujian ini sehingga diarahkan 4. 5. Ujian ini mengandungi lapan puluh (80) soalan yang merangkumi lima jenis ujian yang digubal untuk mengkaji kebolehan anda berfikir secara logik dan analitis. 2. pastikan jawapan terdahulu telah dipadam seluruhnya.UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ____________________________________________________________________ UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS WATSON GLASER CRITICAL THINKING APPRAISAL FORM A Masa : 60 minit _____________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA CALON 1.

16. 13. 7. 9. DIBUAT TIDAK DIBUAT TIDAK DIBUAT TIDAK DIBUAT DIBUAT TIDAK DIBUAT DIBUAT TIDAK DIBUAT DIBUAT TIDAK DIBUAT DIBUAT DIBUAT DIBUAT TIDAK DIBUAT DIBUAT TIDAK DIBUAT 1. 8. 29.160 JAWAPAN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS UJIAN 1 : INFERENS UJIAN 2 : MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN . 24. 5. 12. 11. 22. 31. 23. 14. 4. 20. 25. 27. 18. 17. 26. B P TCM MB P TCM MB B TCM P TCM MB TCM MP TCM B . 3. 10. 32. 19. 6. 28. 21. 15. 2. 30.

BERIKUT 50. BERIKUT 47. TIDAK BERIKUT 34.161 UJIAN 3 : DEDUKSI KESIMPULAN. BERIKUT 51. BERIKUT 44. TIDAK BERIKUT 37. TIDAK BERIKUT 64. BERIKUT 35. TIDAK BERIKUT 39. BERIKUT 54. TIDAK BERIKUT 56. BERIKUT 53. BERIKUT 41. TIDAK BERIKUT 62. TIDAK BERIKUT 58. TIDAK BERIKUT UJIAN 4 : INTERPRESTASI KESIMPULAN 49 . TIDAK BERIKUT 55. TIDAK BERIKUT 36. TIDAK BERIKUT 42. 33. BERIKUT 60. BERIKUT . TIDAK BERIKUT 63. BERIKUT 43. BERIKUT 40. TIDAK BERIKUT 61. BERIKUT 38. BERIKUT 48. BERIKUT 45. BERIKUT 46. BERIKUT 59. TIDAK BERIKUT 52. BERIKUT 57.

76. 78. 70. KUAT LEMAH KUAT KUAT LEMAH KUAT LEMAH KUAT KUAT LEMAH KUAT KUAT KUAT KUAT KUAT KUAT . 69. 73. 72. 67. 68. 75. 71. 74. 66.162 UJIAN 5: PENILAIAN HUJAH HUJAH 65. 77. 79. 80.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful